Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

дневна подготовка б5

656 views

Published on

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

дневна подготовка б5

  1. 1. Дневна подготовка бр.57 ( Оперативен план за час) Датум 04.02.2015 Наставник:Лидија Ѓорчевска Одделение:8мо Наставна тема: Модул 4 Наставна содржина:Текст Таke action- читање со разбирање Инфинитив за искажување на намера Учебник :Messages3 Цели на часот: 1.Да прочита и разабере текст од весник за кампања за да може да напише писмо за кампања; 2. Да употребува инфинитив за искажување намера Методи: 1. Демонстративна 2. Аудио-лингвална 3. Разговорна 4. Кооперативно учење 5. Усмено излагање 6. Работа на текст 7. Пантомима 8. Метод на пишување екликтичен (мешовит) 9. Структурална метода физичко одговарање (TPR) Форми: 1. Фронтална 2. Групна 3. Индивидуална 4. Работа во парови Средства и помагала: 1.Слики/флеш карти 2. Видео касети /ДВД 3. Играчки 4.Табла
  2. 2. 5.Лап топ /Компјутер 6. Маски/Мапи/Табели 7.Наставно ливче 8.Графологија 9. Магнетна табла 10.Аудио ЦД ТЕК НА ЧАСОТ УЧЕНИЦИ НАСТАВНИК ВОВЕДЕНДЕЛ 10МИН.  Ги споделуваат идеите за тоа кои се проблемите со загрозените видови на животни и растенија и зошто се јавуваат овие проблеми  Го запишуваат зборот endangered  Ја координирам работата ГЛАВЕНДЕЛ  Го читаат текстот брзо за да добијат информација за 8те реченици (точно/ грешно)  Бараат нови зборови од текстот  Пронаоѓаат информации од прочитан текст  Одговараат на прашања во врска со текстот  Одредуваат реченици со инфинитив за искажување на намера   Им го претставувам весникот  Ја координирам работата и помагам каде треба  Ги запишувам новите зборови на табла  Ги упатувам да пронајдат информација за прочитаниот текст  Поставувам прашања во врска со текстот  Го објаснувам инфинитивот за искажување на намера ЗАВРШ ЕНДЕЛ  Пишуваат писмо во прво лице за кампања/ опцијално го прекажуваат текстот во прво лице за кампањата на Жанин  Ги упатувам како да напишат писмо за кампања/ како да го прекажат текстот ЗАБЕЛЕШКА:Данапишатсвое писмоза кампања која би ја воделе

×