SlideShare a Scribd company logo

K TO 12 GRADE 5 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT

A compilation of THIRD Quarter Examinations for Grade 5 NOTE: THIS IS SAMPLE ONLY

K TO 12 GRADE 5 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT

1 of 75
Download to read offline
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
(1) IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT SA
ARALING PANLIPUNAN – V
Pangalan: ____________________________________ Iskor: _____________
Baytang: _____________________________________ Petsa: _____________
I. Panuto: Basahin ang bawat pahayag at isulat sa patlang ang TITIK ng tamang sagot. Gamitin ang mga
pagpipilian na nasa loob ng kahon.
A. Indio B. Peninsulares C. batalan
D. Principalia E. azotea F. Monopolyo
G. antillean H. bahay kubo I. Doctrina Christiana
______ 1. Ito ay ang nakagisnang panahanan ng mga katutubong Pilipino kung saan iniangkop sa mainit na
kapaligiran at klima ng Pilipinas ang disenyo nito.
______ 2. Mula sa isang maliit na bahay ay itinuro ng mga Espanyol sa mga katutubong Pilipino ang
paggawa ng bahay na bato o tisa na karaniwang tinatawag na __________.
______ 3. Nanatiling bahay-kubo ang tirahan ng mga nakararaming Pilipino, nagkaroon lamang ito ng
dagdag na bahagi gaya ng _____________ kung saan tinatanggap ang mga bisita ang karaniwang
pahingaan ng mag-anak.
______ 4. Ang ___________ ay bahaging pinagpapaliguan ng mga taong nakatira sa mga sinaunang
panahanan na dati ay sa mga ilog lamang sila naliligo.
______ 5. Sa bagong pagpapangkat-pangkat, itinuturing na pinakamataas at pinakamakapangyarihan ang
mga purong Espanyol na tinatawag na _________.
______ 6. Sila ang mga ordinaryong katutubong Pilipino na nasa pinakailalim na antas.
______ 7. Kauna-unahang aklat na nailimbag sa Pilipinas noong 1593. Sa panahon pananakop
kinakailangan na ang mga kababaihan ay pag-aralan ang aklat na ito.
______ 8. Sa pagbabago ng ekonomiya ng bansa sa panahon ng pananakop, isa sa ipinakilalang sistema ng
ekonomiya ay ang eksklusibong pagpapatakbo at pag-aari ng isang tao o grupo sa anumang
kalakal o produkto.
II. Isulat ang K – kung ang pahayag ay katotohanan O – kung ang pahayag ay opinion.
______ 9. Ang mga pinta o tattoo sa katawan ng mga katutubo ay patunay sa kahusayan ng mga Pilipino sa
pagpipinta.
______ 10. Nakatulong ang pagbubukas ng kursong medisina at parmasiya sa Unibersidad ng Santo Tomas
upang lalong umunlad ang agham sa bansa.
______ 11. Ipinakita ng mga Pilipino ang kanilang husay sa paglilok sa pamamagitan ng mga gawang
rebultong kahoy at bato sa mga simbahan.
______ 12. Ang La Solidarida ay isa sa mga pahayagang nakatulong sa mga propagandistang ipahayag ang
kanilang mga opinion at saloobin.
______ 13. Ang naging impluwensiya ng mga Espanyol sa ating kultura ay kakaunti lamang.
______ 14. Marahil kung hindi isinaayos ng mga Espanyol ang ating kasalukuyang kalendaryo ay matandang
kalendaryo pa rin ang ating ginagamit.
______ 15. Sa panahon ng pananakop ng mga Espanyol, ang edukasyon ay para lamang sa mga purong
Espanyol at walang karapatang makapag-aral ang mga Pilipino.
III. Isulat sa patlang ang TITIK ng tamang sagot. Gamitin ang mga pagpipilian na nasa loob ng kahon.
______ 16. Kinatawan ng konseho sa kolonya.
______ 17. Lalawigang hindi pa lubos na nasasakop ng mga Espanyol.
______ 18. Lugar na lubos na nasakop na at kumikilala na sa pamahalang Espanyol.
______ 19. Pamahalaang malalaki at mauunlad na lungsod.
______ 20. Cabeza de barangay ang namumuno sa lugar na nasasakupan.
______ 21. Katumbas ng Korte Suprema sa kasalukuyang panahon.
______ 22. Tagapagsiyasat na ipinadadala ng hari ng Espanya para magmasid sa kalagayan ng bansa.
J. Corregimiento K. Ayuntamiento L. Viceroy
M. Real Audiencia N. Cumplase O. O. Barangay
P. Residencia Q. Visitador R. R. Alcaldia
PaGe - 2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
______ 23. Kapangyarihan ng gobernador-heneral na suspindihin ang mga batas na galing sa hari ng
Espanyang hindi angkop sa kalagayan ng bansang kanyang pinamumunuan.
IV. Isulat ang TAMA kung wasto ang pangungusap. Kung MALI, palitan ang salitang may salungguhit upang
iwasto ito.
_______________ 24. Sa gawing hilaga ng Luzon, matatagpuan ang Ilocos Sur na napabalitang
may mayaman na deposito ng ginto.
_______________ 25. Sa mga panahon ng paggalugad, naitatag ni Juan de Salcedo ang Villa Fernandina, na
ngayon ay ang Lungsod ng Vigan.
_______________ 26. Sinubukan ng mga Espanyol na gumamit ng ibang paraan upang masakop ang
Cordillera sa pamamagitan ng mga misyonerong pari.
_______________ 27. Bigo ang mga Espanyol sa pagsakop ng malaking bahagi ng Mindanao dahil sila ay
mas organisado at mayroong pagkakaisa.
_______________ 28. Noong January 1975, ipinahayag ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos si Sultan
Piang bilang isang bayani, hindi lamang ng mga taga-Mindanao, kundi ng buong
bansa.
_______________ 29. Nagkaroon ng iba’t ibang kasunduan sa pagitan ng Moro at mga Espanyol subalit hindi
tuluyang nagtagumpay ang mga kasunduang ito.
_______________ 30. Ang mga Aeta ay isa sa mga grupong naka engkuwentro ng mga Espanyol na kilalang
namumugot ng ulo.
PaGe - 3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
(2) IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT SA
ARALING PANLIPUNAN – V
Pangalan: ____________________________________ Iskor: _____________
Baytang: _____________________________________ Petsa: _____________
Panuto: Basahin ang mga sumusunod na pahayag at piliin ang titik ng tamang sagot.
______ 1. Ito ang unang bahay ng mga Pilipino na kung saan ang kanyang arkitektura ay iniangkop sa mainit
na kapaligiran at klima ng Pilipinas upang matamo ang ginhawa ng tumitira dito.
A. Bahay Bahayan C. Bahay Kubo
B. Bahay na Bato D. Bahay ni Lola
______ 2. Sino ang nagpatupad ng reduccion sa Pilipinas?
A. Gobernador Heneral Luis Perez Dasmariñas C. mga misyonero
B. Haring Philip II D. Heneral Miguel Lopez de Legazpi
______ 3. Ano ang ibig sabihin ng reduccion?
A. sapilitang paglipat ng tirahan C. sapilitang paggawa
B. sapilitang pagyakap sa Katolisismo D. sapilitang pagbabayad ng buwis
______ 4. Paano nanahan ang mga Pilipino bago dumating ang mga Espanyol?
A. Kalat-kalat ang tirahan sa pamayanan C. Nakatira sila sa tabi ng ilog
B. Magkakalapit ang mga pamayanan D. May malalaki na silang gusali
______ 5. Alin sa sumusunod na pahayag ang naglalarawan sa panahanan ng mga Pilipino sa panahon ng
mga Espanyol?
A. Kalat-kalat ang tirahan sa pamayanan C. Nakatira sila sa tabi ng ilog
B. Magkakalapit ang mga pamayanan D. Magkakalayo ang mga gusali
______ 6. Noong panahon ng mga Espanyol, kasamang nakipaglaban ang mga kababaihan sa pagsulong ng
kalayaan ng ating bansa. Ano ang tawag sa mahalagang ginampanan ng mga babae noong
panahon ng mga Espanyol?
A. di-tradisyunal B. huwaran C. matapang D. tradisyunal
______ 7. Ang paggawa ng makabagong tirahan ay itinuro ng mga Espanyol sa ating mga ninuno. Anong uri
ng bahay ito?
A. Bahay Kubo B. Bahay ni Lola C. Bahay Bahayan D. Bahay na Bato
______ 8. Ano ang tawag sa bahagi ng bahay kubo na kung saan dito karaniwang sama-samang
nagpapahinga ang mga mag-anak.
A. altar B. banggera C. balkonahe D. batalan
______ 9. Ito ay kinabibilangan ng mga manggagawa at magbubukid. Limitado ang kanilang mga karapatan
at pribilehiyo. Hindi rin sila maaaring mahalal sa katungkulan sa pamahalaan.
A. mestizo B. principalia C. inquilino D. karaniwang tao o indio
______ 10. Ito ay binubuo ng mga inapo ng mga datu, nagmamay-ari ng lupa at pinuno ng bayan.
A. principalia B. encomendero C. ilustrado D. misyonero
______ 11. Ito ay mga Espanyol na nakatira sa Pilipinas ngunit ipinanganak sa Espanya.
A. insulares B. peninsulares C. principalia D. ilustrado
______ 12. Mga ipinanganak sa Pilipinas na may dugong purong kastila ang mga magulang.
A. insulares B. peninsulares C. principalia D. ilustrado
______ 13. Ito ay binubuo ng mga tagapangasiwa ng lupa ng mga panginoong may lupa.
A. principalia B. inquilino C. karaniwang tao D. peninsulares
______ 14. Bakit madaling natutunan ng mga Pilipino ang wikang Espanyol?
A. Dahil sa pagdalo sa misa, pag-aaral ng dasal at katesismo at pakikipag-usap sa mga Espanyol.
B. Dahil ginusto nila itong pag-aralan sa simula pa lang.
C. Dahil alam na nila ang wikang Espanyol bago pa dumating ang Espanyol sa bansa.
D. Dahil pinagbasa ang mga Pilipino ng napakaraming aklat na nakasulat sa wikang Espanyol.
______ 15. Ano ang naging kahalagahan ng pagbubukas ng kursong parmasya at medisina ng University of
Santo Tomas sa ating mga Pilipino?
A. Marami ang nagpatayo ng ospital.
B. Lalong umunlad ang agham sa bansa.
C. Dumami ang nakatapos ng kolehiyo.
D. Lumaganap ang mga may sakit sa bansa.
______ 16. Paano pinaunlad ng kulturang Espanyol ang kakayahan ng mga Pilipino sa Musika?
A. Natututong tumugtog ang mga Pilipino ng mga instrumentong pangmusika.
B. Dumami ang musikero at banda sa Pilipinas.
C. Palagiang pinapasayaw ang mga Pilipino sa kasiyahan.
D. Pinadala sa ibang bansa ang mga magagaling na Pilipino sa Musika.
PaGe - 4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
______ 17. Bakit ipinagdiriwang ang Pista na isa sa mga pagdiriwang na ipinakilala sa atin ng kulturang
Espanyol?
A. Upang maitaboy ang malas sa lipunan.
B. Upang madagdagan ang mga ani sa pananim.
C. Upang magsilbing paalala sa mga gumagawa ng kasamaan.
D. Upang bigyang parangal ang mga santo.
______ 18. Anong larong panlabas ang ipinakilala ng kulturang Espanyol sa mga Pilipino?
A. taguan at pitikbulag C. patintero at sipa
B. chinese garter at basketball D. tumbang preso at pukpok palayok
______ 19. Ang lugar kung saan sama-samang naninirahan ang mga tao sa pamamahala ng mga pari.
A. rancho B. visita C. kabisera D. parokya
______ 20. Ang tawag sa pinakasentro sa pamayanang Pilipino noong panahon ng mga Espanyol.
A. kabisera B. parokya C. rancho D. visita
______ 21. Ano ang sistema o programang pang-ekonomiya na pinasimulan ni Gob. Hen. Jose Basco y
Vargas upang mapaunlad ang Pilipinas?
A. merkantilismo B. monopoly C. bandala D. kalakalang galyon
______ 22. Siya ang “Ina nga Katipunan”. Ang tagapag-alaga at manggagamot ng mga katipunerong
maysakit.
A. Gregoria De Jesus C. Melchora Aquino
B. Marina Dizon D. Trinidad Tecson
______ 23. Siya ang tagapag-ingat sa mahahalagang papel ng Kilusang Katipunan at ang “Lakambini ng
Katipunan”.
A. Gregoria De Jesus C. Melchora Aquino
B. Marina Dizon D. Trinidad Tecson
______ 24. Siya ay gumanap bilang nars sa Katipunan at kilala bilang “Ina ng Biak na Bato”.
A. Marina Dizon C. Trinidad Tecson
B. Melchora Aquino D. Gregoria De Jesus
______ 25. Ang unang aklat na nailimbag sa Pilipinas noong 1593.
A. Doctrina Christiana C. La Solidaridad
B. Florante at Laura D. Del Superior Gobierno
______ 26. a Katolisismo, ang pagkakaloob ng kapatawaran ng mga kasalanan ay matatanggap sa _____.
A. pag-aayuno B. penitensya C. indulgencia D. kumpisal
______ 27. Ang Colegio de Nuestra Señora del Santisimo Rosario na itinatag noong 1611 ay kilala ngayon
bilang _______.
A. Ateneo de Manila University C. Unibersidad ng Pilipinas
B. Colegio de San Ignacio D. Unibersidad ng Santo Tomas
______ 28. Pinakatanyag na nobelang isinulat ni Dr. Jose Rizal
A. Noli Me Tangere at El Filibusterismo C. Biag ni Lam-ang
B. Urbana at Feliza D. Ibong Adarna
______ 29. Ang Spoliarium, na siyang nagpahiwatig noon na kayang maging mahusay ng mga ordinaryong
Pilipino sa larangan ng pagpipinta ay iginuhit ni ______.
A. Jose Rizal B. Juan Luna C. Antonio Luna D. Felix Hidalgo
______ 30. Instrumentong pangmusikang nakalagak sa simbahan ng Las Piñas.
A. Musikang Buho C. Organong Kawayan
B. Obserbatoryo ng Maynila D. Konserbatoryo ng Musika
______ 31. Sa panahon ng mga Espanyol, ang mga aralin ay nakapokus sa Katekismo, lingguwistika, at
__________.
A. pagluluto B. sining C. agham D. aritmetika
______ 32. Ito ay itinatag ng mga Heswita noong 1865 na nagbibigay ng mga babala at tala hinggil sa mga
kalamidad.
A. Obserbatoryo ng Maynila C. Konserbatoryo ng Musika
B. Organong Kawayan D. Musikang Buho
______ 33. Kalendaryong ipinagamit ng mga Espanyol
A. Kalendaryong Hebrew C. Kalendaryong Dominikano
B. Kalendaryong Katoliko D. Kalendaryong Gregorian
______ 34. Ang mga sumusunod ay mga pagtatanghal sa entablado na impluwensya ng mga Espanyol
MALIBAN sa isa, alin ito?
A. pasyon B. senakulo C. sarsuwela D. moro-moro
PaGe - 5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
______ 35. Siya ang tinaguriang “Ama ng mga Pintor na Pilipino’.
A. Damian Domingo C. Julian Felipe
B. Felix Hidalgo D. Juan Luna
______ 36. Siya ang kompositor ng ating Pambansang Awit na “Lupang Hinirang”.
A. Damian Domingo C. Julian Felipe
B. Felix Hidalgo D. Juan Luna
______ 37. May akda ng Florante at Laura at tinaguriang “Prinsipe ng mga Makatang Tagalog”
A. Graciano Lopez Jaena C. Pedro Bukaneg
B. Marcelo Andoy D. Francisco Baltazar
______ 38. Tanyag sa larangan ng Chemistry at nakilalang “ Prinsipe Direktor ng Obserbatoryo ng Maynila”.
A. Anacleto del Rosario C. Jose P. Rizal
B. Felix Resureccion D. Marcelo H. del Pilar
______ 39. Tanyag na Kompositor ng musikang pansimbahan at tinaguriang “Prinsipe ng Musikang
Pansimbahan”.
A. Jose P. Rizal B. Juan Luna C. Ladislao Diwa D. Marcelo Andoy
______ 40. Ito ay isang patulang pasalaysay na may labindalawang pantig sa bawat linya.
A. awit B. kodigo C. sayaw D. tula
______ 41. Anong uri ng pamahalaan ang itinatag ng mga Espanyol na nahati sa dalawang antas –
pamahalaang sentral at pamahalaang lokal?
A. Pamahalaang Diktatoryal C. Pamahalaang Sentralisado
B. Pamahalaang Komonwelt D. Pamahalaang Totalitaryan
______ 42. Kapangyarihan ng gobernador-heneral na suspendihin o hindi sundin ang batas galing sa hari
ng Espanya na hindi angkop sa kalagayan ng bansang kanyang pinamumunuan?
A. alahero B. asukarero C. basagulero D. cumplase
______ 43. Ang pinakamataas na hukuman sa panahon ng mga Espanyol?
A. Royal Audiencia C. Visitador
B. Sprite de Santo D. Wala sa nabanggit
______ 44. Siya ang kinatawan ng konseho sa kolonya.
A. Royal Audiencia C. Visitador
B. Viceroy D. Cabeza de barangay
______ 45. Lugar na lubos na nasakop na at kumikilala na sa pamahalaang Espanyol.
A. Corrigidor B. Pueblo C. Alcaldia D. Barangay
______ 46. Ito ang isang malawak na bulubundukin sa gitnang hilaga ng pulo ng Luzon sa Pilipinas na
napabalitang may deposito ng ginto.
A. Quezon B. Cordillera C. Leyte D. Mindanao
______ 47. Si Datu Dogarat ng Cagayan ay nagpabinyag kay Padre Tomas Guttierez. Mula noon, siya kinilla
bilang _________.
A. Anastacio B. Domingo C. Santiago D. Tonyong Bayawak
______ 48. Ang tribu na ito sa Zambales ay di nasakop ng mga Espanyol.
A. Ivatan B. Kalinga C. T’boli D. Aeta
______ 49. Itinatag ni Juan de Salcedo ang Villa Fernandina, na ngayon ay ______________.
A. Sulu B. Vigan C. Baguio D. Laoag
______ 50. Sinong ang ipinahayag ni Pangulong Ferdinand E. Marcos noong Enero, 1975 bilang bayani hindi
lamang ng mga taga-Mindanao kundi ng buong bansa?
A. Datu Sultan Kudarat C. Datu Piang
B. Datu Amai Pakpak D. Datu Sultan Kudarat
PaGe - 6

Recommended

K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 4 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 4 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA LAGUMANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 

More Related Content

What's hot

K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAOK TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAOLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 4 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 4 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Quarter Summative Test)
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Quarter Summative Test)K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Quarter Summative Test)
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Quarter Summative Test)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1
K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1
K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 4 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
Periodical Test in Filipino 2
Periodical Test in Filipino 2Periodical Test in Filipino 2
Periodical Test in Filipino 2JHenApinado
 
Ikalawang pagsusulit
Ikalawang pagsusulitIkalawang pagsusulit
Ikalawang pagsusulitPaul Barranco
 
K TO 12 GRADE 3 Ikatlong Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 3 Ikatlong Markahang PagsusulitK TO 12 GRADE 3 Ikatlong Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 3 Ikatlong Markahang PagsusulitLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 3 IKA-APAT na Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 3 IKA-APAT na Markahang PagsusulitK TO 12 GRADE 3 IKA-APAT na Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 3 IKA-APAT na Markahang PagsusulitLiGhT ArOhL
 
Filipino 6 dlp 4 magkasingkahulugan o magkasalungat
Filipino 6 dlp 4  magkasingkahulugan o magkasalungatFilipino 6 dlp 4  magkasingkahulugan o magkasalungat
Filipino 6 dlp 4 magkasingkahulugan o magkasalungatAlice Failano
 
Aralin 1 ang kinalalagyan ng pilipinas sa mundo
Aralin 1 ang kinalalagyan ng pilipinas sa mundoAralin 1 ang kinalalagyan ng pilipinas sa mundo
Aralin 1 ang kinalalagyan ng pilipinas sa mundoLorelynSantonia
 
Aralin 7 Pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas
Aralin 7  Pananakop ng mga Espanyol sa PilipinasAralin 7  Pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas
Aralin 7 Pananakop ng mga Espanyol sa PilipinasForrest Cunningham
 
Maikling pagsusulit sa filipino 3
Maikling pagsusulit sa filipino 3Maikling pagsusulit sa filipino 3
Maikling pagsusulit sa filipino 3Shaw Cruz
 
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Periodical Exam)
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Periodical Exam)K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Periodical Exam)
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Periodical Exam)LiGhT ArOhL
 
Filipino 6 dlp 19 paghinuha sa saloobing pandamdamin
Filipino 6 dlp 19  paghinuha sa saloobing pandamdaminFilipino 6 dlp 19  paghinuha sa saloobing pandamdamin
Filipino 6 dlp 19 paghinuha sa saloobing pandamdaminAlice Failano
 
K TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 

What's hot (20)

K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAOK TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO
 
K TO 12 GRADE 4 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 4 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT
 
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Quarter Summative Test)
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Quarter Summative Test)K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Quarter Summative Test)
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Quarter Summative Test)
 
K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1
K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1
K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1
 
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 4 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
 
Periodical Test in Filipino 2
Periodical Test in Filipino 2Periodical Test in Filipino 2
Periodical Test in Filipino 2
 
Ikalawang pagsusulit
Ikalawang pagsusulitIkalawang pagsusulit
Ikalawang pagsusulit
 
K TO 12 GRADE 3 Ikatlong Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 3 Ikatlong Markahang PagsusulitK TO 12 GRADE 3 Ikatlong Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 3 Ikatlong Markahang Pagsusulit
 
K TO 12 GRADE 3 IKA-APAT na Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 3 IKA-APAT na Markahang PagsusulitK TO 12 GRADE 3 IKA-APAT na Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 3 IKA-APAT na Markahang Pagsusulit
 
Filipino 6 dlp 4 magkasingkahulugan o magkasalungat
Filipino 6 dlp 4  magkasingkahulugan o magkasalungatFilipino 6 dlp 4  magkasingkahulugan o magkasalungat
Filipino 6 dlp 4 magkasingkahulugan o magkasalungat
 
Aralin 1 ang kinalalagyan ng pilipinas sa mundo
Aralin 1 ang kinalalagyan ng pilipinas sa mundoAralin 1 ang kinalalagyan ng pilipinas sa mundo
Aralin 1 ang kinalalagyan ng pilipinas sa mundo
 
Aralin 7 Pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas
Aralin 7  Pananakop ng mga Espanyol sa PilipinasAralin 7  Pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas
Aralin 7 Pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas
 
Maikling pagsusulit sa filipino 3
Maikling pagsusulit sa filipino 3Maikling pagsusulit sa filipino 3
Maikling pagsusulit sa filipino 3
 
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Periodical Exam)
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Periodical Exam)K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Periodical Exam)
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Periodical Exam)
 
Filipino 6 dlp 19 paghinuha sa saloobing pandamdamin
Filipino 6 dlp 19  paghinuha sa saloobing pandamdaminFilipino 6 dlp 19  paghinuha sa saloobing pandamdamin
Filipino 6 dlp 19 paghinuha sa saloobing pandamdamin
 
K TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
 

More from LiGhT ArOhL

AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa Mapa
AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa MapaAP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa Mapa
AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa MapaLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ARTS (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ARTS (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN SCIENCE (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN SCIENCE (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN SCIENCE (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN SCIENCE (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 KINDER LEARNER’S MATERIAL (Q1-Q4)
K TO 12 KINDER LEARNER’S MATERIAL (Q1-Q4)K TO 12 KINDER LEARNER’S MATERIAL (Q1-Q4)
K TO 12 KINDER LEARNER’S MATERIAL (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 

More from LiGhT ArOhL (19)

AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa Mapa
AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa MapaAP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa Mapa
AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa Mapa
 
K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ARTS (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ARTS (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN SCIENCE (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN SCIENCE (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN SCIENCE (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN SCIENCE (Q1-Q4)
 
K TO 12 KINDER LEARNER’S MATERIAL (Q1-Q4)
K TO 12 KINDER LEARNER’S MATERIAL (Q1-Q4)K TO 12 KINDER LEARNER’S MATERIAL (Q1-Q4)
K TO 12 KINDER LEARNER’S MATERIAL (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
 

Recently uploaded

FILIPINO 8 QUARTER 3 WEEK-2 MEDIA BROADCASTING
FILIPINO 8 QUARTER 3 WEEK-2 MEDIA BROADCASTINGFILIPINO 8 QUARTER 3 WEEK-2 MEDIA BROADCASTING
FILIPINO 8 QUARTER 3 WEEK-2 MEDIA BROADCASTINGKlarisReyes1
 
Pagsusulit sa Filipino 8 (Mga Popular na Babasahin).pptx
Pagsusulit sa Filipino 8 (Mga Popular na Babasahin).pptxPagsusulit sa Filipino 8 (Mga Popular na Babasahin).pptx
Pagsusulit sa Filipino 8 (Mga Popular na Babasahin).pptxAnnafarinahMabaning
 
ANG TALINGHAGA TUNGKOL SA MAY-ARI NG UBASAN.pptx
ANG TALINGHAGA TUNGKOL SA MAY-ARI NG UBASAN.pptxANG TALINGHAGA TUNGKOL SA MAY-ARI NG UBASAN.pptx
ANG TALINGHAGA TUNGKOL SA MAY-ARI NG UBASAN.pptxLlemorSoledSeyer1
 
FILIPINO 3 Q3W3 DAY 1. Pagbibigay ng Paksa sa Kuwento o Sanaysaypptx
FILIPINO 3 Q3W3 DAY 1. Pagbibigay ng Paksa sa Kuwento o SanaysaypptxFILIPINO 3 Q3W3 DAY 1. Pagbibigay ng Paksa sa Kuwento o Sanaysaypptx
FILIPINO 3 Q3W3 DAY 1. Pagbibigay ng Paksa sa Kuwento o SanaysaypptxEllaBrita3
 
CATCH-UP FRIDAYS Grade 5 quarter 3 week 1
CATCH-UP FRIDAYS Grade 5 quarter 3 week 1CATCH-UP FRIDAYS Grade 5 quarter 3 week 1
CATCH-UP FRIDAYS Grade 5 quarter 3 week 1MartJuliusTalahiban
 
Tulang Panudyo, Tugmang de gulong, bugtong at palaisipan
Tulang Panudyo, Tugmang de gulong, bugtong at palaisipanTulang Panudyo, Tugmang de gulong, bugtong at palaisipan
Tulang Panudyo, Tugmang de gulong, bugtong at palaisipanKennethColorado
 
Mga-Estratehiya-Sa-Pagtuturo-Ng-Panitikan.ppt
Mga-Estratehiya-Sa-Pagtuturo-Ng-Panitikan.pptMga-Estratehiya-Sa-Pagtuturo-Ng-Panitikan.ppt
Mga-Estratehiya-Sa-Pagtuturo-Ng-Panitikan.pptLhysLeey
 
L2. ESP 10 Ang Pag-unawa sa Pagmamahal ng Diyos.pptx
L2. ESP 10 Ang Pag-unawa sa Pagmamahal ng Diyos.pptxL2. ESP 10 Ang Pag-unawa sa Pagmamahal ng Diyos.pptx
L2. ESP 10 Ang Pag-unawa sa Pagmamahal ng Diyos.pptxGabrielleEllis4
 
nang-minsang-naligaw-si-adrian.pptx
nang-minsang-naligaw-si-adrian.pptxnang-minsang-naligaw-si-adrian.pptx
nang-minsang-naligaw-si-adrian.pptxayeshajane1
 
Grade Three-Overall-Daily Lesson Log for Catch Up Friday
Grade Three-Overall-Daily Lesson Log for Catch Up FridayGrade Three-Overall-Daily Lesson Log for Catch Up Friday
Grade Three-Overall-Daily Lesson Log for Catch Up Fridaynicagargarita1
 
ESP83RDQUARTER lonAdhaigdagdadasdas.docx
ESP83RDQUARTER lonAdhaigdagdadasdas.docxESP83RDQUARTER lonAdhaigdagdadasdas.docx
ESP83RDQUARTER lonAdhaigdagdadasdas.docxmjaynelogrono21
 
inbound8895371131286770dfhdhfghdd63.pptx
inbound8895371131286770dfhdhfghdd63.pptxinbound8895371131286770dfhdhfghdd63.pptx
inbound8895371131286770dfhdhfghdd63.pptxAlnessarIsmaelDamsan
 
ARALING PANLIPUNAN 10 DISKRIMINASYON SA KABABAIHAN AT LGBTQ+.pptx
ARALING PANLIPUNAN 10 DISKRIMINASYON SA KABABAIHAN AT LGBTQ+.pptxARALING PANLIPUNAN 10 DISKRIMINASYON SA KABABAIHAN AT LGBTQ+.pptx
ARALING PANLIPUNAN 10 DISKRIMINASYON SA KABABAIHAN AT LGBTQ+.pptxRochelMarin1
 
ARALIN-3-UGNAYAN-NG-KITA-PAGKONSUMO-AT-PAG-IIMPOK.pptx
ARALIN-3-UGNAYAN-NG-KITA-PAGKONSUMO-AT-PAG-IIMPOK.pptxARALIN-3-UGNAYAN-NG-KITA-PAGKONSUMO-AT-PAG-IIMPOK.pptx
ARALIN-3-UGNAYAN-NG-KITA-PAGKONSUMO-AT-PAG-IIMPOK.pptxAkemiAkane
 
G8 Q3 Panitikan Popular na Babasahin.pptx
G8 Q3 Panitikan Popular na Babasahin.pptxG8 Q3 Panitikan Popular na Babasahin.pptx
G8 Q3 Panitikan Popular na Babasahin.pptxCRISTINAMAEAREVADO1
 

Recently uploaded (20)

FILIPINO 8 QUARTER 3 WEEK-2 MEDIA BROADCASTING
FILIPINO 8 QUARTER 3 WEEK-2 MEDIA BROADCASTINGFILIPINO 8 QUARTER 3 WEEK-2 MEDIA BROADCASTING
FILIPINO 8 QUARTER 3 WEEK-2 MEDIA BROADCASTING
 
Pagsusulit sa Filipino 8 (Mga Popular na Babasahin).pptx
Pagsusulit sa Filipino 8 (Mga Popular na Babasahin).pptxPagsusulit sa Filipino 8 (Mga Popular na Babasahin).pptx
Pagsusulit sa Filipino 8 (Mga Popular na Babasahin).pptx
 
ANG TALINGHAGA TUNGKOL SA MAY-ARI NG UBASAN.pptx
ANG TALINGHAGA TUNGKOL SA MAY-ARI NG UBASAN.pptxANG TALINGHAGA TUNGKOL SA MAY-ARI NG UBASAN.pptx
ANG TALINGHAGA TUNGKOL SA MAY-ARI NG UBASAN.pptx
 
FILIPINO 3 Q3W3 DAY 1. Pagbibigay ng Paksa sa Kuwento o Sanaysaypptx
FILIPINO 3 Q3W3 DAY 1. Pagbibigay ng Paksa sa Kuwento o SanaysaypptxFILIPINO 3 Q3W3 DAY 1. Pagbibigay ng Paksa sa Kuwento o Sanaysaypptx
FILIPINO 3 Q3W3 DAY 1. Pagbibigay ng Paksa sa Kuwento o Sanaysaypptx
 
EsP-9-Q3-wk3.pptx
EsP-9-Q3-wk3.pptxEsP-9-Q3-wk3.pptx
EsP-9-Q3-wk3.pptx
 
CATCH-UP FRIDAYS Grade 5 quarter 3 week 1
CATCH-UP FRIDAYS Grade 5 quarter 3 week 1CATCH-UP FRIDAYS Grade 5 quarter 3 week 1
CATCH-UP FRIDAYS Grade 5 quarter 3 week 1
 
ANG PAGLAGO NG MGA BAYAN.pptx
ANG PAGLAGO NG MGA BAYAN.pptxANG PAGLAGO NG MGA BAYAN.pptx
ANG PAGLAGO NG MGA BAYAN.pptx
 
Tulang Panudyo, Tugmang de gulong, bugtong at palaisipan
Tulang Panudyo, Tugmang de gulong, bugtong at palaisipanTulang Panudyo, Tugmang de gulong, bugtong at palaisipan
Tulang Panudyo, Tugmang de gulong, bugtong at palaisipan
 
Mga-Estratehiya-Sa-Pagtuturo-Ng-Panitikan.ppt
Mga-Estratehiya-Sa-Pagtuturo-Ng-Panitikan.pptMga-Estratehiya-Sa-Pagtuturo-Ng-Panitikan.ppt
Mga-Estratehiya-Sa-Pagtuturo-Ng-Panitikan.ppt
 
L2. ESP 10 Ang Pag-unawa sa Pagmamahal ng Diyos.pptx
L2. ESP 10 Ang Pag-unawa sa Pagmamahal ng Diyos.pptxL2. ESP 10 Ang Pag-unawa sa Pagmamahal ng Diyos.pptx
L2. ESP 10 Ang Pag-unawa sa Pagmamahal ng Diyos.pptx
 
nang-minsang-naligaw-si-adrian.pptx
nang-minsang-naligaw-si-adrian.pptxnang-minsang-naligaw-si-adrian.pptx
nang-minsang-naligaw-si-adrian.pptx
 
Mtb3 M2 .pptx
Mtb3 M2 .pptxMtb3 M2 .pptx
Mtb3 M2 .pptx
 
q3 week 2 esp 10.pptx
q3 week 2 esp 10.pptxq3 week 2 esp 10.pptx
q3 week 2 esp 10.pptx
 
AP6-Q3-MODYUL3.pdf
AP6-Q3-MODYUL3.pdfAP6-Q3-MODYUL3.pdf
AP6-Q3-MODYUL3.pdf
 
Grade Three-Overall-Daily Lesson Log for Catch Up Friday
Grade Three-Overall-Daily Lesson Log for Catch Up FridayGrade Three-Overall-Daily Lesson Log for Catch Up Friday
Grade Three-Overall-Daily Lesson Log for Catch Up Friday
 
ESP83RDQUARTER lonAdhaigdagdadasdas.docx
ESP83RDQUARTER lonAdhaigdagdadasdas.docxESP83RDQUARTER lonAdhaigdagdadasdas.docx
ESP83RDQUARTER lonAdhaigdagdadasdas.docx
 
inbound8895371131286770dfhdhfghdd63.pptx
inbound8895371131286770dfhdhfghdd63.pptxinbound8895371131286770dfhdhfghdd63.pptx
inbound8895371131286770dfhdhfghdd63.pptx
 
ARALING PANLIPUNAN 10 DISKRIMINASYON SA KABABAIHAN AT LGBTQ+.pptx
ARALING PANLIPUNAN 10 DISKRIMINASYON SA KABABAIHAN AT LGBTQ+.pptxARALING PANLIPUNAN 10 DISKRIMINASYON SA KABABAIHAN AT LGBTQ+.pptx
ARALING PANLIPUNAN 10 DISKRIMINASYON SA KABABAIHAN AT LGBTQ+.pptx
 
ARALIN-3-UGNAYAN-NG-KITA-PAGKONSUMO-AT-PAG-IIMPOK.pptx
ARALIN-3-UGNAYAN-NG-KITA-PAGKONSUMO-AT-PAG-IIMPOK.pptxARALIN-3-UGNAYAN-NG-KITA-PAGKONSUMO-AT-PAG-IIMPOK.pptx
ARALIN-3-UGNAYAN-NG-KITA-PAGKONSUMO-AT-PAG-IIMPOK.pptx
 
G8 Q3 Panitikan Popular na Babasahin.pptx
G8 Q3 Panitikan Popular na Babasahin.pptxG8 Q3 Panitikan Popular na Babasahin.pptx
G8 Q3 Panitikan Popular na Babasahin.pptx
 

K TO 12 GRADE 5 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT

 • 2. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (1) IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT SA ARALING PANLIPUNAN – V Pangalan: ____________________________________ Iskor: _____________ Baytang: _____________________________________ Petsa: _____________ I. Panuto: Basahin ang bawat pahayag at isulat sa patlang ang TITIK ng tamang sagot. Gamitin ang mga pagpipilian na nasa loob ng kahon. A. Indio B. Peninsulares C. batalan D. Principalia E. azotea F. Monopolyo G. antillean H. bahay kubo I. Doctrina Christiana ______ 1. Ito ay ang nakagisnang panahanan ng mga katutubong Pilipino kung saan iniangkop sa mainit na kapaligiran at klima ng Pilipinas ang disenyo nito. ______ 2. Mula sa isang maliit na bahay ay itinuro ng mga Espanyol sa mga katutubong Pilipino ang paggawa ng bahay na bato o tisa na karaniwang tinatawag na __________. ______ 3. Nanatiling bahay-kubo ang tirahan ng mga nakararaming Pilipino, nagkaroon lamang ito ng dagdag na bahagi gaya ng _____________ kung saan tinatanggap ang mga bisita ang karaniwang pahingaan ng mag-anak. ______ 4. Ang ___________ ay bahaging pinagpapaliguan ng mga taong nakatira sa mga sinaunang panahanan na dati ay sa mga ilog lamang sila naliligo. ______ 5. Sa bagong pagpapangkat-pangkat, itinuturing na pinakamataas at pinakamakapangyarihan ang mga purong Espanyol na tinatawag na _________. ______ 6. Sila ang mga ordinaryong katutubong Pilipino na nasa pinakailalim na antas. ______ 7. Kauna-unahang aklat na nailimbag sa Pilipinas noong 1593. Sa panahon pananakop kinakailangan na ang mga kababaihan ay pag-aralan ang aklat na ito. ______ 8. Sa pagbabago ng ekonomiya ng bansa sa panahon ng pananakop, isa sa ipinakilalang sistema ng ekonomiya ay ang eksklusibong pagpapatakbo at pag-aari ng isang tao o grupo sa anumang kalakal o produkto. II. Isulat ang K – kung ang pahayag ay katotohanan O – kung ang pahayag ay opinion. ______ 9. Ang mga pinta o tattoo sa katawan ng mga katutubo ay patunay sa kahusayan ng mga Pilipino sa pagpipinta. ______ 10. Nakatulong ang pagbubukas ng kursong medisina at parmasiya sa Unibersidad ng Santo Tomas upang lalong umunlad ang agham sa bansa. ______ 11. Ipinakita ng mga Pilipino ang kanilang husay sa paglilok sa pamamagitan ng mga gawang rebultong kahoy at bato sa mga simbahan. ______ 12. Ang La Solidarida ay isa sa mga pahayagang nakatulong sa mga propagandistang ipahayag ang kanilang mga opinion at saloobin. ______ 13. Ang naging impluwensiya ng mga Espanyol sa ating kultura ay kakaunti lamang. ______ 14. Marahil kung hindi isinaayos ng mga Espanyol ang ating kasalukuyang kalendaryo ay matandang kalendaryo pa rin ang ating ginagamit. ______ 15. Sa panahon ng pananakop ng mga Espanyol, ang edukasyon ay para lamang sa mga purong Espanyol at walang karapatang makapag-aral ang mga Pilipino. III. Isulat sa patlang ang TITIK ng tamang sagot. Gamitin ang mga pagpipilian na nasa loob ng kahon. ______ 16. Kinatawan ng konseho sa kolonya. ______ 17. Lalawigang hindi pa lubos na nasasakop ng mga Espanyol. ______ 18. Lugar na lubos na nasakop na at kumikilala na sa pamahalang Espanyol. ______ 19. Pamahalaang malalaki at mauunlad na lungsod. ______ 20. Cabeza de barangay ang namumuno sa lugar na nasasakupan. ______ 21. Katumbas ng Korte Suprema sa kasalukuyang panahon. ______ 22. Tagapagsiyasat na ipinadadala ng hari ng Espanya para magmasid sa kalagayan ng bansa. J. Corregimiento K. Ayuntamiento L. Viceroy M. Real Audiencia N. Cumplase O. O. Barangay P. Residencia Q. Visitador R. R. Alcaldia PaGe - 2
 • 3. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net ______ 23. Kapangyarihan ng gobernador-heneral na suspindihin ang mga batas na galing sa hari ng Espanyang hindi angkop sa kalagayan ng bansang kanyang pinamumunuan. IV. Isulat ang TAMA kung wasto ang pangungusap. Kung MALI, palitan ang salitang may salungguhit upang iwasto ito. _______________ 24. Sa gawing hilaga ng Luzon, matatagpuan ang Ilocos Sur na napabalitang may mayaman na deposito ng ginto. _______________ 25. Sa mga panahon ng paggalugad, naitatag ni Juan de Salcedo ang Villa Fernandina, na ngayon ay ang Lungsod ng Vigan. _______________ 26. Sinubukan ng mga Espanyol na gumamit ng ibang paraan upang masakop ang Cordillera sa pamamagitan ng mga misyonerong pari. _______________ 27. Bigo ang mga Espanyol sa pagsakop ng malaking bahagi ng Mindanao dahil sila ay mas organisado at mayroong pagkakaisa. _______________ 28. Noong January 1975, ipinahayag ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos si Sultan Piang bilang isang bayani, hindi lamang ng mga taga-Mindanao, kundi ng buong bansa. _______________ 29. Nagkaroon ng iba’t ibang kasunduan sa pagitan ng Moro at mga Espanyol subalit hindi tuluyang nagtagumpay ang mga kasunduang ito. _______________ 30. Ang mga Aeta ay isa sa mga grupong naka engkuwentro ng mga Espanyol na kilalang namumugot ng ulo. PaGe - 3
 • 4. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (2) IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT SA ARALING PANLIPUNAN – V Pangalan: ____________________________________ Iskor: _____________ Baytang: _____________________________________ Petsa: _____________ Panuto: Basahin ang mga sumusunod na pahayag at piliin ang titik ng tamang sagot. ______ 1. Ito ang unang bahay ng mga Pilipino na kung saan ang kanyang arkitektura ay iniangkop sa mainit na kapaligiran at klima ng Pilipinas upang matamo ang ginhawa ng tumitira dito. A. Bahay Bahayan C. Bahay Kubo B. Bahay na Bato D. Bahay ni Lola ______ 2. Sino ang nagpatupad ng reduccion sa Pilipinas? A. Gobernador Heneral Luis Perez Dasmariñas C. mga misyonero B. Haring Philip II D. Heneral Miguel Lopez de Legazpi ______ 3. Ano ang ibig sabihin ng reduccion? A. sapilitang paglipat ng tirahan C. sapilitang paggawa B. sapilitang pagyakap sa Katolisismo D. sapilitang pagbabayad ng buwis ______ 4. Paano nanahan ang mga Pilipino bago dumating ang mga Espanyol? A. Kalat-kalat ang tirahan sa pamayanan C. Nakatira sila sa tabi ng ilog B. Magkakalapit ang mga pamayanan D. May malalaki na silang gusali ______ 5. Alin sa sumusunod na pahayag ang naglalarawan sa panahanan ng mga Pilipino sa panahon ng mga Espanyol? A. Kalat-kalat ang tirahan sa pamayanan C. Nakatira sila sa tabi ng ilog B. Magkakalapit ang mga pamayanan D. Magkakalayo ang mga gusali ______ 6. Noong panahon ng mga Espanyol, kasamang nakipaglaban ang mga kababaihan sa pagsulong ng kalayaan ng ating bansa. Ano ang tawag sa mahalagang ginampanan ng mga babae noong panahon ng mga Espanyol? A. di-tradisyunal B. huwaran C. matapang D. tradisyunal ______ 7. Ang paggawa ng makabagong tirahan ay itinuro ng mga Espanyol sa ating mga ninuno. Anong uri ng bahay ito? A. Bahay Kubo B. Bahay ni Lola C. Bahay Bahayan D. Bahay na Bato ______ 8. Ano ang tawag sa bahagi ng bahay kubo na kung saan dito karaniwang sama-samang nagpapahinga ang mga mag-anak. A. altar B. banggera C. balkonahe D. batalan ______ 9. Ito ay kinabibilangan ng mga manggagawa at magbubukid. Limitado ang kanilang mga karapatan at pribilehiyo. Hindi rin sila maaaring mahalal sa katungkulan sa pamahalaan. A. mestizo B. principalia C. inquilino D. karaniwang tao o indio ______ 10. Ito ay binubuo ng mga inapo ng mga datu, nagmamay-ari ng lupa at pinuno ng bayan. A. principalia B. encomendero C. ilustrado D. misyonero ______ 11. Ito ay mga Espanyol na nakatira sa Pilipinas ngunit ipinanganak sa Espanya. A. insulares B. peninsulares C. principalia D. ilustrado ______ 12. Mga ipinanganak sa Pilipinas na may dugong purong kastila ang mga magulang. A. insulares B. peninsulares C. principalia D. ilustrado ______ 13. Ito ay binubuo ng mga tagapangasiwa ng lupa ng mga panginoong may lupa. A. principalia B. inquilino C. karaniwang tao D. peninsulares ______ 14. Bakit madaling natutunan ng mga Pilipino ang wikang Espanyol? A. Dahil sa pagdalo sa misa, pag-aaral ng dasal at katesismo at pakikipag-usap sa mga Espanyol. B. Dahil ginusto nila itong pag-aralan sa simula pa lang. C. Dahil alam na nila ang wikang Espanyol bago pa dumating ang Espanyol sa bansa. D. Dahil pinagbasa ang mga Pilipino ng napakaraming aklat na nakasulat sa wikang Espanyol. ______ 15. Ano ang naging kahalagahan ng pagbubukas ng kursong parmasya at medisina ng University of Santo Tomas sa ating mga Pilipino? A. Marami ang nagpatayo ng ospital. B. Lalong umunlad ang agham sa bansa. C. Dumami ang nakatapos ng kolehiyo. D. Lumaganap ang mga may sakit sa bansa. ______ 16. Paano pinaunlad ng kulturang Espanyol ang kakayahan ng mga Pilipino sa Musika? A. Natututong tumugtog ang mga Pilipino ng mga instrumentong pangmusika. B. Dumami ang musikero at banda sa Pilipinas. C. Palagiang pinapasayaw ang mga Pilipino sa kasiyahan. D. Pinadala sa ibang bansa ang mga magagaling na Pilipino sa Musika. PaGe - 4
 • 5. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net ______ 17. Bakit ipinagdiriwang ang Pista na isa sa mga pagdiriwang na ipinakilala sa atin ng kulturang Espanyol? A. Upang maitaboy ang malas sa lipunan. B. Upang madagdagan ang mga ani sa pananim. C. Upang magsilbing paalala sa mga gumagawa ng kasamaan. D. Upang bigyang parangal ang mga santo. ______ 18. Anong larong panlabas ang ipinakilala ng kulturang Espanyol sa mga Pilipino? A. taguan at pitikbulag C. patintero at sipa B. chinese garter at basketball D. tumbang preso at pukpok palayok ______ 19. Ang lugar kung saan sama-samang naninirahan ang mga tao sa pamamahala ng mga pari. A. rancho B. visita C. kabisera D. parokya ______ 20. Ang tawag sa pinakasentro sa pamayanang Pilipino noong panahon ng mga Espanyol. A. kabisera B. parokya C. rancho D. visita ______ 21. Ano ang sistema o programang pang-ekonomiya na pinasimulan ni Gob. Hen. Jose Basco y Vargas upang mapaunlad ang Pilipinas? A. merkantilismo B. monopoly C. bandala D. kalakalang galyon ______ 22. Siya ang “Ina nga Katipunan”. Ang tagapag-alaga at manggagamot ng mga katipunerong maysakit. A. Gregoria De Jesus C. Melchora Aquino B. Marina Dizon D. Trinidad Tecson ______ 23. Siya ang tagapag-ingat sa mahahalagang papel ng Kilusang Katipunan at ang “Lakambini ng Katipunan”. A. Gregoria De Jesus C. Melchora Aquino B. Marina Dizon D. Trinidad Tecson ______ 24. Siya ay gumanap bilang nars sa Katipunan at kilala bilang “Ina ng Biak na Bato”. A. Marina Dizon C. Trinidad Tecson B. Melchora Aquino D. Gregoria De Jesus ______ 25. Ang unang aklat na nailimbag sa Pilipinas noong 1593. A. Doctrina Christiana C. La Solidaridad B. Florante at Laura D. Del Superior Gobierno ______ 26. a Katolisismo, ang pagkakaloob ng kapatawaran ng mga kasalanan ay matatanggap sa _____. A. pag-aayuno B. penitensya C. indulgencia D. kumpisal ______ 27. Ang Colegio de Nuestra Señora del Santisimo Rosario na itinatag noong 1611 ay kilala ngayon bilang _______. A. Ateneo de Manila University C. Unibersidad ng Pilipinas B. Colegio de San Ignacio D. Unibersidad ng Santo Tomas ______ 28. Pinakatanyag na nobelang isinulat ni Dr. Jose Rizal A. Noli Me Tangere at El Filibusterismo C. Biag ni Lam-ang B. Urbana at Feliza D. Ibong Adarna ______ 29. Ang Spoliarium, na siyang nagpahiwatig noon na kayang maging mahusay ng mga ordinaryong Pilipino sa larangan ng pagpipinta ay iginuhit ni ______. A. Jose Rizal B. Juan Luna C. Antonio Luna D. Felix Hidalgo ______ 30. Instrumentong pangmusikang nakalagak sa simbahan ng Las Piñas. A. Musikang Buho C. Organong Kawayan B. Obserbatoryo ng Maynila D. Konserbatoryo ng Musika ______ 31. Sa panahon ng mga Espanyol, ang mga aralin ay nakapokus sa Katekismo, lingguwistika, at __________. A. pagluluto B. sining C. agham D. aritmetika ______ 32. Ito ay itinatag ng mga Heswita noong 1865 na nagbibigay ng mga babala at tala hinggil sa mga kalamidad. A. Obserbatoryo ng Maynila C. Konserbatoryo ng Musika B. Organong Kawayan D. Musikang Buho ______ 33. Kalendaryong ipinagamit ng mga Espanyol A. Kalendaryong Hebrew C. Kalendaryong Dominikano B. Kalendaryong Katoliko D. Kalendaryong Gregorian ______ 34. Ang mga sumusunod ay mga pagtatanghal sa entablado na impluwensya ng mga Espanyol MALIBAN sa isa, alin ito? A. pasyon B. senakulo C. sarsuwela D. moro-moro PaGe - 5
 • 6. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net ______ 35. Siya ang tinaguriang “Ama ng mga Pintor na Pilipino’. A. Damian Domingo C. Julian Felipe B. Felix Hidalgo D. Juan Luna ______ 36. Siya ang kompositor ng ating Pambansang Awit na “Lupang Hinirang”. A. Damian Domingo C. Julian Felipe B. Felix Hidalgo D. Juan Luna ______ 37. May akda ng Florante at Laura at tinaguriang “Prinsipe ng mga Makatang Tagalog” A. Graciano Lopez Jaena C. Pedro Bukaneg B. Marcelo Andoy D. Francisco Baltazar ______ 38. Tanyag sa larangan ng Chemistry at nakilalang “ Prinsipe Direktor ng Obserbatoryo ng Maynila”. A. Anacleto del Rosario C. Jose P. Rizal B. Felix Resureccion D. Marcelo H. del Pilar ______ 39. Tanyag na Kompositor ng musikang pansimbahan at tinaguriang “Prinsipe ng Musikang Pansimbahan”. A. Jose P. Rizal B. Juan Luna C. Ladislao Diwa D. Marcelo Andoy ______ 40. Ito ay isang patulang pasalaysay na may labindalawang pantig sa bawat linya. A. awit B. kodigo C. sayaw D. tula ______ 41. Anong uri ng pamahalaan ang itinatag ng mga Espanyol na nahati sa dalawang antas – pamahalaang sentral at pamahalaang lokal? A. Pamahalaang Diktatoryal C. Pamahalaang Sentralisado B. Pamahalaang Komonwelt D. Pamahalaang Totalitaryan ______ 42. Kapangyarihan ng gobernador-heneral na suspendihin o hindi sundin ang batas galing sa hari ng Espanya na hindi angkop sa kalagayan ng bansang kanyang pinamumunuan? A. alahero B. asukarero C. basagulero D. cumplase ______ 43. Ang pinakamataas na hukuman sa panahon ng mga Espanyol? A. Royal Audiencia C. Visitador B. Sprite de Santo D. Wala sa nabanggit ______ 44. Siya ang kinatawan ng konseho sa kolonya. A. Royal Audiencia C. Visitador B. Viceroy D. Cabeza de barangay ______ 45. Lugar na lubos na nasakop na at kumikilala na sa pamahalaang Espanyol. A. Corrigidor B. Pueblo C. Alcaldia D. Barangay ______ 46. Ito ang isang malawak na bulubundukin sa gitnang hilaga ng pulo ng Luzon sa Pilipinas na napabalitang may deposito ng ginto. A. Quezon B. Cordillera C. Leyte D. Mindanao ______ 47. Si Datu Dogarat ng Cagayan ay nagpabinyag kay Padre Tomas Guttierez. Mula noon, siya kinilla bilang _________. A. Anastacio B. Domingo C. Santiago D. Tonyong Bayawak ______ 48. Ang tribu na ito sa Zambales ay di nasakop ng mga Espanyol. A. Ivatan B. Kalinga C. T’boli D. Aeta ______ 49. Itinatag ni Juan de Salcedo ang Villa Fernandina, na ngayon ay ______________. A. Sulu B. Vigan C. Baguio D. Laoag ______ 50. Sinong ang ipinahayag ni Pangulong Ferdinand E. Marcos noong Enero, 1975 bilang bayani hindi lamang ng mga taga-Mindanao kundi ng buong bansa? A. Datu Sultan Kudarat C. Datu Piang B. Datu Amai Pakpak D. Datu Sultan Kudarat PaGe - 6
 • 7. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (3) IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT SA ARALING PANLIPUNAN – V Pangalan: ____________________________________ Iskor: _____________ Baytang: _____________________________________ Petsa: _____________ I. Panuto: Isulat ang salitang TAMA kung ang isinasaad ay wasto at isulat ang salitang MALI kung ang isinasaad ay hindi wasto. Isulat ang sagot sa patlang bago ang bilang. ________ 1. Ang panahanan ng ating mga ninuno ay nagbago nang magsimulang mamalagi ang mga Español sa ating lupain. ________ 2. Gawa sa bato at tisa ang bubong ng bahay ng nakaririwasang Pilipino, matibay at malalaking kahoy naman ang haligi nito. ________ 3. Ang mga babae ay pinapayagang makisalamuha sa mga lalaki. ________ 4. Sa panahon ng mga Espanyol, ang mag babae ay hindi rin sila kailangang makaabot sa mataas na pinag-aralan. ________ 5. Ang mga babae noon ay huwaran sa mga pamayanang nasakop ng mga espanyol sa mga gawaing may kaugnayan sa relihiyon. ________ 6. Nawala na ang mga dating karapatan na naglalagay sa babae sa parehong pwesto tulad ng kanyang kapatid na lalaki. ________ 7. Nang dahil sa impluwensiya ng mga Espanyol, nakilala sina Juan Luna sa kanyang Spoliarium ________ 8. Ang mga prayle ang nagturo sa mga Pilipino ng paglililok at paggawa ng mga palamuti, estatwa, at imahen para sa simbahan. ________ 9. Ang tanyag na organong kawayan sa Las Piñas ay ginawa ni Padre Diego Cerra noong 1820. _________10. Ang dating pamahalaang barangay ng ating mga ninuno ay napalitan at napasailalim sa pamahalaang kolonyal ng Espanya. ________ 11. Tanyag na sentrong kalakalan noong panahon ng mag Espanyol ang Maynila nakilala sa tawag na Tondo. ________ 12. Nagkaroon ng bagong pagpapangkat sa lipunang Pilipino noong panahon ng pananakop. ________ 13. Sa kabila ng pagtutol ng mga Pilipino, sapilitang inilipat ng mga Espanyol ang kanilang mga tirahan. ________ 14. Ang mga Espanyol ang may pinakamataas na katayuan sa lipunan sailalim ng pamahalaang kolonyal. ________ 15. Bawat sasakyang pandagat na dumadaong sa Pilipinas ay may kasamang paring misyonero. ________ 16. Upang maipaliwanag ang Kristiyanismo sa mga Pilipino, pinag-aralan ng mga misyonero ang mga katutubong wika sa Pilipinas. ________ 17. Ang mga Pilipino ay binibigyan ng pagkakataon na manumbalik sa katutubong pananampalataya matapos na mabinyagan bilang Kristiyano. ________ 18. May ilang katutubong tumangging magpasailalim sa Kristiyanismo. ________ 19. Nagsimulang magtatag ng mga pamayanang Espanyol si Miguel Lopez de Legaspi sa Cebu noong ika-27 ng Abril 1565. ________ 20. Mula sa mga mananakop na Espanyol ay ninais ng mga dating datu na mabawi ang mataas nilang katungkulan. II. Panuto: Basahin at suriin ang mga sumusunod na pahayag. Bilugan ang titik ng tamang sagot. 21. Ito ay lugar na sentro ng pueblo at matatagpuan sa paligid ng ang munisipyo, himpilan ng pulisya, hukuman, paaralan at pamilihang bayan. a. poblacion b. simbahan c. pueblo 22. Ano ang tawag sa uri ng malaking bahay noong panahon ng Espanyol may maluluwang na sala, malalaking silid at may batalan at azotea. a. Antillean b. visita c. plaza 23. Sino ang naging tagapag-ingat ng lahat na mahalagang kasultan ng katipunan at himagsikan? a. Gregoria de Jesus b. Diego Silang c. Melchora Aquino 24. Naging tanyag sa pangalang tandang Sora at taga-kupkop ng mga sugatang katipunero. a. Gregoria de Jesus b. Diego Silang c. Melchora Aquino 25. Ito ay tawag sa mga silid sa entresuelo na gamit ng may-ari bilang tulugan sa tanghali at pahingahan. a. comedor b. cuartos c. azotea 26. Bahagi ng bahay noong panahon ng mga Espanyol na kung saan naglalaro ang mga kabataan, nagmemerienda at kung tumatanggap sila ng mga matalik na kaibigan. a. caida o antesala b. biranda c. azotea PaGe - 7
 • 8. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net 27. Ito naman ang tawag kung saan tinatanggap nila ang kanilang bisita upang makipagkwentuhan. a. caida b. balkonahe c. cuarto 28. Nagsisilbing imbakan ng mga palay at tulugan ng mga katulong na lalaki kabilang ang hardinero at nilalagyan rin ng mga karosa na sinasakyan ng mga santo tuwing may prusisyon. a. balkonahe b. biranda c. silong 29. Ang tawag sa lugar na kainan. Nakadispley sa platera ang naggagandahang plato, tasa at pitsel na porselana na nagmula pa sa China omEurope, mga kubyertos at mga baso. a. balkonahe b. biranda c. comedor 30. Ito ay lugar na palikuran na binubuo ng dalawang upuan na may butas at maaaring gamitin ng sabay ng dalawang tao. a. letrina o comun b. baño c. oratorio 31. Ito ay simbolo ng pagkakasundo ng dalawang datu o pinuno tungkol sa isang usapin. a. sanduguan b. pagpipirma c. inuman 32. Ang pamahalaang sentral na itinatag ng Espanya ay pinamumunuan ng isang ______________. a. Punong cabeza b. gobernador heneral c. pueblo 33. Isang uri ng kalakalan na nagmumula sa Mehiko papunta sa Pilipinas, at pabalik, na isinasagawa noong panahon ng Kastila sa Pilipinas. Ang mga produkto ay isinasakay sa mga galyon ng Maynila o kaya sa galyon ng Acapulco. a. Kalakalang Galyon b. barter c. Mopolyo ng Tabako 34. Ang mga sumusunod ay ang mga produktong ikinakalakal sa Kalakalang Galyon maliban sa _________. a. palay, isda, kopra, niyog, troso at ginto b. mais, kabibe, pocelana c. pilak, tanso, nikel 35. Ano ang dahilan kung bakit pinag utos ng Haring Carlos na ang mga paaralan ay magturo ng wikang Espanyol? a. Upang mahikayat ang mga Pilipino na maging Kristiyano higit ang mga nabibilang sa mataas na antas ng lipunan. b. Upang maging mahusay ang mag Pilipino sa pagsalita ng Wikang Espanyol. c. Upang makapunta sa Espanya. 36. Ito ay ang pagpapalitan ng kalakal na hindi ginagamitan ng pera o salapi. a. barter b. encomienda c. sistemang galyon 37. Ano ang tawag sa mga uri ng Espanyol na isinilang sa Espanya at naninirahan sa bansang sinakop nila? a. peninsulares b. insulares c. principaliares 38. Ano ang tawag sa mga uri ng Espanyol na isinilang sa bansang sinakop nila? a. peninsulares b. insulares c. principaliares 39. Ito ay binubuo ng mga tagapangasiwa ng lupang mga panginoong maylupa. a. principaliares b. inquilino c. hacendero 40. Nabigo ang mga isinagawang pag-aalsa ng mga Pilipino bunsod ng mga sumusunod na dahilan: a. pagiging watak-watak ng Pilipinas; kawalan ng komunikasyon higit sa mga Pilipinong nasa liblib na lugar at pagkakaiba-iba ng diyalekto. b. kakapusan sa salapi at armas; hindi kasapatan ng kaalaman sa pakikidigma at pagiging mas makabago ng armas ng mga Espanyol. c. lahat ng nabanggit III. Panuto: Piliin ang tamang katawagan na binibigyang-kahulugan sa mga pangungusap sa ibaba mula sa listahan sa kanan. Isulat sa patlang ang titik ng tamang sagot. Hanay A Hanay B ______ 41. Tumutukoy sa puwersa at lakas-militar na a. Miguel Lopez de Legaspi ginamit ng mga Espaῇol sa pananakop b. Martin de Goiti ______ 42. Nagpalaganap ng Kristiyano sa Katutubong c. paggamit ng espada Pilipino ______ 43. Remontados d. 1565 ______ 44. Ladrones monteses e. namumundok na mga Pilipino ______ 45. Agustinian f. 1577 ______46. Franciscan g. Pilipinong nagnakaw sa kabundukan ______ 47. Jesuit h. 1581 ______ 48. Dominican i. 1587 ______ 49. Recollect j. 1605 ______ 50. Itinalagang pinuno ng puwersang Espaῇol k. misyonero sa Maynila PaGe - 8
 • 9. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (1) THIRD PERIODICAL TEST ENGLISH - V Name: ______________________________________ Score: ____________ Grade/Section: _______________________________ Date: _____________ Read the directions carefully and choose the letter of the correct answer. I. Listening A. Listen from the article to be read by the teacher. Identify whether the ff. statements stated as fact or opinion. Choose the letter of the correct answer. ______ 1. Smoke and exhaust fumes fill the air and endanger the health and well-being of the people. a. fact b. opinion ______ 2. I think air pollution or smog is a serious problem in some cities worldwide. a. fact b. opinion ______ 3. Smoke-belching Vehicles are checked and factories are required to reduce fumes emanating from them under city ordinance.. a. fact b. opinion B. Listen to the set of expressions to be read by the teacher and decide what mood or feeling is reflected or described. Choose the letter of the correct answer. ______ 4. The bell ringer in the temple in the hill saw the flames and set the big bell booming. The people down the beach turned and began to climb the hill. If Hamaguchi’s rice fields were on fire, nothing would keep them from helping them. a. anger b. curiosity c. helplessness ______ 5. When the sea went back, not a house was left below the hillside or along the shore. The whole village had been swept away. The village people stood silent and their tears fell. a. cheerfulness b. despair c. grief ______ 6. Then the people woke, as if from a dream, and understood. Hamaguchi had made himself poor to save the village people, and they bowed their foreheads to the ground before him. a. boastful b. gratitude c. sympathy C. Listen to the passage to be read by the teacher to note the author’s point of view. Write the best phrase to complete each sentence. ______ 7. The author world most likely agree with the point of view that; ___________________________. a. Extinction is a problem with which we should be concerned. b. People have the right to kill eagles because they need food. c. People think it is an honor to have stuffed eagles on their home walls. d. Predators eat their prey especially when hungry. ______ 8. The author wants to persuade everyone that actions to protect eagles are necessary because he or she is ________________________________________________________________. a. Does not like hunters. b. Does not want eagles to become extinct. c. Is find of eagles living. d. Is paid to write articles on eagles. C. Listen to the paragraph to be read by the teacher. ______ 9. Why did Julio and his father not takes much food with them on the trip? a. They didn't have any food at their house. b. They didn't want to eat too much. c. They don't like to eat fish. d. They were planning on eating the fish that they caught. PaGe - 9
 • 10. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net ______ 10. Which of the following is a conclusion that can be drawn about the story? a. Julio's father is a better fisherman than Julio. b. Julio's mother doesn't like fish c. Julio was disappointed at dinner because he was hoping to have fish for dinner. d. It takes a long time to catch fish II. Vocabulary A. Identify the words that have similar meaning or opposite meaning of each underlined words. ______ 11. The grand mountains are beautiful. a. attractive b. elegant c. marvelous d. radiant ______ 12. How graceful are her stately plains! a. delicate b. elegant c. refined d. willowy ______ 13. How sweet and modest are her daughters who harvest the golden grain! a. darling b. fragrant c. harmonious d. pure ______ 14. How graceful are her towering emerald trees! a. brief b. litre c. low d. twin ______ 15. How I love this dear Philippines, home on this troubled earth! a. dignified b. gracious c. peaceful d. restful B. Choose the antonym of the underlined word. ______ 16. The poor child who has not eaten nor drunk water for days looks sick and wan. a. pale b. sickly c. strong d. weak ______ 17. The boys laugh out loud as they splash each other with the chilly water. b. cold b. frozen c. icy d. warm ______ 18. Blood oozed from the wound on his forehead. a. bleed b. sweat c. weep d. zip C. Complete each sentence by fill in the blank with the correct compound word. ______ 19. The __________ did their best to save the burning building. a. firemen b. extinguisher c. headache d. policeman ______ 20. Please go to the _________ for some medicine. a. bookstore b. drugstore c. pet store d. pharmacy ______ 21. Grandfather went to the barbershop for a ________. a. footpad b. haircut c. manicure d. pedicure ______ 22. We will go to the ________ to harvest corn and other vegetables. a. backyard b. cornfield c. Garfield d. rice field ______ 23. I have ________ maybe because I ate too much. a. back pain b. body pain c. headache d. stomachache III. Reading Comprehension A. Read and analyze the given paragraphs or sentences. Then distinguish the type of text that is being expressed by the following paragraphs. ______ 24. It was the time of harvest. Hundreds of rice stalks lined Hamaguchi’s fields. It had been a fine harvest, and tonight down in the village everyone was having a good time. a. Cause & Effect c. Problem & Solution b. Comparison & Contrast d. To persuade PaGe - 10
 • 11. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net ______ 25. Hamaguchi rose to his feet and looked out at the sea. The sea was very dark and strange to see, it seemed to be running away from the land. a. Cause & Effect c. Problem & Solution b. Comparison & Contrast d. To persuade ______ 26. In several ways, noise can be harmful. Loud noises may damage a person’s hearings. Noise has also caused people to become tired and nervous. It makes work unpleasant and burdensome. Today, concerned people are doing something about noise pollution. a. Cause & Effect c. Problem & Solution b. Comparison & Contrast d. To persuade ______ 27. John didn’t know what to take to school for Show and tell. He asked his mother for an idea. She suggested taking the ribbon his dog won at the pet parade. a. Cause & Effect c. Problem & Solution b. Comparison & Contrast d. To persuade ______ 28. Insects are found anywhere. They are either harmful or beneficial. The butterfly and the bee are beneficial. They help pollinate the flowers. The dragonfly is also a helpful insect. It eats other insects that destroy plants. Ants, flies, cockroaches, aphids, termites and mosquitoes are insect pests. They destroy our crops and homes, cause illnesses, and kill our plants. They are harmful to men, animals, and plants. a. Cause & Effect c. Problem & Solution b. Comparison & Contrast d. To persuade ______ 29. Mrs. Ramos is my teacher in Mathematics and she is funny teacher while Mrs. Padua is my teacher in EPP and she is a serious type of person. Although they differ from one another, I love them both. a. Cause & Effect c. Problem & Solution b. Comparison & Contrast d. To persuade ______ 30. Even though it is great to have friends, it is much better to have family. You might not be able to choose who they are, but you certainly can rely on them to be there and help you out whenever you need it. a. Cause & Effect c. Problem & Solution b. Comparison & Contrast d. To persuade IV. Grammar A. Choose the appropriate preposition or prepositional phrase to complete each sentence. ______ 31. The boy runs _______ the street a. across b. around c. behind d. on ______ 32. After the movie, we’re going ____ Vincent’s house. a. between b. behind c. in d. to ______ 33. The people are concerned ___________________. a. about the pollution c. to pollute b. around the pollution d. with pollution ______ 34. There is a new shopping center _____________. a. about our house c. in the house b. across the house d. near our house ______ 35. The children hid ______________________. a. across the bushes c. behind the bushes b. around the bushes d. to bushes PaGe - 11
 • 12. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net B. Complete the sentences with the correct word that is used in asking permission or making a request. ______ 36. I_________ a letter to my friend. a. can write b. may write ______ 37. You _____ help your teacher. a. may b. would ______ 38. We ____ have won if we had practiced harder. a. could b. would C. Distinguish fact from opinion. Choose the letter of the correct answer. ______ 39. The following sentences express opinion except one. a. Boats never sink. c. Rich people are happy. b. Ice is cold. d. There is no numbers between two and four. ______ 40. The following sentences express fact except one. a. Christmas is the happiest season of the year. b. Christmas is celebrated on the 25th of December in the Philippines. c. It’s only during Christmas that Filipinos should love and joy. d. Jesus was born in a manger. V. Writing (40-45) A. Organize the sentences to form a three-paragraph article. Then, give it a title. 5 pts. Insects are found anywhere. There some insects live on land or water. They are either harmful or beneficial. The butterfly and the bee are beneficial. They help pollinate the flowers. The dragonfly is also a helpful insect. It eats other insects that destroy plants. Ants, flies, cockroaches, aphids, termites and mosquitoes are insect pests. They destroy our crops and homes, cause illnesses, and kill our plants. They are harmful to men, animals, and plants. (45-50) B. Develop a three-paragraph feature article on this topic. Be guided by the given outline. 5 pts. Climate Change I. Causes of climate change A. Human Cause B. Natural Cause II. Effects of Climate Change A. Human health B. Animal lives C. Environment III. Possible ways to reduce the effects of climate change A. Proper use of appliances B. Segregation C. Reforestation PaGe - 12
 • 13. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net Paragraphs/Article for Listening Paragraph A Today, in most cities smoke and exhaust fumes fill the air and endanger the health and well-being of the people. Smoke and exhaust fumes contain harmful by-products from gasoline burned in cars and from factories. Air pollution or smog is a serious problem in some cities. Smog consists of smoke and exhaust fumes mixed with fog. To control air pollution, smoke ordinances have been passed. Smoke-belching Vehicles are checked and factories are required to reduce fumes emanating from them. Paragraph C Do you believe that extinction is forever? Let us do something to avoid similar findings. The Philippine eagle’s population is being drastically reduced. Every year, these birds are being haunted for what? For decoration and for food. The eggs are also edible. The laws that protect eagles can either be inadequate or without proper enforcement. Paragraph D Julio and his father had been looking forward to their fishing trip for weeks. They didn't take much food with them on the trip. When they started fishing they were quickly approached by a forest ranger. He asked Julio's father if he had a fishing license. Julio's father reached into his wallet and suddenly got a terrified look on his face. Julio was disappointed that night as he ate dinner. PaGe - 13
 • 14. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (1) IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT SA EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO – V Pangalan: ____________________________________ Iskor: _____________ Baytang: _____________________________________ Petsa: _____________ I. PANUTO: Basahin at unawain ang mga sumusunod na sitwasyon. Isulat sa patlang ang tamang sagot. ______ 1. Nakita mong patawid sa kalsada ang isang babaeng matanda at marami siyang dala-dalang gamit. Ano ang gagawin mo? A. Pabayaan ko lang siya, matanda na siya. B. Tutulungan ko siya sa pagbitbit at pagtawid. C. Titingnan ko lang siya. D. Sasabihin ko sa traffic enforcer n tulungan ang matanda. ______ 2. Magaling sumayaw si Michaela.Isang kaibigan ang nanghingi ng tulong, nais nitong matutong sumayaw. Bakit siya pagbibigyan ni Michaela? A. Upang lalo silang maging matalik na magkaibigan. B. Upang pagbibigyan din siya kapag siya na ang nangangailangan. C. Upang maibahagi niya ang kanyang angking kakayahan. D. Upang mabigyan siya ng bayad. ______ 3. Ano ang mga pamantayan ng iyong pagtulong sa iyong kapwa? A. Dapat ito ay bukal sa kalooban C. para may aantaying kapalit B. Upang maging sikat D. upang kumite ______ 4. Anong dapat gawin upang malaman kung karapat dapat ang tulungan ang ating tinutulungan? A. Kilatisin kung tunay na nangangailangan ang tutulungan. B. Pagbigyan na lamang upang di na mangulit pa. C. Hayaan na kahit na ano pa ang knilang gagawin sa bagay na binigay. D. Magsasawalang kibo na lang ako. ______ 5. Alin sa mga magagandang katangian ng mga Pilipino ang tinataglay sa isang bayanihan? A. matulungin B. masayahin C. maasikaso D. malikhain ______ 6. Hindi maiangat ng munting mag-aaral ang kanyang bag pababa sa hagdanan. Ano ang iyong gagawin? A. Magkunwaring di nakikita B. Lalapitan ang bata at tulungan C. Sabihin mo sa iyong kasama na siya nalang ang tumulong D. Lalayo ako sa lugar na iyon ______ 7. May dumaang bulag na pulubi sa inyong tahanan. Ano ang iyong gagawin? A. Ipahahabol ko siya sa aming aso. B. Magkunwari na di siya napansin. C. Papaupuin ko siya at bibigyan ng pagkain. D. Sasabihin ko doon na lang siya sa kapitbahay pumunta. ______ 8. Tumutukoy sa Bisita o mga taong galing sa ibang lugar. A. Kalaban B. Panauhin C. Kaaway D. Magnanakaw ______ 9. Likas na ugali ng mga Pilipino tungkol sa pagsalubong sa bisita. A. Matulungin B. Hospitable C. Bayanihan D. Masayahin ______ 10. Paryentes; mga taong ang isang dugo ay nasa iisang pamilya. A. Kapitbahay B. Kababayan C. Kamag-anak D. Kasamahan ______ 11. Bilang Pilipino Paano mo maingat ang mga produktong gawa sa ating bansa. A. Tangkilikin ang sariling atin C. Hanapin ang produktong gawa sa ibang bansa B. Ikahiya ang gawang Pilipinas D. Sabihin sa mamimili gawa sa ibang bansa ang produkto mo. ______ 12. Kapag narinig mong tumutugtog ang pambansang awit, ano ang dapat mong gawin? A. Di papansinin C. Titigil at tatayo ng tuwid bilang paggalang B. Itutuloy ang paglakad D. Magmamadali upang malampasan ang lugar kung saan tumutugtog ______ 13. Nakita mong pinagkakaguluhan ng iyong kakalase ang isang malaswang babasahin. Ano ang iyong gagawin? A. Makikitingin na rin C. Hayaan ko lang sila B. Mag sawalang imik D. Pagsasabihan ko sila na itigil nila ang pagbabasa at sunugin ang babasahin PaGe - 14
 • 15. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net ______ 14. Bilang mag-aaral ng ikalimang baitang, ano ang maitutulong mo upang maging malinis ang ating kapaligiran? A. Itapon ang mga basura sa tamang tapunan. B. Walang gagawin. C. Ikalat lang kung saan-saan ang mga balat ng pinagkainan. D. Bata pa ako para tumulong. ______ 15. Buuin ang kasabihan. Ang Taong Malinis ay Malapit Sa _______________. A. Kaaway B. Kapahamakan C. sakit D. Diyos ______ 16. Ano ang dapat taglayin ng bawat isa upang mapanatili ang kalinisan ng kapaligiran? A. Katapangan B. Katalinuhan C. Disiplina D. Palakaibigan ______ 17. Narinig mong nangangailangan ang iyong tiyuhin ng maraming magagawang papel at ang solusyon dun eh magpuputol ng maraming puno ang iyong ama. Ano ang gagawin mo? A. Ikakampanya ko ang pagtitipid ng papel sa aking mga kaklase upang mabawasan ang kunsumo nito. B. Hahayaan lang ang nakagawiang pagsasayang ng papel. C. Marami namang puno, Di naman mauubos agad. ______ 18. Namamasyal kayo sa may lake ng may Makita kang bata na walang pakundangan sa pagtatapon ng basurasa lake. Ano ang iyong gagawin? A. Hayaan ko lang siya sa kanyang ginagawa. B. Lalayo nalang ako sa kanya. C. Gawin ko rin ang ginagawa niya. D. Pagsasabihan ko siya na nakakadumi sa lake ang tinatapon niya. ______ 19. Nakita mo ang iyong nakakabatang kapatid na nagsisipilyo na bukas ang gripo ng tubig. Ano ang gagawin mo? A. Papaluin ko siya. B. Di naman mauubos agad ang tubig, kaya hahayaan ko lang. C. Pagsasbihan ko na dapat gumamit siya ng baso para di masayang ang tubig. D. Pabayaan ko nalang baka umiyak kasi siya. ______ 20. Upang makalanghap tayo ng sariwang hangin, ano ang ating dapat gawin? A. Magtanim ng mga halaman at puno B. Magtambak ng basura sa bakanteng lote C. Magsunog ng mga goma at plastic D. Hahayaan lang ang mga sasakyang bumubuga ng maitim na usok. ______ 21. Ang salitang ito ay nangangahulugang mapagmahal at mapag-aruga na hango sa pamamaraan ng pag-indak at pag-indayog ng mga nananayaw nito sa saliw ng mabining awitin. A. Tinikling B. Pandango sa ilaw C. Itik-itik D. Cariñosa ______ 22. Nang yayain mo ang kapatid mong maglinis ay sinagot kang “Hindi ako boy scout. Ang paglilinis ay ginagawa lamang ng boy scout.” A. Sampalin ko siya upang matauhan siya sa sinabi niya. B. Hayaan ko siya yun ang gusto niya. C. Ipauunawa ko sa kanya na ang bawat isa ay may tungkulin na maglinis. D. Ako nalang ang maglilinis. ______ 23. Nakita mo ang iyong kaklase na nagtapon ng balat ng kendi sa parke kahit may nakasulat sa karatula na “BAWAL MAGTAPON NG BASURA DITO.” A. Ipahuhuli ko siya sa pulis B. Ipagsasabi ko ang kaniyang ginawa C. Magkunwaring di siya kakilala D. Sabihin ko sa kanya na bawal ang magtapon ng basura baka siya ay maparusahan.at di tama ang kanyang ginawa. ______ 24. Napansin mong habang nagsasalita ang inyong lider tungkol sa pangkatang gawain ang ilan sa iyong mga ka grupo ay hindi nakikinig. A. Makikinig ako kahit ayaw nila C. Kakalabitin ko sila at senyasan na makinig B. Sisigawan ko sila upang tumahimik d. Makikisali sa kanilang pinag uusapan ______ 25. Titigil sa pag-aaral ang iyong matalik na kaibigan dahil nawalan ng trabaho ang kanyang mga magulang. A. Titigil din ako kasi malulungkot ako kapag wala na siya. B. Sasabihin ko sa aking mga magulang baka makatulong sila. C. Hindi ko na siya papansinin. D. Kakalimutan ko nalang na nagging kaibigan ko siya. PaGe - 15
 • 16. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net ______ 26. Hatinggabi na ngunit malakas paring nagpapatugtog ng radyo ang inyong kapitbahay. A. Papakiusapan ko ang aming kapitbahay sa malumanay na salita na kung pedi bukas nalang ulit. B. Magpapatugtog din ako sa bahay ng malakas. C. Isusumbong ko sila sa kapitan. D. Magtakip nalang ng unan. II. Isulat kung Tama o Mali ang isinasaad ng pangungusap. Isulat ang sagot sa patlang bago ang bilang. ______ 27. Tutulong ako sa lahat ng pagkakataon. ______ 28. Pipiliin ko ang taong dapat tulungan. ______ 29.Patutubuan ko ng malaki ang halagang aking naitulong. ______ 30. Tutulong ako ng bukal sa aking puso. ______ 31.Tutulong ako kung maraming taong nakakakita. ______ 32. Tutulong ako kung may kapalit na gantimpala. ______ 33.Magbibigay ako ng ng walang pag-aalinlangan. ______ 34. Tumulong lamang kung may ______ 35. Isapuso lagi ang pakikipagtulungan sa kapwa. ______ 36. Nakatutulong sa mga mag-aaral ang pagbabasa at panonod ng mga malalaswang gawain. ______ 37. Isumbong sa mga awtoridad ang mga nagtitinda ng mga malalaswang panoorin at babasahin. ______ 38. Isipin lagi ang magiging epekto ng gagawing pagpapasya. ______ 39. Hindi dapat lumalahok sa mga kampanya laban sa mga malalaswang panoorin at babasahin. ______ 40. Makisiksik ka sa mga mag-aaral na nagsisiksikan palabas ng silid kapag sunog sa paaralan. III. Lagyan ng tsek √ kung ang pangungusap ay naglalarawan ng magiliw na pagtanggap ng panauhin at ekis × kung hindi. ______ 41. Ipaghanda ng meryenda ang mga panauhin sa inyong tahanan. ______ 42. Paupuin at asikasuhin kapag may panauhin sa tahanan. ______ 43. Pagsarhan ng pinto ang mga panauhin. ______ 44. Kapag may dumating na panauhin ang iyong kapatid, hindi mo na ito kailangang asikasuhin. ______ 45. Pakitunguhan nang maayos ang mga panauhin sa ating paaralan. IV. Lagyan ng masayang mukha kung tama ang isinasaad ng pangungusap at mukhang malungkot kung hindi. ______ 46. Laging nakikiisa sa programa ng pamahalaan. ______ 47. Umiwas sa mga gawaing pambayan. ______ 48. Makikibahagi sa pagpapaunlad ng inyong barangay. ______ 49. Hindi dapat maniwala na ang pagkakaisa ay pag-unlad. ______ 50. Handang tumulog sa mga kapwa mamamayan. ______ 51. Hindi ako bibili o manonood ng mga babasahing malalaswa ang nilalaman. ______ 52. Sisirain ko ang anumang babasahing aking makita na may malaswang larawan at artikulo. ______ 53. Isusumbong ko sa may kapangyarihan ang nagtitinda ng ganoong uri ng mga panoorin at babasahin. ______ 54. Pakikiusapan ko ang aking mga magulang na huwag ng bumili ng ganoong uri ng mga panoorin at babasahin. ______ 55. Lalahok ako sa mga kampanya laban sa paglaganap ng mga malalaswang panoorin at babasahin. ______ 56. Hindi ko itinatapon sa bintana ng sasakyan ang mga balat ng pagkain matapos kumain kapag ako’y nagbibyahe. ______ 57. Tumatakas ako sa paglilinis ng silid-aralan kapag araw ng paglilinis ng aking pangkat. ______ 58. Nakikiisa ako at tumutulong sa programang pangkalinisan at pangkapaligiran sa aming paaralan. ______ 59. Pinupulot ko ang mga kalat sa pasilyo ng paaralan kahit walang nag-uutos sa akin. ______ 60. Pinipitas ko ang bulaklak sa halamanan. ______ 61. Iniiwan kong bukas ang gripo habang ako ay nagsisipilyo. ______ 62. Nagtatapon ako ng basura sa kanal. ______ 63.Nakikialam ako samga nangyayari lalo na sasobrang pagputol ng puno. ______ 64.Natutuwa ako sa mga samahang nagtataguyod sa pangangalaga ng kapaligiran. ______ 65.Nagtatanim ako ng bagong puno kung may pinutol na puno. PaGe - 16
 • 17. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (1) IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT SA FILIPINO – V Pangalan: ____________________________________ Iskor: _____________ Baytang: _____________________________________ Petsa: _____________ I.Panuto: Pakinggan ang teksto, kuwento o panuto na sasabihin ng guro at sagutan ang mga sumusunod na katanungan sa ibaba. 1. Sino ang paboritong artista na nais makalaro ni Bordi? a. Alma Moreno b. Dolphy c. Eric Quizon d. Vandolph 2. Kanino galing ang kidney na ipinalit sa nasirang kidney ni Bordi? a. nanay b. ate c. ama d. kuya 3. Sino ang direktor ng National Kidney Institute? a. Filoteo Alcaraz b. Filoteo Alano c. Filoteo Alvarez d. Filoteo Alvarado 4. Alin ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari batay sa napakinggang kuwento o teksto? I. Pinasalamatan ni Bordi at ng kaniyang pamilya ang mga taong nagmamalasakit sa kaniya. II. Sa ngayon ang bata ay nasa recovery room at nagpapagaling. III. Tagumpay ang isinagawang operasyon ng mga dalubhasang doctor ng National Kidney Institute kay Bordi. IV. Humanga sa katatagan ng loob ni Bordi si Doktor Filoteo Alano. V. Umaasa si Bordi na paggaling niya ay makakalaro niya ang paboritong actor na si Vandolph. a. III, IV, II, V,I b. III, II, I, V, IV c. III, I, IV, V, II d. III, V, IV, I, II 5. Ano ang angkop na pamagat ng tekstong napakinggan? a. Ang Kapistahan ng Our Lady of Manaoag c. Ang Kapistahan ng Our Lady of Fatima b. Ang Kapistahan ng Our Lady of Piat d. Ang Kapistahan ng Our Lady of Peñafranca 6. Ano ang paksa ng tekstong napakinggan? a. Isa sa katangiang maipagmamalaki nating mga Filipino ay ang mabuti nating pagtanggap sa mga regalo. b. Isa sa katangiang maipagmamalaki nating mga Filipino ay ang mabuti nating pagtanggap sa mga suhol. c. Isa sa katangiang maipagmamalaki nating mga Filipino ay ang mabuti nating pagtanggap sa mga panauhin. d. Isa sa katangiang maipagmamalaki nating mga Filipino ay ang mabuti nating pagtanggap sa mga pangungutya. 7. Pakinggan ang mga panutong sasabihin ng guro. Alin sa mga sumusunod ang iyong magiging sagot a. b. c. d. II. Panuto: Unawain ang mga pangungusap upang masagutan ang mga sumusunod na katanungan. 8. Nalampasan ni Bordi ng mga sakit pagkatapos ng operasyon niya. Anong katangian ang taglay ni Bordi? a. mahina b. malakas ang loob c. malungkot d. masaya 9. Binigyan ni Maria ng mga lumang damit ang mga taong nasalanta ng bagyo. Ano ang katangian mayroon si Maria? a. maramot b. mapera c. matulungin d. masungit 10. Alin tamang pananalita kapag nakikipag-usap sa mas nakaktanda sa inyo? a. Pahingi nga ako niya! c. Umalis ka diyan. Alis!!! b. Pahiram ako niyan! d. Puwede ko po bang hiramin ito? 11. Isaksak ang plantsa sa saksakan, Hintaying uminit ang plantsa bago ito gamitin, Plantsahin ang kuwelyo ng damit, Sumunod ay ang mga manggsa at iba pang parte ng damit,_________________________________. Ano ang susunod upang makumpleto ang panuto sa pamamalantsa ng damit? a. Ihanger ang damit upang hindi ito magusot. c. Tapakan ang damit upang hindi magusot. b. Ilapag sa sahig upang hindi ito magusot. d. Buhusan ng tubig upang hindi magusot ang damit. L L L L PaGe - 17
 • 18. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net 12. Dahan-dahang inilapag ni Jessica ang bata sa kaniyang kama. Ano ang pang-abay na pamaraan na ginamit sa pangungusap? a. inilapag b. Maria c. dahan-dahang d. bata 13. Namili sila ng damit sa Divisoria. Ano ang ginamit na pang-abay na panlunan sa pangungusap? a. namili b. Pasko c. sa Divisoria d. gamit 14. Uuuwi kami sa Sta. Rosa City sa Mayo 15, 2017. Ano ang ginamit na pang-abay na pamanahon sa pangungusap? a. Mayo 15, 2017 b. Sta. Rosa City c. uuwi d. kami 15. Pagod ____ pagod si May kaya siya nagpapahinga ngayon. Ano ang angkop na pang-angkop upang maging tama ang pangungusap? a. –ng b. –g c. na d. at 16. Ang alimango___dagat ay masarap. Ano ang wastong pang-angkop ana gagamitin? a. ---g b.---ng c. at d. na 17. Nagtanim ng punong narra ang lahat ng magsasaka. Ano ang tawag sa sugnay na may salungguhit? a. simuno b. panaguri c. tayutay d. pandiwa 18. Nanalo sa nakaraang eleksyon si Dan Fernandez. Aling sugnay ang simuno? a. nanalo c. sa nakaraang eleksyon b. si Dan Fernandez d. Nanalo sa nakaraang eleksyon 19. Si nanay ay nagluluto ng pinakbet __________ siya ay nanonood ng pelikulang “Barcelona.” Ano ang angkop na pangatnig ang gagamitin upang mabuo ang diwa nito? a. ngunit b. dapatapwat c. dahil d. habang III. Panuto: Basahin ang mga sumusunod na pnagungusap upang malaman ang kahulugan ng mga pamilyar at di-pamilyar na mga salita. 20. Huwag sayangin ang oras sa mga bagay na walang kabuluhan. Ano ang pormal na kahulugan ng salitang may salungguhit? a. walang katuturan c. mga lugar na sinasambahan b. mga bagay na importante d. nakakatakot na lugar 21. Ang pangulo ay ang pinuno ng ating bansang Pilipinas. Ano ang dalawang salitang magkaugnay? a. Pilipinas-pangulo c. pangulo-pinuno b. pinuno-bansa d. ating-bansa 22. Kinopya ng aking kaklase ang aking sinipi sa aking kuwaderno. Ano ang dalawang magkaugnay? a. kinopya-sinipi c. kuwaderno-kinopya b. kaklase-kuwaderno d. kaklase-sinipi 23. Mataba ang aking katabi sa upuan. Ano ang kasalungat ng salitang mataba? a. malusog b. balyena c. elepante d. payat 24. Tahimik dito sa aming lugar dahil mapayapang sinusunod ng mga tao rito ang mga batas. Ano ang dalawang salitang magkasingkahulugan? a. lugar-tahimik c. tao-dahil b. tahimik-mapayapa d. bataas-tao 24. Kung ang kasingkahulugan ng mayaman ay maykaya, Ano naman ang kasalungat nito? a. mapera c. dukha b. makapangyarihan d. masalapi 25. May inaayos na poste kaya magkakaroon ng isang gabing brown-out. Ano ang ibig sabihin ng brown –out? a. mawawalang ng tubig c. mawawalan ng pagkain b. mawawalan ng kuryente d. mawawalan ng pagkain/ meryenda 26. Si Maria ay nagluto ng macaroni salad. Ano ang ibig sabihin ng salitang macaroni? a. isang uri ng tsinelas c. isang uri ng cellphone b. isang uri ng uwintas d. isang uri ng pagkain o meryenda 27. Ang tao ay intrepidong pinanood ang Train to Busan. Ano ang ibig sabihin ng intrepido? a. matapang b. mahina c. mahina d. duwag 28. Ang pagkain ay dapat kumpleto sa sahog upang maging masarap at malasa ito. Ano ang katumbas sa salitang Ingles ang salitang sangkap? a. savor b. ingridients c. special d. cook PaGe - 18
 • 19. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net IV. Panuto:Basahin ang mga teksto o sumusunod na sitwasyon upang masagutan ang mga sumusunod na katanungan. Linggo, ika-4 ng Abril, 2016 Papunta ako noon sa Balibago upang bumili ng aking mga gamit sa aking paglipat sa bagong bahay. Nakabanggaan ko ang dati kong kaklase sa kolehiyo na si Jeramin. Nagkayayaan kaming kumain sa may Max’s. Matagal kami doon dahil ang dami naming napagkwentuhan tungkol sa buhay namin ngayon. Nalaman ko na isa na pala siyang manager ng isang bangko. Nang mag-alasais na nang hapon, nagpaalam na kami sa isa’t isa dahil may aasikasuhin pa ako sa aking paglipat. Sumakay na ako ng aking sasakyan na tuwang-tuwa. 29. Saan papunta ang taong nagsulat ng talaarawan? a. Labas b. Balibago c. Nuvali d. Paseo 30. Sino ang nakabungguan niya? a. Jerico b. Jessica c. Jeramin d. Joy 31. Bakit siya pupunta ng Balibago? a. upang bumili ng mga kagamitan sa paglipat c. upang bumili ng makipagkuwentuhan b. upang kumain sa Max’s d. upang lilipat ng bahay 32. Paano sila nagkita ng kaniyang kaklase? a. napag-usapan nila c. nasagasahan niya b. sinadya nila d. nakabanggaan niya 33. Nakalimutan ni Beth ang kaniyang takdang aralin sa bahay. Ipinapalabas ng guro ang kanilang takdang- aralin. Ano ang mangyayari kay Beth? a. Matutuwa ang guro niya. c. Malulungkot ang guro niya. b. Magagalit ang guro niya. d. Magagalak ang guro niya. 34. Sa tingin ko kaya namatay ang lalaking iyan ay may ginawang kasamaan sa kaniyang kapwa. Anong uri ng pahayag ito? a. opinyon b. katotohanan c. pandiwa d. pautos 35. Ang pangalan ng aming punungguro ay si Dr. Nelia M. Tabuyo. Anong uri ng pahayag ito? a. katotohanan b. pandiwa c. pautos d. opinion 36. Sumasakit ang paa ni Roel dahil kumain na naman siya ng mani. Alin ang parirala na matatawag na sanhi? a. paa ni Roel dahil c. sumasakit ang paa ni Roel b. dahil kumain na naman siya ng mani d. siya ng mani 37. Aling parirala ang HINDI matatawag na bunga ng isang pangyayari? a. Bumaha ang Aurora dahil sa patuloy na pagputol ng mga tao sa mga punungkahoy. b. Masipag siyang mag-aral kaya nangunguna siya sa klase ngayong ikatlong markahan. c. Tumaas ang dugo ng matanda kaya siya namatay. d. Sumakit ang tiyan niya kasi kumain siya ng maraming manga kagabi. 38. Ano ang paboritong ulamin ng mga Bicolano? a. pagkaing matatamis c. pagkaing maanghang b. pagkaing maaalat d. pagkaing masabaw 39. Kung ang Iloko ay mahilig sa bagoong na isda, Ano ang ginagamit ng mga Bikolano na pamalit sa bagoong? a. sili b. gata ng niyog c. katas ng kamatis d. sampalok 40. Anong sanggunian ang gagamitin kapag nais malaman ang kasaysayan na kung saan ay makatotohanan? a. atlas b. almanak c. ensiklopedya d. magasin 41. Ibig kong malaman ang mga bakanteng trabaho o kaya mga ibinebentang mga produkto o sasakyan. Anong bahagi ng pahayagan ang iyong babasahin? a. obitwaryo b. klasipikadong anunsyo c. pangunahing balita d. balitang isports 42. Ibig kong malaman kung nanalo si Pacquiao sa kaniyang nakalipas na laban noong nakaraang Linggo. Anong bahagi ng pahayagan ang aking babasahin? a. komiks b. obitwaryo c. editorial d. balitang isaports Pagbasa: Aklat ng Lahi (Aklat para sa Ikaanim na Baitang) Lydia Perez, Peter Villasa PaGe - 19
 • 20. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net 43. Ano ang tawag sa catalog na nasa itaas? a. Kard ng Paksa b. Kard ng May-Akda c. Kard Catalog d. Kard ng Pamagat 44. Ano ang tawag sa kard na nasa itaas? a. Kard Catalog b. Kard ng Paksa c. Kard ng Pamagat d. Kard ng May-Akda V. Panuto: Pagbabay ng mga salita 45. Alin ang tamang baybay ng binaggit ng inyong guro? a. compact disc b. kompack dic c. compack disk d. kompak dis 46. Ano ang tamang banghay ng salitang sinabi ng inyong guro? a. regrigaratior b. refrigerator c. reprigerator d. rafrigetor 47. Alin sa mga patalastas ang nakasunod sa tamang paraan ng pinaikling patalastas? a. c. b. d. VI. Panuto: Panoorin ang isang video at sagutin ang mga sumusunod na katanungan 48. Saan nangyari ang tagpuan ng inyong pinanood? 49. Sino ang pangunahing tauhan ng inyong napanood na pelikula? 50. Ano ang maaaring wakas ng pelikulang inyong napanood? Para sa guro: Aytem 1-4 ‘Bordi’ Geocadin Kidney, Bago na Tagumpay ang isinasagawang operasyon ng mga dalubhasang doktor sa National Kidney Institute kay Bryan “Bordi” Geocadin, ang 12-anyos na batang nagkaroon ng di-pangkaraniwang sakit sa bato. Ayon kay NKI Executive Director Filoteo Alano, ang matagumpay na operasyon kay Bordi ay bunga na rin ng ipinamalas na determinasyon ng bata na malagpasan ang kanyang karamdaman.“Humanga kami sa kanyang ipinakitang lakas ng loob sa halos limang oras na operasyon upang palitan ang kanyang bato na may misteryosong depekto ,” sabi pa ni Alano. Sinabi naman ni Dr. Enrique Una, kabilang sa walo kataong dalubhasang doktor na umopera kay Bordi, bagaman hindi magkatugma ang ipinalit na bato sa katawan ng bata, tiniyak nila na ang batong nanggaling sa ama nitong si Brydon ay “aayon” sa sistemang katawan ni Bordi. “Malaki ang aming paniniwala na pagkatapos ng dalawang linggong obserbasyon, ang bagong bato sa katawan ni Bordi ay sasang-ayon sa kanyang katawan,” wika ni Dr. Una. Sa ngayon, ang bata ay nasa recovery room na ng ospital at umaasa sa kanyang tuluyang paggaling.Umaasa rin si Bordi na paggaling niya ay makalaro ang kanyang paboritong child Pandora Pagbasa: Aklat ng Lahi (Aklat para sa Ikaanim na Baitang Lydia Perez, Peter Villasa) Ano: Papapalista ng mga bata Sino: batang 5-6 na taong gulang Kailan: Enero 14-17 Ano: Papapalista ng mga bata Sino: batang 5-6 na taong gulang Kailan: Enero 14-17 Saan: Pulong Sta. Cruz Elementary School Ano: Papapalista ng mga bata Sino: batang 5-6 na taong gulang Sino: batang 5-6 na taong gulang Kailan: Enero 14-17 Saan: Pulong Sta. Cruz Elementary School PaGe - 20
 • 21. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net actor na si Vandolph, ang anak ng pamosong komedyanteng si Dolphy at aktres na si Alma Moreno. “Sana, dumalaw rito si Vandolph para kami ay makapaglaro at makapagkuwentuhan at pagkatapos ay magkasalo kaming kakain ng alimango, sugpo at bagoong,” pabulong na hiling ni Bordi sa kanyang tiyahing si Honey Geocadin Vidal. Samantala, taos-pusong pinasalamatan ni Bordi at ng buong pamilya Geocadin ang mga taong nagmamalasakit sa bata para malagpasan nito ang krisis na naganap sa kanyang buhay. Jane Eleda – Mahla Aytem 5 Gumuhit ng isang parihaba Sa gitna gumuhit ng isang tatsulok Sa loob ng tatsulok, isulat ang titik L Aytem 6 Ang kapistahan ng Our Lady of Peñafrancia ay ginaganap sa Naga City sa Bicol tuwing ikatlong Sabado ng buwan ng Setyembre. Pero ngayon ay ginaganap na rin ito sa buwan ng Mayo para sa mga hindi nakakadalo sa Setyembre. Bago ang mismong araw ng kapistahan, may siyam na araw nanovena sa Birhen. Sa ikasiyam na araw, ibinabalik sa dambana ang imahen at idinadaan ito sa Ilog Naga sa paraang prusisyon ng mga Bangka. Aytem 7 Isa sa mga katangiang maipagmamalaki nating mga Filipino ay ang mabuti nating pagtanggap sa mga panauhin. Kapag ang isang pamilya ay may inaasahang panauhin, bawat isa ay abala sa paghahanda. Sila’y naglilinis at nag-aayos ng kabahayan. Nagluluto ang pamilya ng masarap na pagkain at naghahanda ng maraming prutas at inumin. Pinagkakaabalahan din nila kung ano ang maipauuwing pasalubong ng panauhin. PaGe - 21
 • 22. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (2) IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT SA FILIPINO – V Pangalan: ____________________________________ Iskor: _____________ Baytang: _____________________________________ Petsa: _____________ I. Isulat ang letra ng inyong sagot sa patlang bago ang bilang. Para sa bilang 1-5. Makinig ng mabuti sa kwentong babasahin ng guro. ______ 1. Anong sinabi ni Bert sa bagong mga kalaro? a. Heto na ang musiko. Baba na ako. b. Oo nga! Dali! Baka malampasan tayo. c. May banda ng musiko sa umaga at sa gabi’y may prusisyon sila. d. Talagang ang saya ng pista sa barangay. ______2. Paano mo mailalarawan ang pista sa barangay? a. masaya b. malungkot c. magulo d. tahimik ______3. Ano ang suot ng matatanda kung sila ay nagpuprusisyon? a. barong b. saya c. kimono d. pantalon ______4. Anu-anong pagkain ang makikita sa mesa? a. lutong pagkain b. libro c. kape d. prutas ______5. Ano ang problemang nararamdaman pagkatapos ng selebrasyon ng pista ayon sa kwento? a. pata at malata ang katawan c. marumi ang paligid b. maraming pagkain ang matitira d. nalalasing ang mga tao (6-8).Tukuyin ang uri, antas, o pangkat na kinabibilangan ng mga salitang magkakaugnay sa pangungusap. ______ 6. Iba’t iba ang halaga o presyo ng sinandomeng, denorado, malagkit, at angelica sa pamilihan. a. Mga uri ng bigas c. Prutas b. Mga tuyong paninda d. Gulay ______ 7. Ang panukala ng inhenyero ay magtayo ng dike sa paligid ng ilog, mungkahing isinakatuparan ng lokal na pamahalaan upang maiwasan ang pag-apaw ng ilog. a. Inhenyero at dike c. Ilog at lokal b. Panukala at mungkahi d. Paligid at ilog ______ 8. Ang Pangulo ay itinuturing na pinakamataas na pinuno ng isang bansa batay sa isinasaad ng Saligang Batas ng isang pamahalaan. a. Pangulo at pinuno c. Saligang Batas at Pamahalaan b. Bansa at pinuno d. Pinakamataas at Pangulo (9-13). Basahin ang bawat pangungusap at piliin ang titik ng tamang kahulugan ng mga salitang hiram na may salungguhit. ______ 9. Bumili ang tatay ng bagong refrigerator. a. imbakan ng pagkain c. imbakan ng basura b. imbakan ng palay d. imbakan ng tubig ______ 10. Pinagbawalan si Letty na magsuot ng slacks sa loob ng paaralan. a. palda b. blusa c. saya d. pantalon ______ 11. Hilig ni Elvie ang makinig sa mga awitin sa compact disc. a. radio b. TV c. plakang maliit d. lalagyan ______ 12. Maari bang matikman ang ginawa mong kimchi? a. minatamis na atsara c. atsara ng mga Koreano b. prutas d. atsara ng mga Hapon ______ 13. Ginamit nila ang generator nang biglang magbrown-out. a. pinagkukunan ng tubig c. pinagkukunan ng kuryente b. imbakan ng pagkain d. pinagkukunan ng dugo PaGe - 22
 • 23. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (14-24). Piliin ang titik ng salitang kasingkahulugan ng salitang may salungguhit sa bawat pangungusap. ______ 14. Sa bawat kilos ni Mang Cenong, may mga taong palaging pumupuna sa kanya. a. Pumupuri b. Pumapansin c. Bumabatikos d. umaaligid ______ 15. Nang siya’y nagretiro, siya ay naging pensyonado. a. Tumatanggap ng limos c. Tumatanggap ng pera galing sa pamahalaan b. Taga-utos d. Tagapagtanggol ng mahihirap. ______ 16. Damang-dama ang paglingap ng alkaldesa mahihirap. a. Pagbibigay-pansin c. Pag-aalaga b. Pagsisikap d. pagtulong ______ 17. Dahil sa hiya, hindi niya nasabi ang napakahalagang pakay sa kaibigan. a. Tanong b. regalo c. Salita d. sadya ______ 18. Ang tulay ay puno ng maraming layak. a. dumi b. basura c. roso d. water lily ______ 19. Lubhang matulungin si Dan. Pangarap niyang makagawa ng kabutihan sa lahat ng tao at tanghaling bayani ng lahi. a. kilalang tao b. tanyag na tao c. mayamang tao ______ 20. Halos hindi naabot ng mga tao ang liblib na baryo ng San Vicente. a. bilang b. tagong lugar c. malayo sa kabihasnan ______ 21. Mabigat ang mga sako ng palay na nakakalat sa kanilang bakuran, gayunpaman, isa-isang kinaladkad ang mga ito upang itago sa kanilang kamalig. a. hinila nang paisa-isa b. binuhat nang paisa-isa c. isa-isang dinala ______ 22. Parang hindi na humihinga at walang malay ang mamang nabundol ng kotse. a. tulog b. patay c. walang ulirat (23-30). Piliiin ang kahulugan ng mga salitang pamilyar o di-pamilyar. ______ 23. Inalok niyang bilhin ang sangang hugis puso. a. Inangkin b. isinama c. ipinakiusap d. inalis ______ 24. Parang paglapastangan iyon sa Poon. a. Pagmamahal b. paglabag c. paggalang d. pag-alipusta ______ 25. Nais ng lalaki na maangkin ang hugis krus na sanga ng punungkahoy. a. Makuha b. mawala c. malipol d. maipagmalaki ______ 26. Napagkaisahan ng mga mamamayan na putulin ang sangang hugis krus. a. Nagsitutol b. nag-away-away c. napagkasunduan ______ 27. Benindisyunan ng pari ang punungkahoy. a. Binasbasan b. pinahintulutan c. bininyagan d. biniyayaan (28-30). Hanapin sa pagpipilian ang pang- abay na kukumpleto sa pangungusap. ______ 28. ___________ ang takbo ng mga sasakyan dahil sa mga nangangampanyang mga kandidato sa eleksiyon. a. dahan-dahan b. mabilis c. paika-ika d. mabagal ______ 29. Naipit ang paa ni Aina sa hagdan kaya _________ siyang maglakad. a. dahan-dahan b. mabilis c. paika-ika d. mabagal ______ 30. Ang agila ay mas__________lumipad kaysa sa mga bibe. a. dahan-dahan b. mabilis c. paika-ika d. mabagal II – A. Isulat ang TAMA kung pang-abay at MALI kung pang-uri ang may salungguhit. ______ 31. Mainit ang kape. ______ 32. Taimtim siyang nanalangin. ______ 33. Masayang ikinuwento ni Lisa ang kanyang karanasan. ______ 34. Naglagay ako ng sariwang bulaklak sa plorera. ______ 35. Totoong mabagal maglakad ang pagong PaGe - 23
 • 24. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net II-B. Isulat sa patlang ang TAMA kung ang pangungusap ay katotohanan at MALI kung ito'y opinyon. ______ 36. Tila mali ang mangutang ng pera upang ipaghanda sa panauhin. ______ 37. Ang taon ay binubuo ng 12 buwan. ______ 38. Marahil, kung maging matalino tayo sa paggasta ng pera, hindi tayo siguro maghihirap. ______ 39. Ang unang araw ng taon ay ika-1 ng Enero. ______ 40. Dapat tayong magsaya sa tuwing sasapit ang Bagong Taon. III. Itambal ang hanay A sa hanay B. Isulat ang letra ng inyong sagot sa patlang bago bilang. A. Mga Pinagkukunan ng Impormasyon B. Mga Hiram na Salita A ______ 41. Pinagkukunan ng kahulugan, baybay o ispeling, pagpapantig, bahagi ng pananalitang kinabibilangan ng salita, pinanggalingan ng salita, at nakaayos ito nang paalpabeto. ______ 42. Set ng mga aklat na nagtataglay ng mga impormasyon tungkol sa mga bagay-bagay at mga artikulo tungkol sa katotohanan. ______ 43. Aklat ng mga mapang nagsasabi ng lawak, distansya at lokasyon ng lugar. Ipinakikita rito ang mga anyong- lupa at anyong tubig na matatagpuan sa isang lugar. Ito ay nakaayos ayon sa pulitika, rehiyon o estado. ______ 44. Aklat na nagtataglay ng pinakahuling impormasyon tungkol sa mga punto ng kawilihan, mga pangyayari sa isang bansa, palakasan, relihiyon, pulitika at iba pa. ______ 45. Teknolohiyang maaring pagkunan ng impormasyon gamit ang kompyuter, tablet o piling telepono. ______ 46. Isang palapad na drowing ng mundo o ng bahagi nito. ______ 47. Isang maliit na replika ng mundo. B A. Ensayklopedya B. Diksyunaryo C. Almanac D. Atlas E. Internet F. Mapa G. Globo Hanay A ______ 48. Makabagong kagamitan sa pagpaparami ng sipi ng mga papeles at dokumento ______ 49. Nakatutulong upang makita ang mga bagay na nasa malayo tulad ng nasa kalawakan ______ 50. Atsara ng mga Koreano ______ 51. Mahalaga upang makaakyat-panaog sa matataas na palapag ng mga gusali nang walang pagod ______ 52. Isang makabagong computer na nagbibigay ng anumang kaalamang hinihingi natin sa isang pindot lamang Hanay B A. internet B. xerox C. elevator D. kimchi E. telescope F. shawarma PaGe - 24
 • 25. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net C. Sanhi at Bunga. Bawat sanhi sa Hanay A ay may katumbas na bunga sa Hanay B. Hanay A Hanay B ______ 53. Pagtatapon ng basura sa ilog a. tumataas ang presyo ng bilihin ______ 54. Pagtaas ng halaga ng gasolina b. bumabaha sa kapaligiran ______ 55. Paggamit ng pataba c. nagpapabagal ng daloy ng tubig ______ 56. Pananalanta ng bagyo d. umaani ng masagana ang magsasaka ______ 57. Pagputol ng mga puno sa kabundukan e. nasisira ang mga ari-arian ______ 58. Paglalaro sa ulan f. inaantok sa paaralan ______ 59. Hindi pagsisipilyo g. nagkakasinat ______ 60. Kulang sa tulog h. nasisira ang ngipin IV. Isulat ang bilang 1-6 ayon sa pagkakasunod sunod ng pangyayari sa kuwento. (61-66). Makinig ng mabuti sa kwentong babasahin ng guro. Ayon sa isinasaad ng mga pangyayari sa kuwentong binasa, ayusin ang mga ito ayon sa wastong pagkakasunud-sunod. ______ 61. sumasama sa prusisyon ______ 62. naglilinis ng tahanan ______ 63. masayang nagsisimba ______ 64. naglalagay ng dekorasyon ______ 65. nagkukuwenta ng pinagkagastusan ______ 66. nagpapatay ng hayop V. Isulat ang nawawalang salita sa tulong ng larawan upang makabuo ng talata. A. Pagbuo ng talata Sa isang __________ 67. malapit sa paanan ng __________ 68. ay naninirahan si Ka Igme at Aling Rosa. Marami silang __________ 69. na mga halamang napagkukunan ng iba’ibang uri ng _____________. Malago ang __________ 70. sa likod ng kanilang bahay Isang araw, naghahawan ng damo si Ka Igme nang makakita siya ng isang ahas. PaGe - 25
 • 26. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net B. Pag-aralan ang pormularyong nasa ibaba at maingat na isulat ang hinihinging impormasyon. Kuwento para sa bilang 1-5 Pista sa Barangay “Heto na ang musiko. Baba na ako,” sigaw ni Bert sa mga kalaro. “Oo nga! Dali! Baka malampasan tayo,” nagmamadaling bumaba sa puno ng makopa ang mga bata. Nagkagulo ang mga bata nang makita ang Ati-atihan na sumasayaw sa saliw ng tugtog ng mga tambol. Buong siglang umiko’t-ikot ang mga majorette at ang kanilang baton habang tumutugtog ang banda. Ang mga tao ay talagang nagkakagulo. Talagang ang saya ng pista sa barangay. Puno ng pagkain ang mesa, may adobong manok, mitsadong karne ng baka, paksiw na pata at marami pang iba. May banda ng musiko sa umaga at sa gabi’y may prusisyon sila. Suot ng mga matatanda ang kanilang saya at nakikihanay sa mga kabataang umiilaw sa prusisyon. Ang problema ay nararamdaman sa kinabukasan o ilang araw pagkatapos ng pista. Pata at malata ang katawan ng mga tao. Kung wala silang natirang handa ay magtitiis na lang sila sa mga de lata o di kaya’y sa ginataang gabi. Ganyan ang mga Pilipino noon. Subalit unti-unting nang nagbabago. Ipinagdiriwang pa rin ang kapistahan at ipinaghahanda, subalit sa abot na lang ng kanilang makakaya. 71. Apelyido Unang Ngalan Panggitnang Pangalan 72. Tirahan 73. Gulang Kasarian Relihiyon 74. Kapanganakan : __________________________________________________________________________ __________ Buwan Araw Taon 75. Pangalan ng mga Magulang: Ama: _____________________________________ Hanapbuhay: ____________________ Ina: _____________________________________ Hanapbuhay:____________________ PaGe - 26
 • 27. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net Kuwento para sa bilang 61-66 Pistang Bayan Ang pagdiriwang ng pistang bayan ay labis na nagugustuhan ng mga Pilipino. Bago pa dumating ang kapistahan ay abala na ang mga tao sa paglilinis ng kani-kanilang mga tahanan, naglalagay ng dekorasyon sa mga lansangan at naghahanda ng mga pagkain. Sa madaling-araw naririnig ang ingay ng baboy, kambing, itik, manok, bibe, baka at iba pang hayop na pinapatay. Sa araw ng kapistahan, makikita ang mga matatanda at bata na masayang nagsisimba, nanonood ng parada at sumasakay sa iba’t ibang uri ng sasakyang umiikot. Masaya rin silang lumilibot sa bahay ng mga kamag-anak at kaibigan upang pagsaluhan ang inihandang pagkain. Sa gabi, sumasama sila sa prusisyon at nanonood ng mga palabas. Pagkatapos ng pista, masaya silang naglilinis ng tahanan, nagliligpit ng pinagkainan at nagkukuwenta ng pinagkagastusan subali’t makikita mo sa kanilang mga mukha ang labis na kaligayahan. K E Y S 1. 11. 21. 2. 12. 22. 3. 13. 23. 4. 14. 24. 5. 15. 25. 6. 16. 26. 7. 17. 27. 8. 18. 28. 9. 19. 29. 10. 20. 30. PaGe - 27
 • 28. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (3) IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT SA FILIPINO – V Pangalan: ____________________________________ Iskor: _____________ Baytang: _____________________________________ Petsa: _____________ Panuto: Makinig ng maiigi sa babasahing tula ng iyong guro at sagutan ang mga sumusunod na tanong. Piliin ang titik ng tamang sagot. (p.13) 1. Sino ang tinutukoy sa tula? a. ama b. anak c. kapitbahay d. ina 2. Kailan nasaksihan ng anak ang kadakilaan ng kanyang ina? a. pagkabata b. pagkabinata c. pagtanda d. walasa nabangit 3. Paano ipinapakita ng ina ang kanyang pagmamahal sa kanyang anak? a. sa pagtulong nito sa kapwa b. sa pagbibigay oras sa kanyang mga kaibigan c. sa pagbibigay ng tamang pagkain d. sa pagpaparal upang mabigyan ang anak ng magandang kinabukasan 4. Ano ang trabaho ng kanyang ina base sa tula? a. guro b. labandera c. mang-aawit d. mananahi 5. Ano ang pangako ng anak sa kanyang ina? a. magpapakayaman c. maglilingkod sa Diyos at sa tao b. magpapakasal d. wala sa nabangit II. Piliin ang titik ng tamang sagot na nagpapakita ng kasingkahulugan nang mga salitang may salungguhit. 6. Mahigpit na ipinagbabawal sa aming pook ang paggamit ng serbesa ng mga kabataan. a. alak b. motor c. posporo d. telepono 7. Naging masaya ang aming nayon magbuhat nang dumating ang aming patron na si Santa Rosa. a. binigkas b. dumaan c. dinala d. simula 8. Napatunayan nang punong guro ang katotohanan sa kuro-kuro lamang nang mga mag-aaral. a. inaasahan b. kaalaman c. pamininsala d. palagay 9. May biglang nabuwal sa harap ng kanilang bahay. a. bumati b. dumating c. lumitaw d. natanggal 10. Sa labas ay maririnig ang ang nagngangalit na hangin. a. naninigaw b. nanggugulo c. naghuhuni d. nahampas III. Pakinggan ng maiigi ang babasahing teksto ng guro at sagutan ang mga tanong gamit ang mga literal na sagot na inyong pagpipilian. (p.151) 11. Kailan ang kaarawan ng may akda? a. araw ng mga puso c. bagong taon b. araw ng kagitingan d. mahal na araw 12. Anong mga uri ng ingay ang naririnig natin sa pagsapit ng Bagong Taon? a. karaoke at sigawan c. tawanan at kantahan b. sirang balde at torotot d. wala sa nabangit 13. Bakit siya nakapiit sa kanyang munting silid? a. Dahil takot siya sa paputok b. Dahil nais na niyang mag pahinga c. Dahil nais niyang mapag-isa d. Dahil masama sa kanya ang usok dahil sa paputok 14. Ano ang kalimitang kulay ng usok ang nililikha ng mga paputok tulad ng rebentador at kuwitis? a. mabughaw b. maputi c. maitim d. madilaw 15. Ano ang kinakatawan ng kaguluhang na nanggyayari tuwing bagong taon? a. pagkilala sa bagong taon c. pagtaboy sa problema at kaguluhan b. pagsalubong sa bagong taon d. pagpapakita ng katapangan PaGe - 28
 • 29. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net IV. Piliin ang titik ng tamang salita na nagpapakita ng kaugnayan sa bawat isa. 16. paaralan : guro karagatan : ________ a. barko b. isda c. dinamita d. mangingisda 17. ________: kaldero sapatos : paa a. baro b. pagkain c. tampipi d. yaman 18. lamesa : upuan pinto : _______ a. bintana b. banyo c. aparador d. mikropono 19. umaga : agahan gabi : ________ a. hapunan b. miryenda c. siyesta d. tangahlian 20. gitara : _____ bola : ring a. kalsada b. kapit bahay c. kamay d. simbahan V. Alamin ang sanhi at bunga nang mga pangyayari base sa babasahing kuwento ng guro. 21. Unti-unting nakakalbo na ang kagubatan,___________________________________. a. kaya naging maaliwalas ang ating kapaligiran. b. kaya mas malamig na ang simoy ng hangin. c. kaya malimit bumaha sa ating bayan. d. kaya maraming umaalis sa ating bayan. 22. Talamak ang pagto-troso kaya naman__________________________________. a. nauubusan ng materyales sa paggawa ng papel. b. naibibigay ang tamang lugar para sa mga malls. c. nawawalan ng tirahan ang mga hayop. d. wala sa nabanggit 23. Naitala ang maraming kaso ng dengue sa ating bayan dahil __________________________. a. sa dami ng tubig sa dam b. sa uri ng lamok na kumakalat c. sa basura na bumabara sa mga kanal na tinitirhan ng mga lamok d. sa hangin na tumatangay sa mga lamok. 24. Ang mayamang kagubatan ay nagbibigay ng likas na yaman, _________________________. a. nagpapamalas ito ng kabuhayan na pinakikinabangan ng mga tao b. nagbibigay ito nang problema sa ating pamahalaan. c. nagpapakita ito ng masamang pangitain. d. nagbibigay ito ng kapahamakan sa mga tao. 25. Ang pagtatanim ng mga bagong punong kahoy ay magandang gawin, __________________. a. dumadami ang maaring gawing tahanan ng mga ibong lumilipad. b. daragsa ang malalakas at malalalim na baha sa kapatagan. c. mawawalan ng lugar ng mga gusali sa bayan. d. wala sa nabanggit VI. Ibigay ang tamang kasingkahulugan ng salitang may salungguhit. 26. Ang bagong manlalaro ng Sta. Rosa ay mahusay. a. bata b. hambog c. magaling d. tamad 27. Ang kasuotan nang mga mag-aaral ng Jose Zavalla ay magagara. a. bago b. banayad c. makulay d. mamahalin 28. Naakyat namin ang bundok at tunay itong matarik. a. mahaba b. malalim c. mataas d. maiksi 29. Ang lahat ay nagdarasal ng mataimtim. a. buong puso b. dinaramdam c. iniisip d. sinasabi 30. Halatang makupad ang mga pagong na naglalakad sa dalampasigan. a. maliksi b. mabagal c. masipag d. matino PaGe - 29
 • 30. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net VII. Alamin ang kahulugan ng mga matatalinghagang salita na may salungguhit. 31. Si Gng. Ramos ay binangit ang palagiang pagliban ko sa klase. a. hindi pagdalo b. pag alis c. pagsipot d. pagpapakita 32. Ang pinaka maraming boto sa patimpalak na ito ay tatanghaling kampiyon. a. kasiyahan b. pista c. paligsahan d. pagtatanim 33. Ang pinaka maraming boto sa patimpalak na ito ay tatanghaling kampiyon. a. kakausapin b. kikilatisin c. kikilalanin d. sasambahin 34. Matinding kalbaryo ang pinagdaanan nang ating mga bayani noong panahon ng mga Kastila. a. pag-iisa b. pagsasama-sama c. pagkilala d. paghihirap 35. Naumid ang dila ng mga salarin sa pagkawala ng tagong yaman ng ating nayon. a. natulala b. nagsisi c. napipi d. nagulat VIII. Basahin ang mga sumusunod na pangungusap at tukuyin ng uri nito. 36. Mahusay na guro si Bb. Padua. a. pasalaysay b. pautos c. patanong d. padamdam 37. Kay lakas ng hangin sa labas! a. pasalaysay b. pautos c. patanong d. padamdam 38. Kunin mo ang iyong papel sa aking lamesa. a. pasalaysay b. pautos c. patanong d. padamdam 39. Saan matatagpuan ang lungsod ng Santa Rosa? a. pasalaysay b. pautos c. patanong d. padamdam 40. Ikaw ba ang bagong mag-aaral ng Jose Zavalla? a. pasalaysay b. pautos c. patanong d. padamdam IX. Ibigay ang mas makatotohanan at tamang sanhi at bunga nang mga sumusunod na pangungusap. 41. Nagkaroon ng malaking sunog sa bayan kahapon __________________________________. a. dahil sa sirang gripo nang aming kapit bahay. b. dahil sa lakas ng ulan mula kahapon pa. c. dahil sa iniwang sangol sa simbahan. d. dahil sa naiwang nakasinding kandila. 42. ____________________________ dahil umiwas akong magpaputok nang mapanganib na paputok. a. Naging ligtas ang aking pagsalubong sa bagong taon b. Naging mapanganib ang aking pagsalubong sa bagong taon c. Naging walang saysay ang aking pagsalubong sa bagong taon d. Wala sa nabangit 43. __________________________________ kaya inatake ako ng aking hika. a. Nabuksan ang aming bahay b. Naiwan ko ang aking kagamitan ko c. Sobra akong namangha sa kanyang tinig d. Sobra akong napagod sa paglalaro 44. Napaka taas nang aking marka _________________________________ a. dahil ako ay natulog ng maaga. b. dahil nakita ko ang aking iniirog. c. dahil inaral ko ang lahat nang aking aralin. d. dahil ako ay naging tamad sa pagbabasa. 45. Isinauli ko ang aking nakitang bag ___________________________ a. kaya ako’y pinarangalan nang aming punong barangay. b. kaya ako’y pinagalitan nang aking mga kaibigan. c. kaya ako’y nagsisisi. d. kaya hindi ko nabili ang paborito kong pagkain. PaGe - 30
 • 31. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net XX. Suriin at pag aralan ang mga datos sa tsart. Gamit ang mga impormasyon, sagutan ang mga sumusunod na mga tanong. Piliin ang titik ng tamang sagot. PAARALAN DAMI NG MAG-AARAL 2013 2014 2015 2016 2017 SDES 324, 561 343, 662 412, 432 512, 213 567, 134 PSES 241, 326 256, 431 277, 214 300, 234 345, 578 BES 632, 742 655, 543 653, 653 688, 261 702, 341 JZMES 542, 167 533, 869 555, 382 567, 412 603, 399 LES 432, 541 563, 213 287, 644 436, 215 523, 213 46. Ilan ang mag-aaral ng BES noong 2015? a. 653, 212 b. 653, 653 c. 853, 212 d. 987, 214 47. Ilan ang magaaral na naitala sa SDES noong 2013? a. 312, 561 b. 313, 561 c. 321, 324 d. 324, 561 48. Ilan ang naitayang mag-aaral sa JZMES noong 2017? a. 603, 221 b. 603, 338 c. 603, 323 d. 603, 399 49. Anong taon pinaka maraming naitayang mag-aaral ang LES? a. 2013 b. 2014 c. 2015 d. 2017 50. Anong taon pinaka maraming naitayang mag-aaral ang JZMES? a. 2013 b. 2014 c. 2015 d. 2017 PaGe - 31
 • 32. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (4) IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT SA FILIPINO – V Pangalan: ____________________________________ Iskor: _____________ Baytang: _____________________________________ Petsa: _____________ PANUTO: Piliin ang titik ng tamang sagot. 1. Anong sinabi ni Bert sa bagong mga kalaro? A. Heto na ang musiko. Baba na ako. B. Oo nga! Dali! Baka malampasan tayo. C. May banda ng musiko sa umaga at sa gabi’y may prusisyon sila. D. Talagang ang saya ng pista sa barangay. 2. Paano mo mailalarawan ang pista sa barangay? A. masaya B. malungkot C. magulo D. tahimik 3. Pakinggan ang mga panutong sasabihin ng guro. Alin sa mga sumusunod ang iyong magiging sagot? A. B. C. D. 4. Makinig sa mga panutong sasabihin ng guro. Alin sa mga sumusunod ang iyong magiging sagot? A. B. C. D. 5. Ano ang angkop na pamagat ng kasunod na talata? Nang ipatapon si Jose Rizal ng mga Espanyol sa Dapitan, ipinangako niya sa gobernador – heneral na hindi siya tatakas. Isang araw, hinikayat siya ni Pio Valenzuela na tumakas ngunit tumanggi si Rizal at sinabing nakapagbitiw na siya ng pangako sa isang pinunong Espanyol na kailanman ay hindi siya tatakas. A. Ang Pagtupad ni Rizal sa Pangako B. Ang Kulungan ni Rizal C. Ang Pagkakakulong ni Rizal D. Ang Pagdakip kay Rizal 6. Pakinggan ang kwento. Iayos ang mga pangyayari ayon sa wastong pagkakasunud-sunod. 1. Nang sumiklab ang himagsikan pinagunahan ni Trinidad Tecson ang kanyang mga tauhan. 2. Mahilig siyang maglaro ng sundasundaluhan at magsuot ng pantalon. 3. Isa siya sa labing-anim na anak nina Rafael Tecson at Monica Perez. 4. Siya ay tinaguriang “Ina ng Biak na Bato.” A. 2-3-4-1 B. 3-2-1-4 C. 4-3-1-2 D. 3-1-2-4 7. Ang Kristiyanismo ay ang pangunahing relihiyon sa Pilipinas, kasama ng relihiyong Islam ng Mindanao. Unang nakarating ang Kristiyanismo sa Pilipinas noong matuklasan ni Magellan sa pamumuno ni Padre Valderama. Unang nagpabinyag sina Raha Humabon at Reyna Juana. Hinandugan ni Magelllan ng imahen ng Santo Nino de Praga ang mag-asawa at nagpatayo ng malaking krus. Dito itinayo ang Basilica ng Sto. Nino de Minore. Ano ang angkop na pamagat sa seleksyon? A. Basilica ng Sto. Nino de Minore C. Magellan B. Kristiyanismo D. Reyna Juana 8. Islam ang tawag sa relihiyon ng mga Muslim. Sumasamba sila kay Allah. Si Mohammed ang pinaniniwalaan nilang propeta. Koran ang tawag sa kanilang Banal na Aklat. Ang kanilang pook dalanginan ay tinatawag na moske. Ano ang angkop na pamagat ng seleksyon? A. Muslim B. Islam C. Relihiyon D. Allah Panuto: Piliin ang angkop na pang-abay sa pangungusap. Isulat ang titik ng tamang sagot. A. araw-araw B. sa ilog C. hatinggabi D. madaling araw _____ 9. Nang _________ na ay umuwi na ang mga namamasyal sa parke. Ano ang angkop na pang-abay sa pangungusap? L L L L PaGe - 32
 • 33. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net _____ 10. Pumunta ang tatay ______________ upang mamingwit ng isda. _____ 11. Sa bakuran ay namimitas ang nanay ng talong ______. Panuto: Piliin ang katangian ng mga pahayag ng tauhan. Isulat ang titik ng tamang sagot. A. makasalanan B. maka-Diyos C. malungkot D. walang isip _____ 12. “Mga anak, purihin at pasalamatan natin ang Diyos sa Kanyang mga biyaya.” _____ 13. “Mga Alimango, umuwi na kayo kay Nanay”, sabi ni Juan Pusong. Panuto: Isulat ang PA kung pang-abay at PU kung pang-uri ang salitang may salungguhit. _____ 14. Mainit ang kape. _____ 15. Taimtim siyang nanalangin. _____ 16. Masayang ikinuwento ni Lisa ang kanyang karanasan. Panuto: Piliin ang angkop na pang-angkop sa mga pangungusap. Isulat ang titik ng tamang sagot. A. na B.- ng C.-g D. sa _____ 17. Malinamnam ___ pagkain ang inihanda ni Nanay. _____ 18. Ang hagdan-hagdan ___ palayan ang magandang pagmasdan. _____ 19. Ang health Center ay nagbibigay___ libreng bakuna sa mga sanggol. Panuto: Piliin ang angkop na pangatnig sa mga pangungusap. Isulat ang titik ng tamang sagot. A. nang B. kapag C. para D. subalit _____ 20. Mag-ehersisyo ka ____ ka lumakas. _____ 21. Sasama ako sa iyo ____ hindi uulan. Panuto: Isulat ang S kung simuno at P kung panaguri ang mga salitang may salungguhit. _____ 22. Pinakagusto ko ang Mayo. _____ 23. Masaya ang bakasyon sa probinsya. Panuto: Piliiin ang kahulugan ng mga salitang pamilyar o di-pamilyar na may salungguhit. 24. Inalok niyang bilhin ang sangang hugis puso. A. Inangkin B. isinama C. ipinakiusap D. inalis 25. Parang paglapastangan iyon sa Poon. A. Pagmamahal B. paglabag C. paggalang D. pag-alipusta 26. Nais ng lalaki na maangkin ang hugis krus na sanga ng punungkahoy. A. Makuha B. mawala C. malipol D. maipagmalaki 27. Napagkaisahan ng mga mamamayan na putulin ang sangang hugis krus. A. Nagsitutol B. nag-away-away C. napagkasunduan D. nagsitanggi Panuto: Tukuyin ang uri, antas, o pangkat na kinabibilangan ng mga salitang magkakaugnay sa pangungusap. A. Mga uri ng bigas C. Panukala at Mungkahi B. Mga tuyong paninda D. Inhenyero _____ 28. Iba’t iba ang halaga o presyo ng sinandomeng, denorado, malagkit, at angelica sa pamilihan. _____ 29. Ang panukala ng inhenyero ay magtayo ng dike sa paligid ng ilog, mungkahing isinakatuparan ng lokal na pamahalaan upang maiwasan ang pag-apaw ng ilog. _____ 30. Kung ang Iloko ay mahilig sa bagoong na isda, Ano ang ginagamit ng mga Bikolano na pamalits sa bagoong? A. sili B. gata ng niyog C. katas ng kamatis D. sampalok PaGe - 33
 • 34. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net Panuto: Piliin ang angkop na pangkalahatang sanggunian. Piliin ang titik ng tamang sagot. A. Ensiklopedya B. Diksyunaryo C. Almanac D. Atlas _____ 31. Pinagkukunan ng kahulugan, baybay o ispeling, pagpapantig, bahagi ng pananalitang kinabibilangan ng salita, pinanggalingan ng salita, at nakaayos ito nang paalpabeto. _____ 32. Set ng mga aklat na nagtataglay ng mga impormasyon tungkol sa mga bagay-bagay at mga artikulo tungkol sa katotohanan. _____ 33. Aklat ng mga mapang nagsasabi ng lawak, distansya at lokasyon ng lugar. Ipinakikita rito ang mga anyong- lupa at anyong tubig na matatagpuan sa isang lugar. Ito ay nakayos ayon sa pulitika, rehiyon o estado. Panuto: Piliin ang titik ng salitang kasingkahulugan ng salitang may salungguhit sa bawat pangungusap. 34. Nang siya’y nagretiro, siya ay naging pensyonado. A. Tumatanggap ng limos C. Tumatanggap ng peragaling sa pamahalaan B. Taga-utos D. Tagapagtanggol ng mahihirap 35. Dahil sa hiya, hindi niya nasabi ang napakahalagang pakay sa kaibigan. A. Tanong B. regalo C. Salita D. sadya 36. Parang hindi na humihinga at walang malay ang mamang nabundol ng kotse. Ano ang kasalungat ng salitang may salungguhit? A. tulog, B. patay C. walang ulirat D. gising Panuto: Ibigay ang kahulugan ng salitang hiram na may salungguhit. Isulat ang titik ng tamang sagot. A. imbakan ng pagkain B. pantalon C. plasa D. plakang maliit _____ 37. Bumili ang tatay ng bagong refrigerator. _____ 38. Pinagbawalan si Letty na magsuot ng slacks sa loob ng paaralan Panuto: Isulat ang K kung katotohanan at O kung opinyon ang pahayag ng mga pangungusap. _____ 39. Bawal ang mangga sa airport. _____ 40. Dapat mag-ingat sa mga military sa Davao. _____ 41. Ano ang tawag sa catalog na nasa ibaba? A. Kard ng Paksa C. Kard Katalog B. Kard ng May-akda D. Kard ng Pamagat 42. Ano ang tawag sa kard na nasa ibaba? A. Kard ng Paksa C. Kard Katalog B. Kard ng May-akda D. Kard ng Pamagat Panuto: Isulat ang S kung sanhi at B kung bunga ang mga salitang may salungguhit. _____ 43. Hindi naplantsa ni Janet ang kanyang uniporme dahil nawalan sila ng kuryente. _____ 44. Dahil sa basa ang sahig, nadulas at nasaktan ang isang mag-aaral . Pandora Pagbasa: Aklat ng Lahi (Aklat para sa Ikaanim na Baitang Lydia Perez, Peter Villasa) Pagbasa: Aklat ng Lahi (Aklat para sa Ikaanim na Baitang) Lydia Perez, Peter Villasa PaGe - 34
 • 35. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net Panuto: Ibigay ang datos ng hinihinging form. 45. kasarian: _______________________ 46. Edad: __________________________ 47. Ibig kong malaman ang mga bakanteng trabaho o kaya mga ibinebentang mga produkto o sasakyan. Anong bahagi ng pahayagan ang iyong babasahin? A. obitwaryo C. pangunahing balita B. klasipikadong anunsyo D. balitang isports 48. Alin sa mga patalastas ang nakasunod sa tamang paraan ng pinaikling patalastas? A. C. B. D. d. 49. Alin sa mga islogan ang angkop sa kaayusan ng kapaligiran? A. Kapag may tiyaga, may nilaga. B. Tayo’y kumain ng gulay, upang humaba ang buhay. C. Sa ikauunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. D. Magplano ng pamilya, nang ang buhay ay lumigaya. PANONOOD 50. Ano ang angkop na pagwawakas ng teleseryeng ang “Probinsyano”. A. Mapapawalang-sala si Kardo at makukulong si Joaquin. B. Magsusumbong sa mga pulis ang ina ni Joaquin. C. Magiging miyembro ng sindikato si Kardo. D. Maglalaban ang mga pulis at sindikato. Ano: Papapalista ng mga bata Sino: batang 5-6 na taong gulang Kailan: Enero 14-17 Ano: Papapalista ng mga bata Sino: batang 5-6 na taong gulang Kailan: Enero 14-17 Saan: Pulong Sta. Cruz Elementary School Ano: Papapalista ng mga bata Sino: batang 5-6 na taong gulang Sino: batang 5-6 na taong gulang Kailan: Enero 14-17 Saan: Pulong Sta. Cruz Elementary School PaGe - 35
 • 36. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (1) IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT SA MAPEH – V Pangalan: ____________________________________ Iskor: _____________ Baytang: _____________________________________ Petsa: _____________ MUSIKA Basahing mabuti ang pangungusap. Piliin at bilugan ang titik ng tamang sagot. 1. Isa sa mga element ng musika na tumutukoy sa uri ng tunog. a. Timbre b. Dynamika c. Ritmo d. Melodiya 2. Anong tinig ng babae ang may mataas at may kaliitan? a. Soprano b. Alto c. Baho d. Tenor 3. Tinig ng babae na mababa at may kalakihan. a. Soprano b. Alto c. Baho d. Tenor 4. Anong uri ng tinig ng lalaki ang mataas at medyo matinis? a. Soprano b. alto c. Baho d. Tenor 5. Tinig ng mg lalaki na mababa, malaki at kung minsan ay dumadagungdong. a. Soprano b. Alto c. Baho d. tenor 6. Sa iyong gulang ngayon ay malamang nasa ____________ ang iyong tinig kung ikaw ay babae at ______ naman kung ikaw ay lalaki. a. Soprano/Tenor b. Alto/Baho c. Soprano/Baho d. Alto/Tenor 7. Binubuo ng mga instrumentong karaniwang pinapatugtog sa pamamagitan ng, paghampas, pagkaloog, pagtapik o patatama. a. Perkusyon b. Brass c. Tanso d. Woodwind 8. Mga instrumentong pinapatunog sa pamamagitan ng pag-ihip sa mouthpiece, pagpindot sa mga piston o pagtulak ng slides. a. Perkusyon b. Brass o tanso c. Kahoy na hinihipan d. Woodwind 9. Mga instrumentong yari sa kahoy na may hihipang yari sa manipis na kawayan na tinatawag na reed. a. Perkusyon b. Brass c. Tanso d. Woodwind/kahoy na hihipan 10. Anung instrumentong perkusyon ang bukod tanging may tiyak na tono? a. Snare drum b. cymbals c. Timpani d. Bass drum 11. Alin sa mga sumusunod ang kabilang sa instrumentong woodwind? a. Pompyang b. Oboe c. French horn d. Tuba 12. Anong instrumentong woodwind ang maaaring lumikha ng tunog na mababa, malungkot o nakakatawa? a. Oboe b. Piccolo c. Basson d. Clarinet 13. Ang karakatak o ___________ay maliit na tambol na ang magkabilang panig ay nababalutan ng balat. a. Snare Drum b. Bass Drum c. Tambol d.Drum 14. Dalawang malapad at manipis na instrumentong tanso na pinapatunog sa pamamagitan ng paghampas ng mga ito sa isa’t-isa. a. Timpani b. Tambol c. Pompyang d. Thrombone 15. Pinakamalaking instrumentong brass na dinadala ng nakapaikot sa katawan ng manunugtog. a. Trumpeta b. french horn c. thrombone d. Tuba 16. Ito ay higit na malaki kaysa plauta. a. Piccolo b. Oboe c. clarinet d. Tuba 17. Elemento ng musika na tumutukoy sa paghina ng pag awit at pagtugtog. a. Ritmo b. Daynamiks c. Timbre d. Tempo 18. Ang simbolong <_____________ na ang ibig sabihin ay awitin ng mahina papalakas. a. piano b. Forte c. Timbre d. Tempo 19. Ang “P” piano ay nangangahulugang na ang pag-awit ay _______________. a. awitin ng papalakas c. awitin ng papalakas papahina b. awitin ng malakas/papahina d. Awitin ng mahina. 20. Ang decrescendo ay aawitin ng malakas papahina.Alin ang simbolo nito? a. F b. p c. * d. > SINING Tukuyin ang mga damdaming ipinapahayag ng bawat kulay. Piliin ang sagot sa kahon sa ibaba. Malamlam na kulay Lila Puti Rosas asul 21. Katahimikan____________________ 24. Malinis_____________________________ 22. Kuntento______________________ 25. Pag-ibig__________________________ PaGe - 36
 • 37. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net 23. Matalino________________________ 26. Katapatan_________________________ B. Piliin ang titik ng wastong sagot. 27. Anong tribong etniko ang nakilala sa paglilok ng mga anyong tao na tinatawag nilang bulul? a. Ifugao b. Maranao c. Ibanag d. Itneg 28. Alin sa mga sumusunod na disenyo ang hindi kabilang sa katutubong sining? a. Sari-manok b. Pako-rabong c. Naga d. Santo 29. Anoong sinaunang gusali ang pinalalagakan ng mga antigo at sinaunang bagay? a. Mosque b. Museo c. Bahay na bato d. Lumang simbahan 30. Saang lugar sumisikat ang araw? a. Hilaga b. Silangan c. Timog d. Kanluran 31. Saang kapaligiran makikita ang bahaghari? a. Himpapawid b. himpapawid c. Timog d. Kabundukan 32. Anong pangkat etniko ang gumagawa ng rice terraces? a. Igorot b. Ifugao c. Tiboli d. Aita 33. Anong uri ng sining ang bmay linya, hugis, kulay at tekstura subalit mahirap maunawaan? a. Moderno b. Abstrak c. Simetriko d. Paglililok 34. Anong tribong etniko ang nakilala sa paglilok ng mga tao na tinatawag na na bulul? a. Ifugao b. Maranao c. Ibanag d. Itneg 35. Sino ang pintor ng bayan ang kilala sa konserbatibong pagpinta ng larawan? a. Ang Kiukot b. Arturo luz c. Jose Joya d. Fernando Amorsolo 36. Anong uri ng sining ang nagpapahayag ng mensahe sa pamamagitan ng paghulma o pagmomolde. a. Iskultura b. limbag c. luwad(clay) d. habipintor ng bayan 37. Sino ang mga sumusunod ang bantog ang dalubhasang iskultor ng bayan? a. Napoleon Abueva c. Fernando Amorsolo b. Leonardo Da Vinci d. Ruben Tagalog 38. Sino ang sumusunod ang bantog na dalubhasang iskultor ng bayan? a. Michael Angelo c. Eduardo Castrillo b. Fernando Amorsolo d. Napoleon Abueva 39. Sino ang iskultor ang lumikha ng monomento ni Bonifacio? a. Fernando Amorsolo c. Guillermo Tolentino b. Napoleon Abueva d. Fernando Ocampo 40. Sinong Iskultor ang lumikha ng Pieta? a. Fernando Amorsolo c. Napoleon Abueva b. Guillermo tolentino d. Eduardo Castrillo P.E. Hanapin ang katumbas ng kolum A sa Kolum B. Isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang. ______ 41. ginagamit ang dalawang lata ng gatas sa paglalakad a. Istants ______ 42.Palakasan sa paglalakad b. Kasanayan pansayaw ______ 43. Dalawang mataas na pirasong kahoy ang ginagamit c. Carinosa sa paglalakad d. Hatakang lubid ______ 44. Iskalang paharap e. Basketbol ______ 45. Pasulong na paggulong f. Tambling ______ 46. Mga batayang posisyon ng kamay at paa g. Sopbol ______ 47. Pambansang sayaw h. Larong kadang-kadang ______ 48. Ibinubuslo ang bola i. saker ______ 49. Pinapalo ng bat ang bola j. track and field ______ 40. Sinisipa-sipa ang bola k. Tiyakad PaGe - 37
 • 38. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (2) IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT SA MAPEH – V Pangalan: ____________________________________ Iskor: _____________ Baytang: _____________________________________ Petsa: _____________ MUSIKA A. Pag-aralan ang iskor ng awit na nasa ibaba at sagutan ang mga sumusunod na tanong. __________ 1. Anong awit ang nasa anyong unitary? __________ 2. Anong awit ang nasa anyong strophic? __________ 3. Ilang verse mayroon ang awit na Amazing Grace”? __________ 4. Ilang phrase o linya mayroon ang awit na “The Farmer in the Dell”? __________ 5. Ilang phrase o linya mayroon ang awit na “Amazing Grace”? B. Isulat kung ang mga sumusunod na pangungusap ay ALTO, SOPRANO, BASS at TENOR. __________ 6. Si Mrs. Peregrina C. Marquez ay naghahanap ng timbre ng lalaki na may katangiang magaan, manipis at mataas. Anong uri ng timbre ang hinahanap niya? ___________ __________ 7. Si Regine Velasquez ay tinaguriang ASIA’s Song Bird dahil sa husay nitong umawit. Ano ang kanyang Timbre? _________ __________ 8. Si Jed Madela ang isa sa napakaraming Pilipinong mang-aawit na nanalo sa mga International competition. Katangi-tangi ang kanyang talent na ipinakita sa mga paligsahan. Ano kayang uri ng timbre mayroon ang mang-aawit na ito? ___________ __________ 9. Marami ang humahanga sa kilalang young actor na si Daniel Padilla. Hindi lamang sa larangan ng pag-arte mahusay ang binata gayundin sa larangan ng musika. Ano ang timbre ng kanyang boses? __________ 10. Si Jaya ay tinaguriag Soul Diva dahil sa kakaibang timbre ng kanyang boses. Ano kaya ito? C. Tukuyin kung ang mga sumusunod ay instrumentong Rondalla, Banda, Pangkat Kawayan o instrumentong Etniko. _____________________ 11. Gong _____________________ 12. Bandurya _____________________ 13. Trumpeta _____________________ 14. Palendag _____________________ 15. Pasiyak PaGe - 38