Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ANGLISKI TULKOJUMS LATVISKI
Hello…. Hello … are you there? Hei..hei.. Vai tu esi tur?
I was just saying that we have to us...
No, seriously. Nē, nopietni.
It’s cheap, easy to recycle and you can make it in your own kitchen. Tā ir lēta, viegli pārst...
And one of the youngest. Un viens no jaunākajiem.
Almost half of Nigerians are under 15. Gandrīz puse no nigēriešiem ir ja...
Mazoun knows that all girls have a right to a great education. Mazuna zina, ka visām meitenēm ir tiesības uz labu izglītīb...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tulkojums

5,078 views

Published on

Tulkojums Pasaules lielākās mācību stundas video: https://vimeo.com/178872222

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tulkojums

  1. 1. ANGLISKI TULKOJUMS LATVISKI Hello…. Hello … are you there? Hei..hei.. Vai tu esi tur? I was just saying that we have to use our creative superpowers Gribēju teikt, ka mums ir jāizmanto savas radošās superspējas, to achieve the United Nation’s Global Goals. lai sasniegtu Apvienoto Nāciju globālos mērķus. But how? Bet kā? Although the earth is just a tiny speck in space, it seems enormous to us when we’re on it – Lai gan Zeme ir tikai neliels graudiņš kosmosā, kad mēs uz tās atrodamies, mums tā šķiet milzīga - we’re like tiny microbes on the back of an elephant. mēs esam kā nelieli mikrobi uz ziloņa muguras. The Global Goals can seem huge too. Arī globālie mērķi var šķist milzīgi. But if you focus on fixing the things where you live you can make a big difference Bet, ja tu koncentrēsies uz lietu savešanu kārtībā vietā, kur tu dzīvo, tu vari veikt lielas pārmaiņas. If we all do that we can really change the world. Ja mēs visi to darītu, mēs tiešām spētu izmainīt pasauli. And don’t forget: teamwork. Un neaizmirsti - komandas darbu. Some things we can do on our own. Dažas lietas mēs spējam paveikt vieni paši, Some things we can only achieve when we work together. citas tikai tad, kad strādājam kopā. It’s hard to beat a whole football team on your own. Ir gūti vienam uzvarēt veselu futbola komandu, But its much easier when you are in a team and you are all aiming for the same goal. bet tas ir daudz vieglāk, kad tu esi komandā un jums visiem ir kopīgs mērķis. It's the same with the Global Goals. Tāpat ir ar globālajiem mērķiem. There are three ways you can help. Ir trīs veidi, kā tu vari palīdzēt. You can invent, innovate and campaign. Tu vari izgudrot, ieviest jauninājumus un piedalīties kampaņās. So buckle up and let’s take a lightning flight around the world to see what young people are doing already. Tāpēc piesprādzējies un dosimies ātrā lidojumā apkārt pasaulei, lai paskatītos, ko jaunieši jau dara. This is the beautiful city of Istanbul in Turkey where we meet Elif, she’s an inventor. Šī ir skaistā Stambulas pilsēta Turcijā, kur mēs satiekam Elifu, viņa ir izgudrotāja. Like many big cities there’s a lot of pollution in Istanbul. Tāpat kā citas lielas pilsētas Stambula ir ļoti piesārņota. Most of it’s caused by petroleum-based plastics. Galvenokārt to izraisa no naftas produktiem izgatavotas plastmasas. Elif wasn’t happy about that and wondered what she could do Elifa nebija ar to apmierināta, un vēlējās uzzināt, ko viņa var darīt, So she invented a new natural plastic made from banana skins. tādēļ viņa izgudroja jaunu dabīgu plastmasas veidu no banānu mizas.
  2. 2. No, seriously. Nē, nopietni. It’s cheap, easy to recycle and you can make it in your own kitchen. Tā ir lēta, viegli pārstrādājama un tu to vari pagatavot pats savā virtuvē. And if you like banana desserts, you can’t really lose Un, ja tev garšo banānu deserti, tu neko nezaudē. Unless you eat too much. Vienīgi, ja tu apēd par daudz. So let’s talk about toilets. Parunāsim par tualetēm. This is Rohit. Šis ir Rohits. He lives in Bangalore in India. Viņš dzīvo Bengalūru, Indijā. The population there is growing very quickly and so is all the, well, waste. Iedzīvotāju skaits šeit pieaug ļoti strauji, tāpat kā, nu, atkritumi. A regular toilet uses 6 litres of water each time it’s flushed. Parasta tualete, ikreiz to nolaižot, patērē 6 litrus ūdens. This is too much where water’s scarce. Tas ir krietni par daudz vietās, kur ūdens trūkst. So Rohit invented a toilet that saves 50% of that water. Tādēļ Rohits izgudroja tualeti, kura ietaupa 50% no šī ūdens. He called it the “Vacu-flush”. Viņš to nosauca par "Vacu-flush". His invention won an International Science Prize and now he’s flushed with his own success, as it were. Viņa izgudrojums saņēma starptautisku zinātnes balvu, un tagad viņš bauda uzvaras augļus. You can be an innovator, be creative and think about how to improve the way we live. Tu vari būt novators, vari būt radošs un domāt par to, kā uzlabot to, kā mēs dzīvojam. Take Urban Creators in North Philadelphia. Piemēram, Urban Creators Ziemeļfiladelfijā. This amazing group of teenagers reclaimed derelict land in a dangerous, run down neighborhood. Šī apbrīnojumā jauniešu grupa atguva pamestu zemes gabalu bīstamā un nolaistā apkaimē. They built a thriving farm where they grow fresh food and now supply hundreds of local homes and restaurants. Viņi radīja plaukstošu saimniecību, kurā audzē svaigu pārtiku un ar to apgādā simtiem vietējo māju un restorānu. Life Do Grow Farm has transformed the community and made it healthier and safer for everyone. Life Do Grow saimniecība ir pārvērtusi vietējo sabiedrību, un padarījusi ikviena dzīvi veselīgāku un drošāku. Urban Creators found that life gets better when we let nature move back to the city. Urban Creators secināja, ka dzīve kļūst labāka, kad mēs ļaujam dabai atgriezties pilsētā. Now lets go to Nigeria, which has one of fastest growing populations in the world. Tagad dosimies uz Nigēriju, kurai ir viens no straujākajiem iedzīvotāju skaita pieaugumiem pasaulē.
  3. 3. And one of the youngest. Un viens no jaunākajiem. Almost half of Nigerians are under 15. Gandrīz puse no nigēriešiem ir jaunāka par 15 gadiem. This is Team Charis a group of brilliant girls who are solving a big problem. Šī ir Team Charis - izcilu meiteņu grupa, kura risina lielas problēmas. Team Charis realized that in parts of Nigeria lots of people get sick because rubbish isn’t cleaned up properly. Team Charis saprata, ka daļā Nigērijas daudzi cilvēki saslimst, jo atkritumi netiek pienācīgi satīrīti. So they created Discardious – Tādēļ viņi radīja Discardious - a phone app to report waste and have it taken away safely by eco friendly carts. mobilo lietotni, ar kuru var ziņot par atkritumiem un nodrošināt to aizvešanu videi draudzīgos ratiņos. See? Redzi? Sometimes a healthier world is just one great idea away. Citreiz veselīgāka pasaule ir tikai vienas labas idejas attālumā. You could be a campaigner. Tu vari kļūt par kampaņas dalībnieku. Melati and Isabel are sisters from Bali. Melati un Izabella ir māsas no Bali. They’ve been on a mission to stop plastic bags from harming their beautiful island home. Viņu misija ir neļaut plastmasas maisiņiem kaitēt viņu brīnišķīgajai salu mājai. Millions of plastic bags end up in the ocean. Miljoniem plastmasas maisiņu nokļūst okeānā. They pollute the water and harm marine life. Tie piesārņo ūdeni un kaitē dzīvībai jūrā. Or they’re burned and belch filthy chemicals into the air. Vai arī tos sadedzina, un kaitīgas ķimikālijas nonāk gaisā. Melati and Isabel decided enough was enough. Melati un Izabella nolēma, ka ir gana. They organized petitions and beach cleanups Viņas izveidoja petīcijas un sarīkoja pludmales uzkopšanu, and now their efforts have convinced their governor to ban plastic bags in Bali by 2018. un tagad viņu centieni ir pārliecinājuši salas gubernatoru no 2018. gada aizliegt Bali plastmasas maisiņus. Finally, let’s go to Jordan. Nobeigumā dosimies uz Jordāniju. This is Mazoun from Syria. Šī ir Mazuna no Sīrijas. She used to live in a refugee camp. Viņa dzīvoja bēgļu nometnē. Many girls in the camp had to marry so young that they had to give up their education. Daudzām meitenēm nometnē vajadzēja apprecēties tik agri, ka tām nācās atteikties no izglītības. Mazoun thought this was a big mistake Mazuna to uzskatīja par lielu kļūdu, and she waged a campaign to convince parents to keep their daughters in school and not make them marry too young. un viņa izvērsa kampaņu, lai pārliecinātu vecākus paturēt savas meitas skolā un nelikt tām precēties pārāk jaunām.
  4. 4. Mazoun knows that all girls have a right to a great education. Mazuna zina, ka visām meitenēm ir tiesības uz labu izglītību. And just look at what one educated girl can achieve with enough determination. Un paskaties, ko viena izglītota meitene var sasniegt ar pietiekamu apņēmību. Young inventors, innovators and campaigners everywhere are changing the world for good. Jauni izgudrotāji, novatori un kampaņu dalībnieki it visur maina pasauli uz labu. And so can you. Un to vari darīt arī tu. The problems we face are huge. Problēmas, ar kurām mēs saskaramies, ir milzīgas, But so are your creative powers. bet tādas ir arī tavas radošās spējas. You just need to care, get creative and collaborate. Tev tikai jārūpējas, jākļūst radošam un jāsadarbojas. If we all do that, by 2030 we really can make the global goals a reality. Ja mēs visi to darītu, līdz 2030. gadam mēs tiešām spētu īstenot globālos mērķus. I’m just saying. Es tikai saku. First stop is Istanbul in Turkey. This is Elif, she’s an inventor. Pirmā pietura ir Stambula Turcijā. Šī ir Elifa, viņa ir izgudrotāja.

×