Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fonaments i evolució de la Multimèdia - Pac2 - Lídia Bria

289 views

Published on

La segona pràctica continua d'avaluació de Fonaments i evolució de la Multimèdia.
www.elsmeusapunts.es

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Fonaments i evolució de la Multimèdia - Pac2 - Lídia Bria

  1. 1. 06.506 · Fonaments i evolució de la Multimèdia · PAC2 · 2012-01 · Grau de Multimèdia Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació Origen i vigència de la Multimèdia Presentació Amb aquesta PAC es pretén explorar la trajectòria de persones, idees i aspectes clau que van donar peu al naixement d'una cultura interdisciplinar multimèdia. I alhora contrastar-ho, concretament, amb l'evolució de les interfícies i les operacions, projectant una mirada encuriosida cap al futur proper en aquest àmbit. Competències Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional Capacitat per avaluar solucions tecnològiques i elaborar propostes de projectes tenint en compte els recursos, les alternatives disponibles i les condicions del mercat Capacitat per innovar i generar noves idees Objectius L'objectiu d'aquesta activitat és doble: indagar en els orígens i trajectòries fonamentals dins l'àmbit multimèdia i alhora relacionar-ho amb la possible evolució d'interfícies i dispositius. Descripció de la PAC a realitzar Elabora un document original amb els següents apartats: Apartat 1: Vides paral·leles Documenta't sobre l'obra dels personatges i/o entitats que s'inclouen a continuació, tria dos parelles i elabora un breu text tot relacionant-les segons quina ha estat la seva principal aportació dins l’àmbit interdisciplinari de la multimèdia. No es tracta de relatar la biografies o trajectòries per separat, ni de només enumerar descobriments o contribucions, sinó de desenvolupar una argumentació pròpia per relacionar-los. Es tracta de contrastar descobriments, importància en relació a l’actualitat i diferències o similituds 1
  2. 2. vinculades amb l’àmbit que ens ocupa, i especialment amb la lectura principal del curs. •Alan Kay vs. Douglas Engelbart •Vannevar Bush vs. Nicholas Negroponte •Microsoft vs. Apple •Sid Meier vs. Shigeru Miyamoto •Xerox PARC vs. MIT Apartat 2: Evolució de les interfícies i les operacions Relaciona el que has llegit en el llibre de Manovich (especialment als capítols 2 i 3) amb el que has investigat sobre les parelles anteriors i elabora una reflexió al voltant d'una de les següents qüestions, tot justificant la teva resposta de manera argumentada: •A la vista de l'estat actual de les tecnologies de la comunicació i de la informació, com veus l'evolució de les interfícies gràfiques d'usuari en un futur pròxim? •Quines són les principals metàfores i icones que encara avui dia persisteixen en les interfícies que fem servir en principals dispositius? Quines creus que perduraran encara més anys i per què? •Comparat amb 10 anys enrere, quines operacions consideres que són noves entre els dispositius multimèdia que ens envolten actualment? Quines noves imagines que podrien sorgir? Recursos Bàsics El lenguaje de los nuevos medios de comunicación. Capítols 2 ("La interfaz") i 3 (“Las operaciones”). Complementaris Caballer, Neus. "La persona debe ver la máquina como una prolongación de sí misma". [Publicat el 22 d'octubre, 2011 a Ciberp@ís <http://www.elpais.com/tecnologia/>] [Data de consulta: octubre de 2012] http://elpais.com/diario/2011/09/22/radiotv/1316642401_850215.html
  3. 3. 06.506 · Fonaments i evolució de la Multimèdia · PAC2 · 2012-01 · Grau de Multimèdia Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació Vinyes, Josep M. "Les pantalles del futur" [Publicat el dimecres 29 de setembre, 2010 al blog beat <http://beatcat.blogspot.com/>] [Data de consulta: octubre de 2012] <http://beatcat.blogspot.com/2010/09/les-pantalles-delfutur.html> Villa del Campo, Luis, "Viviendo entre pantallas". [Publicado en la web de infonomía en 2003] [Fecha de consulta: octubre de 2012] http://www.infonomia.com/img/pdf/viviendoentrepantallas.pdf Criteris de valoració Es faran servir els següents criteris d'avaluació: 1. Correcció estilística, gramatical i ortogràfica. Correcte sistema de citació de totes les fonts utilitzades (20%) 2. Capacitat de síntesi i d'estructuració (20%) 3. Capacitat de reflexió i argumentació (30%) 4. Habilitat en relacionar el contingut amb les lectures compartides (20%) 5. Originalitat en la part de comentari personal. És a dir, es tindrà en compte si aporteu alguna idea més o menys nova, encara que no sigui del tot ortodoxa (10%) Format i data de lliurament El treball ha de ser enviat a l'espai d'Avaluació / Lliurament d'activitats. Està permès utilitzar formats tradicionals de text, tipus HTML, ODT, DOC, RTF o PDF. L’extensió mínima del text és de 900 paraules i la màxima de 1800 (amb aproximadament la meitat per a cada un dels dos apartats). La data límit per lliurar la PAC2 és el 25 d'octubre de 2012. 3
  4. 4. Nota: Propietat intel·lectual Sovint és inevitable, en produir una obra multimèdia, fer ús de recursos creats per terceres persones. És per tant comprensible fer-ho en el marc d'una pràctica dels estudis del Grau de Multimèdia, sempre i això es documenti clarament i no suposi plagi en la pràctica. Per tant, en presentar una pràctica que faci ús de recursos aliens, s'ha de presentar juntament amb ella un document en què es detallin tots ells, especificant el nom de cada recurs, el seu autor, el lloc on es va obtenir i el seu estatus legal: si l'obra està protegida pel copyright o s'acull a alguna altra llicència d'ús (Creative Commons, llicència GNU, GPL ...). L'estudiant haurà d'assegurar-se que la llicència que sigui no impedeix específicament seu ús en el marc de la pràctica. En cas de no trobar la informació corresponent haurà d'assumir que l'obra està protegida pel copyright. Hauran, a més, adjuntar els fitxers originals quan les obres utilitzades siguin digitals, i el seu codi font si correspon. Un altre punt a considerar és que qualsevol pràctica que faci ús de recursos protegits pel copyright no podrà en cap cas publicar-se en Mosaic, la revista del Grau de Multimèdia a la UOC, a no ser que els propietaris dels drets intel·lectuals donin la seva autorització explícita.

×