SlideShare a Scribd company logo
1 of 17
Идентифициране на целеви групи
 и библиотечните услуги за тях


        МАРИЯ НЕШЕВА - КОСТАДИНОВА
     РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ДОРА ГАБЕ”, ДОБРИЧ
   УСЛУГИ И ИНИЦИАТИВИ В СЪВРЕМЕННАТА БИБЛИОТЕКА
          26 АПРИЛ 2012, ДОБРИЧ
Удовлетворяване потребностите на ползвателите
“Услугите на обществената библиотека се предлагат на основата на равен достъп за всички,
без оглед на възраст, раса, пол, религия, националност, език или социално положение.”

Манифест на ИФЛА/ЮНЕСКО за обществените библиотеки, 1994
Елементи на ефективното библиотечно обслужване
 Идентифициране на потенциалните ползватели
 Анализиране на потребностите на ползвателите
 Предлагане на услуги на определени групи и отделни лица
 Въвеждане на политики за грижа за ползвателите
 Обучение за ползване на библиотеката
 Сътрудничество и споделяне на ресурси
 Създаване на електронни мрежи
 Осигуряване на достъп до услугите
 Осигуряване на библиотечни сгради


 Насоки на ИФЛА за обществената библиотека
 ББИА, 2011
Идентифициране на потенциалните ползватели
 Хора на всякаква възраст и на всеки етап от живота
 Отделни хора и групи от хора със специфични потребности
 Институции в рамките на по-широка обществена мрежа
Анализиране на потребностите в рамките на общността  Управленски инструменти
  анализ на средата
  анализ на потребностите на общността
  контрол и оценка
  измерване на ефективността
Анализ на средата / SWOT анализ

СИЛНИ СТРАНИ                        СЛАБОСТИ
Примерни критерии:                     Примерни критерии:
1. Предимства на услугата                 1. Недостатъци на услугата
2. Конкурентни предимства                 2. Липса на конкурентни предимства
3. Уникално ценово предложение
4. Ресурси, активи, персонал                3. Репутация и присъствие
5. Опит, ноу хау, информация                4. Финанси
6. Финансови резерви, вероятна възвръщаемост        5. Уязвими страни на библиотеката
7. Цена стойност, качество                 6. Изпълнение на крайни срокове, и работа под натиск на крайни
8. Географско местоположение                срокове
9. Акредитация, квалификация, сертификати         7. Пропуски в качеството
10. Управление
                              8. Материална база
11. Оборудване
12. Философия и ценности на библиотеката          9. Управленско покритие, приемственост на управленските решенияБЛАГОПРИЯТНИ ВЪЗМОЖНОСТИ                  ЗАПЛАХИ (РИСКОВЕ)
Примерни критерии:                     Примерни критерии:
1. Развитие на бранша                    1. Политически ефекти
2. Уязвими страни на конкуренцията             2. Законодателни ефекти
3. Тенденции в сектора                   3. Ефекти от околната среда
4. Развитите на технологиите и иновациите          4. Развитие на ИТ сектора
5. Глобалното влияние                    5. Намерения, цели на конкуренцията
6. Целеви групи                       6. Търсене
7. Нови уникални предложения                7. Нови технологии, услуги, идеи
8. Партньорства                       8. Важни контакти и партньорства
9. Влияние от модни тенденции, сезони, климатични условия  9. Препятствия
                              10. Загуба на ключови служители
                              11. Липса на персонал
                              12. Климатични промени
Анализ на потребностите на общността
 Демографска информация за общността
 Данни за организациите в общността
 Информация за местните бизнес и търговия
 Информация за територията, обслужвана от библиотеката
 Състояние на транспорта в общността
 Информационни услуги, осигурявани от други агенции в общността
Ползвателите трябва да бъдат част от процеса на разработване на услуги
  Проучване на фокус групи и на цялата общност
  какви услуги ползват и биха искали да ползват
  оплаквания на ползвателите
  реакции на ползвателите на услугите и новите начинания
  кутии за предложения
  информация от групи потенциални ползватели
Контрол и оценка
  Оценка на всички програми и услуги
  постигане на задачите и поставените цели
  своевременно и редовно предоставяне
  удовлетворяване потребностите на общността
  променящи се потребности
  нужда от подобрение
  ресурси
  ефикасност и ефективност
“Библиотечна статистика: данните могат да променят ситуацията”“Библиотечната статистика е нужна за ефективното управление, но е още по - важна за
популяризиране на библиотечните услуги сред различни заинтересувани групи…”

Манифест на ИФЛА за библиотечната статистика, 2010
Индикатори за ефективността на библиотеката Показатели за библиотечното потребление
 Показатели за колекциите
 Показатели за персонала
 Показатели за качествени услуги
 Показатели за информационна и комуникационна осигуреност
 Сравнителни показатели


 Демографска и икономическа статистика. Оценъчни данни за населението
Измерване на качеството в библиотеките. Оценяване на ефективността
Измерване на качеството в библиотеките. Оценяване на ефективността
Автори: Розвита Пол, Петер те Бьокхорст
Българска библиотечно-информационна асоциация, София, 2011
ISBN 978-954-9837-20-9
С разрешение на ИФЛА
Маркетинг на обществените библиотеки. Връзки с обществеността. Застъпничество
  Четири основни инструменти на маркетинга
  маркетингово проучване
  маркетингово сегментиране
  стратегия маркетинг микс
  оценка на маркетинга

  Връзки с обществеността

  Застъпничество
Услуги за ползвателите
  Ключови услуги, предлагани от съвременната обществена библиотека
  заемане на книги и други материали
  възможност за ползване на книги и други материали в библиотеката
  информационни услуги чрез използване на печатни и електронни носители
  услуги, свързани с препоръки за четене, вкл. запазване на материали
  услуги, свързани с общинска информация
  обучение за ползване на библиотеката, вкл. подкрепа на програми за ограмотяване
  програми и събития
  съвременни комуникационни инструменти, като блогове, съобщения по мобилен телефон и
  използване на социалните мрежи за справочни услуги и за връзки с обществеността

  Насоки на ИФЛА за обществената библиотека
  ББИА, 2011
Предлагане на услуги на определени групи и отделни лица Услуги за деца
 Услуги за младежи
 Услуги за възрастни
 Услуги за групи в общността
 Услуги за специални групи ползватели
Ефективно библиотечно обслужване Учене през целия живот
 Интереси, свързани със свободното време
 Информационни услуги
 Сътрудничество и споделяне на ресурси
 Библиотеката в общността
 Популяризиране на четенето и грамотността
 Информационна грамотност
 Обучение на ползвателите
 Информационен навигатор
 Атмосфера в библиотеката
Политики на грижа за ползвателите Правилно планирани, адекватно подготвени и надеждни библиотечни услуги
 Удобно и привлекателно оформление на библиотечната сграда
 Удобно работно време
 Онлайн достъпни библиотечни каталози и уебсайтове
 Услуги за презаписване и запазване на библиотечни материали
 Услуги и извън библиотечната сграда
 Удобно оборудване
 Специално оборудване


 Положителен ефект върху ползвателите

More Related Content

Similar to Идентифициране на целевите групи и библиотечните услуги за тях

Изследване на впечатленията и очакванията на младите хора при работата с Euro...
Изследване на впечатленията и очакванията на младите хора при работата с Euro...Изследване на впечатленията и очакванията на младите хора при работата с Euro...
Изследване на впечатленията и очакванията на младите хора при работата с Euro...EuropeanaLocal Project
 
Digital Communication Configurations in Adventure Tourism in Bulgaria
Digital Communication Configurations in Adventure Tourism in BulgariaDigital Communication Configurations in Adventure Tourism in Bulgaria
Digital Communication Configurations in Adventure Tourism in BulgariaUniversity of Economics-Varna
 
Разделът Е-услуги на портала на Програма „Глоб@лни библиотеки - България“ - и...
Разделът Е-услуги на портала на Програма „Глоб@лни библиотеки - България“ - и...Разделът Е-услуги на портала на Програма „Глоб@лни библиотеки - България“ - и...
Разделът Е-услуги на портала на Програма „Глоб@лни библиотеки - България“ - и...Glob@l Libraries - Bulgaria Program
 
Красимира Кънева, регионален мениджър в ЗУП
Красимира Кънева, регионален мениджър в ЗУПКрасимира Кънева, регионален мениджър в ЗУП
Красимира Кънева, регионален мениджър в ЗУПGlob@l Libraries - Bulgaria Program
 
Красимира Кънева, регионален мениджър в ЗУП
Красимира Кънева, регионален мениджър в ЗУПКрасимира Кънева, регионален мениджър в ЗУП
Красимира Кънева, регионален мениджър в ЗУПGlob@l Libraries - Bulgaria Program
 
An ontology based approach for sharing digital resources in teacher education
An ontology based approach for sharing digital resources in teacher educationAn ontology based approach for sharing digital resources in teacher education
An ontology based approach for sharing digital resources in teacher educationErik Axdorph
 
An ontology based approach for sharing digital resources in teacher education
An ontology based approach for sharing digital resources in teacher educationAn ontology based approach for sharing digital resources in teacher education
An ontology based approach for sharing digital resources in teacher educationguest0b1f10
 
European digital repositories (Bulgarian) P. Boytchev
European digital repositories (Bulgarian) P. BoytchevEuropean digital repositories (Bulgarian) P. Boytchev
European digital repositories (Bulgarian) P. BoytchevShare.TEC
 
Библиотечният лидер - в търсене,създаване и управление на устойчиви партньорства
Библиотечният лидер - в търсене,създаване и управление на устойчиви партньорстваБиблиотечният лидер - в търсене,създаване и управление на устойчиви партньорства
Библиотечният лидер - в търсене,създаване и управление на устойчиви партньорстваGlob@l Libraries - Bulgaria Program
 
Media literacy for librarians
Media literacy for librariansMedia literacy for librarians
Media literacy for librariansJustine Toms
 
An ontology based approach for sharing digital resources in teacher education
An ontology based approach for sharing digital resources in teacher educationAn ontology based approach for sharing digital resources in teacher education
An ontology based approach for sharing digital resources in teacher educationErik Axdorph
 
Share.TEC project in Bulgarian, P. Boytchev
Share.TEC project in Bulgarian, P. BoytchevShare.TEC project in Bulgarian, P. Boytchev
Share.TEC project in Bulgarian, P. BoytchevShare.TEC
 
An ontology based approach for sharing digital resources in teacher education
An ontology based approach for sharing digital resources in teacher educationAn ontology based approach for sharing digital resources in teacher education
An ontology based approach for sharing digital resources in teacher educationguest0b1f10
 
Информационните технологии – обединител за партньорства с институции
Информационните технологии – обединител за партньорства с институцииИнформационните технологии – обединител за партньорства с институции
Информационните технологии – обединител за партньорства с институцииGlob@l Libraries - Bulgaria Program
 

Similar to Идентифициране на целевите групи и библиотечните услуги за тях (20)

Изследване на впечатленията и очакванията на младите хора при работата с Euro...
Изследване на впечатленията и очакванията на младите хора при работата с Euro...Изследване на впечатленията и очакванията на младите хора при работата с Euro...
Изследване на впечатленията и очакванията на младите хора при работата с Euro...
 
Digital Communication Configurations in Adventure Tourism in Bulgaria
Digital Communication Configurations in Adventure Tourism in BulgariaDigital Communication Configurations in Adventure Tourism in Bulgaria
Digital Communication Configurations in Adventure Tourism in Bulgaria
 
Разделът Е-услуги на портала на Програма „Глоб@лни библиотеки - България“ - и...
Разделът Е-услуги на портала на Програма „Глоб@лни библиотеки - България“ - и...Разделът Е-услуги на портала на Програма „Глоб@лни библиотеки - България“ - и...
Разделът Е-услуги на портала на Програма „Глоб@лни библиотеки - България“ - и...
 
Красимира Кънева, регионален мениджър в ЗУП
Красимира Кънева, регионален мениджър в ЗУПКрасимира Кънева, регионален мениджър в ЗУП
Красимира Кънева, регионален мениджър в ЗУП
 
Красимира Кънева, регионален мениджър в ЗУП
Красимира Кънева, регионален мениджър в ЗУПКрасимира Кънева, регионален мениджър в ЗУП
Красимира Кънева, регионален мениджър в ЗУП
 
Project Management
Project ManagementProject Management
Project Management
 
An ontology based approach for sharing digital resources in teacher education
An ontology based approach for sharing digital resources in teacher educationAn ontology based approach for sharing digital resources in teacher education
An ontology based approach for sharing digital resources in teacher education
 
An ontology based approach for sharing digital resources in teacher education
An ontology based approach for sharing digital resources in teacher educationAn ontology based approach for sharing digital resources in teacher education
An ontology based approach for sharing digital resources in teacher education
 
European digital repositories (Bulgarian) P. Boytchev
European digital repositories (Bulgarian) P. BoytchevEuropean digital repositories (Bulgarian) P. Boytchev
European digital repositories (Bulgarian) P. Boytchev
 
Presentation kaneva koprivshtitsa_11_12_july_2012
Presentation kaneva koprivshtitsa_11_12_july_2012Presentation kaneva koprivshtitsa_11_12_july_2012
Presentation kaneva koprivshtitsa_11_12_july_2012
 
Библиотечният лидер - в търсене,създаване и управление на устойчиви партньорства
Библиотечният лидер - в търсене,създаване и управление на устойчиви партньорстваБиблиотечният лидер - в търсене,създаване и управление на устойчиви партньорства
Библиотечният лидер - в търсене,създаване и управление на устойчиви партньорства
 
Anelia varshtets
Anelia varshtetsAnelia varshtets
Anelia varshtets
 
Consumer Citizenship Bg
Consumer Citizenship BgConsumer Citizenship Bg
Consumer Citizenship Bg
 
Media literacy for librarians
Media literacy for librariansMedia literacy for librarians
Media literacy for librarians
 
2modul 1tema
2modul 1tema2modul 1tema
2modul 1tema
 
An ontology based approach for sharing digital resources in teacher education
An ontology based approach for sharing digital resources in teacher educationAn ontology based approach for sharing digital resources in teacher education
An ontology based approach for sharing digital resources in teacher education
 
Share.TEC project in Bulgarian, P. Boytchev
Share.TEC project in Bulgarian, P. BoytchevShare.TEC project in Bulgarian, P. Boytchev
Share.TEC project in Bulgarian, P. Boytchev
 
An ontology based approach for sharing digital resources in teacher education
An ontology based approach for sharing digital resources in teacher educationAn ontology based approach for sharing digital resources in teacher education
An ontology based approach for sharing digital resources in teacher education
 
Модерната глоб@лна библиотека
Модерната глоб@лна библиотекаМодерната глоб@лна библиотека
Модерната глоб@лна библиотека
 
Информационните технологии – обединител за партньорства с институции
Информационните технологии – обединител за партньорства с институцииИнформационните технологии – обединител за партньорства с институции
Информационните технологии – обединител за партньорства с институции
 

More from libdobrich

Eko proekt 2018
Eko proekt 2018Eko proekt 2018
Eko proekt 2018libdobrich
 
RB Dora Gabe Proekt Obrazovatelna integracia
RB Dora Gabe Proekt Obrazovatelna integraciaRB Dora Gabe Proekt Obrazovatelna integracia
RB Dora Gabe Proekt Obrazovatelna integracialibdobrich
 
Регионална библиотека "Дора Габе" - Добрич – място за достъп до е-знание и e-...
Регионална библиотека "Дора Габе" - Добрич – място за достъп до е-знание и e-...Регионална библиотека "Дора Габе" - Добрич – място за достъп до е-знание и e-...
Регионална библиотека "Дора Габе" - Добрич – място за достъп до е-знание и e-...libdobrich
 
В света на Дора Габе
В света на Дора ГабеВ света на Дора Габе
В света на Дора Габеlibdobrich
 
Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целият живот
Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целият животБиблиотеките в помощ на образованието и ученето през целият живот
Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целият животlibdobrich
 
Добруджа в Europeana
Добруджа в EuropeanaДобруджа в Europeana
Добруджа в Europeanalibdobrich
 

More from libdobrich (7)

Eko proekt 2018
Eko proekt 2018Eko proekt 2018
Eko proekt 2018
 
RB Dora Gabe Proekt Obrazovatelna integracia
RB Dora Gabe Proekt Obrazovatelna integraciaRB Dora Gabe Proekt Obrazovatelna integracia
RB Dora Gabe Proekt Obrazovatelna integracia
 
Регионална библиотека "Дора Габе" - Добрич – място за достъп до е-знание и e-...
Регионална библиотека "Дора Габе" - Добрич – място за достъп до е-знание и e-...Регионална библиотека "Дора Габе" - Добрич – място за достъп до е-знание и e-...
Регионална библиотека "Дора Габе" - Добрич – място за достъп до е-знание и e-...
 
В света на Дора Габе
В света на Дора ГабеВ света на Дора Габе
В света на Дора Габе
 
Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целият живот
Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целият животБиблиотеките в помощ на образованието и ученето през целият живот
Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целият живот
 
COBISS
COBISSCOBISS
COBISS
 
Добруджа в Europeana
Добруджа в EuropeanaДобруджа в Europeana
Добруджа в Europeana
 

Идентифициране на целевите групи и библиотечните услуги за тях

 • 1. Идентифициране на целеви групи и библиотечните услуги за тях МАРИЯ НЕШЕВА - КОСТАДИНОВА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ДОРА ГАБЕ”, ДОБРИЧ УСЛУГИ И ИНИЦИАТИВИ В СЪВРЕМЕННАТА БИБЛИОТЕКА 26 АПРИЛ 2012, ДОБРИЧ
 • 2. Удовлетворяване потребностите на ползвателите “Услугите на обществената библиотека се предлагат на основата на равен достъп за всички, без оглед на възраст, раса, пол, религия, националност, език или социално положение.” Манифест на ИФЛА/ЮНЕСКО за обществените библиотеки, 1994
 • 3. Елементи на ефективното библиотечно обслужване  Идентифициране на потенциалните ползватели  Анализиране на потребностите на ползвателите  Предлагане на услуги на определени групи и отделни лица  Въвеждане на политики за грижа за ползвателите  Обучение за ползване на библиотеката  Сътрудничество и споделяне на ресурси  Създаване на електронни мрежи  Осигуряване на достъп до услугите  Осигуряване на библиотечни сгради Насоки на ИФЛА за обществената библиотека ББИА, 2011
 • 4. Идентифициране на потенциалните ползватели  Хора на всякаква възраст и на всеки етап от живота  Отделни хора и групи от хора със специфични потребности  Институции в рамките на по-широка обществена мрежа
 • 5. Анализиране на потребностите в рамките на общността Управленски инструменти  анализ на средата  анализ на потребностите на общността  контрол и оценка  измерване на ефективността
 • 6. Анализ на средата / SWOT анализ СИЛНИ СТРАНИ СЛАБОСТИ Примерни критерии: Примерни критерии: 1. Предимства на услугата 1. Недостатъци на услугата 2. Конкурентни предимства 2. Липса на конкурентни предимства 3. Уникално ценово предложение 4. Ресурси, активи, персонал 3. Репутация и присъствие 5. Опит, ноу хау, информация 4. Финанси 6. Финансови резерви, вероятна възвръщаемост 5. Уязвими страни на библиотеката 7. Цена стойност, качество 6. Изпълнение на крайни срокове, и работа под натиск на крайни 8. Географско местоположение срокове 9. Акредитация, квалификация, сертификати 7. Пропуски в качеството 10. Управление 8. Материална база 11. Оборудване 12. Философия и ценности на библиотеката 9. Управленско покритие, приемственост на управленските решения БЛАГОПРИЯТНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ (РИСКОВЕ) Примерни критерии: Примерни критерии: 1. Развитие на бранша 1. Политически ефекти 2. Уязвими страни на конкуренцията 2. Законодателни ефекти 3. Тенденции в сектора 3. Ефекти от околната среда 4. Развитите на технологиите и иновациите 4. Развитие на ИТ сектора 5. Глобалното влияние 5. Намерения, цели на конкуренцията 6. Целеви групи 6. Търсене 7. Нови уникални предложения 7. Нови технологии, услуги, идеи 8. Партньорства 8. Важни контакти и партньорства 9. Влияние от модни тенденции, сезони, климатични условия 9. Препятствия 10. Загуба на ключови служители 11. Липса на персонал 12. Климатични промени
 • 7. Анализ на потребностите на общността  Демографска информация за общността  Данни за организациите в общността  Информация за местните бизнес и търговия  Информация за територията, обслужвана от библиотеката  Състояние на транспорта в общността  Информационни услуги, осигурявани от други агенции в общността
 • 8. Ползвателите трябва да бъдат част от процеса на разработване на услуги Проучване на фокус групи и на цялата общност  какви услуги ползват и биха искали да ползват  оплаквания на ползвателите  реакции на ползвателите на услугите и новите начинания  кутии за предложения  информация от групи потенциални ползватели
 • 9. Контрол и оценка Оценка на всички програми и услуги  постигане на задачите и поставените цели  своевременно и редовно предоставяне  удовлетворяване потребностите на общността  променящи се потребности  нужда от подобрение  ресурси  ефикасност и ефективност
 • 10. “Библиотечна статистика: данните могат да променят ситуацията” “Библиотечната статистика е нужна за ефективното управление, но е още по - важна за популяризиране на библиотечните услуги сред различни заинтересувани групи…” Манифест на ИФЛА за библиотечната статистика, 2010
 • 11. Индикатори за ефективността на библиотеката  Показатели за библиотечното потребление  Показатели за колекциите  Показатели за персонала  Показатели за качествени услуги  Показатели за информационна и комуникационна осигуреност  Сравнителни показатели  Демографска и икономическа статистика. Оценъчни данни за населението
 • 12. Измерване на качеството в библиотеките. Оценяване на ефективността Измерване на качеството в библиотеките. Оценяване на ефективността Автори: Розвита Пол, Петер те Бьокхорст Българска библиотечно-информационна асоциация, София, 2011 ISBN 978-954-9837-20-9 С разрешение на ИФЛА
 • 13. Маркетинг на обществените библиотеки. Връзки с обществеността. Застъпничество Четири основни инструменти на маркетинга  маркетингово проучване  маркетингово сегментиране  стратегия маркетинг микс  оценка на маркетинга Връзки с обществеността Застъпничество
 • 14. Услуги за ползвателите Ключови услуги, предлагани от съвременната обществена библиотека  заемане на книги и други материали  възможност за ползване на книги и други материали в библиотеката  информационни услуги чрез използване на печатни и електронни носители  услуги, свързани с препоръки за четене, вкл. запазване на материали  услуги, свързани с общинска информация  обучение за ползване на библиотеката, вкл. подкрепа на програми за ограмотяване  програми и събития  съвременни комуникационни инструменти, като блогове, съобщения по мобилен телефон и използване на социалните мрежи за справочни услуги и за връзки с обществеността Насоки на ИФЛА за обществената библиотека ББИА, 2011
 • 15. Предлагане на услуги на определени групи и отделни лица  Услуги за деца  Услуги за младежи  Услуги за възрастни  Услуги за групи в общността  Услуги за специални групи ползватели
 • 16. Ефективно библиотечно обслужване  Учене през целия живот  Интереси, свързани със свободното време  Информационни услуги  Сътрудничество и споделяне на ресурси  Библиотеката в общността  Популяризиране на четенето и грамотността  Информационна грамотност  Обучение на ползвателите  Информационен навигатор  Атмосфера в библиотеката
 • 17. Политики на грижа за ползвателите  Правилно планирани, адекватно подготвени и надеждни библиотечни услуги  Удобно и привлекателно оформление на библиотечната сграда  Удобно работно време  Онлайн достъпни библиотечни каталози и уебсайтове  Услуги за презаписване и запазване на библиотечни материали  Услуги и извън библиотечната сграда  Удобно оборудване  Специално оборудване Положителен ефект върху ползвателите