Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Employment Application Statements
Báo cáo Ứng dụng việc làm
Describing participation in a project that reflects interest i...
Tiểu sử cá nhân
Kha Thái Đức (Ted Knoy) đã dạy viết tiếng Anh kỹ
thuật trong các trường đại học ở Đài Loan hơn hai
mươi nă...
1. Describe participation in a project that
reflects interest in a profession.
Mô tả sự tham gia trong một dự án phản
ánh ...
Ví dụ
My deep interest in the radiotechnology profession led to
my active participation in a project aimed at developing a...
Ví dụ
My active participation in a project aimed at assessing the
quality of a construction firm’s services reflects my av...
Ví dụ
My recent research emphasis on implementing quality
control measures in construction management allowed me
to grasp ...
Ví dụ
Although research on construction management practices
in long-term residential communities initially began
overseas...
Ví dụ
Given my commitment to the civil engineering profession, I
actively participated in graduate level research to optim...
2. Summarize the main results of
that project.
Tóm tắt các kết quả chính của
dự án đó.
Ví dụ
Our collaborative efforts led to the discovery of ⋯
Nỗ lực hợp tác của chúng tôi dẫn đến việc phát hiện ra ⋯
Our res...
Ví dụ
The results of that project confirmed the ability of our
system not only to evaluate precisely bottlenecks in
constr...
3. Highlight the contribution of that project to
the company or the sector to which it
belongs.
Làm nổi bật sự đóng góp củ...
Ví dụ
Results of that research effort clarified/elucidated/shed
light on/paved the way for/provided a valuable
reference f...
Ví dụ
Based on the results of that research effort,
several engineering firms attempted to modify
their services in order ...
Ví dụ
Results of that study demonstrated that
successfully adopting knowledge
management practices among employees
enhance...
4. Compliment the company or organization
at which one is seeking employment on its
efforts in this area.
Khen công ty, tổ...
Ví dụ
Your company, a leader in this field of
research, could greatly enhance my
capabilities in construction management-
...
Ví dụ
Given your company’s considerable experience in
developing construction engineering products for
national infrastruc...
Ví dụ
Given my professional experiences, your company
offers a competitive work environment and highly
skilled professiona...
Ví dụ
While offering renowned product brands in the
Taiwan market from the United States, your
franchise highly prioritize...
Ví dụ
My profound interest in radiation detection explains
my active participation in a project aimed at
developing a nove...
Mô tả sự tham gia trong một dự án phản
ánh quan tâm đến một nghề : Ví dụ 1
While working on his Bachelors degree in Chemis...
Mô tả sự tham gia trong một dự án phản
ánh quan tâm đến một nghề : Ví dụ 2
Electrical engineering has fascinated Mary from...
Mô tả sự tham gia trong một dự án phản
ánh quan tâm đến một nghề : Ví dụ 3
John has long been intrigued by science and tec...
Mô tả sự tham gia trong một dự án phản
ánh quan tâm đến một nghề : Ví dụ 4
The intellectual rigor of highly theoretical st...
Mô tả sự tham gia trong một dự
án phản ánh quan tâm đến một
nghề : Ví dụ 5
Owing to a deep interest in biotechnology, Jane...
Mô tả sự tham gia trong một dự án phản
ánh quan tâm đến một nghề : Ví dụ 6
Following graduation from university, Sam joine...
Mô tả sự tham gia trong một dự án phản
ánh quan tâm đến một nghề : Ví dụ 7
Max is concerned with the needs and satisfactio...
Mô tả sự tham gia trong một dự án phản
ánh quan tâm đến một nghề : Ví dụ 8
When at undergraduate school, Karen participate...
Mô tả sự tham gia trong một dự án phản
ánh quan tâm đến một nghề : Ví dụ 9
Ellen’s strong desire constantly to strengthen ...
Tài liệu tham khảo
Knoy, T (2005) Writing Effective
Employment Application Statements. Taipei:
Yang Chih Publishing
Further details can be found at
www.chineseowl.idv.tw
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

6.3 mô tả sự tham gia trong một dự án phản ánh quan tâm đến một nghề

364 views

Published on

mô tả sự tham gia trong một dự án phản ánh quan tâm đến một nghề

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

6.3 mô tả sự tham gia trong một dự án phản ánh quan tâm đến một nghề

 1. 1. Employment Application Statements Báo cáo Ứng dụng việc làm Describing participation in a project that reflects interest in a profession Mô tả sự tham gia trong một dự án phản ánh quan tâm đến một nghề Kha Thái Đức Đại học Lạc Hồng, Giám đốc Trung tâm viết báo khoa học bằng tiếng anh 柯泰德線上英文論文編修訓練服務 http://www.chineseowl.idv.tw
 2. 2. Tiểu sử cá nhân Kha Thái Đức (Ted Knoy) đã dạy viết tiếng Anh kỹ thuật trong các trường đại học ở Đài Loan hơn hai mươi năm. Ông là tác giả của mười bốn cuốn sách về viết tiếng Anh kỹ thuật và chuyên nghiệp. Ông đã thành lập một trung tâm viết tiếng Anh tại trường đại học Y Yuanpei đồng thời cũng là giảng viên toàn thời gian tại trường. Ông đã chỉnh sửa trên 55,000 bài viết cho việc đăng báo nghiên cứu khoa học từ năm 1989. Ông là cũng nhà biên tập tiếng anh cho một số tạp chí về khoa học, kỹ thuật và y học của Đài Loan.
 3. 3. 1. Describe participation in a project that reflects interest in a profession. Mô tả sự tham gia trong một dự án phản ánh quan tâm đến một nghề.
 4. 4. Ví dụ My deep interest in the radiotechnology profession led to my active participation in a project aimed at developing a more sound quality assurance system for use in public construction projects. Quan tâm sâu sắc của tôi trong nghề radiotechnology dẫn đến tham gia tích cực của tôi trong một dự án nhằm phát triển một hệ thống đảm bảo chất lượng âm thanh hơn để sử dụng trong các dự án công trình công cộng.
 5. 5. Ví dụ My active participation in a project aimed at assessing the quality of a construction firm’s services reflects my avid interest in strategic marketing. This undertaking involved collaborating with other marketing planning personnel, quality management employees and educational training staff. Tham gia tích cực của tôi trong một dự án nhằm đánh giá chất lượng dịch vụ của một công ty xây dựng phản ánh sự quan tâm cuồng nhiệt của tôi trong chiến lược tiếp thị. Cam kết này liên quan đến hợp tác với nhân viên lập kế hoạch tiếp thị khác, nhân viên quản lý chất lượng và đào tạo cán bộ giáo dục.
 6. 6. Ví dụ My recent research emphasis on implementing quality control measures in construction management allowed me to grasp the theoretical and practical concepts related to this discipline as well as future trends. Tôi nhấn mạnh nghiên cứu gần đây về việc thực hiện các biện pháp kiểm soát chất lượng trong quản lý xây dựng cho phép tôi để nắm bắt các khái niệm lý thuyết và thực tiễn liên quan đến kỷ luật này cũng như xu hướng trong tương lai.
 7. 7. Ví dụ Although research on construction management practices in long-term residential communities initially began overseas, I was able to extend those results and make them applicable to the needs of Taiwan’s growing elderly population. Mặc dù nghiên cứu về phương thức quản lý xây dựng trong cộng đồng dân cư lâu dài ở nước ngoài ban đầu bắt đầu, tôi đã có thể mở rộng những kết quả và làm cho họ áp dụng đối với các nhu cầu của người cao tuổi ngày càng tăng của Đài Loan.
 8. 8. Ví dụ Given my commitment to the civil engineering profession, I actively participated in graduate level research to optimize work productivity on a construction site, having collaborated with others in related projects. Cho cam kết của tôi với nghề công trình dân dụng, tôi tích cực tham gia nghiên cứu sau đại học để tối ưu hóa năng suất làm việc trên công trường xây dựng, có cộng tác với những người khác trong các dự án liên quan.
 9. 9. 2. Summarize the main results of that project. Tóm tắt các kết quả chính của dự án đó.
 10. 10. Ví dụ Our collaborative efforts led to the discovery of ⋯ Nỗ lực hợp tác của chúng tôi dẫn đến việc phát hiện ra ⋯ Our results further allowed us to clarify how ⋯ Kết quả của chúng tôi cho phép chúng tôi tiếp tục làm rõ như thế nào ⋯ My recent research enabled me to discern between ⋯ Nghiên cứu gần đây của tôi cho phép tôi phân biệt giữa ⋯ The results of that project confirmed the effectiveness of our procedure. Các kết quả của dự án khẳng định hiệu quả của thủ tục của chúng tôi. Those project results demonstrated the feasibility of ⋯ Những kết quả dự án đã chứng minh tính khả thi của ⋯
 11. 11. Ví dụ The results of that project confirmed the ability of our system not only to evaluate precisely bottlenecks in construction, but also to evaluate immediately the manufacturing system’s status with respect to re­ scheduling delayed tasks. Các kết quả của dự án khẳng định khả năng của hệ thống của chúng tôi không chỉ để đánh giá chính xác vướng mắc trong xây dựng, mà còn để đánh giá ngay lập tức tình trạng hệ thống sản xuất của liên quan đến gia hạn nhiệm vụ bị trì hoãn với.
 12. 12. 3. Highlight the contribution of that project to the company or the sector to which it belongs. Làm nổi bật sự đóng góp của dự án cho công ty hoặc ngành mà nó thuộc về.
 13. 13. Ví dụ Results of that research effort clarified/elucidated/shed light on/paved the way for/provided a valuable reference for/facilitated the assessment of/ effectively addressed specific problems relating to/contributed to efforts to ⋯ Kết quả của những nỗ lực nghiên cứu làm sáng tỏ / làm sáng tỏ / làm sáng tỏ / mở đường cho / cung cấp một tài liệu tham khảo có giá trị cho / tạo điều kiện cho việc đánh giá / giải quyết hiệu quả các vấn đề cụ thể liên quan đến / đóng góp vào những nỗ lực để ⋯
 14. 14. Ví dụ Based on the results of that research effort, several engineering firms attempted to modify their services in order to increase their competence in the highly competitive construction sector. Dựa trên kết quả của những nỗ lực nghiên cứu, một số công ty kỹ thuật đã cố gắng để thay đổi dịch vụ của họ để tăng năng lực của họ trong lĩnh vực xây dựng cạnh tranh cao.
 15. 15. Ví dụ Results of that study demonstrated that successfully adopting knowledge management practices among employees enhance the ability of company executives to interact with all staff members. Kết quả nghiên cứu đã chứng minh rằng việc áp dụng thành công phương pháp quản lý kiến thức giữa các nhân viên nâng cao khả năng của các giám đốc điều hành công ty để tương tác với tất cả các nhân viên.
 16. 16. 4. Compliment the company or organization at which one is seeking employment on its efforts in this area. Khen công ty, tổ chức mà là một trong những tìm kiếm việc làm trên nỗ lực của mình trong lĩnh vực này.
 17. 17. Ví dụ Your company, a leader in this field of research, could greatly enhance my capabilities in construction management- related topics in civil engineering. Công ty của bạn, một nhà lãnh đạo trong lĩnh vực nghiên cứu, có thể tăng cường đáng kể khả năng của tôi trong các chủ đề liên quan đến quản lý xây dựng trong công trình dân dụng.
 18. 18. Ví dụ Given your company’s considerable experience in developing construction engineering products for national infrastructure projects, I am especially impressed with your ability to evaluate the potential commercialization of various technologies in the Taiwan market. Với kinh nghiệm đáng kể của công ty bạn trong việc phát triển sản phẩm cơ khí xây dựng cho các dự án cơ sở hạ tầng quốc gia, tôi đặc biệt ấn tượng với khả năng của bạn để đánh giá tiềm năng thương mại của các công nghệ khác nhau trong thị trường Đài Loan.
 19. 19. Ví dụ Given my professional experiences, your company offers a competitive work environment and highly skilled professionals: these ingredients are essential to continually upgrading knowledge skills and expertise in my chosen career path. Được kinh nghiệm chuyên môn của tôi, công ty của bạn cung cấp một môi trường làm việc cạnh tranh và các chuyên gia có tay nghề cao: những thành phần này là rất cần thiết để tiếp tục nâng cấp các kỹ năng kiến thức và chuyên môn trong con đường sự nghiệp lựa chọn của tôi.
 20. 20. Ví dụ While offering renowned product brands in the Taiwan market from the United States, your franchise highly prioritizes quality assurance and professionals in a diverse range of engineering fields. Trong khi cung cấp sản phẩm thương hiệu nổi tiếng trên thị trường Đài Loan từ Hoa Kỳ, nhượng quyền thương mại của bạn đánh giá cao ưu tiên đảm bảo chất lượng và các chuyên gia trong một phạm vi đa dạng của các lĩnh vực kỹ thuật.
 21. 21. Ví dụ My profound interest in radiation detection explains my active participation in a project aimed at developing a novel method and promoting public awareness of radiation protection in public buildings and residential complexes. Quan tâm sâu sắc của tôi trong việc phát hiện bức xạ giải thích tham gia tích cực của tôi trong một dự án nhằm phát triển một phương pháp mới và nâng cao nhận thức của công chúng về an toàn bức xạ trong các tòa nhà công cộng và khu dân cư.
 22. 22. Mô tả sự tham gia trong một dự án phản ánh quan tâm đến một nghề : Ví dụ 1 While working on his Bachelors degree in Chemistry from National Tsing Hua University, Sam developed a love for laboratory work and a strong interest in quality control. At his work in the Quality Assurance Department of ABC company, he focuses on statistical process control (SPC) and measurement systems analysis (MSA), and occasionally performs MASK inspection. As well known, an unstable or inaccurate measurement system causes errors in process control and judgment. Sam is especially concerned with determining whether a measurement system is stable, ensuring repeatability, reproducibility and matching of a measurement system, and criteria for assessment.
 23. 23. Mô tả sự tham gia trong một dự án phản ánh quan tâm đến một nghề : Ví dụ 2 Electrical engineering has fascinated Mary from an early age, and she has taken related courses since university. Having nearly completed a Master's degree in Electronics Engineering from National Chiao Tung University, her research focuses on discrete signal process, digital control and VLSI. Graduate school has taught her innovative ways of solving problems logically and independently. With her strong interest in the impact on our lives by integrated circuit technologies, Mary believes that GHI Corporation would provide the ideal working environment for her to further pursue her professional interests. Becoming a member of the GHI family would also allow her to apply her strong research fundamentals to this exciting industrial field of integrated circuit design.
 24. 24. Mô tả sự tham gia trong một dự án phản ánh quan tâm đến một nghề : Ví dụ 3 John has long been intrigued by science and technology. This interest culminated in his successful completion of a Master's degree in Electrical Engineering from National Taiwan University, one of Taiwan's renowned universities. He then entered the hi- tech IC design industry, with a particular interest in logic design, communications and computer networks. While at graduate school, John was involved in a project in which he simulated an Ethernet protocol. His first assignment at JKL Corporation was to develop an Ethernet MAC controller. He is now developing a Serial ATA controller, a computer network product. John is glad that he has been able to apply his practical laboratory experience from graduate school to the highly competitive working environment that JKL Corporation offers.
 25. 25. Mô tả sự tham gia trong một dự án phản ánh quan tâm đến một nghề : Ví dụ 4 The intellectual rigor of highly theoretical study over nearly four years in the Department of Nuclear Science at National Tsing Hua University equipped Jim with a solid background in independently conducting experiments. During this period, his extensive laboratory training made him extremely conscientious and careful in using laboratory instruments, while ensuring timely completion of tasks. Following his undergraduate studies, he served as a research assistant in the Institute of Environmental Engineering at National Taiwan University. As a highly adept investigator in the laboratory, Jim learned not only how seemingly disparate fields are related to each other, but also how to succeed in complex projects that force him to apply theoretical concepts in a practical context. This practical experience greatly increased his competence in obtaining pertinent data and analyzing problems independently. ABC Corporation will hopefully find these qualities to be invaluable to any research in which he is involved.
 26. 26. Mô tả sự tham gia trong một dự án phản ánh quan tâm đến một nghề : Ví dụ 5 Owing to a deep interest in biotechnology, Jane has actively participated in projects aimed at establishing a humane leukemia disease model in zebrafish embryos. Her experimental results demonstrated the effectiveness of her proposed model. This disease model provided a formation mechanism of use in other animal models. This model is also a valuable reference for physicians when they treat patients. After carefully reading DEF Company's on-line promotional material, Jane is especially interested in its innovative product development strategy and in its laboratory, which are responsible for the company’s leading its field. She is confident of DEF’s ability to give her the opportunity to build upon her previous experience in the above area.
 27. 27. Mô tả sự tham gia trong một dự án phản ánh quan tâm đến một nghề : Ví dụ 6 Following graduation from university, Sam joined the army as a professional soldier and officer. He was initially responsible for handling the administration of the physical examinations of six thousand new soldiers out of a large squadron of around ten thousand military personnel. In this capacity, he was directly responsible to a general. The environment provided him with many opportunities not only to come into contact with hospital staff and physicians, but also to familiarize himself with large-scale operations. These valuable experiences enabled Sam to comprehend not only why confusion often arose in a health-related environment, but also why health-care administration students become discouraged with many management methods that are neither applicable to practical business nor innovative. His second job involved managing the activities of nearly 160 soldiers. Applying his previous experiences to the tasks at hand, Sam realized how students lack experience in implementing various models and conducting operations in medium-sized and large-scale organizations. His experiences have allowed him to understand fundamental concepts of importance to any professional in the health care and management sector. LMN Corporation can provide him with a unique opportunity to build upon his previous experiences in the above areas.
 28. 28. Mô tả sự tham gia trong một dự án phản ánh quan tâm đến một nghề : Ví dụ 7 Max is concerned with the needs and satisfaction of hospital emergency patients, as evidenced by his recent collaboration with colleagues in a study that involved a questionnaire given to family members. It contained 125 queries on the level of treatment provided by physicians and emergency staff. The level of satisfaction with the emergency unit’s treatment of their relatives was only 80%, reflecting how public health personnel cannot satisfy the medical consumer’s demand for quality healthcare. The results of that study provide a valuable reference for hospital administrators regarding how to increase the standard of care offered by public health personnel. If Max were employed at the Veterans General Hospital in Taipei, the medical center would offer him comprehensive training and challenges that would greatly enhance his professional skills.
 29. 29. Mô tả sự tham gia trong một dự án phản ánh quan tâm đến một nghề : Ví dụ 8 When at undergraduate school, Karen participated in a National Science Council-sponsored research project, which led to her subsequent graduate study of Chinese herbal medicine. The findings of her research have been published in domestic and international journals. She has also participated in developing an undergraduate enzymology curriculum, which received praise from both teachers and students. While researching enzyme-related topics in graduate school, she also became adept at conducting experiments on microbe development, genetic engineering and agent analysis. Having both participated in curriculum development and mastered several laboratory skills, Karen was also actively engaged in food science research aimed at the genetic modification of microbes and analysis of related properties and agents. In summary, her research skills acquired as an undergraduate in the Food Science Department and as a graduate student at the Institute of Biotechnology reflect her commitment to pursuing a biotechnology-related career in the food science sector. Karen is confident in her ability to contribute significantly to product development efforts at GHI Corporation, to create healthy food and medicine.
 30. 30. Mô tả sự tham gia trong một dự án phản ánh quan tâm đến một nghề : Ví dụ 9 Ellen’s strong desire constantly to strengthen her statistical capabilities is reflected by her active participation in a collaborative project with an ophthalmologist at Kuo General Hospital in analyzing medical data and storing them in a novel database for statistical software. Carefully analyzing the data revealed unique phenomena related to the hospital’s particular circumstances, providing a valuable reference for administrators who are making marketing-related decisions about the medical sector. The project involved the use of data mining approaches to identify patients’ particular needs. This project made Ellen aware that a hospital must distinguish itself from others by its marketing practices to gain a competitive edge. Having paid considerable attention to effective hospital management, IJK Corporation has played a leading role in the medical sector. Extensive on-the-job training is a notable example of its commitment to quality excellence. Such training could provide Ellen with the latest knowledge required to build on her previous experiences in the above area.
 31. 31. Tài liệu tham khảo Knoy, T (2005) Writing Effective Employment Application Statements. Taipei: Yang Chih Publishing
 32. 32. Further details can be found at www.chineseowl.idv.tw

×