Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Administració i gestió d'organitzacions - Pac1 - Solució - Lidia Bria

541 views

Published on

La solució de la primera pac d'Administració i gestió d'empreses.
www.elsmeusapunts.es

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Administració i gestió d'organitzacions - Pac1 - Solució - Lidia Bria

  1. 1. 5.556 / 05.041 · Administració i Gestió d’Organitzacions / Organització i Administració d’Empreses. Comptabilitat · PAC1 · 2013-14 · ETI/GEI/GM/GTT · Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació PAC 1 Solució MAPA CONCEPTUAL (0.5 punts) Feu un esquema (mapa conceptual, mapa mental...) dels conceptes que han aparegut en aquest mòdul. Aquest esquema us ha de servir per estar segurs que heu entès els conceptes i la seva interrelació. (I també us serà útil de cara a l’estudi posterior i a la recapitulació final de l’assignatura) Podeu fer-ho amb la tecnologia que vulgueu i que us sigui més còmode o més interessant : des de escriure-ho a mà i digitalitzar-ho, a utilitzar una eina pensada per això com FreeMap (http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/)o senzillament amb el vostre editor de textos, o amb la eina de presentació... Ens interessa el resultat de l’esquema/mapa, no amb quina eina l’heu fet. Genereu una imatge d’aquest esquema/mapa que pugueu incloure en el document de solució d’aquesta PAC. La solució es de tipus obert. Valorem entre altres aspectes:  La capacitat d’anàlisi i síntesi de l’estudiant.  La cobertura de l’esquema: si ha estat contemplada la informació de tots els BITs del mòdul.  La claredat de la presentació: disseny, estructura i format de l’esquema realitzat. PREGUNTES TEÒRIQUES (2.5 punts: 1.25 punts / pregunta) 1-La Universitat Pompeu Fabra té el següent organigrama per al seu departament de serveis. (1.25 punts) a) Explica quin tipus d’estructura organitzativa presenta.(0.5 punts) Es tracta d’una estructura matricial que combina la organització territorial amb la funcional. Una organització amb una estructura matricial compta amb dos tipus d'estructura al mateix temps. Els empleats tenen, de fet, dos caps; és a dir, treballen amb dues cadenes de comandament. b) Explica els avantatges i els inconvenients d’aquest tipus d’organigrama.(0.75 punts) Alguns dels inconvenients que presenta aquest tipus d’estructura són: els conflictes que es generen entre gerents funcionals i els de projectes o de productes, per exemple, quan han de competir per recursos limitats; el paper que ha d’exercir cada un dels directius, ja que l’ambigüitat dels seus rols i la sobrecàrrega que assumeixen pot portar a un estrès addicional; la falta d’equilibri entre l’autoritat i el poder entre els directius funcionals i els de projecte o producte o territori…, com en aquest cas; l’increment dels costos ’administració perquè cal que tot es faci per escrit per a obtenir una major claredat, i finalment la necessitat de fer reunions sovint. Un altre desavantatge és que no tot els treballadors s'adapten bé al sistema 1
  2. 2. 5.556 / 05.041 · Administració i Gestió d’Organitzacions / Organització i Administració d’Empreses. Comptabilitat · PAC1 · 2013-14 · ETI/GEI/GM/GTT · Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació matricial. Els membres de l'equip, per a ser efectius, han de contar amb bones habilitats interpersonals, ser flexibles i cooperatius. Avantatges:  Amb aquest tipus d'organització es pretén aprofitar les estructures funcionals normals per formar el grup d'especialistes interdisciplinaris per al desenvolupament dels projectes.  Es un mitjà eficient per a reunir les diverses habilitats especialitzades que es requereixen per a resoldre un problema complex.  Concedeix a l'organització una gran flexibilitat per a estalviar cost. Com a cada projecte només se li assigna la quantitat exacta de persones que es necessiten, s'evita la duplicació innecessària. 2-Completa el quadre següent amb el nom del departament de l’empresa en es portarien a terme les següents activitats. (1.25 punts) Activitat Departament Supervisió del producte fabricat Producció Pressupost de tresoreria Financer Elaboració d'una nòmina Recursos humans Preparar els comptes de resultats Financer Convocatòria de reunions Administratiu Recepció del correu Administratiu Control d’inventaris del magatzem Logística Política de descomptes Comercial Venda dels seus productes Comercial Disseny de l’envàs Màrqueting PREGUNTES TEST (2 punts: 0,25 punts / pregunta) 2
  3. 3. 5.556 / 05.041 · Administració i Gestió d’Organitzacions / Organització i Administració d’Empreses. Comptabilitat · PAC1 · 2013-14 · ETI/GEI/GM/GTT · Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació 1 2 3 4 5 6 7 8 a b b d b b b b 1- Quina és la tècnica per a la resolució efectiva de conflictes que implica conèixer la diversitat d’interessos entre les diferents parts i saber que es pot cedir a canvi de contrapartides? a) Negociació b) Lideratge c) Assertivitat d) Empatia 2- Quants socis cal que tingui, com a mínim, una comunitat de béns? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 3- Tenint en compte la titularitat del capital quin tipus d'empresa és Seat? a) Pública b) Privada c) Mixta d) Cap de les anteriors 4-Indica quines de les següents afirmacions corresponen a la teoria X de Mc Gregor: a) Les persones tenen tendència natural a l’oci i el treball és una mena de càstig b) A l’esser humà no li agrada treballar c) Els treballadors necessiten ser controlats i dirigits d) Totes tres es corresponen amb la teoria X 5- El Corte Inglés és una empresa: a) Privada sense ànim de lucre b) Privada amb ànim de lucre 3
  4. 4. 5.556 / 05.041 · Administració i Gestió d’Organitzacions / Organització i Administració d’Empreses. Comptabilitat · PAC1 · 2013-14 · ETI/GEI/GM/GTT · Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació c) Publica sense ànim de lucre d) Publica amb ànim de lucre 6- En quins tipus d'empreses més del 50% del capital pertany a l'Estat, l'Administració pública o al Govern autonòmic? a) Privades b) Públiques c) Mixtes d) Cap de les anteriors és correcta 7- Segons la dimensió de l'empresa, quin nombre de treballadors han de tenir les anomenades petites empreses? a) Entre 0-9 b) Menys de 50 c) Entre 50-250 d) Cap de les anteriors és correcta 8- El soci d'una societat anònima, té una responsabilitat: a) Il·limitada b) Limitada c) Anònima d) Cap resposta és correcta EXERCICI 1 (2.5 punts) Pensa en quin tipus de petita empresa t’agradaria crear quan acabis els teus estudis a la UOC. Has de reflexionar sobre tots els aspectes que has estudiat en aquest mòdul i contestar a les següents preguntes: a) Quin serà l'objectiu de la teva empresa? (0.5 punts) La resposta és oberta en funció de empresa que vols crear. Cadascun de vosaltres definíreu un objectiu diferent per la vostra empresa. b) Quins valors consideres importants per la teva empresa? (0.5 punts) Valors són els judicis ètics i són acceptats per la majoria que conformen l'empresa. Per exemple: treball en equip, eficiència, responsabilitat mediambiental. 4
  5. 5. 5.556 / 05.041 · Administració i Gestió d’Organitzacions / Organització i Administració d’Empreses. Comptabilitat · PAC1 · 2013-14 · ETI/GEI/GM/GTT · Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació c) Quin servei o producte vols oferir? (0.5 punts) Cadascun de vosaltres heu definit un servei diferent per la vostra empresa. Per exemple servei de consultoria informàtica especialitzat en farmàcies. d) Quina forma jurídica és més adient per la teva empresa? (0.5 punts) La forma jurídica que triareu depèn de l’empresa que vulgueu crear. Us interessa que la responsabilitat patrimonial estigui limitada al capital que heu aportat al constituir-la, per tant ha de ser una societat mercantil. Depenent del capital que heu aportat us pot interessar una societat de responsabilitat limitada, una societat de responsabilitat limitada nova empresa o una societat anònima. e) Quin estil de lideratge vols desenvolupar a la teva empresa? (0.5 punts) Segons el tipus d’empresa, els treballadors, etc. Us pot interessar un estil de lideratge democràtic, autocràtic o laissez-faire. EXERCICI 2 (2.5 punts) L'empresa "Pastetes, SL" és una petita tenda dedicada a la comercialització i degustació de pans i petites pastes. Es troba ubicada en un barri residencial de Mataró, amb molta gent jove acostumada esmorzar fora de casa. En aquest barri hi ha una estació d'autobusos molt utilitzada als matins. Aquesta empresa està formada per 2 socis que han aportat 2000 € cadascun. Els seus clients habituals són els veïns del barri i els usuaris de l'estació d'autobusos. És la única empresa d'aquestes característiques a la zona. A la ciutat hi han 5 empreses similars, però situades a barris allunyats. Contesteu raonadament a les següents preguntes relacionades amb la forma jurídica de l'empresa " Pastetes, SL " : a) Quina és la forma jurídica de l'empresa Pastetes, SL?(0,5 punts) És una societat limitada b) Amb la forma societària actual quin tipus de responsabilitat tenen els socis?(0,5 punts) Els socis tenen responsabilitat patrimonial limitada a les seves aportacions a l'empresa c) 5 Quin avantatge presenta aquesta forma jurídica front a una societat anònima?(0,5 punts)
  6. 6. 5.556 / 05.041 · Administració i Gestió d’Organitzacions / Organització i Administració d’Empreses. Comptabilitat · PAC1 · 2013-14 · ETI/GEI/GM/GTT · Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació El capital necessari per a constituir-la és menor d) Podrien els socis haver constituït una societat anònima? (0,5 punts) No el capital necessari per a una SA és de 60,000€ e) Un dels socis ha decidit abandonar l'empresa perquè amb l'actual context de crisi considera que és millor treballar per compte d’atri. Pot vendre lliurament les seves participacions a un amic aliè a l'empresa?. (0,5 punts) La transmissió de les participacions de la societat només és lliure entre els socis i els seus cònjuges i també entre els seus ascendents i descendents, i la transmissió a tercers està sotmesa a limitacions fixades en els estatuts o en la llei. Per tant, aquest soci està obligat a oferir inicialment les participacions a la resta de socis. Si la resta de socis no estan interessats en comprar i accepten a l'amic proposat com a soci, aquest podrà vendre-li les seves participacions. 6

×