Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Legenda Ciung Wanara dan Unsur Intrinsiknya (Bahasa Indonesia & Sunda)

22,641 views

Published on

~ Happy Reading \(^o^)/

Published in: Education
  • Be the first to comment

Legenda Ciung Wanara dan Unsur Intrinsiknya (Bahasa Indonesia & Sunda)

  1. 1. 1 Bahasa Indonesia LEGENDA CIUNG WANARA (Cerita rakyat Pasundan) Dahulukalaberdiri sebuahKerajaandi TatarpasundanJawa barat yangbernamakerajaan Galuh.Pada masa ituraja yang memegangtampukkepemimpinanbernamaRadenBarmaWijaya Kusumah.Sangraja memiliki duaorangpermaisuri. YangpertamabernamaNyimasDewi Naganingrum dan yangkeduabernamaNyimasDewi Pangrenyep.Danpadawaktuitukeduapermaisuri tersebut sedangdalamkeadaanmengandung. Hinggatibalahsaat melahirkan,Dewipangrenyepmelahirkanterlebihdahulu.Dari rahimnya lahirlahseorangbayi laki-laki yangdiberi namaHariangbanga.Tidaklamakemudian,Dewi Naganingrum punmelahirkan,padasaatDewi Naganingrum melahirkanyangbertindaksebagai bidan (Parajisunda) adalahDewi Pangrenyep.Dari rahimDewi Naganingrum punlahirlahseorangbayi laki-lakijuga. Selamaini Dewi Pangrenyeptidakmenginginkanseorangistri pesaingbagi dirinya,karenajika ada permaisuri lainmakakelaktakhtakerajaanpunakanterbagi menjadi duadanitusangat tidakdi inginkannya. Tanpa sepengetahuanDewi Naganingrum,bayi laki-lakinyatelahditukarnyadenganseekoranak anjing,sedangkanbayi yangsebenarnyatelahdimasukannyake dalamsebuahkeranjangdengan disertakansebutirtelurayam,lalubayi dalamkeranjangitudihanyutkannyakesungaiCitanduy. Pada saat murkaRaja memanggil Ki Lengser(Penasehatraja),tetapi kali ini bukanuntuk memintanasehat,melainkanmemerintahkankepadaLengseragarDewi Naganingrumsegeradibunuh dan dibuangmayatnyake tempatyangjauh.Tanpa pikirpanjangKi Lengser punsegerapamitandari hadapanrajanya untuksegeramenjalankantugasnya. SepanjangperjalananKi Lengserberpikirkeras, untukmenyelamatkannyawaDewi Naganingrum,karenadiayakinsemuaperistiwayangterjadi adalahhasil rekayasa.Sesampainyadi sebuahhutanbelantaraakhirnyaki LengserberhentidanmemintaDewi Naganingrumuntukikutturun. Dibuatkannyasebuahgubuguntuktempattinggal bagi Dewi Naganingrum, dengansegala kelengkapannyameskisangatsederhana.SetelahdirasacukupmemberinasehatkepadaDewi Naganingrum,Ki Lengserberjanji akanmenengoknyawalaupuntidakbisamenjanjikanseberapasering dan seberapalama.Dewi Naganingrumdalamhatinyaberharapagarsuatuhari nanti ia akanbertemu denganputranyayangsebenarnya,danbisakembali hidupdi IstanaGaluhbersamakeluarganya.Ki Lengserpunpulangkembali ke keratonGaluhuntukmelaporkepadarajabahwatugasnya membunuh Dewi Naganingrumtelahdiselesaikannyadenganbaik.DanuntukbuktinyaKi Lengsertelahmembasahi senjatanyadengandarahbinatangburuandi hutantadi.Sehingganampakpadasenjatanyagaris-garis darah kering. Sementaradi tempatlain,di sebuahkampungyangbernamakampungGegersuntenhiduplah sepasangsuami istri yangsudahcukuptua. Tetapi merekatidakmemilikianaksatuorang pun. MerekalahyangbernamaAki dan Nini Balangantrang.Suatusore keduanyapergi kepinggirankali
  2. 2. 2 CitanduyuntukmenengokBabadon(perangkapikan)yangsudahmerekapasangsejakpagi buta. Alangkahterkejutnyamerekadansekaligusbahagiaketikasampai ditempatmerekamemasang Babadon,karenadisanamerekamenjumpai sebuahkeranjangbesaryangberisi seorangbayi laki-laki yang sangatlucu dantampan,mungkininilahjawabandoayangselamaini merekapanjatkantanpa lelah.Sebutirtelurayamyangdisertakandenganbayi tersebut,telahdikirimnyaolehAki Balangantrang kepadase-ekornagayangbernamaNagawirudanbersemayamdi gunungPadang.Nagaini bukanlah naga sembaranganmelainkanjelmaanseorangdewa,dansudahmenjadi tugasnyauntukmengerami sebutirteluryangdisertakandenganbayi dari putraBarma WijayaKusumah.Yangkelakdi kemudian hari teluritumenetaskan seekorayamjantandanmenjadi binatangpiaraansertakesayangandari si anak bayi yangdihanyutkan. Waktu terusberlalu,tanpaterasabayi itusudahtumbuhremajakini,tampandanelokrupanya. DenganpenuhketekunandanketelatenanAki danNini Balangantrangmewariskansemuailmu kesaktianyangmerekamiliki kepadaanakangkatnya.Padasuatuhari Aki Balangantrangkembali mengajakputranyauntukberburuke hutandi sekitartempattinggal mereka.Sesampainyadi hutan anak angkatAki Balangantrangini melihatseekormonyetyangdiaanggapanehkarenabaru melihatnya, monyetitubernamawanara.Kemudiandiapunmelihatseekorburungyangbarudijumpainya,burung itubernamaciung.Keduanyasepakat,namadari keduasatwaitu digunakansebagai namaanaknya. JadilahiabernamaCiungWanara. Kini CiungWanara sudahtumbuhmenjadi seorangpemuda.Iainginpergi ke Galuh. BerangkatlahCiungWanarake kerajaanGaluh denganmembawasertaayamjantankesayangannya. Sesampainyadi Galuh,CiungWanarabertemudengandua orangpatihyang bernamaPurawesi dan Puragading.KeduaorangpatihkeratonitutertarikmelihatpenampilanciungWanara,yangmembawa- bawa ayamjantan,akhirnyakeduapatihitumenghampiri danmengajakadutandingdenganayam miliknyamasing-masing.CiungWanarapuntidakmenolakajakankeduaorangpatihtersebut,maka terjadilahpertandingansabungayamdi tengahalun-alunkotaGaluh.NasibbaikberpihakpadaCiung Wanara, ayam jantankesayangannyamemenangkanpertandingandanayamkeduapatihtersebutkalah sampai mati. KemenanganCiungWanaraatas ayammilikkeduapatihtersebutsegeratersiarke seantero kerajaanGaluhhinggaterdengarsampai ke keraton.Bahwadi kota ada seorangpemudatampan bernamaCiungWanara memilikiseekorayamjantanyangtangguh.Takdirtelahmempertemukan antara ayah dan anakyang selamaini terpisaholehfitnahjahatperbuatanDewi Pangrenyep. Setelahmendapatcukuppenjelasandari pemudatersebut,sangPrabuBarmaWijayaKusumah punmelanjutkanniatnyauntukmengajakpertandingansabungayamdenganCiungWanara.Danajakan itupun disambutbaikolehCiungWanara.Keduanyabersepakat,jikaCiungWanaramenjadi pemenang dalamsabungayam itumaka setengahdari kerajaanGaluhakandiberikankepadaCiungWanaradan CiungWanara akan di akui sebagai anaknya. CiungWanara akan diangkatsebagai rajayangsyah. Namunsebaliknya,jikaCiungWanarakalahdalampertandingansabungayamtersebut,makanyawa CiungWanara menjadi taruhannya,diaakandihukummati sebagai bukti kekalahannya. Dan sabungayam punsegeraberlangsungdenganseru,padaawalnyaayammilikCiungWanara nampakkalahdan terdesak.Di saat yangsedangkritisituNagawiru pundatangdan masukmeraga sukmaketubuhayammilikCiungWanara.Ayamitu pun dengansertamertamenjadi segardankuat kembali.CiungWanarasegerakembali membawaayamnya yangsudahdimandikandanpertandingan
  3. 3. 3 pundilanjutkan.Kali ini berkatadakekuatanNagawirudi dalamtubuhayammilikCiungWanaramaka denganmudahdan cepatayam milikPrabuBarmaWijayaKusumahpunmulai kalahdanterdesak. Bahkanayam ituseringlari ketakutankeluardari arenapertandingan.CiungWanarakembali memenangkanpertandingansabungayamtersebut.SesuaidengankesepakatanPrabuBarmaWijaya Kusumahpunmemenuhi janjinyadanmengakui CiungWanarasebagai putranyayangsyah.Maka kerajaanGaluhpun dibagi duaolehsangPrabu,setengahnyalagi diberikankepadaHariangbangadan diangkatpulamenjadi rajamenggantikandirinya.SegalarahasiakehidupanCiungWanarapun terbuka sudahdan segalakesalahanyangdilakukanDewiPangrenyepterbongkardengansendirinya. SetelahKi LengsermenceritakanbahwaibunyaDewi Naganingrummasihada dandi asingkandi sebuahhutan. CiungWanara sangat berbahagiadansegeramenjemputibundanya.Begitupundengankeduaorangtua angkatnyaAki dan Niini Balangantrangdibawasertakekeraton.Kini CiungWanaratelahmenjadi seorangraja. SementaraituDewi Pangrenyep mulai hatinyaketarketirsetelahtahukalauCiungWanara adalahanak bayi yang dibuangnya dulu.Hinggaakhirnyakegelisahandanke khawatirannyaitu pun segeraterjawabdanterwujud.PrabuCiungWanarasetelahtahuapayang telahdilakukanolehDewi Pangrenyepterhadapibundadandirinyasendiri,makasegeramembentukpasukankhususuntuk menangkapDewi Pangrenyep.Tanpamenemui kesulitanyangberarti Dewi pangrenyepsegera tertangkapdandi jebloskankedalampenjaraistanauntukmembayarsegala kejahatandankekejiannya. SementaraRadenHariangbangasangatkagetketikamengetahuikalauibundanyatercintatelah ditangkapolehtentaraprabuCiungWanara dan dijebloskanke dalampenjara.Pertarunganantaradua orang adikkakakbedaibuitupuntak dapat terelakanlagi.Pertarungansengitterusterjadi danraden Hariangbangaharus berlakusatriadiakalahterdesakolehadiknyaCiungWanara. Kononmenuruttuturyang beredardi masyarakattatar Pasundan,karenakalahterdesakdalam pertarungantubuhradenHariangbangadilemparolehCiungWanarahinggamenyebrangi sungai Cipamali,makasejakitulahkerajaanGaluhbenarbenarterbagi menjadi dua. ...::: TAMAT :::....
  4. 4. 4 Bahasa Sunda LEGENDA CIUNG WANARA (Cerita rakyat Pasundan) Dahulubasa tangtunghiji Karajaandi Tatar pasundanJawa kulonanunaminakarajaanGaluh. Dinamangsa etaraja anu nyepengtampukkapamingpinannamina RadenBarmaWijayaKusumah.Sang raja ngabogaandua jalmi permaisuri.Anukahiji naminaNyimasBatari Naganingrumsartaanukadua naminaNyimasBatari Pangrenyep.Sartadinawanci etakaduapermaisuri kasebatkanggodinakaayaan ngandung. Hinggatibalahwanci ngababarkeun, Batari pangrenyepngababarkeunleuwihtiheula.Ti pianakanna lahirlahsaurangoroksalaki-salaki anudibere wastaHariangbanga.Henteulami saterusna, Batari Naganingrumoge ngababarkeun, dinawanci Batari Naganingrumngababarkeunanubertindak minangkabidan (Paraji sunda) nyaetaBatari Pangrenyep.Ti pianakanBatari Naganingrum oge lahirlah saurang oroksalaki-salakioge. SelamaieuBatari Pangrenyephenteuhayangeunsaurangpamajikanpesaingkanggodirina, margi lamunaya permaisuri sanesmangkajagatakhtakarajaan oge bade kabagi barobah kaayaandua sarta eta henteupisandi hoyongna. Tanpa sakanyahoBatari Naganingrum, oroksalaki-salaki naatosditukeurnakalawanseekor anak anjing, sedengkeunorokanusaleresnaatosdimasukannya kajerohiji karinjangkalawandiajak sebutirendoghayam, kaliwatorokdinakarinjangetadipalidkeunnakawalungan Citanduy. Pada wanci murkaRaja nyauranKi Lengser(Penasehatraja), nangingayeunasaneskanggoneda nasehat, kalahmarentahkeunkaLengsersupadosBatari Naganingrumgeura-girudipaehansarta dipiceunlayonnakatempatanu tebih.Tanpangamanahpaos Ki Lengser oge geura-girupamitanti hadapanraja na kanggo geura-girungajalankeunpancenna. SepanjanglalampahanKi Lengsermikirteuas,kanggonyalametkeunnyawaBatari Naganingrum, margi anjeunnayakinsadayakajadiananulumangsungnyaetakengingrekayasa.Sesampainyadisebuah leuweungbelantaraahirnaki LengsereureunsartanedaBatari Naganingrumkanggongiringturun. Dipangnyieunkeunnahiji gubugkanggotempattinggal kanggoBatari Naganingrum, kalawan saniskantenkelengkapannyacacakbasajanpisan.SanggeusdirasacekapmasihannasehatkaBatari Naganingrum, Ki Lengserberjanji bade ngalayadnasanaoshenteutiasangajangjiansabarahasering sarta sabaraha lami.Batari Naganingrumdinahatenangaharepkeunsupadoshijidintenantosmanehna bade patepangkalawanputrana anu saleresna, sartatiasabalikhirupdi KaratonGaluhsareng kulawargana.Ki Lengseroge wangsul balikkakeratonGaluhkanggongalaporkaraja yenpancenna maehanBatari Naganingrumatosdipungkasnakalawansae.Sartakanggobuktosna Ki Lengseratos ngabaseuhanpakarangnakalawangetihsatoburuandi leuweungtadi.Kukitunanampakdina pakarangnagurat-guratgetihtuus. Samentaradi tempatsanes, disebuahlemburanunaminalemburGegersuntenhiduplah sapasangsalaki-pamajikananuatoscekapsepuh.Nangingmaranehanana henteungabogaananakhiji
  5. 5. 5 jalmi oge.MerekalahanunaminaAki sartaNini Balangantrang.Hiji sontenduananamioska pinggiran kali CitanduykanggongalayadBabadon(jebaklauk) anuatosmaranehananapasangsaprakisuklolong. Alangkahkagetnamaranehananasarta sakaligusbingahsabotdugi ditempatmaranehanana masangkeunBabadon, margi disanamaranehanananepunganhiji karinjangageunganueusinasaurang orok salaki-salaki anulucupisansartatampan,manawi ieupisanjawabanduaanusalilaieu maranehananapanjatkantanpalungse.Sebutirendoghayamanudiajakkalawanorokkasebat, atos dikirimnakuAki Balangantrangka se-buntutnagaanunaminaNagawirusarta bersemayamdi gunung Lapangan.Naga ieulainnaga gagabahkalahjelmaansaurangdewa, sartaatos barobah kaayaanpancen na kanggomengerami sebutirendoganudiajakkalawanorokti putra Barma WijayaKusumah.Anujaga di poe kahareupnakeunendogetamenetaskeunseekorjagosartabarobahkaayaansato piaraan sarta kanyaahti si anak orokanu dipalidkeun. Wanci teraslangkung, tanpakarasaeunoroketa atostumuwuhrumajakiwari, tampansarta endahrupina.KalawancaosketekunansartaketelatenanAki sartaNini Balangantrangngawariskeun sadayaelmukesaktiananumaranehananapibogakaanakleumpangna.Dinahiji dintenAki Balangantrangbalikngajakputrana kanggo moroka leuweungdi kira-kiratempattinggal maranehanana.Sesampainyadi leuweunganakleumpangAki Balangantrangieuningaliseekormonyet anu anjeunnaanggapahengmargi anyar ningali na, monyetetanaminawanara.Saterusnaanjeunna oge ningali seekormanukanuanyarditepunganna, manuketanaminaciung.Duananasapuk, wasta ti kaduasatwa eta dipake minangkawastaanakna.JadilahmanehnanaminaCiungWanara. Kiwari CiungWanaraatos tumuwuhbarobahkaayaansaurang nonoman.Manehnahoyongmios ka Galuh.BerangkatlahCiungWanaraka karajaan Galuhkalawanngabantunsarta jagokanyaahna. Sesampainyadi Galuh, CiungWanarapatepangkalawanduajalmi patihanunaminaPurawesi sarta Puragading.Kaduajalmi patihkeratonetakabetotningali penampilanciungWanara, anungabantun- bantunjago, ahirna kaduapatiheta nyampeurkeunsartangajakabengelutkalawanhayambogana sewang-nasing.CiungWanaraoge henteunampikajakankaduajalmi patihkasebat, mangkaterjadilah pertandinganaduhayamdi keuralun-alundayeuhGaluh.Nasibsae berpihakdinaCiungWanara, jago kanyaahna meunangpertandingansartahayamkaduapatihkasebat elehdugi nilar. KameunangCiungWanaraluhurhayam kaduhkaduapatihkasebatgeura-girutersiarkasakuliah dayeuhGaluhdugi kadenge dugi kekeraton.Yendi dayeuhayasaurangnonomantampannaminaCiung Wanara ngabogaanseekorjagoanu tangguh.Takdiratos mempertemukeun antawisbapasartaanak anu salilaieuterpisahkufitnahjahatgawenaBatari Pangrenyep. Sanggeusmendapatcekapwawaranti nonomankasebat, sangPrabuBarma WijayaKusumah oge neruskeunniatnakanggongajakpertandinganaduhayamkalawanCiungWanara. Sarta ajakan eta oge dipapagsae ku CiungWanara. Duanana bersepakat, LamunCiungWanarabarobahkaayaan pinunjul dinaadu hayameta mangkapalihti karajaan Galuhbade dibikeunkaCiungWanarasarta CiungWanara bade di angkenminangkaanakna.CiungWanara bade diangkatminangkarajaanu syah.Nanging sawangsulna, lamunCiungWanaraelehdinapertandinganaduhayamkasebat, mangkanyawaCiung Wanara barobah kaayaantaruhannya,anjeunnabade dihukumnilarminangkabuktoskaelehna. Sarta adu hayamoge geura-girulumangsungkalawanseru, dinamimitinahayamkaduhCiung Wanara nampakelehsarta terdesak.DisaatanukanggokritisetaNagawiru oge dongkapsarta lebet meragasukma ketubuhhayamkaduhCiungWanara.Hayam eta oge kalawansarta mertabarobah kaayaansegersarta kiat balik.CiungWanarageura-girubalikngabantunhayamnaanuatos
  6. 6. 6 dimandikeunsartapertandingan oge dituluykeun.AyeunaberkatayakakiatanNagawirudidalamsalira hayamkaduh CiungWanara mangkakalawangampil sartaenggal hayamkaduhPrabu Barma Wijaya Kusumah oge mimiti elehsartaterdesak.Sumawontenhayametaseringlumpatsieunkajabi ti arena pertandingan.CiungWanarabalikmeunangpertandinganaduhayamkasebat.Luyukalawankasapukan PrabuBarma WijayaKusumahoge nyumponanjangji nasartangajirimCiungWanaraminangkaputrana anu syah.Mangka karajaan Galuhoge dibagi duaku sang Prabu, palihnadeui dibikeunkaHariangbanga sarta diangkatdeui barobahkaayaanraja ngagantikeundirina.SaniskantenrusiahkahirupanCiung Wanara oge kabukaatossarta saniskantenkalepatananudipigawe Batari Pangrenyepkabongkarku sorangan. SanggeusKi LengsernyaritakeunyenindungnaBatari Naganingrumayakenehsartadi asingkandi hiji leuweungCiungWanaraberbahagiapisansartageura-girumapagibuna.Begitu oge kalawankaduasepuhleumpangnaAki sartaNiini Balangantrangdibawasartakekeraton.KiwariCiung Wanara atos barobahkaayaan saurangraja. Samentaraeta,Batari Pangrenyep mimiti hatenaketarketirsanggeusteranglamunCiung Wanara nyaetaanak orok anudipiceunnatiheula.Dugi ahirnakegelisahansartakakhawatirannya eta oge geura-girukajawabsartakabiruyungan.PrabuCiungWanarasanggeusterangnaonanu atos dipigawe kuBatari Pangrenyepkaibusartadirinasorangan, mangkageura-girunyieunpasukanhusus kanggonyerekBatari Pangrenyep.Tanpamanggihankahese anuhartinaBatari pangrenyepgeura-giru tertangkapsarta di jebloskankedalampanjarakaratonkanggomayar saniskantenkajahatansarta kekejiannya. SamentaraRadenHariangbangareuwaspisansabotteranglamunibunatercinta atos ditewak ku soldaduprabuCiung Wanara sarta diasupkeunkajero panjara.Pertarunganantawisduajalmi adi raka bentenindungetaoge taktiasa terelakandeui.Pertarunganhapeukteraslumangsungsartaraden Hariangbangakedahlumangsungsatriaanjeunnaelehterdesakkuadi naCiungWanara. Kononnurutkeunceukanumedardi balareatatar Pasundan,margi elehterdesakdina pertarungansaliraradenHariangbangadialungkuCiungWanara dugi menyebrangiwalunganCipamali, mangkasaprak eta pisankarajaangaluhlereslereskabagi barobahkaayaandua. ...::: TAMAT :::....
  7. 7. 7 UNSUR-UNSUR INTRINSIK LEGENDA CIUNG WANARA 1. Tema: Bahasa Indonesia  Kerajaan Bahasa Sunda  Karajaan 2. Penokohan: Bahasa Indonesia  a. CiungWanara : Baik,pemberani,sabar,danpantangmenyerah. b. RadenBarma WijayaKusumah : Mudah marah, angkuh,tepatjanji,danadil. c. NyimasDewi Naganingrum : Sabar, dan tidakmudahputusasa. d. NyimasDewi Pangrenyep : Jahat, dengki,danpembohong. e.Ki Lengser : Baik,dan suka menolong. f.Aki dan Nini Balangantrang : Suka menolong,sakti,baik,ulet,dantekun. g. Nagawiru : Sakti,baik,dan maumenolong. h. RadenHariangbanga : Tidak dapatmenerimakenyataan,dengki,danpemberani. Bahasa Sunda  a. CiungWanara : Sae,gede wananen,sabar,jeungpantangnyerah. b. RadenBarma WijayaKusumah : Gampil ambek,angkuh,pasjangji,jeungadil. c. NyimasBatari Naganingrum : Sabar, jeunghenteugampil paturaypangharepan. d. NyimasBatari Pangrenyep : Jahat, julig,jeungpembohong. e.Ki Lengser : Sae,jeungresepnulungan. f. Aki sarta Nini Balangantrang : Resepnulungan,sakti,sae,ulet,jeung leukeun. g. Nagawiru : Sakti,sae,jeunghoyongnulungan. h. RadenHariangbanga : Henteutiasanampi kanyataan,julig,jeunggede wananen. 3. Alur: Bahasa Indonesia  Maju Bahasa Sunda  Maju
  8. 8. 8 4. Latar: Bahasa Indonesia  (1) Latar Waktu : Dahulukala,saat melahirkan,sejakpagi buta,suatusore. (2) Latar Tempat : SebuahKerajaandi Tatar pasundanJawabarat yang bernamakerajaan Galuh,sungai Citanduy,kampungGegersunten,gunungPadang,Keraton, penjaraistana,sungai Cipamali. (3) Latar Suasana : Menegangkan, danmengharukan. Bahasa Sunda  (1) Latar Waktu : Kapungkurbasa,wanci ngababarkeun,saprakisuk lolong,hiji sonten. (2) Latar Tempat : Hiji Karajaandi Tatar pasundanJawakulonanunaminakarajaan Galuh,walunganCitanduy,lemburGegersunten,gunung Lapangan,Keraton,panjarakaraton,walunganCipamali. (3) Latar Suasana : Menegangkeun,sartamatakkagagas. 5. Amanat: Bahasa Indonesia  Janganlahdengki terhadapkebahagiaanoranglainapalagi sampai berbuat jahat,sabar dalammenghadapi cobaan, selalumembantuoranglainyang sedangberadadalam kesulitan,ikhlas dalammenghadapikenyataan,dan janganmudahmarah. Bahasa Sunda  Ulah juligkakabagjaanbatur sumawontendugi migawejahat, sabardina nyanghareupancocobi, sokngabantuanbaturanukanggoaya dinakahese, ciosdinanyanghareupankanyataan, jeungulahgampilambek.

×