Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

работен лист 31.01.2017 г

работен лист

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

работен лист 31.01.2017 г

  1. 1. Работен лист – 31.01.2017 г. Име:.......................................... 1 зад. Състави задачи и ги реши. ________________________________ _______________________________ ________________________________ _______________________________ 2 зад. Колко пъти триъгълниците са по-малко от кръгчетата? 6 : 3 = 2 Колко пъти кръгчетата са повече от триъгълниците? 2 . 3 = 6 Триъгълниците са два пъти по-малко от кръгчетата. Кръгчетата са два пъти повече от триъгълниците. 3 зад. Сравни слънцата и облаците. _____________________________________________ 4 зад. Попълни таблиците. Число 1 6 9 3 пъти по- голямо от него Число 3 6 8 2 пъти по- голямо с 2 по- голямо 5 зад. Към разликата на числата 76 и 38 прибави произведението на 5 и 3. _______________________________________________________________________________________________ 6 зад. От сбора на числата 45 и 19 извади частното на 27 и 3. _______________________________________________________________________________________________ 7 зад. Пресметни. 36 – 18 : 3 = 7 + 2 . 3 = _______________________________________________________________________________________________ Число 30 24 21 3 пъти по- малко от него Число 24 27 18 3 пъти по- малко с 3 по- малко

×