SlideShare a Scribd company logo
1 of 28
Download to read offline
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
(1) LAGUMANG PAGSUSULIT SA
ESP – V
ikatlong markahan
Pangalan: ____________________________________ Iskor: _____________
Baytang: _____________________________________ Petsa: _____________
I. Isulat ang tama o mali sa patlang.
______ 1. Tumutulong lamang kung may kapalit na kabayaran.
______ 2. Tumulong nang kusang-loob.
______ 3. Isapuso lagi ang pakikipagtulingan sa kapwa
______ 4. May kagantihang naghihintay para sa taong matulungin.
______ 5. Tumulong lang minsan at huwag nang sundan.
______ 6. Tutulong ako sa lahat ng pagkakataon.
______ 7. Pipiliin ko ang taong dapat tulungan.
______ 8. Patutubuan ko ng malaki ang halagang aking naitulong.
______ 9. Tutulong ako ng bukal sa aking puso.
______ 10. Tutulong ako kung maraming taong nakakakita.
______ 11. Tutulong ako kung may kapalit na gantimpala.
______ 12. Magbibigay ako ng ng walang pag-aalinlangan.
II. Lagyan ng tsek √ kung ang pangungusap ay naglalarawan ng magiliw na pagtanggap ng panauhin at
ekis × kung hindi.
______ 13. Ipaghanda ng meryenda ang mga panauhin sa inyong tahanan.
______ 14. Paupuin at asikasuhin kapag may panauhin sa tahanan.
______ 15. Pagsarhan ng pinto ang mga panauhin.
______ 16. Kapag may dumating na panauhin ang iyong kapatid, hindi mo na ito kailangang asikasuhin.
______ 17. Pakitinguhan nang maayos ang mga panauhin sa ating paaralan.
______ 18. Sasabuyan ko ng tubig ang lahat ng dadalaw na panauhin sa aming bahay.
III. Panuto: Basahin ang mga sumusunod na sitwasyon at bilugan ang tamang sagot.
19. May nakita kang batang gusgusin sa labas ng McDo habang kayo ay kumakain. Madami ang pagkaing
nakalagay sa inyong mesa dahil natanggap ng nanay moa ng bonus niya. Hindi ninyo makain lahat
ang inorder niya. Ano ang iyong gagawin?
a. Magpapaalam sa nanay na bibigyan ng sobrang pagkain ang batang gusgusin sa labas.
b. Iingitin ang bata kung paano ka kumain ng hamburger.
c. Hahayaan lang siya na parang walang nakita.
d. Papaalisin ang batang gusgusin upang hindi mo siya makita.
20. May nakita kang matandang babae na naglalakad. May dala siyang mabigat na bayong. Hirap na
hirap siya sa pagbubuhat papunta sa sakayan ng traysikel. Ano ang iyong gagawin?
a. Lalampasan ang matanda upang makauwi agad sa bahay.
b. Sisigawan ang matanda dahil naaabala ka sa pag-uwi mo sa bahay.
c. Kakausapin mo ang matanda na ikaw na ang magbubuhat ng dala niyang bayong hanggang
sa sakayan.
d. Babanggain ang matanda hanggang sa matumba siya.
21. Naliligo ang pamilyang Santos sa dagat dahil kaarawan ng anak nilang si Joshua. Naliligo ang
dalawang anak ng mag-asawa. May batang babae na naliligo malapit sa kanila. Maya-maya
nalunod ang batang babe dahil pinulikat ang paa niya. Ano kaya ang posibleng gagawin ng
pamilyang Santos?
a. Hahayaan lang ang bata hanggang sa malunod dahil hindi naman nila kaano-ano iyon.
b. Sasagipin ang batang nalulunod kahit hindi nila kaano-ano.
c. Tatawagin ang magulang ng bata para sila ang sumagip sa kaniya.
d. Tatawag ng lifeguard na nasa ibang bayan dahil nakaday off sila.
PaGe - 2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
22. Nadapa ang isang bata sa habang siya ay naglalakad. Ikaw lamang ang nakakita kasi hindi matao ang
lugar na iyon. Lagi kang may dalang first aid kit sa iyong bag. Ano ang gagawin mo?
a. Lalampasan lang ang bata dahil gusto mo nang umuwi sa bahay niyo.
b. Aawayin ang bata para umalis sa dinaraanan mo.
c. Lalapitan ang bata at lalapatan ng pangunang lunas ang sugat na natamo sa pagkadapa.
d. Duduran ang sugat ng bata dahil tatanga tanga siya.
23. Ang inyong lugar ay nasunugan dahil sa pagsabog ng tangke. Ang bahay ng inyong kaibigan ay
nadamay sa sunog samantala ang bahay niyo ay hindi nadamay. Nakiusap ang pamilya ng iyong
kaibigan na makikitira muna sila ng isang buwan sa inyong bahay. Ano ang inyong magiging sagot?
a. Isasarado ang pinto pagkasabi ng iyong kaibigan sa narinig na pakiusap.
b. Sisigawan sila na umalis sila sa tapat ng inyong bahay.
c. Kukuha ka ng tubig at isasaboy sa kanilang pagmumukha.
d. Papatuluyin sila sa bahay hanggang sa makaahon sila sa buhay.
24. May dumating na bisita galing sa ibang bansa.Wala ang iyong nanay dahil namalengke ito ng ulam at
ang iyong tatay ay nasa trabaho pa niya. Ang mga kapatid mo naman ay nasa paaralan pa para
gawin ang proyekto nila. Ano ang iyong gagawin?
a. Papatuluyin sa bahay at hahainan ng meryenda.
b. Babastusin sila dahil magkakaroon ng pabigat sa bahay.
c. Papalayasin sila dahil hindi wala silang karapatan para tumira.
d. Pagsasalitaan siya ng masama upang umalis sa aking harapan.
25. Kadarating ng nobyo ng iyong ate na nagtratrabaho sa Saudi Arabia. Nanirahan siya doon ng mahigit
20 taon. Ngayon ikaw ang inatasan ng iyong ate na ipasyal sa inyong lugar dahil hindi rin
masyadong alam ng iyong ate ang mga lugar na puwedeng pasyalan ng mga turista. Ano ang iyong
gagawin?
a. Idadahilan ko na may pagsusulit kami sa susunod na Linggo kaya hindi mo mapapagbigyan
ang hiling ng ate mo.
b. Wala kang gagawin dahil wala ka naming narinig sa sinabi niya.
c. Ipapasyal ko sila pero ililigaw ko ang nobyo ng aking ate para mawala ito sa aming lugar.
d. Ipapasyal ko siya sa mga magagandang lugar upang malaman niya ang mga ito.
26. Wala kayong pera sa panahon na may dumating na mga kamag-anak niyo na galing sa inyong
probinsya. Makikituloy muna sila kahit isang Linggo upang mailakad ang kanilang sadya sa siyudad.
Ano ang posibleng gagawin ng iyong nanay?
a. Papaalisin sila sa bahay dahil nakakasikip sila.
b. Sasabihin na wala kayong maipapakain dahil wala kayong pera.
c. Sasabihan sila na papatuluyin sila pero sila ang bahala sa pagkain nila.
d. Papatuluyin sila at igagawan ng paraan para mapakain sila kahit walang pera
27. May dumating na misyonaryo sa inyong lugar at ang iyong bahay ay sobrang laki kaya doon siya
titira. Papaano mo pakikitunguhan ang inyong panauhin?
a. Tatanungin kung ano ang ayaw niyang hayop para lalagyan ito sa kaniyang kwarto para
umalis.
b. Papalayasin siya sa bahay dahil wala siyang karapatang tumira doon
c. Papatuluyin siya sa bahay at tratratuhin siya ng maayos
d. Bawat umaga paparinggan siya hanggang sa kusa siyang aalis.
28. May napadpad na di kilalang tao sa inyong bahay. Natagpuan ang taong iyon na sugatan sa may
pampang. Pinatuloy siya ng inyong tatay sa inyong bahay dahil siya ang nakakita. Ano ang iyong
gagawin?
a. Pakikisamahan siya ng maayos at gagamutin ang mga sugat na natamo niya.
b. Papaalisin siya sa bahay dahil hindi siya kabilang sa pamilya.
c. Isusuplong sa pulis para malaman kung sino ang gustong pumatay sa kaniya.
d. Isusuplong sa pulis para malaman kung sino ang ang pamilya niya.
29. May programa sa paaralan ni Rudy at nangangailangan ang kanilang guro ng isang awit. Si Rudy ay
may talent sa pag-awit ngunit siya ay batang mahiyain. Kung ikaw si Rudy ano ang dapat niyang
gawin?
a. Magtatago dahil ayaw mong ipakita ang iyong kakayahan sap ag-awit.
b. Magkukusa na ipakita ang aking talento sa pag-awit.
PaGe - 3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
c. Aawayin ang guro kapag pinilit akong umawit.
d. Papayag pero kapag araw na mismo ng pag-awit ay hindi ako papasok.
30. Ikaw lamang ang may cellphone na may kamera sa iyong pangkat. Kailangan ng cellphone dahil
kukunan ng video ang inyong dula-dulaan na ipapasa kay G. Sadiri. Kapag walang maipasang
proyekto ay walang grado sa asignaturang iyon. Ano ang iyong gagawin?
a. Hindi ko ipapahiram para damay-damay kami na hindi makakapasa sa nasabing asignatura.
b. Gagawa ako ng sarili kong video na ipapasa kay G. Sadiri para sila ay babagsak.
c. Itatago ang cellphone at sasabihing nawala ito para hindi kami makakapagpasa
d. Ipapahiram ko ang aking cellphone upang lahat kami ay makapagpasa sa nasabing proyekto
kay G. Sadiri.
31. Sa lahat sa inyong klase ikaw lamang ang marunong mag- edit ng larawan at video gamit ang
kompyuter. Kinakailangan na ang kinuhang video ay ma-edit muna bago ipasa sa inyong guro. Ano
ang iyong gagawin?
a. Tuturuan ang bawat pangkat kung paano mag-edit ng larawan at video.
b. Ituturo lamang sa inyong kapangkat kung paano iyon gawin.
c. Hahayaan sila para hindi sila makapasa.
d. Tuturuan ang bawat pangkat pero mali pala ang ituturo sa kanila.
32. Nagtatanong ang inyong guro kung sino ang marunong gumawa ng presentation gamit ang MS
Powerpoint Presentation. Alam mong marunong si Jest sa paggawa ng binanggit ng guro. Bilang
kaibigan papaano mo maipapalabas ang pagkamalikhain ng iyong kaibigan?
a. Pagsasalitaan ang kaibigan dahil ayaw ipakita ang kaniyang kakayahan.
b. Sasabihin sa kaibigan na panahon na para ipakita ang kaniyang kakayahan.
c. Isisigaw na ang kaibigan ko ay marunong sa sinasabi ng guro.
d. Sasabihin ko na ako ang marunong kahit ang kaibigan ko ang gagawa nito.
33. May proyekto kayo sa paggawa ng isang paper folding. Hindi ipinaliwanag ng inyong guro kung
paano gawin ito. Ano ang puwede ninyong gawin para magawa ito?
a. Walang gagawin para magawa ito kasi proyekto lang naman iyon.
b. Bibigyan na lamang ang guro ng tsokolate upang magkaroon ng grado sa asignaturang iyon.
c. Magsasaliksik sa internet kung papaano gawin ang paper folding upang makapasa sa
nasabing asignatura.
d. Lalabas na lang sa nasabing asugnatura kasi hindi naman importante iyon.
34. Alin sa mga sumusunod ang hindi nagpapakita ng pagkamalikhain?
a. Pagguhit lang ng hindi na kinukulauyan.
b. Babaguhin ang mga formation sa sayaw.
c. Magsasaliksik sa internet kung paano inawit ang aaawitin.
d. Pagandahin ang iginuhit sa pamamagitan ng pagkulay nito.
35. May bisita sa inyong paaralan at naatasan ang inyong pangkat na maging usherette sa pagsalubong ng
mga panauhin. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita na magiliw ang pagtanggap sa kanila?
a. Ituturo sa kanila ang maling daan kung saan gaganapin ang pagtanggap sa kanila.
b. Hindi sila babatiin nang maayos.
c. Ituturo kung saan gaganapin ang pagsalubong sa kanila nang at gagamit ng magagalang na
pananalita
d. Sisigawan sila upang sila ay umalis.
PaGe - 4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
(2) LAGUMANG PAGSUSULIT SA
ESP – V
ikatlong markahan
Pangalan: ____________________________________ Iskor: _____________
Baytang: _____________________________________ Petsa: _____________
Lagyan ng masayang mukha kung tama ang isinasaad ng pangungusap at mukhang malungkot kung hindi.
______ 1. Laging nakikiisa sa programa ng pamahalaan.
______ 2. Umiwas sa mga gawaing pambayan.
______ 3. Makikibahagi sa pagpapaunlad ng inyong barangay.
______ 4. Hindi dapat maniwala na ang pagkakaisa ay pag-unlad.
______ 5. Handang tumulong sa mga kapwa mamamayan.
Isulat ang T kung tama at M kung mali.
______ 6. Nakatutulong sa mga mag-aaral ang pagbabasa at panonod ng mga malalaswang gawain.
______ 7. Isumbong sa mga awtoridad ang mga nagtitinda ng mga malalaswang panoorin at babasahin.
______ 8. Isipin lagi ang magiging epekto ng gagawing pagpapasya.
______ 9. Hindi dapat lumalahok sa mga kampanya laban sa mga malalaswang panoorin at babasahin.
______ 10. Makisiksik ka sa mga mag-aaral na nagsisiksikan palabas ng silid kapag may sunog sa paaralan.
______ 11. Ikaw ay isang guro sa inyong barangay. Ngayon kailangan ka nila sa darating na pista upang
maging hurado sa isang patimpalak sa pagsayaw. May lakad ka ng umaga at sa gabi
gaganapin ang nasabing programa. Ano ang iyong gagawin?
a. Sasabihin na hindi ka makakadalo dahil may lakad ka sa ara na iyon.
b. Sasabihin na may papalit na lang o representative para sa programa.
c. Dadalo sa programa na labag sa kalooban.
d. Dadalo sa programa sa barangay dahil gabi lang naman iyon gaganapin.
______ 12. Si Maria ay isang guro kaya nagbibigay lamang siya ng pera sa barangay bilang kabayaran sa
hindi pagdalo sa programa ng barangay na maglinis sa naibigay na lugar na lilinisin. Si Joey
ay nagtratrabaho sa isang kompanya. Wala siyang pasok tuwing Sabado at Linggo. Ano kaya
ang mabuti niyang gagawin?
a. Maglilinis sa naibigay sa kaniya dahil wala naman siyang pasok ng Sabado.
b. Aawayin ang taong may pakana ng panukalang iyon.
c. Maglilinis nang labag sa kalooban.
d. Magbibigay na lang ng pera sa barangay.
______ 13. Nasabi sa pagpupulong sa inyong barangay na ang “pagkakaisa ay susi sa pag-unlad.” May
katabi ka na hindi naniniwala ditto. Papaano mo makukumbinsi ang taong iyon na tama ang
sinabi ng inyong kapitan?
a. Sasabihin na maniwala siya dahil kapitan ang nagsabi.
b. Sasabihin na walang kwenta ang sinabi ng kapitan.
c. Sasabihin na walng katotohanan ang pinagsasabi niya.
d. Sasabihin na tama ang sinabi ng kapitan dahil kung ang isang tao ay naglilinis at ang
ilan ay hindi di wala ring silbi ang paglilinis ng isang tao.
______ 14. Naisakatuparan na bawat mamamatay sa inyong barangay ay kailangan na magbigay ng
abuloy. Nagkataon na pumunta sa inyong bahay ang taga-singil ng inyong barangay. Ano
ang iyong gagawin?
a. Hindi magbibigay dahil hindi ko naman kaano-ano ang namatay.
b. Magbibigay nang labag sa kalooban.
c. Aawayin ang taga-singil upang umalis sa inyong bahay.
d. Magbibigay ng tulong kahit kaunti o kung ano ang mayroon.
______ 15. Narinig mo sa isang talakayan na maraming mga Pilipino sa ibang lugar ang di gumagawa ng
mabuti. Bilang kabataan, Papaano mo maiaangat ang iyong bansa sa mga balitang ito na di
kalugud-lugod sa pagiging Pilipino?
PaGe - 5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
a. Gagawa ng kaaya-aya at huwag tutularan ang mga di-mabuting gawi ng mga ibang
Pilipino.
b. Tutularan ang masamang gawi ng mga ibang Pilipino.
c. Ipapangalandakan pa sa ibang bansa na ang ibang Pilipino ay may mga masasamang
gawi.
d. Huwag na lang makialam na lang sa isyu.
______ 16. Naiwan kayo sa bahay kasama ang iyong bunsong kapatid at ang iyong tiyahin dahil may
pupuntahan ang iyong magulang na napakahalaga. Umali sang iyong tiyahin upang mamili
ng inyong pagkain sa palengke. Habang wala ang inyong tiyahin, ang iyong kapatid ay may
nakitang posporo sa may upuan. Kinuha niya ito at kaniyang nilalaro malapit sa may tangke
ng gasul. Eksaktong magluluto ka na sana ng meryenda, nakita moa ng kaniyang ginagawa.
Ano ang gagawin mo?
a. Sasamahan ang aking kapatid sa paglalaro ng posporo.
b. Sasawayin ko ang aking kapatid sa paglalaro nito at aking ipapaliwanag ang
puwedeng mangyari kapag ginawa iyon.
c. Aawayin ko ang aking kapatid sa kaniyang ginagawa.
d. Hahayaan ko siya kasi may isip na naman siya.
______ 17. Habang naglalaro ang iyong kapatid ay may nadampot na kutsilyo sa kaniyang lagayan ng
laruan. Hinahawakan niya ito at ipinakita sa iyo. Akala kasi ng kapatid mo ay laruan ang
hawak niya. Ano ang gagawin mo kung ikaw lang ang nakakita nito?
a. Kukunin ang kutsilyong hawak at sasabihin sa kaniya na hindi iyon laruan. Sasabihin
din na iyon ay nakakamatay at nakakasugat sa katawan ng tao.
b. Pabayaan na lang siya na laruin iyon dahil hindi naman ikaw ang masusugatan at
mamatay.
c. Aawayin ang kapatid hanggang sa magalit ito.
d. Sisigawan siya upang siya ay matakot.
______ 18. Nasa loob kayo ng mall ng iyong kapatid nang biglang lumindol nang pagkalakas-lakas. Ano
ang iyong gagawin?
a. Tatalon malapit sa bintana.
b. Lalapit sa may hagdanan.
c. Magtatago sa ilalim ng mesa.
d. Ipagpapatuloy ang paglalakad.
______ 19. Ang iyong lugar ay nasa state of calamity na,pinapalipat na ang lahat ng mga tao sa
evacuation center. Ano ang iyong gagawin?
a. Lilipat na sa evacuation center upang maging ligtas.
b. Hindi ako aalis dahil ayaw kong iwanan ang mga ari-arian na iniwan sa akin.
c. Hindi ako maniniwala sa balita na magkakaroon ng bagyo dahil maayos naman ang
panahon.
d. Pupunta kunwari doon upang makakuha ng relief goods saka uuwi pagkakuha nito.
______20. Alin sa mga sumusunod ang HINDI nagpapakita nang pagiging matalino sa pagdedesisyon?
a. Si Martha ay naglalaro ng mga matutulis na bagay kasama ang kaniyang mga
kaibigan.
b. Ang mga bagay na nakakagawa ng apoy gaya ng lighter at posporo ay nasa tamang
lagayan.
c. Laging nakikinig sa radio si G. Rafael sa telebisyon o radio kapag may paparating na
bagyo.
d. Nagtatago sa ilalim ng mesa kapag lumilindol.
21. Habang kayo ay papunta ng Tagaytay City, kumakain kayong magpipinsan ng sitsirya. Nang kayo ay
nasa tapat ng GSP Training Center, ubos na ang mga pagkain ninyo. Isa sa mga pinsan mo ang
magtatapon ng balat ng sitsirya sa labas ng sasakyan. Ano ang gagawin mo?
a. Pabayaan lang siya sa kaniyang ginagawa.
b. Sasawayin siya sa kaniyang ginagawa dahil nakakasira iyon sa kalikasan.
c. Aawayin siya dahil mali ang kaniyang ginawa.
d. Sasabunutan sa kaniyang ginawa.
PaGe - 6
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
22. Nang papunta ka sa iyong klasrum, may nakita kang nagkalat na mga papel sa pasilyo. Wala kahit ni
isa ang namumulot nito. Wala pang guro kahit ni isa sa oras na iyon. Ano ang gagawin mo?
a. Pupulutin lamang iyon kapag may nakakakitang guro.
b. Pupulutin ito kahit walang nakakita ni isa.
c. Dadagdagan ko ang kalat para mas dumami ito.
d. Papagalitan ko ang taong nagtapon ng mga kalat na iyon.
23. Nakita mo ang mga naggagandahang bulaklak sa may parke. Nakalagay doon na bawal mamitas ng
mga bulaklak. Ano ang gagawin mo?
a. Mamimitas ako dahil wala naming nakakakita.
b. Mag-uutos ako ng ibang tao upang mamitas ng nasabing bulaklak.
c. Sisirain ko ang halaman na iyon kapag gabi.
d. Hindi ako mamimitas dahil ang bulaklak ay nakakapandagdag ng kagandahan sa
paligid.
24. Nakita mo na ang iyong kaklase ay nagsusulat o nagvavandal sa pader. Mahigpit na ipinagbabawal
ng inyong guro na huwag magsusulat ng kahit na ano sa pader. Ano ang gagawin mo?
a. Isusumbong siya sa aming guro kung sino ang nagvandal sa pader.
b. Sasamahan siya sa pagsusulat sa pader.
c. Aawayin siya.
d. Ipagkakalat na siya ang nagsulat sa pader.
25. Alin sa mga sumusunod ang HINDI nagpapakita ng pagpapahalaga sa kalikasan?
a. Magtapon ng basura sa tamang basurahan o lalagyan.
b. Magsunog ng mga plastik o goma.
c. Hindi magsusulat ng kahit saan.
d. Hindi sisirain ang mga halaman.
26. Alin sa mga sumusunod ang HINDI nagpapakita ng kasakiman?
a. Gumagamit ng dinamita sa pangingisda upang maraming makukuhang isda.
b. Pinuputol ang puno sa kagubatan nang walang permiso sa DENR.
c. Gumagamit ng baso kapag nagsisipilyo ng ngipin.
d. Sinusunog ang mga goma at plastic.
27. Nakita mo na ang sasakyang sinusundan mo ay nagbubunga ng usok. Saang ahensiya pupuwedeng
isumbong?
a. DepEd(Depeartment of Education)
b. BIR(Bureau of Internal Revenue)
c. DOLE (Department of Labor and Employment)
d.LTO (Land Transportation Office)
28. Nakita mo na ang bata ay magtatapon ng basura sa ilog. Ano ang iyong gagawin?
a. Sasabihin ko sa bata na huwag magtapon ng basura dahil namamatay ang mga isda.
b. Sasabihin ko sa bata na dagdagan pa ang pagtatapon ng basura sa ilog upang may
pagkain ang mga isda.
c. Sasabihin ko sa bata na maganda ang kaniyang ginagawa dahil nagiging malinis ang
ilog kapag nagtatapon ng basura.
d. Sasabihin ko sa bata na ipagpatuloy lang ang kaniyang ginagawa dahil wala naming
nakakakita.
29. Kung ikaw ang kapitan sa isang lugar, papaano mo malalagpasan ang problema tungkol sa illegal na
Gawain sa inyong lugar.
a. Sa pamamagitan ng paggamit ng marahas na pamamaraan
b. Sa pamamagitan ng pagpupulong, pagpapaliwaanag at panonood ng video na may
kinalaman dito.
c. Sa pamamagitan ng pagpapakulong sa mga taong gumagawa ng illegal
d. Sa pamamagitan ng pagpapataw ng parusa
30. Ang iyong kapatid ay nagsisipilyo ng kaniyang ngipin. Nakalimutan niyang bukas ang gripo kahit
hindi niya ginagagamit. Ano ang iyong gagawin?
a. Aawayin ko ang aking kapatid sa kaniyang ginawa.
PaGe - 7
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
b. Paparusahan siya sa pamamagitan ng hindi paggamit ng tubig sa isang araw.
c. Pagsasabihan siya na mali ang kaniyang ginawa.
d. Sisigawan ko ang aking kapatid.
Panuto: Lagyan ng tsek(/) kung nagpapakita ng pangangalaga sa kapaligiran at ekis (X) naman kung hindi
______ 31. Hindi ko itinatapon sa bintana ng sasakyan ang mga balat ng pagkain matapos kumain kapag
ako’y nagbibyahe.
______ 32. Tumatakas ako sa paglilinis ng silid-aralan kapag araw ng paglilinis ng aking pangkat.
______ 33. Nakikiisa ako at tumutulong sa programang pangkalinisan at pangkapaligiran sa aming
paaralan.
______ 34. Pinupulot ko ang mga kalat sa pasilyo ng paaralan kahit walang nag-uutos sa akin.
______ 35. Pinipitas ko ang bulaklak sa halamanan.
______ 36. Iniiwan kong bukas ang gripo habang ako ay nagsisipilyo.
______ 37. Nagtatapon ako ng basura sa kanal.
______ 38. Nakikialam ako sa mga nangyayari lalo na sa sobrang pagputol ng puno.
______ 39. Natutuwa ako sa mga samahang nagtataguyod sa pangangalaga ng kapaligiran.
______ 40. Nagtatanim ako g bagong puno kung may pinutol na puno.
PaGe - 8
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
(1) LAGUMANG PAGSUSULIT SA
FILIPINO – V
ikatlong markahan
Pangalan: ____________________________________ Iskor: _____________
Baytang: _____________________________________ Petsa: _____________
I. Pakinggan ang tekstong babasahin ng guro at bilugan ang titik ng tamang sagot.
1. Sino ang naging paro-paro?
a. Perla b. Amparo c. Raha d. Paro
2. Saan nakatira ang dalawang magkapatid?
a. Laguna b. Calamba c. Tagaytay d. Rizal
3. Ano ang ikinabubuhay ng dalawang magkapatid?
a. Pagtitinda ng sampalok c. Pagtitinda ng halaman
b. Pagtitinda ng saging d. Pagtitinda ng bulaklak
4. Alin sa mga sumusunod ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa ibaba batay sa
napakinggang alamat?
I. Hindi nakapagtimpi si Perla sa kapatid dahil nagrereklamo palagi sa ulam kaya napagalitan niya
ito.
II. May magkapatid na ulila na naninirahan sa isang ilang na baryo sa Laguna. Ito ay sina Amparo
na ang palayaw ay Paro, samantalang ang nakababata naman ay si Perla na pawang
sumisibol na dalagita.
III. Nagpalipat-lipat ito sa mga bulaklak kaya ang alam ni Perla ang lumabas na iyon ay si
Amparo.Tinawag niya itong Paro!Paro! Kaya mula noon ang tawag dito ay paro-paro.
IV. Sabay nanaog at pumitas ng halaman sa hardin at nagtuloy sa ilog upang pagmasdan ang
bulaklak sa kanyang buhok. Pagdukwang niya ay tuloy-tuloy siyang nahulog sa ilog.
V. Sa lugar na kung saan nahulog si Amparo ay may lumabas na isang insekto na may pakpak.
VI. Sinundan ni Perla ang kapatid dahil sap ag-aalala kay Amparo pero wala siyang nakita kahit
anino ng kapatid.
a. I,IV,VI,V,III,II b. II,I,IV,VI, V, III c.I, VI, IV,II, V,III d. II, IV,VI,V,I,III
II. PAGSASALITA
5. Kung ang sagot sa tanong ay ilog, Ano ang magiging tanong na dapat itatanong?
a. Saan pumunta si Amparo nang siya ay napagalitan ng kaniyang kapatid?
b. Sino pumunta si Amparo nang siya ay napagalitan ng kaniyang kapatid?
c. Kailan pumunta si Amparo nang siya ay napagalitan ng kaniyang kapatid?
d. Bakit pumunta si Amparo nang siya ay napagalitan ng kaniyang kapatid?
6. Araw-araw na Gawain ni Romeo pagpasok sa kanilang silid aralan ay tinitignan kung may basura sa
loob ng basurahan. Itinatapon niya ito agad-agad nang walang nakakakita. Anong katangian ang
taglay ni Romeo?
a. tamad b. mayabang c. masipag d. madamot
7. Si Ara kapag may pagkain patago niya itong kinakain sa isang lugar na siya lamang ang nakakaalam.
Kapag ang kaibigan niya ay may pagkain, binibigyan naman siya. Anong pag-uugali ang taglay ni
Ara?
a. mapagbigay b. sakim c. mabait d. madamot
8. Mabilis na naglakad si Erika nang may maramdaman siya na parang may sumusunod sa kaniya. Ano
ang ginamit na pang-abay na pamaraan sa pangungusap?
a. naglakad b. mabilis c. maramdaman d. sumusunod
9. Alin sa mga sumusunod ang gumamit ng pang-abay na pamaraan?
a. Ipinanganak si Louise sa Sta. Rosa City, Laguna.
b. Namatay ang asawa ni G. Rodriguez sa Manila Hotel.
c. Biglang nahulog si Josh dahil hindi siya kumain.
d. Namasyal kami sa Tagaytay City.
10. Alin sa mga sumusunod ang HINDI gumagamit ng pang-abay na pamaraan?
a. Malakas na sinuntok ni Jose ang pader ng bahay.
b. Padabog na lumabas si Jose.
PaGe - 9
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
c. Inilibing ang dating Pangulong Ferdinand Marcos sa Libingan ng mga Bayani.
d. Pagalit na kinausap ng guro ang batang nagnakaw.
11. Nagtratrabaho si Vladimir sa Saudi Arabia. Ano ang ginamit na pang-abay na panlunan sa pangungusap?
a. Vladimir b. Saudi Arabia c. nagtratrabaho d. sa
12. Alin sa mga pangungusap ang HINDI gumagamit ng pang-abay na panlunan?
a. Marahas na pinalo ni Edmar ang kaniyang anak.
b. Naligo kami sa dagat ng Puerto Gallera.
c. Nagsimba kami sa Quiapo Church.
d. Nanood kami ng Sandal Festival sa Liliw.
III. PAGBABASA
Panuto: Basahin ang pangungusap at ibigay ang kahulugan ng salitang may salungguhit
13. Nagsilbi ang alkalde sa bayan sa loob ng sampung taon. Ano ang pormal na depinisyon ng salitang
may salungguhit?
a. namigay b. naglingkod c. nagpaalila d. nag-alok
14. Ang watawat ay simbolo ng isang bansang malaya.Ano ang pormal na depinisyon ng salitang simbolo?
a. sumasagisag b. nagtataglay c. sumakit d. sumabay
15. Ang panukala ng inhenyero ay magtayo ng dike sa paligid ng ilog, mungkahing isinakatuparan ng local
na pamahalaan upang maiwasan ang pag-apaw ng ilog. Ano ang dalawang salitang magkaugnay?
a. Inhenyero at dike c. Ilog at local
b. Panukala at mungkahi d. Paligid at ilog
16. Iba’t iba ang halaga o presyo ng sinandomeng, denorado, malagkit, at angelica sa pamilihan. Sa anong
pangkat kabilang ang mga salitang magkakaugnay?
a. Mga uri ng bigas b. Mga tuyong paninda c. Prutas d. Gulay
17. Ang dalagang kadarating ay isang marikit na dalaga. Ano ang kasingkahulugan ng salitang marikit?
a. pangit b. matapang c. mabait d. maganda
18. Ang mga bata ay walang takot kahit gabiin sila sa daan. Ano ang kasalungat ng takot?
a. duwag b. galit c. intrepido d. gahaman
19. Alin sa mga sumusunod ang HINDI kasingkahulugan ng mahirap?
a. maimpluwensiya b. dukha c. naghihikahos d. walang pera
IV. Panuto: Basahin ang talaarawan at pag-aralan ang poster upang masagutan ang mga sumusunod na
katanungan.
Huwebes, Mayo 12,2016
Gabi na nang ako ay makatapos ng aking gawain sa paaralan. Marahil ay ika-7 ng gabi.
Madilim na ang buong paligid. Madilim ang landas na aking tatahakin sapagkat nasa liblib na lugar
ang paaralang aking pinanggalingan at wala pang ilaw sa daan. Pagdating ko sa ikalawang kanto
ay biglang nangalisag ang aking balahibo. Bigla akong nakarinig ng alulong ng aso. Lalo akong
kinilabutan at sabay karipas ng takbo. Nakarating ako hanggang sakayan na hindi ko namalayan.
Sumakay ako ng jeep hanggang makauwi ng bahay.
20. Anong oras siya nakauwi?
a. ika-7 ng umaga b. ika-7 ng gabi c. ika-8 ng umaga d. ika-8 ng gabi
21. Saan siya nanggaling?
a. ospital b. simbahan c. paaralan d. palaruan
PaGe - 10
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
22. Ano ang paboritong ulamin ng mga Bicolano?
a. pagkaing matatamis c. pagkaing maanghang
b. pagkaing maaalat d. pagkaing masabaw
23. Kung ang Iloko ay mahilig sa bagoong na isda, Ano ang ginagamit ng mga Bikolano na pamalit sa
bagoong?
a. sili b. gata ng niyog c. katas ng kamatis d. sampalok
24. Anong sanggunian ang gagamitin kapag nais malaman ang kasaysayan na kung saan ay makatotohanan?
a. atlas b. almanak c. ensiklopedya d. magasin
25. Ano ang gagamiting sanggunian ang gagamitin kapag nais malaman ang mga pangyayari na naganap sa
inyong lugar?
a. atlas b. almanak c. ensiklopedya d. magasin
V. PAGSUSULAT
26-28. Sumali sa Paligsahan sa Paggawa ng Poster tungkol sa ipinagbabawal na gamot na itinataguyod ng
Kabataang Barangay. Gaganapin ito sa ika-7 ng Disyembre, Sabado sa ganap na ika-8 ng umaga sa
Bulwagang Pambayan. Paikliin ang patalastas na nasa ibaba. Gamitin ang pormat sa ibaba.
PATALASTAS!
Ano:
Sino:
Saan:
Kailan:
29-31. Sumulat ng isang islogan tungkol sa kahalagahan ng edukasyon.
32. Alin ang tamang baybay ng binaggit ng inyong guro?
a. compact disc b. kompack dic c. compack disk d. kompak dis
33. Ano ang tamang banghay ng salitang sinabi ng inyong guro?
a. regrigaratior b. refrigerator c. reprigerator d. rafrigetor
Panuto: Panoorin ang palabas at sagutin ang mga sumusunod na katanungan.
34. Saan nangyari ang napanood na video?
a. simbahan b. ospital c. bahay d. kulungan
35. Sino ang pangunahing tauhan sa kuwento?
a. Nathaniel b. Super D c. Isko d. Herbert
PaGe - 11
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
Aytem 1-4
Alamat ng Paru-paro
Noong unang panahon ay may magkapatid na ulila na naninirahan sa isang ilang na baryo sa Laguna. Ito ay sina
Amparo na ang palayaw ay Paro, samantalang ang nakababata naman ay si Perla na pawang sumisibol na dalagita.
Pagtitinda ng bulaklak ang kanilang ikinabubuhay.
Magkaiba ang ugali nila, si Amparo ay tamad at walang kinagigiliwang gawin kundi ang lumapit sa mga bulaklak at
amuyin ito. Samantalang si Perla naman ay masipag at masinop sa kabuhayan. Likas na mabait si Perla, pasensiya na
lamang ang kaniyang ibinibigay sa kapatid na si Amparo na ubod ng tamad.
Ngunit isang araw ay naubos na ang pasensiya ni Perla at nagalit kay Amparo na laging nagrereklamo sa kanilang ulam.
Galit din na sumagot si Amparo “Anong gusto mo alilain ako at busabusin? Ako ang masusunod dahil ako ang
nakakatanda.” Sabay nanaog at pumitas ng halaman sa hardin at nagtuloy sa ilog upang pagmasdan ang bulaklak sa
kanyang buhok. Pagdukwang niya ay tuloy-tuloy siyang nahulog sa ilog. Sa pag-aalala para sa kapatid ay sumunod si Perla
at kitang-kita niya nang mahulog si Paro sa ilog. Sumigaw ng malakas si Perla “Paro! Paro!", marami ang nakarinig at
tinulungan siya ngunit walang Amparo silang nakita.
Habang balisang nagmamasid ang mga tao sa ilog, ay may isang bulaklak ang lumutang sa kinahulugan ni Amparo at
unti-unti itong gumalaw, dahan-dahang nawala ang hugis bulaklak nito at unti-unting umusbong ang pakpak na may iba’t-
ibang kulay. Walang ano-ano ay lumipad at nakita ni Perla na pumunta ito sa halamanan at nagpalipat lipat sa mga
bulaklak. Kinutuban si Perla at nasambit niya ang katagang “Paro! Paro!". Simula noon, ang maganda at makulay na
munting nilikha ay tinawag ng mga tao na PARU-PARO.
PaGe - 12
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
(2) LAGUMANG PAGSUSULIT SA
FILIPINO – V
ikatlong markahan
Pangalan: ____________________________________ Iskor: _____________
Baytang: _____________________________________ Petsa: _____________
I. PAKIKINIG
Pakinggan ang teksto, talata o panutong babanggitin ng guro. Bilugan ang titik ng may tamang sagot.
1. Alin ang iyong magiging sagot?
a. b. c. d.
2. Ano ang inyong magiging sagot?
a. b. c. d.
3. Saan tumubo ang magandang bulaklak na tinatawag na “nilad”?
a. baybayin ng Ilog Pasig c. baybayin ng Ilog Sta. Cruz
b. baybayin ng Ilog Quiapo d. baybayin ng Ilog Malabon
4. Ano ang ibig sabihin ng “Tundok”?
a. mabundok b. maburol c. mataarik d. mabato
5. Ano ang paksa ng tekstong napakinggan?
a. Pag-unlad ng pamayanan c. Kalinisan ng bayan
b. Disiplina ng mga tao d. Paglugi ng pamayanan
6. Ano ang diwa ng teksto?
a. Pagbabasa ng aklat c. pagbabalot ng aklat
b. wastong paghugas ng kamay d. wastong pangangalaga sa aklat
7. Alin sa mga pangungusap ang masasabing ang salitang panlarawan ay pang-abay?
a. Matigas ang batong ginamit na pamukpok ng pako.
b. Maingat na isinalang ni Maria ang keyk sa oven.
c. Mabaho ang prutas na durian.
d. Matingkad ang kulay ng damit ni Jessie.
8. Malugod na tinanggap ng mga bata ang magandang bag na galing kay Mayor. Alin ang pang-abay na
ginamit sa pangungusap?
a. magandang b. malugod c. tinaggap d. bag
9. Ang matibay na lubid sa poste ay mabilis na hinila ni Jeff. Alina ng pang-uring ginamit sa pangungusap?
a. lubid b. mabilis c. matibay d. hinila
10. Ang buo_____ daigdig ay tahanan ng bawat tao. Ano nang wastong pang-angkop na gagamitin?
a. ng b. g c. na d. nang
11. Dapat natin_____pangalagaan ang mga hayop at halaman. Ano ang wastong pang-angkop ang aakma
sa pangungusap?
a. na b. nang c. g d. ng
12. Masusukat______wagas ang pag-ibig kung hindi ka iiwan kahit anong pagsubok ang dumating. Ano
ang angkop na pang-angkop na gagamitin?
a. nang b. na c. g d. ng
13. Alin sa mga pangungusap ang HINDI tama ang ginamit na pang-angkop?
a. Ang lumang bag na iyon ay kay Jose.
b. Kailangan ng malinis na baso sa asignaturang Agham.
c. Ang dakila na lumpo ay si Apolinario Mabini.
d. Tayo ay may maitutulong sa Inang mundo.
AKO
AKO
ako
AKO
PaGe - 13
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
14. Aalis kami sa Laguna sa susunod na buwan. Anong uri ng pang-abay ang nasalungguhitan?
a. Panlunan b. pamaraan c. pamanahon d. wala
15. Alin sa mga pangungusap ang may pang-abay na pamanahon?
a. Sasama ang mga mag-anak sa amin bukas.
b. Bibili kami ng panregalo sa SM Sta. Rosa.
c. Masayang nagkainan ang mga
d. Magpapagamot ang lola sa Sta. Rosa Med.
II. PAGBABASA
Panuto: Basahin ang mga pangungusap upang malaman ang kahulugan ng mga salita.
16. Ang babae ay elepante ang kaniyang katawan. Ano ang ibig sabihin ng elepante?
a. hayop b. ubod ng taba c. payat d. malaking hayop
17. Maraming biyaya ang natanggap ng mga manggagawa. Ano ang kahulugan ng salitang biyaya?
a. trabaho b. tulong c. pag-asa d. paghihintay
18. Gamit nila ang generator nang biglang magbrown out. Ano ang ibig sabihin ng salitang generator?
a. Pinagkukunan ng tubig c. imbakan ng pagkain
b. pinagkukunan ng kuryente d. pinagkukunan ng dugo
19. Bumili ang tatay ng compact disc upang making ng bagong awitin. Ano ang kahulugan ng salitang
may salungguhit?
a. Radyo b. telebisyon c. plakang maliit d. lalagyan
III. Panuto: Basahin ang talata o teksto at ang mga pangungusap upang masagutan ang mga katanungan.
Madalas makagalitan ng guro si Noel. Paano ay napakalikot at napakapilyo niya sa klase.
Palipat-lipat siya ng ng upuan at ginugulo niya pati ang ibang bata. Kapag nagliliksyon, sumasagot
siya kahit hindi tinatawag. Kung tawagin naman, kadalasan, mali ang ibinibigay na sagot.
Nagtatawanan tuloy ang buong klase.
Sa pila ay siya ang pinakamaingay. Palagi siyang nangangalabit sa batang katabi o sa nasa
unahan niya. Namamatid pa siya sa mga dumaraan.
Hindi na malaman ng guro ang gagawin upang mabago si Noel.
20. Sa binasang teksto sa itaa, ano kaya ang gagawin ng guro?
a. Papaluin siya
b. Papauwiin siya
c. huwag na siyang tatanggapin sa klase
d. Ipatawag ang magulang niya upang mapag-usapan kung paano siya magbabago.
21. Sa tingin ko, kaya ipinapatupad ni Pangulong Duterte ang pagsugpo laban sa droga dahil ito ang ugat
na pinagmumulan ng lahat ng krimen sa bansa. Anong uri ng pahayag ito?
a. opinyon b. makatotohanan c. bunga d. sanhi
22. Si Pangulong Rodrigo Duterte ay ang bagong pangulo ng Pilipinas na taga Davao City. Anong kaseng
pahayag ito?
a. makatotohanan b. bunga c. sanhi d. opinyon
23. Alin angb HINDI opinyon?
a. Sa palagay ko, ang Laguna ang pinakamaunlad na lalawigan sa Pilipinas.
b. Para sa akin, ang pinakamatalino sa klase ay ang batang may disiplina at marunong sa
gawaing akademiko.
c. Sa tingin ko, ang gobyerno ng Pilipinas ay punong-puno ng kontrobersiya.
d. Ang Pilipinas ay matatagpuan sa kontinenteng Asya.
24. Ano ang tawag sa card catalog na nasa ibaba?
Anita A. Bagabaldo et. al.
Pagpapaunlad sa Kasanayan sa Pagbasa
St. Mary’s Publishing Corporation
a. paksa b. may-akda c. pamagat d. a at d
PaGe - 14
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
25. Ano ang tawag sa card catalog na nasa ibaba?
Pagpapaunlad ng Kasanayan sa Pagbasa
(Binagong Edisyon)
Anita A. Bagabaldo et. al.
a. may-akda b. a at c c. pamagat d. paksa
26. Kapag ang alam mo lamang ay ang pamagat ng hahanapin mong kuwento sa aklat na iyon. Anong
uri ng card catalog ang gagamitin mo?
a. b at d b. paksa c. pamagat d. may-akda
27. May kamag-anak si Rosy na taga- Manila na namatay na. Hindi niya pa ito napupuntahan kahit
kailan dahil wala rin siyang komunikasyon sa mga ito. Anong bahagi ng pahayagan ang kaniyang
babasahin?
a. Balitang Komersyo b. Obitwaryo c. Balitang Isports d. Anunsyong Klasipikado
28. “Tumaas ba ang palitan ng dolyar?” tanong ng tatay. Anong bahagi ng pahayan ang babasahin mo?
a. Palakasan b. Lifestyle c. Libangan d. Negosyo
29. “ Mga pulis sa Sta. Rosa, pinarangalan ng Pangulo.”Saan kaya mababasa ang buong detalye ng balita?
a. Balitang Panlalawigan b. Obitwaryo c. Balitang Isports d. Anunsyong Klasipikado
IV. PAGSUSULAT
Panuto: Basahin ang teksto sa ibaba at igawan ng timeline. Gamitin ang pormat na nasa ibaba.(30-32)
Si Benigno Simeon Cojuanco Aquino III ay nagmula sa isang angkan ng mga pulitiko.
Ipinanganak noong Pebrero 8, 1960. Ang kanyang ama, si BenignoAquino,Jr.ay naging senador ng
Pilipinas noong 1967-1972.
Matapos maglingkod sa pribadong sektor nang halos 11 taon,si Noynoy ay nahalal bilang
kinatawan ng Ikalawang distrito ng Tarlac noong 1988. Siya ay nanatili sa posisyong ito hanggang
2007.
Noong Mayo 14, 2007 nahalal siya bilang senador. Matapos ang kamatayan ng kanyang
ina, naging matindi ang panawagan ng sambayanan na tumakbo siya bilang pangulo ng Pilipinas.
Sa kanyang inagurasyon na ginanap sa Luneta noong Hunyo 30,2010, sinabi niya na ang
kanyang layunin sa buhay ay simple lang: ang tapat sa kanyang mga magulang at sa bilang isang
marangal na anak, mabait na kuya at mabuting mamamayan.
33-34. Isulat nang tama ang liham na ididikta ng inyong guro.
35-36.
TALAMBUHAY NI BENIGNO AQUINO III
PaGe - 15
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
37-38. Basahin ang teksto at iguhit ang paksa nito
Ang mga luntiang bagay na ating nakikita sa paligid ay mga halaman. Ngunit hindi lahat ng halaman
ay luntian. May mga halamang namumulaklak at mayroong hindi. May iba’t ibang bahagi ang
halaman: ugat, sanga, dahon, bulaklak at bunga.
Tumutubo ang halaman kahit saang panig ng daigdig. May mga napakaliit at may mga napakalaki.
Tumutubo ang mga ito hindi lamang sa mga natutubigang lupa kundi gayundin sa mga dagat, ilog,
lawa, latian, disyerto, batuhan at kahit na sa mga sanga o lumang piraso ng puno.
V. PANONOOD
Panuto: Panoorin ang video at sagutin ang mga katanungan.
39. Ang mga tauhan ba ay nagsadula nang maayos?
a. Oo b. Hindi c. Marahil d. Siguro
40. Ang tagpuan ba ay akma sa nais iparating?
a. Hindi b. Siguro c. Hindi d. Oo
Para sa Guro:
Aytem 1
Gumuhit ng isang tatsulok na may katamtaman ang laki. Sa ilalim ng tatsulok bandang gitna, gumuhit ng
parihabang patayo na hindi malapad.Sa ibabaw ng tatsulok, gumuhit ng bituin na dapat nakadikit sa tatsulok.
Aytem 2
Gumuhit ng isang bilog na may katamtaman ang laki. Sa loob ng bilog, gumuhit ng parisukat. Sa loob ng parisukat,
isulat ang salitang ako sa malalaking titik.
Aytem 3 at 4
Aytem 5
Malaki ang ipinagbago ng pamayanan. Dati-rati, ang mga dumi ay nagkalat. Gabundok ang mga tambak ng
basura at naglipana ang mga langaw.
Ngayon, maaliwalas na ang mga pook. Walang basurang nagkalat. Natuto nang magwalis ng sari-sariling bakuran
ang mga mamayan.
Bukod sa malinis ay natatamnan na rin ng mga gulay ang dating lupang tiwangwang. Nakadaragdag ang mga
gulay na ito sa sariling panustos na pagkain ng mga mag-anak.
Nang magkaroon ng iba’t ibang kilusan para sa pangkapaligiran, luminis at gumanda ang tanawin. Sumipag ang
mamamayan. Isa itong tanda ng kaunlaran.
PaGe - 16
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
Aytem 6
Marunong magpahalaga sa kaniyang aklat si Raul. May balot ang lahat ng kaniyang aklat. Naghuhugas muna siya
ng mga kamay bago hawakan ang mga ito. Marahan at maingat niyang binubuklat ang mga pahina. Hindi niya sinisingitan
ng lapis o anumang bagay na makapal ang pagitan ng mga pahina. Hindi niya ito sinusulatan. Pagkatapos niyang gamitin
ang isang aklat, ibinabalik niya ito sa sadyang lalagyan. Maingat si Raul sa kaniyang mga aklat at inaasahan din niyang
iingatan ang mga ito ng kaniyang mga kaibigang nanghihiram.
Aytem 33-34
Arcillas St.
Sta. Rosa City, Laguna
November 2, 2016
Mahal kong Mitch,
Ang aming samahan ay magkakaroon ng fund raising sa pamamagitan ng pangangaroling sa bawat bahay. Ang
pera ay mapupunta sa mga batang walang makain at naghihirap. Alam naming na magaling kang umawit dahil malamyos
ang iyong tinig. Sana makasama ka sa amin. Inaasahan naming ang iyong pagsali.
Tapat na sumasainyo,
Rene Asiatico
PaGe - 17
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
(1) LAGUMANG PAGSUSULIT SA
MAPEH – V
ikatlong markahan
Pangalan: ____________________________________ Iskor: _____________
Baytang: _____________________________________ Petsa: _____________
MUSIKA
I. Piliin at bilugan ang tamang titik sa mga sumusunod na tanong.
1. Ang disenyo o istruktura ng anyong musical na may isang verse na di inuulit ang pag-awit ay tinatawag na ________?
A. Unitary B. Strophic C. Verse D. Phrase
2. Ang __________ay binubuo ng dalawa o higit pang verse na inuulit ang tono sa bawat verse.
A. Unitary B. Strophic C. Verse D. Phrase
3. Ang isang halimbawa ng isang awiting nasa unitary form ay ___________.
A. Bayan Ko B. Lupang Hinirang C. Pilipinas Kong Mahal D. Santa Clara
4. Ilang linya o phrase mayroon ang awit na Silent Night?
A. 6 B. 5 C. 4 D. 3
5. Anong anyong musical ang awit na Amazing Grace?
A. Phrase B. Verse C. Unitary D. Strophic
ARTS
II. Isulat TAMA kung tama ang pahayag at MALI kung mali.
______ 6. Ang alamat ay kawili wiling basahin lalo’t mahusay ang pagkakasulat.
______ 7. Ang lahat ng bansa ay halos ay may alamat.
______ 8. Ang alamat ay kwento tungkol sa pinanggalingan ng isang bagay.
______ 9. Ang Pilipinas ay walang alamat na naisulat sa kasaysayan ng Panitikan.
______ 10. Ang isang halimbawa ng alamat sa Pilipinas ay ang alamat ng Bundok Makiling.
PHYSICAL EDUCATION
11-12. Magbigay ng 2 sangkap ng Physical Fitness.
13-15. Magbigay ng 3 Physical Activity na ginagawa mo araw-araw.
HEALTH
IV. Tukuyin kung ang sumusunod na pangungusap ay pagbabagong emosyonal o pagbabagong sosyal sa panahon ng
pagbibinata at pagdadalaga.
___________ 16. Nahihilig sa pakikipagkaibigan.
___________ 17. Mapili sa damit na isusuot.
___________ 18. Pagiging maayos sa sarili.
___________ 19. Pagtanggap ng resposibilidad.
___________ 20. Paghanga sa iba o pag idolo sa isang tao na kanilang nagiging inspirasyon sa pag-abot ng kanilang
pangarap.
PaGe - 18
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
(2) LAGUMANG PAGSUSULIT SA
MAPEH – V
ikatlong markahan
Pangalan: ____________________________________ Iskor: _____________
Baytang: _____________________________________ Petsa: _____________
MUSIKA
I. Pag-aralan ang iskor ng awit at sagutin ang mga sumusunod na tanong:
1. Ilang phrase mayroon ang awit? ______
2. Ilan ang verse ng bawat phrase? ______
3. Anong anyong musical ang awit na ito? ______
4. Ano ang simbolo na makikita sa tabi ng time signature? ______
5. Ano ang time signature ng awit na ito? ______
ARTS
II. Piliin ang tamang titik sa bawat bilang.
6. Ang _______________ ay isa sa mga gawaing pansining na magagawa sa pamamagitan ng pag-iwan ng
bakas ng isang kinulayang bagay.
A. painting B. mural C. collage D. paglilimbag
7. Ayon sa ating napag-aralan ang mga sumusunod ay maaaring magamit upang makagawa ng isang
likhang-sining maliban sa isa:
A. linoleum B. hairpin C. sole of shoes D. softwood
8. Ang bagong pamamaraan ng paglilimbag ay ang pagsasalit ng disenyo sa pamamagitan ng pagpipinta ng
isang ________ ?
A. bagay B. kulay C. tao D. likhang-sining
9. Ang _________ ay isang prisipyo ng sining na nalilikha sa pamamagitan ng mga galaw ng disenyo.
A. ritmo B. kulay C. tinta D. melodiya
10. Bakit natin kailangang matutunan ang paglilimbag?
A. para makapag yabang
B. para may maibenta pag walang pera
C. dagdag kaalaman
D. dahil sinabi ng guro
PHYSICAL EDUCATION
III. Isulat ang T kung ang mga sumusunod ay nakatutulong sa pagpapaunlad ng kahutukan (flexibility) at
M kung hindi naman.
______ 11. Pag-abot ng bagay sa isang mataas na lugar
______ 12. Pag-unat
______ 13. Pagwawalis sa hardin
______ 14. Paggymnastics
______ 15. Pagballroom dancing
HEALTH
IV. Magbigay ng 5 pagkain na may caffeine (16-20)
PaGe - 19
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
K E Y S
1. 4 11. T
2. 1 12. T
3. UNITARY FORM 13. M
4. SHARP 14. T
5. THREE
QUARTER
15. M
6. D 16.
7. B 17.
8. A 18.
9. A 19.
10. C 20.
** Maaring eto ang kanilang sagot,
SoBe No Fear
Monster energy drink
Rockstar energy drink
Red Bull energy drink
Jolt cola
Mountain Dew
Coca-Cola
Diet Coke
Pepsi
7-Up
Brewed coffee (drip method)
Iced tea
Cocoa beverage
Chocolate milk beverage
Dark chocolate
Milk chocolate
Jolt gum
Cold relief medication
Vivarin
Excedrin extra strength
PaGe - 20
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
(3) LAGUMANG PAGSUSULIT SA
MAPEH – V
ikatlong markahan
Pangalan: ____________________________________ Iskor: _____________
Baytang: _____________________________________ Petsa: _____________
MUSIKA
I. Tukuyin kung ano ang timbre ng mga sumusunod na mang-aawit.
__________ 1. Regine Velasquez
__________ 2. Angeline Quinto
__________ 3. Jessa Zaragoza
__________ 4. Darrel Espanto
__________ 5. Daniel Padilla
ARTS
II. Magbigay ng limang mga patapong bagay na maaaring gamitin sa paglilimbag. 6-10
6. __________
7. __________
8. __________
9. __________
10. __________
PHYSICAL EDUCATION
III. Isulat ang T kung tama at M kung Mali.
______ 11. Ang koordinasyon ng mata at kamay ay kailangan mo upang
maisulat mo ang iyong binabasa, makasalo ka ng bola o bagay o masalang ang paparating na
bagay na maaaring tumama sa iyo.
______ 12. Ang koordinasyon naman ng kamay at paa ay mahalaga sa iyong paglalakad,
pagsasasayaw, paglalaro, at paggawa ng pang-araw-araw na gawain.
______ 13. May mga pagaaral na nagsasabing nakalilinang nga ng eye-hand coordination ang paglalaro ng
computer games ngunit dapat ito ay gawin nang madalang lamang dahil nakakakonsumo ito
ng maraming oras.
______ 14. Mahalaga pa rin para sa batang katulad mo na matutong magbaha-bahagi ng oras para
sa pag-aaral, paglalaro, pagtulong sa bahay, at iba pang makabuluhang gawain sa pang-araw-
araw.
______ 15. Ang koordinasyon bilang sangkap ng fitness ay malilinang at mapauunlad sa pamamagitan ng
mga gawaing pisikal.
HEALTH
IV. Tukuyin ang mga uri ng prutas o gulay na pinagmulan ng mga substansya na inihahalo sa ilang
produkto gaya ng kape. Buuin ang salita sa pamamagitan ng pagsulat sa patlang ng mga
nawawalang titik.
16. Prutas na hugis puso at may kulay na pula, mayroong din berde ginagawang alcohol
___a___s___na____
17. Ito ay prutas hugis bilog na maliliit na ginagawa ding alcohol ang katas
___b___s
18. Isang prutas na malambot maraming buto at kulay pula na pinagmulan din caffeine
K___m ___ ___I ___
19. Ito ay mahaba at may kulay ube na pinagmulan ng nikotina
_____ a _____ o ______ g
20. Halaman na may maliliit na dahon ginagamit na sangkap sa sigarilyo _____ o ______a ______ o
PaGe - 21
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
(2) LAGUMANG PAGSUSULIT SA
ARALING PANLIPUNAN – V
ikatlong markahan
Pangalan: ____________________________________ Iskor: _____________
Baytang: _____________________________________ Petsa: _____________
I. Panuto: Tradisyunal o Di-Tradisyunal.Isulat sa sagutang papel ang titik T kung Tradisyunal ang tinutukoy na bahaging
ginampanan ng kababaihan sa lipunan at DT kung hindi.
______ 1. Hindi sila pinahintulutang makilahok sa mga gawaing panlipunan, ekonomiko, at pampolitika.
______ 2. Hindi sila pinahihintulutang makihalubilo sa mga lalaki, lalo na sa mga gawaing pampamayanan.
______ 3. Nakipaglaban upang isulong ang kalayaan ng bansa.
______ 4. Nagtangan sila ng mahalagang gampanin sa tahanan at lipunan.
______ 5. Maaari silang magmana ng ari-arian, makipagkalakalan at maging pinuno ng barangay kapag walang lalaking
papalit.
II. Isulat ang mga titik na KSP sa patlang kung ito ay tumutukoy sa sistema ng kalakalan ng sinaunang Pilipino at KKE
naman kung tumutukoy ito sa kalakalan sa panahon ng kolonyalismong Espanyol.
______ 6. Ang sistema ng kanilang pangangalakal ay barter o palitan, kung saan ang dalawang mangangalakal ay
magpapalitan lamang ng kani-kanilang mga kalakal.
______ 7. Ang mga kalakal tulad ng seda mula sa China at mga pampalasa ay inilululan sa galyon. Pagdating nito sa
Acapulco ipinagbibili ang mga ito sa higit na mataas na halaga.
______ 8. Sa huling bahagi ng panahon ng bato, naging masigla ang dayuhang kalakalan dahil sa higit na mainam ang
transportasyong pandagat. Bunga nito, napayaman ang kulturang Pilipino dahil sa pakikipag-ugnayan sa
mga dayuhan.
______ 9. Ito ay tinuring na higit na nakasama at hindi nakabuti sa kalagayang pangkabuhayan ng bansa.
______ 10. kalakalang ito ang naging daan ng pagpapalitan ng kulturang Kanluran at Silangan.
III. Piliin sa kahon ang titik ng tamang sagot at isulat ito sa patlang.
A. Pamahalaang Local D. Pamahalaang Sentral
B. Pamahalaang Barangay E. Datu
C. Pamahalaang Sultanato
______ 11. Nagmula sa salitang balanghay o balanghai na tawag sa mga sasakyang-pandagat ng mga Malay.
______ 12. Ikalawang antas ng pamamahala ng mga Español sa Pilipinas. Ito ang pamahalaang umusbong mula
sa sistemang encomienda na unang ginamit ng mga dayuhan.
______ 13. Pamahalaang dinala ng mga Muslim sa ating bansa. itinatatag ito ni Shariff Abu Bakr.
______ 14. Tawag sa pinuno ng Barangay.
______ 15. Maihahalintulad sa ehekutibong sangay ng pamahalaan sa kasalukuyan. Ang itinatag ng mga Español ang
may kapangyarihang mamahala sa buong kolonya. Ito ang nagsilbing kapalit ng iba’t-ibang barangay na
kanilang inabutan sa Pilipinas.
IV. Piliin sa ibaba ang mga tamang kasagutan.
Gunitain ang Kapanganakan ni Hesus pagsalu-salo
Pag-alala sa kapanganakan o pagkamatay ng santo magalang
Sambahin ang Panginoong Hesus
16. Isa sa layunin ng pagdiriwang ng pasko ay __________________.
17. Ang pagiging _______________________ sa matatanda ay isang kaugalian na itinuro sa atin ng
mga Kastila na hanggang sa kasalukuyan ay ating isinasagawa.
18. Ang ginampanan ng Kristiyanismo sa kultura ng Pilipino sa pista ay _________________.
19. Isa sa ginampanan ng Kristiyanismo sa tradisyon at kultura ng mga Pilipino ay ang
__________ng pamilya tuwing may okasyon.
20. Ang pagdarasal ay isa sa mga kultura na itinuro ng Kristiyanismo na layunin nito ay ________________.
PaGe - 22
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
(3) LAGUMANG PAGSUSULIT SA
ARALING PANLIPUNAN – V
ikatlong markahan
Pangalan: ____________________________________ Iskor: _____________
Baytang: _____________________________________ Petsa: _____________
I. Panuto: Isulat ang TAMA kung wasto ang pahayag at MALi kung hindi wasto. Isulat ang tamang sagot sa patlang.
______ 1. Ang mga panahanan sa panahon ng Espanyol ay higit na malalaki at matitibay dahil ang mga ito ay yari sa
pawid.
______ 2. Ang bahagi sa likod ng bahay kung saan inilalagay ang mga pinggan, palayok, at iba pang mga kagamitan ay
tinatawag na banggera.
______ 3. Sa panahon ng pananakop, lahat ng mga katutubong Pilipino ay napalitan ang dati nilang panahanan sa
bahay na gawa sa bato o tisa.
______ 4. Ang nasa pinakamataas na antas ng mga mamamayan ay ang mga Indio na binubuo ng mga Espanyol na
pinanganak sa Espanya.
______ 5. Ang pinakamataas na antas na maaaring maabot ng isang katutubong Pilipino ay ang Mestizo o mga hindi
purong Pilipino.
______ 6. Ang mga babae sa ilalim ng pamahalaang kolonyal ay mayroong mataas na kalagayan sa ating lipunan.
______ 7. Pinag-aaral ang mga kababaihan sa mga kolehiyo at beaterio upang maihanda silang maging ina ng tahanan o
magmadre.
______ 8. Ang mga kababaihan ay pinahihintulutang pumasok sa kolehiyo ng medisina at abogasya.
______ 9. Sa sistemang bandala pinalalakas ng isang bansa ang kanyang ekonomiya sa pamamagitan ng pagpaparami ng
pagluwas ng produkto kaysa pag-angkat.
______ 10. Ang kalakalang galyon ay ang pagpapalitan ng kalakal ng Tsina at Mexico.
______ 11. Ang tanging partisipasyon ng mga Pilipino sa kalakalang galyon ay magsilbing polista.
______ 12. Merkantilismo ang tawag sa mga produkto o kalakal na eksklusibong pag-aari ng isang tao o grupo.
______ 13. Pinasimulan ni Jose Basco sa Pilipinas ang sistema ng monopolyo.
______ 14. Naging sentro ng kalakalang galyon ang mga daungan ng Pilipinas subalit hindi masyadong nakalahok sa
kalakalang ito ang mga produkto ng mga katutubong Pilipino.
______ 15. Sapilitang binibili ng pamahalaan ang mga ani ng katutubo, kapalit ng cedula sa sistemang bandala.
II. Basahin ang mga sumusunod na pahayag at isulat sa patlang ang titik ng tamang sagot.
______ 16. Ang unang aklat na nailimbag sa Pilipinas noong 1593.
A. Florante at Laura C. Doctrina Christiana
B. Del Superior Gobierno D. La Solidaridad
______ 17. Sa Katolisismo, ang pagkakaloob ng kapatawaran ng mga kasalanan ay matatanggap sa _____.
A. penitensya B. indulgencia C. kumpisal D. pag-aayuno
______ 18. Ang Colegio de Nuestra Señora del Santisimo Rosario na itinatag noong 1611 ay kilala ngayon bilang ___.
A. Unibersidad ng Santo Tomas C. Colegio de San Ignacio
B. Ateneo de Manila University D. University of the Philippines
______ 19. Pinakatanyag na nobelang isinulat ni Dr. Jose Rizal.
A. Ibong Adarna C. Urbana at Feliza
B. Biag ni Lam-ang D. Noli Me Tangere at El Filibusterismo
______ 20. Ang Spoliarium, na siyang nagpahiwatig noon na kayang maging mahusay ng mga ordinaryong Pilipino
sa larangan ng pagpipinta ay iginuhit ni ______.
A. Felix Hidalgo B. Antonio Luna C. Juan Luna D. Jose Rizal
______ 21. Instrumentong pangmusikang nakalagak sa simbahan ng Las Piñas.
A. Konserbatoryo ng Musika C. Obserbatoryo ng Maynila
B. Musikang Buho D. Organong Kawayan
______ 22. Sa panahon ng mga Espanyol, ang mga aralin ay nakapokus sa Katekismo, lingguwistika, at __________.
A. sining B. pagluluto C. aritmetika D. agham
______ 23. Ito ay itinatag ng mga Heswita noong 1865 na nagbibigay ng mga babala at tala hinggil sa mga kalamidad.
A. Konserbatoryo ng Musika C. Obserbatoryo ng Maynila
B. Musikang Buho D. Organong Kawayan
______ 24. Kalendaryong ipinagamit ng mga Espanyol.
A. Kalendaryong Gregorian C. Kalendaryong Hebrew
B. Matandang Kalendaryo D. Kalendaryong Katoliko
______ 25. Ang mga sumusunod ay mga pagtatanghal sa entablado na impluwensya ng mga Espanyol MALIBAN sa isa,
alin ito?
A. moro-moro B. komedya C. sarsuwela D. pasyon
PaGe - 23
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
III. Isulat kung O - OPINYON o K - KATOTOHANAN.
______ 26. Likas sa mga Pilipino ang pagkamalikhain at pagkahilig sa musika.
______ 27. Ang naging impluwensiya ng mga Espanyol sa ating kultura ay kakaunti lamang.
______ 28. Ang mga pinta o tattoo sa katawan ng mga katutubo ay patunay sa kahusayan ng mga Pilipino sa
pagpipinta.
______ 29. Madaling natutuhan ng mga Pilipino ang mga sayaw na cariñosa, pandanggo, at La Jota.
______ 30. Ang La Solidaridad ay isa sa mga pahayagang nakatulong sa mga propagandistang ipahayag ang kanilang
mga opinion at saloobin.
______ 31. Nakatulong ang pagbubukas ng kursong medisina at parmasiya sa Unibersidad ng Santo Tomas upang lalong
umunlad ang agham sa bansa.
______ 32. Sa aming palagay ay nakatulong nang malaki ang mga gobernador- heneral sa pagpapaunlad ng agham sa
bansa.
______ 33. Sinasabing ang mga putaheng tulad ng menudo, adobo, sarciado, pochero, at mechado ay nanggaling sa
mga Espanyol.
______ 34. Sa pag-aangkop ng kulturang dayuhan, lahat ng mga kulturang dinala ng mga Espanyol ay tinanggap at
ginawang lahat ng mga katutubong Pilipino.
______ 35. Maaaring nagtiyaga lamang ang mga paring Espanyol kaya’t nadagdagan ang kaalaman sa panitikan ng mga
Pilipino.
______ 36. Ipinakita ng mga Pilipino ang kanilang husay sa paglilok sa pamamagitan ng mga gawang rebultong kahoy
at bato sa mga simbahan.
______ 37. Hindi pinayagang makapag-aral ng medisina at abogasya ang mga kababaihan noon marahil ay natatakot
ang mga Espanyol na mas magiging magaling ang mga kababaihan sa kanila.
______ 38. Karaniwang ang mga panitikang naisulat sa panahong ito ay pawang may kaugnayan sa relihiyon.
______ 39. Nahirapan ang mga Pilipino sa paggamit ng alpa, byulin, gitara, at piano kaya’t nanatiling tambol ang
kanilang mga isntrumentong pangmusika.
______ 40. Nagwagi sa patimpalak sa pagpipinta sa ibang bansa ang mga pintor na sina Juan Luna at Felix Resurreccion
Hidalgo.
______ 41. Ang kulturang Espanyol ay iniangkop sa ating kultura at naging dahilan upang madagdagan at mapayaman
ang ating kaalaman sa maraming bagay.
______ 42. Marahil kung hindi isinaayos ng mga Espanyol ang ating kasalukuyang kalendaryo ay matandang kalendaryo
pa rin ang ating ginagamit.
______ 43. Kapag may patay ay nakagawian nang maglaro ng duplo at karagatan ng mga Pilipino noon.
______ 44. Ang pahayagang La Solidaridad ay ang tanging pahayagan lamang na nailathala sa panahon ng mga
Espanyol.
______ 45. Hanggang sa kasalukuyan ipinagdiriwang pa rin ng mga Pilipino ang kapistahan ng mga santo ng bawat
bayan.
IV. Panuto: Bilugan ang mga salita o produktong impluwensya ng mga Espanyol:
sungka adobo sombrero moro-moro
baraha pansit sapatos hamburger
sabong paella empanada embutido
longganisa panyeta tattoo callos
alpa computer polka hotdog
PaGe - 24
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
(4) LAGUMANG PAGSUSULIT SA
ARALING PANLIPUNAN – V
ikatlong markahan
Pangalan: ____________________________________ Iskor: _____________
Baytang: _____________________________________ Petsa: _____________
I. Isulat sa patlang ang ibig sabihin ng letrang pinag-uusapan.
____________ 1. Sinong FM ang nanguna sa paghahanap sa Moluccas at unang Espanyol na nagtangkang sakupin ang
Pilipinas. Napatay ng grupo ni Lapulapu.
____________ 2. Ang H na munting pulong unang pinagdaungan ng mga Espanyol.
____________ 3. Si Raja K ang unang katutubong nakipagsandugo sa mga Espanyol.
____________ 4. Tatlong T na bilang ng taong nasakop ng Espanya ang Pilipinas.
____________ 5. Ang L na sinasabing unang pinagdausan ng misa sa bansa.
____________ 6. Sinong L ang itinuturing na unang bayani ng bansa?
____________ 7. Ang ekspedisyong pinamunuan ni M.L.D.L. ay ang nagpasimula ng matagumpay na pananakop ng
Espanya sa Pilipinas at siya ring naging unang gobernador-heneral ng bansa.
____________ 8. Ang lalawigan ng C ang naging unang panahanan ng mga Espanyol sa bansa. Ito ay matatagpuan sa
Visayas at tinawag ding Santissimo Nombre de Hesus.
____________ 9. Ang pamahalaang S ay ang uri ng pamahalaang itinatag ng mga Muslim sa Mindanao. Sultan ang
tawag sa pinuno ng pamahalaang ito.
____________ 10. Tatlong K na pangunahing layunin sa pagsakop ng Espanya sa ating bansa.
II. Basahin ang mga sumusunod na pahayag at isulat sa patlang ang FACT kung ang pahayag ay tama,
BLUFF kung ito ay mali.
______ 11. Ang pamahalaang pambansa ay hinati sa maliliit na yunit upang higit na mapadali ang pamamahala sa bansa.
______ 12. Ang pinakamalaking pagbabagong pulitikal na ipinatupad ng Espanya sa Pilipinas ay ang pagtatalaga ng mga
prayle bilang mga pinuno ng bawat kolonya.
______ 13. Maihahalintulad ang pamahalaang sentral sa ehekutibong sangay ng pamahalan sa kasalukuyan.
______ 14. Ang pagiging vice real patron ang nag-alis ng kapangyarihan sa gobernador-heneral na makialam sa mga
gawaing pansimbahan.
______ 15. Ang pagkagobernador-heneral ang pinakamatas na tungkuling maaaring gampanan ng isang Pilipino noon.
______ 16. May kapangyarihan ang gobernador-heneral na magpatawad sa mga criminal o taong nagkasala sa
pamahalaan.
______ 17. Naging matagumpay ang hari ng Espanya na masupil ang pang-aabuso ng mga pinuno sa bansa dahil naging
tapat ang lahat ng tagasiyasat at visitador na ipinadala sa Pilipinas.
______ 18. May kapangyarihan ang gobernador-heneral na hindi ipatupad ang ilang batas sa kanyang nasasakupang
kolonya na tinatawag itong Consejo de las Indias.
______ 19. Tanging ang kapangyarihang magpatupad lamang ng batas ang kayang gawin ng isang gobernador-heneral.
______ 20. Ang Real Audiencia ay ang pinakamataas na hukuman sa kolonya, na may tungkuling duminig sa mga
usaping kriminal at sibil.
III. Isulat sa patlang ang PS kung ito ay tumutukoy sa pamahalaang sentralisado at PL kung tumutukoy ang
pahayag sa pamahalaang lokal.
______ 21. Ang ayuntamiento na pinamumunuan ng alcalde-mayor ay bahagi ng pamahalaang ito.
______ 22. Ang kapangyarihan ng pamahalaan ay nagmumula sa pamahalaang pambansa.
______ 23. Ang pueblo, bayan, at barangay ay kabilang sa pamahalaang ito.
______ 24. Ang sistema ng pamahalaang ito ay unang ibinatay sa sistemang encomienda.
______ 25. Isang gobernador-heneral ang namumuno rito.
______ 26. Ito ang bumuo sa mga hiwa-hiwalay na barangay ng mga katutubong Pilipino.
______ 27. Ito ang pamahalaang binubuo ng mallit na yunit.
______ 28. Pinamumunuan ng alcalde mayor o corregimiento.
______ 29. Sakop nito ang pamamahala sa buong kapuluan at nasa ilalim nito ang pangangasiwa sa pamahalaang lokal.
______ 30. Sumasaklaw ito sa pagpapanatili ng kapayapaan, kaayusan, at katarungan sa mga gawaing pampubliko at
iba pang bagay na may kaugnayan sa bansa.
PaGe - 25
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
IV. Ayusin ang mga halo-halong letra o titik upang mabuo ang hinihinging sagot sa bawat pahayag.
____________ 31. Tagapagsiyasat na ipinadadala ng hari ng Espanya para magmasid sa kalagayan ng bansa.
D O R I V I S A T
____________ 32. Sa sistemang ito unang ibinatay ang pamahalaang local na pinamumunuan ng isang encomendero.
D A N E M O C E I
____________ 33. Prosesong isinasagawa upang maimbestigahan ang dating gobernador- heneral at mga kasamang
opisyal sa kanilang panunungkulan. D S I E N C I A R E
____________ 34. Pinakamataas na hukuman sa bansa noong panahon ng Espanyol. I A I C N E D U A L A E R
____________ 35. Pinakamaliit na yunit ng pamahalaan noon. A G Y R N A A B
____________ 36. Pamahalaan ng malalaki at mauunlad na lungsod. I M N E O Y T U A N A T
____________ 37. Lugar na lubos na nasakop na at kumikilala na sa pamahalaang Espanyol. I A D L A C L A
____________ 38. Lalawigang hindi pa lubos na nasasakop ng mga Espanyol. R R O C E G I T O E M N I
____________ 39. Kinatawan ng konseho sa kolonya. O R Y C E I V
____________ 40. Kapangyarihan ng gobernador-heneral na suspindihin o hindi sundin ang mga batas galing sa hari ng
Espanya na hindi angkop sa kalagayan ng bansang kanyang pinamumunuan.
S M U A L P E C
IV. Isulat ang TAMA o MALI .
______ 41. Nakatulong ng malaki ang mga cabeza de barangay sa mga Espanyol sa pananakop ng Maynila at ilang
kalapit na lugar nito sa Luzon.
______ 42. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng wika ng mga katutubo, ang mga misyonero ay madaling tinanggap ng ilang
mga tribo.
______ 43. Malaki ang kagustuhan ng mga Espanyol na masakop ang Pampanga dahil sa napabalitang mayroon itong
deposito ng ginto.
______ 44. Isa sa mga dahilan kung bakit bigo ang mga Espanyol sa pagsakop sa Mindanao sapagkat organisado at
bihasa sa pakikidigma ang mga Sultanato sa Mindanao.
______ 45. Ginalugad ni Miguel Lopez de Legazpi ang bahaging hilaga ng Luzon at naitatag ang Villa Fernandina, na
ngayon ay ang Lungsod ng Vigan sa Ilocos Sur.
______ 46. Ang mga “Tinggian” ay kilalang namumugot ng ulo.
______ 47. Madaling tinalikuran ng mga Muslim ang relihiyong Islam at niyakap ang relihiyong Kristiyanismo na dinala
ng mga Espanyol.
______ 48. Nagkaroon ng iba’t ibang kasunduan sa pagitan ng Moro at mga Espanyol.
______ 49. Ilan sa mga magigiting na mandirigma sa Maguindanao noon ay sina Francisco Dagohoy, Apolinario dela
Cruz, at Tamblot.
______ 50. Naipakita ng mga katutubo sa Cordillera at sa Mindanao ang tunay na katapangan, dahil sa paninindigan sa
kanilang mga prinsipyo at paniniwala.
V. Basahin ang bawat pahayag. Isulat sa patlang ang titik ng tamang sagot.
______ 51. Ito ay isang malawak na bulubundukin sa gitnang hilaga ng pulo ng Luzon sa Pilipinas na napabalitang may
deposito ng ginto.
A. Sulu B. Mindanao C. Cordillera D. Leyte
______ 52. Dahil sa balitang maraming ginto sa isang bulubundukin sa gawing hilaga ng Luzon, naatasan siyang
galugarin ang lugar na ito upang hanapin ang deposito ng ginto.
A. Juan de Plasencia C. Miguel Lopez de Legazpi
B. Juan de Salcedo D. Ruy Lopez de Villalobos
______ 53. Nagpabinyag si datu Dogarat ng Cagayan kay Padre Tomas Gutierrez. Mula noon, tinawag na siyang
___________.
A. Domingo B. Santiago C. Juan D. Felipe
______ 54. Hindi rin nasakop ng mga Espanyol ang tribo ng _______________ ng Zambales.
A. Ivatan B. Kalinga C. T’boli D. Aeta
______ 55. Isa sa mga dahilan kung bakit nahirapan ang mga Espanyol na masakop ang Cordillera ay ang _____ rito.
A. mababangis na hayop C. klima
B. mga bitag sa gubat D. madulas na daan
______ 56. Itinatag ni Juan de Salcedo ang Villa Fernandina, na ngayon ay______.
A. Laoag B. Vigan C. Baguio D. Sulu
______ 57. Noong January 1975, ipinahayag ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos si ________________ bilang isang
bayani, hindi lamang ng mga taga-Mindanao, kundi ng buong bansa.
A. Datu Amai Pakpak C. Datu Sirungan
B. Datu Piang D. Datu Sultan Kudarat
PaGe - 26
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
______ 58. Ang mga sumusunod ay mga dahilan kung bakit ang tangkang pagsakop ng mga Espanyol sa lupain ng
Mindanao ay bigo. Alin sa mga ito ang HINDI dahilan?
A. organisado ang mga Sultanato sa Mindanao
B. malaki ang suporta sa kanila ng gobernador-heneral
C. matindi ang kanilang pananalig sa Islam
D. bihasa sila sa pakikidigma
______ 59. Bakit nahirapan ang mga Espanyol na masakop ang Cordillera?
A. kulang ang armas ng mga Espanyol
B. kakaunti ang bilang ng mga armadong Espanyol
C. mahina sa pagpaplano ang naatasang mamuno sa digmaan
D. hindi kabisado ng mga Espanyol ang pasikot-sikot sa kabundukan
______ 60. Ang mga sumusunod na pahayag ay mga aral o gintong kaisipan na nais ipaalala sa atin ng mga katutubong
Pilipinong nakipaglaban sa mga mananakop na Espanyol, MALIBAN sa isa, alin ito?
A. Ang bawat Pilipino ay kailangang pag-isipan at timbangin kung saan siya makakakuha ng mas
maraming pabor at ayuda.
B. Katulad ni Sultan Kudarat, kailangan ng ating bayan ang mga pinunong may “political will” at
may dangal.
C. May kalayaan ang bawat tao na pumili ng kanyang paninindigan at paniniwala.
D. Kailangang manindigan sa anumang piniling desisyon.
PaGe - 27
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
(5) LAGUMANG PAGSUSULIT SA
ARALING PANLIPUNAN – V
ikatlong markahan
Pangalan: ____________________________________ Iskor: _____________
Baytang: _____________________________________ Petsa: _____________
I. Isulat ang PS kung ang pahayag ay tumutukoy sa pamahalaang sentralisado at PL kung ito pamahalaang lokal.
______ 1. Sakop nito ang pamamahala sa buong kapuluan at nasa ilalim nito ang pangangasiwa sa
pamahalaang lokal.
______ 2. Ang gobernador-heneral ang namamahala nito.
______ 3. Ang kapangyarihan ng pamahalaan ay nagmumula sa pamahalaang pambansa.
______ 4. Ito ang pamahalaang binubuo ng mallit na yunit.
______ 5. Ang pueblo, bayan, at barangay ay kabilang sa pamahalaang ito.
II. Kilalanin ang tinutukoy ng bawat pahayag. Pumili ng tamang sagot sa loob ng kahon at isulat ito sa
patlang. Punan ang bawat patlang ng tamang sagot.
___________ 6. Ito ang kataas-kataasang hukuman sa panahon ng pamahalaang itinatag ng mga Espanyol.
___________ 7. Kapangyarihan ng gobernador-heneral na mag-alis o pumili ng pinuno ng simbahan at
pangunahan ang mga isyu hinggil sa problemang pansimbahan.
___________ 8. Kapangyarihang ipinagkaloob sa gobernador-heneral na suspendihin, ipagbawal o huwag
ipatupad ang batas na iniutos ng Hari ng Espanya na di angkop sa nasasakupan.
___________ 9. Ito ang nagsisiyasat sa mga opisyal at papaalis na gobernador – heneral.
____________10. Ito ang gumagawa ng ulat para sa hari ng Espanya.
III. Hanapin ang kaugnay na salita o lipon ng mga salita o pahayag sa Hanay B na tumutukoy sa mga salitang
nasa Hanay A. Isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang.
A
______ 11. Viceroy
______ 12. Consejo de las Indias
______ 13. Alcaldia
______ 14. Ayuntamiento
______ 15. Corregimiento
IV. Basahin ang mga sumusunod na pahayag at bilugan ang titik ng tamang sagot.
______ 16. Kauna-unahang naging gobernador-heneral sa panahon ng pamahalaang Espanyol.
A. Miguel Lopez de Legazpi C. Ramon Blanco
B. Carlos Maria dela Torre y Nava Cerrada D. Diego delos Rios
______ 17. Ang nagdeklara ng Batas Militar sa unang walong lalawigan na nagaklas noong Himagsikang 1896.
A. Miguel Lopez de Legazpi C. Ramon Blanco
B. Carlos Maria dela Torre y Nava Cerrada D. Diego delos Rios
______ 18. Ang kahuli-hulihang naging gobernador-heneral.
A. Miguel Lopez de Legazpi C. Ramon Blanco
B. Carlos Maria dela Torre y Nava Cerrada D. Diego delos Rios
______ 19. Pinakamaliit nay unit ng pamahalaan noon.
A. Pamahalaang Barangay C. Pamahalaang Pambayan
B. Pamahalaang Panlalawigan D. Pamahalaang Lokal
______ 20. Ang pinakabatang naging cabeza de barangay.
A. Emilio Jacinto B. Emilio Aguinaldo C. Dr. Jose P. Rizal D. Gregorio del Pilar
B
a. Lalawigang di pa ganap na nasakop o napapasuko ng mga
Espanyol.
b. Pamahalaang panlungsod
c. Lugar na ganap ng nasakop at kumikilala sa pamahalaang
Espanyol.
d. Tagagawa ng batas o patakaran
e. Kinatawan ng konseho sa kolonya
Royal Audiencia Residencia
Visitador Cumplase Vice Real Patron
PaGe - 28

More Related Content

What's hot

K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA LAGUMANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
F6 pb ig-8 pagbibigay ng angkop na pamagat
F6 pb ig-8 pagbibigay ng angkop na pamagatF6 pb ig-8 pagbibigay ng angkop na pamagat
F6 pb ig-8 pagbibigay ng angkop na pamagatMichael Paroginog
 
Filipino - Sanhi at Bunga
Filipino - Sanhi at BungaFilipino - Sanhi at Bunga
Filipino - Sanhi at BungaJan Lee Nagal
 
K TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
Pamilyar at Di- Pamilyar na Salita
Pamilyar at Di- Pamilyar na SalitaPamilyar at Di- Pamilyar na Salita
Pamilyar at Di- Pamilyar na SalitaMissAnSerat
 
K TO 12 GRADE 4 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 3 IKA-APAT na Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 3 IKA-APAT na Markahang PagsusulitK TO 12 GRADE 3 IKA-APAT na Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 3 IKA-APAT na Markahang PagsusulitLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 4 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
Mga Magkasalungat at Magkasingkahulugan
Mga Magkasalungat at MagkasingkahuluganMga Magkasalungat at Magkasingkahulugan
Mga Magkasalungat at MagkasingkahuluganNatashaSofiaDalisay
 
K TO 12 GRADE 2 Ikalawang Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 2 Ikalawang Markahang PagsusulitK TO 12 GRADE 2 Ikalawang Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 2 Ikalawang Markahang PagsusulitLiGhT ArOhL
 
Filipino 6 dlp 1 pagsunod sa mga panuto
Filipino 6 dlp 1  pagsunod sa mga panutoFilipino 6 dlp 1  pagsunod sa mga panuto
Filipino 6 dlp 1 pagsunod sa mga panutoAlice Failano
 
Filipino 6 dlp 19 paghinuha sa saloobing pandamdamin
Filipino 6 dlp 19  paghinuha sa saloobing pandamdaminFilipino 6 dlp 19  paghinuha sa saloobing pandamdamin
Filipino 6 dlp 19 paghinuha sa saloobing pandamdaminAlice Failano
 
K TO 12 GRADE 3 Ikatlong Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 3 Ikatlong Markahang PagsusulitK TO 12 GRADE 3 Ikatlong Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 3 Ikatlong Markahang PagsusulitLiGhT ArOhL
 

What's hot (20)

K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA LAGUMANG PAGSUSULIT
 
F6 pb ig-8 pagbibigay ng angkop na pamagat
F6 pb ig-8 pagbibigay ng angkop na pamagatF6 pb ig-8 pagbibigay ng angkop na pamagat
F6 pb ig-8 pagbibigay ng angkop na pamagat
 
Filipino - Sanhi at Bunga
Filipino - Sanhi at BungaFilipino - Sanhi at Bunga
Filipino - Sanhi at Bunga
 
K TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
 
Pamilyar at Di- Pamilyar na Salita
Pamilyar at Di- Pamilyar na SalitaPamilyar at Di- Pamilyar na Salita
Pamilyar at Di- Pamilyar na Salita
 
K TO 12 GRADE 4 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 3 IKA-APAT na Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 3 IKA-APAT na Markahang PagsusulitK TO 12 GRADE 3 IKA-APAT na Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 3 IKA-APAT na Markahang Pagsusulit
 
K TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 4 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT
 
Mga Magkasalungat at Magkasingkahulugan
Mga Magkasalungat at MagkasingkahuluganMga Magkasalungat at Magkasingkahulugan
Mga Magkasalungat at Magkasingkahulugan
 
K TO 12 GRADE 2 Ikalawang Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 2 Ikalawang Markahang PagsusulitK TO 12 GRADE 2 Ikalawang Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 2 Ikalawang Markahang Pagsusulit
 
Esp 4 test
Esp 4 testEsp 4 test
Esp 4 test
 
Filipino 6 dlp 1 pagsunod sa mga panuto
Filipino 6 dlp 1  pagsunod sa mga panutoFilipino 6 dlp 1  pagsunod sa mga panuto
Filipino 6 dlp 1 pagsunod sa mga panuto
 
Filipino 6 dlp 19 paghinuha sa saloobing pandamdamin
Filipino 6 dlp 19  paghinuha sa saloobing pandamdaminFilipino 6 dlp 19  paghinuha sa saloobing pandamdamin
Filipino 6 dlp 19 paghinuha sa saloobing pandamdamin
 
K TO 12 GRADE 3 Ikatlong Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 3 Ikatlong Markahang PagsusulitK TO 12 GRADE 3 Ikatlong Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 3 Ikatlong Markahang Pagsusulit
 

Viewers also liked

Edukasyon sa Pagpapakatao
Edukasyon sa PagpapakataoEdukasyon sa Pagpapakatao
Edukasyon sa PagpapakataoHyacinth Espera
 
Edukasyon sa Pagpapakatao 5
Edukasyon sa Pagpapakatao 5Edukasyon sa Pagpapakatao 5
Edukasyon sa Pagpapakatao 5Lady Roberts
 
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAOK TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAOLiGhT ArOhL
 
Ikalawang pagsusulit
Ikalawang pagsusulitIkalawang pagsusulit
Ikalawang pagsusulitPaul Barranco
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K to 12 Curriculum Guide for Edukasyon sa Pagpapakatao
K to 12 Curriculum Guide for Edukasyon sa Pagpapakatao  K to 12 Curriculum Guide for Edukasyon sa Pagpapakatao
K to 12 Curriculum Guide for Edukasyon sa Pagpapakatao Dr. Joy Kenneth Sala Biasong
 
Pagbabago sa Lipunan at Kultura sa Panahon ng Espanyol
Pagbabago sa Lipunan at Kultura sa Panahon ng EspanyolPagbabago sa Lipunan at Kultura sa Panahon ng Espanyol
Pagbabago sa Lipunan at Kultura sa Panahon ng EspanyolMavict De Leon
 

Viewers also liked (8)

Edukasyon sa Pagpapakatao
Edukasyon sa PagpapakataoEdukasyon sa Pagpapakatao
Edukasyon sa Pagpapakatao
 
Edukasyon sa Pagpapakatao 5
Edukasyon sa Pagpapakatao 5Edukasyon sa Pagpapakatao 5
Edukasyon sa Pagpapakatao 5
 
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAOK TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO
 
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 8 Teacher's Guide
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 8 Teacher's Guide Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 8 Teacher's Guide
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 8 Teacher's Guide
 
Ikalawang pagsusulit
Ikalawang pagsusulitIkalawang pagsusulit
Ikalawang pagsusulit
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
 
K to 12 Curriculum Guide for Edukasyon sa Pagpapakatao
K to 12 Curriculum Guide for Edukasyon sa Pagpapakatao  K to 12 Curriculum Guide for Edukasyon sa Pagpapakatao
K to 12 Curriculum Guide for Edukasyon sa Pagpapakatao
 
Pagbabago sa Lipunan at Kultura sa Panahon ng Espanyol
Pagbabago sa Lipunan at Kultura sa Panahon ng EspanyolPagbabago sa Lipunan at Kultura sa Panahon ng Espanyol
Pagbabago sa Lipunan at Kultura sa Panahon ng Espanyol
 

Similar to K TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT

PERIODICAL TEST ESP GRADE 5_SECOND QUARTER.docx
PERIODICAL TEST ESP GRADE 5_SECOND QUARTER.docxPERIODICAL TEST ESP GRADE 5_SECOND QUARTER.docx
PERIODICAL TEST ESP GRADE 5_SECOND QUARTER.docxma. cristina tamonte
 
Unang markahang pagsusulit sa edukasyon sa pagpapakatao 5 q1
Unang markahang pagsusulit sa edukasyon sa pagpapakatao 5 q1Unang markahang pagsusulit sa edukasyon sa pagpapakatao 5 q1
Unang markahang pagsusulit sa edukasyon sa pagpapakatao 5 q1Rosanne Ibardaloza
 
3rd grading test
3rd grading test3rd grading test
3rd grading testjoangeg5
 
Third GRADING TEST IN ESP 4.docx
Third GRADING TEST IN ESP 4.docxThird GRADING TEST IN ESP 4.docx
Third GRADING TEST IN ESP 4.docxMARIFEORETA1
 
Sumatibong Pagsusulit.pptx
Sumatibong Pagsusulit.pptxSumatibong Pagsusulit.pptx
Sumatibong Pagsusulit.pptxssuserd61d0f
 
PT_ESP-5_Q3-4 detailed lesson plan and powerpoint usable
PT_ESP-5_Q3-4 detailed lesson plan and powerpoint usablePT_ESP-5_Q3-4 detailed lesson plan and powerpoint usable
PT_ESP-5_Q3-4 detailed lesson plan and powerpoint usableRicaDimaculangan1
 
K to 12 LAPG MOTHER TONGUE -BASED GRADE 3 Reviewer
K to 12 LAPG MOTHER TONGUE -BASED GRADE 3 ReviewerK to 12 LAPG MOTHER TONGUE -BASED GRADE 3 Reviewer
K to 12 LAPG MOTHER TONGUE -BASED GRADE 3 ReviewerLiGhT ArOhL
 
revised Ikalawang Markahang Pagsusulit sa ESp 6 2017 with TOS .docx
revised Ikalawang Markahang Pagsusulit sa ESp 6 2017 with TOS .docxrevised Ikalawang Markahang Pagsusulit sa ESp 6 2017 with TOS .docx
revised Ikalawang Markahang Pagsusulit sa ESp 6 2017 with TOS .docxclairecabato
 
PT_ESP 2 - Q4 V2.doc
PT_ESP 2 - Q4 V2.docPT_ESP 2 - Q4 V2.doc
PT_ESP 2 - Q4 V2.docJaniceAvila6
 
K to 12 Grade 3 FILIPINO PAGBASA NAT (National Achievement Test) Reviewer
K to 12 Grade 3 FILIPINO PAGBASA NAT (National Achievement Test) ReviewerK to 12 Grade 3 FILIPINO PAGBASA NAT (National Achievement Test) Reviewer
K to 12 Grade 3 FILIPINO PAGBASA NAT (National Achievement Test) ReviewerLiGhT ArOhL
 
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO.pptx
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO.pptxEDUKASYON SA PAGPAPAKATAO.pptx
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO.pptxRommel Yabis
 

Similar to K TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT (20)

PERIODICAL TEST ESP GRADE 5_SECOND QUARTER.docx
PERIODICAL TEST ESP GRADE 5_SECOND QUARTER.docxPERIODICAL TEST ESP GRADE 5_SECOND QUARTER.docx
PERIODICAL TEST ESP GRADE 5_SECOND QUARTER.docx
 
Pt esp 6 q1
Pt esp 6 q1Pt esp 6 q1
Pt esp 6 q1
 
Unang markahang pagsusulit sa edukasyon sa pagpapakatao 5 q1
Unang markahang pagsusulit sa edukasyon sa pagpapakatao 5 q1Unang markahang pagsusulit sa edukasyon sa pagpapakatao 5 q1
Unang markahang pagsusulit sa edukasyon sa pagpapakatao 5 q1
 
RAM-EsP4.pdf
RAM-EsP4.pdfRAM-EsP4.pdf
RAM-EsP4.pdf
 
3rd grading test
3rd grading test3rd grading test
3rd grading test
 
Third GRADING TEST IN ESP 4.docx
Third GRADING TEST IN ESP 4.docxThird GRADING TEST IN ESP 4.docx
Third GRADING TEST IN ESP 4.docx
 
ESP Q2 Week 5 Day 1.pptx
ESP Q2 Week 5 Day 1.pptxESP Q2 Week 5 Day 1.pptx
ESP Q2 Week 5 Day 1.pptx
 
Sumatibong Pagsusulit.pptx
Sumatibong Pagsusulit.pptxSumatibong Pagsusulit.pptx
Sumatibong Pagsusulit.pptx
 
PT_ESP-5_Q3-4 detailed lesson plan and powerpoint usable
PT_ESP-5_Q3-4 detailed lesson plan and powerpoint usablePT_ESP-5_Q3-4 detailed lesson plan and powerpoint usable
PT_ESP-5_Q3-4 detailed lesson plan and powerpoint usable
 
DIAGNOSTIC TEST FOR Esp 4
DIAGNOSTIC TEST FOR Esp 4DIAGNOSTIC TEST FOR Esp 4
DIAGNOSTIC TEST FOR Esp 4
 
esp.docx
esp.docxesp.docx
esp.docx
 
Exam in EsP.docx
Exam in EsP.docxExam in EsP.docx
Exam in EsP.docx
 
K to 12 LAPG MOTHER TONGUE -BASED GRADE 3 Reviewer
K to 12 LAPG MOTHER TONGUE -BASED GRADE 3 ReviewerK to 12 LAPG MOTHER TONGUE -BASED GRADE 3 Reviewer
K to 12 LAPG MOTHER TONGUE -BASED GRADE 3 Reviewer
 
PT_ESP 6_Q3.docx
PT_ESP 6_Q3.docxPT_ESP 6_Q3.docx
PT_ESP 6_Q3.docx
 
ESP-Q2-PT.docx
ESP-Q2-PT.docxESP-Q2-PT.docx
ESP-Q2-PT.docx
 
revised Ikalawang Markahang Pagsusulit sa ESp 6 2017 with TOS .docx
revised Ikalawang Markahang Pagsusulit sa ESp 6 2017 with TOS .docxrevised Ikalawang Markahang Pagsusulit sa ESp 6 2017 with TOS .docx
revised Ikalawang Markahang Pagsusulit sa ESp 6 2017 with TOS .docx
 
PT_ESP 2 - Q4 V2.doc
PT_ESP 2 - Q4 V2.docPT_ESP 2 - Q4 V2.doc
PT_ESP 2 - Q4 V2.doc
 
K to 12 Grade 3 FILIPINO PAGBASA NAT (National Achievement Test) Reviewer
K to 12 Grade 3 FILIPINO PAGBASA NAT (National Achievement Test) ReviewerK to 12 Grade 3 FILIPINO PAGBASA NAT (National Achievement Test) Reviewer
K to 12 Grade 3 FILIPINO PAGBASA NAT (National Achievement Test) Reviewer
 
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO.pptx
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO.pptxEDUKASYON SA PAGPAPAKATAO.pptx
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO.pptx
 
Pt esp 4 q3
Pt esp 4 q3Pt esp 4 q3
Pt esp 4 q3
 

More from LiGhT ArOhL

AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa Mapa
AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa MapaAP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa Mapa
AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa MapaLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1
K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1
K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ARTS (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ARTS (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN SCIENCE (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN SCIENCE (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN SCIENCE (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN SCIENCE (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 KINDER LEARNER’S MATERIAL (Q1-Q4)
K TO 12 KINDER LEARNER’S MATERIAL (Q1-Q4)K TO 12 KINDER LEARNER’S MATERIAL (Q1-Q4)
K TO 12 KINDER LEARNER’S MATERIAL (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 

More from LiGhT ArOhL (16)

AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa Mapa
AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa MapaAP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa Mapa
AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa Mapa
 
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1
K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1
K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ARTS (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ARTS (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN SCIENCE (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN SCIENCE (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN SCIENCE (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN SCIENCE (Q1-Q4)
 
K TO 12 KINDER LEARNER’S MATERIAL (Q1-Q4)
K TO 12 KINDER LEARNER’S MATERIAL (Q1-Q4)K TO 12 KINDER LEARNER’S MATERIAL (Q1-Q4)
K TO 12 KINDER LEARNER’S MATERIAL (Q1-Q4)
 

Recently uploaded

nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdfnasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdfVielMarvinPBerbano
 
PAANO-MAIBABALIK-ANG-PAGKA-PILIPINO.pptx
PAANO-MAIBABALIK-ANG-PAGKA-PILIPINO.pptxPAANO-MAIBABALIK-ANG-PAGKA-PILIPINO.pptx
PAANO-MAIBABALIK-ANG-PAGKA-PILIPINO.pptxmaryjoydoles2415
 
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9IvyGraceSuarezCalipe
 
Music,Arts, Physical Education, Health pptx 4th quarter
Music,Arts, Physical Education, Health pptx 4th quarterMusic,Arts, Physical Education, Health pptx 4th quarter
Music,Arts, Physical Education, Health pptx 4th quarterPrinceLenardMLines
 
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)JEANELLEBRUZA
 
NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptx
NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptxNASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptx
NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptxLoudimsMojica
 
Panunuring-Pampanitikan Sa Filipino.pptx
Panunuring-Pampanitikan Sa Filipino.pptxPanunuring-Pampanitikan Sa Filipino.pptx
Panunuring-Pampanitikan Sa Filipino.pptxJohnMarkAlarconPunta
 
ELLNA REVIEWER filipino ikatlong baitang.pptx
ELLNA REVIEWER filipino ikatlong baitang.pptxELLNA REVIEWER filipino ikatlong baitang.pptx
ELLNA REVIEWER filipino ikatlong baitang.pptxBlessGely
 
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10cathyrinebuhisan2
 
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docxLesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docxReniaPimentel1
 
filipino 10 - el filibusterismo kabanata 5.pptx
filipino 10 - el filibusterismo kabanata 5.pptxfilipino 10 - el filibusterismo kabanata 5.pptx
filipino 10 - el filibusterismo kabanata 5.pptxglainAE
 
araling panlipuan fourth quarte first week module
araling panlipuan fourth quarte first week modulearaling panlipuan fourth quarte first week module
araling panlipuan fourth quarte first week moduleMera76
 
Quarter 4 Week 1 Daily Lesson Log in ESP Grade 1
Quarter 4 Week 1 Daily Lesson Log in ESP Grade 1Quarter 4 Week 1 Daily Lesson Log in ESP Grade 1
Quarter 4 Week 1 Daily Lesson Log in ESP Grade 1AngelRgndlaa
 
EsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptx
EsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptxEsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptx
EsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptxPaulineHipolito
 
ARALING PANLIPUNAN 10 MGA ISYU AT HAMON SA PAGKAMAMAMAYAN IKAAPAT NA MARKAHA...
ARALING PANLIPUNAN 10 MGA ISYU AT HAMON SA PAGKAMAMAMAYAN IKAAPAT NA MARKAHA...ARALING PANLIPUNAN 10 MGA ISYU AT HAMON SA PAGKAMAMAMAYAN IKAAPAT NA MARKAHA...
ARALING PANLIPUNAN 10 MGA ISYU AT HAMON SA PAGKAMAMAMAYAN IKAAPAT NA MARKAHA...KeanuJulian
 
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.KathleenAnnCordero2
 
KABANATA 1 NG FLORANTE AT LAURAAAAA.pptx
KABANATA 1 NG FLORANTE AT LAURAAAAA.pptxKABANATA 1 NG FLORANTE AT LAURAAAAA.pptx
KABANATA 1 NG FLORANTE AT LAURAAAAA.pptxRoseAnneOcampo1
 
Kabanata 11---------------------------.pdf
Kabanata 11---------------------------.pdfKabanata 11---------------------------.pdf
Kabanata 11---------------------------.pdfcompwatch556
 
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptx
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptxPaggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptx
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptxLeahArizala1
 
ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................
ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................
ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................ferdinandsanbuenaven
 

Recently uploaded (20)

nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdfnasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
 
PAANO-MAIBABALIK-ANG-PAGKA-PILIPINO.pptx
PAANO-MAIBABALIK-ANG-PAGKA-PILIPINO.pptxPAANO-MAIBABALIK-ANG-PAGKA-PILIPINO.pptx
PAANO-MAIBABALIK-ANG-PAGKA-PILIPINO.pptx
 
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
 
Music,Arts, Physical Education, Health pptx 4th quarter
Music,Arts, Physical Education, Health pptx 4th quarterMusic,Arts, Physical Education, Health pptx 4th quarter
Music,Arts, Physical Education, Health pptx 4th quarter
 
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)
 
NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptx
NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptxNASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptx
NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptx
 
Panunuring-Pampanitikan Sa Filipino.pptx
Panunuring-Pampanitikan Sa Filipino.pptxPanunuring-Pampanitikan Sa Filipino.pptx
Panunuring-Pampanitikan Sa Filipino.pptx
 
ELLNA REVIEWER filipino ikatlong baitang.pptx
ELLNA REVIEWER filipino ikatlong baitang.pptxELLNA REVIEWER filipino ikatlong baitang.pptx
ELLNA REVIEWER filipino ikatlong baitang.pptx
 
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10
 
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docxLesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
 
filipino 10 - el filibusterismo kabanata 5.pptx
filipino 10 - el filibusterismo kabanata 5.pptxfilipino 10 - el filibusterismo kabanata 5.pptx
filipino 10 - el filibusterismo kabanata 5.pptx
 
araling panlipuan fourth quarte first week module
araling panlipuan fourth quarte first week modulearaling panlipuan fourth quarte first week module
araling panlipuan fourth quarte first week module
 
Quarter 4 Week 1 Daily Lesson Log in ESP Grade 1
Quarter 4 Week 1 Daily Lesson Log in ESP Grade 1Quarter 4 Week 1 Daily Lesson Log in ESP Grade 1
Quarter 4 Week 1 Daily Lesson Log in ESP Grade 1
 
EsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptx
EsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptxEsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptx
EsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptx
 
ARALING PANLIPUNAN 10 MGA ISYU AT HAMON SA PAGKAMAMAMAYAN IKAAPAT NA MARKAHA...
ARALING PANLIPUNAN 10 MGA ISYU AT HAMON SA PAGKAMAMAMAYAN IKAAPAT NA MARKAHA...ARALING PANLIPUNAN 10 MGA ISYU AT HAMON SA PAGKAMAMAMAYAN IKAAPAT NA MARKAHA...
ARALING PANLIPUNAN 10 MGA ISYU AT HAMON SA PAGKAMAMAMAYAN IKAAPAT NA MARKAHA...
 
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
 
KABANATA 1 NG FLORANTE AT LAURAAAAA.pptx
KABANATA 1 NG FLORANTE AT LAURAAAAA.pptxKABANATA 1 NG FLORANTE AT LAURAAAAA.pptx
KABANATA 1 NG FLORANTE AT LAURAAAAA.pptx
 
Kabanata 11---------------------------.pdf
Kabanata 11---------------------------.pdfKabanata 11---------------------------.pdf
Kabanata 11---------------------------.pdf
 
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptx
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptxPaggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptx
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptx
 
ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................
ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................
ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................
 

K TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT

 • 1.
 • 2. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (1) LAGUMANG PAGSUSULIT SA ESP – V ikatlong markahan Pangalan: ____________________________________ Iskor: _____________ Baytang: _____________________________________ Petsa: _____________ I. Isulat ang tama o mali sa patlang. ______ 1. Tumutulong lamang kung may kapalit na kabayaran. ______ 2. Tumulong nang kusang-loob. ______ 3. Isapuso lagi ang pakikipagtulingan sa kapwa ______ 4. May kagantihang naghihintay para sa taong matulungin. ______ 5. Tumulong lang minsan at huwag nang sundan. ______ 6. Tutulong ako sa lahat ng pagkakataon. ______ 7. Pipiliin ko ang taong dapat tulungan. ______ 8. Patutubuan ko ng malaki ang halagang aking naitulong. ______ 9. Tutulong ako ng bukal sa aking puso. ______ 10. Tutulong ako kung maraming taong nakakakita. ______ 11. Tutulong ako kung may kapalit na gantimpala. ______ 12. Magbibigay ako ng ng walang pag-aalinlangan. II. Lagyan ng tsek √ kung ang pangungusap ay naglalarawan ng magiliw na pagtanggap ng panauhin at ekis × kung hindi. ______ 13. Ipaghanda ng meryenda ang mga panauhin sa inyong tahanan. ______ 14. Paupuin at asikasuhin kapag may panauhin sa tahanan. ______ 15. Pagsarhan ng pinto ang mga panauhin. ______ 16. Kapag may dumating na panauhin ang iyong kapatid, hindi mo na ito kailangang asikasuhin. ______ 17. Pakitinguhan nang maayos ang mga panauhin sa ating paaralan. ______ 18. Sasabuyan ko ng tubig ang lahat ng dadalaw na panauhin sa aming bahay. III. Panuto: Basahin ang mga sumusunod na sitwasyon at bilugan ang tamang sagot. 19. May nakita kang batang gusgusin sa labas ng McDo habang kayo ay kumakain. Madami ang pagkaing nakalagay sa inyong mesa dahil natanggap ng nanay moa ng bonus niya. Hindi ninyo makain lahat ang inorder niya. Ano ang iyong gagawin? a. Magpapaalam sa nanay na bibigyan ng sobrang pagkain ang batang gusgusin sa labas. b. Iingitin ang bata kung paano ka kumain ng hamburger. c. Hahayaan lang siya na parang walang nakita. d. Papaalisin ang batang gusgusin upang hindi mo siya makita. 20. May nakita kang matandang babae na naglalakad. May dala siyang mabigat na bayong. Hirap na hirap siya sa pagbubuhat papunta sa sakayan ng traysikel. Ano ang iyong gagawin? a. Lalampasan ang matanda upang makauwi agad sa bahay. b. Sisigawan ang matanda dahil naaabala ka sa pag-uwi mo sa bahay. c. Kakausapin mo ang matanda na ikaw na ang magbubuhat ng dala niyang bayong hanggang sa sakayan. d. Babanggain ang matanda hanggang sa matumba siya. 21. Naliligo ang pamilyang Santos sa dagat dahil kaarawan ng anak nilang si Joshua. Naliligo ang dalawang anak ng mag-asawa. May batang babae na naliligo malapit sa kanila. Maya-maya nalunod ang batang babe dahil pinulikat ang paa niya. Ano kaya ang posibleng gagawin ng pamilyang Santos? a. Hahayaan lang ang bata hanggang sa malunod dahil hindi naman nila kaano-ano iyon. b. Sasagipin ang batang nalulunod kahit hindi nila kaano-ano. c. Tatawagin ang magulang ng bata para sila ang sumagip sa kaniya. d. Tatawag ng lifeguard na nasa ibang bayan dahil nakaday off sila. PaGe - 2
 • 3. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net 22. Nadapa ang isang bata sa habang siya ay naglalakad. Ikaw lamang ang nakakita kasi hindi matao ang lugar na iyon. Lagi kang may dalang first aid kit sa iyong bag. Ano ang gagawin mo? a. Lalampasan lang ang bata dahil gusto mo nang umuwi sa bahay niyo. b. Aawayin ang bata para umalis sa dinaraanan mo. c. Lalapitan ang bata at lalapatan ng pangunang lunas ang sugat na natamo sa pagkadapa. d. Duduran ang sugat ng bata dahil tatanga tanga siya. 23. Ang inyong lugar ay nasunugan dahil sa pagsabog ng tangke. Ang bahay ng inyong kaibigan ay nadamay sa sunog samantala ang bahay niyo ay hindi nadamay. Nakiusap ang pamilya ng iyong kaibigan na makikitira muna sila ng isang buwan sa inyong bahay. Ano ang inyong magiging sagot? a. Isasarado ang pinto pagkasabi ng iyong kaibigan sa narinig na pakiusap. b. Sisigawan sila na umalis sila sa tapat ng inyong bahay. c. Kukuha ka ng tubig at isasaboy sa kanilang pagmumukha. d. Papatuluyin sila sa bahay hanggang sa makaahon sila sa buhay. 24. May dumating na bisita galing sa ibang bansa.Wala ang iyong nanay dahil namalengke ito ng ulam at ang iyong tatay ay nasa trabaho pa niya. Ang mga kapatid mo naman ay nasa paaralan pa para gawin ang proyekto nila. Ano ang iyong gagawin? a. Papatuluyin sa bahay at hahainan ng meryenda. b. Babastusin sila dahil magkakaroon ng pabigat sa bahay. c. Papalayasin sila dahil hindi wala silang karapatan para tumira. d. Pagsasalitaan siya ng masama upang umalis sa aking harapan. 25. Kadarating ng nobyo ng iyong ate na nagtratrabaho sa Saudi Arabia. Nanirahan siya doon ng mahigit 20 taon. Ngayon ikaw ang inatasan ng iyong ate na ipasyal sa inyong lugar dahil hindi rin masyadong alam ng iyong ate ang mga lugar na puwedeng pasyalan ng mga turista. Ano ang iyong gagawin? a. Idadahilan ko na may pagsusulit kami sa susunod na Linggo kaya hindi mo mapapagbigyan ang hiling ng ate mo. b. Wala kang gagawin dahil wala ka naming narinig sa sinabi niya. c. Ipapasyal ko sila pero ililigaw ko ang nobyo ng aking ate para mawala ito sa aming lugar. d. Ipapasyal ko siya sa mga magagandang lugar upang malaman niya ang mga ito. 26. Wala kayong pera sa panahon na may dumating na mga kamag-anak niyo na galing sa inyong probinsya. Makikituloy muna sila kahit isang Linggo upang mailakad ang kanilang sadya sa siyudad. Ano ang posibleng gagawin ng iyong nanay? a. Papaalisin sila sa bahay dahil nakakasikip sila. b. Sasabihin na wala kayong maipapakain dahil wala kayong pera. c. Sasabihan sila na papatuluyin sila pero sila ang bahala sa pagkain nila. d. Papatuluyin sila at igagawan ng paraan para mapakain sila kahit walang pera 27. May dumating na misyonaryo sa inyong lugar at ang iyong bahay ay sobrang laki kaya doon siya titira. Papaano mo pakikitunguhan ang inyong panauhin? a. Tatanungin kung ano ang ayaw niyang hayop para lalagyan ito sa kaniyang kwarto para umalis. b. Papalayasin siya sa bahay dahil wala siyang karapatang tumira doon c. Papatuluyin siya sa bahay at tratratuhin siya ng maayos d. Bawat umaga paparinggan siya hanggang sa kusa siyang aalis. 28. May napadpad na di kilalang tao sa inyong bahay. Natagpuan ang taong iyon na sugatan sa may pampang. Pinatuloy siya ng inyong tatay sa inyong bahay dahil siya ang nakakita. Ano ang iyong gagawin? a. Pakikisamahan siya ng maayos at gagamutin ang mga sugat na natamo niya. b. Papaalisin siya sa bahay dahil hindi siya kabilang sa pamilya. c. Isusuplong sa pulis para malaman kung sino ang gustong pumatay sa kaniya. d. Isusuplong sa pulis para malaman kung sino ang ang pamilya niya. 29. May programa sa paaralan ni Rudy at nangangailangan ang kanilang guro ng isang awit. Si Rudy ay may talent sa pag-awit ngunit siya ay batang mahiyain. Kung ikaw si Rudy ano ang dapat niyang gawin? a. Magtatago dahil ayaw mong ipakita ang iyong kakayahan sap ag-awit. b. Magkukusa na ipakita ang aking talento sa pag-awit. PaGe - 3
 • 4. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net c. Aawayin ang guro kapag pinilit akong umawit. d. Papayag pero kapag araw na mismo ng pag-awit ay hindi ako papasok. 30. Ikaw lamang ang may cellphone na may kamera sa iyong pangkat. Kailangan ng cellphone dahil kukunan ng video ang inyong dula-dulaan na ipapasa kay G. Sadiri. Kapag walang maipasang proyekto ay walang grado sa asignaturang iyon. Ano ang iyong gagawin? a. Hindi ko ipapahiram para damay-damay kami na hindi makakapasa sa nasabing asignatura. b. Gagawa ako ng sarili kong video na ipapasa kay G. Sadiri para sila ay babagsak. c. Itatago ang cellphone at sasabihing nawala ito para hindi kami makakapagpasa d. Ipapahiram ko ang aking cellphone upang lahat kami ay makapagpasa sa nasabing proyekto kay G. Sadiri. 31. Sa lahat sa inyong klase ikaw lamang ang marunong mag- edit ng larawan at video gamit ang kompyuter. Kinakailangan na ang kinuhang video ay ma-edit muna bago ipasa sa inyong guro. Ano ang iyong gagawin? a. Tuturuan ang bawat pangkat kung paano mag-edit ng larawan at video. b. Ituturo lamang sa inyong kapangkat kung paano iyon gawin. c. Hahayaan sila para hindi sila makapasa. d. Tuturuan ang bawat pangkat pero mali pala ang ituturo sa kanila. 32. Nagtatanong ang inyong guro kung sino ang marunong gumawa ng presentation gamit ang MS Powerpoint Presentation. Alam mong marunong si Jest sa paggawa ng binanggit ng guro. Bilang kaibigan papaano mo maipapalabas ang pagkamalikhain ng iyong kaibigan? a. Pagsasalitaan ang kaibigan dahil ayaw ipakita ang kaniyang kakayahan. b. Sasabihin sa kaibigan na panahon na para ipakita ang kaniyang kakayahan. c. Isisigaw na ang kaibigan ko ay marunong sa sinasabi ng guro. d. Sasabihin ko na ako ang marunong kahit ang kaibigan ko ang gagawa nito. 33. May proyekto kayo sa paggawa ng isang paper folding. Hindi ipinaliwanag ng inyong guro kung paano gawin ito. Ano ang puwede ninyong gawin para magawa ito? a. Walang gagawin para magawa ito kasi proyekto lang naman iyon. b. Bibigyan na lamang ang guro ng tsokolate upang magkaroon ng grado sa asignaturang iyon. c. Magsasaliksik sa internet kung papaano gawin ang paper folding upang makapasa sa nasabing asignatura. d. Lalabas na lang sa nasabing asugnatura kasi hindi naman importante iyon. 34. Alin sa mga sumusunod ang hindi nagpapakita ng pagkamalikhain? a. Pagguhit lang ng hindi na kinukulauyan. b. Babaguhin ang mga formation sa sayaw. c. Magsasaliksik sa internet kung paano inawit ang aaawitin. d. Pagandahin ang iginuhit sa pamamagitan ng pagkulay nito. 35. May bisita sa inyong paaralan at naatasan ang inyong pangkat na maging usherette sa pagsalubong ng mga panauhin. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita na magiliw ang pagtanggap sa kanila? a. Ituturo sa kanila ang maling daan kung saan gaganapin ang pagtanggap sa kanila. b. Hindi sila babatiin nang maayos. c. Ituturo kung saan gaganapin ang pagsalubong sa kanila nang at gagamit ng magagalang na pananalita d. Sisigawan sila upang sila ay umalis. PaGe - 4
 • 5. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (2) LAGUMANG PAGSUSULIT SA ESP – V ikatlong markahan Pangalan: ____________________________________ Iskor: _____________ Baytang: _____________________________________ Petsa: _____________ Lagyan ng masayang mukha kung tama ang isinasaad ng pangungusap at mukhang malungkot kung hindi. ______ 1. Laging nakikiisa sa programa ng pamahalaan. ______ 2. Umiwas sa mga gawaing pambayan. ______ 3. Makikibahagi sa pagpapaunlad ng inyong barangay. ______ 4. Hindi dapat maniwala na ang pagkakaisa ay pag-unlad. ______ 5. Handang tumulong sa mga kapwa mamamayan. Isulat ang T kung tama at M kung mali. ______ 6. Nakatutulong sa mga mag-aaral ang pagbabasa at panonod ng mga malalaswang gawain. ______ 7. Isumbong sa mga awtoridad ang mga nagtitinda ng mga malalaswang panoorin at babasahin. ______ 8. Isipin lagi ang magiging epekto ng gagawing pagpapasya. ______ 9. Hindi dapat lumalahok sa mga kampanya laban sa mga malalaswang panoorin at babasahin. ______ 10. Makisiksik ka sa mga mag-aaral na nagsisiksikan palabas ng silid kapag may sunog sa paaralan. ______ 11. Ikaw ay isang guro sa inyong barangay. Ngayon kailangan ka nila sa darating na pista upang maging hurado sa isang patimpalak sa pagsayaw. May lakad ka ng umaga at sa gabi gaganapin ang nasabing programa. Ano ang iyong gagawin? a. Sasabihin na hindi ka makakadalo dahil may lakad ka sa ara na iyon. b. Sasabihin na may papalit na lang o representative para sa programa. c. Dadalo sa programa na labag sa kalooban. d. Dadalo sa programa sa barangay dahil gabi lang naman iyon gaganapin. ______ 12. Si Maria ay isang guro kaya nagbibigay lamang siya ng pera sa barangay bilang kabayaran sa hindi pagdalo sa programa ng barangay na maglinis sa naibigay na lugar na lilinisin. Si Joey ay nagtratrabaho sa isang kompanya. Wala siyang pasok tuwing Sabado at Linggo. Ano kaya ang mabuti niyang gagawin? a. Maglilinis sa naibigay sa kaniya dahil wala naman siyang pasok ng Sabado. b. Aawayin ang taong may pakana ng panukalang iyon. c. Maglilinis nang labag sa kalooban. d. Magbibigay na lang ng pera sa barangay. ______ 13. Nasabi sa pagpupulong sa inyong barangay na ang “pagkakaisa ay susi sa pag-unlad.” May katabi ka na hindi naniniwala ditto. Papaano mo makukumbinsi ang taong iyon na tama ang sinabi ng inyong kapitan? a. Sasabihin na maniwala siya dahil kapitan ang nagsabi. b. Sasabihin na walang kwenta ang sinabi ng kapitan. c. Sasabihin na walng katotohanan ang pinagsasabi niya. d. Sasabihin na tama ang sinabi ng kapitan dahil kung ang isang tao ay naglilinis at ang ilan ay hindi di wala ring silbi ang paglilinis ng isang tao. ______ 14. Naisakatuparan na bawat mamamatay sa inyong barangay ay kailangan na magbigay ng abuloy. Nagkataon na pumunta sa inyong bahay ang taga-singil ng inyong barangay. Ano ang iyong gagawin? a. Hindi magbibigay dahil hindi ko naman kaano-ano ang namatay. b. Magbibigay nang labag sa kalooban. c. Aawayin ang taga-singil upang umalis sa inyong bahay. d. Magbibigay ng tulong kahit kaunti o kung ano ang mayroon. ______ 15. Narinig mo sa isang talakayan na maraming mga Pilipino sa ibang lugar ang di gumagawa ng mabuti. Bilang kabataan, Papaano mo maiaangat ang iyong bansa sa mga balitang ito na di kalugud-lugod sa pagiging Pilipino? PaGe - 5
 • 6. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net a. Gagawa ng kaaya-aya at huwag tutularan ang mga di-mabuting gawi ng mga ibang Pilipino. b. Tutularan ang masamang gawi ng mga ibang Pilipino. c. Ipapangalandakan pa sa ibang bansa na ang ibang Pilipino ay may mga masasamang gawi. d. Huwag na lang makialam na lang sa isyu. ______ 16. Naiwan kayo sa bahay kasama ang iyong bunsong kapatid at ang iyong tiyahin dahil may pupuntahan ang iyong magulang na napakahalaga. Umali sang iyong tiyahin upang mamili ng inyong pagkain sa palengke. Habang wala ang inyong tiyahin, ang iyong kapatid ay may nakitang posporo sa may upuan. Kinuha niya ito at kaniyang nilalaro malapit sa may tangke ng gasul. Eksaktong magluluto ka na sana ng meryenda, nakita moa ng kaniyang ginagawa. Ano ang gagawin mo? a. Sasamahan ang aking kapatid sa paglalaro ng posporo. b. Sasawayin ko ang aking kapatid sa paglalaro nito at aking ipapaliwanag ang puwedeng mangyari kapag ginawa iyon. c. Aawayin ko ang aking kapatid sa kaniyang ginagawa. d. Hahayaan ko siya kasi may isip na naman siya. ______ 17. Habang naglalaro ang iyong kapatid ay may nadampot na kutsilyo sa kaniyang lagayan ng laruan. Hinahawakan niya ito at ipinakita sa iyo. Akala kasi ng kapatid mo ay laruan ang hawak niya. Ano ang gagawin mo kung ikaw lang ang nakakita nito? a. Kukunin ang kutsilyong hawak at sasabihin sa kaniya na hindi iyon laruan. Sasabihin din na iyon ay nakakamatay at nakakasugat sa katawan ng tao. b. Pabayaan na lang siya na laruin iyon dahil hindi naman ikaw ang masusugatan at mamatay. c. Aawayin ang kapatid hanggang sa magalit ito. d. Sisigawan siya upang siya ay matakot. ______ 18. Nasa loob kayo ng mall ng iyong kapatid nang biglang lumindol nang pagkalakas-lakas. Ano ang iyong gagawin? a. Tatalon malapit sa bintana. b. Lalapit sa may hagdanan. c. Magtatago sa ilalim ng mesa. d. Ipagpapatuloy ang paglalakad. ______ 19. Ang iyong lugar ay nasa state of calamity na,pinapalipat na ang lahat ng mga tao sa evacuation center. Ano ang iyong gagawin? a. Lilipat na sa evacuation center upang maging ligtas. b. Hindi ako aalis dahil ayaw kong iwanan ang mga ari-arian na iniwan sa akin. c. Hindi ako maniniwala sa balita na magkakaroon ng bagyo dahil maayos naman ang panahon. d. Pupunta kunwari doon upang makakuha ng relief goods saka uuwi pagkakuha nito. ______20. Alin sa mga sumusunod ang HINDI nagpapakita nang pagiging matalino sa pagdedesisyon? a. Si Martha ay naglalaro ng mga matutulis na bagay kasama ang kaniyang mga kaibigan. b. Ang mga bagay na nakakagawa ng apoy gaya ng lighter at posporo ay nasa tamang lagayan. c. Laging nakikinig sa radio si G. Rafael sa telebisyon o radio kapag may paparating na bagyo. d. Nagtatago sa ilalim ng mesa kapag lumilindol. 21. Habang kayo ay papunta ng Tagaytay City, kumakain kayong magpipinsan ng sitsirya. Nang kayo ay nasa tapat ng GSP Training Center, ubos na ang mga pagkain ninyo. Isa sa mga pinsan mo ang magtatapon ng balat ng sitsirya sa labas ng sasakyan. Ano ang gagawin mo? a. Pabayaan lang siya sa kaniyang ginagawa. b. Sasawayin siya sa kaniyang ginagawa dahil nakakasira iyon sa kalikasan. c. Aawayin siya dahil mali ang kaniyang ginawa. d. Sasabunutan sa kaniyang ginawa. PaGe - 6
 • 7. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net 22. Nang papunta ka sa iyong klasrum, may nakita kang nagkalat na mga papel sa pasilyo. Wala kahit ni isa ang namumulot nito. Wala pang guro kahit ni isa sa oras na iyon. Ano ang gagawin mo? a. Pupulutin lamang iyon kapag may nakakakitang guro. b. Pupulutin ito kahit walang nakakita ni isa. c. Dadagdagan ko ang kalat para mas dumami ito. d. Papagalitan ko ang taong nagtapon ng mga kalat na iyon. 23. Nakita mo ang mga naggagandahang bulaklak sa may parke. Nakalagay doon na bawal mamitas ng mga bulaklak. Ano ang gagawin mo? a. Mamimitas ako dahil wala naming nakakakita. b. Mag-uutos ako ng ibang tao upang mamitas ng nasabing bulaklak. c. Sisirain ko ang halaman na iyon kapag gabi. d. Hindi ako mamimitas dahil ang bulaklak ay nakakapandagdag ng kagandahan sa paligid. 24. Nakita mo na ang iyong kaklase ay nagsusulat o nagvavandal sa pader. Mahigpit na ipinagbabawal ng inyong guro na huwag magsusulat ng kahit na ano sa pader. Ano ang gagawin mo? a. Isusumbong siya sa aming guro kung sino ang nagvandal sa pader. b. Sasamahan siya sa pagsusulat sa pader. c. Aawayin siya. d. Ipagkakalat na siya ang nagsulat sa pader. 25. Alin sa mga sumusunod ang HINDI nagpapakita ng pagpapahalaga sa kalikasan? a. Magtapon ng basura sa tamang basurahan o lalagyan. b. Magsunog ng mga plastik o goma. c. Hindi magsusulat ng kahit saan. d. Hindi sisirain ang mga halaman. 26. Alin sa mga sumusunod ang HINDI nagpapakita ng kasakiman? a. Gumagamit ng dinamita sa pangingisda upang maraming makukuhang isda. b. Pinuputol ang puno sa kagubatan nang walang permiso sa DENR. c. Gumagamit ng baso kapag nagsisipilyo ng ngipin. d. Sinusunog ang mga goma at plastic. 27. Nakita mo na ang sasakyang sinusundan mo ay nagbubunga ng usok. Saang ahensiya pupuwedeng isumbong? a. DepEd(Depeartment of Education) b. BIR(Bureau of Internal Revenue) c. DOLE (Department of Labor and Employment) d.LTO (Land Transportation Office) 28. Nakita mo na ang bata ay magtatapon ng basura sa ilog. Ano ang iyong gagawin? a. Sasabihin ko sa bata na huwag magtapon ng basura dahil namamatay ang mga isda. b. Sasabihin ko sa bata na dagdagan pa ang pagtatapon ng basura sa ilog upang may pagkain ang mga isda. c. Sasabihin ko sa bata na maganda ang kaniyang ginagawa dahil nagiging malinis ang ilog kapag nagtatapon ng basura. d. Sasabihin ko sa bata na ipagpatuloy lang ang kaniyang ginagawa dahil wala naming nakakakita. 29. Kung ikaw ang kapitan sa isang lugar, papaano mo malalagpasan ang problema tungkol sa illegal na Gawain sa inyong lugar. a. Sa pamamagitan ng paggamit ng marahas na pamamaraan b. Sa pamamagitan ng pagpupulong, pagpapaliwaanag at panonood ng video na may kinalaman dito. c. Sa pamamagitan ng pagpapakulong sa mga taong gumagawa ng illegal d. Sa pamamagitan ng pagpapataw ng parusa 30. Ang iyong kapatid ay nagsisipilyo ng kaniyang ngipin. Nakalimutan niyang bukas ang gripo kahit hindi niya ginagagamit. Ano ang iyong gagawin? a. Aawayin ko ang aking kapatid sa kaniyang ginawa. PaGe - 7
 • 8. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net b. Paparusahan siya sa pamamagitan ng hindi paggamit ng tubig sa isang araw. c. Pagsasabihan siya na mali ang kaniyang ginawa. d. Sisigawan ko ang aking kapatid. Panuto: Lagyan ng tsek(/) kung nagpapakita ng pangangalaga sa kapaligiran at ekis (X) naman kung hindi ______ 31. Hindi ko itinatapon sa bintana ng sasakyan ang mga balat ng pagkain matapos kumain kapag ako’y nagbibyahe. ______ 32. Tumatakas ako sa paglilinis ng silid-aralan kapag araw ng paglilinis ng aking pangkat. ______ 33. Nakikiisa ako at tumutulong sa programang pangkalinisan at pangkapaligiran sa aming paaralan. ______ 34. Pinupulot ko ang mga kalat sa pasilyo ng paaralan kahit walang nag-uutos sa akin. ______ 35. Pinipitas ko ang bulaklak sa halamanan. ______ 36. Iniiwan kong bukas ang gripo habang ako ay nagsisipilyo. ______ 37. Nagtatapon ako ng basura sa kanal. ______ 38. Nakikialam ako sa mga nangyayari lalo na sa sobrang pagputol ng puno. ______ 39. Natutuwa ako sa mga samahang nagtataguyod sa pangangalaga ng kapaligiran. ______ 40. Nagtatanim ako g bagong puno kung may pinutol na puno. PaGe - 8
 • 9. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (1) LAGUMANG PAGSUSULIT SA FILIPINO – V ikatlong markahan Pangalan: ____________________________________ Iskor: _____________ Baytang: _____________________________________ Petsa: _____________ I. Pakinggan ang tekstong babasahin ng guro at bilugan ang titik ng tamang sagot. 1. Sino ang naging paro-paro? a. Perla b. Amparo c. Raha d. Paro 2. Saan nakatira ang dalawang magkapatid? a. Laguna b. Calamba c. Tagaytay d. Rizal 3. Ano ang ikinabubuhay ng dalawang magkapatid? a. Pagtitinda ng sampalok c. Pagtitinda ng halaman b. Pagtitinda ng saging d. Pagtitinda ng bulaklak 4. Alin sa mga sumusunod ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa ibaba batay sa napakinggang alamat? I. Hindi nakapagtimpi si Perla sa kapatid dahil nagrereklamo palagi sa ulam kaya napagalitan niya ito. II. May magkapatid na ulila na naninirahan sa isang ilang na baryo sa Laguna. Ito ay sina Amparo na ang palayaw ay Paro, samantalang ang nakababata naman ay si Perla na pawang sumisibol na dalagita. III. Nagpalipat-lipat ito sa mga bulaklak kaya ang alam ni Perla ang lumabas na iyon ay si Amparo.Tinawag niya itong Paro!Paro! Kaya mula noon ang tawag dito ay paro-paro. IV. Sabay nanaog at pumitas ng halaman sa hardin at nagtuloy sa ilog upang pagmasdan ang bulaklak sa kanyang buhok. Pagdukwang niya ay tuloy-tuloy siyang nahulog sa ilog. V. Sa lugar na kung saan nahulog si Amparo ay may lumabas na isang insekto na may pakpak. VI. Sinundan ni Perla ang kapatid dahil sap ag-aalala kay Amparo pero wala siyang nakita kahit anino ng kapatid. a. I,IV,VI,V,III,II b. II,I,IV,VI, V, III c.I, VI, IV,II, V,III d. II, IV,VI,V,I,III II. PAGSASALITA 5. Kung ang sagot sa tanong ay ilog, Ano ang magiging tanong na dapat itatanong? a. Saan pumunta si Amparo nang siya ay napagalitan ng kaniyang kapatid? b. Sino pumunta si Amparo nang siya ay napagalitan ng kaniyang kapatid? c. Kailan pumunta si Amparo nang siya ay napagalitan ng kaniyang kapatid? d. Bakit pumunta si Amparo nang siya ay napagalitan ng kaniyang kapatid? 6. Araw-araw na Gawain ni Romeo pagpasok sa kanilang silid aralan ay tinitignan kung may basura sa loob ng basurahan. Itinatapon niya ito agad-agad nang walang nakakakita. Anong katangian ang taglay ni Romeo? a. tamad b. mayabang c. masipag d. madamot 7. Si Ara kapag may pagkain patago niya itong kinakain sa isang lugar na siya lamang ang nakakaalam. Kapag ang kaibigan niya ay may pagkain, binibigyan naman siya. Anong pag-uugali ang taglay ni Ara? a. mapagbigay b. sakim c. mabait d. madamot 8. Mabilis na naglakad si Erika nang may maramdaman siya na parang may sumusunod sa kaniya. Ano ang ginamit na pang-abay na pamaraan sa pangungusap? a. naglakad b. mabilis c. maramdaman d. sumusunod 9. Alin sa mga sumusunod ang gumamit ng pang-abay na pamaraan? a. Ipinanganak si Louise sa Sta. Rosa City, Laguna. b. Namatay ang asawa ni G. Rodriguez sa Manila Hotel. c. Biglang nahulog si Josh dahil hindi siya kumain. d. Namasyal kami sa Tagaytay City. 10. Alin sa mga sumusunod ang HINDI gumagamit ng pang-abay na pamaraan? a. Malakas na sinuntok ni Jose ang pader ng bahay. b. Padabog na lumabas si Jose. PaGe - 9
 • 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net c. Inilibing ang dating Pangulong Ferdinand Marcos sa Libingan ng mga Bayani. d. Pagalit na kinausap ng guro ang batang nagnakaw. 11. Nagtratrabaho si Vladimir sa Saudi Arabia. Ano ang ginamit na pang-abay na panlunan sa pangungusap? a. Vladimir b. Saudi Arabia c. nagtratrabaho d. sa 12. Alin sa mga pangungusap ang HINDI gumagamit ng pang-abay na panlunan? a. Marahas na pinalo ni Edmar ang kaniyang anak. b. Naligo kami sa dagat ng Puerto Gallera. c. Nagsimba kami sa Quiapo Church. d. Nanood kami ng Sandal Festival sa Liliw. III. PAGBABASA Panuto: Basahin ang pangungusap at ibigay ang kahulugan ng salitang may salungguhit 13. Nagsilbi ang alkalde sa bayan sa loob ng sampung taon. Ano ang pormal na depinisyon ng salitang may salungguhit? a. namigay b. naglingkod c. nagpaalila d. nag-alok 14. Ang watawat ay simbolo ng isang bansang malaya.Ano ang pormal na depinisyon ng salitang simbolo? a. sumasagisag b. nagtataglay c. sumakit d. sumabay 15. Ang panukala ng inhenyero ay magtayo ng dike sa paligid ng ilog, mungkahing isinakatuparan ng local na pamahalaan upang maiwasan ang pag-apaw ng ilog. Ano ang dalawang salitang magkaugnay? a. Inhenyero at dike c. Ilog at local b. Panukala at mungkahi d. Paligid at ilog 16. Iba’t iba ang halaga o presyo ng sinandomeng, denorado, malagkit, at angelica sa pamilihan. Sa anong pangkat kabilang ang mga salitang magkakaugnay? a. Mga uri ng bigas b. Mga tuyong paninda c. Prutas d. Gulay 17. Ang dalagang kadarating ay isang marikit na dalaga. Ano ang kasingkahulugan ng salitang marikit? a. pangit b. matapang c. mabait d. maganda 18. Ang mga bata ay walang takot kahit gabiin sila sa daan. Ano ang kasalungat ng takot? a. duwag b. galit c. intrepido d. gahaman 19. Alin sa mga sumusunod ang HINDI kasingkahulugan ng mahirap? a. maimpluwensiya b. dukha c. naghihikahos d. walang pera IV. Panuto: Basahin ang talaarawan at pag-aralan ang poster upang masagutan ang mga sumusunod na katanungan. Huwebes, Mayo 12,2016 Gabi na nang ako ay makatapos ng aking gawain sa paaralan. Marahil ay ika-7 ng gabi. Madilim na ang buong paligid. Madilim ang landas na aking tatahakin sapagkat nasa liblib na lugar ang paaralang aking pinanggalingan at wala pang ilaw sa daan. Pagdating ko sa ikalawang kanto ay biglang nangalisag ang aking balahibo. Bigla akong nakarinig ng alulong ng aso. Lalo akong kinilabutan at sabay karipas ng takbo. Nakarating ako hanggang sakayan na hindi ko namalayan. Sumakay ako ng jeep hanggang makauwi ng bahay. 20. Anong oras siya nakauwi? a. ika-7 ng umaga b. ika-7 ng gabi c. ika-8 ng umaga d. ika-8 ng gabi 21. Saan siya nanggaling? a. ospital b. simbahan c. paaralan d. palaruan PaGe - 10
 • 11. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net 22. Ano ang paboritong ulamin ng mga Bicolano? a. pagkaing matatamis c. pagkaing maanghang b. pagkaing maaalat d. pagkaing masabaw 23. Kung ang Iloko ay mahilig sa bagoong na isda, Ano ang ginagamit ng mga Bikolano na pamalit sa bagoong? a. sili b. gata ng niyog c. katas ng kamatis d. sampalok 24. Anong sanggunian ang gagamitin kapag nais malaman ang kasaysayan na kung saan ay makatotohanan? a. atlas b. almanak c. ensiklopedya d. magasin 25. Ano ang gagamiting sanggunian ang gagamitin kapag nais malaman ang mga pangyayari na naganap sa inyong lugar? a. atlas b. almanak c. ensiklopedya d. magasin V. PAGSUSULAT 26-28. Sumali sa Paligsahan sa Paggawa ng Poster tungkol sa ipinagbabawal na gamot na itinataguyod ng Kabataang Barangay. Gaganapin ito sa ika-7 ng Disyembre, Sabado sa ganap na ika-8 ng umaga sa Bulwagang Pambayan. Paikliin ang patalastas na nasa ibaba. Gamitin ang pormat sa ibaba. PATALASTAS! Ano: Sino: Saan: Kailan: 29-31. Sumulat ng isang islogan tungkol sa kahalagahan ng edukasyon. 32. Alin ang tamang baybay ng binaggit ng inyong guro? a. compact disc b. kompack dic c. compack disk d. kompak dis 33. Ano ang tamang banghay ng salitang sinabi ng inyong guro? a. regrigaratior b. refrigerator c. reprigerator d. rafrigetor Panuto: Panoorin ang palabas at sagutin ang mga sumusunod na katanungan. 34. Saan nangyari ang napanood na video? a. simbahan b. ospital c. bahay d. kulungan 35. Sino ang pangunahing tauhan sa kuwento? a. Nathaniel b. Super D c. Isko d. Herbert PaGe - 11
 • 12. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net Aytem 1-4 Alamat ng Paru-paro Noong unang panahon ay may magkapatid na ulila na naninirahan sa isang ilang na baryo sa Laguna. Ito ay sina Amparo na ang palayaw ay Paro, samantalang ang nakababata naman ay si Perla na pawang sumisibol na dalagita. Pagtitinda ng bulaklak ang kanilang ikinabubuhay. Magkaiba ang ugali nila, si Amparo ay tamad at walang kinagigiliwang gawin kundi ang lumapit sa mga bulaklak at amuyin ito. Samantalang si Perla naman ay masipag at masinop sa kabuhayan. Likas na mabait si Perla, pasensiya na lamang ang kaniyang ibinibigay sa kapatid na si Amparo na ubod ng tamad. Ngunit isang araw ay naubos na ang pasensiya ni Perla at nagalit kay Amparo na laging nagrereklamo sa kanilang ulam. Galit din na sumagot si Amparo “Anong gusto mo alilain ako at busabusin? Ako ang masusunod dahil ako ang nakakatanda.” Sabay nanaog at pumitas ng halaman sa hardin at nagtuloy sa ilog upang pagmasdan ang bulaklak sa kanyang buhok. Pagdukwang niya ay tuloy-tuloy siyang nahulog sa ilog. Sa pag-aalala para sa kapatid ay sumunod si Perla at kitang-kita niya nang mahulog si Paro sa ilog. Sumigaw ng malakas si Perla “Paro! Paro!", marami ang nakarinig at tinulungan siya ngunit walang Amparo silang nakita. Habang balisang nagmamasid ang mga tao sa ilog, ay may isang bulaklak ang lumutang sa kinahulugan ni Amparo at unti-unti itong gumalaw, dahan-dahang nawala ang hugis bulaklak nito at unti-unting umusbong ang pakpak na may iba’t- ibang kulay. Walang ano-ano ay lumipad at nakita ni Perla na pumunta ito sa halamanan at nagpalipat lipat sa mga bulaklak. Kinutuban si Perla at nasambit niya ang katagang “Paro! Paro!". Simula noon, ang maganda at makulay na munting nilikha ay tinawag ng mga tao na PARU-PARO. PaGe - 12
 • 13. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (2) LAGUMANG PAGSUSULIT SA FILIPINO – V ikatlong markahan Pangalan: ____________________________________ Iskor: _____________ Baytang: _____________________________________ Petsa: _____________ I. PAKIKINIG Pakinggan ang teksto, talata o panutong babanggitin ng guro. Bilugan ang titik ng may tamang sagot. 1. Alin ang iyong magiging sagot? a. b. c. d. 2. Ano ang inyong magiging sagot? a. b. c. d. 3. Saan tumubo ang magandang bulaklak na tinatawag na “nilad”? a. baybayin ng Ilog Pasig c. baybayin ng Ilog Sta. Cruz b. baybayin ng Ilog Quiapo d. baybayin ng Ilog Malabon 4. Ano ang ibig sabihin ng “Tundok”? a. mabundok b. maburol c. mataarik d. mabato 5. Ano ang paksa ng tekstong napakinggan? a. Pag-unlad ng pamayanan c. Kalinisan ng bayan b. Disiplina ng mga tao d. Paglugi ng pamayanan 6. Ano ang diwa ng teksto? a. Pagbabasa ng aklat c. pagbabalot ng aklat b. wastong paghugas ng kamay d. wastong pangangalaga sa aklat 7. Alin sa mga pangungusap ang masasabing ang salitang panlarawan ay pang-abay? a. Matigas ang batong ginamit na pamukpok ng pako. b. Maingat na isinalang ni Maria ang keyk sa oven. c. Mabaho ang prutas na durian. d. Matingkad ang kulay ng damit ni Jessie. 8. Malugod na tinanggap ng mga bata ang magandang bag na galing kay Mayor. Alin ang pang-abay na ginamit sa pangungusap? a. magandang b. malugod c. tinaggap d. bag 9. Ang matibay na lubid sa poste ay mabilis na hinila ni Jeff. Alina ng pang-uring ginamit sa pangungusap? a. lubid b. mabilis c. matibay d. hinila 10. Ang buo_____ daigdig ay tahanan ng bawat tao. Ano nang wastong pang-angkop na gagamitin? a. ng b. g c. na d. nang 11. Dapat natin_____pangalagaan ang mga hayop at halaman. Ano ang wastong pang-angkop ang aakma sa pangungusap? a. na b. nang c. g d. ng 12. Masusukat______wagas ang pag-ibig kung hindi ka iiwan kahit anong pagsubok ang dumating. Ano ang angkop na pang-angkop na gagamitin? a. nang b. na c. g d. ng 13. Alin sa mga pangungusap ang HINDI tama ang ginamit na pang-angkop? a. Ang lumang bag na iyon ay kay Jose. b. Kailangan ng malinis na baso sa asignaturang Agham. c. Ang dakila na lumpo ay si Apolinario Mabini. d. Tayo ay may maitutulong sa Inang mundo. AKO AKO ako AKO PaGe - 13
 • 14. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net 14. Aalis kami sa Laguna sa susunod na buwan. Anong uri ng pang-abay ang nasalungguhitan? a. Panlunan b. pamaraan c. pamanahon d. wala 15. Alin sa mga pangungusap ang may pang-abay na pamanahon? a. Sasama ang mga mag-anak sa amin bukas. b. Bibili kami ng panregalo sa SM Sta. Rosa. c. Masayang nagkainan ang mga d. Magpapagamot ang lola sa Sta. Rosa Med. II. PAGBABASA Panuto: Basahin ang mga pangungusap upang malaman ang kahulugan ng mga salita. 16. Ang babae ay elepante ang kaniyang katawan. Ano ang ibig sabihin ng elepante? a. hayop b. ubod ng taba c. payat d. malaking hayop 17. Maraming biyaya ang natanggap ng mga manggagawa. Ano ang kahulugan ng salitang biyaya? a. trabaho b. tulong c. pag-asa d. paghihintay 18. Gamit nila ang generator nang biglang magbrown out. Ano ang ibig sabihin ng salitang generator? a. Pinagkukunan ng tubig c. imbakan ng pagkain b. pinagkukunan ng kuryente d. pinagkukunan ng dugo 19. Bumili ang tatay ng compact disc upang making ng bagong awitin. Ano ang kahulugan ng salitang may salungguhit? a. Radyo b. telebisyon c. plakang maliit d. lalagyan III. Panuto: Basahin ang talata o teksto at ang mga pangungusap upang masagutan ang mga katanungan. Madalas makagalitan ng guro si Noel. Paano ay napakalikot at napakapilyo niya sa klase. Palipat-lipat siya ng ng upuan at ginugulo niya pati ang ibang bata. Kapag nagliliksyon, sumasagot siya kahit hindi tinatawag. Kung tawagin naman, kadalasan, mali ang ibinibigay na sagot. Nagtatawanan tuloy ang buong klase. Sa pila ay siya ang pinakamaingay. Palagi siyang nangangalabit sa batang katabi o sa nasa unahan niya. Namamatid pa siya sa mga dumaraan. Hindi na malaman ng guro ang gagawin upang mabago si Noel. 20. Sa binasang teksto sa itaa, ano kaya ang gagawin ng guro? a. Papaluin siya b. Papauwiin siya c. huwag na siyang tatanggapin sa klase d. Ipatawag ang magulang niya upang mapag-usapan kung paano siya magbabago. 21. Sa tingin ko, kaya ipinapatupad ni Pangulong Duterte ang pagsugpo laban sa droga dahil ito ang ugat na pinagmumulan ng lahat ng krimen sa bansa. Anong uri ng pahayag ito? a. opinyon b. makatotohanan c. bunga d. sanhi 22. Si Pangulong Rodrigo Duterte ay ang bagong pangulo ng Pilipinas na taga Davao City. Anong kaseng pahayag ito? a. makatotohanan b. bunga c. sanhi d. opinyon 23. Alin angb HINDI opinyon? a. Sa palagay ko, ang Laguna ang pinakamaunlad na lalawigan sa Pilipinas. b. Para sa akin, ang pinakamatalino sa klase ay ang batang may disiplina at marunong sa gawaing akademiko. c. Sa tingin ko, ang gobyerno ng Pilipinas ay punong-puno ng kontrobersiya. d. Ang Pilipinas ay matatagpuan sa kontinenteng Asya. 24. Ano ang tawag sa card catalog na nasa ibaba? Anita A. Bagabaldo et. al. Pagpapaunlad sa Kasanayan sa Pagbasa St. Mary’s Publishing Corporation a. paksa b. may-akda c. pamagat d. a at d PaGe - 14
 • 15. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net 25. Ano ang tawag sa card catalog na nasa ibaba? Pagpapaunlad ng Kasanayan sa Pagbasa (Binagong Edisyon) Anita A. Bagabaldo et. al. a. may-akda b. a at c c. pamagat d. paksa 26. Kapag ang alam mo lamang ay ang pamagat ng hahanapin mong kuwento sa aklat na iyon. Anong uri ng card catalog ang gagamitin mo? a. b at d b. paksa c. pamagat d. may-akda 27. May kamag-anak si Rosy na taga- Manila na namatay na. Hindi niya pa ito napupuntahan kahit kailan dahil wala rin siyang komunikasyon sa mga ito. Anong bahagi ng pahayagan ang kaniyang babasahin? a. Balitang Komersyo b. Obitwaryo c. Balitang Isports d. Anunsyong Klasipikado 28. “Tumaas ba ang palitan ng dolyar?” tanong ng tatay. Anong bahagi ng pahayan ang babasahin mo? a. Palakasan b. Lifestyle c. Libangan d. Negosyo 29. “ Mga pulis sa Sta. Rosa, pinarangalan ng Pangulo.”Saan kaya mababasa ang buong detalye ng balita? a. Balitang Panlalawigan b. Obitwaryo c. Balitang Isports d. Anunsyong Klasipikado IV. PAGSUSULAT Panuto: Basahin ang teksto sa ibaba at igawan ng timeline. Gamitin ang pormat na nasa ibaba.(30-32) Si Benigno Simeon Cojuanco Aquino III ay nagmula sa isang angkan ng mga pulitiko. Ipinanganak noong Pebrero 8, 1960. Ang kanyang ama, si BenignoAquino,Jr.ay naging senador ng Pilipinas noong 1967-1972. Matapos maglingkod sa pribadong sektor nang halos 11 taon,si Noynoy ay nahalal bilang kinatawan ng Ikalawang distrito ng Tarlac noong 1988. Siya ay nanatili sa posisyong ito hanggang 2007. Noong Mayo 14, 2007 nahalal siya bilang senador. Matapos ang kamatayan ng kanyang ina, naging matindi ang panawagan ng sambayanan na tumakbo siya bilang pangulo ng Pilipinas. Sa kanyang inagurasyon na ginanap sa Luneta noong Hunyo 30,2010, sinabi niya na ang kanyang layunin sa buhay ay simple lang: ang tapat sa kanyang mga magulang at sa bilang isang marangal na anak, mabait na kuya at mabuting mamamayan. 33-34. Isulat nang tama ang liham na ididikta ng inyong guro. 35-36. TALAMBUHAY NI BENIGNO AQUINO III PaGe - 15
 • 16. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net 37-38. Basahin ang teksto at iguhit ang paksa nito Ang mga luntiang bagay na ating nakikita sa paligid ay mga halaman. Ngunit hindi lahat ng halaman ay luntian. May mga halamang namumulaklak at mayroong hindi. May iba’t ibang bahagi ang halaman: ugat, sanga, dahon, bulaklak at bunga. Tumutubo ang halaman kahit saang panig ng daigdig. May mga napakaliit at may mga napakalaki. Tumutubo ang mga ito hindi lamang sa mga natutubigang lupa kundi gayundin sa mga dagat, ilog, lawa, latian, disyerto, batuhan at kahit na sa mga sanga o lumang piraso ng puno. V. PANONOOD Panuto: Panoorin ang video at sagutin ang mga katanungan. 39. Ang mga tauhan ba ay nagsadula nang maayos? a. Oo b. Hindi c. Marahil d. Siguro 40. Ang tagpuan ba ay akma sa nais iparating? a. Hindi b. Siguro c. Hindi d. Oo Para sa Guro: Aytem 1 Gumuhit ng isang tatsulok na may katamtaman ang laki. Sa ilalim ng tatsulok bandang gitna, gumuhit ng parihabang patayo na hindi malapad.Sa ibabaw ng tatsulok, gumuhit ng bituin na dapat nakadikit sa tatsulok. Aytem 2 Gumuhit ng isang bilog na may katamtaman ang laki. Sa loob ng bilog, gumuhit ng parisukat. Sa loob ng parisukat, isulat ang salitang ako sa malalaking titik. Aytem 3 at 4 Aytem 5 Malaki ang ipinagbago ng pamayanan. Dati-rati, ang mga dumi ay nagkalat. Gabundok ang mga tambak ng basura at naglipana ang mga langaw. Ngayon, maaliwalas na ang mga pook. Walang basurang nagkalat. Natuto nang magwalis ng sari-sariling bakuran ang mga mamayan. Bukod sa malinis ay natatamnan na rin ng mga gulay ang dating lupang tiwangwang. Nakadaragdag ang mga gulay na ito sa sariling panustos na pagkain ng mga mag-anak. Nang magkaroon ng iba’t ibang kilusan para sa pangkapaligiran, luminis at gumanda ang tanawin. Sumipag ang mamamayan. Isa itong tanda ng kaunlaran. PaGe - 16
 • 17. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net Aytem 6 Marunong magpahalaga sa kaniyang aklat si Raul. May balot ang lahat ng kaniyang aklat. Naghuhugas muna siya ng mga kamay bago hawakan ang mga ito. Marahan at maingat niyang binubuklat ang mga pahina. Hindi niya sinisingitan ng lapis o anumang bagay na makapal ang pagitan ng mga pahina. Hindi niya ito sinusulatan. Pagkatapos niyang gamitin ang isang aklat, ibinabalik niya ito sa sadyang lalagyan. Maingat si Raul sa kaniyang mga aklat at inaasahan din niyang iingatan ang mga ito ng kaniyang mga kaibigang nanghihiram. Aytem 33-34 Arcillas St. Sta. Rosa City, Laguna November 2, 2016 Mahal kong Mitch, Ang aming samahan ay magkakaroon ng fund raising sa pamamagitan ng pangangaroling sa bawat bahay. Ang pera ay mapupunta sa mga batang walang makain at naghihirap. Alam naming na magaling kang umawit dahil malamyos ang iyong tinig. Sana makasama ka sa amin. Inaasahan naming ang iyong pagsali. Tapat na sumasainyo, Rene Asiatico PaGe - 17
 • 18. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (1) LAGUMANG PAGSUSULIT SA MAPEH – V ikatlong markahan Pangalan: ____________________________________ Iskor: _____________ Baytang: _____________________________________ Petsa: _____________ MUSIKA I. Piliin at bilugan ang tamang titik sa mga sumusunod na tanong. 1. Ang disenyo o istruktura ng anyong musical na may isang verse na di inuulit ang pag-awit ay tinatawag na ________? A. Unitary B. Strophic C. Verse D. Phrase 2. Ang __________ay binubuo ng dalawa o higit pang verse na inuulit ang tono sa bawat verse. A. Unitary B. Strophic C. Verse D. Phrase 3. Ang isang halimbawa ng isang awiting nasa unitary form ay ___________. A. Bayan Ko B. Lupang Hinirang C. Pilipinas Kong Mahal D. Santa Clara 4. Ilang linya o phrase mayroon ang awit na Silent Night? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 5. Anong anyong musical ang awit na Amazing Grace? A. Phrase B. Verse C. Unitary D. Strophic ARTS II. Isulat TAMA kung tama ang pahayag at MALI kung mali. ______ 6. Ang alamat ay kawili wiling basahin lalo’t mahusay ang pagkakasulat. ______ 7. Ang lahat ng bansa ay halos ay may alamat. ______ 8. Ang alamat ay kwento tungkol sa pinanggalingan ng isang bagay. ______ 9. Ang Pilipinas ay walang alamat na naisulat sa kasaysayan ng Panitikan. ______ 10. Ang isang halimbawa ng alamat sa Pilipinas ay ang alamat ng Bundok Makiling. PHYSICAL EDUCATION 11-12. Magbigay ng 2 sangkap ng Physical Fitness. 13-15. Magbigay ng 3 Physical Activity na ginagawa mo araw-araw. HEALTH IV. Tukuyin kung ang sumusunod na pangungusap ay pagbabagong emosyonal o pagbabagong sosyal sa panahon ng pagbibinata at pagdadalaga. ___________ 16. Nahihilig sa pakikipagkaibigan. ___________ 17. Mapili sa damit na isusuot. ___________ 18. Pagiging maayos sa sarili. ___________ 19. Pagtanggap ng resposibilidad. ___________ 20. Paghanga sa iba o pag idolo sa isang tao na kanilang nagiging inspirasyon sa pag-abot ng kanilang pangarap. PaGe - 18
 • 19. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (2) LAGUMANG PAGSUSULIT SA MAPEH – V ikatlong markahan Pangalan: ____________________________________ Iskor: _____________ Baytang: _____________________________________ Petsa: _____________ MUSIKA I. Pag-aralan ang iskor ng awit at sagutin ang mga sumusunod na tanong: 1. Ilang phrase mayroon ang awit? ______ 2. Ilan ang verse ng bawat phrase? ______ 3. Anong anyong musical ang awit na ito? ______ 4. Ano ang simbolo na makikita sa tabi ng time signature? ______ 5. Ano ang time signature ng awit na ito? ______ ARTS II. Piliin ang tamang titik sa bawat bilang. 6. Ang _______________ ay isa sa mga gawaing pansining na magagawa sa pamamagitan ng pag-iwan ng bakas ng isang kinulayang bagay. A. painting B. mural C. collage D. paglilimbag 7. Ayon sa ating napag-aralan ang mga sumusunod ay maaaring magamit upang makagawa ng isang likhang-sining maliban sa isa: A. linoleum B. hairpin C. sole of shoes D. softwood 8. Ang bagong pamamaraan ng paglilimbag ay ang pagsasalit ng disenyo sa pamamagitan ng pagpipinta ng isang ________ ? A. bagay B. kulay C. tao D. likhang-sining 9. Ang _________ ay isang prisipyo ng sining na nalilikha sa pamamagitan ng mga galaw ng disenyo. A. ritmo B. kulay C. tinta D. melodiya 10. Bakit natin kailangang matutunan ang paglilimbag? A. para makapag yabang B. para may maibenta pag walang pera C. dagdag kaalaman D. dahil sinabi ng guro PHYSICAL EDUCATION III. Isulat ang T kung ang mga sumusunod ay nakatutulong sa pagpapaunlad ng kahutukan (flexibility) at M kung hindi naman. ______ 11. Pag-abot ng bagay sa isang mataas na lugar ______ 12. Pag-unat ______ 13. Pagwawalis sa hardin ______ 14. Paggymnastics ______ 15. Pagballroom dancing HEALTH IV. Magbigay ng 5 pagkain na may caffeine (16-20) PaGe - 19
 • 20. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net K E Y S 1. 4 11. T 2. 1 12. T 3. UNITARY FORM 13. M 4. SHARP 14. T 5. THREE QUARTER 15. M 6. D 16. 7. B 17. 8. A 18. 9. A 19. 10. C 20. ** Maaring eto ang kanilang sagot, SoBe No Fear Monster energy drink Rockstar energy drink Red Bull energy drink Jolt cola Mountain Dew Coca-Cola Diet Coke Pepsi 7-Up Brewed coffee (drip method) Iced tea Cocoa beverage Chocolate milk beverage Dark chocolate Milk chocolate Jolt gum Cold relief medication Vivarin Excedrin extra strength PaGe - 20
 • 21. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (3) LAGUMANG PAGSUSULIT SA MAPEH – V ikatlong markahan Pangalan: ____________________________________ Iskor: _____________ Baytang: _____________________________________ Petsa: _____________ MUSIKA I. Tukuyin kung ano ang timbre ng mga sumusunod na mang-aawit. __________ 1. Regine Velasquez __________ 2. Angeline Quinto __________ 3. Jessa Zaragoza __________ 4. Darrel Espanto __________ 5. Daniel Padilla ARTS II. Magbigay ng limang mga patapong bagay na maaaring gamitin sa paglilimbag. 6-10 6. __________ 7. __________ 8. __________ 9. __________ 10. __________ PHYSICAL EDUCATION III. Isulat ang T kung tama at M kung Mali. ______ 11. Ang koordinasyon ng mata at kamay ay kailangan mo upang maisulat mo ang iyong binabasa, makasalo ka ng bola o bagay o masalang ang paparating na bagay na maaaring tumama sa iyo. ______ 12. Ang koordinasyon naman ng kamay at paa ay mahalaga sa iyong paglalakad, pagsasasayaw, paglalaro, at paggawa ng pang-araw-araw na gawain. ______ 13. May mga pagaaral na nagsasabing nakalilinang nga ng eye-hand coordination ang paglalaro ng computer games ngunit dapat ito ay gawin nang madalang lamang dahil nakakakonsumo ito ng maraming oras. ______ 14. Mahalaga pa rin para sa batang katulad mo na matutong magbaha-bahagi ng oras para sa pag-aaral, paglalaro, pagtulong sa bahay, at iba pang makabuluhang gawain sa pang-araw- araw. ______ 15. Ang koordinasyon bilang sangkap ng fitness ay malilinang at mapauunlad sa pamamagitan ng mga gawaing pisikal. HEALTH IV. Tukuyin ang mga uri ng prutas o gulay na pinagmulan ng mga substansya na inihahalo sa ilang produkto gaya ng kape. Buuin ang salita sa pamamagitan ng pagsulat sa patlang ng mga nawawalang titik. 16. Prutas na hugis puso at may kulay na pula, mayroong din berde ginagawang alcohol ___a___s___na____ 17. Ito ay prutas hugis bilog na maliliit na ginagawa ding alcohol ang katas ___b___s 18. Isang prutas na malambot maraming buto at kulay pula na pinagmulan din caffeine K___m ___ ___I ___ 19. Ito ay mahaba at may kulay ube na pinagmulan ng nikotina _____ a _____ o ______ g 20. Halaman na may maliliit na dahon ginagamit na sangkap sa sigarilyo _____ o ______a ______ o PaGe - 21
 • 22. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (2) LAGUMANG PAGSUSULIT SA ARALING PANLIPUNAN – V ikatlong markahan Pangalan: ____________________________________ Iskor: _____________ Baytang: _____________________________________ Petsa: _____________ I. Panuto: Tradisyunal o Di-Tradisyunal.Isulat sa sagutang papel ang titik T kung Tradisyunal ang tinutukoy na bahaging ginampanan ng kababaihan sa lipunan at DT kung hindi. ______ 1. Hindi sila pinahintulutang makilahok sa mga gawaing panlipunan, ekonomiko, at pampolitika. ______ 2. Hindi sila pinahihintulutang makihalubilo sa mga lalaki, lalo na sa mga gawaing pampamayanan. ______ 3. Nakipaglaban upang isulong ang kalayaan ng bansa. ______ 4. Nagtangan sila ng mahalagang gampanin sa tahanan at lipunan. ______ 5. Maaari silang magmana ng ari-arian, makipagkalakalan at maging pinuno ng barangay kapag walang lalaking papalit. II. Isulat ang mga titik na KSP sa patlang kung ito ay tumutukoy sa sistema ng kalakalan ng sinaunang Pilipino at KKE naman kung tumutukoy ito sa kalakalan sa panahon ng kolonyalismong Espanyol. ______ 6. Ang sistema ng kanilang pangangalakal ay barter o palitan, kung saan ang dalawang mangangalakal ay magpapalitan lamang ng kani-kanilang mga kalakal. ______ 7. Ang mga kalakal tulad ng seda mula sa China at mga pampalasa ay inilululan sa galyon. Pagdating nito sa Acapulco ipinagbibili ang mga ito sa higit na mataas na halaga. ______ 8. Sa huling bahagi ng panahon ng bato, naging masigla ang dayuhang kalakalan dahil sa higit na mainam ang transportasyong pandagat. Bunga nito, napayaman ang kulturang Pilipino dahil sa pakikipag-ugnayan sa mga dayuhan. ______ 9. Ito ay tinuring na higit na nakasama at hindi nakabuti sa kalagayang pangkabuhayan ng bansa. ______ 10. kalakalang ito ang naging daan ng pagpapalitan ng kulturang Kanluran at Silangan. III. Piliin sa kahon ang titik ng tamang sagot at isulat ito sa patlang. A. Pamahalaang Local D. Pamahalaang Sentral B. Pamahalaang Barangay E. Datu C. Pamahalaang Sultanato ______ 11. Nagmula sa salitang balanghay o balanghai na tawag sa mga sasakyang-pandagat ng mga Malay. ______ 12. Ikalawang antas ng pamamahala ng mga Español sa Pilipinas. Ito ang pamahalaang umusbong mula sa sistemang encomienda na unang ginamit ng mga dayuhan. ______ 13. Pamahalaang dinala ng mga Muslim sa ating bansa. itinatatag ito ni Shariff Abu Bakr. ______ 14. Tawag sa pinuno ng Barangay. ______ 15. Maihahalintulad sa ehekutibong sangay ng pamahalaan sa kasalukuyan. Ang itinatag ng mga Español ang may kapangyarihang mamahala sa buong kolonya. Ito ang nagsilbing kapalit ng iba’t-ibang barangay na kanilang inabutan sa Pilipinas. IV. Piliin sa ibaba ang mga tamang kasagutan. Gunitain ang Kapanganakan ni Hesus pagsalu-salo Pag-alala sa kapanganakan o pagkamatay ng santo magalang Sambahin ang Panginoong Hesus 16. Isa sa layunin ng pagdiriwang ng pasko ay __________________. 17. Ang pagiging _______________________ sa matatanda ay isang kaugalian na itinuro sa atin ng mga Kastila na hanggang sa kasalukuyan ay ating isinasagawa. 18. Ang ginampanan ng Kristiyanismo sa kultura ng Pilipino sa pista ay _________________. 19. Isa sa ginampanan ng Kristiyanismo sa tradisyon at kultura ng mga Pilipino ay ang __________ng pamilya tuwing may okasyon. 20. Ang pagdarasal ay isa sa mga kultura na itinuro ng Kristiyanismo na layunin nito ay ________________. PaGe - 22
 • 23. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (3) LAGUMANG PAGSUSULIT SA ARALING PANLIPUNAN – V ikatlong markahan Pangalan: ____________________________________ Iskor: _____________ Baytang: _____________________________________ Petsa: _____________ I. Panuto: Isulat ang TAMA kung wasto ang pahayag at MALi kung hindi wasto. Isulat ang tamang sagot sa patlang. ______ 1. Ang mga panahanan sa panahon ng Espanyol ay higit na malalaki at matitibay dahil ang mga ito ay yari sa pawid. ______ 2. Ang bahagi sa likod ng bahay kung saan inilalagay ang mga pinggan, palayok, at iba pang mga kagamitan ay tinatawag na banggera. ______ 3. Sa panahon ng pananakop, lahat ng mga katutubong Pilipino ay napalitan ang dati nilang panahanan sa bahay na gawa sa bato o tisa. ______ 4. Ang nasa pinakamataas na antas ng mga mamamayan ay ang mga Indio na binubuo ng mga Espanyol na pinanganak sa Espanya. ______ 5. Ang pinakamataas na antas na maaaring maabot ng isang katutubong Pilipino ay ang Mestizo o mga hindi purong Pilipino. ______ 6. Ang mga babae sa ilalim ng pamahalaang kolonyal ay mayroong mataas na kalagayan sa ating lipunan. ______ 7. Pinag-aaral ang mga kababaihan sa mga kolehiyo at beaterio upang maihanda silang maging ina ng tahanan o magmadre. ______ 8. Ang mga kababaihan ay pinahihintulutang pumasok sa kolehiyo ng medisina at abogasya. ______ 9. Sa sistemang bandala pinalalakas ng isang bansa ang kanyang ekonomiya sa pamamagitan ng pagpaparami ng pagluwas ng produkto kaysa pag-angkat. ______ 10. Ang kalakalang galyon ay ang pagpapalitan ng kalakal ng Tsina at Mexico. ______ 11. Ang tanging partisipasyon ng mga Pilipino sa kalakalang galyon ay magsilbing polista. ______ 12. Merkantilismo ang tawag sa mga produkto o kalakal na eksklusibong pag-aari ng isang tao o grupo. ______ 13. Pinasimulan ni Jose Basco sa Pilipinas ang sistema ng monopolyo. ______ 14. Naging sentro ng kalakalang galyon ang mga daungan ng Pilipinas subalit hindi masyadong nakalahok sa kalakalang ito ang mga produkto ng mga katutubong Pilipino. ______ 15. Sapilitang binibili ng pamahalaan ang mga ani ng katutubo, kapalit ng cedula sa sistemang bandala. II. Basahin ang mga sumusunod na pahayag at isulat sa patlang ang titik ng tamang sagot. ______ 16. Ang unang aklat na nailimbag sa Pilipinas noong 1593. A. Florante at Laura C. Doctrina Christiana B. Del Superior Gobierno D. La Solidaridad ______ 17. Sa Katolisismo, ang pagkakaloob ng kapatawaran ng mga kasalanan ay matatanggap sa _____. A. penitensya B. indulgencia C. kumpisal D. pag-aayuno ______ 18. Ang Colegio de Nuestra Señora del Santisimo Rosario na itinatag noong 1611 ay kilala ngayon bilang ___. A. Unibersidad ng Santo Tomas C. Colegio de San Ignacio B. Ateneo de Manila University D. University of the Philippines ______ 19. Pinakatanyag na nobelang isinulat ni Dr. Jose Rizal. A. Ibong Adarna C. Urbana at Feliza B. Biag ni Lam-ang D. Noli Me Tangere at El Filibusterismo ______ 20. Ang Spoliarium, na siyang nagpahiwatig noon na kayang maging mahusay ng mga ordinaryong Pilipino sa larangan ng pagpipinta ay iginuhit ni ______. A. Felix Hidalgo B. Antonio Luna C. Juan Luna D. Jose Rizal ______ 21. Instrumentong pangmusikang nakalagak sa simbahan ng Las Piñas. A. Konserbatoryo ng Musika C. Obserbatoryo ng Maynila B. Musikang Buho D. Organong Kawayan ______ 22. Sa panahon ng mga Espanyol, ang mga aralin ay nakapokus sa Katekismo, lingguwistika, at __________. A. sining B. pagluluto C. aritmetika D. agham ______ 23. Ito ay itinatag ng mga Heswita noong 1865 na nagbibigay ng mga babala at tala hinggil sa mga kalamidad. A. Konserbatoryo ng Musika C. Obserbatoryo ng Maynila B. Musikang Buho D. Organong Kawayan ______ 24. Kalendaryong ipinagamit ng mga Espanyol. A. Kalendaryong Gregorian C. Kalendaryong Hebrew B. Matandang Kalendaryo D. Kalendaryong Katoliko ______ 25. Ang mga sumusunod ay mga pagtatanghal sa entablado na impluwensya ng mga Espanyol MALIBAN sa isa, alin ito? A. moro-moro B. komedya C. sarsuwela D. pasyon PaGe - 23
 • 24. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net III. Isulat kung O - OPINYON o K - KATOTOHANAN. ______ 26. Likas sa mga Pilipino ang pagkamalikhain at pagkahilig sa musika. ______ 27. Ang naging impluwensiya ng mga Espanyol sa ating kultura ay kakaunti lamang. ______ 28. Ang mga pinta o tattoo sa katawan ng mga katutubo ay patunay sa kahusayan ng mga Pilipino sa pagpipinta. ______ 29. Madaling natutuhan ng mga Pilipino ang mga sayaw na cariñosa, pandanggo, at La Jota. ______ 30. Ang La Solidaridad ay isa sa mga pahayagang nakatulong sa mga propagandistang ipahayag ang kanilang mga opinion at saloobin. ______ 31. Nakatulong ang pagbubukas ng kursong medisina at parmasiya sa Unibersidad ng Santo Tomas upang lalong umunlad ang agham sa bansa. ______ 32. Sa aming palagay ay nakatulong nang malaki ang mga gobernador- heneral sa pagpapaunlad ng agham sa bansa. ______ 33. Sinasabing ang mga putaheng tulad ng menudo, adobo, sarciado, pochero, at mechado ay nanggaling sa mga Espanyol. ______ 34. Sa pag-aangkop ng kulturang dayuhan, lahat ng mga kulturang dinala ng mga Espanyol ay tinanggap at ginawang lahat ng mga katutubong Pilipino. ______ 35. Maaaring nagtiyaga lamang ang mga paring Espanyol kaya’t nadagdagan ang kaalaman sa panitikan ng mga Pilipino. ______ 36. Ipinakita ng mga Pilipino ang kanilang husay sa paglilok sa pamamagitan ng mga gawang rebultong kahoy at bato sa mga simbahan. ______ 37. Hindi pinayagang makapag-aral ng medisina at abogasya ang mga kababaihan noon marahil ay natatakot ang mga Espanyol na mas magiging magaling ang mga kababaihan sa kanila. ______ 38. Karaniwang ang mga panitikang naisulat sa panahong ito ay pawang may kaugnayan sa relihiyon. ______ 39. Nahirapan ang mga Pilipino sa paggamit ng alpa, byulin, gitara, at piano kaya’t nanatiling tambol ang kanilang mga isntrumentong pangmusika. ______ 40. Nagwagi sa patimpalak sa pagpipinta sa ibang bansa ang mga pintor na sina Juan Luna at Felix Resurreccion Hidalgo. ______ 41. Ang kulturang Espanyol ay iniangkop sa ating kultura at naging dahilan upang madagdagan at mapayaman ang ating kaalaman sa maraming bagay. ______ 42. Marahil kung hindi isinaayos ng mga Espanyol ang ating kasalukuyang kalendaryo ay matandang kalendaryo pa rin ang ating ginagamit. ______ 43. Kapag may patay ay nakagawian nang maglaro ng duplo at karagatan ng mga Pilipino noon. ______ 44. Ang pahayagang La Solidaridad ay ang tanging pahayagan lamang na nailathala sa panahon ng mga Espanyol. ______ 45. Hanggang sa kasalukuyan ipinagdiriwang pa rin ng mga Pilipino ang kapistahan ng mga santo ng bawat bayan. IV. Panuto: Bilugan ang mga salita o produktong impluwensya ng mga Espanyol: sungka adobo sombrero moro-moro baraha pansit sapatos hamburger sabong paella empanada embutido longganisa panyeta tattoo callos alpa computer polka hotdog PaGe - 24
 • 25. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (4) LAGUMANG PAGSUSULIT SA ARALING PANLIPUNAN – V ikatlong markahan Pangalan: ____________________________________ Iskor: _____________ Baytang: _____________________________________ Petsa: _____________ I. Isulat sa patlang ang ibig sabihin ng letrang pinag-uusapan. ____________ 1. Sinong FM ang nanguna sa paghahanap sa Moluccas at unang Espanyol na nagtangkang sakupin ang Pilipinas. Napatay ng grupo ni Lapulapu. ____________ 2. Ang H na munting pulong unang pinagdaungan ng mga Espanyol. ____________ 3. Si Raja K ang unang katutubong nakipagsandugo sa mga Espanyol. ____________ 4. Tatlong T na bilang ng taong nasakop ng Espanya ang Pilipinas. ____________ 5. Ang L na sinasabing unang pinagdausan ng misa sa bansa. ____________ 6. Sinong L ang itinuturing na unang bayani ng bansa? ____________ 7. Ang ekspedisyong pinamunuan ni M.L.D.L. ay ang nagpasimula ng matagumpay na pananakop ng Espanya sa Pilipinas at siya ring naging unang gobernador-heneral ng bansa. ____________ 8. Ang lalawigan ng C ang naging unang panahanan ng mga Espanyol sa bansa. Ito ay matatagpuan sa Visayas at tinawag ding Santissimo Nombre de Hesus. ____________ 9. Ang pamahalaang S ay ang uri ng pamahalaang itinatag ng mga Muslim sa Mindanao. Sultan ang tawag sa pinuno ng pamahalaang ito. ____________ 10. Tatlong K na pangunahing layunin sa pagsakop ng Espanya sa ating bansa. II. Basahin ang mga sumusunod na pahayag at isulat sa patlang ang FACT kung ang pahayag ay tama, BLUFF kung ito ay mali. ______ 11. Ang pamahalaang pambansa ay hinati sa maliliit na yunit upang higit na mapadali ang pamamahala sa bansa. ______ 12. Ang pinakamalaking pagbabagong pulitikal na ipinatupad ng Espanya sa Pilipinas ay ang pagtatalaga ng mga prayle bilang mga pinuno ng bawat kolonya. ______ 13. Maihahalintulad ang pamahalaang sentral sa ehekutibong sangay ng pamahalan sa kasalukuyan. ______ 14. Ang pagiging vice real patron ang nag-alis ng kapangyarihan sa gobernador-heneral na makialam sa mga gawaing pansimbahan. ______ 15. Ang pagkagobernador-heneral ang pinakamatas na tungkuling maaaring gampanan ng isang Pilipino noon. ______ 16. May kapangyarihan ang gobernador-heneral na magpatawad sa mga criminal o taong nagkasala sa pamahalaan. ______ 17. Naging matagumpay ang hari ng Espanya na masupil ang pang-aabuso ng mga pinuno sa bansa dahil naging tapat ang lahat ng tagasiyasat at visitador na ipinadala sa Pilipinas. ______ 18. May kapangyarihan ang gobernador-heneral na hindi ipatupad ang ilang batas sa kanyang nasasakupang kolonya na tinatawag itong Consejo de las Indias. ______ 19. Tanging ang kapangyarihang magpatupad lamang ng batas ang kayang gawin ng isang gobernador-heneral. ______ 20. Ang Real Audiencia ay ang pinakamataas na hukuman sa kolonya, na may tungkuling duminig sa mga usaping kriminal at sibil. III. Isulat sa patlang ang PS kung ito ay tumutukoy sa pamahalaang sentralisado at PL kung tumutukoy ang pahayag sa pamahalaang lokal. ______ 21. Ang ayuntamiento na pinamumunuan ng alcalde-mayor ay bahagi ng pamahalaang ito. ______ 22. Ang kapangyarihan ng pamahalaan ay nagmumula sa pamahalaang pambansa. ______ 23. Ang pueblo, bayan, at barangay ay kabilang sa pamahalaang ito. ______ 24. Ang sistema ng pamahalaang ito ay unang ibinatay sa sistemang encomienda. ______ 25. Isang gobernador-heneral ang namumuno rito. ______ 26. Ito ang bumuo sa mga hiwa-hiwalay na barangay ng mga katutubong Pilipino. ______ 27. Ito ang pamahalaang binubuo ng mallit na yunit. ______ 28. Pinamumunuan ng alcalde mayor o corregimiento. ______ 29. Sakop nito ang pamamahala sa buong kapuluan at nasa ilalim nito ang pangangasiwa sa pamahalaang lokal. ______ 30. Sumasaklaw ito sa pagpapanatili ng kapayapaan, kaayusan, at katarungan sa mga gawaing pampubliko at iba pang bagay na may kaugnayan sa bansa. PaGe - 25
 • 26. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net IV. Ayusin ang mga halo-halong letra o titik upang mabuo ang hinihinging sagot sa bawat pahayag. ____________ 31. Tagapagsiyasat na ipinadadala ng hari ng Espanya para magmasid sa kalagayan ng bansa. D O R I V I S A T ____________ 32. Sa sistemang ito unang ibinatay ang pamahalaang local na pinamumunuan ng isang encomendero. D A N E M O C E I ____________ 33. Prosesong isinasagawa upang maimbestigahan ang dating gobernador- heneral at mga kasamang opisyal sa kanilang panunungkulan. D S I E N C I A R E ____________ 34. Pinakamataas na hukuman sa bansa noong panahon ng Espanyol. I A I C N E D U A L A E R ____________ 35. Pinakamaliit na yunit ng pamahalaan noon. A G Y R N A A B ____________ 36. Pamahalaan ng malalaki at mauunlad na lungsod. I M N E O Y T U A N A T ____________ 37. Lugar na lubos na nasakop na at kumikilala na sa pamahalaang Espanyol. I A D L A C L A ____________ 38. Lalawigang hindi pa lubos na nasasakop ng mga Espanyol. R R O C E G I T O E M N I ____________ 39. Kinatawan ng konseho sa kolonya. O R Y C E I V ____________ 40. Kapangyarihan ng gobernador-heneral na suspindihin o hindi sundin ang mga batas galing sa hari ng Espanya na hindi angkop sa kalagayan ng bansang kanyang pinamumunuan. S M U A L P E C IV. Isulat ang TAMA o MALI . ______ 41. Nakatulong ng malaki ang mga cabeza de barangay sa mga Espanyol sa pananakop ng Maynila at ilang kalapit na lugar nito sa Luzon. ______ 42. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng wika ng mga katutubo, ang mga misyonero ay madaling tinanggap ng ilang mga tribo. ______ 43. Malaki ang kagustuhan ng mga Espanyol na masakop ang Pampanga dahil sa napabalitang mayroon itong deposito ng ginto. ______ 44. Isa sa mga dahilan kung bakit bigo ang mga Espanyol sa pagsakop sa Mindanao sapagkat organisado at bihasa sa pakikidigma ang mga Sultanato sa Mindanao. ______ 45. Ginalugad ni Miguel Lopez de Legazpi ang bahaging hilaga ng Luzon at naitatag ang Villa Fernandina, na ngayon ay ang Lungsod ng Vigan sa Ilocos Sur. ______ 46. Ang mga “Tinggian” ay kilalang namumugot ng ulo. ______ 47. Madaling tinalikuran ng mga Muslim ang relihiyong Islam at niyakap ang relihiyong Kristiyanismo na dinala ng mga Espanyol. ______ 48. Nagkaroon ng iba’t ibang kasunduan sa pagitan ng Moro at mga Espanyol. ______ 49. Ilan sa mga magigiting na mandirigma sa Maguindanao noon ay sina Francisco Dagohoy, Apolinario dela Cruz, at Tamblot. ______ 50. Naipakita ng mga katutubo sa Cordillera at sa Mindanao ang tunay na katapangan, dahil sa paninindigan sa kanilang mga prinsipyo at paniniwala. V. Basahin ang bawat pahayag. Isulat sa patlang ang titik ng tamang sagot. ______ 51. Ito ay isang malawak na bulubundukin sa gitnang hilaga ng pulo ng Luzon sa Pilipinas na napabalitang may deposito ng ginto. A. Sulu B. Mindanao C. Cordillera D. Leyte ______ 52. Dahil sa balitang maraming ginto sa isang bulubundukin sa gawing hilaga ng Luzon, naatasan siyang galugarin ang lugar na ito upang hanapin ang deposito ng ginto. A. Juan de Plasencia C. Miguel Lopez de Legazpi B. Juan de Salcedo D. Ruy Lopez de Villalobos ______ 53. Nagpabinyag si datu Dogarat ng Cagayan kay Padre Tomas Gutierrez. Mula noon, tinawag na siyang ___________. A. Domingo B. Santiago C. Juan D. Felipe ______ 54. Hindi rin nasakop ng mga Espanyol ang tribo ng _______________ ng Zambales. A. Ivatan B. Kalinga C. T’boli D. Aeta ______ 55. Isa sa mga dahilan kung bakit nahirapan ang mga Espanyol na masakop ang Cordillera ay ang _____ rito. A. mababangis na hayop C. klima B. mga bitag sa gubat D. madulas na daan ______ 56. Itinatag ni Juan de Salcedo ang Villa Fernandina, na ngayon ay______. A. Laoag B. Vigan C. Baguio D. Sulu ______ 57. Noong January 1975, ipinahayag ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos si ________________ bilang isang bayani, hindi lamang ng mga taga-Mindanao, kundi ng buong bansa. A. Datu Amai Pakpak C. Datu Sirungan B. Datu Piang D. Datu Sultan Kudarat PaGe - 26
 • 27. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net ______ 58. Ang mga sumusunod ay mga dahilan kung bakit ang tangkang pagsakop ng mga Espanyol sa lupain ng Mindanao ay bigo. Alin sa mga ito ang HINDI dahilan? A. organisado ang mga Sultanato sa Mindanao B. malaki ang suporta sa kanila ng gobernador-heneral C. matindi ang kanilang pananalig sa Islam D. bihasa sila sa pakikidigma ______ 59. Bakit nahirapan ang mga Espanyol na masakop ang Cordillera? A. kulang ang armas ng mga Espanyol B. kakaunti ang bilang ng mga armadong Espanyol C. mahina sa pagpaplano ang naatasang mamuno sa digmaan D. hindi kabisado ng mga Espanyol ang pasikot-sikot sa kabundukan ______ 60. Ang mga sumusunod na pahayag ay mga aral o gintong kaisipan na nais ipaalala sa atin ng mga katutubong Pilipinong nakipaglaban sa mga mananakop na Espanyol, MALIBAN sa isa, alin ito? A. Ang bawat Pilipino ay kailangang pag-isipan at timbangin kung saan siya makakakuha ng mas maraming pabor at ayuda. B. Katulad ni Sultan Kudarat, kailangan ng ating bayan ang mga pinunong may “political will” at may dangal. C. May kalayaan ang bawat tao na pumili ng kanyang paninindigan at paniniwala. D. Kailangang manindigan sa anumang piniling desisyon. PaGe - 27
 • 28. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (5) LAGUMANG PAGSUSULIT SA ARALING PANLIPUNAN – V ikatlong markahan Pangalan: ____________________________________ Iskor: _____________ Baytang: _____________________________________ Petsa: _____________ I. Isulat ang PS kung ang pahayag ay tumutukoy sa pamahalaang sentralisado at PL kung ito pamahalaang lokal. ______ 1. Sakop nito ang pamamahala sa buong kapuluan at nasa ilalim nito ang pangangasiwa sa pamahalaang lokal. ______ 2. Ang gobernador-heneral ang namamahala nito. ______ 3. Ang kapangyarihan ng pamahalaan ay nagmumula sa pamahalaang pambansa. ______ 4. Ito ang pamahalaang binubuo ng mallit na yunit. ______ 5. Ang pueblo, bayan, at barangay ay kabilang sa pamahalaang ito. II. Kilalanin ang tinutukoy ng bawat pahayag. Pumili ng tamang sagot sa loob ng kahon at isulat ito sa patlang. Punan ang bawat patlang ng tamang sagot. ___________ 6. Ito ang kataas-kataasang hukuman sa panahon ng pamahalaang itinatag ng mga Espanyol. ___________ 7. Kapangyarihan ng gobernador-heneral na mag-alis o pumili ng pinuno ng simbahan at pangunahan ang mga isyu hinggil sa problemang pansimbahan. ___________ 8. Kapangyarihang ipinagkaloob sa gobernador-heneral na suspendihin, ipagbawal o huwag ipatupad ang batas na iniutos ng Hari ng Espanya na di angkop sa nasasakupan. ___________ 9. Ito ang nagsisiyasat sa mga opisyal at papaalis na gobernador – heneral. ____________10. Ito ang gumagawa ng ulat para sa hari ng Espanya. III. Hanapin ang kaugnay na salita o lipon ng mga salita o pahayag sa Hanay B na tumutukoy sa mga salitang nasa Hanay A. Isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang. A ______ 11. Viceroy ______ 12. Consejo de las Indias ______ 13. Alcaldia ______ 14. Ayuntamiento ______ 15. Corregimiento IV. Basahin ang mga sumusunod na pahayag at bilugan ang titik ng tamang sagot. ______ 16. Kauna-unahang naging gobernador-heneral sa panahon ng pamahalaang Espanyol. A. Miguel Lopez de Legazpi C. Ramon Blanco B. Carlos Maria dela Torre y Nava Cerrada D. Diego delos Rios ______ 17. Ang nagdeklara ng Batas Militar sa unang walong lalawigan na nagaklas noong Himagsikang 1896. A. Miguel Lopez de Legazpi C. Ramon Blanco B. Carlos Maria dela Torre y Nava Cerrada D. Diego delos Rios ______ 18. Ang kahuli-hulihang naging gobernador-heneral. A. Miguel Lopez de Legazpi C. Ramon Blanco B. Carlos Maria dela Torre y Nava Cerrada D. Diego delos Rios ______ 19. Pinakamaliit nay unit ng pamahalaan noon. A. Pamahalaang Barangay C. Pamahalaang Pambayan B. Pamahalaang Panlalawigan D. Pamahalaang Lokal ______ 20. Ang pinakabatang naging cabeza de barangay. A. Emilio Jacinto B. Emilio Aguinaldo C. Dr. Jose P. Rizal D. Gregorio del Pilar B a. Lalawigang di pa ganap na nasakop o napapasuko ng mga Espanyol. b. Pamahalaang panlungsod c. Lugar na ganap ng nasakop at kumikilala sa pamahalaang Espanyol. d. Tagagawa ng batas o patakaran e. Kinatawan ng konseho sa kolonya Royal Audiencia Residencia Visitador Cumplase Vice Real Patron PaGe - 28