Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2 pengurusan kurikulum kspk

7,782 views

Published on

Published in: Education

2 pengurusan kurikulum kspk

 1. 1. PENGURUSAN KURIKULUM / KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN
 2. 2. <ul><li>Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (KPK) disemak semula untuk memastikan kurikulum yang holistik ,mengikut keperluan semasa serta ada kesinambungan dengan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah </li></ul>Rasional Penyemakan Semula KPK
 3. 3. <ul><li>Sistem pendidikan Negara perlu memberi penekanan kepada: </li></ul><ul><ul><ul><li>Pembangunan modal insan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Penghasilan pelajar celik minda </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pembentukan warga yang menguasai ilmu, kemahiran dan maklumat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Program membangunkan akal manusia dalam melahirkan insan yang berfikiran kritis, kreatif dan inovatif </li></ul></ul></ul>
 4. 4. <ul><li>Kurikulum yang relevan dengan keperluan semasa dan cabaran masa depan. </li></ul><ul><li>Memperkukuhkan kemahiran berfikir, berkomunikasi, inovasi, kreativiti dan keusahawanan. </li></ul><ul><li>Memastikan murid mempunyai nilai tambah seperti penguasaan pelbagai bahasa, beretika, yakin diri, jati diri, daya kepimpinan, semangat patriotik, pegangan teguh kepada ajaran agama. </li></ul>Perubahan yang dilakukan
 5. 5. <ul><li>Memastikan kanak-kanak Malaysia mendapat early start dalam pendidikan melalui program prasekolah </li></ul><ul><li>Menjadikan pengalaman pembelajaran di prasekolah lebih bermakna dan menyeronokkan </li></ul><ul><li>Memastikan kesinambungan antara prasekolah dengan Tahun 1. </li></ul><ul><li>Menambahbaik Kurikulum Prasekolah Kebangsaan yang sedia ada. </li></ul>
 6. 6. Perbezaan antara KPK dan KSPK <ul><li>KPK 2003 </li></ul><ul><li>KOMPONEN </li></ul><ul><li>KANDUNGAN </li></ul><ul><li>HASIL PEMBELAJARAN </li></ul><ul><li>MASA P&P ( 3 ½ JAM ) </li></ul><ul><li>KPSK 2010 </li></ul><ul><li>TUNJANG </li></ul><ul><li>STANDARD KANDUNGAN </li></ul><ul><li>STANDARD PEMBELAJARAN (4+ & 5+) </li></ul><ul><li>MASA P&P ( 4 JAM ) </li></ul><ul><li>MBMMBI </li></ul>
 7. 7. Perbezaan antara KPK dan KSPK <ul><li>KPK 2003: Komponen </li></ul><ul><li>Bahasa dan Komunikasi </li></ul><ul><ul><ul><li>BM, BI, BC, BT </li></ul></ul></ul><ul><li>Pend. Kerohanian dan Moral </li></ul><ul><ul><ul><li>Pendidikan Islam, Pend. Moral </li></ul></ul></ul><ul><li>Perkembangan Kognitif </li></ul><ul><ul><ul><li>Sains dan Matematik </li></ul></ul></ul><ul><li>Perkembangan Sosioemosi </li></ul><ul><li>Perkembangan fizikal </li></ul><ul><ul><ul><li>Pendidikan Jasmani, Kesihatan </li></ul></ul></ul><ul><li>Kreativiti dan Estetika </li></ul><ul><ul><ul><li>Pendidikan Seni Visual, Muzik </li></ul></ul></ul><ul><li>KPSK 2010: Tunjang </li></ul><ul><li>Komunikasi </li></ul><ul><ul><ul><li>BM, BI, BC, BT </li></ul></ul></ul><ul><li>Kerohanian, Sikap dan Nilai </li></ul><ul><ul><ul><li>Pendidikan Islam, Pendidikan Moral </li></ul></ul></ul><ul><li>Sains dan Teknologi </li></ul><ul><ul><ul><li>Sains dan Matematik </li></ul></ul></ul><ul><li>Ketrampilan Diri </li></ul><ul><ul><ul><li>Sosioemosi </li></ul></ul></ul><ul><li>Kemanusian </li></ul><ul><li>Perkembangan Fizikal dan Estetika </li></ul><ul><ul><ul><li>Pendidikan Jasmani, Kesihatan, Pend Seni Visual, Muzik </li></ul></ul></ul>
 8. 8. Tahap & jangkamasa persekolahan 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9+ 10+ 11+ P 1 2 3 4 5 6 Prasekolah Tahap I Tahap II 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9+ 10+ 11+ P 1 2 3 4 5 6 Prasekolah Tahap I Tahap II
 9. 9. <ul><li>Kurikulum Standard PraSekolah Kebangsaan 2010 (KSPK) </li></ul><ul><ul><li>Pendidikan prasekolah bertujuan memperkembangkan potensi kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat, menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan, kreatif dan bermakna. Ini adalah untuk meningkatkan kemahiran, menanam keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri kanak-kanak agar mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada dan bersedia untuk menangani cabaran dan tanggungjawab di sekolah rendah kelak. </li></ul></ul>Matlamat
 10. 10. 4 kata kekunci <ul><li>Menyuburkan (Enriching) </li></ul><ul><li>Aktif Penglibatan (Engaging) </li></ul><ul><li>Selamat (Safe) </li></ul><ul><li>Seronok (Fun) </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan menyediakan peluang kepada kanak-kanak berumur 4-6 untuk mencapai objektif dalam aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. </li></ul>Objektif KSPK Intelek Jasmani Sosial Rohani Emosi
 12. 12. Tunjang-tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan
 13. 13. Insan seimbang Pemikiran Kritis & Kreatif Inovatif <ul><li>Fizikal & Estetika </li></ul><ul><li>Perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri </li></ul><ul><li>Pemupukan daya imaginasi, kreativiti, bakat dan apresiasi </li></ul><ul><li>Komunikasi </li></ul><ul><li>Penggabungjalinan kemahiran berbahasa semasa berinteraksi secara verbal dan non verbal dalam bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, bahasa Cina dan bahasa Tamil </li></ul><ul><li>Keterampilan Diri </li></ul><ul><li>Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum </li></ul><ul><li>Sains & Teknologi </li></ul><ul><li>Penguasaan pengetahuan sains, kemahiran dan sikap saintifik </li></ul><ul><li>Penguasaan pengetahuan dan kemahiran matematik </li></ul><ul><li>Penguasaan pengetahuan dan kemahiran berasaskan teknologi </li></ul><ul><li>Kemanusiaan </li></ul><ul><li>Penguasaan ilmu dan amalan tentang kemasyarakatan dan alam sekitar setempat, negara dan global </li></ul><ul><li>Penghayatan semangat patriotisme dan perpaduan </li></ul><ul><li>Kerohanian, Sikap & Nilai </li></ul><ul><li>Penghayatan amalan agama, kepercayaan, sikap dan nilai </li></ul>
 14. 14. Kesinambungan antara KSPK dengan KBSR KOMUNIKASI Kemahiran Asas (Membaca, Menulis & Mengira) Bahasa Matematik MURID PERKEMBANGAN DIRI INDIVIDU Kesenian dan Rekreasi Muzik Seni Visual Pendidikan Jasmani MANUSIA DENGAN ALAM SEKELILINGNYA Kerohanian, Nilai dan Sikap Kemanusiaan dan Persekitaran Pendidikan Islam Pendidikan Moral Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan Sains
 15. 15. Rekabentuk kurikulum <ul><li>Kurikulum berasaskan Standard </li></ul><ul><li>Kurikulum berbentuk modular </li></ul>
 16. 16. Kurikulum Berasaskan Standard Standard Kandungan Standard Pembelajaran Penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. Satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan.
 17. 17. <ul><li>Tujuan utama penetapan standard adalah untuk ekuiti dan kualiti. </li></ul><ul><li>Ekuiti membawa maksud semua murid diberi peluang pendidikan yang sama </li></ul><ul><li>Kualiti membawa maksud bahawa semua murid perlu diberi pendidikan yang berkualiti. </li></ul><ul><li>Lantaran matlamat kurikulum berasaskan standard adalah untuk memberi pendidikan berkualiti yang sama kepada semua murid. </li></ul>Justifikasi Penggunaan Standard
 18. 18. Justifikasi Penggunaan Standard <ul><li>Kebertanggungjawaban ( Accountability ) guru dan pentadbir </li></ul><ul><ul><li>Memastikan SEMUA murid melepasi piawai standard yang ditetapkan </li></ul></ul><ul><ul><li>Memastikan semua prasekolah awam dan swasta mematuhi keperluan dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. </li></ul></ul><ul><li>Skema dan piawai pengukuran </li></ul><ul><ul><li>Penetapan ilmu, kemahiran dan nilai yang perlu diukur dengan jelas untuk tujuan meningkatkan tahap pembelajaran murid </li></ul></ul><ul><ul><li>Mengenal pasti strategi penambahbaikan (assessment for learning) </li></ul></ul><ul><ul><li>Pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah </li></ul></ul>
 19. 19. CONTOH DOKUMEN STANDARD Tunjang Komunikasi- Bahasa Malaysia (BM) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan Tunjang Komunikas, murid boleh mendengar ayat mudah dan menyatakan apa yang didengar, bertutur dalam ayat yang mudah dengan sebutan yang betul dan bahasa yang bertatasusila, membaca dan menceritakan isi bacaan sesuai dengan peringkat perkembangan murid serta menulis perkataan dan ayat mudah dengan betul Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ BM 3.0 Kemahiran Membaca BM 3.2 Mengenal huruf vokal BM 3.2.1 Menyebut huruf vokal BM 3.2.3 Mengenal pasti huruf vokal yang terdapat dalam perkataan
 20. 20. Kurikulum Berbentuk Modular <ul><li>Kurikulum yang berbentuk modular merupakan satu kurikulum yang kandungannya diorganisasikan dan seterusnya disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit yang dinamakan modul. </li></ul>
 21. 21. Jenis modul <ul><li>Modul Teras Asas </li></ul><ul><li>Modul Bertema </li></ul>
 22. 22. Modul Teras Asas <ul><li>Bahasa Malaysia </li></ul><ul><li>Bahasa Inggeris </li></ul><ul><li>Bahasa Cina/Bahasa Tamil </li></ul><ul><li>Pendidikan Islam/Pendidikan Moral </li></ul><ul><li>Matematik </li></ul><ul><li>Aktiviti di Luar ( Outdoor activity ) </li></ul>Masa yang khas diperuntukkan untuk setiap modul teras asas. Masa yang diberi adalah untuk satu minggu
 23. 23. Modul Bertema <ul><li>Modul Bertema merupakan modul bersepadu yang merangkumi unsur-unsur dalam keenam-enam Tunjang dan juga unsur kreatif, kritis dan inovatif. Modul Bertema dibina menggunakan isu kehidupan/peristiwa seharian kanak-kanak. </li></ul>
 24. 24. Contoh Modul Bertema <ul><li>Diri saya </li></ul><ul><ul><li>Anggota badan saya </li></ul></ul><ul><ul><li>Keluarga saya </li></ul></ul><ul><ul><li>Sekolah saya </li></ul></ul><ul><li>Negara saya </li></ul><ul><ul><li>Perayaan </li></ul></ul><ul><ul><li>Hari Kemerdekaan </li></ul></ul><ul><li>Alam Bahan </li></ul><ul><ul><li>Air </li></ul></ul><ul><ul><li>Pasir </li></ul></ul><ul><li>Alam Hidupan </li></ul><ul><ul><li>Haiwan </li></ul></ul><ul><ul><li>Tumbuh-tumbuhan </li></ul></ul>
 25. 25. Justifikasi penggunaan modul <ul><li>Bersifat dinamik </li></ul><ul><ul><li>Pertambahan dan pengurangan kandungan boleh dilakukan tanpa menjejaskan keseluruhan kurikulum. </li></ul></ul><ul><li>Pelaksanaan P&P yang fleksibel </li></ul><ul><ul><li>Guru ada pilihan menggunakan modul mengikut kesesuaian. </li></ul></ul>
 26. 26. Peruntukan Masa bagi Prasekolah MODUL % Peruntukan Masa TERAS ASAS BAHASA BM Fleksibel (Awal tahun: 35 % Akhir tahun: 25%) BI BC/BT MATEMATIK AKTIVITI LUAR PEND. ISLAM / MORAL BERTEMA MODUL BERSEPADU Fleksibel (Awal tahun: 35% Akhir tahun: 45%) AKTIVITI RUTIN DAN PERBUALAN PAGI (baca doa, makan, refleksi) 30%
 27. 27. Peruntukan Masa Minimum untuk Bahasa Instruktional dalam Kelas Prasekolah Bil. Bahasa Instruktional Peruntukan Masa Minimum Seminggu untuk kelas prasekolah yang bahasa pengantarnya: (minit) Bahasa Malaysia Bahasa Pengantar lain 1 Bahasa Malaysia 600 400 2 Bahasa Inggeris 600 400 3 Bahasa Cina/Bahasa Tamil/Bahasa Inggeris 400 JUMLAH 1200 1200
 28. 28. BIL PENGISIAN P&P PERUNTUKAN MASA SEMINGGU SK SJK(C) SJK(T) Aktiviti Rutin ( lebih kurang ) 30% 30% 30% 1 Rutin pagi 50 50 50 2 Perbualan Pagi 100 100 100 3 Rehat 150 150 150 4 Refleksi sebelum balik 50 50 50 Jumlah 350 350 350 Modul Asas ( lebih kurang ) 35% 40% 40% 5 Bahasa Malaysia 90 90 90 6 Bahasa Cina 90 7 Bahasa Tamil 90 8 Bahasa Inggeris 90 90 90 9 Pendidikan Islam/Pendidikan Moral 120 120* 120* 10 Aktiviti Luar 80 80 80 11 Matematik 40 40 40 Jumlah 420 510 510 Modul Bertema ( lebih kurang ) 35% 30% 30% 12 Modul bersepadu merangkumi elemen-elemen dalam keenam-enam tunjang termasuk bahasa, pendidikan moral dan matematik 430 340 340 Jumlah minit seminggu 1200 1200 1200
 29. 29. Prinsip Pembelajaran yang dijadikan Fokus <ul><li>Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan dibina berlandaskan prinisip Amalan Bersesuaian dengan Perkembangan dan teori pembelajaran konstruktivisme di mana: </li></ul><ul><li>Murid membina pengetahuan sendiri, pengajaran tidak dijalankan secara spoon feeding. </li></ul><ul><li>Murid diberi peluang untuk berfikir dan menyelesaikan masalah. </li></ul><ul><li>Perbezaan individu dibenarkan. </li></ul><ul><li>Murid belajar mengikut kadar sendiri. </li></ul><ul><li>Guru mengajar dengan mengaitkan dengan pengalaman seharian murid. </li></ul>
 30. 30. Standard Pengajaran dan Pembelajaran Pertama <ul><li>Guru prasekolah perlu membuat perancangan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan keperluan kurikulum dan keperluan kanak-kanak. </li></ul><ul><li>- Jangka panjang (Rancangan Tahunan) </li></ul><ul><li>- Jangka pendek (Rancangan Harian) </li></ul>
 31. 31. <ul><li>Guru prasekolah merancang pengajaran dan pembelajaran yang dapat menyokong perkembangan murid dalam aspek berikut: </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Kreativiti </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Pemikiran logikal </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Kemahiran Menaakul </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Perkembangan Rohani </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Pembentukan sikap positif dan nilai murni </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Perkembangan fizikal dan kesihatan </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Kreativiti dan estetika </li></ul></ul></ul></ul>
 32. 32. Standard Pengajaran dan Pembelajaran Kedua: <ul><li>Guru prasekolah perlu menggunakan pendekatan yang bersesuaian dengan tahap perkembangan kanak-kanak( developmentally appropriate ) supaya pembelajaran berkesan dan membawa makna kepada murid. </li></ul>
 33. 33. <ul><li>Guru prasekolah perlu menggunakan pendekatan berikut mengikut kesesuaian standard kandungan dan standard pembelajaran yang hendak dicapai: </li></ul><ul><li>Pembelajaran Berpusatkan murid </li></ul><ul><ul><ul><li>Inkuiri Penemuan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Belajar Melalui Bermain </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pendekatan Bersepadu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pendekatan Bertema </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pembelajaran Berasaskan Projek </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pembelajaran Masteri (terutamanya dalam penguasaan bahasa dan kemahiran) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pembelajaran Kontekstual (menggunakan pengalaman murid, alam persekitaran murid) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pembelajaran berdasarkan kepelbagaian kecerdasan ( Multiple intelligences) </li></ul></ul></ul>
 34. 34. <ul><ul><li>Guru prasekolah menjalankan pengajaran dan pembelajaran yang mengambil kira tentang: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kebolehan dan aras perkembangan kognitif kanak-kanak </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>T eori perkembangan kanak-kanak. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Keadaan setempat. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Keperluan individu murid. </li></ul></ul></ul>
 35. 35. <ul><ul><li>Guru prasekolah mengendalikan pengajaran dan pembelajaran dalam bentuk aktiviti kumpulan, individu dan kelas. </li></ul></ul><ul><ul><li>Guru prasekolah merancang aktiviti harian berpandukan Peruntukan Masa untuk Pengajaran dan Pembelajaran dalam Kelas Prasekolah. </li></ul></ul><ul><ul><li>Guru prasekolah perlu mengendalikan perbualan pagi dan refleksi setiap hari. </li></ul></ul><ul><ul><li>Guru prasekolah perlu memastikan rutin harian dikendalikan dengan baik setiap hari. </li></ul></ul>
 36. 36. <ul><ul><li>Guru prasekolah sentiasa berinteraksi dengan murid dan menggalakkan interaksi antara murid. </li></ul></ul><ul><ul><li>Guru prasekolah sentiasa menggalakkan murid terlibat secara aktif dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. </li></ul></ul><ul><ul><li>Guru prasekolah sentiasa menggalakkan murid untuk mengemukakan idea mereka, bersikap inquisitive dan bersikap terbuka. </li></ul></ul>
 37. 37. Standard Pengajaran dan Pembelajaran Ketiga: <ul><li>Guru prasekolah menjalankan pentaksiran secara berterusan menggunakan pelbagai kaedah seperti yang dinyatakan di Standard Pentaksiran. </li></ul>
 38. 38. Standard Pengajaran dan Pembelajaran Keempat: <ul><li>Guru prasekolah perlu mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif dalam bilik prasekolah. </li></ul>
 39. 39. <ul><li>Guru prasekolah menyediakan persekitaran yang selamat, ceria, selesa dan mesra dalam kelas. </li></ul><ul><li>Guru prasekolah mewujudkan dan melengkapkan pusat pembelajaran dengan bahan yang sesuai, mencukupi dan updated . </li></ul>
 40. 40. Standard Pengajaran dan Pembelajaran Kelima: <ul><li>Penglibatan ibubapa dan komuniti setempat amat penting dalam pendidikan awal kanak-kanak. Guru memainkan peranan yang penting dalam membina perhubungan antara sekolah dan ibu bapa murid. </li></ul>
 41. 41. <ul><li>Pihak pengurusan sekolah dan guru perlu cuba menjalinkan perhubungan yang baik dengan ibu bapa/penjaga melalui pelbagai cara. </li></ul><ul><li>Guru perlu membantu pihak pengurusan sekolah membentuk jawatankuasa yang melibatkan waris/ibu bapa/penjaga murid. </li></ul><ul><li>Guru perlu mengaturkan perjumpaan dengan ibu bapa/penjaga secara berkala, sekurang-sekurangnya dua kali setahun.-perkembangan kanak2 </li></ul><ul><li>Pihak sekolah dan guru perlu melibatkan ibu bapa dalam program dan aktiviti sekolah seperti Hari Sukan, Hari Keluarga, Gotong Royong, lawatan dan program keibubapaan. </li></ul>
 42. 42. <ul><li>Guru perlu memberi penerangan tentang kurikulum prasekolah termasuk kaedah pentaksiran kepada ibubapa. </li></ul><ul><li>Pihak pengurusan sekolah dan guru membuat lawatan ke rumah untuk murid yang bermasalah jika perlu. </li></ul><ul><li>Guru perlu berusaha mewujudkan kesinambungan pengajaran dan pembelaran dari sekolah ke rumah. </li></ul>
 43. 43. Standard Pengajaran dan Pembelajaran Keenam: <ul><li>Guru Prasekolah menghadapi keadaan di mana terdapat murid keperluan khas dalam kelas mereka. Guru prasekolah perlu membantu mengenalpasti murid keperluan khas ini dan memberi nasihat yang bersesuaian kepada ibu bapa. </li></ul>
 44. 44. <ul><li>Guru perlu mengenalpasti murid keperluan khas menggunakan borang pengesanan yang telah disediakan di sekolah. </li></ul><ul><li>Pihak pengurusan dan guru perlu menasihatkan ibu bapa untuk menghantar murid tersebut ke sekolah pendidikan khas jika perlu. </li></ul>
 45. 45. Standard Pentaksiran <ul><li>Standard adalah proses pengumpulan maklumat tentang perkembangan dan kemajuan murid dengan menggunakan pelbagai kaedah. Ia merupakan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan secara berterusan. </li></ul>
 46. 46. <ul><li>Tujuan pentaksiran adalah untuk: </li></ul><ul><ul><li>Mengesan pertumbuhan murid bersesuaian dengan peringkat umur. </li></ul></ul><ul><ul><li>Mengenalpasti kecerdasan dan potensi murid bagi memperkukuh dan mempertingkatkan perkembangan mereka secara menyeluruh. </li></ul></ul><ul><ul><li>Mengenal pasti kelebihan dan kekurangan murid dalam pembelajaran dari semasa ke semasa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Memberi maklumbalas terhadap kemajuan murid dalam semua aspek yang dirangkumi dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Mengesan keberkesanan pengajaran guru. </li></ul></ul>
 47. 47. <ul><li>Dijalankan secara konsisten. </li></ul><ul><li>Dijalankan keatas pengetahuan, kemahiran dan sikap. </li></ul><ul><li>Dijalankan secara berterusan sepanjang masa. </li></ul><ul><li>Sah dan sahih, sesuai dengan perkembangan kanak-kanak dan berasaskan kaedah saintifik. </li></ul><ul><li>Digunakan untuk merancang tindakan susulan meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran. </li></ul><ul><li>Dijalankan dengan penuh beretika, hak asasi kanak-kanak perlu dipatuhi. </li></ul>Standard Pentaksiran Kedua
 48. 48. Tanggungjawab Guru Besar Dalam Pengurusan KSPK <ul><li>Memastikan guru melaksanakan P & P mengikut KSPK </li></ul><ul><li>Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 9/2010 </li></ul><ul><li>- 4 jam (5 tahun hingga 6 tahun) </li></ul><ul><li>- 3 1/2 jam ( 4 tahun hingga 5 tahun) </li></ul><ul><li>Pelaksanaan MBMMBI </li></ul><ul><li>- 50 % Bahasa Malaysia dan 50 % Bahasa Inggeris </li></ul>
 49. 49. 3. Memastikan guru membuat pentaksiran kepada murid - Menyediakan senarai semak - Menyediakan skala kadar - Menyediakan Rekod Anekdot - Menyediakan Tahap Penguasaan Murid dalam standard pembelajaran KSPK * Pentaksiran prasekolah dijalankan secara berterusan (tidak formal)
 50. 50. Sekian...Terima Kasih

×