Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Поперечна Л. Бібліотечні проекти

788 views

Published on

З-поміж інноваційних освітніх технологій, запозичених зі шкільної практики, бібліотекарі все частіше обирають метод навчальних проектів як один із найефективніших засобів формування медіа- та інформаційної грамотності сучасних дітей

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Поперечна Л. Бібліотечні проекти

 1. 1. БІБЛІОТЕЧНА РОБОТА ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА Лідія ПОПЕРЕЧНА, головний редактор журналу «Шкільний бібліотечно-інформаційний центр», відмінник освіти України ʶˇˈː˕ˋ˗˪ˍ˃˙˪ˌːˈ˅˪ˍːˑǣ ʞ˪ˇ˔ˋ˔˕ˈˏ˃Ȅ˄˪˄ˎ˪ˑ˕ˈ˚ːˑǦ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˈ ˑ˄˔ˎ˖ˆˑ˅˖˅˃ːːˢ ʑˋˇ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪˫Ȅ˗˃˘ˑ˅˃ ʑˋˇˇˑˍ˖ˏˈː˕˃Ȅ˔˕˃˕˕ˢ ʧˋ˗˓ˇˑˍ˖ˏˈː˕˃ȄͳͳͲǤͲʹʹǤͲͲͲ ͳͳͲǤͲʹ͹ǤͲͲͲ ʖǦ˒ˑˏ˪ˉ˪ːːˑ˅˃˙˪ˌːˋ˘ˑ˔˅˪˕ː˪˘˕ˈ˘ːˑˎˑˆ˪ˌǡˊ˃˒ˑˊˋ˚ˈːˋ˘ˊ˪˛ˍ˪ˎ˟ːˑ˫˒˓˃ˍ˕ˋˍˋǡ˄˪˄ˎ˪ˑ˕ˈ- ˍ˃˓˪˅˔ˈ˚˃˔˕˪˛ˈˑ˄ˋ˓˃ˡ˕˟ˏˈ˕ˑˇː˃˅˚˃ˎ˟ːˋ˘˒˓ˑˈˍ˕˪˅ˢˍˑˇˋː˪ˊː˃ˌˈ˗ˈˍ˕ˋ˅ː˪˛ˋ˘ ˊ˃˔ˑ˄˪˅˗ˑ˓ˏ˖˅˃ːːˢˏˈˇ˪˃Ǧ˕˃˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˑ˫ˆ˓˃ˏˑ˕ːˑ˔˕˪˔˖˚˃˔ːˋ˘ˇ˪˕ˈˌǤ Через бібліотечні проекти до медіа- та інформаційної грамотності Ǽʑ˚ˋˏˑ˔ˢːˈˊ˃˓˃ˇˋ˛ˍˑˎˋǡ ˃ˇˎˢˉˋ˕˕ˢǽ ʠˈːˈˍ˃ ʐ˪˄ˎ˪ˑ˕ˈ˚ː˪˖˔˕˃ːˑ˅ˋˊ˃ˆ˃ˎ˟ːˑˑ˔˅˪˕ː˪˘ː˃˅˚˃ˎ˟ːˋ˘ˊ˃ˍˎ˃ˇ˪˅ ˊ˃˅ˉˇˋ˄˖ˎˋˌ˄˖ˇ˖˕˟˒˓ˋ˚ˈ˕ːˋˏˋˇˑ˒˓ˑ˙ˈ˔˪˅˗ˑ˓ˏ˖˅˃ːːˢˑ˔ˑǦ ˄ˋ˔˕ˑ˔˕˪Ǥʠ˟ˑˆˑˇː˪ˑ˓˪˦ː˕ˋ˓ˑˏ˖˅ˋˊː˃˚ˈːː˪˫˘˒˓˪ˑ˓ˋ˕ˈ˕ːˋ˘ˊ˃˅ˇ˃ː˟ ˏ˃ˡ˕˟˔˕˃˕ˋ˄˃ˊˑ˅˪ˊ˃˔˃ˇˋˇˈ˓ˉ˃˅ːˋ˘ˑ˔˅˪˕ː˪˘˔˕˃ːˇ˃˓˕˪˅ǡ˖˕ˑˏ˖ ˚ˋ˔ˎ˪ǣ˒ˈ˓ˈˑ˓˪˦ː˕˃˙˪ˢˑ˔˅˪˕ˋˊ˪ˊː˃ːː˦˅ˑ˫˒˃˓˃ˇˋˆˏˋː˃ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔ː˖ǡ ˍˑˏ˒ˈ˕ˈː˕ː˪˔ːˋˌ˒˪ˇ˘˪ˇˇˑˊˏ˪˔˕˖ˑ˔˅˪˕ˋǡ˗ˑ˓ˏ˖˅˃ːːˢˆˑ˕ˑ˅ːˑ˔˕˪ ˛ˍˑˎˢ˓˪˅ˊ˃˔˕ˑ˔ˑ˅˖˅˃˕ˋː˃˄˖˕˪ˊː˃ːːˢǡ˖ˏ˪ːːˢǡː˃˅ˋ˚ˍˋ˕˃˔˒ˑ˔ˑ˄ˋ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪˅˒˓˃ˍ˕ˋ˚ːˑˏ˖ˉˋ˕˕˪Ǥʟˈ˃ˎ˪ˊ˖˅˃˕ˋˊ˃˅ˇ˃ːːˢǡˊ˃ˍ˓˪˒ˎˈː˪ ˅˔˕˃ːˇ˃˓˕˃˘ǡˏˑˉː˃ˊ˃˖ˏˑ˅ˋǡˢˍ˜ˑː˃˅˚˃ˎ˟ːˑǦ˅ˋ˘ˑ˅ːˋˌ˒˓ˑ˙ˈ˔ ˖˛ˍˑˎ˪˄˖ˇˈ˔˒˓ˢˏˑ˅˃ːˑː˃˓ˑˊ˅ˋ˕ˑˍ˃ˍ˕ˋ˅ːˑ˔˕˪ǡ˔˃ˏˑ˔˕˪ˌːˑ˔˕˪ǡ ˕˅ˑ˓˚ˋ˘ ˏˑˉˎˋ˅ˑ˔˕ˈˌ ˍˑˉːˑˆˑ ˛ˍˑˎˢ˓˃ǡ ˑ˔ˍ˪ˎ˟ˍˋ ˔˖˔˒˪ˎ˟˔˕˅ˑ ˒ˑ˕˓ˈ˄˖˦ˑ˔ˑ˄ˋ˔˕ˑ˔˕ˈˌǡˊˇ˃˕ːˋ˘˔˅˪ˇˑˏˑˇ˪ˢ˕ˋǡ˒˓ˋˌˏ˃˕ˋ˅ˎ˃˔ː˪ ˓˪˛ˈːːˢǡ˛˅ˋˇˍˑ˃ˇ˃˒˕˖˅˃˕ˋ˔ˢˇˑˊˏ˪ːǤʶː˛ˋˏˋ˔ˎˑ˅˃ˏˋǡˇˎˢˉˋ˕Ǧ ˕˦˅ˑˆˑ˖˔˒˪˘˖ːˈˑ˄˘˪ˇː˪ːˈ˔˃ˏ˪ˊː˃ːːˢǡ˃˅ˏ˪ːːˢ˫˘ˊ˃˔˕ˑ˔ˑ˅˖˅˃˕ˋ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑˇˑˍˑːˍ˓ˈ˕ːˑ˫ˉˋ˕˕˦˅ˑ˫˔ˋ˕˖˃˙˪˫Ǥ ʢ ˊ˅ǯˢˊˍ˖ ˊ ˙ˋˏ ˑ˔ˑǦ ˄ˎˋ˅ˑˆˑˊː˃˚ˈːːˢː˃˄˖˅˃˦ ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪ˢ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌǦ ːˑ˫ ˑ˔˅˪˕ˋ ˕˃ ˒˪ˇ˅ˋ˜ˈːːˢ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˑ˫ ˍ˖ˎ˟˕˖˓ˋ ˛ˍˑˎˢ˓˃ǡ ˃ˇˉˈ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃Ǧ ˙˪ˢ˅˔˖˚˃˔ːˋ˘˖ˏˑ˅˃˘˓ˑˊǦ ˅ˋ˕ˍ˖ ˔˖˔˒˪ˎ˟˔˕˅˃Ȅ ˑˇː˃ ˊ ˆˑˎˑ˅ːˋ˘ ˎˡˇ˔˟ˍˋ˘ ˙˪ːǦ ːˑ˔˕ˈˌǡ ˅˃ˉˎˋ˅ˋˌ ˓ˈ˔˖˓˔ ˌˑˆˑ ˉˋ˕˕˦ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːːˢǤ Діяльнісний підхід спрямований на розвиток умінь і навичок учня, застосування здобутих знань у практичних ситуаціях, пошук шляхів інтеграції до соціокультурного та природного середовища (Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти) 48 ШБІЦ № 2/2014
 2. 2. Бібліотечна робота Інформаційна культура ʑˑˇːˑ˚˃˔ ˖ ˄˃ˊˑ˅ˑˏ˖ ː˃˅˚˃ˎ˟ːˑˏ˖ ˒ˎ˃ː˪ ˅˪ˇ˔˖˕ːˢ ˇˋ˔˙ˋ˒ˎ˪ː˃ǡ ˢˍ˃˄ː˃˅˚˃ˎ˃ˇ˪˕ˈˌ˖˚ˋ˕ˋ˔ˢˊ˃ːˑ˅ˋ˘˔˖˔˒˪ˎ˟ːˋ˘˖ˏˑ˅Ǥʏˍˎ˃˔ˋ˚ː˪ ˒˪ˇ˘ˑˇˋˇˑ˄˪˄ˎ˪ˑ˕ˈ˚ːˑǦ˄˪˄ˎ˪ˑˆ˓˃˗˪˚ːˑ˫ˑ˔˅˪˕ˋ˛ˍˑˎˢ˓˪˅˔˟ˑˆˑˇː˪ ˅ˉˈːˈ˔˒˓˃˙˟ˑ˅˖ˡ˕˟Ǥ ʶːːˑ˅˃˙˪ˌːˋˌ ˒ˑ˛˖ˍ ːˑ˅ˋ˘ ˊ˃˔ˑ˄˪˅ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˑ˫ ˑ˔˅˪˕ˋǡ ˑ˔ˑ˄ˎˋ˅ˑ ˃ˍ˕˖˃ˎ˪ˊˑ˅˃ːˑ˫ ˊ ˖˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːːˢˏ ˖ ˛ˍ˪ˎ˟ː˖ ˒˓˃ˍ˕ˋˍ˖ ˏˈˇ˪˃ˑ˔˅˪˕ˋǡ˒˓ˋˊ˅ˑˇˋ˕˟ˇˑ˓ˑˊ˖ˏ˪ːːˢ˕ˑˆˑǡ˜ˑː˃ˏ˒ˑ˕˓˪˄ː˪ˇ˪Ǧ ˢˎ˟ː˪ǡ ˆ˓˖˒ˑ˅˪ǡ ˪ˆ˓ˑ˅˪ǡ ˓ˑˎ˟ˑ˅˪ǡ ˒˓˃ˍ˕ˋˍˑǦˑ˓˪˦ː˕ˑ˅˃ː˪ǡ ˒˓ˑ˄ˎˈˏː˪ǡ ˓ˈ˗ˎˈˍ˔ˋ˅ː˪˕˃˪ː˛˪˗ˑ˓ˏˋˌˏˈ˕ˑˇˋː˃˅˚˃ːːˢǤʏˍ˕ˋ˅ː˪ˏˈ˕ˑˇˋ ˒ˈ˓ˈ˕˅ˑ˓ˡˡ˕˟˖˚ːˢː˃˔˖˄ǯ˦ˍ˕˒ˈˇ˃ˆˑˆ˪˚ːˑˆˑ˒˓ˑ˙ˈ˔˖ǡ˔ˈ˓ˈˇːˋ˘ ˅ˋˇ˪ˎˢˡ˕˟ˇˑ˔ˎ˪ˇːˋ˙˟ˍˋˌȋ˖˚ˈː˟Ǧ˖˚ˈːˋˌǦ˕ˈˑ˓ˈ˕ˋˍȌ˪ˏˈ˕ˑˇ˒˓ˑǦ ˈˍ˕˪˅ȋ˖˚ˈː˟Ǧ˒˓˃ˍ˕ˋ˚ːˋˌˇ˪ˢ˚ȌǤʝ˄ˋˇ˅˃˅ˑːˋ˔˒˓ˢˏˑ˅˃ː˪ː˃˓ˑˊǦ ˅ˋ˕ˑˍ˅˖˚ː˪˅˕˅ˑ˓˚ˋ˘ˊˇ˪˄ːˑ˔˕ˈˌ˪˦ˏˈ˕ˑˇ˃ˏˋ˛˖ˍ˃ː˟Ǥ Переваги методу проектів ʛˈ˕ˑˇ ˒˓ˑˈˍ˕˪˅ ːˈ ˦ ˒˓ˋː˙ˋ˒ˑ˅ˑ ːˑ˅ˋˏ ˖ ˔˅˪˕ˑ˅˪ˌ ˒ˈˇ˃ˆˑǦ ˆ˪˙˪Ǥ ʘˑˆˑ ː˃ˊˋ˅˃ˡ˕˟ ˕˃ˍˑˉ ˏˈ˕ˑˇˑˏ ˒˓ˑ˄ˎˈˏ ˃˄ˑ ː˃˅˚˃ːːˢˏ ˚ˈ˓ˈˊˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟Ǥ Ǽʢ˔ˈǡ ˜ˑ ˢ ˒˪ˊː˃ˡǡ ˢ ˊː˃ˡǡ ˇˎˢ ˚ˑˆˑ ˙ˈ ˏˈː˪ ˒ˑ˕˓˪˄ːˑ ˌ ˇˈ ˕˃ ˢˍ ˢ ˏˑˉ˖ ˙˪ ˊː˃ːːˢ ˊ˃˔˕ˑ˔˖˅˃˕ˋǽȄ ˑ˔ːˑ˅ː˃ ˕ˈˊ˃ ˔˖˚˃˔ːˑˆˑ ˓ˑˊ˖ˏ˪ːːˢˏˈ˕ˑˇ˖˒˓ˑˈˍ˕˪˅ǡˢˍ˃ˌ˒˓ˋ˅˃˄ˎˡ˦˄˃ˆ˃˕ˑˑ˔˅˪˕ː˪˘˔ˋǦ ˔˕ˈˏ˖˒ˑ˛˖ˍ˃˘˓ˑˊ˖ˏːˑˆˑ˄˃ˎ˃ː˔˖ˏ˪ˉ˃ˍ˃ˇˈˏ˪˚ːˋˏˋˊː˃ːːˢˏˋ ˕˃˒˓˃ˆˏ˃˕ˋ˚ːˋˏˋ˅ˏ˪ːːˢˏˋǤ ʑ ˑ˔ːˑ˅˪ ˙˟ˑˆˑ ˏˈ˕ˑˇ˖Ȅ ˓ˑˊ˅ˋ˕ˑˍ ˒˪ˊː˃˅˃ˎ˟ːˋ˘ ː˃˅ˋ˚ˑˍ ˛ˍˑˎˢ˓˪˅ǡ ˖ˏ˪ːːˢ ˔˃ˏˑ˔˕˪ˌːˑ ˍˑː˔˕˓˖ˡ˅˃˕ˋ ˔˅ˑ˫ ˊː˃ːːˢ ˕˃ ˑ˓˪Ǧ ˦ː˕˖˅˃˕ˋ˔ˢ˅˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˑˏ˖˒˓ˑ˔˕ˑ˓˪Ǥ ʛˈ˕ˑˇ ˒˓ˑˈˍ˕˪˅ ˔˒˓ˢˏˑ˅˃ːˋˌ ː˃ ˔˃ˏˑ˔˕˪ˌː˖ ˪ːˇˋ˅˪ˇ˖˃ˎ˟ː˖ǡ ˒˃˓ː˖˃˄ˑˆ˓˖˒ˑ˅˖ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟˖˚ː˪˅Ǣ˅˪ːˊ˃˅ˉˇˋ˒˓ˋ˒˖˔ˍ˃˦˅ˋ˓˪˛ˈːǦ ːˢ˒ˈ˅ːˑ˫˒˓ˑ˄ˎˈˏˋǡˢˍ˃˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚˃˦ǡˊˑˇːˑˆˑ˄ˑˍ˖ǡ˅ˋˍˑ˓ˋ˔˕˃ːːˢ ˓˪ˊːˑˏ˃ː˪˕ːˋ˘ ˏˈ˕ˑˇ˪˅ǡ ˊ˃˔ˑ˄˪˅ ː˃˅˚˃ːːˢǡ ˃ ˊ ˪ː˛ˑˆˑȄ ˪ː˕ˈˆ˓˖Ǧ ˅˃ːːˢ ˊː˃ː˟ǡ ˖ˏ˪ː˟ ˪ˊ ˓˪ˊːˋ˘ ˆ˃ˎ˖ˊˈˌ ː˃˖ˍˋǡ ˕ˈ˘ː˪ˍˋǡ ˕ˈ˘ːˑˎˑˆ˪˫ǡ ˕˅ˑ˓˚ˋ˘ˆ˃ˎ˖ˊˈˌǤ ʟˈˊ˖ˎ˟˕˃˕˅ˋˍˑː˃ːˋ˘˒˓ˑˈˍ˕˪˅ˏ˃˦˄˖˕ˋǼ˅˪ˇ˚˖˕ːˋˏǽǡ˕ˑ˄˕ˑǡ ˢˍ˜ˑ˙ˈ˕ˈˑ˓ˈ˕ˋ˚ː˃˒˓ˑ˄ˎˈˏ˃ǡ˔ˎ˪ˇˊ˃˒˓ˑ˒ˑː˖˅˃˕ˋˍˑːˍ˓ˈ˕ːˈ˫˫ ˅ˋ˓˪˛ˈːːˢǡ ˢˍ˜ˑ ˒˓˃ˍ˕ˋ˚ː˃Ȅ ˍˑːˍ˓ˈ˕ːˋˌ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ǡ ˆˑ˕ˑ˅ˋˌ ˇˑ˅˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːːˢǤ ʟˑˎ˟ ˒ˈˇ˃ˆˑˆ˃ ˅ ˒˓ˑˈˍ˕ːˑˏ˖ ː˃˅˚˃ːː˪ ˔˖˕˕˦˅ˑ ˊˏ˪ːˡ˦˕˟˔ˢǤ ʖ˓ˈ˕˓˃ː˔ˎˢ˕ˑ˓˃ˊː˃ː˟˅˪ː˒ˈ˓ˈ˕˅ˑ˓ˡ˦˕˟˔ˢː˃˒˃˓˕ːˈ˓˃˕˃ˏ˖ˇ˓ˑˆˑ ː˃˔˕˃˅ːˋˍ˃ˇ˪˕ˈˌǤʞ˓ˑˈˍ˕ǡˢˍˋˌ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˖ˡ˕˟˖˚ː˪ǡ˅ˋˍˎˋˍ˃˦˅ːˋ˘ ˈː˕˖ˊ˪˃ˊˏǡˊ˃˘ˑ˒ˎˡ˦ǡ˪ˇˈ˅˪ˇ˔ˈ˓˙ˢǤʐ˖ˇ˟Ǧˢˍ˖ˇ˪ˡǡ˜ˑ˅ˋˍˑː˖˦˕˟˔ˢ ˪ːˇˋ˅˪ˇ˖˃ˎ˟ːˑǡ˖ˆ˓˖˒˪ǡˊ˃˒˪ˇ˕˓ˋˏˍˋ˒ˈˇ˃ˆˑˆ˃˃˄ˑ˪ː˛ˋ˘ˎˡˇˈˌǡ ˇ˪˕ˋ˅˚˃˕˟˔ˢ˔˃ˏˑ˔˕˪ˌːˑ˒ˎ˃ː˖˅˃˕ˋǡ˅ˋˍˑː˖˅˃˕ˋǡ˃ː˃ˎ˪ˊ˖˅˃˕ˋˌˑ˙˪Ǧ ːˡ˅˃˕ˋǤʖ˅˪˔ːˑǡ˅ˑːˋˏ˃ˡ˕˟˚˪˕ˍˑ˓ˑˊ˖ˏ˪˕ˋǡˇˎˢ˚ˑˆˑ˙ˈ˓ˑ˄ˎˢ˕˟ǡ ˕ˑ˄˕ˑˏˈ˕˖˒˓ˑˈˍ˕˖Ǥ ʛˈ˕ˑˇ˒˓ˑˈˍ˕˪˅ǡˊ˃˅ˋˊː˃˚ˈːːˢˏǼʢˍ˓˃˫ː˔˟ˍˑˆˑ˒ˈˇ˃ˆˑˆ˪˚ːˑˆˑ ˔ˎˑ˅ːˋˍ˃ǽǡȄ ˙ˈ ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪ˢ ː˃˅˚˃ːːˢǡ ˊ˃ ˢˍˑ˫ ˖˚ː˪ ː˃˄˖˅˃ˡ˕˟ ˊː˃ː˟˪ː˃˅ˋ˚ˑˍ˖˒˓ˑ˙ˈ˔˪˒ˎ˃ː˖˅˃ːːˢˌ˅ˋˍˑː˃ːːˢ˒˓˃ˍ˕ˋ˚ːˋ˘ ˊ˃˅ˇ˃ː˟Ȅ˒˓ˑˈˍ˕˪˅ǡˢˍ˪˒ˑ˔˕˖˒ˑ˅ˑ˖˔ˍˎ˃ˇːˡˡ˕˟˔ˢǤͳ 1 Гончаренко, С. Український педагогічний словник. — К., 1997. — С. 205. ШБІЦ № 2/2014 49
 3. 3. Бібліотечна робота Інформаційна культура ʞ˓˃ˍ˕ˋˍ˃ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪˫ ˅ ˊ˃ˆ˃ˎ˟ːˑˑ˔˅˪˕ː˪ˌ ˛ˍˑˎ˪ ˖˔˒˪˛ːˋ˘ ː˃Ǧ ˅˚˃ˎ˟ːˋ˘ ˪ ˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˋ˘ ˒˓ˑˈˍ˕˪˅ ˇ˃˦ ˒˪ˇ˔˕˃˅ˋ ˔˕˅ˈ˓ˇˉ˖˅˃˕ˋǡ ˜ˑ ˔˃ˏˈˏˈ˕ˑˇ˕˅ˑ˓˚ˋ˘˖˚ː˪˅˔˟ˍˋ˘˒˓ˑˈˍ˕˪˅ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚˖˦˗ˑ˓ˏ˖˅˃ːːˢ ː˃˅ˋ˚ˑˍˏˋ˔ˎˈːːˢ˅ˋ˔ˑˍˑˆˑ˓˪˅ːˢǡˊ˄˖ˇˉ˖˦˒˪ˊː˃˅˃ˎ˟ː˪˪ː˕ˈ˓ˈ˔ˋ ˖˚ː˪˅ǡ˔˒ˑː˖ˍ˃˦ˇˑˊ˃˔˕ˑ˔˖˅˃ːːˢː˃˄˖˕ˋ˘ˊː˃ː˟ǡ˖ˏ˪ː˟˪ː˃˅ˋ˚ˑˍ ˖˅ˋ˓˪˛ˈːː˪˒˓˃ˍ˕ˋ˚ːˋ˘ˊ˃˅ˇ˃ː˟ǡ˜ˑ˅ˋːˋˍ˃ˡ˕˟˒˪ˇ˚˃˔ː˃˅˚˃ːːˢ ˕˃˅˒ˑ˅˔ˢˍˇˈːː˪ˌ˒˓˃ˍ˕ˋ˙˪Ǥ ʓˈ˕˃ˎ˟ː˪˛ˈ ˒˓ˑ ː˃˅˚˃ˎ˟ː˪ ˒˓ˑˈˍ˕ˋ ˚ˋ˕˃ˌ˕ˈ ˅ ː˃˅ˈˇˈː˪ˌ ː˃ ˍˑˏ˒˃ˍ˕Ǧˇˋ˔ˍ˖ ˒˓ˈˊˈː˕˃˙˪˫ Ǽʜ˃˅˚˃ˎ˟ː˪ ˒˓ˑˈˍ˕ˋǤ ʨˑ ˏˑˉˈ ˄˖˕ˋ˙˪ˍ˃˅˪˛ˈǫǽ Навчальний проект у бібліотечній практиці ʠ˟ˑˆˑˇː˪˅˔ˈ˄˪ˎ˟˛ˈ˄˪˄ˎ˪ˑ˕ˈˍ˃˓˪˅ǡˑ˄ˋ˓˃ˡ˚ˋˊ˃˔ˑ˄ˋ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪˫ ˔˅ˑ˫˘ ˗˖ːˍ˙˪ˌǡ ˊˑˍ˓ˈˏ˃ ˑ˔˅˪˕ː˟ˑ˫ ˕˃ ˅ˋ˘ˑ˅ːˑ˫ǡ ː˃ˇ˃ˡ˕˟ ˒ˈ˓ˈ˅˃ˆ˖ ˄˪˄ˎ˪ˑ˕ˈ˚ːˑˏ˖˒˓ˑˈˍ˕˖˅˃ːːˡǤʠ˅˪ˇ˚ˈːːˢ˕ˑˆˑȄ˚ˋ˔ˎˈːː˪˒˖˄ˎ˪Ǧ ˍ˃˙˪˫˗˃˘ˑ˅ˋ˘˒ˈ˓˪ˑˇˋ˚ːˋ˘˅ˋˇ˃ː˟Ǥʞ˓ˑˈˍ˕ˋǡ˓ˑˊ˓ˑ˄ˎˈː˪ˌ˖˔˒˪˛ːˑ ˓ˈ˃ˎ˪ˊˑ˅˃ː˪˄˪˄ˎ˪ˑ˕ˈ˚ːˋˏˋ˒˓˃˙˪˅ːˋˍ˃ˏˋǡˑ˘ˑ˒ˎˡˡ˕˟˓˪ˊː˪ː˃˒˓ˢǦ ˏˋ ˄˪˄ˎ˪ˑ˕ˈ˚ːˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ǣ ˅˪ˇ ˖˒˓˃˅ˎ˪ːːˢ ˇˑ ˑˍ˓ˈˏˋ˘ ˃˔˒ˈˍ˕˪˅ ˄˪˄ˎ˪ˑ˕ˈ˚ːˑˆˑˑ˄˔ˎ˖ˆˑ˅˖˅˃ːːˢǤʞ˓˃˙ˡˡ˚ˋ˅˔˒ˈ˙ˋ˗˪˚ːˋ˘˖ˏˑ˅˃˘ǡ ː˃ˎ˃ˆˑˇˉ˖ˡ˚ˋ˒˃˓˕ːˈ˓˔˟ˍ˖˅ˊ˃˦ˏˑˇ˪ˡˊ˖˔˪ˏ˃˖˚˃˔ːˋˍ˃ˏˋˑ˔˅˪˕Ǧ ː˟ˑˆˑ ˒˓ˑ˙ˈ˔˖ǡ ˛ˍ˪ˎ˟ː˪ ˄˪˄ˎ˪ˑ˕ˈˍˋ ˏ˃ˡ˕˟ ˖ː˪ˍ˃ˎ˟ː˪ ˏˑˉˎˋ˅ˑ˔˕˪ ˇˎˢ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪˫ ˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˋ˘ǡ ˅ˋ˘ˑ˅ːˋ˘ ˪ ː˃˅˚˃ˎ˟ːˋ˘ ˒˓ˑˈˍ˕˪˅Ǥ ʓˎˢ ˅ˋˍˑː˃ːːˢˍˑˉːˑˆˑːˑ˅ˑˆˑ˒˓ˑˈˍ˕˖ȋˊ˃ˇ˖ˏ˃ːˑˆˑ˔˃ˏˑˡˇˋ˕ˋːˑˡǡ ˆ˓˖˒ˑˡǡˍˎ˃˔ˑˏǡ˔˃ˏˑ˔˕˪ˌːˑ˃˄ˑˊ˃˖˚˃˔˕ˡ˄˪˄ˎ˪ˑ˕ˈˍ˃˓ˢȌ˅ˋ˓˪˛˖Ǧ ˡ˕˟˔ˢˍ˪ˎ˟ˍ˃˙˪ˍ˃˅ˋ˘ǡˍˑ˓ˋ˔ːˋ˘˪˒ˑ˅ǯˢˊ˃ːˋ˘˪ˊ˓ˈ˃ˎ˟ːˋˏˉˋ˕˕ˢˏ ˊ˃˅ˇ˃ː˟Ǥʨˑ˄ˇˑˏˑˆ˕ˋ˔ˢ˖˔˒˪˘˖ǡˇ˪˕ˢˏ˜ˑ˓˃ˊ˖ˇˑ˅ˑˇˋ˕˟˔ˢˇˑ˄˖˅˃˕ˋ ːˈˑ˄˘˪ˇː˪ˊː˃ːːˢ˕˃ˊ˫˘ˇˑ˒ˑˏˑˆˑˡ˅ˋˍˑː˖˅˃˕ˋˍˑːˍ˓ˈ˕ː˖˓ˑ˄ˑ˕˖Ǥ ʶˇˈ˃ˎ˟ːˋˌ˒˓ˑˈˍ˕˕ˑˌǡˇˎˢ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪˫ˢˍˑˆˑːˈˑ˄˘˪ˇː˪ˊː˃ːːˢˊ˓˪ˊǦ ːˋ˘ˆ˃ˎ˖ˊˈˌǡ˜ˑˇ˃ˡ˕˟ˊˏˑˆ˖˓ˑˊ˅ǯˢˊ˃˕ˋ˙˪ˎˋˌˍˑˏ˒ˎˈˍ˔˒˓ˑ˄ˎˈˏǤ ʞ˓ˋˍˎ˃ˇ˪˅˕˃ˍˋ˘˒˓ˑˈˍ˕˪˅ˏˑˉː˃ː˃˅ˈ˔˕ˋ˚ˋˏ˃ˎˑǤ ʢˉˈ˄˃ˆ˃˕ˑ˓ˑˍ˪˅˒ˑ˔˒˪ˎ˟ʠˎ˃˅˖˕ˋ˙˟ˍˋˌˏ˪˔˟ˍˋˌˏˈ˕ˑˇˋ˚ːˋˌ ˙ˈː˕˓˅˪ˇˇ˪ˎ˖ˑ˔˅˪˕ˋȋʙˋ˫˅˔˟ˍ˃ˑ˄ˎǤȌ˒˓ˑ˅ˑˇˋ˕˟ˏ˪˔˟ˍˋˌˑˆˎˢˇǦˍˑːǦ ˍ˖˓˔˪ːˇˋ˅˪ˇ˖˃ˎ˟ːˋ˘˪ˍˑˎˈˍ˕ˋ˅ːˋ˘˕˅ˑ˓˚ˋ˘˒˓ˑˈˍ˕˪˅Ǽʐ˪˄ˎ˪ˑ˕ˈˍ˃ ʤʤʶ˔˕ˑˎ˪˕˕ˢǽ˅˓˃ˏˍ˃˘ʑ˔ˈ˖ˍ˓˃˫ː˔˟ˍˑ˫˃ˍ˙˪˫Ǽʕˋ˅ˋǡˍːˋˆˑǨǽǤ2ʏˍ˕ˋ˅Ǧ ːˋˏˋ˖˚˃˔ːˋˍ˃ˏˋ˙˟ˑˆˑˊˏ˃ˆ˃ːːˢ˦ːˈˎˋ˛ˈ˛ˍ˪ˎ˟ː˪˄˪˄ˎ˪ˑ˕ˈˍ˃˓˪ǡ ˃ˌ˄˃ˆ˃˕ˑ˕˅ˑ˓˚ˋ˘˒ˈˇ˃ˆˑˆ˪˅Ǥʏ˒ˈ˓ˈˏˑˉ˙ˢˏˋˊ˃ˊ˅ˋ˚˃ˌ˔˕˃ˡ˕˟˕˪ ˊːˋ˘ǡˍˑˏ˖˅ˇ˃ˎˑ˔ˢː˃ˇˋ˘ː˖˕ˋˇ˪˕ˈˌȋ˃˪ːˍˑˎˋǡː˃˅˪˕˟˪˫˘˄˃˕˟ˍ˪˅Ȍ ː˃ ˑ˓ˋˆ˪ː˃ˎ˟ː˪ ˪ˇˈ˫ǡ ˊ˃ˎ˖˚ˋ˕ˋ ˏˑˉˎˋ˅ˑ˔˕˪ ˕˃ ˄˃ˉ˃ːːˢ ˍˑˉːˑˆˑ ˊ˃ˇˎˢˇˑ˔ˢˆːˈːːˢ˔˒˪ˎ˟ːˑ˫ǡˇ˪ˌ˔ːˑˍˑ˓ˋ˔ːˑ˫ˏˈ˕ˋǤ3 2 Положення про міський огляд-конкурс індивідуальних і колективних творчих проектів «Бібліотека ХХІ» століття» в рамках Всеукраїнської акції «Живи, книго!» (http://sasl.at.ua/ index/0-16). 3 Підсумки міського огляду-конкурсу творчих проектів «Бібліотека ХХІ століття» (2008 рік: http://sasl.at.ua/board/2-1-0-47; 2009 рік: http://sasl.at.ua/board/2-1-0-145; 2010 рік: http:// sasl.at.ua/news/viznacheno_peremozhciv_miskogo_ogljadu_konkursu_biblioteka_khkhi_ stolittja_v_ramkakh_vseukrajinskoji_akciji_zhivi_knigo/2010-05-14-49). ʓʓˋˋ˅˅ǤˇǤˇˑˑˇˇ˃˃˕˕ˑˑˍˍͷͷ 50 ШБІЦ № 2/2014
 4. 4. Бібліотечна робота Інформаційна культура Навчальне проектування в курсі «Основи інформаційної культури» ʞˑ˛˕ˑ˅˘ˑˏˇˑ˅˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːːˢ˅ˊ˃ˆ˃ˎ˟ːˑˑ˔˅˪˕ː˪˘ː˃˅˚˃ˎ˟ːˋ˘ ˊ˃ˍˎ˃ˇ˃˘ˏǤʠˎ˃˅˖˕ˋ˚˃˔˒ˈ˙˪˃ˎ˟ːˑˆˑˍ˖˓˔˖ˇˎˢ˗ˑ˓ˏ˖˅˃ːːˢ˪ː˗ˑ˓Ǧ ˏ˃˙˪ˌːˑ˫ ˆ˓˃ˏˑ˕ːˑ˔˕˪ ˛ˍˑˎˢ˓˪˅ ˔˕˃ˎˋ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ˋ ˏˑː˪˕ˑ˓ˋːˆ˖ǡ ˒˓ˑ˅ˈˇˈːˑˆˑˏ˪˔˟ˍˑˡˏˈ˕ˑˇˋ˚ːˑˡ˔ˎ˖ˉ˄ˑˡǡ˜ˑˇˑ˔˗ˑ˓ˏˑ˅˃ːˑ˔˕˪ ː˃˅˚˃ˎ˟ːˑǦ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˋ˘˖ˏ˪ː˟˖˚ː˪˅˖˒˓ˑ˙ˈ˔˪˅ˋ˅˚ˈːːˢːˋˏˋ ˔˖˔˒˪ˎ˟ːˑǦˆ˖ˏ˃ː˪˕˃˓ːˋ˘ˇˋ˔˙ˋ˒ˎ˪ːȋͳͻͻͻ˓˪ˍȌǤʜ˃˕ˑˌ˚˃˔ː˃˅˚˃ˎ˟Ǧ ːˑ˫˒˓ˑˆ˓˃ˏˋ˕˃ˍˑˆˑˍ˖˓˔˖˅ʢˍ˓˃˫ː˪ːˈ˪˔ː˖˅˃ˎˑǤʜ˃˕ˑˏ˪˔˕˟˖ʟˑ˔˪˫ ˅ˉˈ˅˒˓ˑ˅˃ˇˉ˖˅˃ˎˋ˔ˢˍ˖˓˔ˋˊ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˑ˫ˍ˖ˎ˟˕˖˓ˋǡ˓ˑˊ˓ˑ˄ˎˈː˪ ː˃˖ˍˑ˅˙ˢˏˋ ˕˃ ˄˪˄ˎ˪ˑ˕ˈˍ˃˓ˢˏˋǦ˒˓˃ˍ˕ˋˍ˃ˏˋǤͶ ʠ˃ˏˈ ˙˪ ˒˓ˑˆ˓˃ˏˋ ˄˖ˎˑ˅ˊˢ˕ˑˊ˃ˑ˔ːˑ˅˖˒˪ˇ˚˃˔˖ˍˎ˃ˇ˃ːːˢː˃˅˚˃ˎ˟ːˑ˫˒˓ˑˆ˓˃ˏˋˍ˖˓˔˖ ˊ˃˅ˋ˄ˑ˓ˑˏǼʝ˔ːˑ˅ˋ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˑ˫ˍ˖ˎ˟˕˖˓ˋǽǡˢˍ˖˄˖ˎˑ˃˒˓ˑ˄ˑǦ ˅˃ːˑ˔˒ˑ˚˃˕ˍ˖˅ͳͲȂͳͳǦ˘ǡˊˆˑˇˑˏȄ˖ͷǦ˘˪ͻǦ˘ˍˎ˃˔˃˘ʖʝʧʶȂʶʶʶ˔˕Ǥ ͒Ͷǡ˃˒˪ˊː˪˛ˈ˃ˇ˃˒˕ˑ˅˃ːˑˇˎˢ˅ˋ˅˚ˈːːˢ˒ˈ˓˛ˑˍ˖˓˔ːˋˍ˃ˏˋˎ˪˙ˈˡͷǤ ʜ˃˅˚˃ˎ˟ːˑǦ˕ˈˏ˃˕ˋ˚ːˋˌ ˒ˎ˃ː ˍ˖˓˔˖ Ǽʝ˔ːˑ˅ˋ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˑ˫ ˍ˖ˎ˟˕˖˓ˋǽˇˎˢ˖˚ː˪˅ˎ˪˙ˈˡː˃˅ˈˇˈːˑː˃ˍˑˏ˒˃ˍ˕Ǧˇˋ˔ˍ˖ ʐ˃ˆ˃˕ˑ˓˪˚ː˃ ˒˓˃ˍ˕ˋˍ˃ ˅ˋˍˑ˓ˋ˔˕˃ːːˢ ˒˓ˑˈˍ˕ːˋ˘ ˕ˈ˘ːˑˎˑˆ˪ˌ ˖˗ˑ˓ˏ˖˅˃ːː˪ˏˈˇ˪˃Ǧ˕˃˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˑ˫ˆ˓˃ˏˑ˕ːˑ˔˕˪˛ˍˑˎˢ˓˪˅˒˪ˇ˚˃˔ ˅ˋ˅˚ˈːːˢˍ˖˓˔˖Ǽʝ˔ːˑ˅ˋ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˑ˫ˍ˖ˎ˟˕˖˓ˋǽǡ˃˕˃ˍˑˉ˕˓ˈː˪ːǦ ˆˑ˅˃ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟ˊ˃˒˓ˑˆ˓˃ˏˑˡǼ
 5. 5. –‡Ž̺ʜ˃˅˚˃ːːˢˇˎˢˏ˃ˌ˄˖˕ː˟ˑˆˑǽ ˇ˃ˡ˕˟˒˪ˇ˔˕˃˅ˋ˒ˑˇ˪ˎˋ˕ˋ˔ˢː˃˄˖˕ˋˏˇˑ˔˅˪ˇˑˏ˪ˌˑˆˑ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕˃ˏˋǤ ʔ˗ˈˍ˕ˋ˅ːˋˏˏˈ˕ˑˇˑˏ˖˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪˫ˊ˃˅ˇ˃ː˟ˍ˖˓˔˖˜ˑˇˑ˗ˑ˓ˏ˖Ǧ ˅˃ːːˢˍˎˡ˚ˑ˅ˋ˘˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˋ˘ˍˑˏ˒ˈ˕ˈː˕ːˑ˔˕ˈˌ˖˚ː˪˅˅ˋˊː˃˚ˈːˑ ː˃˅˚˃ˎ˟ːˈ˒˓ˑˈˍ˕˖˅˃ːːˢǡˢˍˈˊ˃˔˕ˑ˔ˑ˅˖˦˕˟˔ˢˢˍˈˎˈˏˈː˕ˑˍ˓ˈˏˑˆˑ ˊ˃ːˢ˕˕ˢǢ ˢˍ ˒˓ˑˈˍ˕ː˃ ˗ˑ˓ˏ˃ ˖˓ˑˍ˖Ǣ ˢˍ ˒˓ˑˈˍ˕ǡ ˓ˑˊ˓˃˘ˑ˅˃ːˋˌ ː˃ ˅ˋ˅˚ˈːːˢˑˍ˓ˈˏˑ˫˕ˈˏˋǢˢˍ˒˓ˑˈˍ˕ǡ˔˃ˏˑ˔˕˪ˌːˑ˓ˑˊ˓ˑ˄ˎˈːˋˌ˪˅ˋǦ ˍˑː˃ːˋˌ˖˚ːˢˏˋǤ ʶː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌː˪ː˃˅ˋ˚ˍˋ˕˃˅ˏ˪ːːˢǡ˜ˑ˗ˑ˓ˏ˖ˡ˕˟˔ˢ˅˖˚ː˪˅ː˃ ˅˔˪˘ˈ˕˃˒˃˘˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪˫˒˓ˑˈˍ˕˖ǡː˃˅ˈˇˈːˑ˅˕˃˄ˎˋ˙˪Ǥ ʡ˃˄ˎˋ˙ˢ ʓʓˋˋ˅˅ǤˇǤˇˑˑˇˇ˃˃˕˕ˑˑˍˍͷ͸ ʔ˕˃˒ˋ ʶː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌː˪ː˃˅ˋ˚ˍˋ˕˃˅ˏ˪ːːˢ ʔ˕˃˒ˑ˓˪˦ː˕˖˅˃ːːˢ ¾ ˅ˋˊː˃˚˃˕ˋ˕ˈˏ˖Ȁ˒˓ˈˇˏˈ˕ˇˑ˔ˎ˪ˇˉˈːːˢ ¾ ˅ˋˊː˃˚˃˕ˋ˙˪ˎ˟ˑ˅˖˃˖ˇˋ˕ˑ˓˪ˡ˒˓ˈˊˈː˕˃˙˪˫ ʔ˕˃˒˓ˑˊ˓ˑ˄ˎˈːːˢ ¾ ˅ˋ˄ˋ˓˃˕ˋ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇː˖˗ˑ˓ˏ˖˒˓ˈˇ˔˕˃˅ˎˈːːˢˆˑ˕ˑ˅ˑˆˑ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˑˆˑ˒˓ˑˇ˖ˍ˕˖ ¾ ˅ˋˢ˅ˎˢ˕ˋˍˎˡ˚ˑ˅˪˔ˎˑ˅˃ ¾ ˒ˎ˃ː˖˅˃˕ˋ˔˕˓˃˕ˈˆ˪ˡ˒ˑ˛˖ˍ˖ ¾ ˅ˋˊː˃˚˃˕ˋˍˑˎˑˌ˕ˋ˒ˇˉˈ˓ˈˎ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪˫ ʔ˕˃˒˒ˎ˃ː˖˅˃ːːˢ ¾ ˅ˋˊː˃˚˃˕ˋˈ˕˃˒ˋ˒˓ˑ˙ˈ˔˖ ¾ ˓˃˙˪ˑː˃ˎ˟ːˑ˓ˑˊ˒ˑˇ˪ˎˢ˕ˋ˚˃˔ ¾ ˓ˑˊ˒ˑˇ˪ˎˢ˕ˋˑ˄ˑ˅ǯˢˊˍˋˏ˪ˉ˚ˎˈː˃ˏˋˆ˓˖˒ˋ 4 Мяэотс, О. Н. Уроки информационной грамотности в школе : метод. рекомендации. — М. , 2005. — 29 с. — (Серия «Библиотека в школе»; вып. 2); Основы информационной культуры : учеб. программа курса для учащихся ст. кл. общеобр. школ, гимназий, лицеев // Форм. информ. культ. личности в б-ках и общеобразоват. учреждениях / Гендина Н. И. и др. — М., 2002. — С. 37–50; Основы информационной культуры : прогр. дополн. образования для уч. 1–11 классов. — Озерск, 2000. — 27 с. 5 Навчальна програма для учнів ліцею «Основи інформаційної культури» схвалена науково- методичною радою Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів (протокол № 7 від 01.11.07 р.). ШБІЦ № 2/2014 51
 6. 6. Бібліотечна робота Інформаційна культура ʖ˃ˍ˪ː˚ˈːːˢ˕˃˄ˎˋ˙˪ ʔ˕˃˒ˋ ʶː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌː˪ː˃˅ˋ˚ˍˋ˕˃˅ˏ˪ːːˢ ʔ˕˃˒˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪˫ ¾ ˊː˃˘ˑˇˋ˕ˋ˓ˈ˔˖˓˔ˋ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑˇˑˑ˄˓˃ːˑ˫˕ˈˏˋ ¾ ˅ˋˢ˅ˎˢ˕ˋ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˡˊ˕ˈˏˋ ¾ ˒˓ˑ˅ˑˇˋ˕ˋˑ˒ˋ˕˖˅˃ːːˢǡ˄˓˃˕ˋ˖˚˃˔˕˟˖ˇˑ˔ˎ˪ˇːˋ˙˟ˍˋ˘ ˈˍ˔ˍ˖˓˔˪ˢ˘ǡˊˇ˪ˌ˔ːˡ˅˃˕ˋ˪ː˛˪ˊˑ˅ː˪˛ː˪ˇˑ˔ˎ˪ˇˉˈːːˢ ʖ˄ˋ˓˃ːːˢ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪˫ ¾ ˅ˋ˄ˋ˓˃˕ˋ˓ˈˎˈ˅˃ː˕ː˖ȋ˜ˑ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇ˃˦ˊ˃˒ˋ˕˖Ȍ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˡ ¾ ˅ˋˊː˃˚˃˕ˋ˓˪˅ˈː˟˅˃ˉˎˋ˅ˑ˔˕˪ˇˉˈ˓ˈˎ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪˫ȋː˃ˇ˕ˑ ˒˓ˑ˔˕˪ǡː˃ˇ˕ˑ˔ˍˎ˃ˇː˪˃˄ˑː˃ˌ˄˪ˎ˟˛˅ˇ˃ˎ˪Ȍ ¾ ˔ˑ˓˕˖˅˃˕ˋ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˡ ¾ ˓ˑˊ˒˪ˊː˃˅˃˕ˋ˗˃ˍ˕ˋǡ˓ˑˊˇ˖ˏˋ˕˃˅ˋˏˋ˔ˈˎ ʠ˕˅ˑ˓ˈːːˢ˅ˎ˃˔ːˑˆˑ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˑˆˑ˒˓ˑˇ˖ˍ˕˖ ¾ ˊˆˑ˓˕˃˕ˋ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˡ˛ˎˢ˘ˑˏ˅ˈˇˈːːˢˊ˃˒ˋ˔˪˅ǡˍˑː˔˒ˈˍ˕˪˅ǡ ˅ˋ˒ˋ˔ˑˍ˃˄ˑˊ˃ˇˑ˒ˑˏˑˆˑˡː˃ˑ˚ːˋ˘˗ˑ˓ˏǣ˔˘ˈˏǡˆ˓˃˗˪ˍ˪˅ǡ ˈ˔ˍ˪ˊ˪˅˕ˑ˜ˑ ¾ ˓ˑˊ˕˃˛ˑ˅˖˅˃˕ˋˇ˃ː˪˅ˎˑˆ˪˚ːˑˏ˖˒ˑ˓ˢˇˍ˖ ¾ ˍ˓ˋ˕ˋ˚ːˑ˒ˈ˓ˈˑ˔ˏˋ˔ˎˡ˅˃˕ˋˑˇˈ˓ˉ˃ː˖˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˡǡ ˅ˋˍˎ˃ˇ˃˕ˋ˫˫˔˅ˑ˫ˏˋ˔ˎˑ˅˃ˏˋ ¾ ˓ˈˇ˃ˆ˖˅˃˕ˋ˕ˈˍ˔˕ˋ ¾ ˆ˓˃ˏˑ˕ːˑˑ˗ˑ˓ˏˎˢ˕ˋ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˋˌ˒˓ˑˇ˖ˍ˕ ʔ˕˃˒˒˓ˈˊˈː˕˃˙˪˫˓ˈˊ˖ˎ˟Ǧ ˕˃˕˪˅˒˓ˑˈˍ˕˖ ¾ ˆˑ˕˖˅˃˕ˋ˔ˢˇˑ˃ˍ˕ˋ˅ːˑ˫˒˓ˈˊˈː˕˃˙˪˫˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕˪˅˓ˑ˄ˑ˕ˋ ¾ ˅ˋˍˎ˃ˇ˃˕ˋ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˡ˒ˈ˓ˈˇ˛ˋ˓ˑˍˋˏˊ˃ˆ˃ˎˑˏǡ˅˪ˇˑ˄˓˃Ǧ ˉ˃˕ˋ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˡ˖˗ˑ˓ˏ˃˕˪ǡˇˑ˔˕˖˒ːˑˏ˖ˇˎˢ˃˖ˇˋ˕ˑ˓˪˫Ǣ ˇˑ˙˪ˎ˟ːˑ˅ˋˍˑ˓ˋ˔˕ˑ˅˖˅˃˕ˋ˕ˈ˘ː˪ˍ˖ ʔ˕˃˒ˑ˙˪ːˡ˅˃ːːˢ˒˓ˑˈˍ˕˖ ¾ ˔˒˓ˋˌˏ˃˕ˋˊ˅ˑ˓ˑ˕ːˋˌˊ˅ǯˢˊˑˍ˅˪ˇ˪ː˛ˋ˘ȋ˖˚ː˪˅ǡ˖˚ˋ˕ˈǦ ˎ˪˅ǡ˄˪˄ˎ˪ˑ˕ˈˍ˃˓˪˅Ȍ ¾ ˔˃ˏˑ˔˕˪ˌːˑ˃ː˃ˎ˪ˊ˖˅˃˕ˋ˕˃ˑ˙˪ːˡ˅˃˕ˋ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ˋ ˔˅ˑ˦˫ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ¾ ˓ˑ˄ˋ˕ˋ˅ˋ˔ːˑ˅ˍˋǡ˒ˑ˓˪˅ːˡ˅˃˕ˋǡ˖ˊ˃ˆ˃ˎ˟ːˡ˅˃˕ˋ ʔ˕˃˒˅ˋˍˑ˓ˋ˔˕˃ːːˢ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕˪˅˓ˑ˄ˑ˕ˋ ː˃ˇ˒˓ˑˈˍ˕ˑˏ ¾ ˃ː˃ˎ˪ˊ˖˅˃˕ˋˊ˅ˑ˓ˑ˕ːˋˌˊ˅ǯˢˊˑˍ˪ˑ˙˪ːˍˋ ¾ ˅ˋˍˑ˓ˋ˔˕ˑ˅˖˅˃˕ˋˇ˃ː˪ˑ˙˪ːˡ˅˃ːːˢˇˎˢː˃˔˕˖˒ːˑ˫˓ˑ˄ˑ˕ˋ ¾ ˊ˃˔˕ˑ˔ˑ˅˖˅˃˕ˋː˃˄˖˕˪ˊː˃ːːˢ˅˓˪ˊːˑˏ˃ː˪˕ːˋ˘ ːˑ˅ˋ˘˔ˋ˕˖˃˙˪ˢ˘ ¾ ˅ˋˊː˃˚˃˕ˋˍˑˎˑ˪ː˛ˋ˘ː˃˅˚˃ˎ˟ːˋ˘˒˓ˈˇˏˈ˕˪˅ǡˇˈˏˑˉː˃ ˅ˋˍˑ˓ˋ˔˕˃˕ˋː˃˄˖˕˪ː˃˅ˋ˚ˍˋ ¾ ˒ˑˏ˪˔˕ˋ˕ˋ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˋˌ˒˓ˑˇ˖ˍ˕˖˒ˑ˓˕˗ˈˎ˟ˑ˔ˑ˄ˋ˔˕ˋ˘ ˇˑ˔ˢˆːˈː˟ȋ˒ˑ˓˕˗ˑˎ˪ˑȌ На шляху до власного проекту ʝ˔˅˪˕ː˪ˊ˃˅ˇ˃ːːˢ˒˓ˑˈˍ˕ːˑ˫˕ˈ˘ːˑˎˑˆ˪˫Ȅ˒˓ˑ˄˖ˇˋ˕ˋ˅˖˚ː˪˅ ˪ː˕ˈ˓ˈ˔ˇˑ˒ˑ˛˖ˍˑ˅ˑ˫˓ˑ˄ˑ˕ˋǡ˔˕˅ˑ˓ˋ˕ˋˇˎˢ˙˟ˑˆˑ˕˃ˍ˪˒˔ˋ˘ˑˎˑˆ˪˚ː˪ ˕˃ˇˋˇ˃ˍ˕ˋ˚ː˪˖ˏˑ˅ˋǡˢˍ˪˄˔˒˓ˋˢˎˋ˗ˑ˓ˏ˖˅˃ːːˡ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˑ˫ ˍ˖ˎ˟˕˖˓ˋ˛ˍˑˎˢ˓˪˅Ȅ˓ˑˊ˅ˋ˕ˍ˖˅ˏ˪ː˟˪ː˃˅ˋ˚ˑˍǡːˈˑ˄˘˪ˇːˋ˘ˇˎˢ ˅ˋˍˑː˃ːːˢːˈ˔˕˃ːˇ˃˓˕ːˋ˘ˊ˃˅ˇ˃ː˟Ǣː˃˅˚ˋ˕ˋ˔˃ˏˑ˔˕˪ˌːˑˇˑ˔ˎ˪ˇˉ˖Ǧ ˅˃˕ˋ ˍˑːˍ˓ˈ˕ː˖ ː˃˖ˍˑ˅˖ ˒˓ˑ˄ˎˈˏ˖ǡ ˖ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕˪ ˚ˑˆˑ ˖˚ˈː˟ ˏ˃˦ ˑ˕˓ˋˏ˃˕ˋ ːˑ˅˖ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˡǤ ʑˋˍˑ˓ˋ˔˕˃ːːˢ ˏˈ˕ˑˇ˖ ˒˓ˑˈˍ˕˪˅ ˒˪ˇ ˚˃˔ˏˑˇˈˎˡ˅˃ːːˢ˄˪˄ˎ˪ˑ˕ˈ˚ːˋ˘ˊ˃ːˢ˕˟ˇˈ˕˃ˎ˟ːˑˑ˒ˋ˔˃ːˑ˅˔˕˃˕˕˪ ʑǤʐǤ ʏː˕ˋ˒ˑ˅ˑ˫ Ǽʜˈ˕˓˃ˇˋ˙˪ˌː˪ ˏˑˇˈˎ˪ ˒˓ˑ˅ˈˇˈːːˢ ˄˪˄ˎ˪ˑ˕ˈ˚ːˋ˘ ˖˓ˑˍ˪˅ǽǤ͸ ʟˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ˑˏ ˖˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːːˢ ˕˃ˍˋ˘ ˏˑˇˈˎˈˌ ˏ˃˦ ˔˕˃˕ˋ 6 Антипова, В. Б. Нетрадиционные модели проведения библиотечных уроков // Школьная библиотека. — 2006. — № 4. — С. 32–39. — Режим доступу: http://schoollibrary.ioso.ru/ index.php?news_id=496. — Назва з екрана. — Дата звернення 29.01.2014. 52 ШБІЦ № 2/2014
 7. 7. Бібліотечна робота Інформаційна культура ːˈˎˋ˛ˈ˗ˑ˓ˏ˖˅˃ːːˢː˃˅ˋ˚ˑˍ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˑǦ˒ˑ˛˖ˍˑ˅ˑ˫ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ǡ ˃ˌː˃˄˖˕˕ˢˊː˃ː˟˪ˊ˕ˈˏˋˇˑ˔ˎ˪ˇˉˈːːˢǤ ʓˑ ˒˓ˑˈˍ˕ːˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˇ˪˕ˈˌ ˔ˎ˪ˇ ˊ˃ˎ˖˚˃˕ˋ ˒ˑˈ˕˃˒ːˑǤ ʜ˃ ˒ˈ˓˛ˑˏ˖ ˈ˕˃˒˪Ȅ ˅ˋ˅˚ˈːːˢ ˖˚ː˪˅Ȅ ˒ˑ˕˓˪˄ːˑ ˒˓ˑ˅ˈ˔˕ˋ ˃ːˍˈ˕˖Ǧ ˅˃ːːˢ ˊ ˏˈ˕ˑˡ ˅ˋˢ˅ˎˈːːˢ ˓˪˅ːˢ ˔˗ˑ˓ˏˑ˅˃ːˑ˔˕˪ ˅ˏ˪ː˟ ˪ ː˃˅ˋǦ ˚ˑˍǡːˈˑ˄˘˪ˇːˋ˘ˇˎˢˊˇ˪ˌ˔ːˈːːˢ˒ˑ˛˖ˍˑ˅ˑǦˇˑ˔ˎ˪ˇːˋ˙˟ˍˑ˫˓ˑ˄ˑ˕ˋǡ ˃˔˃ˏˈǣ˖ˏ˪ːːˢ˔˃ˏˑ˔˕˪ˌːˑˊˇˑ˄˖˅˃˕ˋ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˡǡ˓˪˅ˈː˟˅ˑˎˑˇ˪ːːˢ ˍˑˏ˒ǯˡ˕ˈ˓ːˋˏˋ˕ˈ˘ːˑˎˑˆ˪ˢˏˋˌ˕Ǥ˪ːǤ ʜ˃˔˕˖˒ːˋˌˈ˕˃˒Ȅ˗ˑ˓ˏ˖˅˃ːːˢː˃˅ˋ˚ˑˍ˓ˑ˄ˑ˕ˋ˅ˍˑˏ˃ːˇ˪Ǥʓˎˢ ˙˟ˑˆˑˇ˪˕ˢˏ˔ˎ˪ˇˊ˃˒˓ˑ˒ˑː˖˅˃˕ˋːˈ˅ˈˎˋ˚ˍ˪˕˅ˑ˓˚˪ˊ˃˅ˇ˃ːːˢǡ˔˒ˑ˚˃˕ˍ˖ ˪ːˇˋ˅˪ˇ˖˃ˎ˟ː˪ǡ˃ˇ˃ˎ˪ˌˆ˓˖˒ˑ˅˪Ǥʜ˃˒˓ˋˍˎ˃ˇǡ˅ˋ˅˚˃ˡ˚ˋ˕ˈˏ˖Ǽʚˡˇˋː˃ ˅˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˑˏ˖˒˓ˑ˔˕ˑ˓˪ǽǡˊˑˍ˓ˈˏ˃˒ˋ˕˃ːːˢǼʞ˓˃˅ˑː˃˪ː˗ˑ˓ˏ˃Ǧ ˙˪ˡǽǡ˖˚ː˪ˑ˕˓ˋˏ˖ˡ˕˟ˊ˃˅ˇ˃ːːˢǣˑˊː˃ˌˑˏˋ˅˛ˋ˔˟˪ˊ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˋˏˋ ˒ˑˎˑˉˈːːˢˏˋʙˑː˅ˈː˙˪˫ʝʝʜ˒˓ˑ˒˓˃˅˃ˇˋ˕ˋːˋǡʙˑː˔˕ˋ˕˖˙˪˫ʢˍ˓˃˫ːˋǡ ʖ˃ˍˑː˖ʢˍ˓˃˫ːˋǼʞ˓ˑˑ˘ˑ˓ˑː˖ˇˋ˕ˋː˔˕˅˃ǽǡ˒˓ˑ˅ˈ˔˕ˋːˈ˅ˈˎˋ˚ˍˈˇˑǦ ˔ˎ˪ˇˉˈːːˢ˕˃ː˃˒ˋ˔˃˕ˋ˕˅˪˓Ǧ˓ˑˊˇ˖ˏǼʮˏ˃ˡ˒˓˃˅ˑː˃˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˡǽǤ ʝ˔ˍ˪ˎ˟ˍˋ ˕ˈˏ˃ Ǽʶː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌː˃ ˪ː˗˓˃˔˕˓˖ˍ˕˖˓˃ǽ ˇˎˢ ˇ˪˕ˈˌ ˅ˋˢ˅ˎˢ˦˕˟˔ˢˇˈ˜ˑ˔ˍˎ˃ˇːˑˡǡ˒˓ˑ˒ˑː˖˦ˏˑ˅ˋ˅˚ˋ˕ˋ˙ˈ˒ˋ˕˃ːːˢː˃ ˒˓ˋˍˎ˃ˇ˪˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˑ˫˪ː˗˓˃˔˕˓˖ˍ˕˖˓ˋ˔˅ˑˆˑˏ˪˔˕˃Ǥʝ˄ǯ˦ˇː˖˦ˏˑ ˖˚ː˪˅ ˖ ˆ˓˖˒ˋ ˇˎˢ ˒˪ˇˆˑ˕ˑ˅ˍˋ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˋ˘ ˒ˑ˅˪ˇˑˏˎˈː˟ǣ ˒˓ˑ ˔ˋǦ ˔˕ˈˏ˖ ˄˪˄ˎ˪ˑ˕ˈˍǢ ˒˓ˑ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌː˪ ˔ˎ˖ˉ˄ˋǡ ˃˓˘˪˅ˋǡ ˏ˖ˊˈ˫Ǣ ˒˓ˑ ˒ˑˎ˪ˆ˓˃˗˪˚ː˪ ˖˔˕˃ːˑ˅ˋǢ ˒˓ˑ ˓ˈˇ˃ˍ˙˪˫ ˊ˃˔ˑ˄˪˅ ˏ˃˔ˑ˅ˑ˫ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪˫Ǥ ʖ˅˪˕ˋ˒˓ˑ˅ˋˍˑː˃ː˖˓ˑ˄ˑ˕˖ˊ˃˔ˎ˖˘ˑ˅˖˦ˏˑː˃ː˃˔˕˖˒ːˑˏ˖ˊ˃ːˢ˕˕˪Ǥ ʡ˃ˍˋˏ˚ˋːˑˏ˖ˇ˪˕ˈˌ˗ˑ˓ˏ˖˦˕˟˔ˢˊ˃ˆ˃ˎ˟ːˈ˖ˢ˅ˎˈːːˢ˒˓ˑ˔ˍˎ˃ˇˑ˅˪ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˋ˘˓ˈ˔˖˓˔˪˅ˍ˓˃˫ːˋǤ ʓ˃ˎ˪˅˪ˇ˒˓˃˙˟ˑ˅˖˦ˏˑˊ˖˚ːˢˏˋ˃ˎˆˑ˓ˋ˕ˏ˓ˑ˄ˑ˕ˋː˃ˇ˒˓ˑˈˍ˕ˑˏ ː˃ˏ˃˕ˈ˓˪˃ˎ˪ˑˇː˪˦˫ː˃˅˚˃ˎ˟ːˑ˫˕ˈˏˋǤʞ˓ˋˏ˪˓ˑˏǡ˒˪ˇ˚˃˔˅ˋ˅˚ˈːːˢ ˕ˈˏˋǼʞˈ˓˪ˑˇˋ˚ː˪˅ˋˇ˃ːːˢȄˇˉˈ˓ˈˎˑˑ˒ˈ˓˃˕ˋ˅ːˑ˫˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪˫ǽː˃ ˒ˈ˓˛ˑˏ˖ˊ˃ːˢ˕˕˪ˇ˪˕ˋˑ˕˓ˋˏ˖ˡ˕˟ˊː˃ːːˢ˒˓ˑ˒ˈ˓˪ˑˇˋ˚ː˪˅ˋˇ˃ːːˢǡ ˫˘˅ˋˇˑ˅˖˔˕˓˖ˍ˕˖˓˖ǡˑ˔ˑ˄ˎˋ˅ˑ˔˕˪ˌ˕Ǥ˪ːǤʜ˃˔˕˖˒ːˈˊ˃ːˢ˕˕ˢȄ˒˓˃ˍǦ ˕ˋ˚ːˈȄˇˑ˙˪ˎ˟ːˑ˒˓ˑ˅ˈ˔˕ˋ˖˗ˑ˓ˏ˪ː˃˅˚˃ˎ˟ːˑˆˑ˒˓ˑˈˍ˕˖ Ǽʠ˃ˏ˔ˑ˄˪ ˉ˖˓ː˃ˎ˪˔˕ǽǤʢ˚ː˪ˑ˄ǯ˦ˇː˖ˡ˕˟˔ˢ˅˚ˑ˕ˋ˓ˋˆ˓˖˒ˋǡˑ˄ˋ˓˃ˡ˕˟ˍˈ˓˪˅ːˋˍ˪˅ǡ ˇ˪ˡ˕˟ˊ˃˪ː˔˕˓˖ˍ˙˪˦ˡǤʙˑˉː˃ˆ˓˖˒˃ˑˇˈ˓ˉ˖˦˔˅˪ˌˍˑˏ˒ˎˈˍ˕ˉ˖˓ː˃ˎ˪˅ǡ ˃˕˃ˍˑˉˊ˃˅ˇ˃ːːˢǡˢˍˈ˅ˋˍˑː˖˦ˍˑˎˈˍ˕ˋ˅ːˑǡ˕˃˒˓ˈˊˈː˕˖˦ˌˑˆˑ˓ˈˊ˖ˎ˟Ǧ ˕˃˕ˋ˒ˈ˓ˈˇˍˎ˃˔ˑˏǤʓ˪˕ˋˏ˃ˡ˕˟˓ˑˊ˓ˑ˄ˋ˕ˋ˕ˈˍ˔˕˒˓ˈˇ˔˕˃˅ˎˈːːˢˉ˖˓Ǧ ː˃ˎ˖˖˅ˋˊː˃˚ˈː˪ˌˇˎˢˆ˓˖˒ˋ˗ˑ˓ˏ˪ǣ˪ː˕ˈ˓˅ǯˡˊ˓ˈˇ˃ˍ˕ˑ˓ˑˏˉ˖˓ː˃ˎ˖ǡ ˅ˋ˔˕˖˒˖ː˃˔ˈˍ˙˪˫Ǽʐ˪ˑˎˑˆ˪ˢǽː˃˖ˍˑ˅ˑˆˑ˕ˑ˅˃˓ˋ˔˕˅˃ʛ˃ˎˑ˫˃ˍ˃ˇˈˏ˪˫ ː˃˖ˍǡˊ˃ˏ˪˕ˍˋˇˎˢˎ˪˙ˈˌ˔˟ˍˑ˫ˆ˃ˊˈ˕ˋǡ˓ˈ˒ˑ˓˕˃ˉ˖ˊ˪˛ˍ˪ˎ˟ːˑ˫˄˪˄ˎ˪ˑ˕ˈˍˋ ȋˊ˃˅ˇ˃ːːˢˑ˄ˋ˓˃ˡ˕˟˛ˎˢ˘ˑˏˉˈ˓ˈ˄ˍ˖˅˃ːːˢȌǤʢ˕ˈˍ˔˕˪ˏ˃ˡ˕˟˄˖˕ˋ˒ˑǦ ˔ˋˎ˃ːːˢː˃ː˃ˌ˙˪ˍ˃˅˪˛˪˒˖˄ˎ˪ˍ˃˙˪˫ˊˉ˖˓ː˃ˎ˖Ǥʓˎˢ˙˟ˑˆˑːˈˑ˄˘˪ˇːˑǡ ˑˊː˃ˌˑˏˋ˅˛ˋ˔˟˪ˊ˒ˈ˓˪ˑˇˋ˚ːˋˏ˅ˋˇ˃ːːˢˏǡˇ˃˕ˋˌˑˏ˖˘˃˓˃ˍ˕ˈ˓ˋ˔˕ˋˍ˖ǡ ˅ˋ˄˓˃˕ˋˇˈˍ˪ˎ˟ˍ˃ː˃ˌ˙˪ˍ˃˅˪˛ˋ˘˒˖˄ˎ˪ˍ˃˙˪ˌȋˊˑˆˎˢˇ˖ː˃˗ˑ˓ˏ˖˒˓ˈˇǦ ˔˕˃˅ˎˈːːˢ˅ˋˇ˃ːːˢȌǡ˔ˍˎ˃˔˕ˋː˃ːˋ˘˃ː˃ˎ˪˕ˋ˚ː˪˄˪˄ˎ˪ˑˆ˓˃˗˪˚ː˪ˑ˒ˋ˔ˋǤ ʞ˪ˇ˚˃˔ˊ˃˘ˋ˔˕˖˕˅ˑ˓˚ˋ˘˓ˑ˄˪˕˖˚ː˪˅˚˃˕˟˔ˢ˃ː˃ˎ˪ˊ˖˅˃˕ˋ˔˅ˑˡ ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟ǡ ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟ ˆ˓˖˒ˋ ˕˃ ˑˍ˓ˈˏˑˆˑ ˫˫ ˚ˎˈː˃Ǥ ʓˈ˕˃ˎ˟ːˋˌ ˃ː˃ˎ˪ˊ˅ˋˍˑː˃ːˑ˫˓ˑ˄ˑ˕ˋˇ˃˦ˏˑˉˎˋ˅˪˔˕˟˔˗ˑ˓ˏ˖˅˃˕ˋ˅ˇ˪˕ˈˌ˒ˑǦ ˚˃˕ˍˑ˅˪˖ˢ˅ˎˈːːˢ˒˓ˑ˕ˈ˘ːˑˎˑˆ˪ˡ˒˓ˑˈˍ˕ːˑ˫ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪Ǥ ʝ˒ˋ˔ː˃˅˚˃ˎ˟ːˑˆˑ˒˓ˑˈˍ˕˖Ǽʠ˃ˏ˔ˑ˄˪ˉ˖˓ː˃ˎ˪˔˕ǽ˪ˊˍ˖˓˔˖Ǽʝ˔ːˑ- ˅ˋ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˑ˫ ˍ˖ˎ˟˕˖˓ˋǽ ˇˎˢ ˖˚ː˪˅ ʶ ˍ˖˓˔˖ ȋ;Ǧˆˑ ˍˎ˃˔˖Ȍ ˎ˪˙ˈˡ ˊ˕ˈˏˋǼʞˈ˓˪ˑˇˋ˚ː˪˅ˋˇ˃ːːˢȄˇˉˈ˓ˈˎˑˑ˒ˈ˓˃˕ˋ˅ːˑ˫˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪˫ǽ ː˃˅ˈˇˈːˑː˃ˍˑˏ˒˃ˍ˕Ǧˇˋ˔ˍ˖ ʔ˕˃˒ˋ ː˃˅˚˃ːːˢ˖˚ː˪˅ ˒˓ˑˈˍ˕˖˅˃ːːˡ ʓʓˋˋ˅˅ǤˇǤˇˑˑˇˇ˃˃˕˕ˑˑˍˍͷ͹ ШБІЦ № 2/2014 53
 8. 8. Бібліотечна робота Інформаційна культура ʞˑ˔˕˖˒ˑ˅ˑ˖˔ˍˎ˃ˇːˡˡ˚ˋˊ˃˅ˇ˃ːːˢǡ˒˓ˑ˒ˑː˖˦ˏˑˇ˪˕ˢˏˑ˄ǯ˦ˇː˃Ǧ ˕ˋ˔ˢ˅ˆ˓˖˒ˋ˕˃˅ˋˍˑː˃˕ˋˍˑˎˈˍ˕ˋ˅ːˋˌ˕˅ˑ˓˚ˋˌ˒˓ˑˈˍ˕ˊ˃˦ˇˋːˋˏ ˃ˎˆˑ˓ˋ˕ˏˑˏǤʓˎˢ˙˟ˑˆˑˑ˄ˋ˓˃˦ˏˑˑˇː˖ˊː˃ˌ˔ˍˎ˃ˇː˪˛ˋ˘˕ˈˏˍ˖˓˔˖Ǥ ʜ˃˒˓ˋˍˎ˃ˇǡ ˅ˋ˅˚˃ˡ˚ˋ ˇˑ˅˪ˇˍˑ˅˪ ˅ˋˇ˃ːːˢ ˢˍ ˇˉˈ˓ˈˎˑ ˗˃ˍ˕ˑˆ˓˃Ǧ ˗˪˚ːˑ˫ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪˫ǡ ˖˚ː˪ ˊ˃˔˅ˑˡˡ˕˟ ˃ˎˆˑ˓ˋ˕ˏ ˗˃ˍ˕ˑˆ˓˃˗˪˚ːˑˆˑ ˒ˑ˛˖ˍ˖˚ˈ˓ˈˊ˅ˋˍˑː˃ːːˢ˒˓ˑˈˍ˕˖ǼʨˑǫʓˈǫʙˑˎˋǫǽǤ ʜ˃ː˃˅˚˃ˎ˟ːˋ˘ˊ˃ːˢ˕˕ˢ˘˪˅˒ˑˊ˃˖˓ˑ˚ː˪ˌ˓ˑ˄ˑ˕˪ː˃ˇ˒˓ˑˈˍ˕ˑˏ ˇ˪˕ˋˍ˓ˑˍˊ˃ˍ˓ˑˍˑˏˑ˒˃ːˑ˅˖ˡ˕˟˒˓ˑˈˍ˕ː˖˕ˈ˘ːˑˎˑˆ˪ˡǡˍˑ˓ˋ˔˕˖ˡǦ ˚ˋ˔˟˓ˑ˄ˑ˚ˋˏˊˑ˛ˋ˕ˑˏˇˎˢ˖˚ːˢǼʮˍ˓ˑˊ˓ˑ˄ˋ˕ˋ˅ˎ˃˔ːˋˌ˒˓ˑˈˍ˕ǽǤ ʜ˃ˊ˃˅ˈ˓˛˃ˎ˟ːˑˏ˖ˈ˕˃˒˪ˇ˪˕ˢˏ˒˓ˑ˒ˑː˖˦˕˟˔ˢ˔˃ˏˑ˔˕˪ˌːˑ˓ˑˊ- ˓ˑ˄ˋ˕ˋ˕˃ˊ˃˘ˋ˔˕ˋ˕ˋ˒˓ˑˈˍ˕Ǥʙˑˉˈː˖˚ˈː˟˔˃ˏˑ˄ˋ˓˃˦˒˓ˑˈˍ˕ǡː˃ˇ ˢˍˋˏˌˑˏ˖˘ˑ˕˪ˎˑ˔ˢ˄˒˓˃˙ˡ˅˃˕ˋǣˇˑ˔ˎ˪ˇːˋ˙˟ˍˋˌǡ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˋˌǡ ˕˅ˑ˓˚ˋˌ˚ˋ˒˓˃ˍ˕ˋˍˑǦˑ˓˪˦ː˕ˑ˅˃ːˋˌǤʓ˪˕ˋ˃ˍ˕ˋ˅ːˑ˔˒˪ˎˍ˖ˡ˕˟˔ˢˏ˪ˉ ˔ˑ˄ˑˡǡ˅ˋˢ˅ˎˢˡ˕˟˔˒˪ˎ˟ː˪˪ː˕ˈ˓ˈ˔ˋ˪˅˕˃ˍˋˌ˔˒ˑ˔˪˄ˑ˄ǯ˦ˇː˖ˡ˕˟˔ˢ ˅ˆ˓˖˒ˋǡ˒˃˓ˋ˚ˋ˅ˋ˓˪˛˖ˡ˕˟˒˓˃˙ˡ˅˃˕ˋ˔˃ˏˑ˔˕˪ˌːˑǤʡˈˏˋ˒˓ˑˈˍǦ ˕˪˅˖˚ː˪˕˃ˍˑˉˑ˄ˋ˓˃ˡ˕˟˔˃ˏˑ˔˕˪ˌːˑǡ˒˓ˑ˕ˈˏˑˉ˖˕˟˔ˍˑ˓ˋ˔˕˃˕ˋ˔ˢ ˌˊ˃˒˓ˑ˒ˑːˑ˅˃ːˋˏˋ˅˚ˋ˕ˈˎˈˏǤ ʑ˃˓˕ˑ ˊ˃ˊː˃˚ˋ˕ˋǡ ˜ˑǡ ˑ˄ˋ˓˃ˡ˚ˋ ˕ˈˏˋ ˇˎˢ ˒˓ˑˈˍ˕ːˋ˘ ˓ˑ˄˪˕ǡ ˇ˪˕ˋ ː˃ˇ˃ˡ˕˟ ˒ˈ˓ˈ˅˃ˆ˖ ˚˃˔˕˪˛ˈ ˑ˔ˑ˄ˋ˔˕ˋˏ ˪ː˕ˈ˓ˈ˔˃ˏǡ ˓˪ˇ˛ˈ Ȅ ˒ˑ˅ǯˢˊ˃ːˋˏ˪ˊ˅ˋ˅˚ˈːːˢˏː˃˅˚˃ˎ˟ːˋ˘˒˓ˈˇˏˈ˕˪˅Ǥ ʡ˖˕ˊ˃˅ˇ˃ːːˢ˒ˈˇ˃ˆˑˆ˃Ȅːˈː˃˅ǯˢˊ˖˅˃˕ˋ˔˅ˑˡˇ˖ˏˍ˖ǡˏˑˉː˃ ˎˋ˛ˈˇˑ˒ˑˏˑˆ˕ˋ˔˗ˑ˓ˏ˖ˎˡ˅˃˕ˋˑ˄˓˃ː˖˕ˈˏ˖ǡ˒˪ˇˍ˃ˊ˃˕ˋˏˑˉˎˋ˅˪ ˇˉˈ˓ˈˎ˃ˊ˄ˑ˓˖˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪˫˕ˑ˜ˑǤʒˑˎˑ˅ːˈǡ˜ˑ˄˕ˈˏ˃˒˓ˑˈˍ˕˖˄˖ˎ˃ǡ ˒ˈ˓ˈˇ˖˔˪ˏǡ˙˪ˍ˃˅ˑˡˇˎˢ˔˃ˏˑ˫ˇˋ˕ˋːˋǡ˜ˑ˦˄ˈˊ˖ˏˑ˅ːˑˡˊ˃˒ˑ˓˖ˍˑˡ ˖˔˒˪˛ːˑˆˑ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕˖Ǥ ʝ˓˪˦ː˕ˑ˅ː˪ː˃ˊ˅ˋ˖˚ː˪˅˔˟ˍˋ˘˒˓ˑˈˍ˕˪˅ː˃˅ˈˇˈːˑː˃ˍˑˏ˒˃ˍ˕Ǧ ˇˋ˔ˍ˖ Проект як подія ʞˈ˓˛˃˔˒˓ˑ˄˃˅˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːːˢ˒˓ˑˈˍ˕ːˑ˫˕ˈ˘ːˑˎˑˆ˪˫˄˖ˎ˃ˊˇ˪ˌǦ ˔ːˈː˃˒˪ˇ˚˃˔˃˒˓ˑ˄˃˙˪˫˒˓ˑˆ˓˃ˏˋǼʝ˔ːˑ˅ˋ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˑ˫ˍ˖ˎ˟˕˖Ǧ ˓ˋǽˊ˖˚ːˢˏˋͳͲǦˆˑˍˎ˃˔˖ʖʝʧʶȂʶʶʶ˔˕Ǥ͒ͶǤʞ˓˃ˆː˖˚ˋ˔˒˓ˢˏ˖˅˃˕ˋ ˑ˒˃ː˖˅˃ːːˢˊˏ˪˔˕˖˒˓ˑˆ˓˃ˏˋ˅˒˓˃ˍ˕ˋ˚ː˖˒ˎˑ˜ˋː˖ǡ˃˄ˋ˔˗ˑ˓ˏ˖Ǧ ˅˃˕ˋ ˅ ˔˕˃˓˛ˑˍˎ˃˔ːˋˍ˪˅ ˖ˏ˪ːːˢ ˔˃ˏˑ˔˕˪ˌːˑ ˍˑː˔˕˓˖ˡ˅˃˕ˋ ˔˅ˑ˫ ˊː˃ːːˢǡ˅˪ˎ˟ːˑˑ˓˪˦ː˕˖˅˃˕ˋ˔ˢ˅˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˑˏ˖˒˓ˑ˔˕ˑ˓˪ǡˑ˔ːˑ˅Ǧ ːˋˏ ˏˈ˕ˑˇˑˏ ː˃˅˚˃ːːˢ ˖˚ː˪˅ ͳͲǦˆˑ ˍˎ˃˔˖ ˒˓˃˅ːˋ˚ˑˆˑ ˒˓ˑ˗˪ˎˡ ˅ˋ˄˓˃ˎˋˏˈ˕ˑˇ˒˓ˑˈˍ˕˖Ǥʡˑˇ˪ˊ˖˔˪˘˓˪ˊːˑˏ˃ː˪˕ːˋ˘˅ˋˇ˪˅˒˓ˑˈˍ˕˪˅ ˓˃ˊˑˏ˪ˊˇ˪˕˟ˏˋ˄˖ˎˑˑ˄˓˃ːˑˍˑˎˈˍ˕ˋ˅ːˋˌˇˑ˔ˎ˪ˇːˋ˙˟ˍˋˌ˒˓ˑˈˍ˕ ˒ˑ˛˖ˍ˖Ǽʛˑˇˈˎ˪ː˃˅˚˃ˎ˟ːˑǦ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˑˆˑˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːːˢ˅ˋ˅˚ˈːǦ ːˢ ˒˓˃˅ˑˊː˃˅˔˕˅˃ ˅ ˛ˍˑˎ˪ǽǤ ʛˈ˕ˑˇˋˍ˃ ˙˟ˑˆˑ ˒˓ˑˈˍ˕˖ ˇˈ˕˃ˎ˟ːˑ ˑ˒ˋ˔˃ː˃ ˅ ˖ˍˎ˃ˇˈːˑˏ˖ ˃˅˕ˑ˓ˑˏ ˒ˑ˔˪˄ːˋˍ˖ Ǽʞˑ˛˖ˍ ˑ˒˕ˋˏ˃ˎ˟ːˋ˘ ˕ˈ˘ːˑˎˑˆ˪ˌ˄˪˄ˎ˪ˑ˕ˈ˚ːˑǦ˄˪˄ˎ˪ˑˆ˓˃˗˪˚ːˑ˫ˑ˔˅˪˕ˋ˛ˍˑˎˢ˓˪˅ǽ͹ǡ˃˕˃ˍˑˉ ˖˔˒ˈ˙˪˃ˎ˟ːˑˏ˖˅ˋ˒˖˔ˍ˖ˆ˃ˊˈ˕ˋǼʧˍ˪ˎ˟ːˋˌ˔˅˪˕ǽ8Ǥ 7 Пошук оптимальних технологій бібліотечно-бібліографічної освіти школярів / Коло- сай Л. А. — Славутич, 2000. — С. 17–21. 8 Колосай, Л. Пошук оптимальних технологій бібліотечно-бібліографічної освіти школярів : практичний посібник для керівників середніх закладів освіти, методистів з бібліотечних фондів, шкільних бібліотекарів / Лідія Колосай // Шкільний світ. — 2001. — № 10 (бере- зень). — С. 1–23. ʓʓˋˋ˅˅ǤˇǤˇˑˑˇˇ˃˃˕˕ˑˑˍˍͷͺ ʓʓˋˋ˅˅ǤˇǤˇˑˑˇˇ˃˃˕˕ˑˑˍˍͷͻ ʞˈ˓˛ˋˌ ˇˑ˔ˎ˪ˇːˋ˙˟ˍˋˌ ˒˓ˑˈˍ˕ ˔˕˃˓˛ˑˍˎ˃˔ːˋˍ˪˅ 54 ШБІЦ № 2/2014
 9. 9. Бібліотечна робота Інформаційна культура ʏ˒˓ˑ˄˖ˡ˚ˋ˒˓ˑˆ˓˃ˏ˖ˍ˖˓˔˖Ǽʝ˔ːˑ˅ˋ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˑ˫ˍ˖ˎ˟˕˖˓ˋǽ ˊ ˖˚ːˢˏˋ ˒ǯˢ˕ˋ˘ ˍˎ˃˔˪˅ ʖʝʧ ʶȂʶʶʶ ˔˕Ǥ͒ Ͷǡ ˊ ˏˈ˕ˑˡ ˒ˑˆˎˋ˄ˎˈːːˢ ˊː˃ː˟˒˓ˑ˒ˈ˓˪ˑˇˋ˚ː˪˅ˋˇ˃ːːˢǡˇˋ˕ˢ˚˖ˉ˖˓ː˃ˎ˪˔˕ˋˍ˖ǡ˒ˑ˛˖ˍ˖ˎ˪˕ˈǦ ˓˃˕˖˓ːˋ˘ˑ˄ˇ˃˓˖˅˃ː˟˪ˊ˃ˎ˖˚ˈːːˢˇ˪˕ˈˌˇˑ˒˓ˑ˙ˈ˔˖˕˅ˑ˓ˈːːˢ˄˖ˎˑ ˅ˋˍˑː˃ːˑ ˒˓˃ˍ˕ˋˍˑǦˑ˓˪˦ː˕ˑ˅˃ːˋˌ ˒˓ˑˈˍ˕ Ǽʠ˃ˏ ˔ˑ˄˪ ˉ˖˓ː˃ˎ˪˔˕ǽǡ ˒˪ˇ˔˖ˏˍˑˏˢˍˑˆˑ˔˕˃˅˛ˍ˪ˎ˟ːˋˌˍˑːˍ˖˓˔˒ˈ˓˪ˑˇˋ˚ːˋ˘˅ˋˇ˃ː˟ǡ˅ˋǦ ˆˑ˕ˑ˅ˎˈːˋ˘˖˚ːˢˏˋǤʑ˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑˇˑ˓ˑˊ˓ˑ˄ˎˈːˑˆˑʞˑˎˑˉˈːːˢ˒˓ˑ ˛ˍ˪ˎ˟ːˋˌˍˑːˍ˖˓˔Ǽʠ˃ˏ˔ˑ˄˪ˉ˖˓ː˃ˎ˪˔˕ǽͻ˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚ˈːˑǡ˜ˑˍˑˉˈː ˍˎ˃˔ǡ ˢˍˋˌ ˄ˈ˓ˈ ˖˚˃˔˕˟ ˖ ˍˑːˍ˖˓˔˪ǡ ˏ˃˦ ˅ˋˊː˃˚ˋ˕ˋ ˅ˋˇ ˍˑːˍ˖˓˔Ǧ ːˑ˫ ˓ˑ˄ˑ˕ˋ ȋˆ˃ˊˈ˕˃ǡ ˉ˖˓ː˃ˎȌǡ ˑ˄˓˃˕ˋ ˫˫ ː˃ˊ˅˖ǡ ˚ˎˈː˪˅ ˓ˈˇˍˑˎˈˆ˪˫ǡ ˘˖ˇˑˉːˋˍ˃ǡ ˓ˈˇ˃ˍ˕ˑ˓˃Ǣ ˊ˪˄˓˃˕ˋ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˋˌ ˏ˃˕ˈ˓˪˃ˎǡ ˊˇ˪ˌ˔ːˋ˕ˋ ˌˑˆˑˑ˒˓˃˙ˡ˅˃ːːˢ˕˃˒˪ˇˆˑ˕˖˅˃˕ˋˇˑ˅ˋ˒˖˔ˍ˖Ǥ ʝ˄ˑ˅ǯˢˊˍˑ˅ˋˏ ˊ˃˅ˇ˃ːːˢˏ ˇˎˢ ˅˔˪˘ ˖˚˃˔ːˋˍ˪˅ ˍˑːˍ˖˓˔˖ ˄˖ˎ˃˒˪ˇˆˑ˕ˑ˅ˍ˃ǣ ¾ ˒ˈ˓ˈˇˑ˅ˑ˫˔˕˃˕˕˪Ǽʮˏ˃ˡ˒˓˃˅ˑː˃˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˡǽǢ ¾ ˑˆˎˢˇ˖˙˪ˍ˃˅ˋ˘˒˖˄ˎ˪ˍ˃˙˪ˌ˪ˊˇˋ˕ˢ˚ˋ˘ˆ˃ˊˈ˕˪ˉ˖˓ː˃ˎ˪˅Ǣ ¾ ˃ːˑ˕˃˙˪ˌ ː˃ ːˑ˅˪ ˍːˋˉˍˋǡ ˜ˑ ː˃ˇ˪ˌ˛ˎˋ ˇˑ Ǽʖˑˎˑ˕ˑˆˑ ˗ˑːˇ˖ǽ ˛ˍ˪ˎ˟ːˑ˫ ˄˪˄ˎ˪ˑ˕ˈˍˋ ȋ˗ˑːˇ ˇˑ˅˪ˇˍˑ˅ˋ˘ ˅ˋˇ˃ː˟ǡ ˒˓ˋˇ˄˃ːˋ˘ˊ˃˄˃˕˟ˍ˪˅˔˟ˍ˪ˍˑ˛˕ˋȌǢ ¾ ˊ˃ˏ˪˕ˑˍ˒˓ˑˊ˃ːˢ˕˕ˢˊ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˑ˫ˍ˖ˎ˟˕˖˓ˋǢ ¾ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪˫˒˓ˑ˔˕˃ːˊ˄ˈ˓ˈˉˈːːˢ˛ˍ˪ˎ˟ːˋ˘˒˪ˇ˓˖˚ːˋˍ˪˅ ˖ˍˎ˃˔˪Ǥ ʓˑ ˓ˑˊˆˎˢˇ˖ ˍˑːˍ˖˓˔ːˑˆˑ ˉ˖˓˪ ˒ǯˢ˕ˋˍˎ˃˔ːˋˍˋ ˒˓ˈˇ˔˕˃˅ˋˎˋ ˑ˓ˋˆ˪ː˃ˎ˟ː˪˓ˑ˄ˑ˕ˋǡˢˍ˪ˊ˃˔˅˪ˇ˚ˋˎˋǡ˜ˑ˅˘ˑˇ˪˒˓ˑˈˍ˕ːˑ˫ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ǡ ˒˪ˇˆˑ˕ˑ˅ˍˋˏ˃˕ˈ˓˪˃ˎ˪˅ˇˑ˒˖˄ˎ˪ˍ˃˙˪˫˖˔˅ˑ˫˘ˆ˃ˊˈ˕˃˘˪ˉ˖˓ː˃ˎ˃˘˖˚ː˪ ːˈ ˎˋ˛ˈ ˊ˃˔˅ˑ˫ˎˋ ˄˃ˊˑ˅˪ ˊː˃ːːˢ ˔˒ˈ˙ˋ˗˪ˍˋ ˒ˈ˓˪ˑˇˋ˚ːˋ˘ ˅ˋˇ˃ː˟ ː˃ ˒˓˃ˍ˕ˋ˙˪ǡ ˃ ˌ ː˃˅˚ˋˎˋ˔ˢ ˊˇ˪ˌ˔ːˡ˅˃˕ˋ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˋˌ ˒ˑ˛˖ˍǡ ˃ː˃ˎ˪ˊ˖˅˃˕ˋˇˉˈ˓ˈˎ˃˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪˫ǡ˔˕˅ˑ˓ˡ˅˃˕ˋ˅ˎ˃˔ː˪˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌː˪ ˒˓ˑˇ˖ˍ˕ˋǤʞ˪ˇ˚˃˔˒˓ˈˊˈː˕˃˙˪˫˒˓ˑˈˍ˕ːˋ˘˓ˑ˄˪˕˒ǯˢ˕ˋˍˎ˃˔ːˋˍˋ˒˓ˑǦ ˇˈˏˑː˔˕˓˖˅˃ˎˋ˅ˏ˪ːːˢ˃˓ˆ˖ˏˈː˕ˑ˅˃ːˑ˒˓ˈˇ˔˕˃˅ˎˢ˕ˋ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ˋ ˔˅ˑ˦˫ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ǡ˒˓˃˙ˡ˅˃˕ˋ˅ˍˑˏ˃ːˇ˪Ǥ ʞ˪ˇ˚˃˔ˑ˒˃ː˖˅˃ːːˢˍ˖˓˔˖Ǽʝ˔ːˑ˅ˋ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˑ˫ˍ˖ˎ˟˕˖˓ˋǽ ˖˚ː˪ʶˍ˖˓˔˖ȋͺǦˌˍˎ˃˔Ȍˎ˪˙ˈˡ˅ˋˍˑː˃ˎˋ˕˅ˑ˓˚ˋˌ˒˓ˑˈˍ˕ǡː˃˅˚˃ˎ˟ːˑˡ ˏˈ˕ˑˡ ˢˍˑˆˑ ˄˖ˎˑ ˑ˄˓˃ːˑ ˅ˋ˅˚ˈːːˢ ˇˑ˅˪ˇˍˑ˅ˋ˘ ˅ˋˇ˃ː˟ ˢˍ ˇˉˈǦ ˓ˈˎ ˗˃ˍ˕ˑˆ˓˃˗˪˚ːˑ˫ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪˫ǡ ˑˊː˃ˌˑˏˎˈːːˢ ˊ ˇˑ˅˪ˇˍˑ˅ˋˏˋ ˅ˋˇ˃ːːˢˏˋǡ ː˃ˢ˅ːˋˏˋ ˅ ˄˪˄ˎ˪ˑ˕ˈ˙˪ ˎ˪˙ˈˡǡ ˒˪ˇˆˑ˕ˑ˅ˍ˃ ˒˖˕˪˅ːˋˍ˃ ˈː˙ˋˍˎˑ˒ˈˇˋ˔˕˃ Ǽʨˑǫ ʓˈǫ ʙˑˎˋǫǽǤ ʢ ˘ˑˇ˪ ˒˓ˑˈˍ˕ːˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˎ˪˙ˈ˫˔˕ˋ ˊ˃˔˅ˑ˫ˎˋ ˕ˈ˘ːˑˎˑˆ˪ˡ ˍ˅˃ˎ˪˗˪ˍˑ˅˃ːˑˆˑ ˗˃ˍ˕ˑˆ˓˃˗˪˚ːˑˆˑ ˒ˑ˛˖ˍ˖ǡː˃˅˚ˋˎˋ˔ˢ˔˕˅ˑ˓ˡ˅˃˕ˋ˅ˎ˃˔ːˋˌ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˋˌ˒˓ˑˇ˖ˍ˕ǡ ˢˍˋˌ˄˃ˊ˖˦˕˟˔ˢː˃ˊː˃ːːˢ˘ǣ ¾ ˇˑˍ˖ˏˈː˕ˑˊː˃˅˔˕˅˃Ȅ˒˓ˑˍːˋˉˍ˖ˢˍ˓˪ˊːˑ˅ˋˇˇˑˍ˖ˏˈːǦ ˕˃ǡ˒˓ˑ˓˪ˊːˑˏ˃ː˪˕ː˪˔˕˟˅ˋˇ˃ː˟ǡˊ˃ˎˈˉːˑ˅˪ˇ˒˓ˋˊː˃˚ˈːːˢǡ˒˓ˑ˫˘ ˑ˔ˑ˄ˎˋ˅ˑ˔˕˪Ǣ˄˪˄ˎ˪ˑˆ˓˃˗˪˚ːˋˌˑ˒ˋ˔ǡ˃ːˑ˕˃˙˪ˡǢ ¾ ˖ˍ˓˃˫ː˔˟ˍˑ˫ˏˑ˅ˋȄˊˎ˪ːˆ˅˪˔˕ˋˍˋ˕ˈˍ˔˕˖ǡ˔˕ˋˎ˪˅ˏˑ˅ˎˈːːˢǡ ˊ˅ǯˢˊːˑˆˑˏˑ˅ˎˈːːˢǡ˒˓ˑ˅ˋˏˑˆˋˇˑ˔˕˅ˑ˓ˈːːˢ˅ˎ˃˔ːˋ˘˅ˋ˔ˎˑ˅ˎˡǦ ˅˃ː˟ǡ˒˓ˑˑ˔ˑ˄ˎˋ˅ˑ˔˕˪ˌ˔˒ˑ˔ˑ˄ˋ˙ˋ˕˖˅˃ːːˢ˕ˑ˜ˑǢ ¾ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˕ˋˍˋȄ˒˓ˑˍˑˏ˒ǯˡ˕ˈ˓ǡˌˑˆˑˏˑˉˎˋ˅ˑ˔˕˪˅˒ˑ˛˖ˍ˖ ˕˃ ˑ˄˓ˑ˄ˎˈːː˪ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪˫Ǣ ˒˓ˑ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˑǦ˒ˑ˛˖ˍˑ˅˪ ˔ˋ˔˕ˈǦ ˏˋǡ˪ː˕ˈ˓ːˈ˕Ǥ 9 Положення про шкільний конкурс «Сам собі журналіст» // Школа. — 2006. — № 1. — С. 91. ʙˑːˍ˖˓˔ˇˎˢ ˒ǯˢ˕ˋˍˎ˃˔ːˋˍ˪˅ Ǽʠ˃ˏ˔ˑ˄˪ ˉ˖˓ː˃ˎ˪˔˕ǽ ʡ˅ˑ˓˚ˋˌ˒˓ˑˈˍ˕ ˎ˪˙ˈ˫˔˕˪˅Ǽʨˑǫʓˈǫ ʙˑˎˋǫǽ ШБІЦ № 2/2014 55
 10. 10. Бібліотечна робота Інформаційна культура ʠ˕˅ˑ˓ˡˡ˚ˋ ˒˖˕˪˅ːˋˍ ˈː˙ˋˍˎˑ˒ˈˇˋ˔˕˃ǡ ˖˚ː˪ ˒ˑ˅ˋːː˪ ˚˪˕ˍˑ ˖ˢ˅ˎˢ˕ˋǡˢˍˋˏˏ˃˦˄˖˕ˋˌˑˆˑˊˏ˪˔˕ǡ˔˕˓˖ˍ˕˖˓˃ǡ˅ˋˍˎ˃ˇˏ˃˕ˈ˓˪˃ˎ˖ǡ ˑ˗ˑ˓ˏˎˈːːˢ ˕ˑ˜ˑǤ ʡˑˉ ː˃ ˊ˃ːˢ˕˕ˢ˘ ˪ˊ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˑ˫ ˍ˖ˎ˟˕˖˓ˋ ˅ˑːˋ ˅ˋ˅˚˃ˎˋ ˓˪ˊː˪ ˅ˋˇˋ ˇˉˈ˓ˈˎ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪˫ǡ ˑˊː˃ˌˑˏˎˡ˅˃ˎˋ˔˟ ˪ˊ ˓˪ˊːˑˏ˃ː˪˕ːˋˏˋ ˇ˓˖ˍˑ˅˃ːˋˏˋ ˇˉˈ˓ˈˎ˃ˏˋǡ ˅ˋ˅˚˃ˎˋ ˔˕˓˖ˍ˕˖˓˖ ˍːˋˉˍˋ˕˃˫˫ˇˑ˅˪ˇˍˑ˅ˋˌ˃˒˃˓˃˕ǡ˖˚ˋˎˋ˔ˢ˔ˍˎ˃ˇ˃˕ˋ˄˪˄ˎ˪ˑˆ˓˃˗˪˚ː˪ ˑ˒ˋ˔ˋ˕˃˃ːˑ˕˃˙˪˫ː˃ˍːˋˉˍˋǡ˅˪ˇ˒˓˃˙˟ˑ˅˖˅˃ˎˋ˃ˎˆˑ˓ˋ˕ˏ˪ː˗ˑ˓Ǧ ˏ˃˙˪ˌːˑˆˑ˒ˑ˛˖ˍ˖Ǥ ʝ˒ˋ˔ː˃˅˚˃ˎ˟ːˑˆˑ˒˓ˑˈˍ˕˖Ǽʨˑǫʓˈǫʙˑˎˋǫǽˊ˕ˈˏˋǼʓˑ˅˪ˇˍˑ˅˪ ˅ˋˇ˃ːːˢȄ ˇˉˈ˓ˈˎˑ ˗˃ˍ˕ˑˆ˓˃˗˪˚ːˑ˫ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪˫ǽǡ ˒˓ˈˊˈː˕˃˙˪ˢ ˇˑˌˑˆˑˊ˃˘ˋ˔˕˖ǡ˃˕˃ˍˑˉˑˍ˓ˈˏ˪˒˓ˑˈˍ˕ː˪˓ˑ˄ˑ˕ˋ˖˚ː˪˅ː˃˅ˈˇˈːˑ ː˃ˍˑˏ˒˃ˍ˕Ǧˇˋ˔ˍ˖ ʖǦ˒ˑˏ˪ˉ˒˪ˇ˔˖ˏˍˑ˅ˋ˘˪ːˇˋ˅˪ˇ˖˃ˎ˟ːˋ˘˒˓ˑˈˍ˕˪˅ǡˢˍ˪˓ˑˊ˓ˑ˄ˋǦ ˎˋ˕˃˖˔˒˪˛ːˑˊ˃˘ˋ˔˕ˋˎˋ˒ˈ˓˛ˑˍ˖˓˔ːˋˍˋˎ˪˙ˈˡʹͲͲͷȀʹͲͲ͸ːǤ˓Ǥǡ ˏˑˉː˃ː˃ˊ˅˃˕ˋ˕˃ˍ˪ǣǼʠˎ˃˅˖˕ˋ˚Ȅː˃˛ˇ˪ˏǽǡǼʞ˓ˋ˒ǯˢ˕˟ˇˑ˪˒˪˔ˎˢ ʦˑ˓ːˑ˄ˋˎˢǽǡǼʨˑ˅˪ˏˈː˪˕˅ˑ˫ˏǽǡǼʓˋˊ˃ˌːː˃˛ˑ˫ˑ˔ˈˎ˪ǽǡǼʛˑˇ˃ʤʤʶ ˔˕ˑˎ˪˕˕ˢǽǡǼʛˑˇˈˎ˟ʠˎ˃˅˖˕ˋ˙˟ˍˑˆˑˊ˃˅ˑˇ˖ˊ˅ˋ˓ˑ˄ˎˈːːˢˏˑ˓ˑˊˋ˅˃ dzʔ˔ˍ˪ˏˑdzǽǡ Ǽʞ˃˓˃ːˑ˓ˏ˃ˎ˟ː˪ ˢ˅ˋ˜˃ ˅ ˉˋ˕˕˪ ˎˡˇˈˌǽǡ Ǽʖ˅˪ˇˍˋ ˒˓ˋǦ ˌ˛ˑ˅ˇˑː˃˔˕ˈˎˈ˗ˑːǽ˕ˑ˜ˑǤ ʞ˓ˑˈˍ˕ˋ ˊ ˍ˖˓˔˖ Ǽʶː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌː˃ ˍ˖ˎ˟˕˖˓˃ǽ ˔˕˃ˡ˕˟ ˇˑ˔ˋ˕˟ ˈ˗ˈˍ˕ˋ˅ːˋˏ˔˒ˑ˔ˑ˄ˑˏˍˑˏ˒ˎˈˍ˔ːˑˆˑ˅ˋ˅˚ˈːːˢ˕˪˦˫˚ˋ˪ː˛ˑ˫˕ˈˏˋǡ ː˃˅ˍˑˎˑˢˍˑ˫ˍˑː˙ˈː˕˓˖˦˕˟˔ˢ˖˅˃ˆ˃˖˚ː˪˅Ǣˑ˔ːˑ˅ː˪˅ˋˇˋ˖˚ː˪˅˔˟ˍˋ˘ ˓ˑ˄˪˕˄˖ˇ˖ˡ˕˟˔ˢː˃ˉˋ˅ˑˏ˖˕˃ˉˋ˕˕˦˅ˑˏ˖ˏ˃˕ˈ˓˪˃ˎ˪Ǣ˃ˍ˙ˈː˕˖˦˕˟˔ˢ ˖˅˃ˆ˃ː˃˔˒˪ˎ˟ː˪ˌˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ˇ˪˕ˈˌǡː˃˔˕ˑ˔˖ːˍ˃˘ˏ˪ˉːˋˏˋǡː˃˫˘ ˖ˏ˪ːːˢ˘˅ˋ˓˪˛˖˅˃˕ˋ˓˪ˊːˑˏ˃ː˪˕ː˪˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˌːˑǦ˒ˑ˛˖ˍˑ˅˪ˊ˃˅ˇ˃ːǦ ːˢǡˢˍ˪ˊ˖˔˕˓˪˚˃ˡ˕˟˔ˢ˅˓ˈ˃ˎ˟ːˑˏ˖ˉˋ˕˕˪Ǥʞ˓ˋ˦ˏːˑ˅˪ˇˊː˃˚ˋ˕ˋǡ˜ˑ ˇˑ ˒˓ˑˈˍ˕ːˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˖˚ː˪˅ ˚˃˔˕ˑ ˇˑˎ˖˚˃ˡ˕˟˔ˢ ˔˕˃˓˛˪ ˄˓˃˕ˋ ˌ˔ˈ˔˕˓ˋǡ˄˃˕˟ˍˋǤʖˑˍ˓ˈˏ˃˄˃˕˟ˍˋ˖˚ˈːˋ˙˪ǡˍˑ˕˓˃˒˓˃˙ˡ˅˃ˎ˃ː˃ˇ ˒˓ˑˈˍ˕ˑˏǼʓˋˊ˃ˌːː˃˛ˑ˫ˑ˔ˈˎ˪ǽǡ˅ˋ˓˪˛ˋˎˋ˅˕˪ˎˋ˕ˋˊ˃ˇ˖ˏˇˑː˟ˍˋ ˅ˉˋ˕˕ˢǡˊˏ˪ːˋ˅˛ˋˇˋˊ˃ˌː˔˅ˑ˦˫ˍ˅˃˓˕ˋ˓ˋǤ ʞ˖˄ˎ˪˚ːˋˌˊ˃˘ˋ˔˕˒˓ˑˈˍ˕˪˅˔˕˃˦˔˅ˑ˦˓˪ˇːˋˏ˒˪ˇ˔˖ˏˍˑˏ˓ˑ˄ˑ˕ˋ ˇ˪˕ˈˌ ː˃ˇ ˅ˋ˅˚ˈːːˢˏ ˍ˖˓˔˖ǡ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ˋ ˊ˃˘ˋ˔˕˖ ˊ˃˓˃˘ˑ˅˖ˡ˕˟˔ˢ ˢˍˊ˃ˎ˪ˍˊ˃ː˃˅˚˃ˎ˟ːˋˌ˓˪ˍǤ ʜ˃˄˖˕ˋˌˇˑ˔˅˪ˇˇ˃˦˒˓˃˅ˑ˔˕˅ˈ˓ˇˉ˖˅˃˕ˋǡ˜ˑ˔˃ˏˈˏˈ˕ˑˇ˒˓ˑǦ ˈˍ˕˪˅ǡ˒ˑ˓ˢˇ˪ˊ˪ː˛ˋˏˋ˃ˍ˕ˋ˅ːˋˏˋˏˈ˕ˑˇ˃ˏˋː˃˅˚˃ːːˢ˕˃˓ˑˊ˅ˋ˕ˍ˖ ˅˔˪˘˖˚˃˔ːˋˍ˪˅ː˃˅˚˃ˎ˟ːˑǦ˅ˋ˘ˑ˅ːˑˆˑ˒˓ˑ˙ˈ˔˖ǡ˔˒˓ˋˢ˦ˈ˗ˈˍ˕ˋ˅ːˑˏ˖ ˊ˃˔˅ˑ˦ːːˡ˔ˍˎ˃ˇːˋ˘˕ˈˑ˓ˈ˕ˋ˚ːˋ˘ˊː˃ː˟˪˗ˑ˓ˏ˖˅˃ːːˡ˪ː˗ˑ˓ˏ˃Ǧ ˙˪ˌːˋ˘ˍˑˏ˒ˈ˕ˈː˕ːˑ˔˕ˈˌǤ ʓˋ˅Ǥˇˑˇ˃˕ˑʓˍˋ˅ͷǤ ˇˑˇ˃˕ˍˋͼȂͷͶ ʶːˇˋ˅˪ˇ˖˃ˎ˟ː˪ ˖˚ː˪˅˔˟ˍ˪˒˓ˑˈˍ˕ˋ 56 ШБІЦ № 2/2014

×