Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

АЗБУКА НА УСПЕШНИ СОЦИАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА

Презентацията представя опита и добрите практики в изграждането на успешни партньорства между обществена библиотека и организации от частния, обществения и публичния сектори.
Регионална библиотека "Любен Каравелов" - Русе

 • Login to see the comments

АЗБУКА НА УСПЕШНИ СОЦИАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА

 1. 1. АЗБУКААЗБУКА НАНА УСПЕШНИУСПЕШНИ СОЦИАЛНИСОЦИАЛНИ ПАРТНЬОРСТВАПАРТНЬОРСТВА Регионална библиотека „Любен Каравелов“ - Русе Теодора Евтимова 13.10.2015 година
 2. 2. Библиотеките –Библиотеките – социални иноваторисоциални иноватори или партньорство вили партньорство в действиедействие  социални функции на съвременната обществена библиотека  библиотеката – „третото място“ в живота на съвременния човек  партньорства - възможности и решения Юбилейна кръгла маса с международно участие „От 1870 през вековете до днес” – 145 години библиотечно дело във Видин 13 -14 октомври 2015 г.
 3. 3. Проект ЗНАМ –Проект ЗНАМ – знания и нови възможности за работазнания и нови възможности за работа Цели:  насърчаване на проактивно поведение на трайно безработни лица на пазара на труда  намаляване на безработицата Юбилейна кръгла маса с международно участие „От 1870 през вековете до днес” – 145 години библиотечно дело във Видин 13 -14 октомври 2015 г.
 4. 4. Дирекция Бюро по труда – Русе Информационен сайт RuseInfo ПАРТНЬОРИ Юбилейна кръгла маса с международно участие „От 1870 през вековете до днес” – 145 години библиотечно дело във Видин 13 -14 октомври 2015 г.
 5. 5. Библиотеката може да променя съдбиБиблиотеката може да променя съдби 68 обучени 44 от тях намериха нова работа Юбилейна кръгла маса с международно участие „От 1870 през вековете до днес” – 145 години библиотечно дело във Видин 13 -14 октомври 2015 г.
 6. 6. Проект МОГАПроект МОГА ММожещи,ожещи, ООбучени,бучени, ГГорди,орди, ААктивниктивни Цели  придобиване на практически умения за работа с компютър и Интернет на хората с увреждания;  преодоляване социалната изолация на лица с трайни увреждания;  увеличаване обхвата на ползващите услугите на библиотеката. Юбилейна кръгла маса с международно участие „От 1870 през вековете до днес” – 145 години библиотечно дело във Видин 13 -14 октомври 2015 г.
 7. 7. Партньор: Регионална организация на Съюз на инвалидите в България гр. Русе Можещи, Обучени, Горди, АктивниМожещи, Обучени, Горди, Активни Юбилейна кръгла маса с международно участие „От 1870 през вековете до днес” – 145 години библиотечно дело във Видин 13 -14 октомври 2015 г.
 8. 8. Проект МОГА – “не” на социалната изолация наПроект МОГА – “не” на социалната изолация на хората със специални потребностихората със специални потребности 38 граждани със специални потребности, обучени в: умения за търсене на работа в интернет; изготвяне на CV; поведение по време на интервю за работа. Юбилейна кръгла маса с международно участие „От 1870 през вековете до днес” – 145 години библиотечно дело във Видин 13 -14 октомври 2015 г.
 9. 9. Проект “Финансова грамотностПроект “Финансова грамотност в модерната библиотека”в модерната библиотека” Цели:  повишаване нивото на финансова грамотност и информираност на общността при използване на финансови продукти и услуги;  насърчаване развитието на съзнателни финансови потребители;  помощ при осъзнаване на необходимостта от борба с ниската финансова култура. Юбилейна кръгла маса с международно участие „От 1870 през вековете до днес” – 145 години библиотечно дело във Видин 13 -14 октомври 2015 г.
 10. 10. Проект “Финансова грамотностПроект “Финансова грамотност в модерната библиотека”в модерната библиотека” Партньори: Участници: Библиотека към Народно читалище „Захари Стоянов“ – Русе; Библиотека към Народно читалище „Христо Ботев“- с. Ценово, община Ценово, област Русе. Юбилейна кръгла маса с международно участие „От 1870 през вековете до днес” – 145 години библиотечно дело във Видин 13 -14 октомври 2015 г.
 11. 11. Резултати: изграден Консорциум между библиотеки, финансова институция и информационна медия; въведена иновативна услуга за нашите потребители; повишена финансова грамотност на участниците в обученията. Проект “Финансова грамотностПроект “Финансова грамотност в модерната библиотека”в модерната библиотека” Юбилейна кръгла маса с международно участие „От 1870 през вековете до днес” – 145 години библиотечно дело във Видин 13 -14 октомври 2015 г.
 12. 12. Проект “Забавна финансова грамотностПроект “Забавна финансова грамотност за деца и младежи”за деца и младежи” Цел: придобиване на основни финансови знания и практически умения от деца и младежи чрез забавни и атрактивни обучения посредством съвременните информационни и комуникационни технологии. Юбилейна кръгла маса с международно участие „От 1870 през вековете до днес” – 145 години библиотечно дело във Видин 13 -14 октомври 2015 г.
 13. 13. Проект “Забавна финансова грамотностПроект “Забавна финансова грамотност за деца и младежи”за деца и младежи” Партньори:  УниКредит Булбанк  Фондация “Бистра и Галина”  Networx  с подкрепата на Община Русе Юбилейна кръгла маса с международно участие „От 1870 през вековете до днес” – 145 години библиотечно дело във Видин 13 -14 октомври 2015 г.
 14. 14. Проект “Забавна финансова грамотностПроект “Забавна финансова грамотност за деца и младежи”за деца и младежи” Резултати:  233 деца и младежи с изградени навици за отговорно отношение към личните финанси;  изградено устойчиво партньорство с УниКредит Булбанк. Юбилейна кръгла маса с международно участие „От 1870 през вековете до днес” – 145 години библиотечно дело във Видин 13 -14 октомври 2015 г.
 15. 15. Проект ““Равни възможности на хората с увреждания за успешна трудова реализация и удовлетвореност от вложения труд”” Цел: създаване на подходяща работна среда и оборудване на работни места за осигуряване на специфични, безопасни и здравословни условия на труд за лица с трайни увреждания, съответстващи на характера на тяхното заболяване Юбилейна кръгла маса с международно участие „От 1870 през вековете до днес” – 145 години библиотечно дело във Видин 13 -14 октомври 2015 г.
 16. 16. Проект ““Равни възможности на хората с увреждания за успешна трудова реализация и удовлетвореност от вложения труд”” Финансираща организация: Агенция за хора с увреждания Юбилейна кръгла маса с международно участие „От 1870 през вековете до днес” – 145 години библиотечно дело във Видин 13 -14 октомври 2015 г.
 17. 17. Равни възможности на хората с увреждания за успешна трудова реализация и удовлетвореност от вложения труд Резултатите: Юбилейна кръгла маса с международно участие „От 1870 през вековете до днес” – 145 години библиотечно дело във Видин 13 -14 октомври 2015 г.
 18. 18. Програма за социално предприемачество за нестопански организации – 2015 / 2016 Програмата включва  обучения за развитие на стопанска дейност от неправителствени организации  съвети при подготовката на бизнес план за стартиране на дейността  участие в конкурс за най-добър бизнес план. Юбилейна кръгла маса с международно участие „От 1870 през вековете до днес” – 145 години библиотечно дело във Видин 13 -14 октомври 2015 г.
 19. 19. Програма за социално предприемачество за нестопански организации – 2015 / 2016 Три неправителствени организации ще си разпределят награден фонд от 30 000 лева Юбилейна кръгла маса с международно участие „От 1870 през вековете до днес” – 145 години библиотечно дело във Видин 13 -14 октомври 2015 г.
 20. 20. Благодаря за вниманието!Благодаря за вниманието! Регионална библиотека “Любен Каравелов”Регионална библиотека “Любен Каравелов” Теодора ЕвтимоваТеодора Евтимова

×