Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De cuong on tap vat li 7 ki 1 nh 20112012

457 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

De cuong on tap vat li 7 ki 1 nh 20112012

 1. 1. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VẬT LÍ 7- HỌC KÌ II.LÍ THUYẾT: 1.M¾t ta nhËn biÕt ¸nh s¸ng : khi cã ¸nh s¸ng truyÒn vµo m¾t ta. -Ta nh×n thÊy mét vËt khi cã ¸nh s¸ng tõ vËt ®ã truyÒn vµo m¾t ta. - Nguoàn saùng: vaät töï noù phaùt ra aùnh saùng. vÝ dô :MÆt trêi , ng«i sao,tia chíp, ®om ®ãm,nham th¹ch phun tõ nói löa,®Ìn pin,… - Vaät saùng: vaät töï phaùt ra aùnh saùng hoaëc haét laïi aùnh saùng töø vaät khaùc chieáu vaøo noù vÝ dô :Voû chai saùng choùi döôùi trôøi naéng,tê giÊy,tr¸i ®Êt ,m¾t ng-êi,sao chæi ,sao mai(sao kim,sao h«m),… 2.Sù truyÒn ¸nh s¸ng : Ñöôøng truyeàn cuûa aùnh saùng trong khoâng khí laø ñöôøng thaúng. *Ñònh luaät truyeàn thaúng cuûa aùnh saùng: Trong moâi tröôøng trong suoát vaø ñoàng tính aùnh saùng truyeàn ñi theo ñöôøng thaúng. -Trong m«i tr-êng ch©n kh«ng ¸nh s¸ng truyÒn ®i qua ®-îc ,v× vËy mµ ¸nh s¸ng MÆt trêi ®i ®Õn ®-îc Tr¸i ®Êt (gi÷a mÆt trêi vµ tr¸i ®Êt lµ m«i tr-êng ch©n kh«ng ) - Coù 3 loaïi chuøm saùng: a/ Chuøm saùng song song: goàm caùc tia saùng khoâng giao nhau treân ñöôøng truyeàn cuûa chuùng. b/ Chuøm saùng hoäi tuï: goàm caùc tia saùng giao nhau treân ñöôøng truyeàn cuûa chuùng. c/ Chuøm saùng phaân kyø: goàm caùc tia saùng loe roäng ra treân ñöôøng truyeàn cuûa chuùng. vÝ dô :Chóm ¸nh chiÕu ra tõ mét c©y ®Ìn pin,ngän ®Ìn ,.. lµ chïm tia ph©nk×. 3.Boùng toái naèm phía sau vaät caûn, khoâng nhaän ñöôïc aùnh saùng töø nguoàn saùng truyeàn tôùi. -Boùng nöûa toái naèm phía sau vaät caûn chæ nhaän ñöôïc aùnh saùng töø moät phaàn cuûa nguoàn saùng truyeàn tôùi. -X¶y ra nhËt thùc khi nµo: Khi Maët Traêng naèm trong khoaûng töø Maët Trôøi ñeán Traùi Ñaát vaø thaúng haøng, treân Traùi Ñaát xuaát hieän nhaät thöïc. Nhaät thöïc toaøn phaàn (hay moät phaàn) quan saùt ñöôïc ôû choã coù boùng toái (hay boùng nöõa toái) cuûa Maët Traêng treân Traùi Ñaát. -Vïng bãng tèi trªn tr¸i ®Êt kh«ng nh×n thÊy mÆt trêi, ®ã lµ hiÖn t-îng nhËt thùc. - NhËt thùc toµn phÇn : khi ta ë trong vïng bãng tèi kh«ng nh×n thÊy mÆt trêi.
 2. 2. - NhËt thùc 1 phÇn : khi ta ®øng ë vïng nöa tèi nh×n thÊy mét phÇn mÆt trêi -HiÖn t-îng nhËt thùc lµ hiÖn t-îng :h×nh thµnh bãng ®en trªn Tr¸i ®Êt khi MÆt tr¨ng n»m gi÷a tr¸i ®Êt vµ mÆt trêi. -Khi cã nhËt thùc th× vÞ trÝ t-¬ng ®èi cña tr¸i ®Êt ,mÆt trêi ,mÆt tr¨ng lµ: Tr¸i ®Êt-MÆt tr¨ng-MÆt trêi. -Nguyeät thöïc xaûy ra khi Maët Traêng bò Traùi Ñaát che khuaát khoâng ñöôïc Maët Trôøi chieáu saùng. -hiÖn t-îng nguyÖt thùc lµ hiÖn t-îng : h×nh thµnh bãng ®en trªn mÆt tr¨ng khi Tr¸i ®Êt n»m gi÷a mÆt tr¨ng vµ MÆt trêi . -Khi cã nguyÖt thùc th× vÞ trÝ t-¬ng ®èi cña tr¸i ®Êt ,mÆt trêi ,mÆt tr¨ng lµ: MÆt tr¨ng-Tr¸i ®Êt-MÆt trêi. *Chó ý :nhËt thùc chØ x¶y ra trong vßng vµi phót trong khi nguyÖt thùc x¶y ra trong kho¶ng 2 giê ®ång hå. 4.Ñònh luaät phaûn xaï aùnh saùng : (gåm 2 néi dung sau ) - Tia phaûn xaï naèm trong cuøng maët phaúng vôùi tia tôùi vaø ñöôøng phaùp tuyeán cuûa göông ôû ñieåm tôùi. - Goùc phaûn xaï luoân luoân baèng goùc tôùi . *Tính chaát cuûa aûnh taïo bôûi göông phaúng: - Aûnh cuûa1vaät taïo bôûi göông phaúng khoâng höùng ñöôïc treân maøn chaén, goïi laø aûnh aûo. -Ñoä lôùn cuûa aûnh cuûa moät vaät taïo bôûi göông phaúng baèng ñoä lôùn cuûa vaät. -Ñieåm saùng vaø aûnh cuûa noù taïo bôûi göông phaúng caùch göông moät khoaûng baèng nhau.(kho¶ng c¸ch tõ vËt ®Õn g-¬ng b»ng kho¶ng c¸ch tõ ¶nh ®Õn g-¬ng ) 5.AÛnh cuûa moät vaät taïo bôûi göông caàu loài coù nhöõng tính chaát sau: - Laø aûnh aûo khoâng höùng ñöôïc treân maøn chaén.AÛnh nhoû hôn vaät. - C¸c vËt lµ g-¬ng cÇu låi: kÝnh chiÕu hËu « t« ,g-¬ng ®Æt ë nh÷ng ®äan ®-êng gÊp khóc, mÆt ngoµi cña chiÕc cèc tr¸ng b¹c,… *Vuøng nhìn thaáy cuûa göông caàu loài: Nhìn vaøo göông caàu loài, ta quan saùt ñöôïc 1 vuøng roäng hôn so vôùi khi nhìn vaøo göông phaúng coù cuøng kích thöôùc. 6.AÛnh taïo bôûi göông caàu loõm: -AÛnh aûo taïo bôûi göông caàu loõm lôùn hôn vaät. -Göông caàu loõm coù taùc duïng bieán ñoåi moät chuøm tia tôùi song song thaønh moät chuøm tia phaûn xaï hoäi tuï vaøo moät ñieåm. Vaø ngöôïc laïi, bieán ñoåi moät chuøm tia tôùi phaân kyø thích hôïp thaønh moät chuøm tia phaûn xaï song song. 7.Caùc nguoàn aâm coù chung ñaëc ñieåm : -Nhaän bieát nguoàn aâm:Vaät phaùt ra aâm goïi laø nguoàn aâm.( nguån ©m lµ c¸c vËt dao ®éng ) -nguån ©m tù nhiªn : tiÕng sÊm, tiÕng mÌo kªu,tiÕng suèi,tiÕng giã,… -nguån ©m nh©n t¹o :tiÕng ®µn ,tiÕng s¸o ,m¸y thu thanh, tiÕng cßi ,… -§µn ghi ta :d©y ®µn dao ®éng lµm thïng ®µn dao ®éng theo.Nhê cãthïng ®µn mµ ©m thanh ph¸t ra ®-îc lín h¬n.¢ m mµ ta nghe ®-îc lµ do thïng ®µn dao ®éng .ChÊt l-îng cña thïng ®µn quy ®Þnh chÊt l-îng cña chiÕc ®µn. - Khi phaùt ra aâm, caùc vaät ñeàu dao ñoäng (rung ñoäng) 8.Dao ñoäng nhanh, chaäm- taàn soá: - Sè dao ®éng trong mét gi©y gäi lµ tÇn sè .Ñôn vò taàn soá laø hec, kí hieäu : Hz Tai ngöôøi bình thöôøng coù theå nghe ñöôïc nhöõng aâm coù taàn soá töø 20 Hz ñeán20000 Hz.
 3. 3. TÇn sè d-íi 20 Hz gäi lµ h¹ ©m.lín h¬n 20000Hz gäi lµ siªu ©m.ng-êi kh«ng thÓ nghe ®-îc siªu ©m vµ h¹ ©m. -AÂm cao ( aâm boång), aâm thaáp (aâm traàm) : -Dao ñoäng caøng nhanh (hoaëc chaäm) , taàn soá dao ñoäng caøng lôùn (hoaëc nhoû) ¢m ph¸t ra cµng cao (cµng bæng ) - AÂm phaùt ra caøng thaáp ( caøng traàm ) khi taàng soá dao ñoäng caøng nhoû. 9. Ñoä to , nhá cuûa moät soá aâm -Bieân ñoä dao ñoäng : Ñoä leäch lôùn nhaát cuûa vaät dao ñoäng so vôùi vò trí caân baèng cuûa noù. -Ñoä to cuûa aâm ñöôïc ño baèng ñôn vò ñeâxiben, kyù hieäu : dB -AÂm phaùt ra caøng to khi bieân ñoä dao ñoäng cuûa aâm caøng lôùn.( ng-îc l¹i ©m ph¸t ra cµng nhá khi biªn ®é dao ®éng cña ©m cµng nhá ) -Ng-ìng ®au cã thÓ lµm ®iÕc tai lµ:130 dB. 10.-AÂm coù theå truyeàn qua nhöõng moâi tröôøng nhö raén, loûng, khí vaø khoâng theå truyeàn qua moâi tröôøng chaân khoâng. - ÔÛ caùc vò trí caøng xa (hoaëc gaàn) nguoàn aâm thì aâm nghe caøng nhoû (hoaëc to)  Chaát raén, loûng, khí laø nhöõng moâi tröôøng coù theå truyeàn ñöôïc aâm.  Vaän toác truyeàn aâm trong chaát raén lôùn hôn trong chaát loûng , trong chaát loûng lôùn hôn trong chaát khí. 11.- AÂm doäi laïi khi gaëp moät maët chaén laø aâm phaûn xaï. - Tieáng vang laø aâm phaûn xaï nghe ñöôïc caùch aâm tröïc tieáp ít nhaát laø 1/15 giaây. - Caùc vaät cöùng, coù beà maët nhaün, phaûn xaï aâm toát ( haáp thuï aâm keùm) vÝ dô :maët göông, maët ñaù hoa, taám kim loaïi, töôøng gaïch - Caùc vaät meàm, coù beà maët goà gheà phaûn xaï aâm keùm. VÝ dô :mieáng xoáp, aùo len, gheá ñeäm muùt, cao su xoáp -¤ nhiÔm tiÕng ån x¶y ra khi tiÕng ån to ,kÐo dµi g©y ¶nh h-ëng xÊu ®Õn søc kháe con ng-êi. -BiÖn ph¸p chèng « nhiÔm tiÕng ån: lµm gi¶m ®é to cña tiÕng ån;ng¨n chÆn ®-êng truyÒn cña tiÕng ån hoÆc lµm cho ®-êng truyÒn cña tiÕng ån theo h-íng kh¸c . -C¸c vËt liÖu dïng ®Ó lµm gi¶m ®é to cña ©m truyÒn ®Õn tai gäi lµ vËt liÖu c¸ch ©m.VÝ du : b«ng ,xèp,v¶i ,g¹ch,gç,bª t«ng,… ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VẬT LÍ 7- HỌC KÌ II. TRẮC NGHIỆM: CHƯƠNG I: ÁNH SÁNG Caâu 1/ Maét ta nhaän bieát ñöôïc aùnh saùng khi naøo? A. Khi xung quanh ta coù aùnh saùng. B. Khi ta môû to maét. C. Khi coù aùnh saùng truyeàn vaøo maét ta. D. Khi khoâng coù vaät chaén saùng. Caâu 2/ Nguoàn saùng laø gì? A. Laø nhöõng vaät töï phaùt ra aùnh saùng. B. Laø nhöõng vaät ñöôïc chieáu saùng. C. Laø nhöõng vaät haét laïi aùnh saùng. D. Laø nhöõng vaät ñöôïc nung noùng. Caâu 3/ Tröôøng hôïp naøo döôùi ñaây khoâng phaûi laø vaät saùng? A. Quyeån saùch ñaët treân baøn vaøo ban ñeâm. B. Maët trôøi. C. Ñoâi deùp ñeå ngoaøi heø vaøo buoåi saùng. D. Quaàn aùo phôi ngoaøi naéng. Caâu 4/ Trong khoâng khí aùnh saùng truyeàn ñi theo ñöôøng naøo? A. Theo ñöôøng voøng. B. Theo ñöôøng thaúng. C. Theo ñöôøng dích daéc. D. Theo ñöôøng cong baát kì.
 4. 4. Caâu 5/ Trong caùc caâu sau caâu naøo sai khi noùi veà vaät chaén saùng? A. Ñoåi ñöôøng truyeàn ñi cuûa aùnh saùng. B. Khoâng cho aùnh saùng truyeàn qua. C. Ñaët tröôùc maét ngöôøi quan saùt. D. Cho aùnh saùng truyeàn qua. Caâu 6/ Trong caùc caâu sau caâu naøo sai khi noùi veà boùng toái? A. Vuøng toái sau vaät caûn, nhaän ñöôïc moät phaàn aùnh saùng. B. Moät phaàn treân maøn chaén khoâng nhaän ñöôïc aùnh saùng töø nguoàn saùng truyeàn tôùi. C. Choã khoâng coù aùnh saùng truyeàn tôùi, phía sau vaät caûn. D. Phaàn coù maøu ñen treân maøn, phía sau vaät caûn. Caâu 7/ Caâu traû lôøi naøo sau ñaây laø ñuùng khi moâ taû vuøng boùng nöûa toái? A. Vuøng boùng nöûa toái laø vuøng ôû sau vaät caûn chæ nhaän ñöôïc aùnh saùng töø moät phaàn cuûa nguoàn saùng truyeàn tôùi. B. Vuøng boùng nöûa toái laø vuøng naèm sau vaät caûn. C. Vuøng boùng nöûa toái laø vuøng treân maøn chaén chæ nhaän ñöôïc aùnh saùng cuûa nguoàn saùng truyeàn tôùi. D. Vuøng boùng nöûa toái laø vuøng naèm treân maøn chaén saùng. Caâu 8/ AÛnh cuûa moät vaät taïo bôûi göông phaúng laø gì? A. Laø hình cuûa vaät ñoù maø maét ta thaáy trong göông. B. Laø hình cuûa vaät ñoù höùng ñöôïc ôû sau göông. C. Boùng cuûa vaät ñoù xuaát hieän ôû trong göông. D. Boùng cuûa vaät ñoù. Caâu 9/ Choïn phöông aùn traû lôøi chính xaùc nhaát. Goùc phaûn xaï laø goùc hôïp bôûi: A. Tia phaûn xaï vaø maët göông. B. Tia phaûn xaï vaø phaùp tuyeán ôû göông taïi ñieåm tôùi. C. Tia tôùi vaø phaùp tuyeán. D. Tia phaûn xaï vaø tia tôùi. Caâu 10/ Phaùt bieåu naøo döôùi ñaây laø ñuùng? A. AÛnh cuûa vaät taïo bôûi göông phaúng khoâng höùng ñöôïc treân maøn goïi laø aûnh aûo. B. AÛnh cuûa vaät taïo bôûi göông phaúng höùng ñöôïc treân maøn goïi laø aûnh aûo. C. AÛnh cuûa vaät taïo bôûi göông phaúng coù theå tröïc tieáp sôø ñöôïc. D. AÛnh cuûa vaät taïo bôûi göông phaúng laø moät nguoàn saùng. Caâu 11/ Hai vaät A, B coù chieàu cao nhö nhau , A ñaët tröôùc göông phaúng, B ñaët tröôùc taám kính. So saùnh ñoä cao cuûa hai aûnh A/ vaø B/ A. AÛnh A/ cao hôn aûnh B/ . B. AÛnh B/ cao hôn aûnh A/ . C. Hai aûnh cao baèng nhau. D. Khoâng xaùc ñònh ñöôïc. Caâu 12/ Göông caàu loài coù maët phaûn xaï laø maët nhö theá naøo? A. Laø maët ngoaøi cuûa moät phaàn maët caàu. B. Laø maët trong cuûa moät phaàn maët caàu. C. Laø maët cong. D. Laø maët phaúng. Caâu 13/ AÛnh cuûa moät vaät taïo bôûi göông caàu loài laø gì? A. Laø aûnh aûo maét khoâng thaáy ñöôïc. B. Laø aûnh aûo, höùng ñöôïc treân maøn chaén. C. Laø aûnh aûo, khoâng ñöôïc treân maøn chaén. D. Laø moät aûnh khoâng thaáy ñöôïc. Caâu 14/ Ñeå quan saùt aûnh cuûa moät vaät taïo bôûi göông caàu loõm thì maét ta ñaët ôû ñaâu? A. Tröôùc maët phaûn xaï vaø nhìn vaøo göông sao cho chuøm tia phaûn xaï loït vaøo maét. B. ÔÛ ñaâu cuõng ñöôïc nhöng phaûi nhìn vaøo maët phaûn xaï cuûa göông. C. ÔÛ tröôùc göông vaø nhìn vaøo vaät. D. ÔÛ tröôùc göông. Caâu 15/ Sau khi quan saùt aûnh cuûa moät vaät nhìn thaáy trong göông caàu loõm, boán HS coù boán keát luaän sau ñaây. Hoûi keát luaän naøo laø ñuùng nhaát?
 5. 5. A. B. C. D. Aûnh aûo taïo bôûi göông caàu loõm lôùn hôn vaät. Aûnh nhìn thaáy trong göông caàu loõm baèng vaät. Aûnh aûo do göông caàu loõm taïo ra nhoû hôn vaät. Kích thöôùc aûnh trong göông caàu loõm khaùc vôùi kích thöôùc vaät, khoâng so saùnh ñöôïc. Caâu 16/ Caâu naøo sau ñaây sai khi noùi veà taùc duïng cuûa göông caàu loõm? A. Bieán ñoåi moät chuøm tia tôùi song song thaønh moät chuøm tia phaûn xaï hoäi tuï taïi moät ñieåm. B. Bieán ñoåi moät chuøm tia tôùi phaân kì thaùch hôïp thaønh moät chuøm tia phaûn xaï song song. C. Taïo ra moät aûnh aûo lôùn hôn vaät. D. Bieán ñoåi moät chuøm tia tôùi song song thaønh moät chuøm tia phaûn xaï laø chuøm phaân kì. Caâu 17/ Nguoàn saùng laø gì? A. Laø nhöõng vaät töï phaùt ra aùnh saùng B. Laø nhöõng vaät saùng C. Laø nhöõng vaät ñöôïc chieáu saùng D. Laø nhöõng vaät haét laïi aùnh saùng Caâu 18/ Vaät saùng laø gì? A. Nhöõng vaät ñöôïc chieáu saùng B. Nhöõng vaät phaùt ra aùnh saùng C. Nguoàn saùng vaø vaät haét laïi aùnh saùng D. Nhöõng vaät maét khoâng nhìn thaáy Caâu 19/ Nhöõng vaät naøo döôùi ñaây khoâng phaûi laø nguoàn saùng. A. Maët trôøi B. Ngoïn neán ñang chaùy C. Maët traêng D. Cuïc than ñang noùng ñoû Caâu 20/ Ta thaáy ñöôïc vaät khi: A. Coù aùnh saùng töø vaät truyeàn vaøo maét B. Vaät phaùt ra aùnh saùng C. Vaät ñöôïc chieáu saùng D. Vaät ñaët döôùi saùng ban ngaøy Caâu 21/ Trong moâi tröôøng khoâng khí ñöôøng truyeàn cuûa aùnh saùng laø: A. Truyeàn khaép moïi nôi B. Truyeàn thaúng C. Nhöõng tia phaân kyø D. Coù theå laø ñöôøng cong. Caâu 22/ Chuøm tia saùng song song laø chuøm tia treân ñöôøng cuûa chuùng goàm caùc tia saùng: A. Khoâng höôùng vaøo nhau B. Khoâng giao nhau C. Caét nhau D. Rôøi xa nhau ra. Caâu 23/ Vuøng boùng toái laø vuøng ñöôïc phaùt bieåu nhö sau: A. Naèm treân maøn chaén, khoâng ñöôïc chieáu saùng B. Naèm tröôùc vaät caûn C. Naèm sau vaät caûn khoâng nhaän ñöôïc aùnh saùng töø nguoàn saùng D. Khoâng ñöôïc chieáu saùng. Caâu 24/ Tröôøng hôïp naøo döôøi ñaây khoâng theå coi laø göông phaúng: A. Maët kính treân baøn goã B. Maët nöôùc trong phaúng laëng C. Maøn hình phaúng ti vi D. Maët neàn nhaø Caâu 25/ Tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng . A. Ảnh ảo. B. Ảnh bằng vật . C. Ảnh đối xứng với vật. D. Ảnh ảo,bằng vật và đối xứng với vật qua gương . Caâu 26/ Goùc tôùi laø goùc hôïp bôûi: A. Tia tôùi vaø tia phaùp tuyeán B. Tia tôùi vaø maët göông C. Tia tôùi vaø phaùp tuyeán vôùi göông taïi ñieåm tôùi D. Tia tôùi vaø tia phaûn xaï taïi ñieåm tôùi Caâu 27/ Goùc phaûn xaï laø goùc hôïp bôûi: A. Tia tôùi vaø phaùp tuyeán B. Tia phaûn xaï vaø maët phaúng göông C. Tia phaûn xaï vaø phaùp tuyeán vôùi göông taïi ñieåm tôùi D. Tia phaûn xaï vaø tia tôùi taïi ñieåm tôùi. Caâu 28/ Phaùt bieåu naøo döôùi ñaây laø ñuùng: A. Goùc phaûn xaï baèng goùc tôùi B. Goùc tôùi khaùc goùc phaûn xaï
 6. 6. C. Goùc phaûn xaï lôùn hôn goùc tôùi D. Goùc tôùi lôùn hôn goùc phaûn xaï Caâu 29/ Chieáu tia tôùi leân göông phaúng, bieát goùc phaûn xaï laø 300 .Goùc taïo bôûi tia tôùi vaø tia phaûn xaï seõ laø: A. 300 B. 600 C. 450 D. 150 Caâu 30/ Ñeå quan saùt aûnh cuûa moät vaät taïo bôûi göông caàu loài thì maét ta phaûi: A. Nhìn vaøo göông B. Nhìn thaúng vaøo vaät C. ÔÛ phía tröôùc göông D. Nhìn vaøo göông sao cho chuøm phaûn xaï chieáu vaøo maét Caâu 31/ Chieáu tia tôùi leân göông phaúng, bieát goùc phaûn xaï laø 450 .Goùc taïo bôûi tia tôùi vaø maët phaúng göông seõ laø: A. 450 B. 900 C. 1200 D. 1450 Caâu 32/ Chieáu tia tôùi vuoâng goùc vôùi göông phaúng,thì tia phaûn xaï seõ laø: A. 00 B. 900 C. 1800 D. Khoâng xaùc ñònh ñöôïc. Caâu 33/ Người lái xe ôtô dùng gương cầu lồi phía trước mặt để quan sát các vật ở phía sau lưng có lợi gì hơn so với khi dùng gương phẳng. A. Ảnh nhìn thấy trong gương cầu lồi rõ hơn trong gương phẳng. B. Ảnh nhìn thấy trong gương cầu lồi to hơn trong gương phẳng. C. Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi lớn hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng. D. Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rõ sáng hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng . Caâu 34/ Aûnh cuûa vaät taïo bôûi göông caàu loài laø: A. Aûnh aûo höùng ñöôïc treân maøn chaén B. Aûnh aûo maét khoâng nhìn thaáy ñöôïc C. Aûnh aûo khoâng höùng ñöôïc treân maøn chaén D. Moät vaät saùng Caâu 35/ Ñaët moät vieân phaán tröôùc göông caàu loài, quan saùt aûnh cuûa noù trong göông, nhaän xeùt naøo sau ñaây laø ñuùng A. Aûnh lôùn hôn vaät B. Kích thöôùc aûnh khaùc kích thöôùc vaät C. Vieân phaán lôùn hôn aûnh cuûa noù D. Aûnh cuûa vieân phaán ñuùng baèng vaät Caâu 36/ Cùng một vật lần lượt đặt trước ba gương , cách gương cùng một khoảng ,gương nào tạo được ảnh ảo lớn nhất ? A. Gương phẳng . B. Gương cầu lõm. C. Gương cầu lồi . D. Ba gương cho ảnh bằng nhau. Caâu 37/ Aûnh taïo bôûi göông caàu loài so vôùi aûnh taïo bôûi göông phaúng thì: A. Nhoû hôn B. cao baèng C. lôùn hôn D. Khaùc nhau Caâu 38/ Vuøng quan saùt ñöôïc giöõa göông caàu loài so vôùi göông phaúng cùng kích thước thì: A. lôùn hôn B. Baèng nhau C. Nhoû hôn D. Khaùc nhau khoâng so saùnh ñöôïc Caâu 39/ Göông caàu loõm coù maët phaûn xaï laø: A. Maët ngoaøi cuûa phaàn maët caàu B. Maët trong cuûa phaàn maët caàu C. Maët cong D. Maët phaúng Caâu 40/ Khi quan saùt aûnh cuûa moät vaät nhìn thaáy trong göông caàu loõm, keát luaän naøo sau ñaây ñuùng nhaát: A. Aûnh lôùn hôn vaät B. Aûnh nhoû hôn vaät C. Aûnh baèng vaät D. Kích thöôùc aûnh khaùc vaät. Caâu 41/ Ñònh luaät truyeàn thaúng aùnh saùng ñöôïc vaän duïng ñeå giaûi thích hieän töôïng sau: A. Söï taïo thaønh boùng toái boùng nöõa toái B. Nhaät thöïc, nguyeät thöïc C. Caû 2 yù treân ñeàu ñuùng D. Caû 2 yù treân ñeàu sai Caâu 42/ Ñònh luaät phaûn xaï aùnh saùng ñöôïc vaän duïng ñuùng cho ñöôøng ñi cuûa caùc tia saùng tôùi göông naøo? A. Göông phaúng B. Göông phaúng vaø göông caàu loài C. Göông caàu loài vaø göông caàu loõm D. Caû 3 loaïi göông. Caâu 43/ Chuøm tia tôùi song song gaëp göông phaúng chuøm tia phaûn xaï seõ laø chuøm saùng nhö sau: A. Chuøm hoäi tuï B. Chuøm phaân kyø
 7. 7. C. Chuøm tia song song D. Chuøm tia baát kyø Caâu 44/ Chuøm tia tôùi song song gaëp göông caàu loài chuøm tia phaûn xaï seõ laø chuøm saùng nhö sau: A. Chuøm hoäi tuï B. Chuøm phaân kyø C. Chuøm tia song song D. Chuøm tia baát kyø Caâu 45/ Chuøm tia tôùi song song gaëp göông caàu loõm, chuøm tia phaûn xaï seõ laø chuøm saùng: A. Chuøm hoäi tuï B. Chuøm phaân kyø C. Chuøm tia song song D. Chuøm tia baát kyø Caâu 46/ Moái quan heä giöõa goùc tôùi vaø goùc phaûn xaï khi tia tôùi gaëp göông phaúng: A. Goùc tôùi gaáp ñoâi goùc phaûn xaï. B. Goùc tôùi lôùn hôn goùc phaûn xaï. C. Goùc phaûn xaï baèng goùc tôùi. D. Goùc phaûn xaï lôùn hôn goùc tôùi. Caâu 47/ Cuøng 1 vaät ñaët tröôùc 3 göông vôùi cuøng khoaûng caùch, göông naøo cho aûnh aûo beù nhaát: A. Göông phaúng C. Göông caàu loõm B. Göông caàu loài D. Caâu B, C ñuùng Caâu 48/ Vuøng nhìn thaáy cuûa göông ñöôïc saép theo thöù töï taêng: A. Göông phaúng, göông caàu loài, göông caàu loõm. B. Göông caàu loài, göông phaúng, göông caàu loõm. C. Göông caàu loõm, göông phaúng, göông caàu loài. D. Göông caàu loõm, göông caàu loài, göông phaúng. Caâu 49/ Aûnh cuûa 1 vaät ñaët tröôùc göông caàu loài: Choïn caâu traû lôøi sai A. Laø aûnh aûo. C. ÔÛ xa göông hôn. B. Aûnh nhoû hôn vaät. D. Coù theå ñöôïc baèng maét. Caâu 50/ Choïn caâu traû lôøi sai A. Maët trôøi laø nguoàn saùng. B. Maët traêng laø nguoàn saùng. C. Maët trôøi laø vaät saùng. D. Ngoâi sao treân trôøi laø vaät saùng. Câu 51/ Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng: A. Lớn hơn vật. B. Bằng vật. C. Nhỏ hơn vật D. Gấp đôi vật. Câu 52/ Chiếu một chùm tia tới song song lên gương cầu lõm sẽ cho: A. Chùm tia phản xạ phân kỳ. B. Chùm tia phàn xạ là chùm tia song song. C.Chùm tia phản xạ hội tụ lại tại một điểm. D. Chùm tia phản xạ trở về theo gương cũ. Câu 53/ Vì sao nhôø coù göông phaûn xaï, ñeøn pin coù theå truyeàn aùnh saùng ñi xa? A.Vì göông haét aùnh saùng trôû laïi. B.Vì göông cho aûnh aûo roõ hôn. C.Vì ñoù laø göông caàu loõm cho chuøm tia phaûn xaï song song. D.Vì nhôø coù göông ta nhìn thaáy vaät ôû xa. Câu 54/ Khi có nguyệt thực thì: A. Trái Đất bị mặt Trăng che khuất. B. Mặt Trăng bị Trái Đất che khuất. C. Mặt Trăng không phản xạ ánh sáng nữa. D. Mặt Trời ngừng không chiếu sáng mặt Trăng nữa. Câu 55/ Khi naøo maét ta nhìn thaáy moät vaät ? A. Khi maét ta höôùng vaøo vaät . B. Khi maét ta phaùt ra caùc tia saùng ñeán vaät . C. Khi coù aùnh saùng truyeàn töø vaät ñoù ñeán maét ta . D. Khi giöõa vaät vaø maét khoâng coù khoaûng toái . Câu 56/ Trong moâi tröôøng trong suoát vaø ñoàng tính , aùnh saùng truyeàn theo ñöôøng naøo ? A. Theo nhieàu ñöôøng khaùc nhau. B. Theo ñöôøng gaáp khuùc. C. Theo ñöôøng thaúng . D. Theo ñöôøng cong . Câu 57/ Moái quan heä giöõa goùc tôùi vaø goùc phaûn xaï khi tia saùng gaëp göông phaúng nhö theá naøo ?
 8. 8. A. Goùc tôùi gaáp ñoâi goùc phaûn xaï . B. Goùc tôùi lôùn hôn goùc phaûn xaï . C. Goùc phaûn xaï baèng goùc tôùi . D. Goùc phaûn xaï lôùn hôn goùc tôùi . Câu 58/ Laàn löôït ñaët maét tröôùc moät göông caàu loài , moät göông phaúng ( cuøng chieàu roäng ) , caùch hai göông moät khoaûng baèng nhau . So saùnh vuøng nhìn thaáy cuûa hai göông . A. Vuøng nhìn thaáy cuûa göông phaúng lôùn hôn cuûa göông caàu loài . B. Vuøng nhìn thaáy cuûa göông caàu loài lôùn hôn cuûa göông phaúng . C. Vuøng nhìn thaáy cuûa hai göông baèng nhau . D. Khoâng so saùnh ñöôïc . Câu 59/ Aûnh aûo cuûa moät vaät taïo bôûi göông caàu loõm : A. Nhoû hôn vaät . B. Baèng vaät . C. Lôùn hôn vaät . D. Baèng nöûa vaät . 0 Câu 60/ Nếu tia phản xạ hợp với gương phẳng một góc 30 thì góc tới có giá trị: A. 200 B. 400 C. 300 D. 600 B. BÀI TẬP CHÖÔNG II: AÂM HOÏC - Vaät lí lôùp 7 C©u1:¢m thanh ®-îc t¹o ra nhê: A: NhiÖt B: §iÖn C: ¸nh s¸ng D: Dao ®éng C©u2: VËt ph¸t ra ©m khi nµo? A: Khi lµm vËt dao ®éng B: Khi uèn cong vËt C: Khi nÐn vËt D: Khi kÐo c¨ng vËt C©u3: Khi ta ®ang nghe ®µi th×: A: Mµng loa cña ®µi bÞ nÐn B: Mµng loa cña ®µi c¨ng ra C: Mµng loa cña ®µi dao ®éng D: Mµng loa cña ®µi bÞ bÑp C©u4: Chän c©u ®óng: A: Nh÷ng vËt ph¸t ra ©m gäi lµ nguån ©m B: Nh÷ng vËt thu nhËn ©m gäi lµ nguån ©m C: C¶ A,B ®óng D: C¶ A,B sai C©u5: ChuyÓn ®éng như thÕ nµo gäi lµ dao ®éng ? A: ChuyÓn ®éng theo mét ®-êng trßn. B: ChuyÓn ®éng cña vËt ®-îc nÐm lªn cao . C: ChuyÓn ®éng lÆp ®i lÆp lại quanh mét vÞ trÝ cân bằng D: c¶ ba d¹ng chuyÓn ®éng trªn C©u6: Trêng hîp nµo sau ®©y lµ nguån ©m? A: MÆt trèng khi ®-îc gâ B: D©y ®µn ghi ta khi ®-îc g¶y C: ¢m thoa khi ®-îc gâ D: C¶ néi dung A,B,C ®Òu ®óng. C©u7: Bãp tay vµo con chót chÝt ®å ch¬i thÊy cã tiÕng kªu . ©m thanh ®ã g©y bëi nguån ©m nµo? A: Bµn tay B: Bé phËn “l-ìi gµ ” cña con chót chÝt C: Vá con chót chÝt D: Kh«ng khÝ ë bªn trong con chót chÝt C©u8: Khi gâ vµo c¸c èng tróc trªn ®µn t¬r-ng . Ta nghe thÊy ©m thanh ph¸t ra . VËt nµo ®· ph¸t ra ©m thanh? A: Thanh gâ B: Líp kh«ng khÝ xung quanh thanh gâ C: C¸c èng tróc D: C¸c thanh ®ì cña ®µn C©u9: §iÒn tõ vµo chç trèng trong c©u sau? Khi thæi s¸o ,.....................ph¸t ra ©m. A: Cét khÝ dao ®éng B: èng s¸o dao ®éng C: Cét khÝ trong èng s¸o dao ®éng D: C¶ A,B, ®ªï ®óng C©u10: Khi ta nãi hoÆc h¸t ph¸t ra ©m , ©m thanh nµy do : A: KhÝ qu¶n dao ®éng B: D©y ©m thanh dao ®éng
 9. 9. C: Thanh qu¶n dao ®éng D: C¶ A,B.C sai C©u11: Sè dao ®éng träng mét gi©y gäi lµ.....................cña ©m. A: VËn tèc B: TÇn sè C: Biªn ®é D: §é cao C©u 12 : ©m ph¸t ra cµng cao ( cµng bæng ) khi tÇn sè dao ®éng.............. A: Cµng lín B: Cµng nhá C: cµng m¹nh D: cµng yÕu C©u13 : ©m ph¸t ra cµng thÊp ( cµng trÇm ) khi tÇn sè dao ®éng............... A: Cµng lín B: Cµng nhá C: cµng m¹nh D: cµng yÕu C©u14: Th«ng thêng , tai ng-êi cã thÓ nghe ®îc ©m cã tÇn sè: A Nhá h¬n 20Hz B: Lín h¬n 20000Hz C: Trong kho¶ng 20Hz ®Õn 20000Hz D: KÕt hîp A,B,C C©u15: §¬n vÞ ®o tÇn sè lµ: A: s (gi©y ) B: m/s C: dB (®Òxiben ) D: Hz (hÐc ) C©u16: TÇn sè lµ g×? A: TÇn sè lµ sè dao ®éng trong mét giê B: TÇn sè lµ sè dao ®éng trong mét gi©y C: TÇn sè lµ sè dao ®éng trong mét phót D: Sè dao ®éng trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh C©u17: ChØ ra c©u kÕt luËn ®óng trong c¸c c©u sau: A: ©m ph¸t ra cµng bæng khi tÇn sè dao ®éng cµng chËm B: ©m ph¸t ra cµng cao khi tÇn sè dao ®éng cµng lín C: ©m ph¸t ra cµng trÇm khi tÇn sè dao ®éng cµng cao D: ©m ph¸t ra cµng thÊp khi tÇn sè dao ®éng cµng nhanh C©u18: Chän c©u sai : A: Tai ngêi cã thÓ nghe ®-îc ©m cã tÇn sè trong mét kho¶ng nhÊt ®Þnh B: §¬n vÞ cña tÇn sè lµ hÐc C: C¸c ©m cã ®é cao kh¸c mhau cã tÇn sè kh¸c nhau D: C¨n cø vµo tÇn sè ta cã thÓ so s¸nh dîc ®é cao cña ©m C©u19:Mét vËt dao ®éng cµng nhanh th× ©m ph¸t ra cµng:.... A: TrÇm B: Bæng C: Vang D: TruyÒn ®i xa C©u20: TÇn sè dao ®éng cµng nhá th×:.. A: ©m nghe cµng trÇm B: ©m nghe cµng bæng C: ©m nghe cµng to D: ©m nghe cµng vang C©u21: Biªn ®é dao ®éng cña vËt lµ : A: Tèc ®é dao ®éng cña vËt B: VËn tèc truyÒn dao ®éng C: TÇn sè dao ®éng cña vËt D: §é lÖch lín nhÊt khi vËt dao ®éng C©u22 : Khi biªn ®é dao ®éng cµng lín th×: A: ¢m ph¸t ra cµng to B:¢m ph¸t ra cµng nhá C: ¢m ph¸t ra cµng trÇm D: ¢m ph¸t ra cµng bæng C©u23 : §é to cña ©m ®îc ®o b»ng ®¬n vÞ: A: s (gi©y ) B: m/s C: dB (®Òxiben ) D: Hz (hÐc ) C©u24: TiÕng ån trong s©n tr-êng vµo giê ra ch¬i cì vµo kho¶ng: A: 20dB B: 60dB C: 5dB D: 120dB C©u25:Ng-ìng ®au cã thÓ lµm ®iÕc tai lµ: A: 60dB B: 100dB C: 130dB D: 150dB C©u26: Lµm c¸ch nµo ®Ó cã tiÕng trèng võa cao võa to? A: Lµm mét chiÕc trèng cã tiÕng trèng to cao B: KÐo c¨ng mÆt trèng C: Gâ m¹nh vµo mÆt trèng D: Lµm ®ång thêi c¶ ba c¸ch trªn C©u27: C©u ph¸t biÓu nµo ®óng? A: Biªn ®é dao ®éng cµng lín , ©m ph¸t ra cµng to. B: §¬n vÞ ®o ®é to cña ©m lµ ®Òxiben (dB ).
 10. 10. C: Dao ®éng cµng yÕu ©m ph¸t ra cµng nhá D: C¶ ba néi dung A,B,C ®Òu ®óng C©u28:¢m ph¸t ra cµng to khi nguån ©m : ..... A: Cã kÝch thíc cµng lín B: dao ®éng cµng m¹nh C: dao ®éng cµng nhanh D: Cã khèi lîng cµng lín C©u29: VËt ph¸t ra ©m to h¬n khi nµo? A: Khi vËt dao ®éng nhanh h¬n B: Khi vËt dao ®éng m¹nh h¬n C: Khi tÇn sè dao ®éng lín h¬n D: C¶ ba tr-êng hîp trªn C©u30: YÕu tè nµo quyÕt ®Þnh ®é to cña ©m? A: Biªn ®é dao ®éng ©m B: TÇn sè vµ biªn ®é dao ®éng ©m C: Biªn ®é vµ thêi gian giao ®éng ©m D: TÊt c¶ c¸c yÕu tè trªn C©u31: ©m kh«ng thÓ truyÒn qua m«i tr-êng nµo díi ®©y? A: Kho¶ng ch©n kh«ng B: tường bª t«ng C: Nứíc biÓn D: Kh«ng khÝ C©u32:VËn tèc truyÒn ©m trong kh«ng khÝ vµo kho¶ng: A: 340m/s B:20,4km/phót C: 1224km/giê D: TÊt c¶ c¸c gi¸ trÞ trªn ®Òu ®óng C©u33: ©m cã thÓ truyÒn qua m«i tr-êng nµo díi ®©y? A: ChÊt láng B: ChÊt r¾n C: ChÊt khÝ D: ChÊt láng, r¾n vµ khÝ C©u34 H·y chän c©u sai: A: ChÊt r¾n lu«n truyÒn ©m thanh tèt h¬n chÊt láng vµ chÊt khÝ. B: ¢m thanh cã thÓ truyÒn trong c¸c m«i tr-êng chÊt láng,r¾n vµ khÝ. C: Ch©n kh«ng lµ m«i tr-êng kh«ng thÓ truyÒn ©m. D: HÇu hÕt c¸c chÊt r¾n truyÒn ©m tèt h¬n chÊt láng vµ chÊt khÝ C©u35: H·y x¾p xÕp theo thø tù t¨ng dÇn kh¶ n¨ng truyÒn ©m cña c¸c m«i tr-êng? A: R¾n, láng, khÝ B: R¾n ,khÝ ,láng C: KhÝ ,láng, r¾n D: Láng, khÝ, r¾n C©u36:¢m thanh cã thÓ truyÒn ë m«i tr-êng nµo trong c¸c m«i tr-êng sau? A: n-íc biÓn B: Gç C: muèi D: TÊt c¶ c¸c m«i trêng trªn C©u37: N-íc cã thÓ tån t¹i ë ba thÓ lµ:r¾n,láng,khÝ.H·y chØ ra néi dung sai díi ®©y? A: ë tr¹ng th¸i r¾n, n-íc truyÒn ©m thanh tèt nhÊt B: ë tr¹ng th¸i khÝ, n-íc truyÒn ©m thanh kÐm nhÊt C: ë c¶ ba tr¹ng th¸i , n-íc truyÒn ©m thanh nh- nhau C©u38: H·y x¾p xÕp theo thø tù gi¶m dÇn kh¶ n¨ng truyÒn ©m cña c¸c m«i tr-êng? A: R¾n, láng, khÝ B: R¾n ,khÝ ,láng C: KhÝ ,láng, r¾n D: Láng, khÝ, r¾n C©u39: V× sao c¸c nhµ du hµnh vò trô muèn trao ®æi víi nhau ph¶i dïng mét thiÕt bÞ ®Æc biÖt mµ kh«ng thÓ nãi chuyÖn b×nh thêng ®-îc? A: §éng c¬ g©y « nhiÔm tiÕng ån lín B: V× ë ngoµi vò trô lµ ch©n kh«ng C:V× gi÷a hä bÞ ng¨n c¸ch bëi ch©n kh«ng bªn ngoµi líp mò b¶o vÖ D: C¶ ba nguyªn nh©n trªn C©u40: ë c¸c vÞ trÝ cµng xa nguån ©m th× ©m nghe ............ A: Cµng nhá B: Cµng lín C: cµng trÇm C©u41: ©m ph¶n x¹ lµ: A: ¢m déi l¹i khi gÆp vËt ch¾n B: ©m truyÒn ®i qua vËt ch¾n C: ¢m ®i vßng qua vËt ch¾n D: C¸c lo¹i ©m trªn C©u42: Khi gÆp vËt ch¾n th× ©m thanh .........................
 11. 11. A: bÞ hÊp thô hoµn toµn B: bÞ ph¶n x¹ hoµn toµn C: bÞ hÊp thô mét phÇn vµ ph¶n x¹ mét phÇn D: A hoÆc B C©u43: chän c©u ®óng: A: VËt hÊp thô ©m tèt th× còng ph¶n x¹ ©m tèt B: ¢m thanh khi ph¶n x¹ lu«n truyÒn tíi tai ng-êi nghe C: C¸c vËt cã bÒ mÆt cøng nh½n kh«ng ph¶n x¹ ©m D: Sù ph¶n x¹ ©m ®ãng vai trß khuÕch ®¹i ©m , nÕu ©m ph¶n x¹ ®Õn tai ngêi nghe cïng mét lóc víi ©m ph¸t ra C©u44:T¹i sao t-êng cña nhµ h¸t th-êng lµm gå ghÒ? A: §ì tèn c«ng lµm nhiÒu B:T¹o c¶m gi¸c l¹ cho kh¸n gi¶ C: Gi¶m tiÕng vang D: V× c¶ ba nguyªn nh©n trªn C©u45: Tai ng-êi nghe cã thÓ ph©n biÖt ©m ph¸t ra víi ©m ph¶n x¹. Khi ©m ph¶n x¹ ..................... A: ®Õn tai ng-êi nghe chËm h¬n nhiÒu so víi ©m ph¸t ra B: kh«ng ®Õn tai ng-êi nghe C: vµ ©m ph¸t ra ®Õn cïng mét lóc C©u46: NhËn xÐt nµo ®óng? A: C¸c vËt cã bÒ mÆt nh½n, cøng ph¶n x¹ ©m tèt. B: C¸c vËt cã bÒ mÆt gå ghÒ , mÒm hÊp thô ©m tèt. C: C¶ A,B ®Òu ®óng D: C¶ A,B sai C©u47: C©u ph¸t biÓu nµo ®óng? A: C¸c vËt cã bÒ mÆt nh½n, cøng lµ vËt ph¶n x¹ ©m . B: C¸c vËt cã bÒ mÆt gå ghÒ , mÒm lµ vËt hÊp thô ©m . C: C¶ A,B ®óng D: Nh÷ng vËt cøng, bÒ mÆt nh½n th× hÊp thô ©m kÐm. C©u48: YÕu tè nµo sau ®©y quyÕt ®Þnh ®iÒu kiÖn ®Ó cã tiÕng vang? A: Kho¶ng c¸ch tõ nguån ©m ®Õn vËt ph¶n x¹ ©m B: §é to cña ©m C: C¶ hai yÕu tè trªn D: kh«ng yÕu tè nµo trong hai yÕu tè trªn C©u49: V× sao khi nãi to trong phßng nhá ta kh«ng nghe thÊy tiÕng vang? A: V× kh«ng cã tiÕng vang B: V× ©m ph¶n x¹ tíi tai cïng mét lóc víi ©m ph¸t ra C: V× têng hÊp thô ©m D: C¶ ba nguyªn nh©n trªn C©u50: Lµm thÕ nµo ®Ó h¹n chÕ tiÕng vang trong phßng ? A: Lµm t-êng mÊp m« B: §ãng trÇn b»ng xèp C: C¶ hai c¸ch A,B ®Òu ®-îc D C¶ hai c¸ch A,B ®Òu kh«ng ®-îc C©u51: TiÕng ån cã nh÷ng t¸c dông xÊu nµo? A: G©y mÖt mái B: G©y co giËt hÖ c¬ C: Rèi lo¹n chøc n¨ng thÇn kinh D: TÊt c¶ nh÷ng t¸c dông trªn C©u52: Nh÷ng tr-êng hîp nµo sau ®©y kh«ng g©y « nhiÔm tiÕng ån? A: GÇn ®-êng ray xe löa B: GÇn bÕn xe C: GÇn ao , hå D: GÇn chî C©u53: §Ó chèng « nhiÔm tiÕng ån , ngêi ta th-êng sö dông c¸c biÖn ph¸p: A: Lµm trÇn nhµ b»ng xèp B: Trång c©y xanh C: Bao kÝn c¸c thiÕt bÞ g©y ån D: tÊt c¶ c¸c biÖn ph¸p trªn C©u54: ë mét sè c¨n phßng c¸c cöa sæ cã hai líp kÝnh. Môc ®Ých cña biÖn ph¸p nµy lµ g×? A: ®iÒu hoµ nhiÖt ®é trong phßng B: Ng¨n tiÕng ån C: Lµm cho cöa v÷ng ch¾c D: Chèng rung C©u55: H·y chØ ra c¸ch lµm vµ môc ®Ých sai trong c¸c c©u sau?
 12. 12. A: trång c©y xanh lµm gi¶m tiÕng ån B:X©y t-êng ch¾n ng¨n ®êng truyÒn ©m C: Phñ d¹ lªn têng ®Ó gi¶m tiÕng ån D: X©y t-êng c¸ch ©m ®Ó gi¶m tiÕng ån C©u56: trong c¸c vËt sau vËt nµo cã thÓ coi lµ vËt liÖu lµm gi¶m « nhiÔm tiÕng ån? A: v¶i d¹, v¶i nhung B: G¹ch khoan lç C: l¸ c©y D: tÊt c¶ c¸c vËt liÖu kÓ trªn C©u57:Møc ®é « nhiÔm tiÕng ån phô thuéc g×? A: ®é to cña ©m thanh B: TÇn sè dao ®éng C: Höôùng truyÒn cña ©m thanh D: TÊt c¶ c¸c yÕu tè trªn C©u58: BiÖn ph¸p nµo trong c¸c biÖn ph¸p sau cã thÓ gi¶m « nhiÔm tiÕng ån? A: gi¶m tÇn sè dao ®éng cña nguån B: gi¶m biªn ®é dao ®éng cña vËt ph¸t ©m C:C¶ hai c¸ch A,B ®óng D: C¶ hai c¸ch A,B sai C©u59: hoµn thiÖn c©u sau: TÊt c¶ nh÷ng ©m thanh ®ưîc t¹o ra tõ nh÷ng......... ..g©y nªn sù « nhiÔm tiÕng ån. A: dao ®éng cã biªn ®é cao B: dao ®éng cã biªn ®é thÊp C: Dao ®éng cã tÇn sè cao D: ©m thanh to, kÐo dài, ¶nh höôûng tíi søc khoÎ con ngêi C©u60: C¸c biÖn ph¸p cã thÓ gi¶m « nhiÔm tiÕng ån. Khi nhµ gÇn ®-êng ph¶i chÞu « nhiÔm tiÕng ån? A: X©y nhµ bÞt kÝn b»ng t-êng bª t«ng B: L¾p c¸c cöa b»ng kÝnh hai líp. C: C¶ hai c¸ch trªn phï hîp D: C¶ hai c¸ch trªn kh«ng phï hîp C /TỰ LUẬN: Bµi 1: Cho moät ñieåm saùng S ñaët tröôùc moät göông phaúng .A a. Veõ aûnh S cuûa S taïo bôûi göông .S b.Veõ moät tia tôùi SI cho tia phaûn xaï ñi qua moät ñieåm A ôû tröôùc göông. c.Giöõ nguyeân tia tôùi, veõ moät vò trí ñaët göông ñeå thu ñöôïc tia phaûn xaï theo phöông naèm ngang höôùng töø traùi sang phaûi. d.VÏ 2 tia tíi tõ S vµ vÏ 2 tia ph¶n x¹ t-¬ng øng,G¹ch chÐo vïng ®Æt m¾t ®Ó cã thÓ nh×n thÊy ¶nh S’ Gi¶i a) b) S S S S A
 13. 13. c) d) S S I R S’ Bµi 2 :Sau khi nhìn thaáy tia chôùp thì 5 giaây sau môùi nghe tieáng saám. Nôi xaûy ra saám seùt caùch nôi ñöùng bao xa? Bieát vaän toác aâm trong khoâng khí laø 340 m/s, vaän toác aùnh saùng trong khoâng khí laø 300000000m/s. Gi¶i : Nôi xaûy ra saám seùt caùch nôi ñöùng moät khoaûng :s =v.t = 5 x 340 = 1700m = 1,7 km Bµi 3: Mét tia s¸ng chiÕu tíi g-¬ng ph¼ng hîp víi mÆt g-¬ng mét gãc b»ng 300.TÝnh gãc ph¶n x¹ ? Bµi 4 : VËt A trong 10 gi©y thùc hiÖn ®-îc 20 dao ®éng .VËt B trong 8 gi©y thùc hiÖn ®-îc 24 dao ®éng. a) TÝnh tÇn sè dao ®éng cña mçi vËt ? b) Trong hai vËt , vËt nµo ph¸t ra ©m cao h¬n, v× sao ? c) TÝnh sè dao ®éng cña mçi vËt trong 1 phót ? Gi¶i : a) VËt A : 10 gi©y 20 dao ®éng 1gi©y x dao ®éng ( TÇn sè ) Sè dao ®éng vµ thêi gian lµ 2 ®¹i l-îng tØ lÖ thuËn nªn : x = 20/10 = 2 Hz T-¬ng tù ®èi víi vËt B cã tÇn sè ( sè dao ®éng trong 1 gi©y ) lµ : y = 3 Hz b) V× vËt B cã tÇn sè lín h¬n nªn ph¸t ra ©m cao h¬n . c) VËt A : 1 gi©y 2 dao ®éng z = 2.60 = 120 dao ®éng (1 phót = ) 60 gi©y z dao ®éng VËt B : 1 gi©y 3 dao ®éng t= 3.60 = 180 dao ®éng. (1 phót = ) 60 gi©y t dao ®éng Bài 5 :Một người đứng cách một vách đá 680m và la to.Hỏi người đó có thể nghe rõ tiếng vang của âm không ?Tại sao ?Cho vận tốc truyền âm trong không khí là 340m/s Bài làm
 14. 14. Để nghe rõ tiếng vang thì thời gian kể từ lúc âm phát ra đến lúc cảm nhận được âm phản xạ phải lớn hơn 1/15 giây .Theo đề bài thời gian kể từ lúc phát âm ra đến khi gặp vách đá là :680/340=2 giây .Thời gian âm phản xạ trở về đến chỗ người đứng là 2 giây Vậy thời gian kể từ âm phát ra đến khi cảm nhận được âm phản xạ là 4 giây >1/15 giây .Vậy người đó có thể nghe rõ tiếng vang của âm Câu 1. Mắt ta nhận biết ánh sáng khi nào? Ta nhìn thấy một vật khi nào?Nguồn sáng là gì? Cho ví dụ? Vật sáng là gì? Cho ví dụ? Nguồn sáng có phải là vật sáng không? Vì sao ta nhận thấy vật đen? Câu 2. Nêu đường truyền ánh sáng trong không khí.?Phát biểu định luật truyền thẳng ánh sáng? Có mấy loại chùm sáng? Đường truyền của ánh sáng được biểu diễn bằng gì? Câu 3.Thế nào là bóng tối và bóng nửa tối? Thế nào là hiện tượng nhật thực, hiện tượng nguyệt thực? Khi di chuyển vật chắn sáng lại gần màn thì bóng tối và bóng nửa bóng tối thay đổi như thế nào? Câu 4.Gương phẳng là gì? Cho ví dụ. Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng. Vẽ hình Câu 5.Nêu tính chất ảnh của vật tạo bởi gương phẳng. Nêu tính chất của ảnh tạo bởi gương câu lồi? So sánh vùng nhìn thấy của gương phẳng và gương cầu lồi Câu 6.Nêu tính chất của ảnh tạo bởi gương cầu lõm.Khi chiếu chùm tia tới song song đến gương cầu lõm thì chùm tia phản xạ ………………….. Khi chiếu chùm tia tới phân kì thích hợp đến gương cầu lõm thì chùm tia phản xạ ……………………. Câu 7. Nguồn âm là gì? Các nguồn âm có chung đặc điểm gì ? Câu 8. Tần số là gì ? Đơn vị tần số ? Âm cao , âm thấp phụ thuộc vào gì ,nó phụ thuộc như thế nào ? Tai ta nghe âm có tần số trong khoảng nào ? Câu 9. Âm to, âm nhỏ phụ thuộc vào gì , và phụ thuộc như thế nào ?Đơn vị độ to của âm, Kí hiệu ? Ngưỡng đau làm nhức tai là bao nhiêu ? Câu 10. Âm có thể truyền qua những môi trường nào ? Và không thể truyền qua môi truyền nào ?Vì sao ? So sánh vận tốc truyền âm trong các chất. Câu 11.Thế nào là âm phản xạ ? Thế nào là tiếng vang ?Thế nào là vật phản xạ âm tốt, phản xạ âm kém ? Cho ví dụ mỗi loại ? Câu 12. Tiếng ồn gây ô nhiễm là tiếng ồn như thế nào ?Nêu các biện pháp làm giảm tiếng ồn ? Những vật liệu dùng làm giảm tiếng ồn là vật liệu như thế nào ? Lưu ý : - Trên đây là những bài tập mang tính định hướng - HS học tất cả các bài đã học - Học công thức, vận dụng, giải bài tập trong SBT

×