SlideShare a Scribd company logo
1 of 30
РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ДОРА ГАБЕ” ГР. ДОБРИЧ
     ПРОГРАМА „ГЛОБ@ЛНИ БИБЛИОТЕКИ - БЪЛГАРИЯ”

       Регионалната тематична среща
„Нови услуги и инициативи в съвременната библиотека”
Автор: Галя Маринова,
Гл. библиотекар
Библиотечно-библиографско и
информационно обслужване
Регионална библиотека “Дора Габе”
Добрич
Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целия живот
 “Обществената библиотека, вратата към знание
 (на местно ниво), осигурява условия за
 непрестанно учене, независимо вземане на
 решение и културно развитие на отделната личност
 и на социалните групи.”

   Манифест на ИФЛА/ЮНЕСКО за обществените библиотеки, 1994
Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целия живот

 Мисия на обществената библиотека
 “Тя осигурява достъп до знание, информация, учене през целия
 живот чрез разнообразие на ресурси и услуги и е общодостъпна
 за всички членове на обществото независимо от техните раса,
 националност, възраст, пол, религия, език, специални
 потребности, икономически или трудов статус и
 образователно ниво.”

              НАСОКИ НА ИФЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА БИБЛИОТЕКА


 Интелигентен растеж: изграждане на икономика, основаваща
 се на знания и иновации.”
                                ЕВРОПА 2020
                  СЪОБЩЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
           Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж
                              Брюксел, 3.3.2010 г.
Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целия живот
  „Подкрепа на индивидуалното, на официалното
  и неформалното образование, както
  и на самообразованието на всички нива.”

    Манифест на ИФЛА/ЮНЕСКО за обществените библиотеки, 1994
Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целия живот  Цели на обществените библиотеки:

  подпомагане успешното завършване на формалното
  образование, подкрепа на неформалното образование и
  самообразование
  придобиване на технически знания, умения и компетенции,
  необходими на любителско ниво в съвременния бит и на новите
  ИКТ
  придобиване, разширяване и усъвършенстване на
  чуждоезиковата подготовка
  придобиване на знания, умения и компетенции от областта на
  изкуствата
Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целия живот  Условия за успешно образование
  Обществената библиотека е необходимо:


  Да осигурява разнообразни материали на различни теми
  Да предлага материали за поддържане на грамотността
  Да предлага свободен достъп до интернет
  Да бъде основен източник на материали на хората,
  провеждащи дистанционно обучение
  Да приютява и онези учащи се, които в домовете си имат лоши
  или никакви условия за учене
Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целия живот
  Условия за успешно образование
  Обществените библиотеки е необходимо:


  да си сътрудничат с други образователни институции при
  обучението за ефективно използване на информационни ресурси
  да допълват официалните образователни институции, когато
  разполагат с адекватни материални условия
Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целия животГрупи потенциални ползватели
• Хора на всякаква възраст и на всеки етап от живота:

  деца
  младежи
  хора в активна възраст
  възрастни
Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целия животГрупи потенциални ползватели
• Отделни хора и групи от хора със специфични потребности:

  хора от различни култури и етнически групи, включително
  коренното население
  хора с увреждания - физически, зрителни или слухови
  затруднения
  хора, затворени в институции, например в болници, затвори

  хора, които не са запознати с услугите на библиотеката
Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целия животГрупи потенциални ползватели:

• Институции в рамките на по-широка обществена мрежа:
  образователни, културни и доброволчески организации и групи в
  общността

  бизнес-общности

  управляващият орган на висшестоящата организация, например
  местната власт
Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целия живот

 Стъпки за реализация на дейността в помощ на
 образованието и ученето през целия живот:

 1. Осигуряване на подготвени специалисти
 2. Проучване интересите и потребностите на подрастващите и
  възрастните в общината
 3. Осъществяване на проблемен анализ на възможностите за
  ресурсно осигуряване на дейностите в библиотеката
 4. Осъществяване на интензивна рекламна дейност, насочена
  към всички възможни потребители
 5. Експертна оценка на разработени програми за работа
 6. Реализиране, координиране, коригиране, контрол и оценка
  на дейностите
Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целия живот


 Видове дейности:
  курсове и клубове по интереси
  индивидуални и групови проекти на ученици и възрастни
  чествания; творчески вечери; празници на изкуството;
  лектории; конкурси; срещи с изявени творци
  изложби
  работни ателиета
  информационни дни
Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целия живот Видове дейности:

  модулни обучения в различни направления
  презентации
  премиери на книги
  прожекции на филми
  образователни концерти
  предлагане на уеб-базирани услуги
Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целия животОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

 Превръщане на библиотеката в предпочитана територия

 Място за изява на интереси и способности

 Обогатяване взаимно формите на формалното и неформалното
 образование, на образователната, културната и социалната дейност

 Стимулиране стремежът към самообразование и самоусъвършенстване
Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целия живот

             ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

   Подобряване възможностите за трудова реализация
   Повишаване конкурентноспособността
   Социална интеграция
   Обогатяване на възможностите за сътрудничество с училища, културни,
   обществени, неправителствени и частни институции
  Европейска
референтна рамка за              Стратегия 2020
 ключовите умения
Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целия живот     Програма "Глоб@лни библиотеки - България"

     Същност - съвместна инициатива на Министерство на
     културата и Програмата на ООН за развитие

     Цел - улесняване достъпа до информация, знания,
     комуникации, електронно съдържание и услуги за общността
     чрез мрежата на обществените библиотеки, помпомагане на
     българските граждани в приобщаване към глобалното
     информационно общество
Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целия живот

Библиотеките подкрепят програма “Учене през целия живот” на Европейската
комисия

Работа с администриращата за България институция - Център за развитие на
човешките ресурси – София

    Подкрепа на инициативи на Центъра и на Европейската комисия    Съвместни инициативи с Европа директно - Добрич


  Инициатива на Европейската комисия
  “Поколенията на училище”
  2012 – Европейска година на активния живот на възрастните хора
  и взаимодействието между поколенията
Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целия живот


Проекти и програми

Проект ABLE "Обмен на библиотечен опит: Пътища за сътрудничество. Развитие
на обществени информационни услуги", финансиран от Държавния департамент
на САЩ

Проект "Рискови фактори за човешкото здраве - намерете отговора @вашата
библиотека"

Проект "Достъп до електронна информация за хора с увреждания в българските
библиотеки" на Съюза на библиотечните и информационни работници

CONNECTION - Културните институции като среда за комуникация и учене
Програма за учене през целия живот, дейност Грюндвиг

Проект EuropeanaLocal Дигитална колекция Добруджа. Пощенски картички и
фотографии от първата половина на ХХ в.
Проекти и програми
Програма „Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и
информираност” /2011/ на Министерство на културата за финансова подкрепа
на библиотеките, за обновяване на фондовете им с нови заглавия и други
съвременни информационни източници

Национална програма „Помощ при пенсиониране" /2008-2010/

Национална програма за заетост и професионално обучение на хора с
трайни увреждания /2008-2012/

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" Програма "Аз
мога", „Аз мога повече" /2009-2012/

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" по проект „Ново
начало - от образование към заетост" /2011-2012/
Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целия живот


Партньори на библиотеката:

  Община град Добрич
  Областна управа – Добрич
  Всички учебни заведения в Добрич
  Дирекция “Бюро по труда” – Добрич
  Регионална здравна инспекция – Добрич
  Областен информационен център – Добрич
  Гьоте-институт България
  Полски културен център – София
  Полско културно-просветно дружество “Вл. Варненчик” –
  Добрич
  Българо-украинско дружество “Добруджа - Украйна”
  Движение “Русофили”
Създаване навици на четене у децата от ранна възраст, възпитаване
любов към книгата и стимулиране творческия потенциал на децата
Стимулиране творческия потенциал на най-малките
Библиотеката в подкрепа на официалното образование
Библиотеката в подкрепа на официалното образование
Стимулиране творческия потенциал на учениците
Библиотеката в подкрепа на неформалното образование
Библиотеката - обучителен център
Благодаря Ви за вниманието!

         pr@libdobrich.bg

More Related Content

What's hot

Людмила Чудомирова, гл. библиотекар при НЧ „Христо Ботев 1884” - гр. Ботевград
Людмила Чудомирова, гл. библиотекар при НЧ „Христо Ботев 1884” - гр. БотевградЛюдмила Чудомирова, гл. библиотекар при НЧ „Христо Ботев 1884” - гр. Ботевград
Людмила Чудомирова, гл. библиотекар при НЧ „Христо Ботев 1884” - гр. БотевградGlob@l Libraries - Bulgaria Program
 
Зорка Хаджиева - библиотекар в библиотека при НЧ „Просвета”, гр. Златоград и ...
Зорка Хаджиева - библиотекар в библиотека при НЧ „Просвета”, гр. Златоград и ...Зорка Хаджиева - библиотекар в библиотека при НЧ „Просвета”, гр. Златоград и ...
Зорка Хаджиева - библиотекар в библиотека при НЧ „Просвета”, гр. Златоград и ...Glob@l Libraries - Bulgaria Program
 
Модерните услуги в РБ „Гео Милев”- Монтана: успешни практики, предизвикателст...
Модерните услуги в РБ „Гео Милев”- Монтана: успешни практики, предизвикателст...Модерните услуги в РБ „Гео Милев”- Монтана: успешни практики, предизвикателст...
Модерните услуги в РБ „Гео Милев”- Монтана: успешни практики, предизвикателст...Glob@l Libraries - Bulgaria Program
 
Обучителният център при РБ Смолян, оборудван по Програма „Глоб@лни библиотек...
Обучителният център при РБ Смолян, оборудван по Програма „Глоб@лни библиотек...Обучителният център при РБ Смолян, оборудван по Програма „Глоб@лни библиотек...
Обучителният център при РБ Смолян, оборудван по Програма „Глоб@лни библиотек...Glob@l Libraries - Bulgaria Program
 
„Умеем ли да презентираме” - едно успешно обучение на деца в с. Пловдивци, об...
„Умеем ли да презентираме” - едно успешно обучение на деца в с. Пловдивци, об...„Умеем ли да презентираме” - едно успешно обучение на деца в с. Пловдивци, об...
„Умеем ли да презентираме” - едно успешно обучение на деца в с. Пловдивци, об...Glob@l Libraries - Bulgaria Program
 
Информационните технологии в помощ на учебния процес
Информационните технологии в помощ на учебния процесИнформационните технологии в помощ на учебния процес
Информационните технологии в помощ на учебния процесGlob@l Libraries - Bulgaria Program
 
Брошура ГБ "П. Хилендарски"
 Брошура ГБ "П. Хилендарски" Брошура ГБ "П. Хилендарски"
Брошура ГБ "П. Хилендарски"valentinaatanasova
 
Библиотеката и хората над 55 – обучение по начална компютърна грамотност и Ин...
Библиотеката и хората над 55 – обучение по начална компютърна грамотност и Ин...Библиотеката и хората над 55 – обучение по начална компютърна грамотност и Ин...
Библиотеката и хората над 55 – обучение по начална компютърна грамотност и Ин...Glob@l Libraries - Bulgaria Program
 
Диляна Матакиева - зав. сектор „Култура” в Община Пазарджик с презентацията „...
Диляна Матакиева - зав. сектор „Култура” в Община Пазарджик с презентацията „...Диляна Матакиева - зав. сектор „Култура” в Община Пазарджик с презентацията „...
Диляна Матакиева - зав. сектор „Култура” в Община Пазарджик с презентацията „...Glob@l Libraries - Bulgaria Program
 
Иновативни услуги и добри практики по Програма „Глоб@лни библиотеки - България”
Иновативни услуги и добри практики по Програма „Глоб@лни библиотеки - България”Иновативни услуги и добри практики по Програма „Глоб@лни библиотеки - България”
Иновативни услуги и добри практики по Програма „Глоб@лни библиотеки - България”Glob@l Libraries - Bulgaria Program
 
Зоя Гелева, главен библиотекар в НЧ „Градище - 1907” - гр. Своге
Зоя Гелева, главен библиотекар в НЧ „Градище - 1907” - гр. СвогеЗоя Гелева, главен библиотекар в НЧ „Градище - 1907” - гр. Своге
Зоя Гелева, главен библиотекар в НЧ „Градище - 1907” - гр. СвогеGlob@l Libraries - Bulgaria Program
 
Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целия живот
Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целия животБиблиотеките в помощ на образованието и ученето през целия живот
Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целия животGlob@l Libraries - Bulgaria Program
 
Мария Мирова - библиотекар в библиотека при НЧ „Будилник”, гр. Ракитово с пре...
Мария Мирова - библиотекар в библиотека при НЧ „Будилник”, гр. Ракитово с пре...Мария Мирова - библиотекар в библиотека при НЧ „Будилник”, гр. Ракитово с пре...
Мария Мирова - библиотекар в библиотека при НЧ „Будилник”, гр. Ракитово с пре...Glob@l Libraries - Bulgaria Program
 
Практики за иновативни услуги от други държави по Програма „Глоб@лни библиоте...
Практики за иновативни услуги от други държави по Програма „Глоб@лни библиоте...Практики за иновативни услуги от други държави по Програма „Глоб@лни библиоте...
Практики за иновативни услуги от други държави по Програма „Глоб@лни библиоте...Glob@l Libraries - Bulgaria Program
 
Prezentaciya“медии и медийното пространство –”рб христо смирненски плевен
Prezentaciya“медии и медийното пространство –”рб христо смирненски  плевенPrezentaciya“медии и медийното пространство –”рб христо смирненски  плевен
Prezentaciya“медии и медийното пространство –”рб христо смирненски плевенGlob@l Libraries - Bulgaria Program
 
Библиотеката в с. Момчиловци в помощ на родоизследователите и запазване на ме...
Библиотеката в с. Момчиловци в помощ на родоизследователите и запазване на ме...Библиотеката в с. Момчиловци в помощ на родоизследователите и запазване на ме...
Библиотеката в с. Момчиловци в помощ на родоизследователите и запазване на ме...Glob@l Libraries - Bulgaria Program
 
Библиотеката в с. Гьоврен - отворен прозорец към света
Библиотеката в с. Гьоврен - отворен прозорец към светаБиблиотеката в с. Гьоврен - отворен прозорец към света
Библиотеката в с. Гьоврен - отворен прозорец към светаGlob@l Libraries - Bulgaria Program
 

What's hot (20)

Людмила Чудомирова, гл. библиотекар при НЧ „Христо Ботев 1884” - гр. Ботевград
Людмила Чудомирова, гл. библиотекар при НЧ „Христо Ботев 1884” - гр. БотевградЛюдмила Чудомирова, гл. библиотекар при НЧ „Христо Ботев 1884” - гр. Ботевград
Людмила Чудомирова, гл. библиотекар при НЧ „Христо Ботев 1884” - гр. Ботевград
 
Зорка Хаджиева - библиотекар в библиотека при НЧ „Просвета”, гр. Златоград и ...
Зорка Хаджиева - библиотекар в библиотека при НЧ „Просвета”, гр. Златоград и ...Зорка Хаджиева - библиотекар в библиотека при НЧ „Просвета”, гр. Златоград и ...
Зорка Хаджиева - библиотекар в библиотека при НЧ „Просвета”, гр. Златоград и ...
 
Модерните услуги в РБ „Гео Милев”- Монтана: успешни практики, предизвикателст...
Модерните услуги в РБ „Гео Милев”- Монтана: успешни практики, предизвикателст...Модерните услуги в РБ „Гео Милев”- Монтана: успешни практики, предизвикателст...
Модерните услуги в РБ „Гео Милев”- Монтана: успешни практики, предизвикателст...
 
Обучителният център при РБ Смолян, оборудван по Програма „Глоб@лни библиотек...
Обучителният център при РБ Смолян, оборудван по Програма „Глоб@лни библиотек...Обучителният център при РБ Смолян, оборудван по Програма „Глоб@лни библиотек...
Обучителният център при РБ Смолян, оборудван по Програма „Глоб@лни библиотек...
 
„Умеем ли да презентираме” - едно успешно обучение на деца в с. Пловдивци, об...
„Умеем ли да презентираме” - едно успешно обучение на деца в с. Пловдивци, об...„Умеем ли да презентираме” - едно успешно обучение на деца в с. Пловдивци, об...
„Умеем ли да презентираме” - едно успешно обучение на деца в с. Пловдивци, об...
 
Информационните технологии в помощ на учебния процес
Информационните технологии в помощ на учебния процесИнформационните технологии в помощ на учебния процес
Информационните технологии в помощ на учебния процес
 
Брошура ГБ "П. Хилендарски"
 Брошура ГБ "П. Хилендарски" Брошура ГБ "П. Хилендарски"
Брошура ГБ "П. Хилендарски"
 
Библиотеката и хората над 55 – обучение по начална компютърна грамотност и Ин...
Библиотеката и хората над 55 – обучение по начална компютърна грамотност и Ин...Библиотеката и хората над 55 – обучение по начална компютърна грамотност и Ин...
Библиотеката и хората над 55 – обучение по начална компютърна грамотност и Ин...
 
Диляна Матакиева - зав. сектор „Култура” в Община Пазарджик с презентацията „...
Диляна Матакиева - зав. сектор „Култура” в Община Пазарджик с презентацията „...Диляна Матакиева - зав. сектор „Култура” в Община Пазарджик с презентацията „...
Диляна Матакиева - зав. сектор „Култура” в Община Пазарджик с презентацията „...
 
Иновативни услуги и добри практики по Програма „Глоб@лни библиотеки - България”
Иновативни услуги и добри практики по Програма „Глоб@лни библиотеки - България”Иновативни услуги и добри практики по Програма „Глоб@лни библиотеки - България”
Иновативни услуги и добри практики по Програма „Глоб@лни библиотеки - България”
 
Зоя Гелева, главен библиотекар в НЧ „Градище - 1907” - гр. Своге
Зоя Гелева, главен библиотекар в НЧ „Градище - 1907” - гр. СвогеЗоя Гелева, главен библиотекар в НЧ „Градище - 1907” - гр. Своге
Зоя Гелева, главен библиотекар в НЧ „Градище - 1907” - гр. Своге
 
Диана Минева, РБ - гр. Кюстендил
Диана Минева, РБ - гр. КюстендилДиана Минева, РБ - гр. Кюстендил
Диана Минева, РБ - гр. Кюстендил
 
Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целия живот
Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целия животБиблиотеките в помощ на образованието и ученето през целия живот
Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целия живот
 
Мария Мирова - библиотекар в библиотека при НЧ „Будилник”, гр. Ракитово с пре...
Мария Мирова - библиотекар в библиотека при НЧ „Будилник”, гр. Ракитово с пре...Мария Мирова - библиотекар в библиотека при НЧ „Будилник”, гр. Ракитово с пре...
Мария Мирова - библиотекар в библиотека при НЧ „Будилник”, гр. Ракитово с пре...
 
Практики за иновативни услуги от други държави по Програма „Глоб@лни библиоте...
Практики за иновативни услуги от други държави по Програма „Глоб@лни библиоте...Практики за иновативни услуги от други държави по Програма „Глоб@лни библиоте...
Практики за иновативни услуги от други държави по Програма „Глоб@лни библиоте...
 
Prezentaciya“медии и медийното пространство –”рб христо смирненски плевен
Prezentaciya“медии и медийното пространство –”рб христо смирненски  плевенPrezentaciya“медии и медийното пространство –”рб христо смирненски  плевен
Prezentaciya“медии и медийното пространство –”рб христо смирненски плевен
 
Biblioteka belene
Biblioteka beleneBiblioteka belene
Biblioteka belene
 
Библиотеката в с. Момчиловци в помощ на родоизследователите и запазване на ме...
Библиотеката в с. Момчиловци в помощ на родоизследователите и запазване на ме...Библиотеката в с. Момчиловци в помощ на родоизследователите и запазване на ме...
Библиотеката в с. Момчиловци в помощ на родоизследователите и запазване на ме...
 
Библиотеката в с. Гьоврен - отворен прозорец към света
Библиотеката в с. Гьоврен - отворен прозорец към светаБиблиотеката в с. Гьоврен - отворен прозорец към света
Библиотеката в с. Гьоврен - отворен прозорец към света
 
копривщица
копривщицакопривщица
копривщица
 

Similar to Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целият живот

Г-жа Румяна Койчева, консултант към ЗУП: „Детски университет чрез общественит...
Г-жа Румяна Койчева, консултант към ЗУП: „Детски университет чрез общественит...Г-жа Румяна Койчева, консултант към ЗУП: „Детски университет чрез общественит...
Г-жа Румяна Койчева, консултант към ЗУП: „Детски университет чрез общественит...Glob@l Libraries - Bulgaria Program
 
Статистически модел за отчитане посещаемостта и активността чрез информационн...
Статистически модел за отчитане посещаемостта и активността чрез информационн...Статистически модел за отчитане посещаемостта и активността чрез информационн...
Статистически модел за отчитане посещаемостта и активността чрез информационн...Glob@l Libraries - Bulgaria Program
 
столична библиотека и_нейните_партньори_спаска тарандова
столична библиотека и_нейните_партньори_спаска тарандовастолична библиотека и_нейните_партньори_спаска тарандова
столична библиотека и_нейните_партньори_спаска тарандоваGlob@l Libraries - Bulgaria Program
 
„глоб@лни библиотеки българия 3 село костенец
„глоб@лни библиотеки българия 3 село костенец„глоб@лни библиотеки българия 3 село костенец
„глоб@лни библиотеки българия 3 село костенецGlob@l Libraries - Bulgaria Program
 
Support Europeana in Securing Funding for the Connecting Europe Facility (CEF)
Support Europeana in Securing Funding for the Connecting Europe Facility (CEF)Support Europeana in Securing Funding for the Connecting Europe Facility (CEF)
Support Europeana in Securing Funding for the Connecting Europe Facility (CEF)Mariana Damova, Ph.D
 
Last best pracices_nlw_2015
Last best pracices_nlw_2015Last best pracices_nlw_2015
Last best pracices_nlw_2015BLIA
 
Г-жа Валя Стоянова, НЧ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Стамболийски - „Обучение на възр...
Г-жа Валя Стоянова, НЧ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Стамболийски - „Обучение на възр...Г-жа Валя Стоянова, НЧ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Стамболийски - „Обучение на възр...
Г-жа Валя Стоянова, НЧ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Стамболийски - „Обучение на възр...Glob@l Libraries - Bulgaria Program
 
Проект “ Гражданите на Провадия – информирани, мотивирани и можещи на пазара ...
Проект “ Гражданите на Провадия – информирани, мотивирани и можещи на пазара ...Проект “ Гражданите на Провадия – информирани, мотивирани и можещи на пазара ...
Проект “ Гражданите на Провадия – информирани, мотивирани и можещи на пазара ...Glob@l Libraries - Bulgaria Program
 
Rb kustendil 20-21.06.2013_n
Rb kustendil 20-21.06.2013_nRb kustendil 20-21.06.2013_n
Rb kustendil 20-21.06.2013_nKrasimira Kaneva
 
Презентация на Програма "Глоб@лни библиотеки - България"
Презентация на Програма "Глоб@лни библиотеки - България"Презентация на Програма "Глоб@лни библиотеки - България"
Презентация на Програма "Глоб@лни библиотеки - България"Glob@l Libraries - Bulgaria Program
 
Библиотеките от община Монтана в партньорство с местната власт
Библиотеките от община Монтана в партньорство с местната властБиблиотеките от община Монтана в партньорство с местната власт
Библиотеките от община Монтана в партньорство с местната властGlob@l Libraries - Bulgaria Program
 
Библиотеката - център на активната местна общност
Библиотеката - център на активната местна общностБиблиотеката - център на активната местна общност
Библиотеката - център на активната местна общностGlob@l Libraries - Bulgaria Program
 

Similar to Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целият живот (20)

Presentation belopotsi koprivshtitsa_11_12_july_2012
Presentation belopotsi koprivshtitsa_11_12_july_2012Presentation belopotsi koprivshtitsa_11_12_july_2012
Presentation belopotsi koprivshtitsa_11_12_july_2012
 
Г-жа Румяна Койчева, консултант към ЗУП: „Детски университет чрез общественит...
Г-жа Румяна Койчева, консултант към ЗУП: „Детски университет чрез общественит...Г-жа Румяна Койчева, консултант към ЗУП: „Детски университет чрез общественит...
Г-жа Румяна Койчева, консултант към ЗУП: „Детски университет чрез общественит...
 
Статистически модел за отчитане посещаемостта и активността чрез информационн...
Статистически модел за отчитане посещаемостта и активността чрез информационн...Статистически модел за отчитане посещаемостта и активността чрез информационн...
Статистически модел за отчитане посещаемостта и активността чрез информационн...
 
4modul 1tema
4modul 1tema4modul 1tema
4modul 1tema
 
столична библиотека и_нейните_партньори_спаска тарандова
столична библиотека и_нейните_партньори_спаска тарандовастолична библиотека и_нейните_партньори_спаска тарандова
столична библиотека и_нейните_партньори_спаска тарандова
 
Библиотека Родина 2013
Библиотека Родина 2013Библиотека Родина 2013
Библиотека Родина 2013
 
„глоб@лни библиотеки българия 3 село костенец
„глоб@лни библиотеки българия 3 село костенец„глоб@лни библиотеки българия 3 село костенец
„глоб@лни библиотеки българия 3 село костенец
 
Support Europeana in Securing Funding for the Connecting Europe Facility (CEF)
Support Europeana in Securing Funding for the Connecting Europe Facility (CEF)Support Europeana in Securing Funding for the Connecting Europe Facility (CEF)
Support Europeana in Securing Funding for the Connecting Europe Facility (CEF)
 
Last best pracices_nlw_2015
Last best pracices_nlw_2015Last best pracices_nlw_2015
Last best pracices_nlw_2015
 
Г-жа Валя Стоянова, НЧ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Стамболийски - „Обучение на възр...
Г-жа Валя Стоянова, НЧ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Стамболийски - „Обучение на възр...Г-жа Валя Стоянова, НЧ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Стамболийски - „Обучение на възр...
Г-жа Валя Стоянова, НЧ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Стамболийски - „Обучение на възр...
 
заедно в мрежата и на улицата финал
заедно в мрежата и на улицата финалзаедно в мрежата и на улицата финал
заедно в мрежата и на улицата финал
 
Проект “ Гражданите на Провадия – информирани, мотивирани и можещи на пазара ...
Проект “ Гражданите на Провадия – информирани, мотивирани и можещи на пазара ...Проект “ Гражданите на Провадия – информирани, мотивирани и можещи на пазара ...
Проект “ Гражданите на Провадия – информирани, мотивирани и можещи на пазара ...
 
Rb kustendil 20-21.06.2013_n
Rb kustendil 20-21.06.2013_nRb kustendil 20-21.06.2013_n
Rb kustendil 20-21.06.2013_n
 
Презентация на Програма "Глоб@лни библиотеки - България"
Презентация на Програма "Глоб@лни библиотеки - България"Презентация на Програма "Глоб@лни библиотеки - България"
Презентация на Програма "Глоб@лни библиотеки - България"
 
Отчет по проект "Забавна финансова грамотност за деца и младежи"
Отчет по проект "Забавна финансова грамотност за деца и младежи"Отчет по проект "Забавна финансова грамотност за деца и младежи"
Отчет по проект "Забавна финансова грамотност за деца и младежи"
 
Prezentacia nellyvasileva
Prezentacia nellyvasilevaPrezentacia nellyvasileva
Prezentacia nellyvasileva
 
Библиотеките от община Монтана в партньорство с местната власт
Библиотеките от община Монтана в партньорство с местната властБиблиотеките от община Монтана в партньорство с местната власт
Библиотеките от община Монтана в партньорство с местната власт
 
Финансова грамотност - достъпна и забавна чрез мобилни приложения
Финансова грамотност - достъпна и забавна чрез мобилни приложенияФинансова грамотност - достъпна и забавна чрез мобилни приложения
Финансова грамотност - достъпна и забавна чрез мобилни приложения
 
Библиотеката - център на активната местна общност
Библиотеката - център на активната местна общностБиблиотеката - център на активната местна общност
Библиотеката - център на активната местна общност
 
Модерната глоб@лна библиотека
Модерната глоб@лна библиотекаМодерната глоб@лна библиотека
Модерната глоб@лна библиотека
 

Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целият живот

 • 1. РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ДОРА ГАБЕ” ГР. ДОБРИЧ ПРОГРАМА „ГЛОБ@ЛНИ БИБЛИОТЕКИ - БЪЛГАРИЯ” Регионалната тематична среща „Нови услуги и инициативи в съвременната библиотека”
 • 2. Автор: Галя Маринова, Гл. библиотекар Библиотечно-библиографско и информационно обслужване Регионална библиотека “Дора Габе” Добрич
 • 3. Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целия живот “Обществената библиотека, вратата към знание (на местно ниво), осигурява условия за непрестанно учене, независимо вземане на решение и културно развитие на отделната личност и на социалните групи.” Манифест на ИФЛА/ЮНЕСКО за обществените библиотеки, 1994
 • 4. Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целия живот Мисия на обществената библиотека “Тя осигурява достъп до знание, информация, учене през целия живот чрез разнообразие на ресурси и услуги и е общодостъпна за всички членове на обществото независимо от техните раса, националност, възраст, пол, религия, език, специални потребности, икономически или трудов статус и образователно ниво.” НАСОКИ НА ИФЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА БИБЛИОТЕКА Интелигентен растеж: изграждане на икономика, основаваща се на знания и иновации.” ЕВРОПА 2020 СЪОБЩЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж Брюксел, 3.3.2010 г.
 • 5. Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целия живот „Подкрепа на индивидуалното, на официалното и неформалното образование, както и на самообразованието на всички нива.” Манифест на ИФЛА/ЮНЕСКО за обществените библиотеки, 1994
 • 6. Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целия живот Цели на обществените библиотеки:  подпомагане успешното завършване на формалното образование, подкрепа на неформалното образование и самообразование  придобиване на технически знания, умения и компетенции, необходими на любителско ниво в съвременния бит и на новите ИКТ  придобиване, разширяване и усъвършенстване на чуждоезиковата подготовка  придобиване на знания, умения и компетенции от областта на изкуствата
 • 7. Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целия живот Условия за успешно образование Обществената библиотека е необходимо:  Да осигурява разнообразни материали на различни теми  Да предлага материали за поддържане на грамотността  Да предлага свободен достъп до интернет  Да бъде основен източник на материали на хората, провеждащи дистанционно обучение  Да приютява и онези учащи се, които в домовете си имат лоши или никакви условия за учене
 • 8. Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целия живот Условия за успешно образование Обществените библиотеки е необходимо:  да си сътрудничат с други образователни институции при обучението за ефективно използване на информационни ресурси  да допълват официалните образователни институции, когато разполагат с адекватни материални условия
 • 9. Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целия живот Групи потенциални ползватели • Хора на всякаква възраст и на всеки етап от живота:  деца  младежи  хора в активна възраст  възрастни
 • 10. Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целия живот Групи потенциални ползватели • Отделни хора и групи от хора със специфични потребности:  хора от различни култури и етнически групи, включително коренното население  хора с увреждания - физически, зрителни или слухови затруднения  хора, затворени в институции, например в болници, затвори  хора, които не са запознати с услугите на библиотеката
 • 11. Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целия живот Групи потенциални ползватели: • Институции в рамките на по-широка обществена мрежа:  образователни, културни и доброволчески организации и групи в общността  бизнес-общности  управляващият орган на висшестоящата организация, например местната власт
 • 12. Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целия живот Стъпки за реализация на дейността в помощ на образованието и ученето през целия живот: 1. Осигуряване на подготвени специалисти 2. Проучване интересите и потребностите на подрастващите и възрастните в общината 3. Осъществяване на проблемен анализ на възможностите за ресурсно осигуряване на дейностите в библиотеката 4. Осъществяване на интензивна рекламна дейност, насочена към всички възможни потребители 5. Експертна оценка на разработени програми за работа 6. Реализиране, координиране, коригиране, контрол и оценка на дейностите
 • 13. Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целия живот Видове дейности:  курсове и клубове по интереси  индивидуални и групови проекти на ученици и възрастни  чествания; творчески вечери; празници на изкуството; лектории; конкурси; срещи с изявени творци  изложби  работни ателиета  информационни дни
 • 14. Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целия живот Видове дейности:  модулни обучения в различни направления  презентации  премиери на книги  прожекции на филми  образователни концерти  предлагане на уеб-базирани услуги
 • 15.
 • 16. Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целия живот ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:  Превръщане на библиотеката в предпочитана територия  Място за изява на интереси и способности  Обогатяване взаимно формите на формалното и неформалното образование, на образователната, културната и социалната дейност  Стимулиране стремежът към самообразование и самоусъвършенстване
 • 17. Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целия живот ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:  Подобряване възможностите за трудова реализация  Повишаване конкурентноспособността  Социална интеграция  Обогатяване на възможностите за сътрудничество с училища, културни, обществени, неправителствени и частни институции Европейска референтна рамка за Стратегия 2020 ключовите умения
 • 18. Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целия живот Програма "Глоб@лни библиотеки - България" Същност - съвместна инициатива на Министерство на културата и Програмата на ООН за развитие Цел - улесняване достъпа до информация, знания, комуникации, електронно съдържание и услуги за общността чрез мрежата на обществените библиотеки, помпомагане на българските граждани в приобщаване към глобалното информационно общество
 • 19. Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целия живот Библиотеките подкрепят програма “Учене през целия живот” на Европейската комисия Работа с администриращата за България институция - Център за развитие на човешките ресурси – София Подкрепа на инициативи на Центъра и на Европейската комисия Съвместни инициативи с Европа директно - Добрич Инициатива на Европейската комисия “Поколенията на училище” 2012 – Европейска година на активния живот на възрастните хора и взаимодействието между поколенията
 • 20. Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целия живот Проекти и програми Проект ABLE "Обмен на библиотечен опит: Пътища за сътрудничество. Развитие на обществени информационни услуги", финансиран от Държавния департамент на САЩ Проект "Рискови фактори за човешкото здраве - намерете отговора @вашата библиотека" Проект "Достъп до електронна информация за хора с увреждания в българските библиотеки" на Съюза на библиотечните и информационни работници CONNECTION - Културните институции като среда за комуникация и учене Програма за учене през целия живот, дейност Грюндвиг Проект EuropeanaLocal Дигитална колекция Добруджа. Пощенски картички и фотографии от първата половина на ХХ в.
 • 21. Проекти и програми Програма „Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност” /2011/ на Министерство на културата за финансова подкрепа на библиотеките, за обновяване на фондовете им с нови заглавия и други съвременни информационни източници Национална програма „Помощ при пенсиониране" /2008-2010/ Национална програма за заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания /2008-2012/ Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" Програма "Аз мога", „Аз мога повече" /2009-2012/ Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" по проект „Ново начало - от образование към заетост" /2011-2012/
 • 22. Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целия живот Партньори на библиотеката:  Община град Добрич  Областна управа – Добрич  Всички учебни заведения в Добрич  Дирекция “Бюро по труда” – Добрич  Регионална здравна инспекция – Добрич  Областен информационен център – Добрич  Гьоте-институт България  Полски културен център – София  Полско културно-просветно дружество “Вл. Варненчик” – Добрич  Българо-украинско дружество “Добруджа - Украйна”  Движение “Русофили”
 • 23. Създаване навици на четене у децата от ранна възраст, възпитаване любов към книгата и стимулиране творческия потенциал на децата
 • 25. Библиотеката в подкрепа на официалното образование
 • 26. Библиотеката в подкрепа на официалното образование
 • 28. Библиотеката в подкрепа на неформалното образование
 • 30. Благодаря Ви за вниманието! pr@libdobrich.bg

Editor's Notes

 1. Всичко това се случва благодарение на програма..