Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

K to 12 MAPEH Grade 2 (3rd Periodical Exam)

This is the Third periodical test in MAPEH Grade Two K to 12

Note: I just copied it from my daughter's exam and upload it to here for some reference.

  • Be the first to comment

K to 12 MAPEH Grade 2 (3rd Periodical Exam)

  1. 1. IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT SA MAPEH GRADE 2 SY: 2013 – 2014 PANGALAN: _________________________ BAITANG: _______________ PETSA: ____________ (MUSIC) I. Pillin ai isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang. _____ 1. Ito ay ang mahina, malakas at katamtamang lakas ng pag-awi o pagtugtog ng mga komposisyong musikal. A. dynamics B. tempo C. melody D. timbre _____ 2. Sa musika ito ang bilis at bagal ng daloy ng awitin. A. dynamics B. tempo C. melody D. timbre _____ 3. Ang mga instrumentong pangmusikal ay may iba’t ibang uri ng tunog at may kani-kaniyang anyo, hugis, at laki. Kaya ang bawat instrumento ay may iba’t ibang _________. A. dynamics B. tempo C. melody D. timbre _____ 4. Ito ay ginagamit natin kung tayo ay nakikipag-usap o nagsasalita. A. Speaking voice B. singing voice C. solo D. duet _____ 5. Ito ay ginagamit natin kung tayo ay umaawit upang maging kaaya-aya sa ating pandinig ang isang awit. A. Speaking voice B. singing voice C. solo D. duet II. Piliin sa Hanay A na ang larawan ng instrumento sa Hanay B na tunog na nalilikha ng bawat isa. Isulat ang sagot sa guhit. _____ 6. A. Ting! Ting! Ting! _____ 7. B. Tsik! Tsik! Tsik! _____ 8. C. Boom! Boom! Boom!
  2. 2. _____ 9. D. Takatak! Takatak! _____ 10. E. Tang! Tang! Tang! G. Klang! Klang! Klang! III. Iugnay ang mga kilos ng hayop sa iba’t-ibang uri ng dynamics. Kulayan ang Star kung malakas, puso kung katamtaman at bilog kung mahina ang antas ng dynamics. 11. Mabigat na hakbang ng Gorilla 12. Maliliit na hakbang ng dwende 13. Lakad ng langgam 14. Ungol ng Elepante 15. Humuhuning bibe (P.E.) I. Lagyan ng ( ) tsek kung ito ay naglalarawan ng wastong pagpulot, paghila at pagtulak ng bagay at lagyan ng (x) ekis kung hindi. _____ 1. Sa pagpulot ng bagay kailangang ibaluktot ang tuhod. _____ 2. Ang bigat ng katawan ay kailangang balance sa dalawang paa habang pumupulot ng bagay. _____ 3. Gamitin ang mga paa sa paghila ng mga bagay. _____ 4. Tumingin sa lugar na pagdadalhan ng itinutulak na bagay. _____ 5. Ilapat ng mabuti ang kamay sa mga bagay na itutulak.
  3. 3. II. Piliin sa loob ng kahon ang limang laro na ginagamitan ng paghagis at pagsalo ng bola. Volleyball High Jump Pusa at Daga 100 meter run Sipa Tamaan ng Bola Softball Baseball Shotput Basketball Throw the Catch Game 6. __________________________ 9. __________________________ 7. __________________________ Soccer Patintero 10. __________________________ 8. __________________________ (HEALTH) I. Isulat sa papel ang T kung tama ang ipinahahayag ng pangungusap at M kung mali. _____ 1. Ang mikrobyo mula sa maruming pagkain ang nagiging sanhi ng pagsakit ng tiyan. _____ 2. Ang pagsusuka ay sanhi ng pagkalason mula sa expired na pagkain. _____ 3. Namumula at namamantal ang balat ng batang may allergy kapag siya ay kumain ng mga bawal na pagkain. _____ 4. Ang pagtatae ay isang palatandaan na ang isang tao ay mahinang kumain. _____ 5. Hindi magkakasakit ang isang bata kung malinis at ligtas ang kinakain at iniinom. _____ 6. Hinuhugasan ko ang aking kamay bago at pagkatapos kumain. _____ 7. Ginugupit ko ang aking mga kuko minsan isang Linggo. _____ 8. Nililinis ko ang aming paligid araw-araw upang hindi pamahayan ng ipis, langaw, lamok, at daga. _____ 9. Sinisiguro ko sa aking nanay na ligtas sa kontaminasyon ang aking kinakain. _____ 10. Naglalaro sa ilalim ng init ng araw.

×