Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Поперечна Л. Термінологічна культура в бібліотечному виробництві

1,636 views

Published on

Презентація до виступу на семінарі бібліографів в НБУ ім. Ярослава Мудрого 23.10.2019

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Поперечна Л. Термінологічна культура в бібліотечному виробництві

 1. 1. ТЕРМІНОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА В БІБЛІОТЕЧНОМУ ВИРОБНИЦТВІ: спостереження редактора Української бібліотечної енциклопедії ЛІДІЯ ПОПЕРЕЧНА головний бібліотекар cектору енциклопедичних досліджень науково-дослідного відділу Семінар для бібліографів «ОСНОВНІ НАПРЯМИ БІБЛІОГРАФІЧНОЇ РОБОТИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА» (НБУ ім. Ярослава Мудрого, 22-23.10.2019) Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого 1
 2. 2. Українська бібліотечна енциклопедія http://ube.nlu.org.ua/ • спеціалізована галузева науково-популярна енциклопедія • загальнодоступний довідковий ресурс, адресований науковцям, викладачам, аспірантам, студентам, фахівцям бібліотечної та суміжних галузей, а також широкому загалу користувачів • мова – українська • формат – мережевий електронний продукт • доступ – вільний 2
 3. 3. Основні цілі • створення зручного для використання, інформативного, максимально актуалізованого галузевого науково- довідкового ресурсу • репрезентація бібліотечної справи в Україні як важливої складової української культури і науки • узагальнення та систематизація знання в бібліотечній сфері • уніфікація термінології • акумулювання теоретичних та практичних надбань української бібліотечної науки і практики 3
 4. 4. Творці Української бібліотечної енциклопедії Понад 700 статей Понад 240 авторів Понад 40 організацій-партнерів Заклади вищої освіти (ХДАК, КНУКіМ, РДГУ, НАКККіМ, Київський університет ім. Бориса Грінченка та ін.) Бібліотеки (НБУ ім. Ярослава Мудрого, НБУВ, НБУ для дітей, НІБУ, ННМБ,ННСГБ, ХДНБ, ОБЮ, ОУНБ, ОБД, ОБЮ та ін. ) 4
 5. 5. статті-огляди статті-довідки статті-дефініції статті-відсилання Структура УБЕ 5
 6. 6. Бібліографознавство та бібліографічна діяльність в УБЕ 6
 7. 7. Бібліографознавство Бібліографічна діяльність 7
 8. 8. Базові лексикографічні джерела Куделько Е. В. Довідник з бібліотекознавства і бібліографії. – Харків, 1969. – 249 с. Короткий термінологічний словник із бібліографознавства та соціальної інформатики / Г. М. Швецова-Водка та ін.– Київ : Книжкова палата України, 1998. – 116 с. Швецова-Водка Г.М. Документознавство. Словник-довідник термінів і понять : навч. посібн./ Г. М. Швецова- Водка . – 2-ге вид., стер . – Київ, 2012 . – 319 с. 8
 9. 9. Базові лексикографічні джерела Інформаційні ресурси. Словник законодавчої та стандартизованої термінології / Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В.О. Сухомлинського. – Київ, 2012. – 283 с. Словник-довідник основних видавничих термінів : для практики наук. установ / пер. і упоряд. А. І. Радченко. - Київ : Академперіодика, 2009. - 70 с. Киричок Т. Ю. Український тлумачний словник електронних видань – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – 128 с. 9
 10. 10. Базові лексикографічні джерела Короткий російсько- український словник бібліотечних термінів // Бібліотечний вісник. – 1995. – № 4. – С. 9 – 19. Сташко М.В. Російсько- український словник бібліотечно- бібліографічних термінів: 6700 термінів / Держ. ун-т «Львів. політехніка». – Львів, 1996. – 200 с. Англо-український словник-довідник бібліотечно- інформаційної термінології / Н. В. Стрішенець ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ, 2004. – 332 с. 10
 11. 11. Типові симптоми бібліотечної мови • непослідовне вживання термінологічних одиниць • порушення мовної цілісності текстів • калькування конструкцій із російської мови • невдала синонімія, різночитання, підміна термінів • відсутність адекватних бібліотекознавчих понять • низький рівень мовленнєвої культури • велика кількість русизмів, англіцизмів 11
 12. 12. • бібліотечно-інформаційний центр ― інформаційно- бібліотечний центр • книжковий фонд ― бібліотечний фонд ― документний фонд ― бібліотечний ресурс • документопостачання ― книгопостачання • онлайнове обслуговування ― віддалене обслуговування • електронна бібліотека ― цифрова бібліотека • користувач ― клієнт • послуга ― сервіс Терміни-дублети 12
 13. 13. Поширене хибне використання терміноелемента ”інформаційно-бібліографічний” • відділ інформаційно-бібліографічної роботи; • інформаційно-бібліографічна діяльність; • інформаційно-бібліографічне обслуговування; • інформаційно-бібліографічний список; • інформаційно-бібліографічний дайджест-проект (?) • інформ-дайджест • інформ-реліз т. ін. Наявна внутрішня тавтологія, позаяк будь-яке бібліографічне поняття є інформаційним за суттю 13
 14. 14. Основні жанри бібліографічних посібників Бібліографічний посібник бібліографічний список бібліографічний покажчик бібліографічний огляд Бібліографічні посібники – це інформаційні видання Використання стосовно бібліографічних видань конструкцій «інформаційний», «інформаційно-бібліографічний » НЕДОРЕЧНЕ 14
 15. 15. Неприпустимі помилки в назвах • структурних підрозділів (медіа-центр, учбовий центр) • бібліотечних продуктів, заходів (конкурс «Читаюча родина») • послуг (е-доставка документів, продовження книг он-лайн, тематичний підбір літератури) 15
 16. 16. Терміни-суржики Неправильно Правильно розробка (проекту, положення, і т. ін.) розроблення аналітико-синтетична переробка (дія) аналітико-синтетичне перероблення, або опрацювання (за стандартом) тематична підбірка тематична добірка підбір літератури добір (добирання) літератури оцифровка оцифровування постійно-діюча виставка постійна виставка уточнююча довідка уточнювальна довідка титульний лист титульна сторінка керівництво для бібліотек настанови (поради) для бібліотек 16
 17. 17. Слабкі місця бібліотечного виробництва • термінологічна неохайність і безлад у видавничій діяльності; • плутанина у визначенні виду/жанру бібліотечного видавничого продукту (інформаційний лист-екскурс, інформаційний лист, інструктивно-методичний лист, інформ-реліз (замість оглядова довідка), інформаційно-довідковий матеріал) • зловживання компонентами ”аналітико-” та ”аналітичний-” там, де аналітика відсутня (аналітико-бібліографічний бюлетень, інформаційно-аналітичний огляд); • хибне застосування терміна”проєкт” до діяльності, яка не містить ознак проєктної технології; • видавничі огріхи бібліотек - обласних методичних центрів активно «впроваджуються» в бібліотеках міських, районних та ін. 17
 18. 18. Термінологічна плутанина в бібліотечному виробництві • Науково-аналітичний огляд представляє публікації з історії та сьогодення й перспектив розвитку сучасної вищої освіти та науки, як в Україні,так і за її межами. Окремий розділ вміщує інформацію, щодо діяльності бібліотек ЗВО та наукових установ. • Цей покажчик репрезентує матеріали з поточних надходжень до фондів … бібліотеки: навчальну та монографічну літературу, періодичні видання й матеріали конференцій, а також Internet-огляд Web-порталу Верховної Ради України. Із анотації 18
 19. 19. • У пораднику представлено рекомендації щодо оформлення бібліографічних посилань у наукових роботах, відповідно Державного стандарту України 8302:2015, а також охарактеризовані найпопулярніші міжнародні стилі цитування та посилання для різних галузей знань. Приклади оформлення джерел наведено українською та іноземними мовами. Методичні рекомендації будуть корисними під час підготовки монографій, дисертацій, наукових статей, студентських рефератів, курсових, дипломних, кваліфікаційних робіт, які обов’язково мають супроводжуватися бібліографічними списками використаних джерел. Посібник сприятиме дотриманню таких важливих вимог, як фактична достовірність і точність бібліографічних відомостей, їхнє уніфікування.» З анотації до науково- методичного посібника Науково-методичний (?) посібник, порадник, методичні рекомендації чи посібник? 19
 20. 20. Навіщо в збірник матеріалів «заховали» біобібліографічний покажчик 20
 21. 21. бібліографічна пам'ятка бібліографічний список зміст жанр посібника 21
 22. 22. Обережно з віртуальністю • серія вебліографічних посібників ”Віртуальний світ”: «Віртуальний світ українських газет» «Віртуальний світ українських журналів» «Віртуальний світ українських благодійних організацій» «Віртуальний світ дистанційної освіти» • віртуальний путівник «Місто з європейським обличчям» льність (від лат. virtus — тут: потенційний, можливий) — вигаданий, уявний об'єкт, суб'єкт, категорія, ставлення, дія тощо, не присутні в цей час у реальному світі, а створені лише грою уяви людської думки, або зімітовані за допомогою інших об'єктів Сумнівні назви бібліотечних продуктів 22
 23. 23. Терміни-неологізми, або Бібліотечні новотвори • бібліомікс • бібліопазли • бібліотрансформер • бібліофреш, • бібліо-party, • BOOK-шоу • демотека • інформ-реліз • карамель-шоу • мейкерспейс • ROOM-концерт • флешбек • літературне ін-фоліо 23
 24. 24. Звикаємо до правописних змін • проєкт, проєктна діяльність • вебсайт, вебсторінка, онлайн – пишемо разом • інтернет-центр, онлайн-послуга – пишемо з дефісом • інтернет, фейсбук, інстаграм, твітер – з малої літери, кирилицею • слова з компонентом «медіа» пишемо разом (медіаграмотність, медіапроєкт, медіацентр, медіаурок і т. ін.) • фемінітиви 24
 25. 25. І про фемінітиви… автор авторка укладач укладачка рецензент рецензентка бібліограф бібліографиня, бібліографка бібліотекознавець бібліотекознавиця, бібліотекознавка бібліографознавець бібліографознавиця бібліографознавка каталогізатор каталогізаторка 25
 26. 26. Редакторські настанови, або Чого не варто робити в бібліотечному виробництві нехтувати усталеною термінологією зловживати сумнівними новотворами копіювати чужі термінологічні помилки вигадувати сумнівні жанри використовувати мовні штампи захоплюватись «модними» запозиченнями 26
 27. 27. Шануймо себе, дбаючи про чистоту нашої професійної мови! #читаймо_УБЕ http://ube.nlu.org.ua/ 27
 28. 28. УБЕ у фейсбуці https://www.facebook.com/ube.nlu.org.ua/ 28
 29. 29. Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого відділ науково-дослідної роботи, к. 4 м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 1 ube@nplu.org Запрошуємо до партнерства! 29

×