Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kiem tra 1 tiet tiet 10

743 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kiem tra 1 tiet tiet 10

  1. 1. THCS: Lê Thánh Tông 2012 -2013 Họ và tên : …………………………… Tiết 10: KIỂM TRA 1 TIẾT ( ĐỀ I ) Lớp : 7 … Môn : VẬT LÝ 7 A. TRẮC NGHIỆM : ( 6 điểm ). Khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu câu ,mà Em cho là đúng : Câu 1: Vật không phải nguồn sáng là : A. Ngọn nến đang cháy ; B. Vỏ chai sáng chói dưới trời nắng; C. Mặt trời ; D. Đèn ống đang sáng . Câu 2: Chùm sáng hội tụ là chùm sáng mà : A. Các tia sáng không giao nhau trên đường truyền ;B. Các tia sáng loe rộng ra ,kéo dài gặp nhau C. Các tia sáng giao nhau trên đường truyền ; D. Các tia sáng loe rộng ra ,trên đường truyền Câu 3: Hiện tượng nào dưới đây không phải là hiện tượng phản xạ ánh sáng: A. Quan sát thấy ảnh của mình trong gương phẳng. B. Dùng đèn pin chiếu một chùm sáng lên một gương phẳng đặt trên bàn, ta thu được một vết sáng trên tường. C. Quan sát thấy con cá trong bể nước to hơn so với quan sát ở ngoài không khí. D. Nhìn xuống mặt nước thấy cây cối ở bờ ao bị mọc ngược so với cây cối trên bờ. Câu 4: Cho hình vẽ biểu diễn định luật phản xạ ánh sáng. Nhìn vào hình vẽ ta thấy tia tới, tia phản xạ, góc tới, góc phản xạ và pháp tuyến là: A. Tia tới SI, tia phản xạ IR, pháp tuyến IN; góc tới i, góc phản xạ i’. N S R I B. Tia tới SI, tia phản xạ IR, pháp tuyến IN; góc phản xạ i, góc tới i’. i i' C. Tia tới SI, tia phản xạ IN, pháp tuyến IR; góc tới i, góc phản xạ i’. I D. Tia tới IN, tia phản xạ IR, pháp tuyến IS; góc tới i, góc phản xạ i’. Câu 5: Chiếu một tia sáng lên một gương phẳng ta thu được một tia phản xạ tạo với N' 0 mặt gương một góc 60 . Góc phản xạ có giá trị là A. 100 B. 200 C. 300 D. 400 Câu 6: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là A. Ảnh ảo, hứng được trên màn và lớn bằng vật. B. Ảnh ảo, không hứng được trên màn và nhỏ hơn vật. C. Ảnh ảo, nhìn vào gương sẽ thấy và lớn bằng vật.D. Ảnh ảo, nằm phía sau gương và nhỏ hơn vật. Câu 7. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là A. ảnh ảo,không hứng được trên màn,luôn nhỏ hơn vật.C.ảnh ảo,không hứng được trên màn,bằng vật. B. ảnh thật, không hứng được trên màn, nhỏ hơn vật. D.ảnh ảo,không hứng được trên màn, lớn hơn vật Câu 8: Khi có hiện tượng nhật thực, vị trí tương đối của Trái Đất, Mặt Trời và Mặt Trăng là A. Trái Đất – Mặt Trời – Mặt Trăng.; C. Trái Đất – Mặt Trăng – Mặt Trời. B. Mặt Trời – Trái Đất – Mặt Trăng. D. Mặt Trăng – Trái Đất – Mặt Trời. Câu 9: Trong các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn chính xác định luật phản xạ ánh sáng? S N R 450 N S 0 400 500 40 R S R N S I I B. I A. N 450 450 50 0 50 I C. R 0 D. Câu 10: Chiếu một tia sáng lên một gương phẳng ta thu được một tia phản xạ tạo với tia tới một góc 800. Góc tới có giá trị là A. 100 B. 200 C. 300 D. 400 B. TỰ LUẬN: ( 4đ) ( Học sinh làm ở trang sau ) Câu 11: Phát biểu Định luật truyền thẳng ánh sáng ? Hãy giải thích hiện tượng nhật thực? Vùng nào trên Trái Đất có hiện tượng nhật thực toàn phần, một phần? Câu 12: Một vật sáng AB đặt trước một gương phẳng (hình 1). Góc tạo bởi vật và gương phẳng bằng 600. Hãy vẽ ảnh của vật AB tạo bởi gương phẳng và cho biết góc bởi giữa ảnh và mặt gương.? www.nguyenmenlethanhtong.violet.vn A 0 B 60 I Hình 1 1 tạo
  2. 2. THCS: Lê Thánh Tông Họ và tên : …………………………… Tiết 10: KIỂM TRA 1 TIẾT ( ĐỀ II ) Lớp : 7 … Môn : VẬT LÝ 7 A. TRẮC NGHIỆM : ( 6 điểm ). Khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu câu ,mà Em cho là đúng : 2012 -2013 Câu 1: Vật không phải nguồn sáng là : A. Mặt trời; B Đèn ống đang sáng.; C. Ngọn nến đang cháy; D. Vỏ chai sáng chói dưới trời nắng. Câu 2: Chùm sáng hội tụ là chùm sáng mà : A. Các tia sáng không giao nhau trên đường truyền ;B Các tia sáng giao nhau trên đường truyền. C. Các tia sáng loe rộng ra ,kéo dài gặp nhau ; D. Các tia sáng loe rộng ra ,trên đường truyền Câu 3: Hiện tượng nào dưới đây không phải là hiện tượng phản xạ ánh sáng: A. Quan sát thấy ảnh của mình trong gương phẳng. B. Dùng đèn pin chiếu một chùm sáng lên một gương phẳng đặt trên bàn, ta thu được một vết sáng trên tường. C.. Nhìn xuống mặt nước thấy cây cối ở bờ ao bị mọc ngược so với cây cối trên bờ. D. Quan sát thấy con cá trong bể nước to hơn so với quan sát ở ngoài không khí Câu 4: Cho hình vẽ biểu diễn định luật phản xạ ánh sáng. Nhìn vào hình vẽ ta thấy tia tới, tia phản xạ, góc tới, góc phản xạ và pháp tuyến là: A. Tia tới SI, tia phản xạ IN, pháp tuyến IR; góc tới i, góc phản xạ i’. N S R I B. Tia tới SI, tia phản xạ IR, pháp tuyến IN; góc phản xạ i, góc tới i’. i i' C. Tia tới SI, tia phản xạ IR, pháp tuyến IN; góc tới i, góc phản xạ i’ I D. Tia tới IN, tia phản xạ IR, pháp tuyến IS; góc tới i, góc phản xạ i’. Câu 5: Chiếu một tia sáng lên một gương phẳng ta thu được một tia phản xạ tạo với N' mặt gương một góc 500. Góc phản xạ có giá trị là A. 100 B. 200 C. 300 D. 400 Câu 6: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là A Ảnh ảo, nhìn vào gương sẽ thấy và lớn bằng vật.. B. Ảnh ảo, không hứng được trên màn và nhỏ hơn vật. C. Ảnh ảo, hứng được trên màn và lớn bằng vật.D. Ảnh ảo, nằm phía sau gương và nhỏ hơn vật. Câu 7. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là A. ảnh ảo,không hứng được trên màn,luôn nhỏ hơn vật.C.ảnh ảo,không hứng được trên màn,bằng vật. B. ảnh thật, không hứng được trên màn, nhỏ hơn vật. D.ảnh ảo,không hứng được trên màn, lớn hơn vật Câu 8: Khi có hiện tượng nhật thực, vị trí tương đối của Trái Đất, Mặt Trời và Mặt Trăng là A. Trái Đất – Mặt Trời – Mặt Trăng.; C. Mặt Trời – Trái Đất – Mặt Trăng B. Trái Đất – Mặt Trăng – Mặt Trời.. D. Mặt Trăng – Trái Đất – Mặt Trời. Câu 9: . Trong các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn chính xác định luật phản xạ ánh sáng? S N R 0 45 500 I A. N S 0 400 40 R S I B. N 450 450 R N S R 0 50 I I C. 0 50 D. Chiếu một tia sáng lên một gương phẳng ta thu được một tia phản xạ tạo với tia tới một góc 600. Góc tới có giá trị là A. 100 B. 200 C. 300 D. 400 Câu 10.. B. TỰ LUẬN: ( 4đ) ( Học sinh làm ở trang sau ) Câu 11: Phát biểu Định luật phản xạ ánh sáng ánh sáng ? Hãy giải thích hiện tượng Nguyệt thực ? Câu 12: Dựa vào tính chất ảnh tạo bởi gương phẳng, hãy vẽ ảnh của điểm sáng S và vật sáng AB đặt trước gương phẳng (hình 1)? www.nguyenmenlethanhtong.violet.vn A S a) Hình 1 B b) 2
  3. 3. THCS: Lê Thánh Tông 2012 -2013 Tiết 10: KIỂM TRA 1 TIẾT VẬT LÝ 7 Ngày soạn : 22/10/2012 Ngày kiểm tra :30/10/2012 I. MỤC TIÊU : - Kiểm tra lại các kiến thức đã học từ Tiết 1 đến tiết 9 . - Rèn luyện kỹ năng giải Bài tập Vật lý - Rèn luyện tính cẩn thận , trung thực và nghiêm túc trong khi làm bài II. NỘI DUNG : 1. Lập ma trận : - Xác định hình thức kiểm tra : Kết hợp TNKQ và TL ( 60%Trắc nghiệm ; 40% tự luận ) - Lập ma trận : a) Tính Trọng số : Nội dung Tổng số tiết Sự truyền ánh sáng Phản xạ ánh sáng Gương ( phẳng .cầu lồi .cầu lõm ). Ảnh của một vật tạo bởi gương ( phẳng .cầu lồi .cầu lõm ). Tổng số Tỉ lệ thực dạy LT(cấp VD(cấp độ độ 1,2) 3,4) Lí thuyết Trọng số LT(cấp độ VD(cấp độ 1,2) 3,4) 4 4 2,4 1,6 26,7 17,7 5 3 1,8 3,2 20 35,6 9 7 4,2 4,8 46,7 53,3 b) Tính số câu hỏi : Nội dung Sự truyền ánh sáng Phản xạ ánh sáng Gương ( phẳng .cầu lồi .cầu lõm ). Ảnh của một vật tạo bởi gương ( phẳng .cầu lồi .cầu lõm ). Sự truyền ánh sáng Phản xạ ánh sáng Gương ( phẳng .cầu lồi .cầu lõm ). Ảnh của một vật tạo bởi gương ( phẳng .cầu lồi .cầu lõm ). Tổng số Trọng số Tổng Số lượng câu hỏi TN TL Điểm số 26,7 4 3 1 2,8đ 20 3 2 1 2,2đ 17,7 3 2 1 2,2đ 35,6 4 3 1 2,8đ 100 14 10 4 10 c) Biên soạn câu hỏi theo ma trận : NỘI DUNG ĐỀ : Kèm theo ĐÁP ÁN : ĐỀ I: A. TRẮC NGHIỆM : www.nguyenmenlethanhtong.violet.vn 3
  4. 4. THCS: Lê Thánh Tông Câu 1 B Câu 2 C 2012 -2013 Câu 3 C Câu 4 A Câu 5 C Câu 6 C Câu 7 A Câu 8 C Câu 9 C Câu 10 D B. TỰ LUẬN : Câu 11: * Phát biểu định luật : Trong môi trường trong suốt và đồng tính ,ánh sáng truyền đi theo đường thẳng .( 1đ ) * Giải thích hiện tượng nhật thực : Khi Mặt Trăng nằm giữa Mặt trời và Trái đất ,Mặt trăng đóng vai trò là vật chắn sáng ,vùng phía sau mặt trăng là vùng bóng tối ,những người sống tren Trái đất ở vùng này thấy Hiện tượng Nhật thực .( 0,5đ) * Vùng bóng tối thì có Nhật thực toàn phần còn vùng bóng nửa tối thì thấy Nhật thực một phần .( 0,5đ) Câu 12: * 2 điểm - Vẽ đúng ảnh A'B' của AB qua gương 1 điểm A 600 B I B' 1 điểm - Nêu được góc hợp bởi giữa ảnh A'B' và mặt gương là 600 A' Hình 2 ĐỀ II: A. TRẮC NGHIỆM : Câu 1 Câu 2 D B B. TỰ LUẬN : Câu 11: Câu 3 D Câu 4 C Câu 5 D Câu 6 A Câu 7 A 1 điểm. Nội dung Định luật phản xạ ánh sáng: - Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến tại điểm tới - Goác phản xạ bằng góc tới Câu 8 B Câu 9 C Câu 10 C 1,5 điểm KhiTrais đất nằm giữa Mặt Trời và Mặt trăng .Trái đất là vật chắn sáng .Mặt trăng nằm trong vùng bóng tồi nên xảy ra hiện tượng Nguyệt thực .(0,5đ ) Câu 12: Vẽ đúng ảnh trong mỗi trường hợp cho 0,5 điểm S S' A A' B' Trình bày được cách vẽ cho 1điểm www.nguyenmenlethanhtong.violet.vn 4
  5. 5. THCS: Lê Thánh Tông www.nguyenmenlethanhtong.violet.vn 2012 -2013 5
  6. 6. THCS: Lê Thánh Tông www.nguyenmenlethanhtong.violet.vn 2012 -2013 5

×