Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

4.5 mời diễn giả và chuyên gia tư vấn

mời diễn giả và chuyên gia tư vấn

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

4.5 mời diễn giả và chuyên gia tư vấn

 1. 1. Writing Technical Correspondence in English Viết thư kỹ thuật bằng tiếng Anh Inviting Speakers and Consultants Mời diễn giả và chuyên gia tư vấn Kha Thái Đức 柯泰德線上英文論文編修訓練服務 www.chineseowl.idv.tw
 2. 2. Tiểu sử cá nhân Kha Thái Đức (Ted Knoy) đã dạy viết tiếng Anh kỹ thuật trong các trường đại học ở Đài Loan hơn hai mươi năm. Ông là tác giả của mười bốn cuốn sách về viết tiếng Anh kỹ thuật và chuyên nghiệp. Ông đã thành lập một trung tâm viết tiếng Anh tại trường đại học Y Yuanpei đồng thời cũng là giảng viên toàn thời gian tại trường. Ông đã chỉnh sửa trên 55,000 bài viết cho việc đăng báo nghiên cứu khoa học từ năm 1989. Ông là cũng nhà biên tập tiếng anh cho một số tạp chí về khoa học, kỹ thuật và y học của Đài Loan.
 3. 3. Mời diễn giả và chuyên gia tư vấn 1. Inviting a speaker Mời diễn giả 2. Describing the purpose of the lecture Mô tả mục đích của bài giảng 3. Explaining details of the lecture Giải thích chi tiết bài giảng 4. Describing transportation and accommodation details Mô tả chi tiết về vấn đề đi lại và ăn ở 5. Instructing the speaker what to prepare before the visit Báo cho diễn giả những gì phải chuẩn bị trước
 4. 4. 1. Inviting a speaker Mời diễn giả
 5. 5. Mời diễn giả • Given your renowned research and contributions in the field of cell culture technologies, we would like to formally invite you to serve as an Invited Speaker at the upcoming Food Health Symposium. • Với nghiên cứu nổi tiếng và đóng góp trong lĩnh vực công nghệ nuôi cấy tế bào của bạn, chúng tôi muốn chính thức mời các bạn phục vụ như là một diễn giả khách mời tại Hội nghị Y tế Thực phẩm sắp tới. • Having extensively read upon your published research on chitin, I find these results most helpful to my own research direction. • Sau khi đọc rất nhiều trên nghiên cứu được công bố của bạn về chất chitin, tôi thấy những kết quả rất hữu ích đối với hướng nghiên cứu của tôi.
 6. 6. Mời diễn giả • We also hope that you could chair a roundtable discussion on a related topic. • Chúng tôi cũng hy vọng rằng bạn có thể chủ trì cuộc thảo luận bàn tròn về một chủ đề liên quan. • Given your distinguished research on the Helicobacter pylori full genome, I would like to invite you to speak at the upcoming Ninth Symposium on Recent Advances in Cellular and Molecular Biology. • Với nghiên cứu nổi tiếng của bạn về bộ gen đầy đủ Helicobacter pylori, tôi muốn mời bạn đến thuyết trình tại Hội nghị chuyên đề lần thứ IX sắp tới về những tiến bộ gần đây trong ngành tế bào và Sinh học phân tử. • Given your organization’s extensive experience in implementing long- term care programs, we hope that you could recommend a consultant that could instruct our hospital staff on the following topics : • Với kinh nghiệm của tổ chức trong việc thực hiện các chương trình chăm sóc dài hạn, chúng tôi hy vọng rằng bạn có thể đề cử cho tôi một nhà tư vấn có thể hướng dẫn cho nhân viên bệnh viện của chúng tôi về các chủ đề sau đây:
 7. 7. 2. Describing the purpose of the lecture Mô tả mục đích của bài giảng
 8. 8. Mô tả mục đích của bài giảng • Your lecture will hopefully include a summary of recent developmental trends in medical science, relevant governmental policy and current status of medical education. • Hy vọng rằng bài giảng sẽ bao gồm một bản tóm tắt các xu hướng phát triển gần đây trong y học, chính sách có liên quan và tình trạng hiện tại của giáo dục y tế. • The theme of this seminar will coincide with efforts to develop product technologies in this area. • Chủ đề của hội thảo này sẽ trùng với những nỗ lực phát triển công nghệ sản phẩm trong lĩnh vực này.
 9. 9. Mô tả mục đích của bài giảng • Despite the above aspirations, our hospital is lacking in many of the above areas, explaining the lack of confidence among patients and their relatives in the quality of medical care offered in Taiwanese hospitals. • Mặc dù có tâm huyết nhưng bệnh viện chúng tôi còn đang thiếu trong rất nhiều lĩnh vực, đó là lí do bệnh nhân và thân nhân của họ thiếu lòng tin vào chất lượng chăm sóc y tế tại các bệnh viện Đài Loan. • With more than 200 practitioners and academics anticipated to attend the symposium, participants hope to learn of the latest medical imagery trends in this area. • Với hơn 200 học viên và học giả dự kiến sẽ tham dự hội nghị​​ chuyên đề, các đại biểu hy vọng sẽ tìm hiểu về các xu hướng hình ảnh y học mới nhất trong lĩnh vực này. • The seminar will focus on recent advances in molecular biology- related technologies. • Hội thảo sẽ tập trung vào tiến bộ gần đây trong công nghệ sinh học phân tử.
 10. 10. 3. Explaining details of the lecture Giải thích chi tiết bài giảng
 11. 11. Giải thích chi tiết bài giảng • Each lecture will last two hours, with the consultant reimbursed with a speech honorarium. • Mỗi bài giảng sẽ kéo dài hai tiếng, diễn giả sẽ được trả thù lao cho bài giảng. • I am pleased to announce that a seminar on DNA mutation, methylation, repair and recombination will be held at Yuanpei University in July of 2005. • Tôi rất vui thông báo rằng một cuộc hội thảo về đột biến DNA, methyl hóa, sửa chữa và tái tổ hợp sẽ được tổ chức tại Đại học Yuanpei vào tháng Bảy năm 2005. • As February is normally a busy month in preparation for the Chinese New Year’s holiday, I would suggest rescheduling the symposium for March the 22nd. • Vì tháng Hai thường là tháng bận rộn để chuẩn bị cho nghỉ Tết Nguyên Đán, tôi sẽ đề nghị hoãn hội nghị cho đến ngày 22 tháng Ba.
 12. 12. Giải thích chi tiết bài giảng • Perhaps you could also recommend a speaker who could discuss the features of Internet-based technology applications. • Có lẽ bạn cũng có thể đề xuất một diễn giả có thể thảo luận về các tính năng của ứng dụng công nghệ trên Internet. • My colleagues will contact you regarding details of the symposium and travel arrangements. • Đồng nghiệp của tôi sẽ liên lạc với bạn về các chi tiết của hội nghị và việc sắp xếp tham quan du lịch. • As the Symposium will coincide with the Christmas holidays, we will also arrange a special Christmas dinner and related activities. • Vì Hội nghị sẽ trùng với ngày lễ Giáng sinh, chúng tôi cũng sẽ tổ chức một bữa tiệc Giáng sinh đặc biệt và các hoạt động liên quan. • I need to know which dates are the most convenient for you to give this lecture. • Tôi cần phải biết ngày nào thuận tiện nhất để bạn thuyết trình.
 13. 13. 4. Describing transportation and accommodation details Mô tả chi tiết về vấn đề đi lại và ăn ở
 14. 14. Mô tả chi tiết về vấn đề đi lại và ăn ở • We will provide roundtrip airfare and accommodations during your visit. • Chúng tôi sẽ cung cấp vé máy bay khứ hồi và khách sạn trong chuyến thăm của bạn. • Besides providing accommodations and transportations arrangements during your stay, we would also like to show you some of Taiwan’s cultural and historical places of interest. • Ngoài việc cung cấp chỗ ở và phương tiện đi lại trong thời gian bạn ở đây, chúng tôi cũng muốn giới thiệu cho bạn một số địa điểm văn hóa lịch sử của Đài Loan.
 15. 15. • All accommodation and transportation arrangements will be made in advance. • Mọi sắp xếp về đi lại và ăn ở sẽ được thực hiện trước. • I advise that you stay here for an additional week or so to see some of Taiwan’s scenic spots and places of historical significance. • Tôi khuyên bạn nên ở lại đây thêm một tuần nữa hoặc lâu hơn để tham quan một số danh lam thắng cảnh và các địa điểm lịch sử của Đài Loan. • In addition to the symposium, we will arrange several trips to enjoy some of the sights that Taiwan has to offer. • Ngoài các hội nghị chuyên đề, chúng tôi sẽ sắp xếp nhiều chuyến đi để thưởng thức một số điểm tham quan của Đài Loan. Mô tả chi tiết về vấn đề đi lại và ăn ở
 16. 16. 5. Instructing the speaker what to prepare before the visit Báo cho diễn giả những gì phải chuẩn bị trước
 17. 17. Báo cho diễn giả những gì phải chuẩn bị trước • Please send us your lecture titles and related handouts before January 10, 2005 so that we will have sufficient time to make copies and appropriate arrangements. • Hãy gửi cho chúng tôi tiêu đề bài giảng và tài liệu có liên quan trước ngày 10 tháng Một năm 2005 để chúng tôi có đủ thời gian để chuẩn bị tài liệu và sắp xếp hợp lý. • Please e-mail us your curriculum vitae and course materials before December 24, 2004 so that we will have sufficient time for translation and printing. • Xin vui lòng e-mail cho chúng tôi sơ yếu lý lịch của bạn và tài liệu trước ngày 24 Tháng 12 năm 2004 để chúng tôi có đủ thời gian dịch thuật và in ấn.
 18. 18. • I need your curriculum vitae, with contents to include the following name, date of birth, place of birth, nationality, address, e-mail address, telephone number, marital status, academic qualifications, professional experience, scientific achievements, current scientific activities, other science-related activities and selected publications. • Tôi cần sơ yếu lý lịch của bạn, với nội dung bao gồm các tên sau, ngày sinh, nơi sinh, quốc tịch, địa chỉ, địa chỉ e-mail, số điện thoại, tình trạng hôn nhân, trình độ học vấn, kinh nghiệm chuyên môn, thành tựu khoa học, hoạt động khoa học hiện tại, khác liên quan đến hoạt động khoa học và các ấn phẩm lựa chọn. • Please send us the text of your talk before December 5. • Hãy gửi cho chúng tôi bài giảng của bạn trước ngày 05 tháng 12. • Let us know if you have any special requirements prior to your presentation or on the day of the seminar. • Cho chúng tôi biết nếu bạn có bất cứ yêu cầu đặc biệt nào trước khi thuyết trình hoặc trong các ngày hội thảo. Báo cho diễn giả những gì phải chuẩn bị trước
 19. 19. Mời diễn giả và chuyên gia tư vấn: Ví dụ 1 Our hospital constantly strives to promote its long-term care facilities and services, and offers medical treatment to meet the demands of the growing elderly population. They require urgent medical treatment daily, with efficient follow- up services, including discharge planning, respiratory care, nursing facilities and home care as part of a visiting nursing program. Despite our aspirations, our hospital is lacking in many of the above areas, explaining the lack of confidence among patients and their relatives in the quality of medical care offered by Taiwanese hospitals. Given your organization’s extensive experience in implementing long-term care programs, we hope that you could recommend a consultant who could instruct our hospital staff on the following topics. 1. How do governmental authorities in your country implement long-term care national policies? 2. How do practitioners assess the various levels of long-term care services provided to the nation’s elderly? 3. What measures can be adopted to control the quality of long term care services? 4. How is national health insurance integrated into the provision of long term care services? We will provide roundtrip airfare and accommodations during the consultancy period. I advise that the consultant stay here for an additional week or so to enjoy some of the sights that Taiwan has to offer. Once final arrangements are made, please advise us of the consultant’s flight details so that we can meet him/her at the airport. Please ask your consultant to send us his/her lecture titles and handouts before January 10, 2005 so that we will have sufficient time to make copies and appropriate arrangements. I also need his/her curriculum vitae, including, NAME, DATE OF BIRTH, PLACE OF BIRTH, NATIONALITY, MARITAL STATUS, ACADEMIC QUALIFICATIONS, PROFESSIONAL EXPERIENCE, SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS, CURRENT SCIENTIFIC ACTIVITIES, OTHER SCIENCE-RELATED ACTIVITIES AND SELECTED PUBLICATIONS. Each lecture will last two hours, and the consultant will be reimbursed with a speech honorarium. The consultancy period will hopefully begin before February 2005. We welcome any suggestions or comments that you might have regarding the above proposal.
 20. 20. Bệnh viện chúng tôi không ngừng phấn đấu để thúc đẩy cơ sở vật chất và dịch vụ chăm sóc dài hạn, và phương pháp điều trị y tế để đáp ứng nhu cầu của dân số ngày càng già đi. Hàng ngày họ cần điều trị y tế, với dịch vụ theo dõi hiệu quả, bao gồm việc lập kế hoạch xuất viện, chăm sóc về hô hấp, cơ sở điều dưỡng và chăm sóc tại nhà như là một phần của mt chương trình chăm sóc điều dưỡng. Mặc dù có tâm huyết nhưng bệnh viện chúng tôi còn đang thiếu trong rất nhiều lĩnh vực trên, đó là lí do bệnh nhân và thân nhân của họ thiếu lòng tin vào chất lượng chăm sóc y tế tại các bệnh viện Đài Loan. Với kinh nghiệm của tổ chức trong việc thực hiện các chương trình chăm sóc dài hạn, chúng tôi hy vọng rằng bạn có thể đề cử một nhà tư vấn có thể hướng dẫn cho nhân viên bệnh viện của chúng tôi về các chủ đề sau đây: 1. Làm thế nào để cơ quan chính phủ ở nước bạn thực hiện chính sách quốc gia về chăm sóc dài hạn? 2. Làm thế nào để các y bác sĩ đánh giá mức độ khác nhau của các dịch vụ chăm sóc dài hạn dành cho người già? 3. Những biện pháp có thể được áp dụng để kiểm soát chất lượng dịch vụ chăm sóc dài hạn? 4. Làm thế nào để bảo hiểm y tế quốc gia được tích hợp vào việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc dài hạn? Chúng tôi sẽ cung cấp vé máy bay khứ hồi và khách sạn trong thời gian tư vấn. Tôi khuyên nhà tư vấn ở lại đây thêm một tuần nữa hoặc lâu hơn để thưởng thức một số địa điểm tham quan ở Đài Loan. Sau khi sắp xếp xong, xin vui lòng cho chúng tôi biết chi tiết chuyến bay của nhà tư vấn để chúng tôi có thể gặp anh ấy / cô ấy ở sân bay. Vui lòng yêu cầu chuyên gia tư vấn của bạn gửi cho chúng tôi tiêu đề bài giảng và tài liệu trước ngày 10 tháng một năm 2005 để chúng tôi có đủ thời gian phô tô tài liệu và sắp xếp phù hợp. Tôi cũng cần sơ yếu lý lịch của người đó, bao gồm TÊN, NGÀY SINH, NƠI SINH, QUỐC TỊCH, TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN, TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN, KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN, THÀNH TỰU KHOA HỌC, HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC HIỆN TẠI, HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC LIÊN QUAN ĐẾN VÀ ẤN PHẨM LỰA CHỌN. Mỗi bài giảng sẽ kéo dài hai giờ đồng hồ, và các chuyên gia tư vấn sẽ được trả thù lao cho mỗi bài giảng. Thời gian tư vấn hy vọng sẽ bắt đầu trước tháng Hai năm 2005. Chúng tôi hoan nghênh bất cứ đề xuất hoặc nhận xét nào liên quan đến đề nghị trên. Mời diễn giả và chuyên gia tư vấn: Ví dụ 1
 21. 21. In light of your renowned research and your contributions in the field of treatment planning systems, we would like formally to invite you to serve as an Invited Speaker at the upcoming Radiotherapy Oncology Conference. We hope your lecture will include a discussion of the current developmental trends in radiotherapy and radiation protection. This conference is to be held at the International Conference Hall at National Taiwan University in Taipei, Taiwan, on April 23, 2004. The following is a tentative schedule for your visit: April 23, 2004: Arrival in Taiwan at Chiang Kai Shek International, and transit to hotel accommodationApril 24, 2004: Tour of Proton Therapy Cancer Center Lecture on a special topic in radiotherapy and radiation protection: 2 to 3 hrs April 25, 2004: Discussion of how to assess current developments in proton therapy April 26, 2004: Discussion of how to improve the quality of proton therapy April 27, 2004: Discussion of the role of radiation protection in proton therapy April 28 2004: Sightseeing of Taipei’s cultural attractions, as arranged by the faculty and the staff at National Taiwan University April 28 2004: Return to the United States Any comments or suggestions regarding the above itinerary or topics of discussion would be most appreciated. If you find the above itinerary acceptable, please send your lecture topics to Dr. Ting, before February 28, 2004. We will then have sufficient time to make copies and appropriate arrangements. I also need your curriculum vitae, including name, date of birth, nationality, academic qualifications, professional experiences, scientific achievements, current scientific activities, other science-related activities, other science-related activities and selected publications. Please pay in advance for your roundtrip airfare and other incidental expenses, and hold onto those receipts for reimbursement prior to your departure from Taiwan. According to our government's tax system, a technical service fee is subject to a 20% tax levy. You must make a copy of the receipt and the counterfoil for us to reimburse you for transportation. Please do not hesitate to let me know if you have any concerns and suggestions. Your contribution to this conference would definitely benefit all of the participants. Mời diễn giả và chuyên gia tư vấn: Ví dụ 2
 22. 22. Với những nghiên cứu nổi tiếng và đóng góp của bạn trong lĩnh vực hệ thống lập kế hoạch điều trị, chúng tôi muốn chính thức mời các bạn làm diễn giả khách mời tại Hội nghị sắp tới về Xạ trị Ung thư. Chúng tôi hy vọng bài thuyết trình của bạn sẽ bao gồm một cuộc thảo luận về các xu hướng phát triển hiện tại trong xạ trị và bảo vệ bức xạ. Hội nghị này sẽ được tổ chức tại Hội trường quốc tế tại Đại học Quốc gia Đài Loan ở Đài Bắc, Đài Loan, ngày 23/4/ 2004. Sau đây là kế hoạch dự kiến cho chuyến thăm của bạn:​​ Ngày 23/ 4/ 2004: Đến Đài Loan tại sân bay quốc tế Chiang Kai Shek, và về khách sạn. Ngày 24/ 4/ 2004: Đến Trung tâm điều trị ung thư bằng Proton. Thuyết trình về một chủ đề đặc biệt trong xạ trị và bảo vệ bức xạ: trong 2-3 giờ. Ngày 25/ 4/ 2004: Thảo luận về phương pháp đánh giá sự phát triển hiện nay trong điều trị proton. Ngày 26/ 4/ 2004: Thảo luận về phương pháp nâng cao chất lượng điều trị proton. Ngày 27/ 4/ 2004: Thảo luận về vai trò của bảo vệ bức xạ trong điều trị proton. Ngày 28/ 4/ 2004: Tham quan các địa điểm văn hóa Đài Bắc, được sắp xếp bởi các giảng viên và các nhân viên tại Đại học Quốc gia Đài Loan. Ngày 28/ 4/ 2004: Quay về Mỹ. Bất kỳ ý kiến đóng góp liên quan đến​​ lịch trình hoặc các chủ đề của cuộc thảo luận trên sẽ được đánh giá cao. Nếu bạn thấy trên lịch trình trên chấp nhận được, xin vui lòng gửi chủ đề bài giảng của bạn cho Tiến sĩ Ting, trước ngày ngày 28/ 02/ 2004. Chúng tôi sẽ có đủ thời gian để chuẩn bị tài liệu và sắp xếp phù hợp. Tôi cũng cần sơ yếu lý lịch của bạn, bao gồm tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, trình độ học vấn, kinh nghiệm chuyên môn, thành tựu khoa học, hoạt động khoa học hiện nay, hoạt động khoa học khác có liên quan, và các ấn phẩm lựa chọn. Vui lòng thanh toán trước vé máy bay khứ hồi cùng các chi phí phát sinh khác, và giữ lại hóa đơn để được hoàn trả trước khi rời Đài Loan. Theo hệ thống thuế của chính phủ của chúng tôi, một khoản phí dịch vụ kỹ thuật chịu mức thuế 20%. Bạn phải phô tô biên lai và gửi cho chúng tôi để được hoàn trả chi phí đi lại. Xin đừng ngần ngại cho tôi biết nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm và góp ý nào. Đóng góp của bạn đối với hội nghị này chắc chắn sẽ hữu ích cho tất cả các thành viên tham gia. Mời diễn giả và chuyên gia tư vấn: Ví dụ 2
 23. 23. We are pleased to hear that you will be returning to Taiwan next month to lecture on recent advances in diagnosing severe ischemia. The incidence of brain strokes among the younger population has increased in Taiwan. Many medical technologies have emerged, aimed at resolving salvageable tissue and irreversible damage. Let me briefly describe the severity of strokes among the younger aged population. The younger population dominates the country’s economic activities, so increases in ischemia or severe brain strokes strain economic resources. Additionally, the island’s national defense heavily relies on its youth: all males perform nearly two years of compulsory military service. Moreover, diagnosing cardiac-vessel-cerebral disease requires expensive medical instrumentation, with related medical insurance coverage that is too expensive for most young people. In light of your renowned research on the role of SPECT and PET scan in nuclear medicine and pharmaceutical-based nuclear medicine, we would like to invite you to serve as an Invited Speaker at National Taiwan University, which is to be held on December 15, 2004. Your lecture will hopefully cover recent trends in SPECT and PET-CT technologies. Your presence at this event would indeed be an honor for us. We will provide a roundtrip airfare ticket and accommodation during your stay in Taiwan. I hope that you can allot extra time to see some of the cultural wonders of Taiwan. Please advise us of your flight number so that we can meet you at Chiang Kai Shek International Airport In Taoyuan. Please also send us your lecture title and outline, along with references, so that we will have sufficient time to make copies. I look forward to hearing from you soon. Mời diễn giả và chuyên gia tư vấn: Ví dụ 3
 24. 24. Chúng tôi rất vui khi biết rằng bạn sẽ trở lại Đài Loan vào tháng tới để thuyết trình về những tiến bộ gần đây trong việc chẩn đoán thiếu máu cục bộ nghiêm trọng. Tỷ lệ đột quỵ não trong nhóm dân số trẻ đã tăng lên tại Đài Loan. Nhiều công nghệ y tế đã nổi lên, nhằm mục đích cứu lấy những mô chưa tổn thương và tổn thương khó cứu vãn. Để tôi ngắn mô tả ngắn gọn mức độ nghiêm trọng của đột quỵ trong nhóm dân số trẻ. Dân số trẻ chiếm ưu thế trong hoạt động kinh tế của cả nước, vì vậy việc gia tăng bệnh thiếu máu cục bộ hoặc đột quỵ não nghiêm trọng gây khó khan cho nguồn lực kinh tế. Ngoài ra, quốc phòng của hòn đảo dựa rất nhiều vào giới trẻ: tất cả nam giới thực hiện gần hai năm nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Hơn nữa, việc chẩn đoán bệnh tim mạch, bệnh não đòi hỏi phải có thiết bị y tế đắt tiền, có bảo hiểm y tế, mà những chi phí đó là quá đắt đối với hầu hết những người trẻ tuổi. Với những nghiên cứu nổi tiếng của mình về vai trò của SPECT và PET trong y học hạt nhân và dược phẩm y học hạt nhân, chúng tôi muốn mời bạn làm diễn giả khách mời tại Đại học Quốc gia Đài Loan, được tổ chức vào ngày 15/ 12/ 2004. Bài giảng của bạn hy vọng sẽ bao gồm các xu hướng gần đây trong công nghệ SPECT và PET-CT. Sự hiện diện của bạn tại sự kiện này thực sự sẽ là một vinh dự cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ cung cấp vé máy bay, và nơi ăn ở trong thời gian của bạn ở Đài Loan. Tôi hy vọng rằng bạn có thể ở lại thêm một thời gian để tham quan một số kỳ quan văn hóa của Đài Loan. Hãy cho chúng tôi biết số chuyến bay của bạn để chúng tôi có thể đón bạn tại Sân bay Quốc tế Chiang Kai Shek ở Taoyuan. Xin vui lòng gửi cho chúng tôi tiêu đề bài giảng và đề cương, cùng với các tài liệu tham khảo, để chúng tôi có đủ thời gian chuẩn bị tài liệu. Tôi mong muốn nhận được câu trả lời từ bạn sớm. Mời diễn giả và chuyên gia tư vấn: Ví dụ 3
 25. 25. Quite some time has passed since you visited our laboratories in June of 2004. I hope that all is going well at your institute. With regard to the scientific and non-scientific collaboration between China and Taiwan, R.O.C., as outlined in our signing of a memorandum of understanding (MOU) between our two organizations on research into traditional Chinese medicine-related topics, the time seems right for the Yuanpei University of Science and Technology Research Institute and National Tsing Hua University to begin collaborative activities. As I mentioned in our earlier conversation, we could begin by exchanging scientific experts. I would thus like to propose the following. Please recommend one scientific expert to serve as a short-term consultant at Yuanpei University of Science and Technology. Naturally, we would like someone whose expertise is highly relevant to the following subjects. 1. Proficiency in the latest technologies related to traditional Chinese medicine. 2. Solid background in designing and integrating approaches to facilitating commercial applications of traditional Chinese medicine. This expert must also be fluent in English and Chinese (and hopefully have a fundamental grasp of the Taiwanese dialect). We hope that he/she will be able to lecture on the following topics during his or her roughly two-week stay at our laboratory.  1. Recent advances in research on Chinese herbal medicine at Yuanpei University of Science and Technology (2 hours) 2. Technological advances in traditional Chinese pharmacology (3 hours) 3. Introduction to chemical components in Chinese herbal medicine (3 hours) 4. GC mass machine-related applications in Chinese herbal medicine We will offer a round-trip airfare from China to Taipei, and accommodation in Taiwan during the consultancy period. An honorarium will also be provided for the seminars. If you have such a person available or if you have any comments regarding this proposal, please let us know at your earliest convenience. Mời diễn giả và chuyên gia tư vấn: Ví dụ 4
 26. 26. Cũng đã khá lâu rồi kể từ khi bạn đến thăm phòng nghiên cứu của chúng tôi vào tháng Sáu năm 2004. Tôi hy vọng mọi công việc ở viện của bạn đều diễn ra suông sẻ. Liên quan đến sự hợp tác khoa học và phi khoa học giữa Trung Quốc và Đài Loan, như được nêu trong bản thỏa thuận được ký kết của chúng ta về việc nghiên cứu vào các chủ đề liên quan đến y học truyền thống Trung Quốc, có lẻ đã đến lúc để Đại học Yuanpei thuộc Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ, Đại học Quốc gia Tsing Hua bắt đầu các hoạt động hợp tác. Như tôi đã đề cập trong cuộc trò chuyện trước đó, chúng ta có thể bắt đầu bằng cách trao đổi chuyên gia khoa học. Vì vậy tôi muốn đề xuất như sau. Xin vui lòng giới thiệu cho chúng tôi một chuyên gia khoa học để làm chuyên gia tư vấn ngắn hạn tại Đại học Khoa học và Công nghệ Yuanpei. Đương nhiên, chúng tôi muốn một người nào đó có chuyên môn là rất phù hợp cho các chủ đề sau đây. 1. Thành thạo về công nghệ mới nhất liên quan đến y học cổ truyền Trung Quốc. 2. Có kiến thức vững chắc trong việc thiết kế và tích hợp các phương pháp để tạo điều kiện cho các ứng dụng thương mại của y học cổ truyền Trung Quốc. Chuyên gia này cũng phải thông thạo tiếng Anh và tiếng Trung Quốc (và hy vọng có căn bản về phương ngữ Đài Loan). Chúng tôi hy vọng rằng người ấy sẽ có thể thuyết trình về các chủ đề sau trong khoảng thời gian hai tuần ngắn ngủi tại phòng nghiên cứu của chúng tôi. 1. Tiến bộ mới trong nghiên cứu về thuốc thảo dược Trung Quốc tại Đại học Khoa học và Công nghệ Yuanpei (2 giờ). 2. Tiến bộ công nghệ trong ngành dược cổ truyền Trung Quốc (3 giờ) 3. Giới thiệu về thành phần hóa học trong thuốc thảo dược Trung Quốc (3 giờ) 4. Các ứng dụng máy GC trong y học thảo dược Trung Quốc. Chúng tôi sẽ cung cấp vé máy bay khứ hồi từ Trung Quốc đến Đài Bắc, và nơi ăn ở tại Đài Loan trong thời gian tư vấn. Tiền thù lao cũng sẽ được chi trả cho các cuộc hội thảo. Nếu bạn có một chuyên gia như vậy hoặc nếu bạn có bất kỳ ý kiến đề xuất nào, xin vui lòng cho chúng tôi biết trong thời gian sớm nhất. Mời diễn giả và chuyên gia tư vấn: Ví dụ 4
 27. 27. Quite some time has passed since you visited our laboratories in December 2004. I hope you can come to our laboratories again. Once the schedule has been finalized, I will reserve a hotel room for you. The average price of a single room in Hsinchu ranges from US$ 100 to US$ 150. If you decide to come, please purchase your roundtrip ticket (business class) in advance and save the receipt for reimbursement. I should also mention that Taiwan’s government levies a technical service fee tax of 20%. During your stay, we hope to consult with you on enzyme-linked immunosobent assay (ELISA), with particular focus on the following areas; a. how to produce the cortisol antibody; b. how to produce the HRP; c. how to ameliorate a defect in enzyme-linked immunosobent assay (ELISA); d. a brief review of the status of your current research; e. explanation of developmental trends in the biotech sector and related manufacturing, and f. descriptions of your previous research collaborations with the biotech sector. For your participation in this event, we will offer round-trip airfare from New York to Taipei, as well as accommodation in Taiwan during the consultancy period. An honorarium for the seminars will also be given. If you have any comments regarding the above proposal or topics to be added for discussion, please let us know at your earliest convenience. Mời diễn giả và chuyên gia tư vấn: Ví dụ 5
 28. 28. Cũng đã khá lâu rồi kể từ khi bạn đến thăm phòng nghiên cứu của chúng tôi vào tháng Mười Hai năm 2004. Tôi hy vọng bạn có thể đến các phòng nghiên cứu của chúng tôi một lần nữa. Một khi lịch trình đã được hoàn tất, tôi sẽ đặt phòng khách sạn cho bạn. Giá trung bình của một căn đơn tại Hsinchu dao động từ 100 USD đến 150 USD. Nếu bạn quyết định đến, hãy mua vé khứ hồi (hạn thương gia) trước và giữ hoá đơn để được hoàn trả. Tôi cũng nên đề cập rằng chính phủ của Đài Loan đánh thuế phí dịch vụ kỹ thuật là 20%. Trong chuyến thăm của bạn, chúng tôi hy vọng sẽ tham khảo từ bạn về liên kết enzyme immunosobent khảo nghiệm (ELISA), với sự tập trung đặc biệt vào các lĩnh vực sau; a. Phương pháp sản xuất các kháng thể cortisol; b. Phương pháp sản xuất HRP; c. Phương pháp cải thiện một khiếm khuyết trong liên kết enzyme immunosobent khảo nghiệm (ELISA); d. Một đánh giá ngắn gọn về tình trạng nghiên cứu hiện tại của bạn; e. Giải thích về xu hướng phát triển trong lĩnh vực công nghệ sinh học và sản xuất có liên quan, và f. Mô tả về hợp tác nghiên cứu trước đó của bạn với lĩnh vực công nghệ sinh học. Để chuyến thăm này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn vé máy bay khứ hồi từ New York đến Đài Bắc, cũng như nơi ăn ở tại Đài Loan trong thời gian tư vấn. Tiền thù lao cho các buổi hội thảo cũng sẽ được chi trả. Nếu bạn có bất kỳ ý kiến đề xuất hoặc chủ đề để thêm vào các cuộc thảo luận, xin vui lòng cho chúng tôi biết trong thời gian sớm nhất. Mời diễn giả và chuyên gia tư vấn: Ví dụ 5
 29. 29. Given your eminence in the field of marketing, we would like formally to invite you to participate as an Invited Speaker at the upcoming Internet Marketing Symposium to be held at Yuanpei University of Science and Technology (Taiwan) on February 10, 2005. We hope that your lecture will cover recent trends and developments in Internet-based advertising and marketing strategies. As February is normally a busy month as everyone prepares for Chinese New Year, I would suggest rescheduling the symposium to March 22nd. I advise you to extend your visit until March 26 to give you time to tour some of Taiwan’s areas of natural beauty. The organizing committee will provide a roundtrip airfare, hotel accommodation and a speech honorarium for your lecture. Please let us know as soon as possible whether you will be able to accept our invitation and if this change in dates is acceptable to you. If so, please send us your lecture title and related handouts before December 31, 2004. I will be in touch with you shortly regarding further details of the symposium and travel arrangements. Your contribution to the symposium would definitely benefit all of the participants. I anxiously look forward to your favorable reply. Mời diễn giả và chuyên gia tư vấn: Ví dụ 6
 30. 30. Với sự ưu việt của mình trong lĩnh vực tiếp thị, chúng tôi muốn chính thức mời bạn làm diễn giả khách mời tại Hội nghị chuyên đề sắp tới về Tiếp thị trên Internet được tổ chức tại Đại học Khoa học và Công nghệ Yuanpei (Đài Loan) vào ngày 10 tháng 2, năm 2005. Chúng tôi hy vọng bài giảng của bạn sẽ bao gồm các xu hướng gần đây và phát triển trong chiến lược quảng cáo và tiếp thị trên Internet. Tháng 2 thường là tháng bận rộn vì tất cả mọi người chuẩn bị cho Tết Nguyên đán, tôi sẽ đề nghị hoãn hội nghị lại ngày 22 tháng ba. Tôi khuyên bạn nên ở lại thêm cho đến ngày 26 tháng 3 để có thời gian tham quan một số thắng cảnh của Đài Loan. Ban tổ chức sẽ cung cấp vé máy bay khứ hồi, nơi ăn ở tại khách sạn và một khoản thù lao cho bài giảng của bạn. Xin vui lòng cho chúng tôi biết câu trả lời càng sớm càng tốt nếu bạn đồng ý những thay đổi về lịch trình. Xin vui lòng gửi cho chúng tôi tiêu đề bài giảng và tài liệu có liên quan trước ngày 31, tháng 12 năm 2004. Tôi sẽ liên lạc với bạn về chi tiết cả hội nghị và sắp xếp tham quan du lịch. Đóng góp của bạn trong hội nghị chắc chắn sẽ rất hữu ích cho tất cả các thành viên tham gia. Tôi mong được nhận câu trả lời đồng ý từ bạn. Mời diễn giả và chuyên gia tư vấn: Ví dụ 6
 31. 31. Tài liệu tham khảo Knoy, T (2006) Effectively Communicating Online. Taipei: Yang Chih Publishing
 32. 32. Further details can be found at www.chineseowl.idv.tw

×