SlideShare a Scribd company logo

K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT

A compilation of SECOND Quarter Examinations for Grade 5 NOTE: THIS IS SAMPLE ONLY

K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT

1 of 59
Download to read offline
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
(1) IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT SA
ARALING PANLIPUNAN – V
Pangalan: ____________________________________ Iskor: _____________
Baytang: _____________________________________ Petsa: _____________
Panuto: Basahin ang bawat pangungusap at piliin ang pinaka-angkop na sagot. Isulat ang TITIK ng
tamang sagot sa patlang.
______ 1. Ang mga sumusunod ay mga pahayag ukol sa kolonyalismo, MALIBAN sa isa, alin ito?
A. isang sistemang pang-ekonomiya na ang basehan ng yaman ng isang bansa ay sa dami ng
ginto at pilak.
B. aktuwal na pagsakop ng isang makapangyarihang bansa sa isang mahinang bansa na ang
pangkalahatang pakay ay pag-angkin ng pinagkukunang yaman.
C. nagmula sa salitang Latin na “colonus” na ang ibig sabihin ay magsasaka.
D. tuwirang pananakop ng isang bansa sa iba pa upang mapagsamantalahan ang yaman nito.
______ 2. Noon pa man ay nagtutunggalian na ang Espanya at Portugal sa pag-aangkin ng teritoryo. Dahil sa
takot na angkinin ng Portugal ang Amerika nagtalaga ng marka sa mapa noong 1494 kung saan
lamang maaaring maglakbay at magtatag ng kolonya ang dalawang bansa sa mundo. Anong
kasunduan ito?
A. Kasunduan ng Saragosa C. Kasunduang Portugal
B. Kasunduan ng Tordesillas D. KasunduanAlexander VI
______ 3. Si Ferdinand Magellan ay isang Portuges, bakit naglingkod siya sa ilalim ng bandila ng Espanya?
A. Dahil mas makapangyarihan ang Espanya sa Portugal.
B. Dahil mas malaki ang ibinayad sa kanya ng Espanya kaysa sa Portugal.
C. Dahil hindi siya sinuportahan ng hari ng Portugal ukol sa kanyang hiling.
D. Dahil mas malalakas ang mga armas ng Espanya kaysa sa Portugal.
______ 4. Alin sa mga sumusunod na pahayag ang nagpapakita sa layunin ng Espanya sa pagpapadala ng
ekspedisyon?
A. Matamo ang karangalan ng pagkakatuklas at pagkakaroon ng mga lupain.
B. Makatuklas ng mga bagong kagamitang pandigmaan.
C. Mapalaganap ang Katolisismo
D. A at C
______ 5. Aling kapuluan ang tinawag na “Spice Islands”?
A. Portugal B. Espanya C. Indonesia D. Moluccas
______ 6. Alin sa mga sumusunod ang HINDI kagamitan sa paglalayag?
A. Paraluman B. Paraw C. Astrolabe D. Caravel
______ 7. Ang paglikom ng maraming ginto at pilak bilang batayan ng kayamanan ng isang bansa ay isang
nag-udyok sa Espanya upang maghanap ng mga lupain upang makapagmina ng ginto. Ano ang
tawag sa ganitong sistemang pang-ekonomiya?
A. laissez faire B. merkantilismo C. kapitalismo D. sosyalismo
______ 8. Alin ang naghudyat sa kolonyalismong magtatagal sa Pilipinas ng higit 300 taon?
A. Pagpapadala ng ekspedisyon ni Magellan.
B. Pagdaos ng kauna-unahang misa sa Limasawa.
C. Ang naga nap na labanan sa Mactan.
D. Pagpapadala ng ekspedisyon ni Miguel Lopez de Legazpi.
(Para sa bilang 9-11)
A. Tama ang dalawang pahayag B. Mali ang dalawang pahayag
C. Tama ang unang pahayag at mali ang
ikalawang pahayag
D. Mali ang unang pahayag at tama ang
ikalawang pahayag
______ 9. Ang Kayamanan (Gold) ang pangunahing layunin ng mga mangongolonya.
Ang Katolisismo (God) ay ginamit na instrumento upang mapasunod ang mga tao.
______ 10. Tumanggi ang hari ng Portugal na gantimpalaan si Magellan sa kanyang paglilingkod.
Inihandog ni Magellan sa Espanya ang kanyang planong marating ang Pilipinas.
______ 11. Noong Marso 16, 1521 natanaw nina Magellan ang isla ng Limasawa, Leyte.
Ang sanduguan sa pagitan nina Raha Kolambu at ni Magellan ang maituturing na kauna-unahang
sanduguan na naganap sa pagtan ng isang Pilipino at isang dayuhan.
______ 12. Ang mga sumusunod ay mga bunga ng ekspedisyon ni Magellan MALIBAN sa isa, alin ito?
A. Napatunayang maaaring marating ang silangang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng daang
pa-kanluran.
PaGe - 2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
B. Natuklasan ang “Spice Islands”
C. Napatunayang bilog ang daigdig
D. Natuklasan ang konsepto ng international date line
(Para sa bilang 13-15)
A. Ekspedisyong Loaisa B. Ekspedisyon ni Ruy Lopez de Villalobos
C. Ekspedisyon ni Alvaro de Saavedra Ceron D. Ekspedisyon ni Miguel lopez de Legazpi
______ 13. Katuwang sa paglalayag na ito si Padre Andres de Urdaneta. Narating ng paglalayag na ito ang
Cebu noong 1565 kung saan matagumpay na nakapagsimula ng paninirahan.
______ 14. Binubuo ito ng tatlong barko at 110 na tauhan, layunin ng paglalayag na ito na humingi ng
paumanhin sa pinuno ng Cebu dahil sa masamang inasal ng mga tauhan ni Magellan noong 1521.
______ 15. Narating ng ekspedisyong ito ang isla ng Saranggani ngunit bigong nakapagtatag ng kolonya at
napadpad sa Samar sa paghahanap ng suplay ng pagkain.
______ 16. Bakit matagumpay na nakapagtatag ng panirahan sa Pilipinas ang ekspedisyon ni Legazpi?
A. Dahil mas makabagong armas o mga sandata ang ginamit ng kanyang ekspedisyon.
B. Dahil nag-alok siya ng mga makabagong pamamaraan ng pagtatanim at pagmimina.
C. Dahil iginalang niya ang kakayahan ng mga Pilipino at naging mas diplomatiko ang
kanyang istilo sa pakikipag-usap.
D. Dahil pinangakuhan niya ang mga Pilipino ng masaganang pamumuhay sa ilalim ng
kanyang pamumuno.
______ 17. Alin sa mga sumusunod na pangyayari ang naglalarawan ukol sa labanang naganap sa
Bangkusay?
A. Nakarating sina Villalobos sa isla ng Saranggani, subalit nabigo rin silang magtatag ng kolonya
rito.
B. Mula sa Panay ay ipinadala ni Legazpi si Martin de Goiti kasama ang mga Panayanhon mula
sa hilaga.
C. Pinamunuang labanan ni Rajah Soliman na mayroong halos 2,000 katutubo at 40 bangka na
sumugod sa Maynila.
D. Kasama si Padre Andres de Urdaneta na narating ang isla ng Samar noong Pebrero 13, 1565.
______ 18. Ang mga sumusunod ay mga dahilan kung bakit nagtagumpay ang mga Espanyol sa
pagkakasakop ng Pilipinas MALIBAN sa isa, alin ito?
A. Ang mga Pilipino ay kulang sa mga makabagong sandata. Tanging pana at tabak ang sandata
nila sa pakikipaglaban.
B. Tumulong ang ibang bansa upang mapalakas ang pananakop ng Espanya sa Pilipinas.
C. Walang pagkakaisa ang mga Pilipino. Nahahati ang mga pangkat ng Pilipino sa iba’t ibang
barangay.
D. Nabihag ang mga Pilipino sa mga aral ng Kristiyanismo. Ilan sa mga ito ay ang pananalig sa
isang makapangyarihang diyos, paniniwala sa mga espiritu at sa kapangyarihan ng mga
namayapang ninuno.
______ 19. Ang mga pag-aalsa sa Pilipinas ay may iba’t ibang motibo. Sina Tamblot at Bankaw ay may
panrelihiyong motibo, si Diego Silang ay dahil sa pagmamalabis ng mga Espanyol at si Francisco
Dagohoy ay dahil sa personal na hindi pagkakaunawaan. Pangkalahatan, ang mga pag-aalsa na
ito ay mga bigo dahil__________
A. Walang mahusay na pinunong militar at pagkakaisa ang mga nanguna sa pag- aalsa
B. Higit na mahusay ang mga armas ng mga kalabang Espanyol kaysa sa ating mga Pilipino
C. Kakaunti lamang ang bilang nila kaysa sa mga Espanyol na mas marami
D. Hindi napapanahon ang kanilang pag-aalsa
______ 20. Ang relihiyosong pag-aalsa ni Apolinario Dela Cruz o mas kilala bilang si Hermano Pule ay isa sa
dahilan sa lalo pang pagpapaigting ng pantay na pagtingin sa mga paring Espanyol at katutubo sa
Pilipinas. Ano ang pangalan ng relihiyong kapatiran na kanyang itinatag?
A. Santisimo Nombre de Jesus C. Beaterio dela Campaña de Jesus
B. Confradia de San Jose D. Iglesia Filipina Independiente
______ 21. Ano ang naging kasangkapan ng Espanya sa pananakop sa Pilipinas?
A. bala at rosaryo C. lakas at tapang
B. espada at krus D. kayamanan at relihiyon
______ 22. Anong relihiyon ang ikinalat ng mga Espanyol sa Pilipinas na tinangkang takpan ang mga
simbolo ng sinaunang pananampalataya sa anito at bathala?
A. Muslim B. Budismo C. Katolisismo D. Koran
PaGe - 3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
______ 23. Ang mga sumusunod ay ilan sa mga naging reaksyon ng mga Pilipino sa Kristiyanismo
MALIBAN sa isa, alin ito?
A. Sumampalataya nang lubos.
B. Nagsipag-alsa nang hindi masiyahan sa ginawa ng mga pari.
C. Binihag ang mga prayle ng mga katutubong Pilipino.
D. Nagpakalayo-layo para hindi marating ng mga pari.
______ 24. Ang mga sumusunod ay mga dahilan kung bakit naging matagumpay ang mga Espanyol
sa pagpapalaganap ng Kristiyanismo, alin ang HINDI?
A. Paglalapat ng Kristiyanismo sa mga dati nang paniniwala ng mga katutubo
B. Paggamit ng salitang katutubo sa pagtuturo ng Kristiyanismo
C. Magandang pakikitungo ng mga prayle sa mga katutubo
D. Pagpapahirap at pagpapataw ng parusa sa mga hindi sumunod sa bagong relihiyon
______ 25. Upang lalong mapadali ang pamamahala ng mga Espanyol sa mga katutubong Pilipino,
minarapat nitong ipunin sa isang lugar ang mga tao mula malalayong nayon at mga barangay.
Ang pamamaraang ito ay kilala sa tawag na __________.
A. Reconquista B. Reduccion C. Ayuntamiento D. Encomienda
______ 26. Mula sa reduccion, nabuo ang mga bayan at mga kasamang barangay nito na naging
lokal na yunit ng pamahalaan. Ano ang iba pang tawag sa bayan?
A. balangay B. pueblo C. reducir D. plaza complex
______ 27. Ito ay tumutukoy sa pagtuturo ng katesismong Katoliko sa mga mamamayan.
A. principalia B. prayle C. doktrina D. bibliya
______ 28. Sa simula ay tinutulan ng mga katutubong Pilipino ang reduccion, sa huli ay kanila na rin
itong tinanggap. Alin sa mga sumusunod na pahayag ang ginawa ng mga Espanyol upang
mahikayat ang mga katutubo sa reduccion?
A. Pagbibigay sa bawat pamilya ng pagkakakitaan katumbas ng dati nilang hanapbuhay.
B. Tinuruan ang mga katutubo ng mga bagong paraan ng pagtatanim tulad ng paggamit ng
araro at paghahanda sa lupa bago sakahin.
C. Pagbabayad ng ginto sa bawat pamilya upang makapagsimula ng bagong buhay.
D. Tinuruan ang mga katutubo ng mga makabagong teknolohiya sa pagmimina.
______ 29. Ano ang ipinapakita ng dating kaayusan ng bayan o ang tinatawag na linear na kaayusan?
A. Nagpapakita ng pagkawatak-watak ng bawat pamilya
B. Nagpapakita ng kapayapaan at kaayusan
C. Nagpapakita ng uri ng antas sa lipunan
D. Nagpapakita ng pagkakapantay-pantay
______ 30. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng kaayusang ayon sa konseptong circular na may
sentro, nahahati sa mga parisukat na lote batay sa Roman Grid Pattern?
A. Intramuros C. De Bajo De las Campanas
B. Luneta Park D. Casa Real
______ 31. Bakit sapilitang inilipat ng mga Espanyol ang mga katutubong Pilipino mula sa malalayong
pamayanan upang pagsama-samahin sa isang bayan?
A. Upang madali nilang maturuan ang mga katutubo hinggil sa katesismo.
B. Upang mabilis ang pagkakaroon ng mga makabagong kagamitang pang- ekonomiya sa mga
katutubong Pilipino.
C. Upang higit na maging madali ang pagpapatupad ng mga patakarang kolonyal tulad ng
pangongolekta ng buwis at pagpapalaganap ng Kristiyanismo.
D. Upang mabilis ang pagkuha ng mga katutubong Pilipino na tutulong sa pamahalaang Espanya
______ 32. Noong mga unang bahagi ng pananakop nina Miguel Lopez de Legaspi sa kapuluan ng Pilipinas,
binigyan niya ng pagkakataon ang kanyang mga tauhan na makapanakop ng mga lupain upang
maging gantimpala nila sa pagtulong sa Espanya sa pananakop sa Pilipinas. Ano ang tawag sa
sistemang ito?
A. Hacienda C. Reduccion
B. Sistemang Plaza Vista D. Encomienda
______ 33. Ang mga sumusunod ay mga tungkulin ng isang encomendero MALIBAN sa isa, alin ito?
A. Ipagtanggol ang encomienda laban sa mga kaaway.
B. Magturo ng katesismo sa pagpapalaganap ng Kristiyanismo.
C. Mangolekta ng mga tributo o buwis.
D. Panatilihin ang katahimikan at kapayapaan sa nasasakupan.
______ 34. Ang pribadong encomienda ay nakalaan sa ilang mga nahirang na indibidwal, pribadong tao,
o mga institusyon. Saan naman nakalaan ang Ecclesiastical?
A. simbahan B. hari ng Espanya C. paring Espanyol D. misyonero
PaGe - 4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
______ 35. Paano nagamit ang sistemang encomienda bilang instrumento ng pananakop?
A. Nagkaroon ng maraming mandirigmang Pilipino na umanib sa pwersa ng Espanya.
B. Nalimitahan ang kalayaan ng mga katutubong Pilipino dahil sila ay nababantayan ng mga
encomendero.
C. Naragdagan ang kapangyarihan ng mga mananakop.
D. Napilitang mamundok ang mga katutubong Pilipino dahil sa pang-aabuso ng mga
encomendero.
______ 36. Ang mga mamamayang nasa edad 16 hanggang 60 ay pinagbabayad ng 8 reales na buwis sa
bawat taon hanggang sa maging 12 reales ito. Ano ang tawag sa pagbubuwis na ito sa mga
katutubong Pilipino?
A. Encomienda C. Tributo
B. Polo y servicios D. Reduccion
______ 37. Noong 1885 tinanggal ang tributo at pinalitan ng cedula personal. Saan nakabatay ang
paniningil ng cedula personal?
A. Nakabatay sa edad ng bawat mamamayan
B. Nakabatay sa uri ng antas sa lipunan
C. Nakabatay sa laki ng kinikita ng isang mamamayan
D. Nakabatay sa posisyon sa lipunan
______ 38. Alin sa mga sumusunod ang hindi nabibilang sa mga uri ng pagbubuwis na ipinataw ng mga
Espanyol sa mga katutubong Pilipino?
A. Sanctorum C. Diezmos prediales
B. Caja de comunidad D. Falla
______ 39. Ang Polo Y Servicios o sapilitang paggawa ay labis na kinamuhian ng maraming mga katutubo
sa bansa. Ito ay naging dahilan ng ilang mga rebelyon dahil sa hindi natupad ang mga totoong
nakalagay sa batas na pagpapatupad dito. Ano ang tawag sa pagbabayad ng isa at kalahating
real upang makaiwas dito?
A. Vinta B. Falua C. Falla D. Sanctorum
______ 40. Ano ang tawag sa taong nagtatrabaho sa polo?
A. Falla B. Polista C. Servicio D. Donativo
______ 41. Bilang kolonya ng hari ng Espanya, ang mga Pilipino ay sapilitang pinagserbisyo sa ngalan ng
hari sa pamamagitan ng anong patakaran?
A. Reduccion B. Encomienda C. Polo Y Servicio D. Tributo
______ 42. Sino ang itinuturing na kuwalipikadong lalaki na isasama sa sapilitang paggawa?
A. 15 hanggang 60 taong gulang C. 18 hanggang 60 taong gulang
B. 16 hanggang 60 taong gulang D. 20 hanggang 60 taong gulang
______ 43. Alin sa mga sumusunod na pahayag ang naglalarawan sa mabuting naidulot ng sapilitang
paggawa?
A. Pagkahiwa-hiwalay ng mga pamilya.
B. Kahirapan ng maraming katutubong Pilipino.
C. Nakapagpatayo ng maraming simbahan, tulay, at lansangan.
D. Pag-usbong ng ekonomiya ng Pilipinas.
______ 44. Ang polo y servicio o sapilitang paggawa ay may mabuti at may masama ring ibinunga, alin
sa mga sumusunod na pahayag ang maituturing na isang masamang naidulot nito?
A. Maraming pamilya ang nagutom dahil ang mga lalaki ay hindi makapagtanim.
B. Maraming mga tulay at lansangan ang naipagawa.
C. Maraming gusaling pampubliko ang naipatayo.
D. Maraming mga katutubong Pilipino ang natuto ng mga gawaing manwal.
______ 45. Ang pagpapalaganap ng Kristiyanismo sa mga lupain na masasakop ng mga Espanyol ang isa sa
pangunahing motibo ng kanilang kolonisasyon. Sa Pilipinas, itinalaga ang Arsobispo ng Maynila
ng hari ng Espanya bilang pangkalahatang tagapangasiwa ng Katolisismo sa Pilipinas. Ano ang
tawag sa kapangyarihang ito?
A. Ayuntamiento C. Patronato Real
B. Real Audiencia D. Consejo de las Indias
______ 46. Ang mga prayle ang siyang nangunang nagpalaganap ng Katolisismo sa kanayunan sa bansa.
Sinuong nila ang makakapal na kagubatan, matatarik na kabundukan at mapanganib na mga
lugar. Alin sa mga sumusunod na misyonero ang hindi maituturing na prayle?
A. Agustino B. Dominikano C. Pransiskano D. Heswita
______ 47. Ito ay ang samahan ng mga pari o prayle na mayroong tungkulin na mamuhay sa iisang
tuntunin o patakaran sa buhay.
A. patronato real B. orden C. prayle D. misyonero
PaGe - 5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
______ 48. Paano nahikayat ng mga misyonero and maraming katutubo na maging Katoliko?
A. Itinuro ng mga misyonero ang kanilang wika.
B. Hanapbuhay ang pinalit sa pagsanib ng mga katutubo sa relihiyong Katolisismo.
C. Pwersahang pinasunod ng mga misyonero ang mga katutubo.
D. Ang pagiging tapat at dalisay ng karamihan sa mga misyonero ang nag-udyok sa mga
katutubo na maging Katoliko.
______ 49. Alin sa mga sumusunod na pahayag ang naglalarawan sa naging pang-aabuso ng mga prayle?
A. Ang mga serbisyo sa simbahan at sakramento ay tinapatan ng kabayaran.
B. Pagtuturo ng Te Deum.
C. Pagkakaroon ng misa at pagrorosaryo.
D. Pagtanggap ng suhol mula sa mga matataas na opisyales ng bansa.
______ 50. Maraming gampanin ang mga prayle na ipinatupad sa kanilang panunungkulan. Alin sa mga
sumusunod na gampanin ang nabibilang sa mga gawaing pang-simbahan?
A. Pangangasiwa sa mga aktibidades sa pueblo
B. Pamamagitan sa mga alitan ng mga mamamayan
C. Pagmimisa
D. Pangangasiwa sa halalan
PaGe - 6
Ad

Recommended

K TO 12 GRADE 5 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 4 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 

More Related Content

What's hot

K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1
K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1
K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 4 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 4 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 4 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 2 Ikalawang Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 2 Ikalawang Markahang PagsusulitK TO 12 GRADE 2 Ikalawang Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 2 Ikalawang Markahang PagsusulitLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 4 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA LAGUMANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Quarter Summative Test)
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Quarter Summative Test)K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Quarter Summative Test)
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Quarter Summative Test)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN ARALING PANLIPUNAN
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN ARALING PANLIPUNAN K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN ARALING PANLIPUNAN
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN ARALING PANLIPUNAN LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 3 IKA-APAT na Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 3 IKA-APAT na Markahang PagsusulitK TO 12 GRADE 3 IKA-APAT na Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 3 IKA-APAT na Markahang PagsusulitLiGhT ArOhL
 
Filipino 3 yunit iii aralin 4 pagpapalit at pagdaragdag ng mga tunog upang ma...
Filipino 3 yunit iii aralin 4 pagpapalit at pagdaragdag ng mga tunog upang ma...Filipino 3 yunit iii aralin 4 pagpapalit at pagdaragdag ng mga tunog upang ma...
Filipino 3 yunit iii aralin 4 pagpapalit at pagdaragdag ng mga tunog upang ma...Desiree Mangundayao
 
K TO 12 GRADE 4 UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 UNANG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 UNANG LAGUMANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN ARALING PANLIPUNAN
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN ARALING PANLIPUNANK TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN ARALING PANLIPUNAN
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN ARALING PANLIPUNANLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 3 Ikatlong Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 3 Ikatlong Markahang PagsusulitK TO 12 GRADE 3 Ikatlong Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 3 Ikatlong Markahang PagsusulitLiGhT ArOhL
 

What's hot (20)

K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1
K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1
K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1
 
K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 4 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 4 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 4 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 2 Ikalawang Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 2 Ikalawang Markahang PagsusulitK TO 12 GRADE 2 Ikalawang Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 2 Ikalawang Markahang Pagsusulit
 
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 4 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA LAGUMANG PAGSUSULIT
 
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Quarter Summative Test)
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Quarter Summative Test)K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Quarter Summative Test)
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Quarter Summative Test)
 
GRADE 2 ESP SECOND PERIODIC TEST
GRADE 2 ESP SECOND PERIODIC TESTGRADE 2 ESP SECOND PERIODIC TEST
GRADE 2 ESP SECOND PERIODIC TEST
 
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN ARALING PANLIPUNAN
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN ARALING PANLIPUNAN K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN ARALING PANLIPUNAN
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN ARALING PANLIPUNAN
 
K TO 12 GRADE 3 IKA-APAT na Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 3 IKA-APAT na Markahang PagsusulitK TO 12 GRADE 3 IKA-APAT na Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 3 IKA-APAT na Markahang Pagsusulit
 
Filipino 3 yunit iii aralin 4 pagpapalit at pagdaragdag ng mga tunog upang ma...
Filipino 3 yunit iii aralin 4 pagpapalit at pagdaragdag ng mga tunog upang ma...Filipino 3 yunit iii aralin 4 pagpapalit at pagdaragdag ng mga tunog upang ma...
Filipino 3 yunit iii aralin 4 pagpapalit at pagdaragdag ng mga tunog upang ma...
 
K TO 12 GRADE 4 UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 UNANG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN ARALING PANLIPUNAN
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN ARALING PANLIPUNANK TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN ARALING PANLIPUNAN
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN ARALING PANLIPUNAN
 
Quiz mga sagisag
Quiz mga sagisagQuiz mga sagisag
Quiz mga sagisag
 
K TO 12 GRADE 3 Ikatlong Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 3 Ikatlong Markahang PagsusulitK TO 12 GRADE 3 Ikatlong Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 3 Ikatlong Markahang Pagsusulit
 

Viewers also liked

Edukasyon sa Pagpapakatao
Edukasyon sa PagpapakataoEdukasyon sa Pagpapakatao
Edukasyon sa PagpapakataoHyacinth Espera
 
Edukasyon sa Pagpapakatao 5
Edukasyon sa Pagpapakatao 5Edukasyon sa Pagpapakatao 5
Edukasyon sa Pagpapakatao 5Lady Roberts
 
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAOK TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAOLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K to 12 Curriculum Guide for Edukasyon sa Pagpapakatao
K to 12 Curriculum Guide for Edukasyon sa Pagpapakatao  K to 12 Curriculum Guide for Edukasyon sa Pagpapakatao
K to 12 Curriculum Guide for Edukasyon sa Pagpapakatao Dr. Joy Kenneth Sala Biasong
 

Viewers also liked (6)

Edukasyon sa Pagpapakatao
Edukasyon sa PagpapakataoEdukasyon sa Pagpapakatao
Edukasyon sa Pagpapakatao
 
Edukasyon sa Pagpapakatao 5
Edukasyon sa Pagpapakatao 5Edukasyon sa Pagpapakatao 5
Edukasyon sa Pagpapakatao 5
 
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAOK TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO
 
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
 
K to 12 Curriculum Guide for Edukasyon sa Pagpapakatao
K to 12 Curriculum Guide for Edukasyon sa Pagpapakatao  K to 12 Curriculum Guide for Edukasyon sa Pagpapakatao
K to 12 Curriculum Guide for Edukasyon sa Pagpapakatao
 

Similar to K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT

PT_ARALING-PANLIPUNAN-5_Q2.docx
PT_ARALING-PANLIPUNAN-5_Q2.docxPT_ARALING-PANLIPUNAN-5_Q2.docx
PT_ARALING-PANLIPUNAN-5_Q2.docxreese101010ten
 
Araling panliunan.docx second grading s.y. 2012 2013
Araling panliunan.docx second grading s.y. 2012 2013Araling panliunan.docx second grading s.y. 2012 2013
Araling panliunan.docx second grading s.y. 2012 2013Priscilla Cagas
 
AP5_ST1_Q4.docx
AP5_ST1_Q4.docxAP5_ST1_Q4.docx
AP5_ST1_Q4.docxmylinbano
 
Summative Test - Araling Panlipunan Grade 8 - Kasaysayan ng Daigdig - With An...
Summative Test - Araling Panlipunan Grade 8 - Kasaysayan ng Daigdig - With An...Summative Test - Araling Panlipunan Grade 8 - Kasaysayan ng Daigdig - With An...
Summative Test - Araling Panlipunan Grade 8 - Kasaysayan ng Daigdig - With An...Glenn Rivera
 
PRE-TEST_ARALING PANLIPUNAN 5.docx
PRE-TEST_ARALING PANLIPUNAN 5.docxPRE-TEST_ARALING PANLIPUNAN 5.docx
PRE-TEST_ARALING PANLIPUNAN 5.docxJetcarlLacsonGulle
 
Modyul 5 ang pagdating ng mga kastila
Modyul 5 ang pagdating ng mga kastilaModyul 5 ang pagdating ng mga kastila
Modyul 5 ang pagdating ng mga kastila南 睿
 
Gr.5 ar pan las q3 w2
Gr.5 ar pan las q3 w2Gr.5 ar pan las q3 w2
Gr.5 ar pan las q3 w2ssuser47bc4e
 
Maikling Kurso sa Lipunan at Rebolusyong Pilipino
Maikling Kurso sa Lipunan at Rebolusyong PilipinoMaikling Kurso sa Lipunan at Rebolusyong Pilipino
Maikling Kurso sa Lipunan at Rebolusyong Pilipinopadepaonline
 
DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q2_W3.docx
DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q2_W3.docxDLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q2_W3.docx
DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q2_W3.docxRyanLedesmaTamayo
 
PT_ARALING PANLIPUNAN 5_Q1.docx
PT_ARALING PANLIPUNAN 5_Q1.docxPT_ARALING PANLIPUNAN 5_Q1.docx
PT_ARALING PANLIPUNAN 5_Q1.docxCharizaUro
 
AP 8- 1st Quarter Summative Test.docx
AP 8- 1st Quarter Summative Test.docxAP 8- 1st Quarter Summative Test.docx
AP 8- 1st Quarter Summative Test.docxLyssaApostol2
 
DisAT-TQ- ARPAN 5.docx
DisAT-TQ- ARPAN 5.docxDisAT-TQ- ARPAN 5.docx
DisAT-TQ- ARPAN 5.docxmaryr49
 
Online Class 6 Obedience 2ND day.pptx
Online Class 6 Obedience 2ND day.pptxOnline Class 6 Obedience 2ND day.pptx
Online Class 6 Obedience 2ND day.pptxRoyRebolado1
 
Q3-Week 8- April 3-7, 2023.docx
Q3-Week 8- April 3-7, 2023.docxQ3-Week 8- April 3-7, 2023.docx
Q3-Week 8- April 3-7, 2023.docxcherrymaigting
 

Similar to K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT (20)

PT_ARALING-PANLIPUNAN-5_Q2.docx
PT_ARALING-PANLIPUNAN-5_Q2.docxPT_ARALING-PANLIPUNAN-5_Q2.docx
PT_ARALING-PANLIPUNAN-5_Q2.docx
 
Araling panliunan.docx second grading s.y. 2012 2013
Araling panliunan.docx second grading s.y. 2012 2013Araling panliunan.docx second grading s.y. 2012 2013
Araling panliunan.docx second grading s.y. 2012 2013
 
AP5_ST1_Q4.docx
AP5_ST1_Q4.docxAP5_ST1_Q4.docx
AP5_ST1_Q4.docx
 
AP 5 WITH TOS AND AK (1).docx
AP 5 WITH TOS AND AK (1).docxAP 5 WITH TOS AND AK (1).docx
AP 5 WITH TOS AND AK (1).docx
 
Summative Test - Araling Panlipunan Grade 8 - Kasaysayan ng Daigdig - With An...
Summative Test - Araling Panlipunan Grade 8 - Kasaysayan ng Daigdig - With An...Summative Test - Araling Panlipunan Grade 8 - Kasaysayan ng Daigdig - With An...
Summative Test - Araling Panlipunan Grade 8 - Kasaysayan ng Daigdig - With An...
 
PRE-TEST_ARALING PANLIPUNAN 5.docx
PRE-TEST_ARALING PANLIPUNAN 5.docxPRE-TEST_ARALING PANLIPUNAN 5.docx
PRE-TEST_ARALING PANLIPUNAN 5.docx
 
Modyul 5 ang pagdating ng mga kastila
Modyul 5 ang pagdating ng mga kastilaModyul 5 ang pagdating ng mga kastila
Modyul 5 ang pagdating ng mga kastila
 
Gr.5 ar pan las q3 w2
Gr.5 ar pan las q3 w2Gr.5 ar pan las q3 w2
Gr.5 ar pan las q3 w2
 
Maikling Kurso sa Lipunan at Rebolusyong Pilipino
Maikling Kurso sa Lipunan at Rebolusyong PilipinoMaikling Kurso sa Lipunan at Rebolusyong Pilipino
Maikling Kurso sa Lipunan at Rebolusyong Pilipino
 
DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q2_W3.docx
DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q2_W3.docxDLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q2_W3.docx
DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q2_W3.docx
 
PT_ARALING PANLIPUNAN 5_Q1.docx
PT_ARALING PANLIPUNAN 5_Q1.docxPT_ARALING PANLIPUNAN 5_Q1.docx
PT_ARALING PANLIPUNAN 5_Q1.docx
 
Malaking titik
Malaking titikMalaking titik
Malaking titik
 
AP 8- 1st Quarter Summative Test.docx
AP 8- 1st Quarter Summative Test.docxAP 8- 1st Quarter Summative Test.docx
AP 8- 1st Quarter Summative Test.docx
 
AP5_ST1_Q2.docx
AP5_ST1_Q2.docxAP5_ST1_Q2.docx
AP5_ST1_Q2.docx
 
Ohspm1b q1
Ohspm1b q1Ohspm1b q1
Ohspm1b q1
 
TOS&TQ.2ndQuarter.docx
TOS&TQ.2ndQuarter.docxTOS&TQ.2ndQuarter.docx
TOS&TQ.2ndQuarter.docx
 
DisAT-TQ- ARPAN 5.docx
DisAT-TQ- ARPAN 5.docxDisAT-TQ- ARPAN 5.docx
DisAT-TQ- ARPAN 5.docx
 
AP 5 WEEK 7.docx
AP 5 WEEK 7.docxAP 5 WEEK 7.docx
AP 5 WEEK 7.docx
 
Online Class 6 Obedience 2ND day.pptx
Online Class 6 Obedience 2ND day.pptxOnline Class 6 Obedience 2ND day.pptx
Online Class 6 Obedience 2ND day.pptx
 
Q3-Week 8- April 3-7, 2023.docx
Q3-Week 8- April 3-7, 2023.docxQ3-Week 8- April 3-7, 2023.docx
Q3-Week 8- April 3-7, 2023.docx
 

More from LiGhT ArOhL

AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa Mapa
AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa MapaAP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa Mapa
AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa MapaLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ARTS (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ARTS (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN SCIENCE (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN SCIENCE (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN SCIENCE (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN SCIENCE (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 KINDER LEARNER’S MATERIAL (Q1-Q4)
K TO 12 KINDER LEARNER’S MATERIAL (Q1-Q4)K TO 12 KINDER LEARNER’S MATERIAL (Q1-Q4)
K TO 12 KINDER LEARNER’S MATERIAL (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 

More from LiGhT ArOhL (15)

AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa Mapa
AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa MapaAP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa Mapa
AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa Mapa
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ARTS (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ARTS (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN SCIENCE (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN SCIENCE (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN SCIENCE (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN SCIENCE (Q1-Q4)
 
K TO 12 KINDER LEARNER’S MATERIAL (Q1-Q4)
K TO 12 KINDER LEARNER’S MATERIAL (Q1-Q4)K TO 12 KINDER LEARNER’S MATERIAL (Q1-Q4)
K TO 12 KINDER LEARNER’S MATERIAL (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
 

Recently uploaded

anghelengisanginasakanyangpanganay-grade 10.pptx
anghelengisanginasakanyangpanganay-grade 10.pptxanghelengisanginasakanyangpanganay-grade 10.pptx
anghelengisanginasakanyangpanganay-grade 10.pptxferdinandsanbuenaven
 
Grade Three-Overall-Daily Lesson Log for Catch Up Friday
Grade Three-Overall-Daily Lesson Log for Catch Up FridayGrade Three-Overall-Daily Lesson Log for Catch Up Friday
Grade Three-Overall-Daily Lesson Log for Catch Up Fridaynicagargarita1
 
Unang Yugto ng imperyalismo sa Asya
Unang Yugto ng imperyalismo sa AsyaUnang Yugto ng imperyalismo sa Asya
Unang Yugto ng imperyalismo sa AsyaNorbhie Durendez
 
ESP 6 PPT Q3 - Kamalayang Pampuhunan, Pag-iimpok at matalinong pamamahala ng ...
ESP 6 PPT Q3 - Kamalayang Pampuhunan, Pag-iimpok at matalinong pamamahala ng ...ESP 6 PPT Q3 - Kamalayang Pampuhunan, Pag-iimpok at matalinong pamamahala ng ...
ESP 6 PPT Q3 - Kamalayang Pampuhunan, Pag-iimpok at matalinong pamamahala ng ...LeoSanchez73
 
G8 Q3 Panitikan Popular na Babasahin.pptx
G8 Q3 Panitikan Popular na Babasahin.pptxG8 Q3 Panitikan Popular na Babasahin.pptx
G8 Q3 Panitikan Popular na Babasahin.pptxCRISTINAMAEAREVADO1
 
Catch-Up-Fridays Week 5-Values Education.pptx
Catch-Up-Fridays Week 5-Values Education.pptxCatch-Up-Fridays Week 5-Values Education.pptx
Catch-Up-Fridays Week 5-Values Education.pptxMichelleAPanimbatan
 
CATCH-UP FRIDAYS Grade 5 quarter 3 week 1
CATCH-UP FRIDAYS Grade 5 quarter 3 week 1CATCH-UP FRIDAYS Grade 5 quarter 3 week 1
CATCH-UP FRIDAYS Grade 5 quarter 3 week 1MartJuliusTalahiban
 
AP9-Macroeconomics (1).pdf
AP9-Macroeconomics (1).pdfAP9-Macroeconomics (1).pdf
AP9-Macroeconomics (1).pdfRheaCaguioa1
 
Pagsusulit sa Filipino 8 (Mga Popular na Babasahin).pptx
Pagsusulit sa Filipino 8 (Mga Popular na Babasahin).pptxPagsusulit sa Filipino 8 (Mga Popular na Babasahin).pptx
Pagsusulit sa Filipino 8 (Mga Popular na Babasahin).pptxAnnafarinahMabaning
 
Naisasagawa ang Wastong Paraan ng Paglalaba.pptx
Naisasagawa ang Wastong Paraan ng Paglalaba.pptxNaisasagawa ang Wastong Paraan ng Paglalaba.pptx
Naisasagawa ang Wastong Paraan ng Paglalaba.pptxjovienatividad1
 
observation materials ESP-9_ Paggamit ng Oras.pptx
observation materials ESP-9_ Paggamit ng Oras.pptxobservation materials ESP-9_ Paggamit ng Oras.pptx
observation materials ESP-9_ Paggamit ng Oras.pptxnemigiodizon
 
L2. ESP 10 Ang Pag-unawa sa Pagmamahal ng Diyos.pptx
L2. ESP 10 Ang Pag-unawa sa Pagmamahal ng Diyos.pptxL2. ESP 10 Ang Pag-unawa sa Pagmamahal ng Diyos.pptx
L2. ESP 10 Ang Pag-unawa sa Pagmamahal ng Diyos.pptxGabrielleEllis4
 
Paggalang sa Buhay ESP 10.pptx QUARTER 3
Paggalang sa Buhay ESP 10.pptx QUARTER 3Paggalang sa Buhay ESP 10.pptx QUARTER 3
Paggalang sa Buhay ESP 10.pptx QUARTER 3GabrielleEllis4
 
Ang Pagmamahal sa Diyos.pptx esp 10 3rd quarter
Ang Pagmamahal sa Diyos.pptx esp 10 3rd quarterAng Pagmamahal sa Diyos.pptx esp 10 3rd quarter
Ang Pagmamahal sa Diyos.pptx esp 10 3rd quarterVanessaCabang1
 

Recently uploaded (20)

anghelengisanginasakanyangpanganay-grade 10.pptx
anghelengisanginasakanyangpanganay-grade 10.pptxanghelengisanginasakanyangpanganay-grade 10.pptx
anghelengisanginasakanyangpanganay-grade 10.pptx
 
Grade Three-Overall-Daily Lesson Log for Catch Up Friday
Grade Three-Overall-Daily Lesson Log for Catch Up FridayGrade Three-Overall-Daily Lesson Log for Catch Up Friday
Grade Three-Overall-Daily Lesson Log for Catch Up Friday
 
Unang Yugto ng imperyalismo sa Asya
Unang Yugto ng imperyalismo sa AsyaUnang Yugto ng imperyalismo sa Asya
Unang Yugto ng imperyalismo sa Asya
 
ESP 6 PPT Q3 - Kamalayang Pampuhunan, Pag-iimpok at matalinong pamamahala ng ...
ESP 6 PPT Q3 - Kamalayang Pampuhunan, Pag-iimpok at matalinong pamamahala ng ...ESP 6 PPT Q3 - Kamalayang Pampuhunan, Pag-iimpok at matalinong pamamahala ng ...
ESP 6 PPT Q3 - Kamalayang Pampuhunan, Pag-iimpok at matalinong pamamahala ng ...
 
G8 Q3 Panitikan Popular na Babasahin.pptx
G8 Q3 Panitikan Popular na Babasahin.pptxG8 Q3 Panitikan Popular na Babasahin.pptx
G8 Q3 Panitikan Popular na Babasahin.pptx
 
ANG PAGLAGO NG MGA BAYAN.pptx
ANG PAGLAGO NG MGA BAYAN.pptxANG PAGLAGO NG MGA BAYAN.pptx
ANG PAGLAGO NG MGA BAYAN.pptx
 
tambalang salita.pptx
tambalang salita.pptxtambalang salita.pptx
tambalang salita.pptx
 
Mtb3 M2 .pptx
Mtb3 M2 .pptxMtb3 M2 .pptx
Mtb3 M2 .pptx
 
Catch-Up-Fridays Week 5-Values Education.pptx
Catch-Up-Fridays Week 5-Values Education.pptxCatch-Up-Fridays Week 5-Values Education.pptx
Catch-Up-Fridays Week 5-Values Education.pptx
 
CATCH-UP FRIDAYS Grade 5 quarter 3 week 1
CATCH-UP FRIDAYS Grade 5 quarter 3 week 1CATCH-UP FRIDAYS Grade 5 quarter 3 week 1
CATCH-UP FRIDAYS Grade 5 quarter 3 week 1
 
AP9-Macroeconomics (1).pdf
AP9-Macroeconomics (1).pdfAP9-Macroeconomics (1).pdf
AP9-Macroeconomics (1).pdf
 
FIL 3 ARALIN 6 KOMPOSISYON.pdf
FIL 3 ARALIN 6 KOMPOSISYON.pdfFIL 3 ARALIN 6 KOMPOSISYON.pdf
FIL 3 ARALIN 6 KOMPOSISYON.pdf
 
Pagsusulit sa Filipino 8 (Mga Popular na Babasahin).pptx
Pagsusulit sa Filipino 8 (Mga Popular na Babasahin).pptxPagsusulit sa Filipino 8 (Mga Popular na Babasahin).pptx
Pagsusulit sa Filipino 8 (Mga Popular na Babasahin).pptx
 
Naisasagawa ang Wastong Paraan ng Paglalaba.pptx
Naisasagawa ang Wastong Paraan ng Paglalaba.pptxNaisasagawa ang Wastong Paraan ng Paglalaba.pptx
Naisasagawa ang Wastong Paraan ng Paglalaba.pptx
 
observation materials ESP-9_ Paggamit ng Oras.pptx
observation materials ESP-9_ Paggamit ng Oras.pptxobservation materials ESP-9_ Paggamit ng Oras.pptx
observation materials ESP-9_ Paggamit ng Oras.pptx
 
L2. ESP 10 Ang Pag-unawa sa Pagmamahal ng Diyos.pptx
L2. ESP 10 Ang Pag-unawa sa Pagmamahal ng Diyos.pptxL2. ESP 10 Ang Pag-unawa sa Pagmamahal ng Diyos.pptx
L2. ESP 10 Ang Pag-unawa sa Pagmamahal ng Diyos.pptx
 
Paggalang sa Buhay ESP 10.pptx QUARTER 3
Paggalang sa Buhay ESP 10.pptx QUARTER 3Paggalang sa Buhay ESP 10.pptx QUARTER 3
Paggalang sa Buhay ESP 10.pptx QUARTER 3
 
Ang Pagmamahal sa Diyos.pptx esp 10 3rd quarter
Ang Pagmamahal sa Diyos.pptx esp 10 3rd quarterAng Pagmamahal sa Diyos.pptx esp 10 3rd quarter
Ang Pagmamahal sa Diyos.pptx esp 10 3rd quarter
 
q3 week 2 esp 10.pptx
q3 week 2 esp 10.pptxq3 week 2 esp 10.pptx
q3 week 2 esp 10.pptx
 
PAsalamat ESP.pptx
PAsalamat ESP.pptxPAsalamat ESP.pptx
PAsalamat ESP.pptx
 

K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT

 • 2. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (1) IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT SA ARALING PANLIPUNAN – V Pangalan: ____________________________________ Iskor: _____________ Baytang: _____________________________________ Petsa: _____________ Panuto: Basahin ang bawat pangungusap at piliin ang pinaka-angkop na sagot. Isulat ang TITIK ng tamang sagot sa patlang. ______ 1. Ang mga sumusunod ay mga pahayag ukol sa kolonyalismo, MALIBAN sa isa, alin ito? A. isang sistemang pang-ekonomiya na ang basehan ng yaman ng isang bansa ay sa dami ng ginto at pilak. B. aktuwal na pagsakop ng isang makapangyarihang bansa sa isang mahinang bansa na ang pangkalahatang pakay ay pag-angkin ng pinagkukunang yaman. C. nagmula sa salitang Latin na “colonus” na ang ibig sabihin ay magsasaka. D. tuwirang pananakop ng isang bansa sa iba pa upang mapagsamantalahan ang yaman nito. ______ 2. Noon pa man ay nagtutunggalian na ang Espanya at Portugal sa pag-aangkin ng teritoryo. Dahil sa takot na angkinin ng Portugal ang Amerika nagtalaga ng marka sa mapa noong 1494 kung saan lamang maaaring maglakbay at magtatag ng kolonya ang dalawang bansa sa mundo. Anong kasunduan ito? A. Kasunduan ng Saragosa C. Kasunduang Portugal B. Kasunduan ng Tordesillas D. KasunduanAlexander VI ______ 3. Si Ferdinand Magellan ay isang Portuges, bakit naglingkod siya sa ilalim ng bandila ng Espanya? A. Dahil mas makapangyarihan ang Espanya sa Portugal. B. Dahil mas malaki ang ibinayad sa kanya ng Espanya kaysa sa Portugal. C. Dahil hindi siya sinuportahan ng hari ng Portugal ukol sa kanyang hiling. D. Dahil mas malalakas ang mga armas ng Espanya kaysa sa Portugal. ______ 4. Alin sa mga sumusunod na pahayag ang nagpapakita sa layunin ng Espanya sa pagpapadala ng ekspedisyon? A. Matamo ang karangalan ng pagkakatuklas at pagkakaroon ng mga lupain. B. Makatuklas ng mga bagong kagamitang pandigmaan. C. Mapalaganap ang Katolisismo D. A at C ______ 5. Aling kapuluan ang tinawag na “Spice Islands”? A. Portugal B. Espanya C. Indonesia D. Moluccas ______ 6. Alin sa mga sumusunod ang HINDI kagamitan sa paglalayag? A. Paraluman B. Paraw C. Astrolabe D. Caravel ______ 7. Ang paglikom ng maraming ginto at pilak bilang batayan ng kayamanan ng isang bansa ay isang nag-udyok sa Espanya upang maghanap ng mga lupain upang makapagmina ng ginto. Ano ang tawag sa ganitong sistemang pang-ekonomiya? A. laissez faire B. merkantilismo C. kapitalismo D. sosyalismo ______ 8. Alin ang naghudyat sa kolonyalismong magtatagal sa Pilipinas ng higit 300 taon? A. Pagpapadala ng ekspedisyon ni Magellan. B. Pagdaos ng kauna-unahang misa sa Limasawa. C. Ang naga nap na labanan sa Mactan. D. Pagpapadala ng ekspedisyon ni Miguel Lopez de Legazpi. (Para sa bilang 9-11) A. Tama ang dalawang pahayag B. Mali ang dalawang pahayag C. Tama ang unang pahayag at mali ang ikalawang pahayag D. Mali ang unang pahayag at tama ang ikalawang pahayag ______ 9. Ang Kayamanan (Gold) ang pangunahing layunin ng mga mangongolonya. Ang Katolisismo (God) ay ginamit na instrumento upang mapasunod ang mga tao. ______ 10. Tumanggi ang hari ng Portugal na gantimpalaan si Magellan sa kanyang paglilingkod. Inihandog ni Magellan sa Espanya ang kanyang planong marating ang Pilipinas. ______ 11. Noong Marso 16, 1521 natanaw nina Magellan ang isla ng Limasawa, Leyte. Ang sanduguan sa pagitan nina Raha Kolambu at ni Magellan ang maituturing na kauna-unahang sanduguan na naganap sa pagtan ng isang Pilipino at isang dayuhan. ______ 12. Ang mga sumusunod ay mga bunga ng ekspedisyon ni Magellan MALIBAN sa isa, alin ito? A. Napatunayang maaaring marating ang silangang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng daang pa-kanluran. PaGe - 2
 • 3. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net B. Natuklasan ang “Spice Islands” C. Napatunayang bilog ang daigdig D. Natuklasan ang konsepto ng international date line (Para sa bilang 13-15) A. Ekspedisyong Loaisa B. Ekspedisyon ni Ruy Lopez de Villalobos C. Ekspedisyon ni Alvaro de Saavedra Ceron D. Ekspedisyon ni Miguel lopez de Legazpi ______ 13. Katuwang sa paglalayag na ito si Padre Andres de Urdaneta. Narating ng paglalayag na ito ang Cebu noong 1565 kung saan matagumpay na nakapagsimula ng paninirahan. ______ 14. Binubuo ito ng tatlong barko at 110 na tauhan, layunin ng paglalayag na ito na humingi ng paumanhin sa pinuno ng Cebu dahil sa masamang inasal ng mga tauhan ni Magellan noong 1521. ______ 15. Narating ng ekspedisyong ito ang isla ng Saranggani ngunit bigong nakapagtatag ng kolonya at napadpad sa Samar sa paghahanap ng suplay ng pagkain. ______ 16. Bakit matagumpay na nakapagtatag ng panirahan sa Pilipinas ang ekspedisyon ni Legazpi? A. Dahil mas makabagong armas o mga sandata ang ginamit ng kanyang ekspedisyon. B. Dahil nag-alok siya ng mga makabagong pamamaraan ng pagtatanim at pagmimina. C. Dahil iginalang niya ang kakayahan ng mga Pilipino at naging mas diplomatiko ang kanyang istilo sa pakikipag-usap. D. Dahil pinangakuhan niya ang mga Pilipino ng masaganang pamumuhay sa ilalim ng kanyang pamumuno. ______ 17. Alin sa mga sumusunod na pangyayari ang naglalarawan ukol sa labanang naganap sa Bangkusay? A. Nakarating sina Villalobos sa isla ng Saranggani, subalit nabigo rin silang magtatag ng kolonya rito. B. Mula sa Panay ay ipinadala ni Legazpi si Martin de Goiti kasama ang mga Panayanhon mula sa hilaga. C. Pinamunuang labanan ni Rajah Soliman na mayroong halos 2,000 katutubo at 40 bangka na sumugod sa Maynila. D. Kasama si Padre Andres de Urdaneta na narating ang isla ng Samar noong Pebrero 13, 1565. ______ 18. Ang mga sumusunod ay mga dahilan kung bakit nagtagumpay ang mga Espanyol sa pagkakasakop ng Pilipinas MALIBAN sa isa, alin ito? A. Ang mga Pilipino ay kulang sa mga makabagong sandata. Tanging pana at tabak ang sandata nila sa pakikipaglaban. B. Tumulong ang ibang bansa upang mapalakas ang pananakop ng Espanya sa Pilipinas. C. Walang pagkakaisa ang mga Pilipino. Nahahati ang mga pangkat ng Pilipino sa iba’t ibang barangay. D. Nabihag ang mga Pilipino sa mga aral ng Kristiyanismo. Ilan sa mga ito ay ang pananalig sa isang makapangyarihang diyos, paniniwala sa mga espiritu at sa kapangyarihan ng mga namayapang ninuno. ______ 19. Ang mga pag-aalsa sa Pilipinas ay may iba’t ibang motibo. Sina Tamblot at Bankaw ay may panrelihiyong motibo, si Diego Silang ay dahil sa pagmamalabis ng mga Espanyol at si Francisco Dagohoy ay dahil sa personal na hindi pagkakaunawaan. Pangkalahatan, ang mga pag-aalsa na ito ay mga bigo dahil__________ A. Walang mahusay na pinunong militar at pagkakaisa ang mga nanguna sa pag- aalsa B. Higit na mahusay ang mga armas ng mga kalabang Espanyol kaysa sa ating mga Pilipino C. Kakaunti lamang ang bilang nila kaysa sa mga Espanyol na mas marami D. Hindi napapanahon ang kanilang pag-aalsa ______ 20. Ang relihiyosong pag-aalsa ni Apolinario Dela Cruz o mas kilala bilang si Hermano Pule ay isa sa dahilan sa lalo pang pagpapaigting ng pantay na pagtingin sa mga paring Espanyol at katutubo sa Pilipinas. Ano ang pangalan ng relihiyong kapatiran na kanyang itinatag? A. Santisimo Nombre de Jesus C. Beaterio dela Campaña de Jesus B. Confradia de San Jose D. Iglesia Filipina Independiente ______ 21. Ano ang naging kasangkapan ng Espanya sa pananakop sa Pilipinas? A. bala at rosaryo C. lakas at tapang B. espada at krus D. kayamanan at relihiyon ______ 22. Anong relihiyon ang ikinalat ng mga Espanyol sa Pilipinas na tinangkang takpan ang mga simbolo ng sinaunang pananampalataya sa anito at bathala? A. Muslim B. Budismo C. Katolisismo D. Koran PaGe - 3
 • 4. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net ______ 23. Ang mga sumusunod ay ilan sa mga naging reaksyon ng mga Pilipino sa Kristiyanismo MALIBAN sa isa, alin ito? A. Sumampalataya nang lubos. B. Nagsipag-alsa nang hindi masiyahan sa ginawa ng mga pari. C. Binihag ang mga prayle ng mga katutubong Pilipino. D. Nagpakalayo-layo para hindi marating ng mga pari. ______ 24. Ang mga sumusunod ay mga dahilan kung bakit naging matagumpay ang mga Espanyol sa pagpapalaganap ng Kristiyanismo, alin ang HINDI? A. Paglalapat ng Kristiyanismo sa mga dati nang paniniwala ng mga katutubo B. Paggamit ng salitang katutubo sa pagtuturo ng Kristiyanismo C. Magandang pakikitungo ng mga prayle sa mga katutubo D. Pagpapahirap at pagpapataw ng parusa sa mga hindi sumunod sa bagong relihiyon ______ 25. Upang lalong mapadali ang pamamahala ng mga Espanyol sa mga katutubong Pilipino, minarapat nitong ipunin sa isang lugar ang mga tao mula malalayong nayon at mga barangay. Ang pamamaraang ito ay kilala sa tawag na __________. A. Reconquista B. Reduccion C. Ayuntamiento D. Encomienda ______ 26. Mula sa reduccion, nabuo ang mga bayan at mga kasamang barangay nito na naging lokal na yunit ng pamahalaan. Ano ang iba pang tawag sa bayan? A. balangay B. pueblo C. reducir D. plaza complex ______ 27. Ito ay tumutukoy sa pagtuturo ng katesismong Katoliko sa mga mamamayan. A. principalia B. prayle C. doktrina D. bibliya ______ 28. Sa simula ay tinutulan ng mga katutubong Pilipino ang reduccion, sa huli ay kanila na rin itong tinanggap. Alin sa mga sumusunod na pahayag ang ginawa ng mga Espanyol upang mahikayat ang mga katutubo sa reduccion? A. Pagbibigay sa bawat pamilya ng pagkakakitaan katumbas ng dati nilang hanapbuhay. B. Tinuruan ang mga katutubo ng mga bagong paraan ng pagtatanim tulad ng paggamit ng araro at paghahanda sa lupa bago sakahin. C. Pagbabayad ng ginto sa bawat pamilya upang makapagsimula ng bagong buhay. D. Tinuruan ang mga katutubo ng mga makabagong teknolohiya sa pagmimina. ______ 29. Ano ang ipinapakita ng dating kaayusan ng bayan o ang tinatawag na linear na kaayusan? A. Nagpapakita ng pagkawatak-watak ng bawat pamilya B. Nagpapakita ng kapayapaan at kaayusan C. Nagpapakita ng uri ng antas sa lipunan D. Nagpapakita ng pagkakapantay-pantay ______ 30. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng kaayusang ayon sa konseptong circular na may sentro, nahahati sa mga parisukat na lote batay sa Roman Grid Pattern? A. Intramuros C. De Bajo De las Campanas B. Luneta Park D. Casa Real ______ 31. Bakit sapilitang inilipat ng mga Espanyol ang mga katutubong Pilipino mula sa malalayong pamayanan upang pagsama-samahin sa isang bayan? A. Upang madali nilang maturuan ang mga katutubo hinggil sa katesismo. B. Upang mabilis ang pagkakaroon ng mga makabagong kagamitang pang- ekonomiya sa mga katutubong Pilipino. C. Upang higit na maging madali ang pagpapatupad ng mga patakarang kolonyal tulad ng pangongolekta ng buwis at pagpapalaganap ng Kristiyanismo. D. Upang mabilis ang pagkuha ng mga katutubong Pilipino na tutulong sa pamahalaang Espanya ______ 32. Noong mga unang bahagi ng pananakop nina Miguel Lopez de Legaspi sa kapuluan ng Pilipinas, binigyan niya ng pagkakataon ang kanyang mga tauhan na makapanakop ng mga lupain upang maging gantimpala nila sa pagtulong sa Espanya sa pananakop sa Pilipinas. Ano ang tawag sa sistemang ito? A. Hacienda C. Reduccion B. Sistemang Plaza Vista D. Encomienda ______ 33. Ang mga sumusunod ay mga tungkulin ng isang encomendero MALIBAN sa isa, alin ito? A. Ipagtanggol ang encomienda laban sa mga kaaway. B. Magturo ng katesismo sa pagpapalaganap ng Kristiyanismo. C. Mangolekta ng mga tributo o buwis. D. Panatilihin ang katahimikan at kapayapaan sa nasasakupan. ______ 34. Ang pribadong encomienda ay nakalaan sa ilang mga nahirang na indibidwal, pribadong tao, o mga institusyon. Saan naman nakalaan ang Ecclesiastical? A. simbahan B. hari ng Espanya C. paring Espanyol D. misyonero PaGe - 4
 • 5. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net ______ 35. Paano nagamit ang sistemang encomienda bilang instrumento ng pananakop? A. Nagkaroon ng maraming mandirigmang Pilipino na umanib sa pwersa ng Espanya. B. Nalimitahan ang kalayaan ng mga katutubong Pilipino dahil sila ay nababantayan ng mga encomendero. C. Naragdagan ang kapangyarihan ng mga mananakop. D. Napilitang mamundok ang mga katutubong Pilipino dahil sa pang-aabuso ng mga encomendero. ______ 36. Ang mga mamamayang nasa edad 16 hanggang 60 ay pinagbabayad ng 8 reales na buwis sa bawat taon hanggang sa maging 12 reales ito. Ano ang tawag sa pagbubuwis na ito sa mga katutubong Pilipino? A. Encomienda C. Tributo B. Polo y servicios D. Reduccion ______ 37. Noong 1885 tinanggal ang tributo at pinalitan ng cedula personal. Saan nakabatay ang paniningil ng cedula personal? A. Nakabatay sa edad ng bawat mamamayan B. Nakabatay sa uri ng antas sa lipunan C. Nakabatay sa laki ng kinikita ng isang mamamayan D. Nakabatay sa posisyon sa lipunan ______ 38. Alin sa mga sumusunod ang hindi nabibilang sa mga uri ng pagbubuwis na ipinataw ng mga Espanyol sa mga katutubong Pilipino? A. Sanctorum C. Diezmos prediales B. Caja de comunidad D. Falla ______ 39. Ang Polo Y Servicios o sapilitang paggawa ay labis na kinamuhian ng maraming mga katutubo sa bansa. Ito ay naging dahilan ng ilang mga rebelyon dahil sa hindi natupad ang mga totoong nakalagay sa batas na pagpapatupad dito. Ano ang tawag sa pagbabayad ng isa at kalahating real upang makaiwas dito? A. Vinta B. Falua C. Falla D. Sanctorum ______ 40. Ano ang tawag sa taong nagtatrabaho sa polo? A. Falla B. Polista C. Servicio D. Donativo ______ 41. Bilang kolonya ng hari ng Espanya, ang mga Pilipino ay sapilitang pinagserbisyo sa ngalan ng hari sa pamamagitan ng anong patakaran? A. Reduccion B. Encomienda C. Polo Y Servicio D. Tributo ______ 42. Sino ang itinuturing na kuwalipikadong lalaki na isasama sa sapilitang paggawa? A. 15 hanggang 60 taong gulang C. 18 hanggang 60 taong gulang B. 16 hanggang 60 taong gulang D. 20 hanggang 60 taong gulang ______ 43. Alin sa mga sumusunod na pahayag ang naglalarawan sa mabuting naidulot ng sapilitang paggawa? A. Pagkahiwa-hiwalay ng mga pamilya. B. Kahirapan ng maraming katutubong Pilipino. C. Nakapagpatayo ng maraming simbahan, tulay, at lansangan. D. Pag-usbong ng ekonomiya ng Pilipinas. ______ 44. Ang polo y servicio o sapilitang paggawa ay may mabuti at may masama ring ibinunga, alin sa mga sumusunod na pahayag ang maituturing na isang masamang naidulot nito? A. Maraming pamilya ang nagutom dahil ang mga lalaki ay hindi makapagtanim. B. Maraming mga tulay at lansangan ang naipagawa. C. Maraming gusaling pampubliko ang naipatayo. D. Maraming mga katutubong Pilipino ang natuto ng mga gawaing manwal. ______ 45. Ang pagpapalaganap ng Kristiyanismo sa mga lupain na masasakop ng mga Espanyol ang isa sa pangunahing motibo ng kanilang kolonisasyon. Sa Pilipinas, itinalaga ang Arsobispo ng Maynila ng hari ng Espanya bilang pangkalahatang tagapangasiwa ng Katolisismo sa Pilipinas. Ano ang tawag sa kapangyarihang ito? A. Ayuntamiento C. Patronato Real B. Real Audiencia D. Consejo de las Indias ______ 46. Ang mga prayle ang siyang nangunang nagpalaganap ng Katolisismo sa kanayunan sa bansa. Sinuong nila ang makakapal na kagubatan, matatarik na kabundukan at mapanganib na mga lugar. Alin sa mga sumusunod na misyonero ang hindi maituturing na prayle? A. Agustino B. Dominikano C. Pransiskano D. Heswita ______ 47. Ito ay ang samahan ng mga pari o prayle na mayroong tungkulin na mamuhay sa iisang tuntunin o patakaran sa buhay. A. patronato real B. orden C. prayle D. misyonero PaGe - 5
 • 6. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net ______ 48. Paano nahikayat ng mga misyonero and maraming katutubo na maging Katoliko? A. Itinuro ng mga misyonero ang kanilang wika. B. Hanapbuhay ang pinalit sa pagsanib ng mga katutubo sa relihiyong Katolisismo. C. Pwersahang pinasunod ng mga misyonero ang mga katutubo. D. Ang pagiging tapat at dalisay ng karamihan sa mga misyonero ang nag-udyok sa mga katutubo na maging Katoliko. ______ 49. Alin sa mga sumusunod na pahayag ang naglalarawan sa naging pang-aabuso ng mga prayle? A. Ang mga serbisyo sa simbahan at sakramento ay tinapatan ng kabayaran. B. Pagtuturo ng Te Deum. C. Pagkakaroon ng misa at pagrorosaryo. D. Pagtanggap ng suhol mula sa mga matataas na opisyales ng bansa. ______ 50. Maraming gampanin ang mga prayle na ipinatupad sa kanilang panunungkulan. Alin sa mga sumusunod na gampanin ang nabibilang sa mga gawaing pang-simbahan? A. Pangangasiwa sa mga aktibidades sa pueblo B. Pamamagitan sa mga alitan ng mga mamamayan C. Pagmimisa D. Pangangasiwa sa halalan PaGe - 6
 • 7. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (2) IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT SA ARALING PANLIPUNAN – V Pangalan: ____________________________________ Iskor: _____________ Baytang: _____________________________________ Petsa: _____________ I. Bilugan ang titik ng may tamang sagot. 1. Ano ang kolonisasyon? A. Ito ay pananakop ng mga bansa sa Europa sa malalayong lupain upang gawing teritoryo. B. Ito ay ang pagpapalaganap ng kristianismo sa mga ibang bansa. C. Ito ay ang pagtuklas sa ibang lugar upang maging mayaman ang mga bansa sa Europa. 2. Aling mga bansa sa Europa ang nanguna sa pagtuklas ng ibang lugar o bansa sa mundo? A. Portugal at Amerika B. Espanya at India C. Portugal at Espanya 3. Anong kasunduan ang pinagtibay upang matukoy ang hangganan ng lugar na pwedeng tuklasin ng Portugal at Espanya? A. Kasunduan sa Paris B. Kasunduan ng Tordesillas C. Kasunduan sa Europa 4. Sino ang nagbigay ng pahintulot sa bansang Portugal at Espanya na tumuklas ng ibang lugar o bansa upang mapalaganap ang Kristianismo? A. Papa Juan Pablo B. Papa Alexander the Great C. Papa Alexander VI 5. Ano ang naging dahilan kung bakit gusto ng Espanya na masakop ang Pilipinas? A. Mayaman sa likas na yaman ang Pilipinas kaya gusto nilang dito kumaha ng mga raw materials. B. Nagustuhan nila ang katangian ng mga Pilipino kaya sinakop nila ito. C. Gusto nilang maging mayaman ang mga Pilipino kaya sinakop nila ito. 6. Bukod sa yamang likas na taglay ng Pilipinas, ano pa ang ibang dahilan ng pagsakop ng Espanya dito? . A. Ninais nilang maging kaibigan ang mga Pilipino. . B. Nais nilang ipalaganap ang Kristiyanismo sa bansa at sa mga Pilipino. C. Gusto nilang makilala ang Pilipinas bilang sentro ng industriya. 7. Ano ang naging hindi magandang epekto ng kolonisasyon sa bansa? . A. Nalinang ng husto ang likas na yaman ng Pilipinas. . B. Ang mga Espanyol ang higit na nakinabang sa likas na yaman ng kolonya. C. Ang mga Pilipino ay natuto sa mga gawaing pang industriya. 8. Sa teknolohiya at kalusugan, ano ang naging epekto ng kolonisasyon sa bansa? . A. Natutuo ang mga Pilipino sa paggamit ng bagong makinarya. . B. Natuto ang mga Pilipino sa panggagamot at paraan ng paggamot at pagpuksa sa mga sakit. C. Ang watak-watak na teritoryo ay naging isang estado. 9. Sino ang namuno sa paglalayag ng Espanya upang tumuklas ng ibang lupain? . A. Ferdinand Marcos B. Ferdinand Magellan C. Ferdinand Vallejo 10. Isa sa mga dahilang dala ni Magellan sa kanyang ekspedisyon ay ang paghahanap ng Spice Island. Ano ang makukuha nila dito? . A. Mga kagamitan sa paggawa ng Bangka . B. Mga pampalasa ng pagkain C. Mga kagamitan o materyales sa paggawa ng alak II. Hanapin ang kahulugan nga aytem sa kaliwang hanay mula sa mga pagpipilian sa hanay na nasa kanan. Ilagay sa patlang ang titik ng tamang sagot. HANAY A HANAY B ______ 11. Setyembre 20,1519 A. Hari ng Espanya ______ 12. Marso 16, 1521 B. Narating ng grupo ni Magellan ang lupain ng Pilipinas ______ 13. Haring Carlos I C. Unang lugar na dinaungan ni Magellan ______ 14. Haring Manuel I D. Araw ng unang misa sa Limasawa ______ 15. Pulo ng Samar E. Hari ng Portugal ______ 16. Marso 31, 1521 F. Pag-umpisa ng paglayag ______ 17. Lapu-Lapu G. barkong nakabalik sa Espanya ______ 18. Victoria H. tumalo kay Magellan sa labanan ______ 19. Padre Pedro Valderama I. Nanguna sa misa sa unang misa sa Limasawa ______ 20. Raja Humabon J. pinuno ng Cebu na tumanggap kay Magellan 21. Bakit ipinalaganap ang kristiyanismo sa Pilipinas ng mga Espanyol? A. Upang mas madaling mapamahalaan ang kolonya. . B. Upang maipakitang sa mga Pilipino na makadiyos ang mga Espanyol. C. Upang makapagpatayo sila ng mas maraming simbahan. PaGe - 7
 • 8. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net 22. Ano ang ginawang paraan ng mga Espanyol upang mas madali ang pagtuturo ng Kristiyanismo sa mga Pilipino? . A. Hinikayat nilang lumipat sa sentro ang mga Pilipino na kung saan mas maraming simbahan at madali silang maabot ng mga prayle B. Inilipat sila sa mga bulubundukin. C. Sapilitan nilang itinuro ang Kristiyanismo sa mga Pilipino at pinarusahan ang hindi susunod dito. 23. Ito ay isang mahalagang nagawa ng mga Espanyol upang turuang maging Kristiyano ang mga Pilipino, ang katesismong Katoliko. Ano ito? . A. Reduccion B. Doctrina C. Polo 24. Ito ang unang hakbang ng mga Espanyol sa pagtatatag ng kolonya. Ito ay isang lugar na nangangahulugang ipinagkatiwala. Ano ito? . A. Polo B. Encomienda C. Reduccion 25. Ano ang tungkulin ng isang encomendero? . A. Panatalihin ang katahimikan at kaayusan ng kanyang lugar B. Mangolekta ng buwis ayon sa itinakdang halaga C. A at b ang tamang sagot 26. Ang lahat ng lalaki na may gulang na 16 hanggang 60 ay kailangang magtrabaho ng walang bayad sa ilalim ng patakaran ng Espanya. Ano ang tawag dito? . A. Tributo B. Falla C. Sapilitang paggawa 27. Maaaring malibre ang mga lalaking sasailalim sa sapilitang paggawa kung sila ay makakabayad sa tinatawag na _______ A. Tributo B. Falla C. Sapilitang paggawa 28. Ano ang kaugnayan ng reduccion sa Kristianisasyon ng mga Pilipino? A. Ang maga Pilipino ay sapilitang inilipat sa iisang lugar upang turuan sila ng Kristiyanismo. B. Inilipat sila sa sentro upang mamuhay ng Masaya C. Sapilitan silang inilipat sa sentro upang Makita ang pueblo 29. Anong mga lugar ang ipinatayo ng mga Espanyol upang lalong maging malapit ang mga Pilipino sa Kristianismo? A. Mga parke at palaruan B. palengke at paaralan C. convento at simbahan 30. Ilang reales ang tribute o buwis noong una? A. 18 reales B. 12 reales C. 10 reales 31. Maliban sa salapi, ano pa ang maaaring ibigay bilang tribute? A. Ginto B. Palay C. Mga produkto D. Lahat ng nabaggit 32. Ano ang naging reaksiyon ng mga Pilipino sa sapilitang paggawa? A. Nagustuhan nila ito dahil natuto silang magtrabaho. B. Tinutulan nila ito dahil ito’y sapilitan at walang bayad. C. Marami sa mga Pilipino ang tumulong sa pagpapatupad ng sapilitang paggawa. 33. Ano ang naging masamang epekto ng sapilitang paggawa sa mga Pilipino? A. Nahiwalay ang mga kalalakihan sa kanilang pamilya . B. Lumaki ang kita ng bawat pamilya dahil paggawa. C. Mas naging masipag ang mga Pilipino dahil sapilitan ang kanilang pagggawa. III. Tukuyin kung ang sinasabi o ideya ng bawat ay wasto o hindi. Isulat sa patlang bago ang bilang TAMA kung ito ay wasto at MALI kung hindi. ______ 34. Dahil sa reduccion, maraming Pilipino ang naging Kristiyano. ______ 35. Maraming Pilipino ang sapilitang lumikas sa kabundukan dahil sa Kristiyanismo. ______ 36. Natuto ang mga Pilipino na magdiwang ng pista para sa mga santo dahil sa kanilang pagsanib sa Kristiyanismo. ______ 37. Tinuruan ng mga prayle ang mga bata ng pagdadasal at awit para sa Diyos sa mga paaralan. ______ 38. Maraming pamilya ang nasira dahil sa pagtuturo ng Kristiyanismo. ______ 39. Nagsumikap ang mga prayle na turuan ng utos ng diyos upang mapalapit ang mga Pilipino sa Kristiyanismo. ______ 40. Ang mga prayle ay umabuso sa kanilang karapatan katulad ng pangongolekta ng buwis. PaGe - 8
 • 9. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (3) IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT SA ARALING PANLIPUNAN – V Pangalan: ____________________________________ Iskor: _____________ Baytang: _____________________________________ Petsa: _____________ I. PANUTO: Isulat ang titik ng tamang sagot. ______ 1. Ito ang pangunahing produkto na nagdala sa mga Europeo sa Asya. a. Ginto b. Pampalasa c. Seda d. Perlas ______ 2. Ito ang kasunduang naglalayong hatiin ang mundo sa pagitan ng mga bansang portugal at Espanya. a. Kasunduan sa Paris c. Kasunduan sa Tordesillas b. Kasunduan sa Marselya d. Kasunduan sa Versailles ______ 3. Siya ay isang Portuges na naglingkod sa Hari ng Espanya at unang Europeong nakarating sa Pilipinas. a. Ferdinand Magellan c. Miguel Lopez de Legaspi b. Ruy Lopez Villalobes d. Garcia Jofrte de Loaisa ______ 4. Mula sa kanyang ekspedesyon ang pangalang Islas Filipinas. a. Ferdinand Magellan c. Miguel Lopez de Legaspi b. Ruy Lopez Villalobes d. Garcia Jofrte de Loaisa ______ 5. Siya ang may pinakamatagumpay na ekspedisyon at nakasakop sa Pilipinas. a. Ferdinand Magellan c. Miguel Lopez de Legaspi b. Ruy Lopez Villalobes d. Garcia Jofrte de Loaisa ______ 6. Ito ay ibinibigay ng taong bayan upang matustusan ang mga pangangailangan at proyekto ng pamahalaan. a. Polo y Servicios b. Bandala c. Tributo d. Falla ______ 7. Ito ay nangangahulugang sapilitang pagawa. a. Polo y Servicios b. Bandala c. Tributo d. Falla ______ 8. Ito ay ang bayad upang hindi sila masama sa sapilitang paggawa. a. Polo y Servicios b. Bandala c. Tributo d. Falla ______ 9. Ito ang pumalit sa tributo nang lumipas ang ilang panahon a. Buwis b. Polista c. Cedula d. Polo y Servicios ______ 10. Sila ang nagpasimula ng pagsasama-sama ng mga katutubo sa isang lugar. a. Dominikano b. Pransiskano c. Heswita d. Recoletos ______ 11. Ito ay ang pagsunod na ang kumbento, bahay-pamahalaan at plaza ay siyang sentro ng isang bayan. a. encomienda b. sentro c. encomendero d. reduccion ______ 12. Siya ang nagbalangkas ng reduccion. a. Pigafetta c. Juan de Plasencia b. Andres de Urdaneta d. Rafael de Izquierdo ______ 13. Ito ang tawag sa mga taong hindi sumama sa reduccion. a. Tulisanes b. Ilustrado c. Indio d. Gitnang uri ______ 14. Ito ang lupang mula sa Hari ng Espanya na ibinibigay sa mga taong tumulong sa panahon ng pananakop. a. Reduccion b. Encomienda c. sentro d. Friar Lands ______ 15. Edad ng mga kalalakihang naglingkod sa pamahalaan. a. 16-60 b. 15-50 c. 10-40 d. 20-30 ______ 16. Anong kaugalian ang pagdarasal tuwing ikaanim ng Hapon? a. prusisyon b. orasyon c. binyagan d. Pistahan ______ 17. Ano ang simbolong inilalagay ng mga Espanyol sa lugar na kanilang sinakop? a. krus b. bato c. Bibliya d. Simbahan ______ 18. Sino ang nagganyak sa mga ninuno natin na sumampalataya sa Kristiyanismo? a. gobernador heneral c. misyonero b. Pilipinong opisyal d. Arsobispo ______ 19. Sino ang kauna-unahang pangkat ng mga misyonerong Espanyol na dumating sa Pilipinas. a. Dominicano b. Recoletos c. Agustino d. Franciscano ______ 20. Ito ay buwis sa pagkamamamayan. a. falla b. tributo c. sanctorum d. Diezmos prediales ______ 21. Ito ay buwis para sa simbahan. a. falla b. tributo c. sanctorum d. Diezmos prediales PaGe - 9
 • 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net ______ 22. Ito ay buwis na sinisingil para sa pagsakop sa Mindanao. a. donatibo de Zamboanga c. sanctorum b. tributo d. Diezmos prediales ______ 23. Ang pamamaraang encomienda ay binigyang buhay sa Pilipinas sa pamumuno ni ___ a. Ferdinand Magellan c. Miguel Lopez de Legaspi b. Ruy Lopez Villalobes d. Garcia Jofrte de Loaisa ______ 24. Ilang taon tayo nasakop ng mga Espanyol? a. 33 taon b. 303 taon c. 333 taon d. 393 taon ______ 25. Sino ang namuno sa barkong Victoria pabalik sa Espanya? a. Sebastian del Cano c. Miguel Lopez de Legaspi b. Ruy Lopez Villalobes d. Garcia Jofrte de Loaisa ______ 26. Ang tawag sa mga lalaking sapilitang naglilingkod sa pamahalaan a. falla b. bandala c. tulisanes d. Polista ______ 27. Sino ang kauna-unahang nagpabinyag sa katolisismo? a. diego at Gabriela c. Andres at Gregoria b. Carlos at Juana d. Felipe at Maria ______ 28. Sa ilalim ng kapangyarihang panghukuman, ang mga prayle ay may kapangyarihan ______ a. mamahala sa halalang lokal at gawaing pambayan b. mangasiwa sa sakramento tulad ng binyag, kumpil, at kasal c. magpasya kung sino ang ititiwalag sa simbahan d. magtala ng bilang ng mga ipinapanganak at inililibing ______ 29. Ang patlang ay isang palatandaan ng pagtanggap ng mga Pilipino sa sa Kristiayanismo a. pagseserbisto at kumbento c. pagpapabinyag b. pagbibigay ng pagkain sa mga pari d. Pakikinig ng sermon ______ 30. Ang sistemang polo ay isang paglabag sa karapatang pantao noon. Ano naman ang nagawang kabutihan nito sa bansa? a. Nakapagtayo ng mga simbahan, gusali, daan at tulay b. nakapangibang bansa ang mga Pilipino c. Umunlad ang kabuhayan ng mga Pilipino d. Nakakatulong ito sa magsasaka II. Pagtambalin ang mga sumusunod upang makabuo ng timeline. Isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang. A. B. ______ 31. Ang ekspedisyon na pinangunahan ni Loaisa A. 1527 ______ 32. Inatasan ni Haring Felipe II si Villalobos na maglayag B. 1526 patungong Pilipinas C. 1524-1525 ______ 33. Ang Ekspedisyon ni Legaspi D. 1542 ______ 34. Mula sa cebu ay lumipat ang mga Espanyol sa Panay E. Mayo 24, 1571 ______ 35. Pinasok ng mga Espanyol ang Maynila F. 1624 ______ 36. Ang madugong labanan sa pagitan ng mga Espanyol at G. Hunyo 24, 1571 hukbo ni Raha Sulayman H. Marso 24, 1571 ______ 37. Nagpunta si Legaspi sa Maynila I. Nobyembre 21, 1564 ______ 38. Ipinahayag ang Maynila na punong bayan ng Pilipinas J. Mayo 8, 1570 ______ 39. Ang Ekspedisyon ni sebastian Cabot K. 1569 ______ 40. Ang Ekspedisyon ni Alvaro de Saavedra PaGe - 10
 • 11. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (1) SECOND PERIODICAL TEST ENGLISH - V Name: ______________________________________ Score: ____________ Grade/Section: _______________________________ Date: _____________ I. Read the paragraphs below then answer the questions that follow. A. Do you know how to wash plates? Read the directions that follow. First, remove the extra food from the plates. Next, put the plates, spoons, forks, and glasses together. Rinse them once and soap them, beginning with the glasses, plates, and spoons and forks. Rinse the glasses and drain them on the drain board. Then, rinse the plates well, followed by the spoons and forks. Drain them on the dish drain. When dry, keep them in the dish rack. 1. What is the paragraph about? A. Washing clothes B. Washing plates C. Washing cars D. Washing shoes 2. What is the first thing to do in washing plates? A. Rinse the plates well C. Remove the extra food from the plates. B. Put the plates,spoons and forks together D. Keep them in the dish rack 3. What kind of paragraph is this? A. Description B. Cause and Effect C. Sequence D. Exposition B. The proper eating of soup is rather difficult. One must avoid a gurgling sound. The spoon must be held at the proper distance. Carrying it to the mouth without spilling is an accomplishment. Then, of course, the lips must be wiped with a napkin. 4. What is the main idea of the paragraph? A. Proper way of eating soup. C. Proper way of drinking. B. Proper waste disposal D. Proper way of studying 5. Which of the following sentences gives a detail? A. Proper way of eating soup is rather difficult. B. One must avoid a gurgling sound. C. The spoon must be held at the proper distance. D. Both b and c. 6. What kind of paragraph is this? A. Sequence B. Description C. Compare and Contrast D. Cause and Effect C. Vitamins are essential to the body. Vitamin A helps keep the skin smooth and soft. When it is absent, the skin becomes thick and rough. Another important vitamin is thiamine or Vitamin B1. Many people who complain of being tired and irritable are actually suffering from lack of thiamine. 7. What is the main idea of the paragraph? A. Sources of Vitamin A and Vitamin B1 C. How to keep the skin smooth and soft B. Why vitamins are essential to the body D. Thiamine or Vitamin B1 8. What is the purpose of the author in writing the paragraph? A. To describe B. To classify C.To explain D. To compare and contrast Study the card catalog below then answer the questions that follow: BOTANY 123 Balajadia, Ma. Corazon B4 The biological sciences by Ma. Corazon Balajadia, San Francisco, California Phoenix Publishing House Inc. C. 1998 XIV, 738 p. 25 cm. 9. What type of card catalog is this? A. subject card B. author card C. title card D. card catalog 10. What is the title of the book written by Ma. Corazon Balajadia? A. Botany C. Phoenix Publishing House Inc. B. The Biological Sciences D. San Francisco, California PaGe - 11
 • 12. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net 11. What is the call number of the book? A. C.1998 XIV B. 738p. C. 25 cm. D. 123 B4 12. It is a small dictionary found at the back of a book that contains alphabetically arranged words with their meanings. A. Card catalog B. Glossary C. Dictionary D. Thesaurus 13. It contains words arranged in alphabetical order with their meaning, pronunciation, and syllabication of words. A. Card catalog B. Glossary C. Dictionary D. Thesaurus 14. It contains words with the synonyms and antonyms of words. A. Card catalog B. Glossary C. Dictionary D. Thesaurus II. Choose the letter of the correct verb that agrees with the subject. 15. There ___________the horse now. A. go B. goes C. went D. have gone 16. Written on the notebook_________ his report. A. is B. was C. are D. were 17. Here ___________ the cats under this sofa. A. lying B. lie C. lies D. lain 18. There ____________ ten children in the council. A. is B. was C. are D. were 19. ____________ the geese cooked? A. Was B. Were C. Are D. Is 20. There ___________only one agendum during the meeting yesterday. A. is B. was C. are D. were 21. The school staff ____________ attending the meeting tomorrow. A. is B. was C. are D. were 22. The public ____________warned about the coming storm. A. is B. was C. are D. were 23 The team __________ running towards the different exits. A. is B. was C. are D. were III. Choose the correct affix that fits the words in the sentences. 24. My sister works in the local govern____________ unit or LGU. A. re- B. un- C. -ment D. -able 25. The children’s projects are _______finished yet so they have to work over time. A. re- B. un- C. -ment D. -able 26. The water in the faucet is potable, so it’s drink____________. A. re- B. un- C. -ment D. -able 27. We can buy ______packed cookies at a cheaper prize. A. re- B. un- C. -ment D. -able IV. Identify the words that describe nouns in the sentences. 28. Filipinos are a deeply religious people. A. Filipinos B. deeply C. religious D. people 29. The attic was a lovely place to play. A. attic B. lovely C. place D. to play 30. Our country’s colorful history shows how Filipinos face problems. A. country B. history C. colorful D. problems 31. The red peppers and spicy onions dangled over my nose. A. red and spicy B. peppers C. dangled D. onions V. Choose the correct order of adjectives to fill in the blank. 32. I was thrilled to receive a __________________ book with my order. A. big, beautiful, leather-bound C. beautiful big leather-bound B. leather-bound, big, beautiful D. leather-bound, beautiful, big PaGe - 12
 • 13. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net 33. His clown costume consists of a red nose, oversized shoes, and a ________ jacket. A. Size 4X polka-dotted silk smoking C. polka dotted size 4x silk smoking B. polka-dotted silk smoking size 4X D. silk, polka dotted size 4x smoking 34. He was wearing a ________ shirt. A. dirty old flannel C. old dirty flannel B. flannel old dirty D. flannel dirty old 35. Pass me the ________ cups. A. plastic big blue B. big blue plastic C. big plastic blue D. plastic blue big VI. Choose the correct degree of adjective to complete the sentences. 36. Riza is the __________ (young) in her batch. A. young B. younger C. youngest D. most young 37. Ice cream is the ____________(delicious) food I have ever tasted. A. delicious B. more delicious C. most delicious D. less delicious 38. Fe serves the __________(good) roasted chicken in town. A. good B. better C. best D. gooder 39. For me, beef broccoli is __________ than roasted chicken. A. tasty B. tastier C. tastiest D. most tasty VII. Identify cause and effect relationship Match the sentences in column A with those in B to show cause and effect relationships. A B ______ 40. One morning a big ant went to the river A. because she was drowning ______ 41. She bent so low to drink B. because she was thirsty. ______ 42. The ant cried, “Help! Help!” C. that she fell into the water. ______ 43. A dove picked and dropped a big leaf D. so that the ant could ride on it. near the ant Identify if the sentence states a Fact or an Opinion. 44. Basketball was invented by Dr. James Naismith A. fact B. opinion 45. Basketball is a very entertaining game. A. fact B. opinion Fill out the following information. Be accurate and careful in filling out the form. (5 points) 46. Name: _________________________________________________________________ Last Name First Name Middle Name 47. Address: _______________________________________________________________ 48. Birthday: _________________________ 49. Age: ___ ________________ 50. School’s Name: _______________________________ PaGe - 13
 • 14. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (2) SECOND PERIODICAL TEST ENGLISH - V Name: ______________________________________ Score: ____________ Grade/Section: _______________________________ Date: _____________ I. Choose the letter of the correct answer. ______ 1. The following are informational text except one. a. magazines b. history books c. autobiographies d. fairy tales ______ 2. Which of the following states an opinion? a. The president of the Philippines is Pres. Rodrigo Duterte. b. He was a former mayor of Davao City. c. Pres. Duterte won in the National Election last May. d. I believe Pres. Duterte wil make our country peaceful and free from drug problems. ______ 3. What fact is best for the teacher? a. Not all teachers teach in school. b. Teacher is the best mother. c. All teachers can help the children. d. All teachers are role model. ______ 4. Which of the following is an opinion? a. The father is the head of the family. b. All fathers in the world are responsible. c. Not all fathers earn a living for the family. d. All of these III. Read the short story below. Answer the below. Mark needs a book. He does not have money. His mom takes him to the library. Mark can borrow books for free. Mark enters the library. There are so many books. There are books about animals. There are books about pirates. There are books about science. Marks borrow them all. ______ 5. Who needs books? a. Mark b. his mom c. his dad d. his teacher ______ 6. His mom took him to the _______________. a. bookstore b. library c. mall d. school ______ 7. What books did he see? a. books about animals c. books about science b. books about pirates d. all of these ______ 8. The Bb. Pilipinas candidate is slim and smart. What does the word slim connote? a. intelligent and pretty c. dull and lovely b. skinny and slender d. immature but young ______ 9. A juvenile boy brings a hard life to his family? Which of the following suggests the meaning of juvenile? a. youthful b. immature c. young d. all of these ______ 10. Which is the denotation of this?” An intense feeling of expectation and desire for a certain thing to happen’’? a. hope b. love c. faith d. patience ______ 11. A person who is professionally involved in politics, especially as a holder of or a candidate for an elected office. This sentence refers to— a. priest b. teacher c. student d. politician III. Read each paragraph and choose the main idea. ______ 12. The rain began early in the morning. The school was full of dark purple clouds. Thunder began as a soft rumble and became louder and louder. Lightning crashed every few minutes, making the sky a brilliant white. a. The farm needed the rain. c. Lightning made the sky bright. b. The thunder hurt the people’s ears d. The storm was very strong PaGe - 14
 • 15. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net ______ 13. James and his sister, Anna, went to the carnival on Saturday. They rode the merry –go-round, the roller coaster and the Ferris wheel. James ate popcorn and a hot dog. Anna drank lemonade and ate an apple. They saw many exciting shows. They were tired when they went home. a. James and Anna were hungry c. James and Anna did many things at the carnival. b. The merry-go-round was broken d. The carnival was on Sunday. ______ 14. What is the key sentence of the paragraph? a. James and his sister Anna went to carnival on Saturday b. They rode the merry-go-round. c. They were tired when they went home. d. They saw many exciting show. ______ 15. A group of ants hunts for food and carries the load to it’s colony. Another group clears out the path of the food carriers. A rescue team is ever ready to help in case of problems. a. Cooperation in action c. Love for work b. The Industrious Ants d. Hunting for food ______ 16. The key sentence of the paragraph is- a. A group of Ants hunts for food. b. Another group clears out the path of the food carriers. c. A rescue team is ever ready to help in case of problems. d. None of these ______ 17. A rescue team ants acts immediately in case of problems. An ant climbs down backward into the cliff followed by the rest of the team. Each one holds the tail –end of the ant above it. They form an ant chain which slowly moves to reach the ants with their load. In this way they provide the footholds for the ants in distress. a. The Rescue Ants c. The Ant Chain b. The Human Chain d. The Team Ants ______ 18. The following details support the main idea except one. Which is not? a. A rescue team ant acts immediately in case of problems. b. An ant climbs down backward into the cliff followed by the rest of the team. c. They form ant chain which slowly moves to reach the ants with their load. d. The other ants escape from the group to survive. ______ 19. Love makes a fool of everyone. Even intelligent people do not act logically when they fall in love. People who are under the spell of love do crazy things- some write mushy poetry, some can’t sleep, they toss and turn in bed, some can’t eat and some keep on daydreaming! Which is the key sentence? a. Love makes a fool of everyone c. Some can’t eat and some keep on daydreaming! b. People in love do crazy things d. Some write mushy poetry. ______ 20. When you study for a lesson, you must focus your attention on it. When you study, you must not indulge in texting, chatting with friends, watching TV or listening to the radio. Your whole being and attention should be on what you are supposed to do-studying. The key sentence is……. a. Your whole being should be on what you are supposed to do. b. When you study for a lesson, you must focus your attention on it. c. When you study, you must not indulge in texting, chatting with friends, watching TV or listening to the radio. d. both a and b ______ 21. Family life is challenging. Changing values, overcrowded schedules, information overload, cultural and economic pressures all make it hard to be a family today. What is the key sentence? a. Life is a waste. c. Family life is challenging b. Life is boring d. None of the above ______ 22. Martin is using the following sentences to write about pets in the White House. 1. Many U.S. presidents and their families have owned pets. 2. Creatures from parrots to tigers have made a home at the White House. 3. He also made room for raccoons, a bobcat, a goose, a bear, and a hippo! 4. Calvin Coolidge had dogs, cats, and birds. What order of the sentences is correct? a. 1,2,4,3 b. 3,4,1,2 c. 2,4,1,3 d. 1,4,3,2 PaGe - 15
 • 16. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net ______ 23. A 12 year old boy is living alone in the nipa hut . During weekends he works as a janitor, and sometimes newspaper boy and to earn a living. He wanted to finish his studies .From this you can infer that— a. the boy is an orphan c. he is a naughty boy that’s why he’s living alone b. he is not studying d. he is selfish ______ 24. Luis Yangco was a poor boy. Young Luis was very industrious. He was always helping his parents to do household work. He was ambitious too. He dreamed big dreams. a. Luis did not reach his dreams. b. Luis Yangco achieved success despite many difficulties c. He lost his big dreams d. none of these IV. Examine the card catalog below then answer the questions that follow. 899.23 Ar.386 Short Stories, Filipino Arguilla, Manuel and Arguilla Stories of Juan Tamad Illusrated by J.E Navarro c. 1965 Unpaid illustrations 23 ½ cm. of Young Readers Paper Cover ______ 25. What kind of card catalog is this? a. subject card b. author card c. title card d. library card ______ 26.What is the complete title of the book? a. Stories of Juan Tamad c. Filipino Short Stories b. Arguilla Manuel d. Illustrated by J.E. Navarro ______ 27. Who is the author of the book? a. Arguilla, Manuel and Arguilla c. J.E. Navarro b. Young Readers d. Juan Tamad ______ 28. What is the copyright date? a. 899.23 b. 1965 c. 386 d. 23 ½ V. Read the glossary below. ______ 29. How many syllables does the word mahogany have? a. 1 b.2 c. 3 d. 4 ______ 30. What does naïve means? a. brave b. complex c. fair d. simple Glossary  Mahogany/ma-‘hag-a-ni/ (n.)- any of the various tropical trees with reddish wood used in furniture  Naïve/ nu-‘ev/ (adj.) – marked by unaffected simplicity  Naphthalene/’naph-tha-lin/ (n.)- crystalline hydrocarbon  Octave/’aktav/ (adj.) – a stanza or poem of eight lines  Octopus /’ak-ta-pas/ (n.) any of the various sea mollusks having eight muscular arms with two rows of suckers. PaGe - 16
 • 17. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net ______ 31. A stanza or poem of eight lines is a/an _____________. a. musical score b. octave c. song d. verse ______ 32. How are words in the glossary arranged? a. alphabetically b. importance c. by topics d. chronologically ______ 33. Which word has two syllables? a. indefinite b. magnitude c. mahatma d. naive ______ 34. A butterfly _____the nectar of flowers. a. sips b. sip c. sipped d. sipping ______ 35. The children ___________ the television news at night. What is the correct verb to make the sentence correct? a. watches b. watched c. watch d. watching ______ 36. Which of the following sentence is correct? a. The men in the room is making me nervous. b. The man in the room are making me nervous. c. The men in the room are making me nervous. d. The mans in the room are making me nervous. ______ 37. The family _____ going on a holiday trip. a. will b. are c. were d.is ______ 38. An army of soldiers __________ happily every day in the Pag-Asa island. a. works b. work c. working d. worked ______ 39. Be careful with those fragile vases because they are my mother’s collection. What descriptive word is used to describe the vases? a. careful b. fragile c. collection d. vase ______ 40. The long gown was given by the Ms. Mariane Rivera. The adjective used in the sentence is— a. gown b. given c. Ms. Mariane Rivera d. long ______ 41. Which sentence below shows the correct series of adjectives? a. My mother bought a dozen delicious yellow mangoes . b. My mother bought a delicious dozen yellow mangoes. c. My mother bought a dozen yellow delicious mangoes. d. My mother bought a delicious yellow dozen mangoes. ______ 42. What is the correct order of these adjectives? (pretty, two, red shirts) a. pretty two red shirts c. two pretty red shirts b. red pretty two shirts d. shirts two pretty red ______ 43. Which sentence used the appropriate coordinating conjunction? a. All of us did not like the movie but we finished watching it. b. All of us did not like the movie and we finished watching it. c. All of us did not like the movie or we finished watching it. d. All of us did not like the movie so we finished watching it. ______ 44. Combine the pair of sentences using the appropriate coordinator. I want to help my classmate. I bring extra sandwiches for her. a. I want to help my classmate but I bring extra sandwiches for her. b. I want to help my classmates and I bring extra sandwiches for her. c. I want to help my classmates so I bring extra sandwiches for her. d. I want to help my classmates for I bring extra sandwiches for her. ______ 45. Liam did not join the trip _________ she was not feeling well. The Correct subordinating conjunction for this is— a. because b. so that c. since d. if ______ 46. We must recycle garbage to __________________. a. save government money for other vital services. b. keep our surroundings clean. c. lessen the need for garbage collection. d. all of the above. PaGe - 17
 • 18. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net Below is a form to register to an English Club. Fill the necessary information. ENGLISH CLUB MEMBERSHIP FORM 47. NAME: _________________________________________________________________ Last Name First Name Middle Name 48. ADDRESS: ______________________________________________________________________ (Street) (Barangay) (City/Town) (Province) 49: FATHER’S NAME: ________________________________________________________________ 50. MOTHER’S NAME: _______________________________________________________________ PaGe - 18
 • 19. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (1) IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT SA Edukasyon Sa Pagpapakatao – V Pangalan: ____________________________________ Iskor: _____________ Baytang: _____________________________________ Petsa: _____________ Panuto: Basahin ng maayos ang sumusunod na tanong. Bilugan ang titik ng may tamang sagot. 1. Nabalitaan mong nasalanta ng bagyo ang iyong kaibigan.Ano ang gagawin mo? a. Hayaan na lang sila. b. Tulungan kung ano man ang kailangan nila. c. Sabihin sa mga kapitbahay. d. Isumbong sa pulis. 2. Ang taong may malasakit ay _______________ ng Diyos. a. kinalulugdan b. kinatatakutan c. kinagigiliwan d. kinakamusta 3. Alin sa sumusunod ang nagpapakita ng pagmamalasakit sa kapwa? a. Tulungan ang nasalanta ng bagyo. c. Huwag bigyan ng pagkain b. Suntukin ang kaaway. d. Pabayaan ang mga nangangailangan 4. Laging isaisip at __________ ang pagmamalasakit sa kapwa. a. iwanan b. ihiwalay c. iligtas d. isapuso 5. Nakita mong nakikipag-away ang iyong kapatid na lalaki sa loob ng paaralan. Ano ang gagawin mo? a. Suntukin ang kapatid c. Awatin ang dalawang nag-aaway at kausapin b. suntukin ang kaaway ng kapatid mo. d. Isumbong sa Principal 6. Alin sa sumusunod ang nagpapakita ng pagmamalasakit sa kapwa. a. Nakakita kayo ng pitaka ng iyong kaklase at hindi ninyo ibinalik. b. Napansin ninyong nagnakaw ng pera ang iyong kaklase at hinayaan niyo lang c. Nagluto si Nanay ng pagkain at binigyan niya ang inyong kapitbahay d. Nahuli mong hindi pumasok sa paaralan ang iyong kaklase.Hiyaan mo lang siyang gumala. 7. Nakita mong nagwawalis ng silid-aralan ang iyong guro.Ano ang gagawin mo? a. Kunin ang walis at ipagpatuloy ang paglilinis. b. Hayaan na lamang c. Iwasan na hindi ka niya makita. d. Sabihin sa iyong kaklase 8. Alin sa sumusunod na pahayag ang nagpapakita ng pakikipag-ugnayan sa kapwa? a.”Bakit ba nahuli ka na naman?” b. “Pilit kong inuunawa kung bakit ka nahuli, pero sana umalis ka ng bahay nang mas maaga.” c. Sana sa susunod hindi kana huli sa usapan natin,” d. “Tatlumpong minuto na akong naghihintay sa iyo.? 9. Ano ang nakahahadlang sa makabuluhang pakikipag-ugnayan sa kapwa? a. Kakayahan ng taong makibahagi sa mga gawaing panlipunan. b. Kakayahang tugunan ang pangangailangan ng kapwa. c. Pagkilala sa sarili na mas matalino siya kaysa ibang tao. d. Pakikitungo sa iba sa paraang gusto mo ring pakitunguhan ka. 10. Nagiging kahinaan ng mga Pilipino ang pakikipagkapwa dahil sa _________ a. Kakayahan nilang umunawa sa damdamin ng iba. b. Kanilang pagtanaw na utang –na-loob c. Kakayahan nilang makiramdam d. Kanilang pagiging emosyunal sa pakikisangkot 11. Binubully ni Alex ang inyong kaklaseng si Ara dahil ito ay mataba.Tinatawag niya itong “piggy piggy,oink.”Ano ang gagawin mo? a. Ipagbigay-alam sa guro c. Huwag pansinin b. Samahan si Alex sa kanyang ginagawa d. Isumbong sa pulis 12. Nakikipag-away ang iyong kaibigan sa likod ng silid-aralan.Ano ang gagawin mo? a. Sumali sa away c. Sabihin sa guro ang iyong nakita b. Suntukin ang dalawang nag-aaway d. Huwag makialam sa away nila 13. May nakita kang batang umiiyak malapit sa bahay niyo.Alin sa sumusunod ang dapat mong gawin? a. Tingnan na lamang ang batang umiiyak c. Hayaan na lamang ang bata b. Sabihin sa iyong mga magulang. d. Bahala siya sa buhay niya PaGe - 19
 • 20. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net 14. May nakasalubong kang matandang babae na maraming pasa sa mukha at hindi makalakad ng maayos.Wala kang kasama.Ano ang gagawin mo para makatulong? a. Humingi ng saklolo sa mga nakakasalubong ko b. Wala akong balak na tulungan siya c. Sabihin ko sa kanya na ayusin ang paglalakad d. Bakit ko ba poproblemahin hindi ko siya kamag-anak 15. Pinagsasalitaan ng hindi maganda ang iyong nakababatang kapatid ng iyong kapitbahay. Dahil nahuli nila itong namitas ng bulaklak. Ano ang kailangan mong gawin para hindi magalit ang iyong kapatid sa iyong kapitbahay? a. Pagsabihan ko na hindi maganda ang mamitas ng bulaklak na hindi nagpapaalam. b. Hayaan ko na lang na magalit siya sa kapitbahay namin. c. Pagsasabihan ko na Huwag nalang intindihin ang kapitbahay. d. Ayokong makialam,problema nila yun. 16. Nakita mong nahulog ng iyong kaklase ang kanyang pitaka, ano ang dapat mong gawin? a. Tingnan muna ang laman ng pitaka, kung ito ay may laman kumuha ng kaunti at ibalik ito sa may ari. b. Magkunwaring hindi mo ito nakita. c. Ibalik ito kaagad sa may ari. d. Kung ito ay may laman na pera kunin ito at ipambili ng kahit ano, at itapon na ang pitaka sa basurahan. 17. Lumiban ang iyong kaklase dahil siya ay nilalagnat. Nagpapahiram siya sa iyo ng inyong kwaderno, ano ang dapat mong gawin? a. Ipahiram ito sa kaklase b. Sabihing nawala ang iyong kwaderno c. Magkunwaring lumiban ka din sa klase d. Magkunwari kang walang narinig 18. Hindi sinasadyang nabasag ni Lina ang plorera ng kanyang guro, kaagad niya itong inamin na siya ang nakabasag ng plorera. Si Lina ay isang batang _____ a. Iyakin c. Sinungaling b. Mayabang d. Matapat o nagsasabi ng totoo 19. Alin sa mga sumusunod ang wastong paraan ng pagsasabi ng kapintasan ng iyong kaibigan? a. Sabihin sa iba ang kapintasan ng kaibigan. b. Pintasin ang kaibigan dahil sa kanyang kapintasan c. Ipagkalat ang kanyang kapintasan d. Sabihin ito ng maayos o sa magandang paraan sa kaibigan. 20. May kaibigan ka may kapintasan na siya ay medyo nag-iiba ng amoy, ano ang dapat mong gawin bilang kaibigan? a. Sabihin ng maayos na medyo nag-iiba na ang kanyang amoy at kailangan na niyang gumamit ng deodorant b. Iwasan ang kaibigan c. Pagtawanan ang kaibigan d. Ipagkalat ang kapintasan ng kaibigan sa iba 21. Dapat lang ba na tulungan ang tao dahil may hinihintay kang kapalit o inyong sisingilin balang araw? a. Opo b. Hindi po c. Ewan ko po d. Wala sa nabanggit 22. Alam mong walang naisalba ang pamilya Mercado sa nagdaang sunog. Kung kaya ang iyong mga magulang ay tinulungan sila. a. b. c. d. 23. Bilang batang iskawt lagi kang handing dumamay sa nangangailangan. a. b. c. d. 24. Nakikilala mo ang iba’t ibang mga pinsala na dulot ng likas na mga sakuna tulad ng sunog, lindol, bagyo baha at iba pang kalamidad at ikinatutuwa mo ang mga ito. a. b. c. d. 25. Naigupo ng bagyong Maring ang bahay nina Aling Charing. Dumalaw sina Kapitan Kiko at ang mga anak nito. Wika nila, “ Ka Charing, narito na kami, pagtulung-tulungan nating iaayos iyan.” a. b. c. d. 26. Ipinag-ikot ng kapitan ng Baranggay na may parating na Bagyo kung kaya kayo ay pinalilikas sa mataas na lugar. Hindi mo inintindi ang sabi nang mga taga Barangay. a. b. c. d. PaGe - 20
 • 21. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net 27. Laganap sa Barangay Lihis ang larong Tong-It. Bata’t matanda’y magha-maghapon sa sugal na ito, kaya laganap din ang nakawan sa pook na iyon. Alam mong pulis sa pook na iyon ang may palaro nito kaya ito’y matatag hindi nahuhuli. a. Sang-ayon b. Hindi Sang-ayon c. Walang Pakialam d. Walang gagawin 28. Labandera ang Nanay mo sa pamilya nina Rigor. Sa kanila nanggagaling ang ikinabubuhay ninyo. Alam mong ang anak niya ay isang addict na nagnakaw ng cellphone ng inyong kapitbahay. Dahil sa ayaw mong magpatuloy ang masamang gawi ng anak nila, kung kaya tumistigo ka laban kay Rigor. a. Hindi sang-ayon c. Walang gagawin b. Sang-ayon d. Walang pakialam 29. Nakita mo ang holdaper na siyang umagaw ng wallet ni Chichay na nanggaling sa palengke buhat sa kanyang pagtitinda. Sa takot mo sa holdaper ay hindi mo ituturo kung saan pumunta ang nanghold-up. a. Sang-ayon b. Hindi Sang-ayon c. Walang Pakialam d. Walang gagawin 30. Kung kayo ay nakakita ng kahina-hinalang kilos ng mga tao sa inyong paaralan. Anong gagawin mo? a. Magsawalang kibo upang hindi madawit b. Magkibit balikat at huwag magsasalita kahit kanino c. Ipagbigay alam kaagad sa guro upang walang mapahamak. d. Tumahimik upang hindi paghinalaan nang masama 31. Alam mong nagtong-its ang mga kabataan sa isang liblib na lugar ano ang gagawin mo? a. Isusumbong ko sa aming Barangay b. Isusumbong ko sa iba pang mga grupo upang mag-away c. Hindi ko ito pakikialaman upang hindi ako madamay. d. Makikisali upang matuto ako sa paglalaro at ituro ko sa aking mga kaklase. 32. Narinig mo ang iyong kapitbahay na nag-aaway dahil sa pag-inom ng alak. Batid mong hindi maganda ang susunod na pangyayari kapag nagpatuloy pa ito. a. Tatawag ako sa aming kapitbahay upang lalo pa silang mag-away. b. Tatawag ako sa Barangay upang masolusyunan ito kaagad. c. Tatawag ako ng Media upang mapag usapan ito sa buong barangay. d. Tatawag ako ng iba pang kapitbahay upang ikuwento sila. 33. Nahuli mo si Berto na kinukuha niya ang mga bote ng softdrinks na nasa tindahan ni Aling Iska, Binebenta ito niya sa Junk Shop nina Mang Roldan, Anong gagawin mo? a. Isusumbong ko ito kina Aling Iska at Mang Roldan. b. Sasabihan ko si Berto na bigyan ako ng balato. c. Hindi ko isusumbong baka masaktan pa ako. d. Isusumbong ko upang makahingi ng pabuya. 34. Kung nakakita ka ng mandurukot sa loob ng Mall kanino mo ito ipagbibigay-alam? a. Sa gwardiya ng Mall c. Sa ibang mga tao b. Sa Barangay d. Hindi ko ito ipagpapa-alam 35. Nag-ikot ang Barangay patrol sa inyong lugar at ipinagtatanong kung may kaguluhan sa inyong lugar. Itinatanggi ito ng mga naunang pinagtanungan. Ano ang gagawin mo? a. Mag- maang maangan c. Magsasawalang kibo b. Sasabihin ang katotohanan d. Itatanggi ang pangyayari 36. Naririnig mong nagkakagulo ang iyong mga kapit-bahay. Masarap matulog dahil malamig ang panahon kung kaya ayaw mong maistorbo. a. Mabuting gawi c. Masamang Gawi b. Mabuting pag-uugali d. Makakatulong ito kung hindi kikibo. 37. Ano ang iyong gagawin kung ikaw ay nakakakita ng isang katutubo na sumasayaw sa parke? a. Pagtawanan sila dahil sa kanilang kakaibang kasuotan b. Batuhin dahil nakakahiya sila c. Igalang at respetuhin dahil sila ay tao din na may pusong masaktan d. Hayaan sila sa kanilang ginagawa 38. May dayuhan na dumating sa ating bansa at nagtatanong sa iyo ng direksyon.Ano ang dapat mong gawin? a. Iwasan ko sila dahil hindi ko sila maintindihan b. Tatakbo ako sa likod ng bahay at magtago c. Humingi ng saklolo sa taong marunong makipag-usap ng mga dayuhan d. Hindi sila papansinin 39. Inutusan ka ng iyong Nanay na ihanda ang meryenda para sa panauhin ninyong dayuhan.Paano mo ito ibibigay sa kanila? a. Ilagay na lang sa mesa at iwanan b. Hayaang sila ang lumapit c. Iabot sa kanila na nakangiti kahit hindi mo na sila kakausapin d. Bahala sila sa buhay nila PaGe - 21
 • 22. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net 40. Dumadalo ka sa pag-eensayo ng inyong grupo sa darating na Summer Basketball League. Nakita mo na sasalili ang iyong kaalitan noong isang araw.Ano ang gagawin mo? a. Hindi ko papansinin c. Humingi ng tawad at kalimutan ang nangyari b. Hayaan na lamang d. Suntukin at tadyakan 41. Ang magkakaibigan ay nagkaisang sumali sa patimpalak ng sayaw sa kanilang barangay. Ano ang ipinahihiwatig sa sitwasyon na ito. a. Pakikipagkaibigan b. Pagmamahal c. Pagpapasalamat d. Pakikipag-away 42. Ano ang masasabi mo sa sitwasyong ito.”Buong pamilya nina Mang Cedring ay nagtanim ng mga puno bilang pakikilahok sa proyekto ng kanilang barangay”. a. Ang kanilang pamilya ay masayahin b. Ang kanilang pamilya ay magulo c. Ang kanilang pamilya ay may pagmamahal at pagmamalasakit sa kapwa d. Ang kanilang pamilya ay may trabaho 43. Ano ang nararapat mong gawin kung ang kaibigan mo ay nakikiisa sa pagtatanim ng halaman sa barangay? a. tutulong sa kanila para madaling matapos c. titigan sila sa kanilang ginagawa b. manonood na lang ako ng TV d. nakakatamad ang kanilang ginawa 44. Habang nanonood kayo ng paligsahan sa barangay narinig mo ang iyong kaibigan na wala nang ginawa kundi pintasan ang mga kalahok.Ano ang iyong gagawin? a. Isumbong sa mga kalahok ng paligsahan b. Sabihin ko sa mga magulang ko c. Kausapin ko at pagsabihan na hindi maganda ang mamintas ng kapwa d. Suntukin para tumahimiK 45. Ang bawat taong nilalang ay may ______________na tanging sarili lamang niya ang masusunod kung tama ba ito o mali ayon sa sarili niyang pananaw at kadahilanan. a. ideya/opinion b. galit/poot c. isip/gawa d. hirap/tiis 46. Halimbawa may nasabing mga ideya/opinion ang iyong kaklase tungkol sa pag-uugali mo. Ano ang iyong sasabihin? a. Respetuhin b. balewalain c. wala lang d. awayin 47. Pagtulong sa gawaing bahay na may ngiti sa mga labi habang ginagawa ito ay isang ___ a. malaswang Gawain c. magulong Gawain b. magandang Gawain d. mahirap na Gawain 48. Marami sa mga gawaing pampaaralan ang nangangailangan ng pakikiisa ng mga bata upang maging matagumpay ito. Ilan dito ay sa mga paglalaro, paligsahan, pagdiriwang atbp. a. tama po b. mali po c. hindi po ako cigurado d. hindi kop o alam 49. Pagsali ng paligsahan sa barangay ay kailangang _________________ a. sapilitan b. bukal sa puso c. tulakan d. agawan 50. Ipinagyayabang ang natatanging kakayahan mo sa iba ninyong kaibigan. Ano ang mararamdaman mo? a. Masaya b. mabait c. malupit d. masungit PaGe - 22
 • 23. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (1) IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT SA FILIPINO – V Pangalan: ____________________________________ Iskor: _____________ Baytang: _____________________________________ Petsa: _____________ I. Panuto: Pakinggan ang kwento at panutong sasabihin ng guro upang masagot ang mga tanong at gagawin. 1. Ano ang paksa ng talata? a. pagtitipid sa gamit c. mga paraan ng pagtitipid b. kahalagahan ng pagwawaldas d. mga paraan ng pagwawaldas 2. Ano ang ginagawa ni Marivic sa perang hindi niya nagasta? a. isinasauli sa Nanay c. ipinapamigay sa mga pulubi b. ibinibili ng softdrinks d. inihuhulog sa alkansya 3. Alin ang TOTOO ayon sa talata? a. Inihuhulog ni Marivic sa alkansya ang lahat ng kanyang baon. b. Inihuhulog ni Marivic sa alkansya ang natira sa kanyang baon. c. Inihuhulog ni Marivic sa alkansya ang kalahati ng kanyang baon. d. Inihuhulog ni Marivic sa alkansya ang dalawang piso sa kanyang baon. 4. Alin sa mga sumusunod ang tamang ayos ng mga panyayari ayon sa inyong napakinggan? I. Naglalakad lamang siya upang makapasok. II. Inihuhulog niya ang kanyang natirang baon sa alkansya. III. Hindi siya nag-aaksaya ng papel. IV. Umiinom siya ng tubig pakatapos kumain ng biskwit o tinapay. V. Bumibili lamang siya ng gamit kapag kailangan. a. I,IV,III,V,II b. IV,I,III,II,V c. I, III,IV,V, II d. IV, III, I, II,V 5. Ano kaya ang nagyari sa sisiw? a. Natuto rin itong lumangoy. c. Nalunod ito. b. Nakasisid ito. d. Kinain ito ng mga tao. 6-7. Pakinggan ang guro sa sasabihing panuto. Sundin ito. II. Panuto: Pagaralan ang mga sumusunod na pangungusap at sagutin ang mga katanungan sa bawat bilang. 8. Binaril si Jose Rizal nang patalikod. Ano ang pandiwang ginamit sa pangungusap? a. patalikod b. binaril c. Jose Rizal d. nang 9. Si Ara ay pumasok nang maaga kahapon. Ang panlapi ng salitang pumasok ay um, ano naman ang salitang-ugat nito? a. puma b. aso c. usok d. pasok 10. “Marina, dalhin mo ang payong,para kasing uulan ngayon.” Sabi ng nanay ni Marina. Anong ugaling taglay ang nanay ni Marina? a. mataray c. maalalahanin b. magaling magluto d. matulungin 11. Itinapon ni Marla ang mga luma niyang bag kahapon. Anong anyo ng pandiwa ang salitang may salungguhit? a. naganap/imperpektibo c. ginaganap/ perpektibo b. gaganapin/ kontemplatibo d. kagaganap 12. Si Maria ay masipag na bata sa aming klase. Ano ang pang-uring ginamit sa pangungusap? a. bata b. Maria c. klase d. masipag 13. Ang nanay ni Pedro ang siyang pinakamasarap magluto ng pansit. Ano ang antas ng pang-uri ang nasalungguhitang salita? a. Lantay b. pahambing c. pasukdol d. a at b 14. An gaming ina ay napakabait na ina sa lahat ng nanay. Ano ang kayarian ng pang-uri ang salitang napakabait? a. maylapi b. payak c. inuulit d. tambalan 15. Taos-puso ang pakikiramay ni Pangulong Duterte sa lahat ng namatayan dahil sa pagsabog ng bomba sa Davao. Ano ang kayarian ng pang-uri ang salitang may salungguhit? a. inuulit b. tambalan c. maylapi d. payak 16. Ang puno ng narra ay napakatibay kahit ilang bagyo ang dumating. Ano ang inilalarawan ng salitang napakatibay? PaGe - 23
 • 24. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net a. pandiwa b. pangngalan c. panghalip d. pang-abay 17. Dahan-dahang naglalakad ang mag-asawa upang hindi makalikha ng ingay. Ano ang inilalarawan ng salitang dahan-dahan? a. pangngalan b. panghalip c. pandiwa d. pang-abay III. Panuto: Ibanghay ang mga sumusunod na salita sa ibaba. PAWATAS NAGANAP GINAGANAP GAGANAPIN PA 18. Itapon 19. Sulatan IV. Panuto: Pumili ng tamang pandiwa sa bawat pangungusap upang mabuo ang diwa nito. 20. __________kami bukas sa SM Sta. Rosa. a. Namamasyal b. Namasyal c. Kapapasyal d. Mamamasyal 21. Si Ruben ay ________________ pa lang kaya hindi siya sasama. katutulog b. natutulog c. matutulog d. natulog 22. Ibigay ang 5 hakbang sa pamamalantsa ng damit. V. Panuto: Basahin at unawain ang bawat salita upang malaman ang kahulugan nito sa iba’t ibang paraan 23. Ano ang pormal na depinisyon ng ebalwasyon? a. pagsusulat b. pag-uulat c. pagtatasa d. pagtatama 24. Aling pangungusap ang MALI ang gamit ng salitang nasawi? a. Ang nanay ni Ruben ay nasawi noong nakaraang taon. b. Nasawi siya sap ag-ibig kay Ana kaya siya malungkot. c. Ang pangalan niya ay Nasawi. d. Marami ang nasawi sa pagsabog sa Davao Market. 25. Si Ana ay natataingang kawali sa inuutos ng kanyang ina na bumili ng suka sa tindahan. Ano ang kahulugan ng nasalungguhitang salita? a. narinig c. nasaktan b. nagbibingi-bingihan d. nasarapan 26. Si Jestoni ay masipag na bata sa aming klase. Ano ang kasalungat ng salitang masipag? a. tamad b. mabait c. matulungin d. mapagbigay 27. Ang paso ni Aling Maria ay nabasag dahil sa mga batang naglalaro. Ano ang ibig sabihin ng salitang paso? a. lapnos b. init c. pinagtatamnan d. sakit 28. Ang laki ng kita ng mga natitinda ng bag na nanggalling sa Quiapo. Ano ang ibig sabihin ng salitang kita? a. Kasama b. panigin c. tao d. pera o tubo VI. Panuto: Basahin ang mga sumusunod na pangungusap, teksto o kwento at sagutan ang mga sumusunod na katanungan. 29. Nasagasahan ng malaking trak kaya siya lumpo ngayon. Ano ang tawag sa nasalungguhitang parirala? a. Bunga b. sanhi c. wala d. a at b 30. Napatalsik si Marina dahil nakita siyang nagpupuslit ng mga produkto ng kompanya. Aling parirala ang matatawag na sanhi? a. sa trabaho dahil c. produkto ng mga kompanya b. napatalsik si Maria d. dahil nakita siyang nagpupuslit ng mga produkto ng mga kompanya 31. Si Ana at ang iba pang girl scout ay sumali sa isang proyekto sa kanilang pmayanan na tinawag na “ Tayo nang Maglinis.” Araw-araw pagkatapos ng klase, nagwawalis sila sa kalsada. Nagtatanim din sila ng mga puno upang mapanatiling luntian ang paligid. Naniniwala sila na ang pamayanang malinis ay ligtas sa sakit. Ano ang paksa ng teksto? a. Si Ana at ipa pang girl scout ay naglilinis ng paligi araw-araw. b. Si Ana at ang iba pang girl scout ay sumali sa proyektong “Tayo nang Maglinis” upang maging ligtas sa sakit ang kanilang pamayanan. c. Nakatutuwang maging girl scout dahil maari kang sumali sa proyekto ng pamayanan. d. Si Ana ay miyembro ng girlscout. PaGe - 24
 • 25. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net 32. Si Ana ay may perang isang libo sa kanyang bulsa. Ibinigay ito ng kanyng Tiya Belen bilang regalo sa kanyang kaarawan, Naglalakad siya papunta sa tindahan. Kinapa niya ang kanyang bulsa at nalaman niya na butas pala ang kanyang short. Ano ang maaring katapusan ng kuwento? a. Nasa bulsa pa rin niya ang kanyang pera b. Nalimutan lang niya ang pera sa kanilang bahay. c. Naipamigay niya ang pera. d. Naiwala niya ang pera kaya siya mapapagalitan pag-uwi niya. 33. Ang ibong maya ay may dalang keso na nasa kanyang tuka. Nakita ito ng isang aso. Ginamitan ng aso ng mga mabulaklak na salita upang mapa-awit ang ibong maya. Nang umpisahan ng ibong maya ang pag- awit, ang keso ay………….? a. Kinain ng ibon ang keso c. kinain ng langgam b. Nalaglag sa lupa at kinain ng aso d. nalaglag at kinain ng baboy ANG NAYON NI MARINA Noon lamang nakarating sa lungsod si Marina. Lumaki siya sa isang nayong hindi halos marating ng kabihasnan dahil sa kalayuan. Umiigib sila sa batis o kaya sa balon. Gasera ang ginagamit nilang ilawan. Halos araw-araw, namimitas lamang sila ng gulay na maiuulam. Bihira silang makatikim ng isda at karne sapagkat napakalayo ang pamilihan ng pinakamalapit na bayan sa kanila. 34. Bakit bihira silang kumain ng isda? a. dahil mahala ang presyo ng isda c. dahil wala silang pera b. dahil bilasa ang isda doon d. dahil malayo ang pinakamalapit na pamilihan 35. Paano sila nabuhay sa nayon nina Marina? a. nagnanakaw b. namamalimos c. namimitas ng gulay d. wala 36. Ilarawan ang mga tao sa nayon nina Marina. a. mataray b. mayaman c. matapobre d. simple ang pumuhay 37. Ilarawan ang nayon ni Marina. a. maunlad c. hindi mararating ng makabagong kabihasnan b. makabago d. naghihirap VII. Panuto: Sagutin ang mga sumusunod na katanungan gamit ang mga sumusunod. A. Bar graph 38. Ano ang dalawang lingo na may parehong dami ng kita ng nagtitinda ng sorbets? a. una at pangatlong linggo c. pang-apat at pangatlong linggo b. pangalawa at pang-apat na linggo d. pang-apat at unang lingo 39. Ilan ang kita sa pangatlong linggo? a. P 500 b. P 400 c. P 300 d. P 200 0 100 200 300 400 500 Kita ng Nagtitinda ng Sorbetes sa Buwan ng Mayo kita PaGe - 25
 • 26. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net B. Mapa 40. Nasaan ang simbahan? a. Timog Kanluran c. Hilagang Kanluran b. Timog Silangan d. Timog Silangan VIII. Panuto: Isulat ang talatang ididikta ng guro na kung saan tama ang baybay at bantas. (Aytem 41-45) IX. Panoorin ang isang video tungkol sa Amzing Grace 24/7. Ibuod ang kwento ng napanood. Isulat ito ng patalata. (Aytem 46-50) PARA SA GURO Aytem 1-4 Sampung piso ang baon ni Marivic araw-araw. Upang makatipid, naglalakad lamang siya papasok. Hindi siya umiinom ng softdrink. Umiinom lamang siya ng tubig pagkatapos kumain ng tinapay o biskwit. Tinitipid din niya ang kanyang mga gamit. Hindi siya nag-aaksaya ng papel. Maingat kung gumamit siya ng krayola at lapis. Bumibili lamang siya ng kailangan. Pagkagaling sa paaralan ay inihuhulog niya sa alkansya ang perang hindi niya nagasta. Nadaragdagan ang perang iniimpok niya araw-araw. Aytem 5 Ang Sisiw Inggit na inggit ang sisiw habang pinapanood ang mga bibi sa paglangoy sa munting sapa. Nais rin niyang matutong lumangoy ngunit kahit anong pilit, ayaw siyang payagan ng kanyang ina. “Hindi ka maaaring lumangoy, sapagkat hindi panlangoy ang ating mga paa,” ang sabi ng kanyang ina. Gayunpaman, hindi rin napigili ang sisiw. Isang araw, nang nakalingat ang kanyang ina, tumakbo `siyang patungo sa kinaroroonan ng mga bibi. Tumalon siya sa tubig. Ikinampay niya ang kanyang mga pakpak. Isinikad niya ang mga paa, ngunit lumubog din ang kanyang ulo. Tuloy-tuloy siya sa ilalim. Aytem 6-7 Gumuhit ng isang bulaklak na may limang petals Sa bawat petals, isulat ang paborito mong pagkain. Kulayan ito ng kulay dilaw. Aytem 41-45 Ang mga Naulila Pitong magkakapatid sina Lito. Maaga silang naulila sa ama. Labing isang taon pa lamang ang pinakmatanda sa kanila at anim na buwan pa lamang ang pinakabunso. Walang hanapuhay ang kanilang ina. May kaunting kabuhayang naiwan ang kanilang ama. Naisipan ng ina na maghanap siya ng trabaho upang makapandagdag sa mga pangangailangan sa araw-araw. PaGe - 26
 • 27. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (2) IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT SA FILIPINO – V Pangalan: ____________________________________ Iskor: _____________ Baytang: _____________________________________ Petsa: _____________ Panuto: Basahin at intindihing mabuti ang bawat bilang at sagutin ang mga ito ng mahusay. Bilugan ang titik ng tamang sagot o ibigay ang hinihinging kasagutan. Sa bilang na 1-3, sundin ang hakbang sa pagguhit ng isang bulaklak.Iguhit ang iyong sagot sa ibang papel. 1. Gumuhit ng isang bulaklak na may limang petals at tatlong dahon. 2. Kulayan ang mga petals ng red at green para sa dahon. 3. Gumuhit ng vase o paso nito at kulayan ng blue. Sa bilang na 4-6, magbigay ng 3 hakbang sa pagbabasa ng tahimik. 4. ___________________________________________________________________________________ 5. ___________________________________________________________________________________ 6. ___________________________________________________________________________________ 7. Si Nanay ay _____________ habang naglalaba. a. nagluluto b. nagluto c. magluluto d. pinagluluto 8. Kami ay masayang _______________ sa probinsya noong nakaraang lingo. a. namamasyal b. mamasyal c. namasyal d. papasyal 9. Ako ay nautusang __________ ng mga halaman sa hardin mamayang hapon. a. nagdilig b. magdidilig c. pinagdidilig d. didiligan 10. Si Lorraine ay kasali sa singing contest kaya siya ay ______________ ngayon. a. mag-eensayo b. nag-ensayo c. pag-eensayo d. mag-ensayo 11. _____________ ni Aling Nena ang kanyang anak knina bago siya papasok sa paaralan. a. Pinapayuhan b. Papayuhan c. Napapayuhan d. Pinayuhan Basahin ang tekstong nasa ibaba at sagutin ang mga sumusunod na tanong. 12. Bakit sinabing masikap at matalinong mag-aaral si Andres Bonifacio? a. Siya ay nag-aral sa mga sikat na paaralan. b. Siya napabilang sa mga matatalinong bata sa knyang paaralan. c. Tinulungan niya ang kanyang sarili upang siya ay makapag-aral. d. hindi sinabi sa teksto ang dahilan 13. Bakit itinatag ni Andres Bonifacio ang Katipunan? a. Dahil sa pang-aabuso ng mga Espanyol b. Dahil sa marami siyang tauhan c. Dahil siya ay isang magiting na kawal d. Nais niyang maging pinuno ng mga kawal na Pilipino Si Andres Bonifacio ay masikap at matalinong mag-aaral. Nagsikap siyan bumasa at sumulat. Tinulungan niya ang kanyang sarili sa pamamgitan ng pagbabasa ng mga lathalaing sinulat ng mga Pilipino. Bunga ng pang-aabuso, napilitang lumaban si Andres Bonifacio sa mga Espanyol at kanyang itinatag ang Katipunan. Noong Agosto 23, 1896, nagtipun-tipon ang mga Katipunero sa Pugadlawin, at sabay-sabay na pinunit ang kanilang sedula bilang tanda ng paglaban sa pamahalaan ng mga Espanyol. Bagamat kulang sa armas at kakayahang pang-militar, naitaguyod ni Andres Bonifacio ang malawakang paghihimagsik laban sa lakas ng Espanyol. Siya ay tinawag na “Ama ng Katipunan” dahil sa dakilang nagawa niya sa bayan. PaGe - 27
 • 28. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net 14. Ano ang pinakaangkop na pamagat ng tekstong iyong binasa? a. Ang Sigaw sa Pugadlawin b. Andres Bonifacio: Magiting na Tao c. Andres Bonifacio: Ama ng Katipunan d. Bonifacio: Ang Katipunero 15. Anong grupo ang itinatag ni Bonifacio laban sa mga Espanyol? a. Kalayaan b. Katipunan c. Kaisahan d. Kapipipinuhan 16. Kailan itinatag ni Bonifacio ang Katipunan? a. Agosto 24, 1896 c. Agosto 23, 1896 b. Agosto 13, 1896 d. Agosto 10, 1986 17. Dali-daling nilapitan ni Jonnie ang batang nakadapa at pinatayo nito at sinabing, Nasaktan ka ba?. Anong klaseng bata si Jonnie? a. Matulungin b. mabait c. maalalahanin d. lahat ay tama 18. “Halika ka, bata ka!” ang malakas na sigaw ni Mang Arnold sabay hampas ng palo sa kanyang anak na ni Milo. Ano ang masasabi mo kay Mang Arnold? a. Siya ay mapagmahal sa anak c. Siya ay mabait b. Siya aya mabagsik na ama d. Siya ay isang ulirang ama Basahin ang maikling sanaysay sa ibaba at pagsunud-sunurin ang mga pangyayari ayon ditto. Lagyan ng bilang 1,2,3 sa patlang bago ang pangyayari. 19. ______ Pagkalipas ng ilang buwan, namunga ang mga halamang gulay. 20. ______ Nakita ni Lito ang nakatiwangwang na lupa at naisipan niyang tamnan ito. 21. ______ Masayang-masaya si Lito ng mamunga na ang kaniyang mga pananim. 22. Ayon sa kuwento, bakit naging Masaya si Lito sa bandang huli? a. Sapagkat tumubo na ang kanyang halaman. b. Dahil marami siyang napagbentahan ng gulay. c. Sapagkat namunga na ang kanyang mga halaman. d. Dahil gumanda na ang paligid ng kanilang bahay. 23. Paano inalagaan ni Lito ang kanyang mga halaman? a. Dinidiligan niya ito sa araw ng Sabado at Linggo. b. Binibisita niya ito upang makita kung namunga na. c. Araw-araw niya itong binibisita, dinidiligan, binubutan ng damo, nilalagyan ng pataba at pinupuksa ang mga peste. 24. May mga pamantasang nagpapa-aral ng libre sa mga matatalinong mag-aaral. Ano ang ibig sabihin ng libre? a. mataas ang bayad c. maliit ang bayad b. doble ang bayad d. walang bayad Sabado ng umaga, maagang nagising si Lito kahit na siya ya walang pasok.Pumunta siya sa likod ng kanilang bahay at nakita niya ang isang nakatiwangwang na lupa. Naisipan niya itong pakinabangan sa pamamagitan ng pagtatanim ng halamang gulay. Binungkal niya ang lupa, inalis ang damo at iba pang bagay na hindi kakailanganin ng kanyang halamang itatanim. Kumuha siya ng mga buto ng upo at sitaw at mahusay na itananim ang mga ito at saka diniligan. Araw-araw niya itong binibisita at inaalagaan.Inaalis niya angmga damong ligaw, pinupuksa ang mga peste, nilalagyan ng organikong pataba at dinidiligan. Pagkatapos ng ilang buwan, napansin niyang namumunga na ang mga ito. Masayang-masaya sya sapagkat napakinabangan niya ang kanyang pinagpaguran. Nakakatikim na siya at ng kanyang pamilya ng masustansiyang pagkain at libre pa. PaGe - 28
 • 29. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net 25. Mas pinili ni Lorna na mag-aaral sa pampublikong paaralan dahil mas mababa ang matrikula dito. Ano ang ibig sabihin ng salitang matrikula? a. pamasahe sa dyip b. bayad sa pag-aaral c. bayad sa bahay d. bayad sa pagkain 26. Matiyagang nagsisikap ang anak ni Mang Ado sa pag-aaral kaya nakapagtapos ito bilang isang doctor. Ang bahaging nasalungguhitan yang ____________. a. sanhi b. dahilan c. bunga d. sanga 27. Naglakad papauwi si Bea kahit na umuulan galing ng paaralan. Kinagabihan, nakadama siya ng pananakit ng ulo at sipon. Ano ang sanhi ng pagkakasakit ni Bea? a. ang kanyang pagligo sa gabi b. pag-inom ng labis na malamig na tubig c. pagkabasa sa ulan d. paglalaro sa ilalim ng matinding sikat ng araw 28. Dapat makapagtapos ang isang bata sa pag-aaral kahit ito ay isang anak-pawis. Ano ang kahulugan ng anak-pawis? a. anak ng mayaman c. anak na laging pinapawisan b. anak ng hari d. mahirap 29. Kilalang-kilala si Melvin sa kanilang lugar dahil ang kanyang pamilya ay napapabilang sa dugong maharlika.? Si Melvin ay ______________ a. ordinary b. mayaman c. mahirap d. alipin 30. Nagpapaliwanag ang guro nina Alvin tungkol paggawa ng basket samantalang siya ay abala sa pagdodrowing ng cartoons. Ano kaya ang maaaring mangyari kapag nagpasa sina Alvin ng basket? a. Si Alvin ang may pinakamagandang basket. b. Si Alvin ang mauunang magpass ng basket. c. Hindi matatapos ni Alvin ang kanyang basket ng maayos. 31. Nagbilin ang Nanay ni John bago siya umalis na paliguhan ang kanilang baboy dahil sa sobrang init ng panahon. Pagkaalis ng kanyang nanay, niyaya siya ng kaniyang kaibigan at maghapon silang namingwit ng isda sa ilog. Ano ang maaaring mangyari? a. Matutuwa ang kanyang nanay dahil kakatayin na ang kanilang baboy. b. Magagalit ang kanyang nanay dahil namatay ang kanilang baboy. c. Hindi papagalitan si John dahil siya naman ay namingwit ng isda na kanilang uulamin. Sa bilang na 32-36, punan ang mga patlang sa sanysay upang mabuo ito.Piliin ang sagot sa loob ng kahon. di-gaano kasing-itim di-gasino Mas nakalulungkot kasimputi Mas sariwa Sariwa pinakamasaya mas masaya __________ pa ang hangin sa pook. Ang ilog ay malinis at malinaw.Tahimik ang lugar at payapa. Isa sa ______________________ bahagi ng araw ay ang gabi. Tuwang-tuwa na nag-uusap ang mga magkakapitbahay sa ilalim ng maliwanag na sikat ng buwan habang masayang- masayang naghahabulan ang mga bata habang naglalaro ng tumbang preso. Ngunit. __________ maganda na ang buhay ngayon sa nayon. Ang dating tahimik at payapa ay magulo at maingay na. _________________ isipin na ang dating malinis at maayos na kapiligiran ay puno na ng basura. ______________________ na ng usok ang tubig ilog. Malungkot na sa nayon. Sana maibalik ang dati nitong anyo. Sana. PaGe - 29
 • 30. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net 37. Sinimulan nila ang pulong sa pamamagitan ng eleksyon para sa mga magiging lider sa paaralan. Ano ang ibig sabihin ng eleksyon? a. tula b. bayanihan c. halalan d. awitan 38. Nagkaroon ng debate ang mga lider ng mga mag-aaral tungkol sa tuntunin dapat sundin sa loob ng paaralan. Ang ibig sabihin ng debate ay ________________. a. pagtatalo b. pagtuturo c. pagluluto d. paghahain 39. Tayo ay nasa isang bansa demokrasya, kaya nagagawa natin ang ating ninanais gawin ayon sa batas. Ang demokrasya ay ______________. a. malaya b. madaya c. masaya d. payapa Pag-aralan ang bar graph at mapang nasa ibaba at sagutin ang mga tanong ayon dito. 40.Aling purok ang may pinakamaraming nagawa? ________________ 41. Aling mga purok ang magkapantay ang proyektong nagawa? ____________________________ 42. Aling purok ang may 60% proyektong nagawa? _____________________________ MAPA NG METRO MANILA 43.Ilang lungsod ang bumubuo sa Metro Manila?___________________ 44. Ilang bayan ang mayroon sa Metro Manila? ______________ 45. Sa anong lugar sa Metro Manila matatagpuan ang Ilog Pasig? ________________________ PaGe - 30
 • 31. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net Punan ng wastong magagalang na pananalita ang bawat patlang. 46. Mam, ___________ pero hindi ko po alam ang sagot sa inyong tanong. 47. _________, pero hindi ko maaaring gawin ang inyong pinapagawa. Masama po ang maging traydor sa kaibigan. 48. Nais mong malaman ang kahulugan ng isang mahirap na salitang iyong nabasa. Ano ang dapat mong gamitin? A. balita B. Pahayagan C. Diksiyunaryo D. Encyclopedia 49. Nalaman mo ang isang balita tungkol sa giyera sa Middle East, ano ang iyong dapat basahin? A. balita B. aklat C. encyclopedia D. diksiyunaryo 50. Isa sa mga bansang nais mong malaman ang tungkol dito ay ang bansang Switzerland. Ano ang dapat mong sanggunian? A. Atlas B. Almanac C. Encyclopedia D. balita PaGe - 31
 • 32. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (1) IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT SA MAPEH – V Pangalan: ____________________________________ Iskor: _____________ Baytang: _____________________________________ Petsa: _____________ MUSIKA I. Basahin at unawain ang mga katanungan sa bawat bilang. Isulat sa patlang ang titik ng tamang sagot. ______ 1. Ano ang ibang katawagan ng F Clef? A. Base Clef B. Bass Clef C. Treble Clef D. Pitch Clef ______ 2. Saan nagsisimula ang C o do ng F Clef sa staff ? A. 1st Line B. 1st Space C. 2nd Line D. 2nd Space ______ 3. Ano ang mga pitch name na makikita sa mga guhit ng F-Clef staff ? A. A,B,C,D B. D,F,A,C C. E,G,B,A D. F,A,C,E ______ 4. Ano-ano ang mga pitch name ang matatagpuan sa puwang/space? A. C,E,G,B B. D,F,A,C C. E,G,B,A D. F,A,C,E ______ 5. Ang ____________ay ginagamit upang mapataas ng kalahating tono ang isang natural na nota. A. flat B. natural C. sharp D. wala sa nabanggit ______ 6. Ang simbolong _______ ay nagpapabalik sa normal na tonong notang pinababa o pinataas. A. flat B. natural C. sharp D. wala sa nabanggit ______ 7. Ito ay ang makahulugang pagkakahanay at pinagsamasamang tono o mga himig na nakaaantig ng damdamin ng mga nakikinig sa pamamagitan ng makabuluhang pagpapahayag ng kaisipan sa konposisyong musical. A. Tempo B. Melodiya C. Ritmo D. Daynamics ______ 8. Suriin Ang larawan. Ano ang masasabi mo sa pagitan ng nota? A. maikli C. malawak B. maliit D. wala sa nabanggit ______ 9. Tingnan ang larawan.Kung maglalagay ka ng isa pang nota,Saan bahagi kaya dapat iguhit ito upang maipakita ang prime na interval? A. 1st line C. 3rd line B. 2nd line D. 4th line ______ 10. Ano ang bilang ng interval ng nasa larawan? A. 1st C. 3rd B. 2nd D. 4th ______ 11. Ano ang bilang ng interval ng nasa larawan? A. 5th C.7th B. 6th D. octave ______ 12. Ano ang bilang ng interval ng nasa larawan? A. 5th C.7th B. 6th D. octave ______ 13. Ang awiting “Salidommay”, ang pagitan ay mahigit walo. Ano kaya ang range nito? A. maikli B. maliit C. malawak D. wala sa nabanggit ______ 14. Paano makikilala ang pinakamataas at pinakamababang tono sa awit? A. sa pamamagitan ng bilang ng nota B. sa pamamagitan ng range sa pagitan ng nota. C. sa pamamagitan ng tunugang mayor. D. sa pamamagitan ng dami ng rest. ______ 15. Ito ay binubuo ng 5 nota, do re mi so la na maaaring pataas o pababang tono, paulit, palaktaw. A. Pentatonic Scale C. G major scale B. C major scale D.wala sa nabanggit PaGe - 32
 • 33. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net ______ 16. Ang G major scale ay nasa tunugang _______. A. do B. re C. fa D. so ______ 17. Ang ____________ay ang pagkakasunod-sunod ng tono ng mga nota na maaring pataas o pababa. A. Pentatonic Scale C. G major scale B. C major scale D. wala sa nabanggit ______ 18. Anong nota ang nasa larawan? A. do C. mi B. re D. so (19-20) Tukuyin kung anong scale ang nasa larawan.Piliin ang titik ng tamang sagot. A. Pentatonic Scale B. C major scale C. G major scale ______ 19. ______ 20. 20. ARTS ______ 21. Paano natin maipapakita at maipagmamalaki ang natural na likas na ganda ng ating bansa? A. Sa pamamagitan ng paglalarawan o pagpipicture dito. B. Sa pamamagitan ng pagpipinta dito. C. Sa pamamagitan ng pagpunta dito. D. Lahat ng nabanggit ______ 22. Kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataon na mapasyalan ang magandang tanawin dito sa ating bansa. Alin dito ang maaaring mong puntahan? A. Banaue Rice Terraces C. Lion City B. Disney land D. Mers Lion ______ 23. Ang ating bansa ay pinagpala sa magagandang tanawin. Ano ang dapat mong gawin dito? A. Balewalain C. Ipagmalaki at tangkilikin B. Hindi papansinin D. Wala akong pakialam ______ 24. Ito ay ang hagdan-hagdang palayan na pinagbuwisan ng buhay ng ating mga ninuno. Ito ay nayari lamang sa pamamagitan ng kanilang mga kamay. A. Banaue Rice Terraces C. Lawa ng Taal B. Chocolate Hills D. Talon ng Pagsanjan ______ 25. Ang ating bansa ay biniyayaan ng magagandang tanawin na may natural na likas na ganda na nakakaakit sa mga dumarayong turista. Ang mga ito ay mas lalong napaganda sa tulong ng arkitektura. Ito ay nagpapakita na ang mga Pilipino ay __________________. A. Masipag B. Matalino C. Malikhain D. Matipid ______ 26. Sino ang dalubhasang pintor ng mga larawan ng tao at larawan ng mga pang-araw-araw na gawain na malaya niyang ginamitan ng maliliiwanag at sari-saring mga kulay? A. Carlos “Botong” Francisco C. Vicente Manansala B. Fernando C. Amorsolo D. Victorino C. Edades ______ 27. Siya ang tinaguriang “Father of Modern Philippine Painting”, ang kayang istilo sa pagpinta ay taliwas sa istilo ni Amorsolo. Siya ay gumamit ng madilim at makulimlim na kulay sa kanyang mga obra. A. Carlos “Botong” Francisco C. Vicente Manansala B. Fernando C. Amorsolo D. Victorino C. Edades ______ 28. Siya ay isa sa modernistang pintor na lumihis sa itinakdang kumbensyon ng pagpipinta ni Amorsolo, at nagpasok ng sariwang imahen, sagisag at idyoma sa pagpipinta. Nagpinta siya ng sari-saring myural, gaya sa Bulwagan ng Lungsod ng Maynila at iba pa. A. Carlos “Botong” Francisco C. Vicente Manansala B. Fernando C. Amorsolo D. Victorino C. Edades ______ 29. Gumamit ng sabay-sabay na elemento sa pagpinta na kung saan ay binigyan niya ng pansin ang mga kultura sa iba’t ibang nayon sa bansa. Pinaunlad niya ang kaniyang husay sa pagpapakita ng transparent at translucent technique na makikita sa kanyang mga obra. A. Carlos “Botong” Francisco C. Vicente Manansala B. Fernando C. Amorsolo D. Victorino C. Edades PaGe - 33
 • 34. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net ______ 30. Nabibigyan buhay ang ating likhang sining kung gagamitan ng ___________. A. Complementary Color C. Primary Colors B. Monochromatic Colors D. Secondary Colors ______ 31. Sa pagpipinta mabibigyan buhay natin an gating obra kung gagamit tayo ng magkasalungat na kulay. Kung nagpipinta ka ng kapaligirang luntian. Anong kulay ang maaari mong isama dito? A. dilaw B. lila C. kahel D. pula ______ 32. Sa isang likhang sining ang mga bagay sa _______________ay kadalasang malalaki at pinakamalapit sa tumitingin. A. background B. foreground C. middle ground D. play ground ______ 33. Suriin ang larawan. Alin dito ang middle ground? A. 1 C. 3 B. 2 D. wala dito ______ 34. Alin sa sumusunod na pamamaraan ang nagpapakita ng pagmamalaki sa kagandahan ng iba’t ibang tanawin sa pamayanang kultural? A. Pagbalewala sa mga ito B. Pageexhibit sa mga likhang sining ng mga ito C. Hindi pagpansin sa mga ito. D. Wala sa nabanggit ______ 35. Sa pagpipinta, Paano maipapakita ang tamang espasyo ng mga bagaysa isa’t isa? A. Sa pamamagitan ng paglalagay ng foreground B. Sa pamamagitan ng paglalagay ng foreground at background C. Sa pamamagitan ng paglalagay ng background at middleground D. Sa papamagitan ng paglalagay ng foreground,middleground at background. HEALTH ______ 36. Alin ang nagpapatunay na si Alden ay binata na? A. lumalaki ang baywang B. pumipiyok at lumalaki, tumutubo ang buhok sa kilikili C. lumiliit ang braso D. lumalapad ang balakang ______ 37. Normal sa isang bata ang magkaroon ng mga pagbabago sa sarili sa panahon ng pagbibinata at pagdadalaga. Ano ang dapat mong gawin sa panahong ito? A. Ipagwalang bahala ito. B. Ikalungkot ito. C. Pahalagahan at pangalagaan nang wasto ang sarili sa panahong ito. D. Pabayaan ang sarili ______ 38. Dahil sa mga pagbabagong pisikal ay naapektuhan din ang damdamin ng isang nagdadalaga at nagbibinata. Alin sa sumusunod ang nagiging epekto nito.? A. Nawawalan sila ng pakialam sa kanilang sarili B. Nagiging palaaayos sila. C. Nakakalimutan na nilang maglinis ng kanilang katawan. D. Nagiging mayabang sila. ______ 39. Alin sa sumusunod ang pagbabagong sosyal ng isang nagbibinata at nagdadalaga? A. Pagiging mapili ng kagamitan. B. Pagiging magagalitin. C. Paghahanap ng pansin mula sa kapwa ang magulang. D. Pagiging maitin ang ulo sa ilang mga sitwasyon ______ 40. Alin sa mga sumusunod ang walang katotohanan kapag may regla? A. Ang pagkaloka ay sanhi ng pagliligo kung may regla B. Ang maagang ehersisyo ay nakabubuti sa katawan C. Balutin ng dyaryo o plastic ang napking ginamit bago itapon sa basurahan D. Kumunsulta sa manggagamot kung parating nananakit ang puson 2 1 3 PaGe - 34
 • 35. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net ______ 41. Bakit mahalaga ang pagsunod sa wastong pangangalaga ng katawan kapag bagong tuli? A. Upang mapabilis ang paghilom ng sugat B. Upang lumaki ang mga masel ng katawan C. Upang maging malinis ang sugat D. Upang mabago ang kilos ______ 42. Alin sa mga sumusunod ang dapat gawin kapag may regla? A. Huwag maligo. B. Magpalit ng pasador kada 4 hangang 5 oras C. Magbuhat ng mabibigat D. Hindi pagpapalit ng pasador. ______ 43. Alin sa mga sumusunod ang HINDI dapat gawin ng isang batang bagong tuli? A. Pagpapalit ng damit araw-araw B. Paglilinis ng sugat gamit ang dahoon ng bayabas C. Hindi paliligo D. Pagkain ng masusustansiyang pagkain. ______ 44. Alin sa sumusunod ang HINDI nabibilang sa premenstrual syndrome? A. Pananakit ng balakang C. Pagiging masiyahin B. Pagkamainit ng ulo D. Hyper acidity ______ 45. Alin sa sumusunod ang HINDI TAMA sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata? A. Magsuot malinis damit na panloob at baguhin ang mga ito nang mas madalas hangga't kinakailangan. B. Itapon ng iyong mga ginamit sanitary napkin sa toilet bowls. C. Maging sobrang maingat sa paggamit ng mga pampublikong banyo. D. Huwag makisangkot sa premarital sex. ______ 46. Nakita mong may mga tumutubong tagihawat sa iyong mukha. Ano ang dapat mong gawin? A. Huwag lumabas ng bahay. B. Magtanong sa nanay kung anong dapat gawin upang maiwasan ang pagdami nito. C. Tirisin kaagad ito. D. Iiyak dahil sa pagtubo ng mga ito. ______ 47. Ang pagkakaroon ng di kanais-nais na amoy ng katawan ng mga nagdadalaga at nagbibinata ay dulot ng pagiging aktibo ng kanilang ___________. A. pituitary gland B. mammary gland C. Sweat gland D. ovary ______ 48. Ang mga sumusunod ay ilan lamang sa mga isyu/usapin sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata maliban sa isa. Alina ng di nabibilang dito? A. Mga isyung pang-nutrisyon B. Pagbabago-bago ng kasalukuyang emosyon C. Di kanais-nais na amoy D. Tulog ng tulog. ______ 49. Nagiging hukot ang porma ng katawan ng isang babae dahil nag-aalangan siya sa paglaki ng kanyang _________ kasabay ang mga sintomas ng pagkakaroon ng regal ng babae. A. ulo B. tiyan C. dibdib D. puson ______ 50-51. Pumili ng dalawa sa sumusunod ng mga bagay na dapat gawin upang maiwasan ang maagap at di-inaasahang pagbubuntis. A. Makinig sa payo ng mga magulang. B. Makipagbarkada at makipaglasingan sa mga lalaki. C. Magsimba tuwing lingo. D. Makipagrelasyon sa may asawa. ______ 52. Isang gabi niyaya ka ng mga tropa mong tumambay at mag inom. Ano ang gagawin mo? A. Sasama ako sa kanila B. Hindi ako sasama at sasabihin ko sa kanila na masama iyong gawain C. Dali dali akong magbibihis at susunod ako sa kanila D. Tatakas ako sa aking mga magulang para di mapahiya sa aking mga barkada. ______ 53. Upang makaiwas sa mga di kanais nais na suliranin sa panahon ng pagdadalaga. Ano ang dapat mong gawin? A. Huwag makinig sa payo ng magulang B. Makinig sa lahat ng sisulsul ng barkada C. Makinig sa payo ng mga magulang at nakatatanda D. Ipagwalang bahala ang mga sinasabe ng mga nakatatanda. PaGe - 35