Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Elena Harconita,Lina Mihaluţa. Cultura tehnologică 1

750 views

Published on

CULTURA TEHNOLOGICĂ INSTITUŢIONALĂ – PARTE COMPONENTĂ A
MANAGEMENTULUI CALITĂŢII,
Comunicare la Conferinţa ABRM
Accesul deschis la informaţie şi cunoaştere: susţinerea progresului durabil, Chişinău, 11-12 noiembrie 2010

Published in: Education, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Elena Harconita,Lina Mihaluţa. Cultura tehnologică 1

 1. 1. CONFERINŢA ANUALĂ <br />A ASOCIAŢIEI BIBLIOTECARILOR <br />ÎN REPUBLICA MOLDOVA<br />GENERIC: <br />“Accesul deschis la informaţie şi cunoaştere: susţinerea progresului durabil”<br />Chişinău, 11-12 noiembrie 2010<br />
 2. 2. Atelier specializat „Biblioteca ca sistem tehnologic normalizat”<br />CULTURATEHNOLOGICĂ INSTITUŢIONALĂ – PARTE COMPONENTĂ A <br />MANAGEMENTULUI CALITĂŢII<br />Partea 1<br />Elena Harconiţa, Director<br />Lina Mihaluţa, director adjunct <br /> Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat”A.Russo”, Bălţi<br />
 3. 3. 65 de ani<br />BibliotecaŞtiinţifică parte integrantă a procesului de studiuşicercetare<br />
 4. 4. Biblioteca universitară, în calitatea sa de structură organizaţională a universităţii, evoluează în corespundere cu tendinţele universităţii, a şcolii superioare în general, realizînd misiunea de asigurare informaţională a sistemului de învăţământ şi cercetare ştiinţifică. Astăzi cînd se vorbeşte despre calitatea învăţămîntului, modernizarea instruirii, integrarea în spaţiul de instruire mondial, crearea noilor produse şi servicii de instruire, nu se poate să nu ne referim la calitatea susţinerii informaţionale a procesului instructiv - ştiinţific universitar. <br />
 5. 5. În ultimii 20 de ani bibliotecile instituţiilor de învăţământ din Republica Moldova au fost preocupate în mare măsură de informatizarea lor: procurarea hardului, softului, implementarea noilor tehnologii informaţionale şi comunicaţionale, cre-area reţelelor electronice, a bibliotecilor digitale. Succesele sunt diferite, cine a reuşit mai mult, cine mai puţin. Grijile continuă să ne macine dată fiind imperfecţiunea softului pe care îl utilizăm, inadaptabilitatea lui de mulţi ani la trebuinţele structurilor bibliotecare din învăţămîntul superior. <br />
 6. 6. Situaţii problematice însă în biblioteci sunt de tot felul: management, de organizare, de finanţare, de dezvoltare a colecţiilor, de asigurare a unui trafic satisfăcătot de Internet, probleme de personal, de formare profesională continuă ş.a. Luate împreună acestea se referă integral la managementul calităţii,la nivelul de satisfacţie al aşteptărilor comunităţii deservite. Astăzi este nevoie de o restructurare mai mult umanizată decît tehnocrată, o restructurare şi modernizare a serviciilor, de un sistem bine definit de management.<br />
 7. 7. Deci tot ceea ce realizăm noi astăzi trebuie să contribuie la : <br /><ul><li>satisfacţia cadrelor didactice, studenţilor, elevilor,</li></ul> utilizatorilor nespecifici pe care îi deservim;<br /><ul><li> satisfacţia lucrului bine făcut, satisfacţia</li></ul> profesională a bibliotecarului; <br /><ul><li>satisfacţia însăşi a Bibliotecii. </li></li></ul><li>Calitate pentru utilizatori înseamnă :<br />Funcţionare non-stop a <br />Bibliotecii, doar astăzi nu <br />mai vorbim de funcţionarea<br />fizică, dar şi de funcţionarea <br />ei pe cale virtuală - asigurarea <br />accesului utilizatorilor de la <br />distanţă, inclusiv la Catalogul<br /> electronic(24x7x365)<br />Utilizarea reţelelor sociale <br /> pentru promovarea activităţilor <br />şi serviciilor Bibliotecii; <br />
 8. 8. Catalogul Electronic<br />Un website „viu”, web 2.0 mereu actualizat şi completat cu noi şi noi informaţii privind tot ce se întîmplă în Bibliotecă , completarea catalogului printr-o sincronizare rapidă a înregistrărilor ) regăsirea rapidă a resurselor informaţionale necesare în regim de timp real<br />
 9. 9. Catalogul Electronic: Fulltexte<br />Diversitatea şi plenitudinea surselor de informare, inclusiv şi în regim, documente electronice – utilizarea lor liberă, neîngrădită în spaţiile şi în afara Biblioteci; <br />
 10. 10. Utilizatorul vrea să interacţioneze cu Biblioteca, să se informeze mai operativ despre serviciile/produsele Bibliotecii- va vizita situl Facebook, reţeaua socială online, care interacționează, instituții care își promovează serviciile și produsele din lumea întreagă.<br />
 11. 11. Blogul Bibliotecii<br />
 12. 12. Twitter http://twitter.com<br />
 13. 13. Slideshare<br />
 14. 14.
 15. 15. Flickr<br />
 16. 16. Expoziţii on-line<br />
 17. 17. Expoziţii on-line<br />
 18. 18. Expoziţii tematice on-line<br />
 19. 19. Expoziţii tematice on-line<br />
 20. 20. Expoziţii online pe Facebook<br />
 21. 21. Biblioteca digitală: 100 lucrări<br />Biblioteca digitală oferă acces la full- textele integrale ale monogra-fiilor, notelor de curs, curricumulurilor, culegerilor de exerciţii, lucră-rilor bibliografice ale cadrelor didactice şi bibliotecarilor ; <br />
 22. 22. În 2009 a fost creat primul blog de OA - eIFL-OA – acces la formatul electronic al revistelor editate în R.Moldova - circa 30 de reviste ştiinţifice, care pot fi accesate gratis.<br />
 23. 23. CaleaBuletinului de cerereColecţia Profesionalizare<br /><ul><li> Minimalizarea cheltuielilor temporale pentru căutarea şi regăsirea informaţiilor; maximalizarea serviciilor electronice (la noi 15 minute - harta tehnologică)</li></li></ul><li>Calea documentului nou în BibliotecăColecţia Profesionalizare<br />
 24. 24. Analiza documentară<br />
 25. 25. Acces liber<br /><ul><li>Cantitate maximală de documente în acces deschis – anual raportăm 20 %, ori circa 181 000 documente din toată colecţia – în acces deschis </li></ul>(toate sălile de lectură; expoziţiile , rafturile cu acces deschis în serviciile de împrumut, SDIB, CD a ONU, Referinţe ş.a. ); un sistem flexibil de împrumut al documentelor la domiciliu ( termeni variabili)<br />
 26. 26. Acces liber<br />
 27. 27. Bazele Culturii Informaţionale<br /><ul><li> Asistenţă promptă şi calitativă din partea unui personal calificat şi atent, care îi ajută şi instruiesc pe utilizatori.</li></ul> O echipă de 8 bibliotecari-asistenţi universitari sunt angajaţi anual la Catedra de Electronică şi Informatică pentru promovarea a circa 600 ore în 50 de grupe studenţeşti de la secţia zi şi frecvenţă redusă; informaţii pe situl Biblioteci; Întreabă bibliotecarul, CursulBazele Culturii Informaţiei, Curriculum ş.a. <br />
 28. 28. Bazele Culturii Informaţionale<br />
 29. 29. Întreabă bibliotecarul<br />
 30. 30. Colecţia Cultura Informaţională<br />
 31. 31. Servicii suplimentare<br /><ul><li>Servicii suplimentare; xerox, posibilităţi de </li></ul>redactare a textelor; conectare noutbook; aule<br />pentru ocupaţii în grup<br />

×