Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dag van de associatie K.U.Leuven: DoKS

1,237 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dag van de associatie K.U.Leuven: DoKS

 1. 1. <ul><li>www.doks.be </li></ul><ul><li>Eindwerkportaal Vlaamse hogescholen </li></ul><ul><ul><li>Rudi Baccarne </li></ul></ul><ul><ul><li>Mediatheek - Katholieke Hogeschool Kempen </li></ul></ul>
 2. 2. Inhoud <ul><li>Wat is DoKS? </li></ul><ul><li>Samenwerking en innovatie! </li></ul><ul><li>Meerwaarde voor hogescholen </li></ul><ul><li>Uitbreiding </li></ul>
 3. 3. Wat is DoKS: definitie <ul><li>Webtoepassing elektronisch publiceren </li></ul><ul><ul><li>Auteurs </li></ul></ul><ul><ul><li>Beheerders </li></ul></ul><ul><ul><li>Gebruikers </li></ul></ul><ul><li>Eindwerkportaal Vlaamse Hogescholen </li></ul>
 4. 4. Wat is DoKS: historiek <ul><li>1997: KHK- digitale eindwerken </li></ul><ul><li>2001: Publicatie Intranet (OPAC) </li></ul><ul><li>2002: Eindwerkportaal Vlaamse Hogescholen (IWT-project) </li></ul><ul><li>2003: Internet (DoKS + OPAC) </li></ul><ul><li>2007: DoKS op KHK, Katho, KHLIM, KHBO, … </li></ul>
 5. 5. Wat is DoKS: concepten <ul><li>Lokale DoKS-repositories </li></ul><ul><ul><li>http://eindwerk.khk.be </li></ul></ul><ul><ul><li>http :// doks.katho.be </li></ul></ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul><ul><li>Centrale eindwerkportaal </li></ul><ul><ul><li>http:// www.doks.be </li></ul></ul>
 6. 6. Wat is DoKS: technologie <ul><li>Java opensource frameworks </li></ul><ul><li>Digital library standards - software </li></ul><ul><li>Meer info </li></ul><ul><ul><li>http://sourceforge.net/projects/doksproject </li></ul></ul><ul><ul><li>http://doks.khk.be/wiki </li></ul></ul>
 7. 7. Samenwerking en innovatie <ul><li>Hogescholen </li></ul><ul><li>K.U.Leuven </li></ul><ul><li>Industrie </li></ul><ul><li>Innovatie consultants </li></ul>
 8. 8. Samenwerking: hogescholen <ul><li>Doelstelling = per definitie gebaseerd op samenwerking </li></ul><ul><li>Bij aanvang project </li></ul><ul><ul><li>Bezoek ingenieursopleidingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Voorbereidende vergaderingen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Afspraken metadata en classificatie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lokale wensen </li></ul></ul></ul>
 9. 9. Samenwerking: hogescholen … <ul><li>Tijdens project </li></ul><ul><ul><li>Technologie- en kennisdeling </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Wiki- en projectwebsite </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Shibboleth (via GroepT) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Scriptrunner (via KHlim) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Uitbouw centrale eindwerkportaal </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Toevoeging nieuwe repositories </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Verzamelen en doorzoekbaar maken gedeelde set metadata </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Verfijning software voor specifieke zoekopdrachten </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ondersteuning bij uitbouw DoKS repository </li></ul></ul></ul>
 10. 10. Samenwerking: industrie <ul><li>Industriële partners </li></ul><ul><ul><li>Rekruteringsdoeleinden </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Jobaanbiedingen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Stageplaatsen </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Content screening </li></ul></ul><ul><ul><li>Electronic publishing </li></ul></ul><ul><ul><li>Software Development </li></ul></ul><ul><li>Overzicht </li></ul>
 11. 11. Samenwerking: innovatie <ul><li>Innovatie intermediairs </li></ul><ul><li>Award programma’s </li></ul><ul><li>Nieuwe partners via portaalsite </li></ul><ul><ul><li>Print on demand </li></ul></ul><ul><ul><li>Hogescholen </li></ul></ul><ul><ul><li>Innovatie consultants </li></ul></ul>
 12. 12. Meerwaarde hogescholen <ul><li>PR tool ~ nieuwe communicatiestroom </li></ul><ul><li>Introductie digitaal publiceren </li></ul><ul><li>Inspelen nieuwe trends </li></ul><ul><li>Mentaliteitswijziging </li></ul><ul><ul><li>Copyright </li></ul></ul><ul><ul><li>Citeren, refereren </li></ul></ul><ul><ul><li>Privacy </li></ul></ul><ul><li>Automatische eindwerkadministratie </li></ul><ul><li>Naar een digitaal archief </li></ul>
 13. 13. Uitbreiding <ul><li>Cv’s </li></ul><ul><li>Alumniwerking </li></ul><ul><li>Social networking </li></ul><ul><ul><li>Send to a friend </li></ul></ul><ul><ul><li>Web 2.0.: social bookmarking, RSS … </li></ul></ul>
 14. 14. Vragen <ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>014/562.325 </li></ul>
 15. 15. Eindwerk.khk.be
 16. 16. www.doks.be
 17. 17. Harvester
 18. 18. Wiki
 19. 19. Kennisdeling
 20. 20. HarvesterMetadata
 21. 21. Harvester Result
 22. 22. View Original

×