Successfully reported this slideshow.

Elena Stratan Formarea profesională continuă: actualitate şi diversitate

1,102 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Elena Stratan Formarea profesională continuă: actualitate şi diversitate

 1. 1. <ul><li>Conferinţa Ştiinţifică aniversară </li></ul><ul><li>Biblioteca Ştiinţifică - 65 de ani în rolul de partener şi inovator al procesului educaţional şi de cercetare ştiinţifică universitară </li></ul>
 2. 2. FORMAREA PROFESIONAL Ă CONTINUĂ: DIVERSITATE ȘI ACTUALITATE Elena Stratan, şef serviciu
 3. 3. Modelul Formare profesională continuă în BŞU <ul><li>Formarea profesională continuă este elementul prioritar care configurează efectiv succesul unei instituţii, or cele mai bune servicii bibliotecare depind de buna pregătire şi instruirea continuă a personalului acesteia. </li></ul><ul><li>În acest context Biblioteca Ştiinţifică universitară îşi desemnează prioritar în agenda sa managerială conceptualizări fundamentale privind formarea profesională continuă: elaborare de politici, programe, proiecte etc </li></ul>
 4. 4. Modelul Formare profesională continuă în BŞU <ul><li>Conform Politicii de dezvoltare profesională Biblioteca enunţează un model sistemic al formării profesionale, integrând forme clasice şi online care sunt: </li></ul><ul><ul><li>Programul de adaptare a noilor bibliotecari </li></ul></ul><ul><ul><li>Şcoala Noului Angajat </li></ul></ul><ul><ul><li>Programul anual de formare profesională continuă </li></ul></ul><ul><ul><li>Program de autoformare </li></ul></ul><ul><ul><li>Comunicare profesională </li></ul></ul>
 5. 5. Programul de adaptare a noilor bibliotecari <ul><li>Programul de adaptare a noilor bibliotecari stabileşte un set de componente /etape graţie cărora N oul bibliotecar dobândeşte competenţe/comportamente necesare în exersarea atribuţiilor de post. </li></ul><ul><li>Acest program a evoluat de la Mapa Documentară tradiţională la M apa E lectronică / CV-ul electronic, instruire la distanță, acces Internet/ blog / reţele etc. </li></ul><ul><li>În acest sens a fost lansată pe blogul Bibliotecii Biblioteca Profesionalizare (cu lecţii, indicaţii metodice etc.). </li></ul>
 6. 6. Biblioteca Profesionalizare
 7. 7. Biblioteca Profesionalizare
 8. 8. Şcoala Noului Angajat <ul><li>Şcoala Noului Angajat – are la baz ă curriculum de iniţiere în profesie ( 18 teme/ 36 ore, 15 formatori pe o durată de 2 luni cu testare finală). </li></ul><ul><ul><ul><li>Actualizări: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>extinderea modulelor (Tehnologii, Legislaţie), </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>sincronizarea cu eurorefernţialul de competenţe, </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>actualizarea portofoliilor </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>conținuturi în PowerPoint </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>formularul de evaluare a şedinţei de instruire, </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>eliberarea Certificatel or de absolvire cursanţilor ( anual 5-7 absolvenţi ) , </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>readaptarea bibliotecarilor r e întorşi în Bibliotecă </li></ul></ul></ul></ul>
 9. 9. Şcoala Noul Angajat: Curriculum
 10. 10. Testul de evaluare
 11. 11. Formularul de evaluare finală
 12. 12. Lec ţii în Şcoala Angajatului
 13. 14. <ul><li>Înmânarea certificateleor absolvenţilor Şcolii </li></ul>
 14. 15. Programul de formare profesională continuă <ul><li>În Bibliotecă conform Programului anual sunt organizate circa 30 de acţiuni de instruire pentru 70 bibliotecari / circa 4 500 ore sau 5 % din bugetul orelor de lucru. </li></ul><ul><li>IFLA recomandă până la 10% pentru participarea la workshopuri, învăţare la locul de muncă . </li></ul>
 15. 16. Orientare europeană <ul><li>Din anul 2009 Biblioteca a început să elaboreze Programele de formare profesională continuă în baza Euroreferenţialulu i privind competentele profesioniştilor europeni în domeniul informării http://www.bmms.ro/conţinut/doc/p13_Euroref.pdf ( 33 de domenii de competenţă repartizate în cinci grupe şi douăzeci de aptitudini principale pe care trebuie să le dețină un bibliotecar , analizate pe 4 nvele : cunoştinţe de bază, cunoaşterea instrumentelor, cunoaşterea tehnicilor, metodologiilor ): </li></ul>
 16. 17. Euroreferențialul: domenii de competențe <ul><li>Grupul I – Informare; </li></ul><ul><li>Grupul T – Tehnologii; </li></ul><ul><li>Grupul C – Comunicare; </li></ul><ul><li>Grupul M – Management; </li></ul><ul><li>Grupul S – Alte cunoştinţe. </li></ul><ul><li>Conform acestui ghid al eurocompetențelor pentru fiecare din cele 33 domenii sunt stabilite acțiuni de instruire care sunt selectate și în baza Chestionarului anual privind necesitățile de instruire ale bibliotecarilor . </li></ul>
 17. 18. Euroreferențial
 18. 20. Orientări actuale în formare: <ul><li>diversificarea formelor de instruire/ </li></ul><ul><li>interactivitatea/ </li></ul><ul><li>Componenta modulară </li></ul><ul><li>diagnosticarea competenţelor iniţiale/finale ale cursanţilor </li></ul><ul><li>axarea pe specificul activităţii bibliotecii </li></ul><ul><li>implicarea specialiştilor – practicieni cu experienţă </li></ul>
 19. 21. Diversificarea formelor de instruire <ul><li>Ateliere, traininguri, workshopuri, seminare, concursuri profesionale, prelegeri aplicative, conferinţe de diseminare etc. </li></ul>Training EBSCO
 20. 22. Concursuri Organizarea celei mai originale expoziţii
 21. 23. Workschopuri Bibliotecarul prin prisma secolelor
 22. 24. Actualizarea/conceptualizarea suporturilor pedagogice ale formatorilor / componente interactive, formularul de evaluare a şedinţei etc.
 23. 25. Formularul de evaluare al şedinței
 24. 26. Evaluarea formării profesionale <ul><li>Evaluarea formării profesionale î n contextul : </li></ul><ul><ul><li>Auditului tehnologic intern, </li></ul></ul><ul><ul><li>Concursuri Cel mai bun bibliotecar al Anului, Cel mai bun bibliotecar inovator, </li></ul></ul><ul><ul><li>Chestionare de Autoevaluare, Evaluare, Interviul de Evaluare, </li></ul></ul><ul><ul><li>Ședinţele de raportare în subdiviziuni. </li></ul></ul>
 25. 27. Auditul tehnologic intern
 26. 28. Concursul Cel mai bun bibliotecar inovator
 27. 29. Monitorizarea formării <ul><li>Activităţi de coordonare /ghidare a acţiunilor de instruire </li></ul><ul><li>A sigurarea logistică şi informaţional ă </li></ul><ul><li>Funcţionalitatea Colecţiei de specialitate şi inovaţii : peste 3 500 documente, 35 titluri reviste, mape didactice, rapoarte etc. </li></ul>
 28. 30. Colecţia de specialitate şi inovaţii
 29. 31. <ul><li>Promovarea experienţei de formare a Bibliotecii în peste 30 articole, comunicări la reuniuni, pe siteul, blogul Bibliotecii, Twitter, slideshare etc. etc. </li></ul>Promovarea experienţei de formare a Bibliotecii
 30. 32. Feedbackul evaluării Sondaj anual Biblioteca Universitară şi transferul de informaţie către utilizatori <ul><li>Amabilitate Excelentă-47 </li></ul><ul><li>Foarte bună- 30 </li></ul><ul><li>Bună-16 </li></ul><ul><li>Acceptabilă-5 </li></ul>Abilităţi şi calităţi ale Bibliotecarului
 31. 33. Con ţ inuturi de formare: Modulul I - Informare
 32. 34. Atelier Vedetă de subiect: consideraţii privind corectitudinea prezentării conţinutului în document : <ul><li>Modulul Informare - „baza” domeniului bibliotecar, adică a domeniilor în care nu este permis unui specialist să nu aibă competenţe, la cel puţin un nivel mediu </li></ul><ul><ul><li>Aplicarea competențelor în practică imediată: </li></ul></ul><ul><li>E laborarea Ghidului metodic pentru bibliotecari Indexarea pe subiecte </li></ul>
 33. 35. Workshop: Servicii de referinţe : tradiţional şi virtual
 34. 36. Workshop: Servicii de referinţe : tradiţional şi virtual
 35. 37. Modulul T- Tehnologii
 36. 38. Modulul T- Tehnologii <ul><li>Axarea pe competenţe Internet, Web 2.0, Biblioteca 2.0 , pentru utilizarea site-urilor de reţele sociale, pentru a furniza servicii de calitate şi pentru menţinerea rolul de experţi de informaţii într-o lume Web 2.0 </li></ul><ul><li>Activități: Training Web 2.0/Biblioteca 2.0 ; </li></ul><ul><ul><ul><li>Crearea unui blog. Blogging; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Reţelele sociale ( Facebook, Twitter, flickr, YouTube, slideshare etc.) situri de socializare şi promovare a produselor bibliotecare. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cum să edităm un status, postarea unei informații, tv eet , avize manifestări, inserare imagini, videofilme, comunicări etc. </li></ul></ul></ul>
 37. 39. Training: Web 2.0/ Biblioteca 2.0
 38. 40. Training: Web 2.0/ Biblioteca 2.0
 39. 41. Competențe blog. Blogging <ul><li>Aplicarea competenţelor în practica imediată: </li></ul><ul><ul><ul><li>Lansarea Blogului Bibliotecii , http :// bsubalti.wordpress.com </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Categorii: Formare profesională </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Interacţionarea Bibliotecii în Reţelele sociale ( Facebook, Twitter, Flickr, YouTube, Slideschare etc.) </li></ul></ul></ul>
 40. 42. Competenţe Facebook http://www.facebook.com /
 41. 43. Competenţe Flickr
 42. 44. Competenţe Twitter http://twitter.com/BSU_Alecu_Russo
 43. 45. Competențe YouTube http://www.youtube.com/user/libruniv
 44. 46. Competențe slideshare http ://s lideshare.net/libruniv
 45. 47. M odulul C- Comunicare
 46. 48. Prelegere aplicativă <ul><ul><li>Model de pregătire şi prezentare a revistei bibliografice </li></ul></ul>
 47. 49. Comu n icarea profesională pe situri de socializare <ul><ul><li>Interacţionarea bibliotecarilor în Reţelele sociale Facebook, Twitter, Flickr, YouTube, Slideshare . </li></ul></ul><ul><ul><li>Creare cont Facebook, Twitter . </li></ul></ul><ul><ul><li>Comunicare interpersonalî, comentarii, statusuri, blogging, microblog g ing etc. </li></ul></ul>
 48. 50. Bibliotecarii pe Facebook, Twitter
 49. 51. Modulul M- Management
 50. 52. Modulul M- Management <ul><li>Ateliere: Bibliometrie: instrument de măsură aplicate publicaţiilor </li></ul><ul><li>Programul-concurs Inovaţiile în practica de lucru a bibliotecarului universitar (prezentare, regulament). </li></ul><ul><li>Videorapoarte privind p articiparea la acţiuni de formare profesională la nivel naţional/internaţional </li></ul>
 51. 53. Videorapoarte, conferințe de diseminare privind p articiparea la reuniuni profesionale <ul><li>Şcoala de Vară </li></ul><ul><li>Conferința Anuală ABRM </li></ul><ul><li>Ş edinta Clubului Bibliografilor „BiblioArtis” </li></ul><ul><li>Masa rotundă „Învăţământul biblioteconomic din Republica Moldova : realizări, probleme şi perspective”, </li></ul><ul><li>Atelierul Profesional Indexarea coordonată a documentelor etc. </li></ul>
 52. 54. Advocacy pentru bibliotecari: continut si comportamente Scoala de Vara pentru Bibliotecari ( Sadova)
 53. 55. Conferin ţe de diseminare
 54. 56. Conferin ţe de diseminare
 55. 57. CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ (CU PARTICIPARE LA DISTANŢĂ) ROLUL TEHNOLOGIILOR INFORMAŢIONALE ÎN PREGĂTIREA PROFESIONALĂ A SPECIALIŞTILOR PROFILULUI ECONOMIC Elena Harconița
 56. 58. CONFERINŢ A ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ „ ABORDAREA PRIN COMPETENŢE A FORMĂRII  UNIVERSITARE:  PROBLEME, SOLUŢII, PERSPECTIVE” CONSACRATĂ ANIVERSĂRII A 65-A DE LA FONDAREA  UNIVERSITĂŢII DE STAT „ALECU RUSSO Elena Harconița
 57. 59. Concluzii <ul><li>Bibliotecile au nevoie azi de bibliotecari profesionişti, navigatori, consultanti, analitici, manageri ai cunoştinţelor care să privească în viitor, să gândească constructiv, inovativ, sa deţină competenţe de deschidere profesională. </li></ul><ul><li>Formarea profesională oferă aceste soluţii care fiind reglementate și alimentate de programe naţionale ar augmenta performanţele bibliotecarului. </li></ul>
 58. 60. <ul><li>Relații contact: </li></ul><ul><li>e- mail: [email_address] ; [email_address] </li></ul>MULȚUMESC! http://twitter.com/elenastratan

×