Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Elena Stratan Formarea profesională continuă: actualitate şi diversitate

1,119 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Elena Stratan Formarea profesională continuă: actualitate şi diversitate

 1. 1. <ul><li>Conferinţa Ştiinţifică aniversară </li></ul><ul><li>Biblioteca Ştiinţifică - 65 de ani în rolul de partener şi inovator al procesului educaţional şi de cercetare ştiinţifică universitară </li></ul>
 2. 2. FORMAREA PROFESIONAL Ă CONTINUĂ: DIVERSITATE ȘI ACTUALITATE Elena Stratan, şef serviciu
 3. 3. Modelul Formare profesională continuă în BŞU <ul><li>Formarea profesională continuă este elementul prioritar care configurează efectiv succesul unei instituţii, or cele mai bune servicii bibliotecare depind de buna pregătire şi instruirea continuă a personalului acesteia. </li></ul><ul><li>În acest context Biblioteca Ştiinţifică universitară îşi desemnează prioritar în agenda sa managerială conceptualizări fundamentale privind formarea profesională continuă: elaborare de politici, programe, proiecte etc </li></ul>
 4. 4. Modelul Formare profesională continuă în BŞU <ul><li>Conform Politicii de dezvoltare profesională Biblioteca enunţează un model sistemic al formării profesionale, integrând forme clasice şi online care sunt: </li></ul><ul><ul><li>Programul de adaptare a noilor bibliotecari </li></ul></ul><ul><ul><li>Şcoala Noului Angajat </li></ul></ul><ul><ul><li>Programul anual de formare profesională continuă </li></ul></ul><ul><ul><li>Program de autoformare </li></ul></ul><ul><ul><li>Comunicare profesională </li></ul></ul>
 5. 5. Programul de adaptare a noilor bibliotecari <ul><li>Programul de adaptare a noilor bibliotecari stabileşte un set de componente /etape graţie cărora N oul bibliotecar dobândeşte competenţe/comportamente necesare în exersarea atribuţiilor de post. </li></ul><ul><li>Acest program a evoluat de la Mapa Documentară tradiţională la M apa E lectronică / CV-ul electronic, instruire la distanță, acces Internet/ blog / reţele etc. </li></ul><ul><li>În acest sens a fost lansată pe blogul Bibliotecii Biblioteca Profesionalizare (cu lecţii, indicaţii metodice etc.). </li></ul>
 6. 6. Biblioteca Profesionalizare
 7. 7. Biblioteca Profesionalizare
 8. 8. Şcoala Noului Angajat <ul><li>Şcoala Noului Angajat – are la baz ă curriculum de iniţiere în profesie ( 18 teme/ 36 ore, 15 formatori pe o durată de 2 luni cu testare finală). </li></ul><ul><ul><ul><li>Actualizări: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>extinderea modulelor (Tehnologii, Legislaţie), </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>sincronizarea cu eurorefernţialul de competenţe, </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>actualizarea portofoliilor </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>conținuturi în PowerPoint </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>formularul de evaluare a şedinţei de instruire, </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>eliberarea Certificatel or de absolvire cursanţilor ( anual 5-7 absolvenţi ) , </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>readaptarea bibliotecarilor r e întorşi în Bibliotecă </li></ul></ul></ul></ul>
 9. 9. Şcoala Noul Angajat: Curriculum
 10. 10. Testul de evaluare
 11. 11. Formularul de evaluare finală
 12. 12. Lec ţii în Şcoala Angajatului
 13. 14. <ul><li>Înmânarea certificateleor absolvenţilor Şcolii </li></ul>
 14. 15. Programul de formare profesională continuă <ul><li>În Bibliotecă conform Programului anual sunt organizate circa 30 de acţiuni de instruire pentru 70 bibliotecari / circa 4 500 ore sau 5 % din bugetul orelor de lucru. </li></ul><ul><li>IFLA recomandă până la 10% pentru participarea la workshopuri, învăţare la locul de muncă . </li></ul>
 15. 16. Orientare europeană <ul><li>Din anul 2009 Biblioteca a început să elaboreze Programele de formare profesională continuă în baza Euroreferenţialulu i privind competentele profesioniştilor europeni în domeniul informării http://www.bmms.ro/conţinut/doc/p13_Euroref.pdf ( 33 de domenii de competenţă repartizate în cinci grupe şi douăzeci de aptitudini principale pe care trebuie să le dețină un bibliotecar , analizate pe 4 nvele : cunoştinţe de bază, cunoaşterea instrumentelor, cunoaşterea tehnicilor, metodologiilor ): </li></ul>
 16. 17. Euroreferențialul: domenii de competențe <ul><li>Grupul I – Informare; </li></ul><ul><li>Grupul T – Tehnologii; </li></ul><ul><li>Grupul C – Comunicare; </li></ul><ul><li>Grupul M – Management; </li></ul><ul><li>Grupul S – Alte cunoştinţe. </li></ul><ul><li>Conform acestui ghid al eurocompetențelor pentru fiecare din cele 33 domenii sunt stabilite acțiuni de instruire care sunt selectate și în baza Chestionarului anual privind necesitățile de instruire ale bibliotecarilor . </li></ul>
 17. 18. Euroreferențial
 18. 20. Orientări actuale în formare: <ul><li>diversificarea formelor de instruire/ </li></ul><ul><li>interactivitatea/ </li></ul><ul><li>Componenta modulară </li></ul><ul><li>diagnosticarea competenţelor iniţiale/finale ale cursanţilor </li></ul><ul><li>axarea pe specificul activităţii bibliotecii </li></ul><ul><li>implicarea specialiştilor – practicieni cu experienţă </li></ul>
 19. 21. Diversificarea formelor de instruire <ul><li>Ateliere, traininguri, workshopuri, seminare, concursuri profesionale, prelegeri aplicative, conferinţe de diseminare etc. </li></ul>Training EBSCO
 20. 22. Concursuri Organizarea celei mai originale expoziţii
 21. 23. Workschopuri Bibliotecarul prin prisma secolelor
 22. 24. Actualizarea/conceptualizarea suporturilor pedagogice ale formatorilor / componente interactive, formularul de evaluare a şedinţei etc.
 23. 25. Formularul de evaluare al şedinței
 24. 26. Evaluarea formării profesionale <ul><li>Evaluarea formării profesionale î n contextul : </li></ul><ul><ul><li>Auditului tehnologic intern, </li></ul></ul><ul><ul><li>Concursuri Cel mai bun bibliotecar al Anului, Cel mai bun bibliotecar inovator, </li></ul></ul><ul><ul><li>Chestionare de Autoevaluare, Evaluare, Interviul de Evaluare, </li></ul></ul><ul><ul><li>Ședinţele de raportare în subdiviziuni. </li></ul></ul>
 25. 27. Auditul tehnologic intern
 26. 28. Concursul Cel mai bun bibliotecar inovator
 27. 29. Monitorizarea formării <ul><li>Activităţi de coordonare /ghidare a acţiunilor de instruire </li></ul><ul><li>A sigurarea logistică şi informaţional ă </li></ul><ul><li>Funcţionalitatea Colecţiei de specialitate şi inovaţii : peste 3 500 documente, 35 titluri reviste, mape didactice, rapoarte etc. </li></ul>
 28. 30. Colecţia de specialitate şi inovaţii
 29. 31. <ul><li>Promovarea experienţei de formare a Bibliotecii în peste 30 articole, comunicări la reuniuni, pe siteul, blogul Bibliotecii, Twitter, slideshare etc. etc. </li></ul>Promovarea experienţei de formare a Bibliotecii
 30. 32. Feedbackul evaluării Sondaj anual Biblioteca Universitară şi transferul de informaţie către utilizatori <ul><li>Amabilitate Excelentă-47 </li></ul><ul><li>Foarte bună- 30 </li></ul><ul><li>Bună-16 </li></ul><ul><li>Acceptabilă-5 </li></ul>Abilităţi şi calităţi ale Bibliotecarului
 31. 33. Con ţ inuturi de formare: Modulul I - Informare
 32. 34. Atelier Vedetă de subiect: consideraţii privind corectitudinea prezentării conţinutului în document : <ul><li>Modulul Informare - „baza” domeniului bibliotecar, adică a domeniilor în care nu este permis unui specialist să nu aibă competenţe, la cel puţin un nivel mediu </li></ul><ul><ul><li>Aplicarea competențelor în practică imediată: </li></ul></ul><ul><li>E laborarea Ghidului metodic pentru bibliotecari Indexarea pe subiecte </li></ul>
 33. 35. Workshop: Servicii de referinţe : tradiţional şi virtual
 34. 36. Workshop: Servicii de referinţe : tradiţional şi virtual
 35. 37. Modulul T- Tehnologii
 36. 38. Modulul T- Tehnologii <ul><li>Axarea pe competenţe Internet, Web 2.0, Biblioteca 2.0 , pentru utilizarea site-urilor de reţele sociale, pentru a furniza servicii de calitate şi pentru menţinerea rolul de experţi de informaţii într-o lume Web 2.0 </li></ul><ul><li>Activități: Training Web 2.0/Biblioteca 2.0 ; </li></ul><ul><ul><ul><li>Crearea unui blog. Blogging; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Reţelele sociale ( Facebook, Twitter, flickr, YouTube, slideshare etc.) situri de socializare şi promovare a produselor bibliotecare. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cum să edităm un status, postarea unei informații, tv eet , avize manifestări, inserare imagini, videofilme, comunicări etc. </li></ul></ul></ul>
 37. 39. Training: Web 2.0/ Biblioteca 2.0
 38. 40. Training: Web 2.0/ Biblioteca 2.0
 39. 41. Competențe blog. Blogging <ul><li>Aplicarea competenţelor în practica imediată: </li></ul><ul><ul><ul><li>Lansarea Blogului Bibliotecii , http :// bsubalti.wordpress.com </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Categorii: Formare profesională </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Interacţionarea Bibliotecii în Reţelele sociale ( Facebook, Twitter, Flickr, YouTube, Slideschare etc.) </li></ul></ul></ul>
 40. 42. Competenţe Facebook http://www.facebook.com /
 41. 43. Competenţe Flickr
 42. 44. Competenţe Twitter http://twitter.com/BSU_Alecu_Russo
 43. 45. Competențe YouTube http://www.youtube.com/user/libruniv
 44. 46. Competențe slideshare http ://s lideshare.net/libruniv
 45. 47. M odulul C- Comunicare
 46. 48. Prelegere aplicativă <ul><ul><li>Model de pregătire şi prezentare a revistei bibliografice </li></ul></ul>
 47. 49. Comu n icarea profesională pe situri de socializare <ul><ul><li>Interacţionarea bibliotecarilor în Reţelele sociale Facebook, Twitter, Flickr, YouTube, Slideshare . </li></ul></ul><ul><ul><li>Creare cont Facebook, Twitter . </li></ul></ul><ul><ul><li>Comunicare interpersonalî, comentarii, statusuri, blogging, microblog g ing etc. </li></ul></ul>
 48. 50. Bibliotecarii pe Facebook, Twitter
 49. 51. Modulul M- Management
 50. 52. Modulul M- Management <ul><li>Ateliere: Bibliometrie: instrument de măsură aplicate publicaţiilor </li></ul><ul><li>Programul-concurs Inovaţiile în practica de lucru a bibliotecarului universitar (prezentare, regulament). </li></ul><ul><li>Videorapoarte privind p articiparea la acţiuni de formare profesională la nivel naţional/internaţional </li></ul>
 51. 53. Videorapoarte, conferințe de diseminare privind p articiparea la reuniuni profesionale <ul><li>Şcoala de Vară </li></ul><ul><li>Conferința Anuală ABRM </li></ul><ul><li>Ş edinta Clubului Bibliografilor „BiblioArtis” </li></ul><ul><li>Masa rotundă „Învăţământul biblioteconomic din Republica Moldova : realizări, probleme şi perspective”, </li></ul><ul><li>Atelierul Profesional Indexarea coordonată a documentelor etc. </li></ul>
 52. 54. Advocacy pentru bibliotecari: continut si comportamente Scoala de Vara pentru Bibliotecari ( Sadova)
 53. 55. Conferin ţe de diseminare
 54. 56. Conferin ţe de diseminare
 55. 57. CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ (CU PARTICIPARE LA DISTANŢĂ) ROLUL TEHNOLOGIILOR INFORMAŢIONALE ÎN PREGĂTIREA PROFESIONALĂ A SPECIALIŞTILOR PROFILULUI ECONOMIC Elena Harconița
 56. 58. CONFERINŢ A ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ „ ABORDAREA PRIN COMPETENŢE A FORMĂRII  UNIVERSITARE:  PROBLEME, SOLUŢII, PERSPECTIVE” CONSACRATĂ ANIVERSĂRII A 65-A DE LA FONDAREA  UNIVERSITĂŢII DE STAT „ALECU RUSSO Elena Harconița
 57. 59. Concluzii <ul><li>Bibliotecile au nevoie azi de bibliotecari profesionişti, navigatori, consultanti, analitici, manageri ai cunoştinţelor care să privească în viitor, să gândească constructiv, inovativ, sa deţină competenţe de deschidere profesională. </li></ul><ul><li>Formarea profesională oferă aceste soluţii care fiind reglementate și alimentate de programe naţionale ar augmenta performanţele bibliotecarului. </li></ul>
 58. 60. <ul><li>Relații contact: </li></ul><ul><li>e- mail: [email_address] ; [email_address] </li></ul>MULȚUMESC! http://twitter.com/elenastratan

×