SlideShare a Scribd company logo
1 of 46
Download to read offline
PaGe - 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
(1) LAGUMANG PAGSUSULIT SA
ARALING PANLIPUNAN – V
ikalawang markahan
Pangalan: ____________________________________ Iskor: _____________
Baytang: _____________________________________ Petsa: _____________
I. Pagtambalin ang Hanay A at B. Isulat ang titik ng tamang sagot sa kwaderno.
Hanay A Hanay B
______ 1. Allah A. sugo ni Allah
______ 2. Paganismo B. nakakausap ng mga Diyos
______ 3. Islam C. Panginoon ng mga Muslim
______ 4. Muhammad D. banal na kasulatan ng relihiyong islam
______ 5. Anito o Diwata E. salitang Arabe na ang kahulugan ay kapayapaan
______ 6. Koran F. paraan ng pagsisi ng kasalanan ng mga Muslim
______ 7. Bathala G. tawag ng mga Tagalog sa Dakilang Lumikha ng
Daigdig
______ 8. Sakat H. pinaniniwalaan ng mga pagano na maaaring
mabuti o masama
______ 9. Hadji I. tawag sa mga Muslim na nakagawa ng banal na
paglalakbay sa Mecca
______ 10. Pag-aayuno J. pananampalataya ng mga ninunong Pilipino sa
Dakilang Lumikha ng daigdig, tao o
pamayanan
K. ikasampung bahagi ng kita ng isang Muslim na
ibinibigay sa mga nangangailangan
II. Piliin ang titik ng may tamang sagot. Bilugan ito.
11. Kung ang mga pagano ay sumasamba sa kalikasan at iba pang walang buhay, sino naman ang sinasamba ng mga
Muslim?
A. Allah B. Bathala C. Lalahon D. Muhammad
12. Alin sa sumusunod ang katumbas ng anghel sa mga animismo?
A. Bato B. ilog C. kalikasan D. Anito at Diwata
13. Alin sa sumusunod ang HINDI nagpapakita ng tungkulin ng isang Muslim?
A. pagtupad ng Hajj C. pag-aayuno sa buwan ng Ramadan
B. pangangalaga ng kalikasan D. pagdarasal nang limang beses maghapon nang
nakaharap sa direksyon ng Mecca
14. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng pagkakawanggawa ng mga Muslim lalong-lalo na sa panahon ng
Ramadan? Pagbibigay ng _______
A. pagkain sa mga pulubi C. kalahating bahagi ng kanilang lupa
B. bahay sa mga biktima ng bagyo D. ikasampung bahagi ng kita sa mga ulila
15. Alin sa sumusunod ang nagpapakita ng paniniwala sa kapangyarihan ng mga bagay-bagay sa kapaligiran ng
mga animismo?
A. Hindi nila pinuputol ang mga kahoy C. Naglalakbay sila sa dagat tuwing Biyernes
B. Hindi sila nagsusuog ng mga dahon D. Gumagawa sila ng imahen ng kumakatawan sa mga
diyos o anito
PaGe - 2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
(2) LAGUMANG PAGSUSULIT SA
ARALING PANLIPUNAN – V
ikalawang markahan
Pangalan: ____________________________________ Iskor: _____________
Baytang: _____________________________________ Petsa: _____________
I. Isulat sa patlang ang konseptong tinutukoy sa bawat (Text Twist)
_______________ 1. Ang tuwirang pagsakop ng isang bansa sa isang bansa. (LISMOAYNOLOK)
_______________ 2. Ang paraan ng pamamahala ng isang makapangyarihang bansa upang palawakin
ang kanyang mga kolonya. (OMSILAYREPMI)
_______________ 3. Batayan ng kanilang kayamanan at karangyaan. (NANAMAYAK)
_______________ 4. Nais nilang ipalaganap ito sa bansang kanilang natutuklasan. (MOSINAYITSIRK)
_______________ 5. Ito ang nais nilang makamit upang kilalaning malakas at matatag at
pinakamakapangyarihang bansa. (NGALANARAK)
II. Isulat ang salitang Panggagalugad kung Tama ang pahayag at Pananakop naman kung Mali
_______________ 6. Ang mga Espanyol ang unang nanggalugad at naghanap ng mga lupain sa mundo.
_______________ 7. Ang pananakop ng mga Europeo sa mundo ay dahil sa pagnanais nilang makuha
ang mga yaman nito magkaroon ng karangalan at maipalaganap ang kristiyanismo.
_______________ 8. Naging madali sa mga Europeo ang pagpunta sa silangan.
_______________ 9. Karangalan ang pagnanais na makilala sa buong mundo na sila ang
pinakamakapangyarihan at pinakamalakas.
_______________ 10. Ang Kolonyalismo ay nakapaloob sa Imperyalismo.
III. Buuin ang mga salita gamit ang pagpapakahulugan na ibinigay sa bawat bilang isulat sa patlang ang
tamang sagot
_______________ 11. M__G__L__ __N. Unang ekspedisyon na pumunta sa Silangan gamit ang rutang
pakanluran
_______________ 12. V__C__ __R__A. Ang tanging barko ni Magellan na nakabalik sa Spain
_______________ 13. P__R__U__ __L. Lugar na pinanggalingan ni Magellan?
_______________ 14. S__A___N. Lugar na pinamamalagihan ni Magellan
_______________ 15. K___ L___MB___. Nakipagsandugo kay Magellan
IV. Piliin ang tamang sagot sa bawat pahayag. Isulat ang sagot sa patlang.
______ 16. Ang sumusunod ay naging kahalagahan ng ekspedisyon ni Magellan maliban sa __________.
a. Napatunayan na mundo ay bilog
b. napatunayan na ang Atlantic Ocean ay malawak kumpara sa Pacific Ocean
c. Ang Pilipinas ay muling natuklasan ng mga kanluranin
d. Napatunayan na maaaring marating ang silangan gamit ang rutang pakanluran
______ 17. Ang barkong Victoria ay nakabalik sa bansa sakay ng manlalayag na si
a. Ferdinand Magellan c. Sebastian del Cano
b. Bartolomeou Diaz d. Amerigo Vespucci
______ 18. Ang hari ng Spain na nag-utos na gawing Kolonya ang Pilipinas sa kabila na ito ay bahagi ng
Portugal.
a.Haring Felipe II b. Haring Manuel c. Haring Carlos d. Haring Carlos
______ 19. Ito ang ipinangalan ni Magellan sa ating bansa nang siya ay makarating dito noong Marso 16,
1521.
a. Straight of Magellan c. Islas Landrones
b. Islas de San Lazarus d. Felipinas
______ 20. Ito ang Pinuno ng Limasawa na mainit na tumanggap sa mga dayuhang bisita.
a. Raha Kolambu c. Raha Tupaz
b. Raha Humabon d. Raha Sulayman
PaGe - 3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
V. Basahin ang pahayag at isulat sa kwaderno ang titik ng tamang sagot
21. Ang nagtagumpay sa mga layunin ng mga Espanyol sa pagsakop ng Pilipinas
a. Pampulitika b. pangkabuhayan c. Pangrelihiyon d. pang-Edukasyon
22. Ang nanguna sa pagpapalaganap sa kristiyanismo ay ang mga:
a. Pinunong Espanyol c. Misyonerong Espanyol
b. Sundalong Espanyol d. Katutubong Bininyagan
23. Ang mga kura Paroko ay humawak ng tungkuling pampamahalaan dahil____
a. Ipinag-utos ito ng Santo Papa
b.Nagbuklod ang simbahan at pamahalaan
c. Nasa ilalim ng pamahalaan ang simbahan
d. Nakatataas ng tungkulin ang hari ng Espanya
24. Sa ilalim ng Kapanyarihang Panghukuman ang prayle ay may kapangyarihang
a. magpasya kung sino ang ititiwalag sa simbahan
b.mamahala sa halalang local at gawing pambayan
c. magtala ng bilang ng pinapanganak at inililibing
d.mangasiwa ng sakramento tulad ng binyag
25. Ang sumusunod ay tungkulin ng Kura Paroko Maliban sa isa
a. nangangasiwa sa Eleksyon
b.namamahala sa pagpapatayo ng simbahan
c.gumaganap ng pansamantalang Gobernador Heneral
d. Pagtala ng kinakasal at binibinyagan
VI.
Taon Manlalayag Layunin Resulta
1521 Ferdinand Magellan
1525
Garcia Jofre de
Loaisa
1526
Sebastian Cabot
1527
Alvaro de Saavedra
1542
Ruy Lopez de
Villalobos
PaGe - 4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
VI. Hanapin at bilugan sa loob ng Puzzle ang mga salitang may kinalaman sa tinalakay ito ay maaring
pababa at pahiga
M I G U E L L O P E Z D E L E G A Z P I
A N C R H L A P U L A P U P A N A Y T C
G S U L A Y M A N M A C T A N L K J U H
E S A A V E D R A L A K A N D U L A P A
L C E B U M A R T I N D I E G O N O A R
A H U M A B O N S I K A T U N A Y P Z L
N K O L A M B U M A Y N I L A H A R I S
PaGe - 5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
(3) LAGUMANG PAGSUSULIT SA
ARALING PANLIPUNAN – V
ikalawang markahan
Pangalan: ____________________________________ Iskor: _____________
Baytang: _____________________________________ Petsa: _____________
I. Panuto: Basahin nang mabuti ang mga katanungan at bilugan ang titik ng tamang sagot.
1. Saan naganap ang pakikipagsanduguan ni Legazpi kay Raja Sikatuna?
A. Bohol B. Albay C. Mindoro D. Panay
2. Sino ang pinuno ng Cebu nang dumating ang pangkat nina Legazpi?
A. Raja Sikatuna B. Raha Tupas C. Haring Humabon D. Haring Carlos
3. Saan unang namalagi si Legazpi?
A. Maynila B. Cebu C. Bohol D. Panay
4. Anong lugar sa Pilipinas ang ginawang kabisera ni Legazpi?
A. Cebu B. Bohol C. Mindoro D. Maynila
5. Ano ang mga unang lugar na nasakop na Espanya?
A. Maynila, Cebu, Bohol C. Maynila, Cebu, Negros
B. Maynila, Cebu, Iloilo D. Maynila, Cebu, Zamboanga
6. Sa pagbibinyag, paano ito pinapahahalagahan ng mga Pilipino?
A. Pagdarasal bago at pagkatapos kumain
B. Pag-iisang dibdib ng lalaki at babae sa simbahan
C. Pagkapanganak sa isang sanggol ay dinadala na ito sa simbahan
D. Pagdarasal sa simbahan tuwing kapitahan
7. Tuwing sasapit ang orasyon, alin ang karaniwang ginagawa ng mga tao?
A. Paghinto sa kanilang ginagawa at magpahinga
B. Paghinto sa kanilang ginagawa at magdarasal
C. Paghinto sa kanilang ginagawa at kumain
D. Paghinto sa kanilang Gawain sa bukid
8. Ang pagdaraos ng pista, paghahanda ng masasarap na pagkain at pagkaroon ng misa at prusisyon ilan
lamang sa pagpapahalaga sa________.
A. santong patron B. orasyon C. binyag D. kasal
9. Pagdarasal ng “Ama Namin”, “Aba, Ginoong Maria”, “Luwalhati sa Ama”,at “Paniniwala” ay
pagpapahalaga sa __________.
A. Kristiyanismo B. Orasyon C. Kasal D. Binyag
10. Ang pag-iisang dibdib sa simbahan ng isang lalaki at babae bago sila magsama bilang mag-asawa ay isa
pang pagpapahalaga sa panrelihiyong kristiyanismo. Aling pagpapahalaga ito?
A. Kasal B. Binyag C. Orasyon D. Santong Patron
(11-15) Bilugan ang titik ng mga pangungusap na naging dahilan ng pagsakop ng Espanya sa Pilipinas.
A. Walang pagkakaisa ang mga Pilipino
B. Mahal ng mga Pilipino ang bansang Espanya
C. Ang mga Espanyol ay hindi lamang mahusay sa labanan, kundi pati na rin sa pamumuno
D. Walang pinunong lumaban sa kapangyarihan ng Espanya
E. Nabihag ang mga Pilipino sa aral ng Kristiyanismo
F. Ang mga Pilipino ay kulang sa makabagong sandata.
(16-20) Panuto: Piliin ang tamang layunin sa pagsakop ng ating bansa ayon sa salaysay.
A. Sinakop tayo dahil naghahanap sila ng lupaing masasakop at mapagkunan ng hilaw na materyales
B. Nasakop tayo dahil sa paghahanap ni Ferdinand Magellan ng ibang ruta o daan papunta sa Moluccas
para maghanap ng “spice island”.
C. Sinakop tayo dahil sa paghahanap ng mga bagong territory.
D. Sinakop tayo dahil sa maraming magagandang babae sa ating bansa.
E. Naging layunin din mga bansa sa Europa na palaganapin ang kanilang paniniwalang Kristiyanismo
kaya tayo sinakop.
F. Ang magkaroon ng kontrol sa mga likas na yaman na mapapakinabangan ng kani-kanilang bansa kaya
tayo sinakop.
PaGe - 6
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
II. Panuto: Pagtambalin ang mahalagang pangyayari sa kasaysayan at ang lugar na naganap ito. Isulat sa
patlang ang titik ng tamang sagot.
A B
______ 21. Lugar na pinagdausan ang kauna-unahang misa
______ 22. Unang pulo na narating ni Magellan
______ 23. Lugar kung saan namatay si Magellan
______ 24. Lugar kung saan bininyagan si Raha Humabon at
mga tauhan nito
______ 25. Itinayo ang krus bilang tanda ng kapangyarihan ng
Espanya sa Pilipinas sa____.
______ 26. Ang petsa ng pagdaos ng unang misa
______ 27. Marso 28, 1521
______ 28. Bilang ng barko ng Espanya na naglayag papunta sa
Pilipinas
______ 29. Isang marinong Portuges, ang nag-alok ng paglilingkod
sa hari ng ______.
______ 30. Ang lugar na hinahanap ni Magellan na may
mahalagang sangkap ng pagkain.
(31-35) Bilugan ang titik ng mga pangungusap na tumutukoy sa dahilan ng Espanya sa pananakop sa
Pilipinas.
A. Maging bansang may pinakamaraming sakop na bansa sa buong daigdig
B. Interesado ang Espanya na magtatag ng kalakalan sa mga bansa sa Asya
C. Makapagbili ng malaking parti ng lupa sa mga katutubo.
D. Ikalat ng Espanya ang relihiyong Katoliko sa pinakamaraming bansa
E. Upang maging tanyag ang mga Espanyol sa buong mundo.
(36-40) Bilugan ang titik ng mga pangungusap na tumutukoy sa mga paraang ginamit ng mga Espanyol sa
pagsakop sa bansa sa loob ng kahon.
A. Nagkaroon ng labanan ang mga Espanyol at mga katutubo sa pamumuno ni Lapu-Lapu.
B. Pag-aasawa ng mga Espanyol sa mga katutubo.
C. May mga ekspedisyon na ipinadala ang Espanya sa Pilipinas.
E. Pagdala sa mga katutubo sa Espanya.
F. Nakikipagkaibigan sila sa mga ito.
G. Paggamit ng wikang katutubo
III. Panuto: Basahin ang tanong at sagutin. Kaninong ekspedisyon nangyari ang sumusunod na pangyayari?
Piliin sa loob ng kahon ang titik ng tamang sagot.
______ 41. Pagkatatag ng Pamayanang Maynila
______ 42. Pagbigay ng pangalang “Felipinas” sa Samar at Leyte
______ 43. Pinadalang ekspedisyon noong 1525
______ 44. Itinatag ang San Miguel, ang unang pamayanang Espanyol sa bansa
______ 45. Hindi nagtagumpay na ekspedisyon na pinadala noong 1527
______ 46. Ang pagdating ni Miguel Lopez de Legaspi sa Cebu.
______ 47. Siya ang pinuno ng Maynila na nakipagkasuduan kay Legaspi.
A. Cebu
B. Limasawa
C. Homonhon
D. Mactan
E. Ferdinand Magellan
F. Molluccas o Spice Island
G. 5
H. Marso 31, 1521
I. Ang pagdating ni Magellan sa Pulo ng
Limasawa
J. 10
A. Miguel Lopez de Legazpi D. Sebastian Cabot G. Abril 27, 1565
B. Ruy Lopez de Villalobos E. Alvaro de Saavedra H. Raja Soliman
C. Magellan F. Sebastian Cabot
PaGe - 7
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
IV. Panuto: Piliin sa loob ng kahon ang tamang sagot sa pag-aalsang tinatalakay sa bawat bilang.
______ 48. Sapilitang paggawa ang naging dahilan ng kanyang pag-aalsa sa Pampanga. Napasuko siya ng
mga Espanyol.
______ 49. Dahil sa pagmamalabis sa kanyang pamilya at taumbayan nagkaroon ng pag-aalsa sa Tondo,
Maynila. Naputol ang pag-aalsang ito dahil sa pagpayag ng mga Espanyol na hindi magbayad
ng buwis at sumama sa sapilitang paggawa.
______50. Nangyari ang paghimagsik na ito sa Bohol. Ito ang pinakamatagal na pag-aalsa na umabot sa
walumpung taon.
______51. Lubos ang pagtutol niya sa labis na pagbubuwis kaya naganap ang pag-aalsang ito sa Ilocos.
V. Panuto: Buuin ang timeline sa pamamagitan ng pagsulat ng tamang titik ng pangyayaring dapat isulat sa
petsa sa bawat bilang.
1521 1527 1543 1565
(52) (53) (54) (55)
A. Pagdating ni Villalobos sa Pilipinas
B. Pagdating ni Magellan sa Pilipinas
C. Pagdating ni Legazpi sa bansa
D.Ekspedisyon ni Saavedra
E. Pagkatatag ng Maynila
VI. Panuto: Bilugan ang titik ng tamang sagot.
56. Ang nagtagumpay sa mga layunin ng mga Espanyol sa pagsakop ng Pilipinas ay ang ______.
A. Pampulitika B. Pangkabuhayan C. Pangrelihiyon D. Pang-edukasyon
57. Ang nanguna sa pagpapalaganap ng Kristiyanismo sa Pilipinas ay mga ___________.
A. pinunong Espanyol C. misyonaryong Espanyol
B. sundalong Espanyol D. katutubong bininyagan
58. Ito ay proseso ng Kristiyanisasyon na kung saan isinasaulo ang rosaryo at dasal.
A. sermon ng pari B. pag-aaral ng katesismo C. paggamit ng larawan
59. Ang _______ ay isang sagradong sakramento na ginagawa sa Kristiyanisasyon. Ano ito?
A. Pagbibinyag B. Sermon ng pari C. Paggamit ng wika ng katutubo
60. Alin ang HINDI ginamit ng mga Espanyol sa proseso ng Kristiyanisasyon?
A. Paggamit ng larawan
B. Paggamit ng wika ng katutubo
C. Pagtayo ng kapilya.
VII. Panuto: Isulat ang titik ng tamang sagot.
______ 61. Ang mga sumusunod ay nagsasabi tungkol sa reduccion MALIBAN sa isa. Alin dito?
A. Sapilitang paglipat sa mga katutubong Pilipino
B. Pinagsama-sama ang mga pamilya sa sentrong bayan.
C. Pagbibigay ng pera sa mga katutubo.
______ 62. Ano ang dahilan ng mga Espanyol para ilipat ang mga Pilipino sa kabisera?
A. Pag-aralin ang mga kabataang Pilipino.
B. Para Makita ang bawat galaw ng mga katutubong Pilipino.
C. Para maging malapit sila sa lugar na kanilang pinagtatrabahuan.
______ 63. Paano iniwasan ng ibang mga katutubo na mapasailalim sa reduccion?
A. Tumungo sila sa kabundukan
B. Nagbayad sila ng malaking halaga
C. Nag-aklas sila laban sa mga Espanyol
______ 64. Alin ang posibleng resulta ng reduccion?
A. Mabilis na paglaganap ng Kristiyanismo
B. Paglaki ng populasyon sa kabundukan
A. Pag-aalsa ni Lakandula C. Pag-aalsa ni Maniago E. Labis na pabubuwis
B. Paghihimagsik ni Diego Silang D. Paghihimagsik ni Dagohoy F. Pagnanakaw
PaGe - 8
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
C. Pagkakaibigan ng mga Pilipino at mga Espanyol
______ 65. Ano ang tawag sa mga Pilipinong tumangging mapasailalim sa reduccion?
A. Encomiendero B. Katutubo C. Remontados
______ 66. Isang uri ng buwis na sapilitang ipinagagawa sa mga kalalakihang Pilipino. Ano ang tinutukoy
nito?
A. Buwis B. Cumplase C. Polista D. Decreto Superior
______ 67. Ang sapilitang paggawa ay isang uri ng pagbubuwis na pinairal noong panahon ng pananakop
ng Kastila sa ating bansa. Ito ay isinasagawa sa pamamagitan ng _______?
A. Pagbabayad ng pera na kinuha sa bahagi ng kita ng kalalakihan.
B. Pagtatrabaho sa mga lalaki sa polo sa loob ng 40 araw bawat taon.
C. Pagbabayad ng bahagi ng ani mula sa lupang sinasaka.
D. Pagbabayad ng 10 porsyento na kita sa nangangailangan.
______ 68. Ilang taong gulang ang mga lalaking naglilingkod sa polo?
A. 16-60 B. 15-19 C. 20-50 D. 30-60
______ 69. Sa sistemang polo, may ilang araw sa isang taon dapat maglingkod ang mga kalalakihan?
A. 20 B. 30 C. 40 D. 60
______ 70. Makatarungan ba ang sistemang polo?
A. Opo, dahil nakakatulong sa kapwa.
B. Opo, dahil makatarunagn sa polistas.
C. Hindi, dahil hindi pantay-pantay ang pagsunod ng sistema.
D. Hindi, dahil napaunlad nito ang kabuhayan ng mga Pilipino.
______ 71. Sila ang mga lumalahok sa sapilitang paggawa na dapat kumita ng kaapat (1/4) na real sa isang
araw bukod sa rasyong bigas. Ano ang tawag sa kanila?
A. Buwis B. Cumplase C. Polista D. Decreto
(72-75) Sagutin ang mga sumusunod na tanong. (2 pts. bawat sagot)
A. Ano ang sistemang encomienda?
B. Ano ang sistemang tributo?
VIII. Panuto: Piliin sa loob ng kahon ang kaugnayan ng mga pangyayari sa pagkatatag ng kolonyang
Espanyol sa Pilipinas.
______ 76. Narating ng ekspidisyon nina Roy Lopez de Villalobos ang Samar at Leyte.
______ 77. Pinasinayaan ang Maynila bilang kabisera ng Pilipinas.
______ 78. Isinagawa ang unang misa sa LImasawa
______ 79. Nagpabinyag sina Raja Humabon, ang kanyang asawa at 500 taga-Cebu
______ 80. Narating ni Magellan ang Pulo ng Homonhon
______ 81. Nakarating sa Cebu ang ekspedisyon ni Miguel Lopez de Legazpi
VIII. Panuto: Alin sa mga sumusunod ang mga pangyayari ng pagkatatag ng kolonyang Espanyol sa Pilipinas.
Isulat TAMA O MALI.
______ 82. Pinasinayaan ang Maynila noong Hunyo 24, 1571 bilang kabisera ng Pilipinas.
______ 83. Itinatag ang mga paaralang bayan.
______ 84. Isinagawa ang unang misa sa Limasawa noong ika-31 ng Marso, 1521.
______ 85. Noong ika 14 ng Abril nagpabinyag sina Raja Kolambu, Raja Humabon. Asawa nito at 500
katutubo sa Kristiyanismo.
A. Naging Kristiyano sila
B. Itinayo ni Magellan ang Krus na kahoy tanda ng pagsakop ng mga lupain sa Espanya.
C. Nagsimulang manungkulan ang mga pinunong bagong hirang ni Legazpi
D. Pinangalanang Filipinas ang kapuluan
E. Namalagi dito si Legazpi
F. Nakipagsanduguan siya kay Raja Kulambo at iba pang pinuno ng mga karatig pulo ng
Limasawa.
G. Tinawag ang lugar na Lungsod ng Kabanal-banalang ngalan ni Jesus
H. Naging unang Gobernador Heneral si Legazpi
PaGe - 9
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
(4) LAGUMANG PAGSUSULIT SA
ARALING PANLIPUNAN – V
ikalawang markahan
Pangalan: ____________________________________ Iskor: _____________
Baytang: _____________________________________ Petsa: _____________
I. Panuto: Isulat ang titik ng tamang sagot.
1. Alin sa mga sumusunod na bansa ang mahigpit na nagpaligsahan sa paglakbay sa paghahanap ng ruta
papuntang Silangan.
A. Britanya at Espanya C. Pransiya at Portugal
B. Espanya at Portugal D. Orlandia at Espanya
2. Anong Europeong bansa ang sumakop sa Indo China?
A. Britanya B. Orlandia C. Pransiya D. Portugal
3. Ang Sepoy ay tumutukoy sa
A. katutubong Pilipinas C. katutubong Indones
B. katutubong ng India D. katutubong Borneo
4. Anong bansa ang may kasalukuyang tawag sa Myanmar?
A. Brunei B. Borneo C. Burma D. Saba
5. Si Jose Rizal ay itinuturing na isang
A. rebolusyunaryo C. propagandista
B. mamamahayag D. magiting na sundalo
6. Ang hinahangaang bayani ng India ay si
A. Mahatma Gandhi C. Mohammad
B. Indira Gandhi D. Sepoy
7. Ang pinakamaliit na estado na dating bahagi ng Malaysia at ngayon ay napaunlad ay
A. Brunei B. Singapore C. Borneo D. Sabah
8. Ang tawag sa samahang ng mga Pilipinas na naglahad na magkaroon ng repormasa ilalim ng Kastila ay
A. Katipunan B. La Liga Filipina C. Kilusang Propaganda D. Samahang Filipina
9. Ang tawag sa pananakop ng makapangyarihang bansa sa mahihinang bansa ay
A. eksplorasyon B. kolonisasyon C. integrasyon D. pamamahala
10. Ang bansang unang sumakop sa Pilipinas ay
A. Estados Unidos B. Espanya C. Britanya. D. Orlandia
11. Ang teritoryo na inaangkin ngayon ng Pilpinas at kilala bilang North Borneo ay
A. Singapore B. Sabah C. Spratly D. Kalayaan
12. Ang pangunahing motibo ng mga Europeo sa panankop ay
A. pangangalakal C. maging tanyag
B. pagpalaganap ng relihiyon D. pagpalaganap ng ideolohiya
13. Ang rebelyon ng gma katutubo ng India laban sa Britanya ay kilala bilang
A. Sepoy rebelyon C. Rebelyon ng Borneo
B. Rebelyon ni Gandhi D. Rebelyon ng Bombay
14. Ang teritoryo sa Asya na nasakop ng Orlandia ng mahaba ring panahon.
A. Indo-China B. Indonesia C. India D. Annam
15. Ang nanguna sa paglalakbay sa paghahanap ng ruta sa Silangan na naging daan para sakupin ang teritoryo
sa Asya ay
A. Espanya B. Portugal C. Britanya D. Pransiya
16. Si Legazpi ang inatasan ng hari ng Espanya upang:
A. dumiskubre ng mga lupain sa Pilipinas C. sakupin ang Pilipinas
B. mangalap ng mga rekado D. makipagkalakalan sa mga katutubo
17. Alin sa mga sumusunod ang pinuno ng Bohol na nakipagsanduguan kay Legazpi bilang pagpapakita ng
pakikipagkaibigan dito?
A. Sigala B. Tupas C. Sikatuna D. Sula
18. Alin sa mga sumusunod na orden ng mga pari ang nanguna sa pagpapalaganap ng Kristiyanismo sa
panahong Kolonyal?
A. Recoletos B. Dominicano C. Augustino D. Franciscano
19. Sa paglalakbay at pananakop ni Legazpi sa Pilipinas, kasama ang mga pari upang:
A. magbigay ng payong ispiritwal C. makipagkalakalan
B. magpalaganap ng Kristiyanismo D. magbinyag ng mga Kristiyano
PaGe - 10
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
20. Malaki ang nagawa ng simbahan sa ilalim ng pamahalaang Kastila sa edukasyon sa mga katutubo.
Nagtayo sila ng mga paaralan. Alin sa mga sumusunod na paaralan ang hindi nila itinatag?
A. Ateneo de Manila C. Unibersidad ng Sto. Tomas
B. Unibersidad ng Pilipinas D. Kolehiyo de San Juan de Letran
21. Ang pagiging kolonya ng Pilipinas ay naging dahilan ng mga sumusunod maliban sa:
A. pagiging Kristiyano ng mga Pilipino.
B. pagkakaroon ng pamahalaang sentralisado.
C. paggalang sa imahen ng Sto. Nino.
D. pagkakaroon ng kaalaman sa pangangalakal.
22. Maunlad na ang Maynila nang sakupin ito ni Legazpi. Ang magiting na namumuno noon ay si:
A. Sultan Alimud Din C. Datu Humabon
B. Raha Sulayman D. Raha Lakandula
23. Alin sa mga sumusunod ang tawag sa pamahalaang lungsod sa ilalim ng Pamahalaang Kolonyal?
A. Barangay B. Siyudad C. Imperyong Kastila D. Ayuntamiento
24. Sa pagtatayo ng Pamahalaang Sentral sa Maynila, ito ay naging:
A. Kabisera ng Pilipinas C. Punong-syudad pang-komersyo
B. Kabisera ng Luzon D. Punong-syudad ng Kristiyanismo
25. Ang pangangasiwa ng mga pari noong panahon ng Kastila ay tinaguriang:
A. Orden C. Ayuntamiento
B. Pamamahalang Eklesyastikal D. Pamamahalang Kolonyal
PaGe - 11
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
(5) LAGUMANG PAGSUSULIT SA
ARALING PANLIPUNAN – V
ikalawang markahan
Pangalan: ____________________________________ Iskor: _____________
Baytang: _____________________________________ Petsa: _____________
I. Tukuyin kung TAMA o MALI ang mga sumusunod na pahayag.
______ 1. Ang kolonyalismo at imperyalismo ay magkatulad ang hangarin – ekonomiya at pulitikal,
hangaring masakop ang bansa at maangkin ang likas na yaman nito.
______ 2. Ang kolonyalismo ay dominasyon ng isang makapangyarihang bansa sa aspetong pulitikal, pang-
ekonomiya at kultural na pamumuhay ng isang mahinang bansa upang maging pandaigdigang
makapangyarihan.
______ 3. Ang sistemang merkantilismo ay ang paglilikom ng maraming ginto at pilak bilang batayan ng
kayaman ng isangbansa.
______ 4. Ang pangunahing layunin ng Espanya sa pagpapadala ng ekspedisyon ay makatuklas ng Spice
Island.
______ 5. Natuklasan ni Ferdinand Magellan ang rutang patungo sa Silangan sa pamamagitan ng paglalayag
pakanluran.
______ 6. Ang Kaharian ng Espanya ( Reino de España) ay isang soberanyang estado o bansang
matatagpuan sa Tangway ng Iberya sa Timog- Kanlurang Europa.
______ 7. Dahil sa mga kaalamang natuklasan ng mga manlalakbay tulad nina Christopher Columbus at
Vasco da Gama, naging masigla ang mga Europeo sa pag-aaral ng medisina at nabigasyon.
______ 8. Ang kasunduang Tordesillas ay ang paglilipat ng dalawang panig ng Pasipiko sa dakong 297
leagues sa silangang Moluccas.
______ 9. Nadiskubre ni Marco Polo ang kontinente ng Amerika noong 1492.
______ 10. Sinuportahan ng hari ng Espanya ang mungkahing paglalayag ni Ferdinand Magellan na marating
ang Spice Islands.
II. Piliin sa loob ng kahon ang TITIK ng tamang sagot.
A. Kolonyalismo C. Astrolabe
B. Merkantilismo D. aguhon E. Caravel
______ 11. Ito ay isang kagamitang kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng direksiyon o patunguhan.
______ 12. Ito ay ginagamit upang malaman ng manlalayag ang kanyang latitud sa pamamagitan ng
pagtingin sa posisyon ng araw, buwan at bituin.
______ 13. Ito ay isang maliit na barkong pampaglalayag na napakadaling pakilusin o maneobrahin
______ 14. Ito ay isang kaisipang nagsusulong na ang lakas at kapangyarihan ng isang bansa ay nakasalalay
sa dami at pilak at ginto nito.
______ 15. Isang patakaran ng isang bansa na mamahala ng mga sinakop upang magamit ang likas na yaman
ng mga sinakop para sa sariling interes.
III. Isulat ang TAMA kung ang pahayag ay wasto at isulat sa patlang ang wastong sagot kung ang pahayag
ay mali. Gamitin ang mga salita o mga salitang nakasalungguhit.
______ 16. Ang Kayamanan (Gold) ay ang pangunahing layunin ng mga mangongolonya sa kanilang
pananakop upang lalong mapalakas ang kanilang ekonomiya.
______ 17. Sinasabing ang Kapangyarihan (Glory) ay ginamit lamang ng Espanya sa kanilang pananakop
upang puksain ang ibang paniniwala o pananampalataya ng mga Pilipino.
______ 18. Si Haring Manuel I, ang hari ng Espanya ay tinanggihan ang alok na paglalakbay ni Magellan sa
Moluccas at hindi ginantimpalaan ang kanyang paglilingkod.
______ 19. Ang hari ng Espanya na si Haring Carlos I ay naniwala at sinuportahan ang mungkahing
pakanlurang paglalayag ni Magellan.
PaGe - 12
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
______ 20. Ang Ekspedisyon ni Magellan ay ang unang ekspedisyong ipinadala ng Espanya sa Silangan.
______ 21. Si Magellan ang siyang pinuno ng ekspedisyon at ang kapitan ng barkong San Antonio.
______ 22. Si Antonio Pigafetta ang nagsilbing tagapagtala ng Ekspedisyon ni Magellan.
______ 23. Natuklasan nina Magellan ang isang kipot patungong Pasipiko at tinawag itong Kipot ni
Magellan bilang pagkilala sa ekspedisyon ni Magellan.
______ 24. Noong Marso 16, 1521, natanaw nina Magellan ang pulo ng Samar. Dumaong sila sa pulo ng
Homonhon noong Marso 17, 1521.
______ 25. Ang sanduguan nina Raha Humabon at ni Magellan bilang tanda ng kapatiran at
pakikipagkaibigan ang maituturing na kauna-unahang sanduguan na naganap sa pagitan ng
isang Pilipino at isang dayuhan.
______ 26. Naganap sa Mazaua ang kauna-unahang Katolikong misa sa Pilipinas noong Marso 31, 1521,
Araw ng pagkabuhay na pinangunahan ni Pedro Valderama, isang paring Espanyol.
______ 27. Ang krus na itinayo ni Magellan sa lupain kung saan naganap ang pinagbinyagan sa Cebu na
kinikilala ngayong “Lapu-Lapu’s Cross” ay tanda ng pagkakatatag ng Kristiyanismo sa bansa.
______ 28. Ang pinuno ng Mactan, si Lapu-Lapu, ay tumangging kilalanin si Humabon bilang bagong hari
ng Cebu at ang kapangyarihan ng mga Espanyol.
______ 29. Ang Trinidad ang unang bapor na nakapaglayag sa buong daigdig.
______ 30. Sa pagkasawi ni Magellan sa naganap na labanan sa Mactan, pinalitan ni Sebastian del Cano si
Magellan bilang pinuno ng paglalayag.
IV. Basahin ang bawat tanong at isulat sa patlang ang TITIK ng tamang sagot. Gamitin ang mga salitang nasa
loob ng kahon.
A. Villalobos D. Cabot G. Maynila J. Andres de Urdaneta
B. Loaisa E. Magellan H. Intramuros K. Bambalito
C. Saavedra Ceron F. Legazpi I. Pampanga L. Cebu
______ 31. Ang ekspedisyong ito ay nakarating sa Mindanao at Moluccas subalit bigo nilang nasakop ang
mga katutubo.
______ 32. Ang ekspedisyon ay may layuning humingi ng paumanhin sa pinuno ng Cebu dahil sa masamang
inasal ng mga tauhan ni Magellan noong 1521.
______ 33. Nakarating ang ekspedisyong ito sa isla ng Saranggani, subalit nabigo rin nagtatag ng kolonya at
lumipat sa Samar sa paghahanap ng suplay ng pagkain.
______ 34. Ang ikalawang ekspedisyong ipinadala ng Espanya noong Abril 3, 1526 na binubuo ng apat (4)
na barko at 250 tripulante. nakarating ito hanggang Timog Amerika.
______ 35. Ang ekspedisyon na matagumpay na nakapagtatag ng panirahan sa Pilipinas.
______ 36. Isang paring Agustino na naging katuwang ni Legazpi sa paglalayag.
______ 37. Pinakaunang lungsod sa Pilipinas na pinangalanang San Miguel na naging Santissimo Nombre de
Jesus.
______ 38. Kabisera ng Pilipinas
______ 39. Isang Kapampangang galing sa Macabebe na tinaguriang bayani ng labanan sa Bangkusay.
______ 40. Pinakaunang kolonyang probinsiya ng Pilipinas.
V. Isulat ng TITIK ngmay tamang sagot.
______ 41. Ang pagkamatay ni Magellan sa madugong sagupaan sa Mactan ay hindi kabiguan para sa
Espanya. Alin sa mga sumusunod na pahayag ang sumusuporta sa katagang ito?
A. Naghimagsik ang Espanya laban sa mga tripulanteng pumatay kay Magellan sa pamumuno ni
Lapulapu.
B. Muling nagpadala ng mga ekspedisyon sa Pilipinas ang Espanya upang makapagtatag ng
kolonya.
C. Pinahinto ang lahat ng mga paglalakbay patungo sa bagong tuklas na kapuluan – ang Pilipinas.
D. Nagpadala ng mga makabagong armas at maraming tauhan ang Espanya sa pulo ng Mactan.
______ 42. Bakit matagumpay na nakapagtatag ng panirahan sa Pilipinas ang ekspedisyon ni Legazpi?
A. Dahil mas makabagong armas o mga sandata ang ginamit ng kanyang ekspedisyon.
B. Dahil nag-alok siya ng mga makabagong pamamaraan ng pagtatanim at pagmimina.
PaGe - 13
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
C. Dahil iginalang niya ang kakayahan ng mga Pilipino at naging mas diplomatiko ang kanyang
istilo sa pakikipag-usap.
D. Dahil pinangakuhan niya ang mga Pilipino ng masaganang pamumuhay sa ilalim ng kanyang
pamumuno.
______ 43. Bakit ipinagkasundo ni Datu Tupas ang Cebu kay Legazpi at ang pagpayag sa pagbabayad nito
ng buwis sa Espanya?
A. Dahil ipinagbili ang Cebu sa malaking halaga sa Espanya.
B. Dahil natalo sila sa labanang naganap sa Cebu.
C. Dahil mas pinili ng mga Pilipino na manirahan sa Espanya.
D. Dahil kapalit nito ang pagprotekta ng mga Espanyol sa mga katutubong nasa Cebu mula
sa mga kalaban nito.
______ 44. Alin sa mga sumusunod na pangyayari ang naglalarawan ukol sa Labanang naganap sa
Bangkusay?
A. Nakarating sina Villalobos sa isla ng Saranggani, subalit nabigo rin silang magtatag ng
kolonya rito.
B. Mula sa Panay ay ipinadala ni Legazpi si Martin de Goiti kasama ang mga Panayanhon
mula sa hilaga.
C. Pinamunuang labanan ni Rajah Soliman na mayroong halos 2,000 katutubo at 40
bangka na sumugod sa Maynila.
D. Kasama si Padre Andres de Urdaneta na narrating ang isla ng Samar noong Pebrero 13,
1565.
______ 45. Ang mga sumusunod ay mga dahilan kung bakit nagtagumpay ang mga Espanyol sa
pagkakasakop ng Pilipinas MALIBAN sa isa, alin ito?
A. Ang mga Pilipino ay kulang sa mga makabagong sandata. Tanging pana at tabak ang sandata
nila sa pakikipaglaban.
B. Tumulong ang ibang bansa upang mapalakas ang pananakop ng Espanya sa Pilipinas.
C. Walang pagkakaisa ang mga Pilipino. Nahahati ang mga pangkat ng Pilipino sa iba’t ibang
barangay.
D. Nabihag ang mga Pilipino sa mga aral ng Kristiyanismo. Ilan sa mga ito ay ang pananalig sa
isang makapangyarihang diyos, paniniwala sa mga espiritu at sa kapangyarihan ng mga
namayapang ninuno.
PaGe - 14
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
(6) LAGUMANG PAGSUSULIT SA
ARALING PANLIPUNAN – V
ikalawang markahan
Pangalan: ____________________________________ Iskor: _____________
Baytang: _____________________________________ Petsa: _____________
I. Basahin ang mga sumusunod na tanong at ang TITIK ng tamang sagot.
______ 1. Ano ang naging kasangkapan ng Espanya sa pananakop sa Pilipinas?
A. bala at rosaryo C. lakas at tapang
B. espada at krus D. kayamanan at relihiyon
______ 2. Nakapaloob sa kasunduang ito na ibinibigay ng simbahang Katoliko sa hari ng Espanya ang
tungkulin sa pagpapalaganap ng Kristiyanismo sa kanyang mga kolonya.
A. Reduccion C. katutubong Katoliko
B. Tributo at bandala D. patronato Real de las Indias
______ 3. Ang relihiyong ikinalat ng mga Espanyol sa Pilipinas na tinangkang takpan ang mga simbolo ng
sinaunang pananampalataya sa anito at bathala.
A. Katolisismo C. Hinduismo
B. Pagano D. Kristiyano
______ 4. Sino ang pumalit sa mga babaylan bilang kinatawan ng iisang diyos ayon sa paniniwalang
Katolisismo?
A. Agustino at Heswita C. datu at raha
B. prayle at pari D. bulul at Allah
______ 5. Alin ang itinuturing na banal na aklat ng mga Kristiyano?
A. Koran B. Hajj C. Bibliya D. Patronato Real
II. Isulat kung alin sa mga dahilan kung bakit naging matagumpay ang mga Espanyol sa pagpapalaganap ng
Kristiyanismo ang tinutukoy ng pahayag.
A. Paggamit ng salitang katutubo sa pagtuturo ng Kristiyanismo
B. Magandang pakikitungo ng mga prayle sa mga katutubo
C. Paglalapat ng Kristiyanismo sa mga dati nang paniniwala
D. Pagbibinyag
E. Pagpapatayo ng mga paaralan
______ 6. Dahil sa ritwal ng pagnininong at pagnininang ay mas lumawak at mas naging matatag ang
magkakapamilya.
______ 7. Naglimbag ng mga aklat-dasalan at mga babasahin tungkol sa katekismo gamit ang katutubong
wika ng mga Pilipino.
______ 8. Pinanatili ng mga prayle ang ilang gawaing pagano at inihalo ito sa mga gawaing Katoliko tulad
ng mga pamahiin,paniniwala sa milagro o himala, pagsamba sa mga rebulto, paniniwala sa mga
anting-anting at iba pa.
______ 9. Ang unang unibersidad na itinayo sa rehiyon ay ang Unibersidad de santo Tomas na itinatag
noong 1611. Nagtatag din ng iba’t ibang relihiyosong mga kolehiyo para sa mga lalaki at babae.
______ 10. Ipinakita at ipinadama ng mga prayle at pari ang hangarin nilang makatulong sa mga Pilipino,
tumayo bilang mga ama ng pamayanan at tagapamayapa sa mga alitan.
______ 11. Ang mga sumusunod ay ilan sa mga naging reaksyon ng mga Pilipino sa Kristiyanismo MALIBAN
sa isa, alin ito?
A. Sumampalataya nang lubos
B. Nagsipag-alsa nang hindi masiyahan sa ginawa ng mga pari
C. Binihag ang mga prayle ng mga katutubong Pilipino
D. Nagpakalayo-layo para hindi marating ng mga pari
______ 12. Sino ang nag-alsa nang hindi binigyan ng pagkakataon na maging pari?
A. Tamblot B. Hermano Pule C. Dagohoy D. Bangkaw
______ 13. Bakit hindi nahikayat ang mga Muslim at Ifugao ng mga pari sa pagiging Katoliko?
A. Dahil magaling silang makipaglaban
B. Dahil marami silang guwardiya
C. Dahil lubos na binantayan ng mga katutubo ang mga Muslim
PaGe - 15
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
D. Dahil matatag ang mga Muslim at hindi nila ipinagpalit ang Islam
______ 14. Sino ang nag-alsa nang hindi binigyan ng Kristiyanong libing ang kapatid?
A. Dagohoy B. Bangkaw C. Tamblot D. Hermano Pule
______ 15. Ang mga mga sumusunod ay mga gawain na nagpapakita o nagpapaliwanag na ang ipinakilalang
relihiyon sa mga Pilipino ay katutubong Katolisismo o folk Catholicism MALIBAN sa isa, alin ito?
A. Nagdaraos ng seremonya ang mga sinaunang relihiyon at misa naman sa Katolisismo.
B. Kapwa sila sumasamba sa mga rebulto
C. Natuto ang mga Pilipino ng paghahanda, pandarayuhan sa mga dambana (shrine), at
paghaharana.
D. Sa kweba nagsasagawa ng seremonya ang mga sinaunang relihiyon at sa simbahan naman
ang misa ng mga Katoliko.
______ 16. Upang matustusan ang mga pangangailangan ng pamahalaang Espanyol itinatag nito ang tributo
na tinutulan ng maraming Pilipino. Ano ang tributo?
A. Sapilitang paggawa
B. Buwis na binabayaran ng mga Pilipino
C. Pagseserbisyo sa pamahalaang Kastila
D. Paglilingkod sa simbahan
______ 17. Ang produktong nalikom mula sa tributo ay ipinagbibili ng mga encomendero sa mga Pilipino sa
napakataas na halaga. Ano ang naging reaksiyon ng mga Pilipino ukol dito?
A. nag-alsa laban dito C. nagsawalang kibo
B. sumang-ayon ang mga Pilipino D. nakiisa sa mga encomedero
______ 18. Karapatang ipinagkaloob sa mga Espanyol na mamahala sa mga pueblo at mangolekta ng buwis
dito. Ito rin ay nakatulong sa pagpapatahimik ng piling panahanan. Ano ang tawag dito?
A. Polo y Servicio C. Principalia
B. Encomienda D. Tributo
______ 19. Ang mga mamamayang tumangging magbigay sa itinakda ng mga encomiendero ay
pinarurusahan sa harap ng maraming tao. Ano ang naging bunga nito sa mga Pilipino?
A. Naging maayos ang kanilang pagtatrabaho.
B. Naging mapayapa ang kanilang emcomienda
C. Sila ay tumakas at nanatili sa mga kabundukan.
D. Sila ay naghimagsik laban sa mga Espanyol.
______ 20. Isa pang uri ng buwis na nililikom ang bandala. Subalit kadalasan hindi nababayaran ang mga
Pilipino para sa mga produkto nila. Ano ang bandala?
A. Ito ay sapilitang pagbili ng mga produkto tulad ng palay, at langis ng niyog sa pamahalaan.
B. Isa itong panukat sa mga buwis na binabayaran.
C. Kusang loob itong ibinibigay at binabayaran ng mga miyembro ng encomienda.
D. Tulong ito na ibinibigay sa mga miyembro ng encomienda.
III. TAMA o MALI.
______ 21. Pinalakas ng mga Espanyol ang mga sistemang puelo upang maiayos at mapag lapit-lapit ang
mga pamayanan ng Pilipino.
______ 22. Sa puelo ipinakita ang pagkakapantay- pantay sa lipunan.
______ 23. Ang Reduccion ay sapilitang paglilipat ng mga Pilipino mula sa malalayong pamayanan upang
pagsama samahin sa isang pueblo.
______ 24. Tumutukoy ang doktrina sa pagtuturo ng Katesismong Katoliko sa mga Pilipino.
______ 25. Lahat ng mamamayang Pilipino ay nagustuhan ang pagpapalipat ng tirahan.
______ 26. Sa itinatag na pamayanan, malayo ang simbahan sa munisipyo.
______ 27. Naglunsad ng malawakang pagsalakay ang mga Espanyol sa mga pamayanan sa kabundukan
noon.
______ 28. Makikita ang mga tahanan ng mga nabibilang sa inquilino sa plaza complex.
______ 29. Ang mga gusali sa paligid ng plaza ay ang mga simbahan, kumbento at munisipyo.
______ 30. Ang Intramuros ay nagpapakita ng kaayusang ayon sa konseptong linear na may sentro,
nahahati sa mga parisukat na lote batay sa Roman Grid Pattern.
______ 31. Ang tributo ay maihahambing sa cedula sa kasalukuyang panahon.
______ 32. Ang mga taong pinagkalooban na mamuno sa isang encomienda ay tinatawag na encomendero.
PaGe - 16
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
______ 33. Tungkulin ng encomendero na mamuno sa parokya.
______ 34. Ang mga encomendero ay umabuso sa kanilang karapatan na naging dahilan ng paghihimaksik
ng mga Pilipino.
______ 35. Naging madali para sa mga Pilipino ang sistema ng pagbubuwis na itinatag ng mga Espanyol.
______ 36. Tinutulan ng mga katutubo ang paniningil ng buwis ng mga Espanyol dahil sa malaking halaga
nito.
______ 37. Bawat isang real ay nagkakahalaga ng isang daang piso.
______ 38. Kailangang kumuha ng cedula personal ang mga may edad na 18 pataas bilang tanda ng
pagkakakilanlan ng mga Pilipino noong panahon ng mga Espanyol.
______ 39. Magaganda ang mga patakarang ipinatupad ng hari ng Espanya para sa bansa ngunit nagging
abusado lamang ang mga nagpatupad nito.
______ 40. Nang di naging sapat ang tributo, pinalitan ito ng cedula personal.
______ 41. Ang sapilitang paggawa o polo y servicios ay isang polisiya na ipinatupad ng mga Espanyol.
______ 42. Ang polo y servicios ay kusang loob na isinasagawa ng mga kalalakihan sa pamahalaan.
______ 43. Ang mga manggagawa sa polo y servicios ay tumatanggap ng sahod bilang kabayaran sa
kanilang pagtatrabaho.
______ 44. Ang mga kababaihan ay naglilingkod sa simbahan at kumbento.
______ 45. Isa sa mga naging epekto ng polisiyang polo y servicios ay pagkagutom ng mga polistas at ng
kanilang pamilya.
IV. Piliin sa kahon ang titik ng tamang sagot.
A. Falla B. 1 1/2 C. Polista
D. 40 E. 16-40
______ 46. Bilang ng araw na dapat ilaan sa sapilitang paggawa.
______ 47. Ang tawag sa taong naglilingkod sa sapilitang paggawa.
______ 48. Gulang ng mga kalalakihang kailangang magtrabaho sa sapilitang paggawa.
______ 49. Ang tawag sa takdang halagang ibinabayad ng mga polistas upang makaiwas sa sapilitang
paggawa.
______ 50. Ilang reales ang kailangan ibayad ng mga polistas upang makaiwas sa bawat araw ng sapilitang
paggawa.
V. FACT or BLUFF
______ 51. Ang naging kasangkapan ng Espanya sa pananakop sa Pilipinas ay ang “espada at
kapangyarihan”.
______ 52. Sa tulong ng mga misyonerong ikinalat sa iba’t-ibang bahagi ng Pilipinas, nagkaroon ng
kaunlaran sa pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino.
______ 53. Reduccion ang tawag sa kasunduan ng hari ng Espana at Santo Papa na palaganapin ang
Katolisismo sa mga lupaing sakop ng Espanya.
______ 54. Ang mga misyonero ay hindi lamang kinatawan ng simbahan kundi ng Estado rin.
______ 55. Mayroong iba’t ibang orden ng prayle na dumating sa Pilipinas.
______ 56. Bukod sa mga gawaing pang-ispiritwal, naging tungkulin din ng mga prayle ang ilang gawaing
pampamahalaan.
______ 57. Naging matagumpay ang mga prayle sa pagpapalaganap ng Katolisismo sa buong bansa.
______ 58. Walang natatanggap na bayad o suweldo ang mga padre-kura mula sa pamahalaan.
______ 59. Nagdulot ng pawang mabubuting epekto ang pamamalakad ng mga prayleng Espanyol sa
Pilipinas.
______ 60. Ang kauna-unahang mga misyonero na dumating sa bansa ay ang orden ni San Agustin o mga
Agustino.
______ 61. Ang naging kasangkapan ng España sa pananakop sa Pilipinas ay ang “espada at krus”.
______ 62. Ang kauna-unahang mga misyonero na dumating sa bansa ay ang orden ni San Agustin o mga
Agustino.
PaGe - 17
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
______ 63. Mayroong iba’t ibang orden ng prayle na dumating sa Pilipinas.
______ 64. Ang mga Dominikano ay ang grupong humiwalay sa ordeng Agustino.
______ 65. Polo Y Servicios ang tawag sa kasunduan ng hari ng España at Santo Papa na palaganapin ang
Katolisismo sa mga lupaing sakop ng Espanya.
______ 66. Walang natatanggap na bayad o suweldo ang mga padre-kura mula sa pamahalaan.
______ 67. Pangunahing adhikain ng mga prayle ang magpayaman at magkaroon ng malakas na
kapangyarihan.
______ 68. Sa tulong ng mga misyonerong ikinalat sa iba’t-ibang bahagi ng Pilipinas, nagkaroon ng
kaunlaran sa pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino.
______ 69. Hindi pinanghimasukan ng mga prayle ang pamamalakad ng pamahalaan dahil pawang pang-
ispiritwal lamang ang kanilang tungkulin.
______ 70. Walang naibigay na mabuting epekto ang pamamalakad ng mga prayleng Español sa Pilipinas.
______ 71. Maliban sa pagpapalaganap ng Katolisismo, nagtatag din ang mga misyonero ng mga
tanggulan, gusali, paaralan, at iba pang institusyong pangkawanggawa.
______ 72. Sa pagkakatatag ng pamamahala ng mga Español sa Pilipinas, malaki ang naging papel ng mga
misyonero dahil sa paghikayat sa maraming katutubo na maging Katoliko.
______ 73. Nagtagumpay ang layunin ng mga misyonero sa pagpapalaganap ng Kristiyanismo sa buong
kapuluan ng Pilipinas.
______ 74. Sa tulong ng mga misyonerong ikinalat sa iba’t-ibang bahagi ng Pilipinas, nagkaroon ng
kaunlaran sa pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino.
______ 75. Dahil sa Patronato Real nagsanib ang estado at simbahan kung kaya’t nagkaroon ng
kapangyarihang politikal at naging kinatawan ng simbahan at estado ang mga misyonero.
VI. Basahin ang mga pahayag at piliin ang titik ng tamang sagot.
______ 76. Bakit nagkaron ng kapangyarihang politikal ang mga misyonerong Katoliko sa pamahalaang
Kolonyal?
A. Dahil paborito sila ng hari ng España.
B. Dahil sila ang kinatawan ng hari dito sa Pilipinas.
C. Dahil sa Patronato Real de Las Indias
D. Dahil hinirang sila ng hari bilang Real Patron
______ 77. Paano nahikayat ng mga misyonero and maraming katutubo na maging katoliko?
A. Itinuro ng mga misyonero ang kanilang wika.
B. Hanapbuhay ang pinalit sa pagsanib ng mga katutubo sa relihiyong Katolisismo.
C. Pwersahang pinasunod ng mga misyonero ang mga katutubo.
D. Ang pagiging tapat at dalisay ng karamihan sa mga misyonero ang nag-udyok sa mga
katutubo na maging Katoliko.
______ 78. Ano ang pangunahing layunin ng mga misyonero sa pagdating nila sa ating bansa?
A. Palaganapin ang relihiyong Katolisismo
B. Makipagpulong sa Santo Papa ng Roma.
C. Maipakita kasaganaan ng kapuluan
D. Makapagtrabaho at kumita ng salapi
______ 79. Sa inyong palagay, mahalaga ba ang papel na ginampanan ng mga misyonero sa pagkakatatag
ng pamamahala ng mga Español sa Pilipinas?
A. Oo, dahil naipalaganap nila ng tapat ang relihiyong Katolisismo
B. Oo, dahil maraming katutubo ang nagpaalipin sa kanila.
C. Hindi, dahil walang tiwala ang mga katutubo sa kanila
D. Hindi, dahil sandali lamang silang nanatili sa bansa
______ 80. Sa pagdating ng mga misyonerong prayle sa ating bansa marami silang naitulong sa mga
Pilipino. Ang mga sumusunod ay kanilang naitulong o nagawa MALIBAN sa isa. Alin ito?
A. Pagpapalaganap ng Katolisismo.
B. Nagtatag sila ng mga paaralan, ospital, mga daan at tulay.
C. Nagturo ng bagong paraan ng pagtatanim.
D. Tinuruan nila tayo ng pakikipagkalakalan.
PaGe - 18
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
VII. Tukuyin kung saang uri nabibilang ang sumusunod na mga gampanin ng prayle. Lagyan ng krus ang
patlang kung ito ay gawaing pang- simbahan, at puso kung ito ay gawaing pansibiko.
______ 81. Pagsubaybay sa pagbubuwis at pagkuha ng sensus
______ 82. Pamamagitan sa mga alitan ng mga mamamayan
______ 83. Pagtuturo ng katekismo, pagsusulat, at pagbabasa
______ 84. Pagmimisa, pangungumpisal, pagkakasal, at pagpapabinyag
______ 85. Pagpapayo sa konseho ng munisipyo.
PaGe - 19
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
(#1) SUMMATIVE TEST
ENGLISH - V
SECOND QUARTER
Name: ______________________________________ Score: ____________
Grade/Section: _______________________________ Date: _____________
I. Fill in the blanks with the correct signal words. (First, next, then, lastly, finally, furthermore, next to that,
second, after that, moreover are examples of signal words.)
______(1), read the directions carefully before you start answering. If possible, read them twice.
Ask your teacher or the proctor about something you don’t understand. _______ (2), answer all items
completely. _______(3), do not stay long in one number if you cannot think of the answer right
away. You might run out of time especially if the test has a time limit. _______ (4). Write your
answers clearly.
II. Direction: Give the key sentence, supporting details and main idea of the selection.
The root is an important part of the plant. It is responsible for getting water and minerals
from the soil for the plant to grow. It also holds the plant in position. If roots are cut off from the
plant, it would die.
Main Idea:(5) ___________________________________________________________
Key Sentence:(6) ________________________________________________________
Supporting Details:
7. ________________________________________________________________
8. ________________________________________________________________
9. ________________________________________________________________
III. Compose coherent sentences in the inverted order using the given verbs that agree with the subjects in
each item.
10. disagree the men on their plan
11. in the spelling bee join Rosa
12. come the meteor in meteorites
13. on the moon astronauts’ footprints left.
14. on a topic for a report Alexis decide
IV. Determine the ideas used to influence the viewers based on the advertisement Amazing Tale Nido 3+
Nestle PH. Choose your answer from the box.
15. Using stereotypes, the characteristic of a mother that has shown in the advertisement was______________.
16. As shown in the point of view of the advertisement, a child must have ________________.
17. The advertisement has spread the idea that Nido 3+ contains millions of _________________ that will help
in protecting children’s tummy.
18. The advertisement of Nido 3+ left a slogan at the end part stating that “___________________”
19. The advertisement is intended to persuade ______________ to buy Nido 3+ for children.
Laking Nido, Protektado mothers healthy tummy
Tender Loving Care fathers good bacteria
V. Complete the following by encircling the correct verb for each sentence.
20. Every one of those books (is, are) fiction.
21. Nobody (know, knows) the trouble I've seen.
22. (Is, Are) the news on at five or six?
23. Mathematics (is, are) John's favorite subject, while Civics (is, are) Andrea's favorite subject.
24. Eight dollars (is, are) the price of a movie these days.
25. (Is, Are) the tweezers in this drawer?
PaGe - 20
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
(#2) SUMMATIVE TEST
ENGLISH - V
SECOND QUARTER
Name: ______________________________________ Score: ____________
Grade/Section: _______________________________ Date: _____________
I. Read the short stories below. Sequence the events by writing 1-5 on the lines.
Pia got off the train. Tita Susan ran over and gave her a big hug. “ I’m so glad you could spend
the day with me here in Manila, “ Tita Susan said, smiling. Pia and Tita Susan left the train station
and walked to the aquarium. After looking at all the sea creatures and watching the dolphin lion
show, they headed to the mall for lunch and shopping. By five o’clock it was time for Pia’s two
hour train ride home. “ I had great fun. Thanks for spending the day with me, “said Pia as she got
on the train.
_____ Pia and Tita Susan went to the aquarium.
_____ Pia’s train arrived in Manila.
_____ Pia took the train home.
_____ Pia and Tita Susan went to the mall.
_____ Pia and Tita Susan looking at all the sea creatures and watching dolphin lion show.
II. Circle the word that has opposite meaning of the key word.
6. Love = hate laugh smile hate cry
7. Clever = plain pretty stupid close circle
8. Shout = jump play whisper crawl smile
III. Box the word that has the same or similar meanings as the keyword.
9. Quickly = quiet fast rapid small swift
10. Polite = charming refined sweet courteous behave
IV. Tell what type of adjective the following phrases.
Example: three big boys (adjective of numbers)
11. the three big girls ____________________________
12. whose bag? ____________________________
13. your cousin ____________________________
14. these men ____________________________
15. many foreigners ____________________________
V. Choose the correct order of adjectives to fill in the blank.
______ 16. I was thrilled to receive a __________________ book with my order.
A. big, beautiful, leather-bound
B. leather-bound, big, beautiful
C. beautiful big leather-bound
______ 17. His clown costume consists of a red nose, oversized shoes, and a ________________ jacket.
A. Size 4X polka-dotted silk smoking
B. polka-dotted silk smoking size 4X
C. polka dotted size 4x silk smoking
______ 18. I’ve been shopping for the perfect _______________ chopsticks.
A. Japanese long sushi
B. long Japanese sushi
C. long sushi Japanese
PaGe - 21
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
______ 19. He was wearing a ________ shirt.
A. dirty old flannel
B. flannel old dirty
C. old dirty flannel
______ 20. Pass me the ________ cups.
A. plastic big blue
B. big blue plastic
C. big plastic blue
VI. Write Fact or Opinion then provide evidence to prove your answer.
______ 21. Grown – ups are really very odd.
______ 22. It is only with the heart that one can see rightly. What is essential is invisible to the eye.
______ 23. Antoine de Saint Expury was a French writer, poet, aristocrat, journalist and pioneering aviator.
______ 24. Most asteroid lie in a vast ring between Mars and Jupiter.
______ 25.Asteroids are small rocky worlds revolving around the sun that are too small to be called planet.
PaGe - 22
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
(#3) SUMMATIVE TEST
ENGLISH - V
SECOND QUARTER
Name: ______________________________________ Score: ____________
Grade/Section: _______________________________ Date: _____________
I. Encircle the adjectives in each of the following sentences and box the noun it modify.
1.-2. One night, a heavy storm came and destroyed the countryside.
3-4. Maria is kind and generous.
5 -6. Mt. Apo is an interesting mountain .
7-8. She bought a thick book in the National bookstore.
9-10. Mother gave the beggar a new dress.
II. Read the following sentences. Write P if the sentence shows POSITIVE DEGREE, C for COMPARATIVE DEGREE
and S for SUPERLATIVE DEGREE of comparison.
______ 11. A ripe mango is the sweetest fruit of them all.
______ 12. Mrs. Ocampo’s roasted chicken is more delicious than this.
______ 13. Her mother is a generous woman.
______ 14. The evenings in December are cooler than those in October.
______15. That bakery sells the tastiest pudding of all.
III. Fill in the missing word to complete the table in the order of adjectives.
NUMBER QUALITY SIZE COLOR NOUN/
PRONOUN
16. expensive , blue three ________ big red ball
17. tall, red kind __________ father
18. blue, abundant dozen fragrant ___________ flowers
19. five, cute __________ durable long black dress
20. brown, five two delicious small __________ cakes
IV. Write a two-point outline based on the paragraph. ( 21-25 )
THE GUMBLER
Juanito is a born gumbler. He always grumbles whenever he asked to do something.
He grumbles when he is called to eat especially when he’s playing. He grumbles when he is told to change
his clothes, to take a bath or even to brush his teeth. He grumbles at everything he does.
One night, his mother told him to study his lessons. He was so sleepy that he begun to
grumble. As he started to write, his ball pen refused to move. When he used his pencil, the lead broke.
He tried to open his book but it remained closed. He was so angry that he slammed the door. Then he
came to his senses.
I. Juanito is a born gumbler.
A. ________________________________________________________________________
B. ________________________________________________________________________.
C. He grumbles when he is told to change his clothes, to take a bath or even to brush his teeth.
D. He grumbles in everything he does
II. One night, his mother told him to study his lessons.
A. He was so sleepy that he begun to grumble.
B. As he started to write, his ball pen refused to move.
C. When he used his pencil, the lead broke.
D. ________________________________________________________________________.
E. ________________________________________________________________________.
F. ________________________________________________________________________.
PaGe - 23
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
Direction: Read each item correctly, write your correct answer in your own answer sheet.
A. Read the given sentences, then choose one of the words from below that will best fit the sentence. After this,
underline the word in the sentence that gave you clue to the word you chose.
26. Every ________ I have breakfast.
27. Turn on the _____________. It is dark in this room.
28. Bring this letter to the post office for _____________.
29. I can hear someone _______________ at the door.
30. Father brought some flowers which mother put in a _____________.
B. Choose the correct degree of adjective to complete the sentences.
31. Riza is the __________ (young) in her batch.
A. young B. younger C. youngest D.most young
32. Ice cream is the ____________(delicious) food I have ever tasted.
A. delicious B. more delicious C. most delicious D. less delicious
33. Fe serves the __________(good) roasted chicken in town.
A. good B. better C. best D. gooder
34. For me, beef broccoli is __________ than roasted chicken.
A. tasty B. tastier C. tastiest D. most tasty
C. Identify cause and effect relationship.
Match the sentences in column A with those in B to show cause and effect relationships.
A B
________35. One morning a big ant went to the river A. because she was drowning
________36. She bent so low to drink B. because she was thirsty.
________37. The ant cried, “Help! Help!” C. that she fell into the water.
________38. A dove picked and dropped a big leaf near the ant. D. so that the ant could ride on it.
D. Identify if the sentence states a Fact or an Opinion.
39. Basketball was invented by Dr. James Naismith
A. fact B. opinion
40. Basketball is a very entertaining game.
A. fact B. opinion
E . Fill out the following information. Be accurate and careful in filling out the form. (5 points)
41. Name: _________________________________________________________________
Last Name First Name Middle Name
42. Address: _______________________________________________________________
43. Birthday:_________________________
44. Age:___________________
45. School’s Name:_______________________________
Vase knocking mailing
Morning light write
PaGe - 24
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
F. Make an outline on the following selection
Space Explorations
Pioneers in Space
On October 4, 1957, the Soviet satellite called Sputnik travelled into space. A few months
later, the United States launched Explorer 1. These early space launches of manufactured
satellites paved the way for people to explore the space.
People in Space
By the 1960s, the United States and the Soviet Union had sent people in space. On April
12, 1961, Russian cosmonaut Yuri Gagarin became the first man in space. In 1962, American
astronaut John Glenn orbited earth in Friendship 7.
Following these early years of space exploration, the Untied States launched Apollo 11,
which traveled 200,000 miles and make history.
The Moon Landing
After three days’ travel though space, Apollo 11 reached the moon’s orbit Astronauts Neil
Armstrong and Edwin Aldrin climbed into the Eagle, a lunar module designed to take them from
the spaceship and land on the moon. On July 20, 1969, Armstrong and Aldrin were the first
people to walk on the moon.
46. I. ______________________________________________
47. A. ______________________________________________
48. B. _______________________________________________
49. II. ______________________________________________
50. A. _______________________________________________
51. B. _______________________________________________
52. III. _______________________________________________
53. A. _______________________________________________
54. B. _______________________________________________
55. C. _______________________________________________
1-2. Adj. – heavy / Noun – storm 21.
3-4. Adj. – kind and generous / Noun – Maria 22.
5-6. Adj. – interesting / Noun – mountain 23.
7-8. Adj. – thick / Noun – book 24.
9-10. Adj. new / Noun – dress 25.
11. S 26.
12. C 27.
13. P 28.
14. C 29.
15. S 30.
16. expensive 31.
17. tall 32.
18. blue 33.
19. five 34.
20. brown 35.
PaGe - 25
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
(1) LAGUMANG PAGSUSULIT SA
ESP – V
ikalawang markahan
Pangalan: ____________________________________ Iskor: _____________
Baytang: _____________________________________ Petsa: _____________
I. Panuto: Lagyan ng / kung fact ang isinasaad ng pangungusap at X kung bluff.
______ 1. Ang taong may malasakit sa kapwa ay kinalulugdan ng Diyos.
______ 2. Huwag pansinin ang mga sakuna o krimen sa paligid.
______ 3. Laging isaisip at isapuso ang pagmamalasakit sa kapwa.
______ 4. Tumutulong sa mga nasalanta ng bagyo, lindol o lahar.
______ 5. Pabayaang mga pinuno na lamang ng pamayanan ang sumaklolo sa mga mamamayang kailangan ng
tulong.
II. Panuto: Iguhit sa patlang ang kung ang pangungusap ay nagpapakita ng paggalang sa mga katutubo
at mga dayuhan at kung hindi. Gawin ito sa inyong kwaderno.
______ 6. Ipaghanda ng miryenda ang mga dayuhan o katutubo sa inyong tahanan.
______ 7. Pakitunguhan o tratuhin ng maayos ang mga panauhing katutubo at mga dayuhan sa ating paaralan.
______ 8. Pagtawanan ang mga katutubong nakikita sa lansangan.
______ 9. Huwag pansinin ang mga anak ng inyong bisita dahil hindi mo maintindihan ang kanilang lingguwahe.
______ 10. Igalang ang karapatan ng bawat tao.
III. Panuto:Lagyan ng tsek (/ ) ang patlang kung ito ay nagpapakita ng paggalang sa mga katutubo at mga
dayuhan at ekis (x) kung hindi.
______ 11. May sumasayaw na katutubo sa parke, uuwi na dapat ang ate mo pero tumigil muna siya at
masayang nanood sa ginagawa ng mga katutubo at nagbigay ng konting tulong.
______ 12. Pinagsabihan ng nanay mo ang mga batang nanunukso sa mga batang. Mangyan na nakaupo
sa parke upang magpahangin.
______ 13. May dayuhan na nagtatanong ng direksyon sa mga kabataang nakatambay sa harapan ng
tindahan ni Aling Mameng, pinagtawanan lamang nila ito at hindi sinabi ang tamang direksyon.
______ 14. May mga Hapon na pumunta sa inyong paaralan upang magbigay ng tulong sa kakulangan sa
pasilidad. Laking pasasalamat ng inyong paaralan. Kayang inyong seksyon ay naatasang mag
presinta ng sayaw at awit para sa mga bisita.
______ 15. Lagi na lang tinutukso ng iba mong mga kaklase ang hitsura ni Rollen. Dahil siya ay anak ng Negro.
IV. Isulat ang TAMA kung ang mga sitwasyon ay nagpapakita ng pagmamalasakit,MALI kung hindi.
______ 16. Binubully ni Ana ang kanyang kaklaseng si Ara dahil ito at mataba. Tinatawag niya itong
“piggy, piggy oink oink.”
______ 17. May lumpit kay Jestoni na isang matandang babaeng uhaw na uhaw. Nanghihingi ito ng tubig. Binigyan
niya ito ng tubig at pinakain.
______ 18. Si Genesis ay may nakitang batang sinusuntok malapit sa may CR. Imbes na awatin ang mga
batang nanununtok ay sumali pa siya. Hinubaran at itinago ang shorts sa kanilang klasrum.
______ 19. Si Mang Juan ay may nakitang isang batang pinapagalitan dahil nagnakaw ito ng 3 cup
noodles sa grocery. Tinulungan at binayaran ang ninakaw ng bata. Binigyan pa niya ito ng bigas.
______ 20. Ang mga relief goods ay inuwi at ipinamigay ni kapitan sa mga kamag-anak lamang niya imbes na
ipamigay sa lahat ng nasasakupan niya.
______ 21. Ang mga mag-aaral ng Academy of Saint Joseph ay namahagi ng mga damit, pagakain at
tsinelas sa mga pamilyang nawalan ng mga tirahan dahil sa pagbaha sa kanilang probinsya.
______ 22. Nakita ni Sherwin na may sinasaktang batang lalaking maliit sa may covered court. Agad niya
itong ipinaalam sa guro na malapit sa covered court kaya hindi nasaktan ng grabe ang batang maliit.
IV. Panuto: Isulat kung ano ang maaari mong magawa bilang katugunan sa bawat sitwasyon.
23-24 - May bagyong sumalanta sa inyong lugar at bumaha sa inyong paligid. Tanging bahay lamang ninyo ang
naiwang
nakatayo sapagkat ito’y matatag. Ilan sa inyong mga kapitbahay ay nangawasak ang mga tahanan. Ano
ang iyong gagawin?
25-26 - Namatay ang ama ng iyong kamag-aral. Paano mo maipapadama ang iyong pagtulong sa naiwang
pamilya?
27-28 - Papauwi ka na galing sa paaralan. Nakita mong hirap na hirap ang isang matanda sa pagtawid sa
kalsada. Ano ang iyong gagawin?
29-30 - Maraming tao ang nasalanta ng bagyong si Bising. Anu-ano ang maaari mong gawin?
PaGe - 26
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
(2) LAGUMANG PAGSUSULIT SA
ESP – V
ikalawang markahan
Pangalan: ____________________________________ Iskor: _____________
Baytang: _____________________________________ Petsa: _____________
I. Dapat maging handa tayo sa mga sakuna at kalamidad. Ayusin ang mga letra sa loob ng kahon para
makabuo ng salita na halimbawa ng mga sakuna at kalamidad.
1. Dollin _______________________
2. Ahab _______________________
3. Goyba _______________________
4. Namitsu _______________________
5. Lidesland _______________________
II. Fact or Bluff: Lagyan ng tsek kung fact ang isinasaad ng pangungusap at ekis kung bluff. Ilagay ang
sagot sa sagutang papel.
______ 6. Ang taong may malasakit sa kapwa ay kinalulugdan ng Diyos.
______ 7. Huwag pansinin ang mga sakuna o krimen sa paligid.
______ 8. Laging isaisip at isapuso ang pagmamalasakit sa kapwa.
______ 9. Tumutulong sa mga nasalanta ng bagyo, lindol o lahar
______ 10. Pabayaang mga pinuno na lamang ng pamayanan ang sumaklolo sa mga mamamayang
kailangan ng tulong.
III. Panuto: Isulat ang TAMA kung ang mga sitwasyon ay nagpapakita ng pagmamalasakit.
______ 11. Binubully ni Ana ang kanyang kaklaseng si Ara dahil ito at mataba. Tinatawag niya itong
“piggy, piggy oink oink.”
______ 12. May lumpit kay Jestoni na isang matandang babaeng uhaw na uhaw. Nanghihingi ito ng
tubig. Binigyan niya ito ng tubig at pinakain.
______ 13. Si Genesis ay may nakitang batang sinusuntok malapit sa may CR. Imbes na awatin ang mga
batang nanununtok ay sumali pa siya. Hinubaran at itinago ang shorts sa kanilang klasrum.
______ 14. Si Mang Juan ay may nakitang isang batang pinapagalitan dahil nagnakaw ito ng 3 cup
noodles sa grocery. Tinulungan at binayaran ang ninakaw ng bata. Binigyan pa niya ito ng
bigas.
______ 15. Ang mga relief goods ay inuwi at ipinamigay ni kapitan sa mga kamag-anak lamang niya imbes
na ipamigay sa lahat ng nasasakupan niya.
PaGe - 27
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
(3) LAGUMANG PAGSUSULIT SA
ESP – V
ikalawang markahan
Pangalan: ____________________________________ Iskor: _____________
Baytang: _____________________________________ Petsa: _____________
I. Isulat ang TAMA naglalahad ng wastong kaisipan at MALI naman kung hindi.
_____ 1. Si Noel ay masaya na walang pasok, subalit si Tony ay hindi dahil ayon sa kanya ay mawawalan
siya ng matutunan. Ayaw sumang – ayon ni Noel dahil mahilg siyang maglakwatsa. Pinabayaan
na lamang ni Tony si Noel sa kanyang nais.
_____ 2. Nakakita ang magkaibigang Grace at Marian ng pitaka sa may kantina. Binalak ni Grace na itago
na lamang ang pitaka ngunit hindi pumayag si Marian. Dahil dito ay magkasamang ipinagbigay
alam ng magkaibigan sa opisina ng Lost and Found ang napulot na pitaka.
_____ 3. Sinabi ni Jose na sila lamang ang mapupunta sa langit kapag namatay, hindi pumayag si Pedro at
sinabing sinungaling siya.
_____ 4. Ang mag – asawang Lita at Lito ay namimili ng mga kandidato na nais nilang iboto sa darating
na halalan at dito napagtanto nila na magkaiba pala sila ng mga napipisil na kandidato.
Malugod na tinanggap ng mag – asawa ang kanilang mga napagdesisyunan.
_____ 5. Ang magkapatid na Jane at Bea ay nanood ng patimpalak sa plaza. Sa kanilang pag – kritiko,
sinabi ni Jane na mas magaling ang unang kalahok. Ngunit hindi pumayag si Bea, ayon sa
kanya ay mas magaling ang ikalawang kalahok. Dahil dito ay nagtalo ang magkapatid.
II. Iguhit sa patlang ang masayang mukha kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng pagmamalasakit sa
kapwa at malungkot na mukha kung hindi.
_____ 6. Paglilingkuran ko ang mga nangangailangan sa mga hikahos na lugar.
_____ 7. Isasaisip ko ang kapakanan ng mga tao kapg nag-organisa ako ng mga programang pangmisyon
sa ibang lugar.
_____ 8. Magbibigay lamang ako sa aking mga kamag-anak at kaibigan.
_____ 9. Hihimukin ko ang aking mga kaibigan na magbigay ng mga laruan at damit sa mga batang
nabiktima ng kalamidad.
_____ 10. Hindi ko papansinin at pag-aaksayahan ng tulong ang mga taong mahihirap dahil mapapagod
lang ako.
III. Iguhit ang puso sa patlang kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng pagtulong sa iba.
_____ 11. Ako ay maglilingkod ng hindi na nag-iisip ng kapalit.
_____ 12. Sasali lamang ako sa mga outreach program kung ang talaan sa pagpasok o attendance ay
itsetsek ng guro.
_____ 13. Magbibigay ako ng damit at sapatos para sa mahihirap.
_____ 14. Higit kong paglalaanan ang tungkol sa ikasisikat ko sa paaralan.
_____ 15. Sasali ako sa mga programa para sa mahihirap dahil gusto kong bigyan din ako ng mataas na
marka.
IV. Isulat sa patlang kung Opo o Hindi po, Wala po o Meron po ang mga sumusunod na pangungusap.
_____ 16. Dapat bang limitahan ang karapatan ng iba?
_____ 17. Mas nakahihigit ba ang karapatan ng mga mayayaman kaysa sa mga mahihirap?
_____ 18. Maaari bang bilhin ang karapatan?
_____ 19. May karapatan ba ang ibang tao na angkinin ang karapatan ng iba?
_____ 20. Ang mga matatanda lamang ba ang may karapatan?
V. Isulat ang TAMA o MALI.TAMA kung wasto ang isinasaad sa bawat sitwasyon at MALI naman kung
hindi wasto ang ipinapakita sa bawat sitwasyon
_____ 21. Ang paggamit ng”po at opo” sa pagsasalita ay nagpapakita ng paggalang sa matatanda.
_____ 22. Ang pakikinig ay nagpapakita ng paggalang sa karapatan ng taong nagsasalita.
_____ 23. Pagtawanan na lang ang mga taong hindi marunong sumayaw.
_____ 24. Pag-iingay habang may taong natutulog.
_____ 25. Ang paggalang sa mga karapatan ay dapat ugaliin.
PaGe - 28
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
VI. Lagyan ng / kung tama at x kung mali.
_____ 26. Karapatan ng bawat bata ang magtrabaho para sa pamilya.
_____ 27. Lahat ng tao ay may karapatan at dapat igalang.
_____ 28. Mas maraming karapatan ang tinatamasa ng mga mayayaman.
_____ 29. Ang mga matatanda lamang ang may karapatang magpasya sa isang tao.
_____ 30. Inaalisan ng mga karapatan ang mga mahihirap.
VII. Isulat ang titik ng tamang sagot
_____ 31. Bumili ka isang araw sa grocery ng gatas ng kapatid mo. Di sinasadyang nakakita ka ng isang
lalaking kumukuha nang paninda. Ano ang iyong gagawin?
a. Hahayaan ko na lang ang lalaki na magnakaw
b. Sasabihin ko sa tindera ang ginawa ng lalaki
c. Tutulungan ko ang lalaki na magnakaw
d. Gagayahin ko rin ang lalaki na nagnanakaw
_____ 32. Namamasyal kayo ng nakababatang kapatid mo sa mall. Bigla ninyong naramdaman na
yumayanig ang kapaligiran. Ano ang iyong gagawin?
a. Tatakbo kami sa may bintana
b. Pupunta kami sa ilalim ng mga puno
c. Magtatago kami sa may ilalim ng mesa
d. Ipagpapatuloy ang pamamasyal
_____ 33. May kapitbahay kang hirap sa buhay. May sakit ang kanyang anak at nangangailangan ng
tulong upang ipambili ng gamot. Ano ang iyong gagawin?
a. Wala kang gagawin
b. Pagtatawanan mo sila
c. Kukutyain sila
d. Tutulungan sa pamamagitan ng paglapit sa munisipyo ng inyong lugar
_____ 34. Nakita mong hirap ang isang matanda sa pagtawid sa kalsada. Ano ang gagagawin mo?
a. Tutulungan mo siyang tumawid
b. Itutulak mo siya papuntang kalsada
c. Pagtatawanan at pagagalitan ang matanda
d. Pababayaan lang siya sa pagtawid
_____ 35. Nakita mo ang isang taong grasa na tinutukso ng mga batang damuho. Ano ang gagawin mo?
a. Sasamahan sila sa pagtukso
b Sasawayin at pagsasabihan sila na masama ang kanilang ginagawa
c. Hahayaan lang sila
d. Papanoorin lang ang mga bata
PaGe - 29
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
(1) LAGUMANG PAGSUSULIT SA
FILIPINO – V
ikalawang markahan
Pangalan: ____________________________________ Iskor: _____________
Baytang: _____________________________________ Petsa: _____________
I. Panuto: Pakinggan ang guro at sagutan ang mga sumusunod na tanong. Sundin din ang panuto na
sasabihin ng guro.
1-2 Pakinggan ang sasabihing panuto ng guro.
3. Alin sa mga sumusunod ang may tamang pagkakasunod-sunod batay sa kwentong napakinggan?
I. Iminumulat ang mga Hapones ang kahalagahan ng sariling disiplina.
II. Sinasanay sila sa pagkakaroon ng kaalaman sa wasto at di-wastong kaugalian.
III. Yumuyuko sila kapag may nakakasalubong kahit saan.
IV. Nagpapakamatay ang mga HApones kapag napapahiya o nawawalan ng puri o karangalan.
V. Lumuluhod sila sa harap ng isang dambana at nagpapakamatay gamit ang samurai.
a. II, III, V, I, IV b. III, IV, V, II, I c. IV, III, II, V, I d. I, II, III, IV, V
4. Alin sa mga sumusunod ang NAGKAPALIT ang pagkakaayos o pagkakasunod ayon sa napakinggan.
I. May naninirahan na isang ibon kasama ang kanyang limang inakay.
II. Umalis ang inang ibon at naghanap ng pagkain.
III. Pinukol ng isang bata ang inang ibon.
IV. Tinuruan ang mga inakay na lumipad.
V. Nagkamalay at muling nakabalik ang inang ibon sa pugad.
a. pangyayaring I at II c. Pangyayaring III at IV
b. Pangyayaring V at IV d. Pangyayaring II at III
II. Panuto: Basahin ang pangungusap at bilugan ang mga sumusunod na katanungan.
5. Namigay ng aklat at bag ang mga taga-Convergys noong nakaraang buwan.Ano ang pandiwang
ginamit sa pangungusap?
a. aklat b. bag c. taga-Convergys d. namigay
6. Magluluto ng palabok si Nanay sa susunod na Linggo. Ano ang pandiwang ginamit sa pangungusap?
a. palabok b. magluluto c. Nanay d. Linggo
7. Bumukas ang pinto dahil sa hangin. Ano ang panlaping ginamit sa salitang bumukas?
a. um b. bu c. mu d. uk
8. Pagsamahin ang mga damit na de-kolor. Ano ang salitang-ugat sa salitang pagsamahin?
a. pagsa b. mahin c. ama d. sama
9.“Oo nga. Bawat isa sa kanila ay maipagmamalaki ko kaninuman.” Anong uri ng tao ang taong
nagsasalita?
a. maunawain b. mayabang c. mapagmalaki d. matalino
10. “Isang magandang araw po ang aking mabubuting guro na laging may ngiti.” Ano ang ugali ng taong
nagsasalita?
a. magalang b. matatakutin c. makasarili d. mataray
III. Panuto: Ibanghay ang mga sumusunod na pandiwa.
PAWATAS NAGANAP GINAGANAP GAGANAPIN PA
11. magsimba
12. buksan
13-15. Ibigay ang 5 hakbang kung paano maglaba ng damit.
16. Alin sa mga pangungusap ang may tama ang gamit ng salitang ebidensiya?
a. Ang ebidensiya laban sa kaso ay nakatago sa aming bahay
b. Ebidensiya kaya sila?
c. May napanood akong palabras na ang pamagat ay Ebidensiya.
d. Nakatira ako sa Ebidensiya, Laguna.
17.Ano ang pormal na depinisyon ng salitang ebalwasyon?
a. pagsusulat b. pag-uulat c. pagtatama d. pagtatasa
PaGe - 30
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
18. Ano ang pormal na depinisyon ng salitang ekwador
a. isang pahilis na linya na humahati sa hilaga at timog
b. isang patayong linya na humahati sa hilaga at timog
c. isang linyang pahiga na naghahati sa hilaga at timog
d. isang linyang pakurba na naghahati sa hilaga at timog
19. Masakit ang ulo ko dahil hindi ako nakatulog kagabi.Ano ang tawag sa nasalunggyhitan?
a. sanhi b. depinisyon c. bunga d. patalastas
20. Nanalo siya sa lotto kaya siya masaya.Ano ang tawag sa salitang nasalungguhitan?
a. depinisyon b. sanhi c. patalastas d. bunga
V. Panuto: Basahin ang kwento sa ibaba at sagutin ang sumusunod na katanungan.
21. Bakit bihira silang kumain ng isda?
a. dahil mahala ang presyo ng isda c. dahil wala silang pera
b. dahil bilasa ang isda doon d. dahil malayo ang pinakamalapit na pamilihan
22. Paano sila nabuhay sa nayon nina Marina?
a. nagnanakaw b. namamalimos c. namimitas ng gulay d. wala
23. Ilarawan si mga tao sa nayon nina Marina.
a. mataray b. mayaman c. matapobre d. simple ang pumuhay
24. Ilarawan ang nayon ni Marina.
a. maunlad b. makabago c. hindi mararating ng makabagong kabihasnan
d. naghihirap
VI. Panuto: Sumulat ng inyong sariling talambuhay.(Aytem 25-27)
VII. Panuto: Panoorin ang isang video at iguhit ang inyong naunawaan sa inyong pinanood.
(Aytem 28-30)
K E Y S
1. 11. 21.
2. 12. 22.
3. 13. 23.
4. 14. 24.
5. 15. 25.
6. 16. 26.
7. 17. 27.
8. 18. 28.
9. 19. 29.
10. 20. 30.
ANG NAYON NI MARINA
Noon lamang nakarating sa lungsod si Marina. Lumaki siya sa isang nayong hindi halos marating ng
kabihasnan dahil sa kalayuan. Umiigib sila sa batis o kaya sa balon. Gasera ang ginagamit nilang ilawan.
Halos araw-araw, namimitas lamang sila ng gulay na maiuulam. Bihira silang makatikim ng isda at karne
sapagkat napakalayo ang pamilihan ng pinakamalapit na bayan sa kanila.
PaGe - 31
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
(2) LAGUMANG PAGSUSULIT SA
FILIPINO – V
ikalawang markahan
Pangalan: ____________________________________ Iskor: _____________
Baytang: _____________________________________ Petsa: _____________
I. Panuto: Pakinggan ang kuwentong babasahin ng guro at sagutin ang mga katanungan sa ibaba.
1. Nasaan si Marina?
a. sa lungsod b. sa nayon c. sa bayan d. sa bukid
2. Saan siya lumaki?
a. Sa lungsod b sa bukid c. sa bayan d. sa nayon
3. Ano ang ginagamit nilang ilawan?
a. kahoy b. elektrisidad c. gasera d. de bateryang ilaw
II. Panuto: Ibanghay ang mga sumusunod na pandiwa.
PAWATAS PERBEKTIBO/NAGANAP IMPERPEKTIBO/NAGAGANAP KONTEMPLATIBO/GAGANAPIN PA
1. 4. magluto
2. 5. sabihan
3. 6. subukin
III. Panuto: Pumili ng angkop na pandiwa upang mabuo ang diwa ng pangungusap.
7. ______________ kami ng mga bagong gamit sa susunod na buwan.
a. Kapapamili b. Mamimili c. Namili d. Namimili
8. ______________ naming ang aming mga bag sa klasrum kahapon.
a. Iiwan b. Kaiiwan c. Iniwan d. Iniiwan
9. ______________ ng mga bata ang pader sa likod ng baitang lima.
a. Sinusulatan b. Sinulatan c. Susulatan d. Kasusulat
10-12. Ibigay ang 5 hakbang sa pagluluto ng nilagang itlog.
IV. A. Panuto: Basahin ang mga pangungusap upang masagutan an mga sumusunod na katanungan.
13. Ang buto ng langka ay puwedeng kainin kapag ito ay napakuluan sa tubig. Ano ang ibig sabihin ng
buto?
a. ginagamit na pambato c. parte ng katawan sa loob
b. matigas na parte ng katawan d. pinagmumulan ng bagong pananim
14. Ang asukal ay nagmumula sa tubo. Ano ang ibig sabihin ng may salungguhit?
a. kita o pera b. daluyan ng tubig c. isang uri ng pananim d. lumalaki
15. Alin sa mga pangungusap na ang gamit ng salitang pito ay bilang?
a. Ang mga pitong bata ay naliligo sa dagat.
b. Ang pito ni Pedro ay ibinigay ng kaniyang Tiyo Ruben.
c. Sira na ang pito ng pulis kaya hindi na ito marinig.
d. Ang majorette ng banda ay may pitong hawak upang maging hudyat ng bagong tutugtugin ng
banda.
16. Sa lahat ng anak ni Mrs. Aguite, si Ana ang siyang utak-ipis kaya nasa ikalimang baiting pa rin siya
ngayon. Ano ang ibig sabihin ng utak-ipis?
a. marunong b. mahina ang utak c. utak gaya ng ipis d. matalino
17. Si Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay may pusong mamon sa lahat ng mga mahihirap. Ano ang ibig
sabihin ng salitang pusong mamon?
a. masungit b. matalino c. maawain d. mataray
18. Alin sa mga pangungusap ang HINDI uri ng isda ang kahulugan ng salitang dalagang bukid?
a. Si Mang Raul ay bumili ng isang kilong dalagang bukid sa palengke.
b. Ang bangkang Rommel ay maraming nakuhang dalagang bukid sa dagat kahapon.
c. Si Maria ay dalagang bukid dahil lumaki siya doon simula ng pagkapanganak sa kanya.
d. Naghahanap ng dalagang bukid si Maria kasi siya ay naglilihi.
PaGe - 32
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
19. Panuto: Basahin at unawain ang mga sumusunod na talata o teksto. Sabihin kung ano ang susunod na
mangyayari sa bawat teksto o talata.
19. Huli na ang magkaibigang Rita at Diana. Kanina pa tumunog ang kampana ng kanilang paaralan.
Nagmamadali sila sa paglalakad. Tatawid na sa daan. Hindi sila tumawid sa takdang tawiran.
Nakarinig sila ng pito sa pulis.
a. Papatawirin sila ng pulis. c. Huhuliin sila ng pulis.
b. Papaluin sila ng pulis. d. Kakausapin sila ng pulis.
20. Umaawit habang naglalakad si Rosa sa daan. Hindi niya napansin ang mga balat ng saging na nagkalat
sa daan. Natapakan niya ng isa sa mga iyon.
a. Nahulog siya sa tulay. c. Napadulas siya.
b. Nahulog siya sa bangin. d. Pinulot niya ang mga balat ng saging.
V. Basahin ang teksto at ibigay ang maaaring kalabasan o wakas ng kuwento.
21. Si Aling Maria ay maglalaba ng kanilang damit. Tiningnan niya ang kalangitan. Nakita niya na kulay
itim at mababa ang mga ulap. Ano ang susunod na mangyayari?
22. Imbes na mag-aral ng leksiyon o aralin si Marina, siya ay nanonood ng kaniyang paboritong teleserye
buong gabi. Inabot siya ng umaga sa panonood. Kinabukasan, pumasok siya sa paaralan na inaantok.
Sinagutan niya ang pagsusulit na masakit ang ulo at walang kaalam-alam. Ano ang magiging wakas ng
kuwento?
VI. Panuto: Sumulat ng talambuhay na binubuo ng 3 talata. Sa unang talata mga personal na impormasyon
tungkol sa iyo, sa pangalawang talata tungkol sa mga paboritong pagkain,kulay at iba pa, sa
pangatlong talata naman ay panagarap paglaki at bakit iyon ang napili.(23-25)
VII. Panuto: Panoorin ang commercial na Tang We are Homemade. Isakilos ang inyong naunawaan sa
inyong napanood.(26-35)
Aytem 1-3
ANG NAYON NI MARINA
Noon lamang nakarating sa lungsod si Marina. Lumaki siya sa isang nayong hindi halos marating ng
kabihasnan dahil sa kalayuan. Umiigib sila sa batis o kaya sa balon. Gasera ang ginagamit nilang ilawan. Halos
araw-araw, namimitas lamang sila ng gulay na maiuulam. Bihira silang makatikim ng isda at karne sapagkat
napakalayo ang pamilihan ng pinakamalapit na bayan sa kanila.
PaGe - 33
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
(1) LAGUMANG PAGSUSULIT SA
A R T S – V
ikalawang markahan
Pangalan: ____________________________________ Iskor: _____________
Baytang: _____________________________________ Petsa: _____________
I. Basahin ang bawat pangungusap sa bawat bilang at pillin ang wastong sagot.
______ 1. Ano mga dapat na pagpapahalaga sa magagandang tanawin ng Pilipinas?
A. mahalin, alagaan at ipagmalaki lamang sa kapwa Pilipino
B. mahalin, alagaan at ipagmalaki hindi lamang dito sa ating bansa maging sa buong mundo.
C. tibagin ang mga ito upang baguhin at mapaganda
D. gawing inspirasyon ang nakita na tanawin sa ibang bansa at gayahin ito
______ 2. Alin ang kataga na nagpapakita ng pagpapahalaga sa yaman ng bansa?
A. Mahalin ang sariling atin. C. gawa ng iba, gayahin.
B. Buwagin at baguhin natin. D. tunay na Pilipino ang mahilig sa imported
______ 3. Ang ___________ ay ang sining at agham ng pagdibuho ng mga gusali.
A. iskultura B. pagpipinta C. Arkitektura D. pagguhit
______ 4. Ito ang nagbibigay ng buhay sa mga bagay sa paligid.
A. linya B. hugis C. kulay D. kapal
______ 5. Paano nagiging mahalaga ang kulay sa isang likhang-sining?
A. Kapag ginamit ang kulay sa isang obra o likhang-sining, nakapagpapahawig ito ng iba’t-
ibang kahulugan
B. Kapag ginamit ang kulay sa isang obra o likhang-sining, umiiba ang iyong nilikha
C. Kapag ginamit ang kulay sa isang obra o likhang-sining, nagiging pangit ito
D. Kapag ginamit ang kulay sa isang obra o likhang-sining, makapagyayabang ka na
______ 6. Ito ay ang mga kulay na magkasalungat sa color wheel
A. kulay na analogo C. Pangalawang Kulay
B. Pangunahing Kulay D. Complimentary Colors
______ 7. Ilang kulay ang bumubuo sa Complementary Colors?
A. isa B. dalawa C. tatlo D. Apat
______ 8. Ang __________ ay isang visual art kung saan ang mga ideya at ang mga damdamin ay
ipinapahayag sa pamamagitan ng iba't ibang media at mga istilo.
A. iskultura B. pagpipinta C. Arkitektura D. pagguhit
______ 9. Alin ang hindi kabilang sa magagandang tanawin ng ating bansa?
A. Chocolate Hills C. Mt. Everest
B. Rice Terraces D. Underground River
Ano ang pinapakita sa mga larawan?
______ 10. ______ 11. ______ 12.
A. Complimentary colors B. Banaue Rice Terraces C. Chocolate Hills
Pagmasdan ang Color Wheel. Pillin sa color wheel atng kumplementaryong kulay ng mga sumusunod.
13. pula - ______________
14. asul - ______________
15. dilaw - ______________
16. berde - ______________
17. pula-lila - ______________
PaGe - 34
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
Ano ang dalawang kulay na paghahaluin upang mabuo ang sumusunod na mga kulay.
18-19. berde (green) - __________ at ________________
20-21. dalandan (orange) __________ at ________________
22-23. lila (violet) __________ at ________________
II. Tukuyin kung sinong tanyag na pintor ang inilalarawan ng bawat bilang.
24. Si _______________ isang dalubhasang pintor ng mga larawan ng tao at larawan ng mga pang-araw-
araw na gawain na malaya niyang ginamitan ng maliliiwanag at sari-saring mga kulay. Karamihan sa
kaniyang mga ipininta ay nagpapakita ng kalikasan, ng mga luntiang bukirin, ng maliwanag na sikat
ng araw at mabagal na galaw ng buhay sa bukid. Ilan sa kiniyang mga ipininta ay ang “Planting Rice,”
“Road by the Sea”, at “The First Man”.
25. Si _____________ ang tinaguriang “The Poet of Angono” dahil sa istilo ng kanyang pagpipinta. Siya ay
isa sa modernistang pintor na lumihis sa itinakdang kumbensyon ng pagpipinta ni Amorsolo, at
nagpasok ng sariwang imahen, sagisag at idyoma sa pagpipinta. Nagpinta siya ng sari-saring myural,
gaya sa Bulwagan ng Lungsod ng Maynila at iba pa.
26. Si _____________ ay isa ring tanyag na pintor na tinaguriang “Master of the Human Figure”. Gumamit
ng sabay-sabay na elemento sa pagpinta na kung saan ay binigyan niya ng pansin ang mga kultura sa
iba’t ibang nayon sa bansa. Pinaunlad niya ang kaniyang husay sa pagpapakita ng transparent at
translucent technique na makikita sa kanyang mga obra.
27. Si _____________ ang tinaguriang “Father of Modern Philippine Painting”, ang kanyang istilo sa
pagpinta ay taliwas sa istilo ni Amorsolo. Siya ay gumamit ng madilim at makulimlim na kulay sa
kanyang mga obra. Ang mga manggagawa ang ginamit niyang tema upang mabigyang pansin ang
sakripisyo na dinaranas ng mga ito.
II. Idrawing ang kung ang pangungusap ay tama kung mali.
______ 28. Ang mga tanyag na mga pintor ay may iba’t ibang istilo sa pagpipinta upang magkaroon sila ng
sariling pagkakilanlan.
______ 29. Ang mga tanyag na pintor ay maaring may pagkakapareho sa tema ng kanilang mga ipininta
subalit may makikita tayong kaibahan dito sa pamamagitan ng iba’t ibang istilo.
______ 30. Ang mga tanyag na pintor sa Pilipinas ay hindi marapat na bigyang halaga at kilalanin ang
kanilang mga obra sapagkat hindi ito nakatutulong sa ating ekonomiya.
______ 31. Ang pagpinta ay isang paraan upang maipalabas natin ang ating mga saloobin.
______ 32. Malaki ang kontribusyong naiambag ng mga tanyag na pintor sa ating sining.
Sagutin ang tanong. Isulat sa sagutang papel. (3 pts)
Paano ka magpipinta kung wala kang water color?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
PaGe - 35
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
(1) LAGUMANG PAGSUSULIT SA
HEALTH – V
ikalawang markahan
Pangalan: ____________________________________ Iskor: _____________
Baytang: _____________________________________ Petsa: _____________
I. Lagyan ng Tsek (/) kung pagbabagong emosyonal at ekis(x) kung pagbabagong sosyal.
______ 1. Pagiging mapili ng kagamitan.
______ 2. Paghahanap ng pansin mula sa kapwa ang magulang.
______ 3. Pagtanggap ng responsibilidad mula sa iba.
______ 4. Maigting ang pakikipagkaibigan at pakikipagtunggali sa iba.
______ 5. Pagiging mainitin ang ulo sa ilang mga sitwasyon.
II. Ibigay ang sagot ayon sa hinihingi. Kumuha ng sagot sa loob ng kahon.
de pukpok pagtutuli 9-12 nangangamatis pimples
anesthesia betadine summer regla sanitary napkin
________________ 6. Ito ay ang tradisyon na pagtutuli sa Pilipinas.
________________ 7. Pagtatanggal ng balat sa dulo ng ari ng isang lalaki.
________________ 8. Pagdurugo ng isang babae o buwanang dalaw.
________________ 9. Tamang edad para sa pagtutuli.
________________ 10. Pamamaga ng ari matapos tuliin.
________________ 11. Tumutubo sa mukha o sa likod.
________________ 12. Gamot pampamanhid na ginagamit sa medisina bago tuliin.
________________ 13. Gamot panghugas at panglinis sa tinuli.
________________ 14. Panahon kung kailan ginagawa ng pagtutuli.
________________ 15. Ito ay ginagamit sa panahon ng may regla.
III. Lagyan ng TSEK (/) kung nagpapakita ng agham na pamamaraan at EKIS (X) kung walang agham na
basehan.
______ 16. Huwag maligo kapag may regla.
______ 17. Iwasan ang pagbubuhat ng mabigat kung may regla.
______ 18. Maghugas gamit ang banayad na sabon kung may regla.
______ 19. Gumamit na sanitary napkin.
______ 20. Huwag basain ang ari pagkatapos matuli.
______ 21. Kumain ng masusustansyang pagkain.
______ 22. Iwasan ang maaasim at maalat na pagkain.
______ 23. Mas maliit ang probabilidad na mahawa o makahawa ng HIV/AIDS at iba pang mga STD ang
mga tuli.
______ 24. Mag-ehersisyo para mabawasan ang sakit na nararamdaman habang may regla.
______ 25. Hindi maaaring tuliin ang mga sanggol pa lamang.
IV. Lagyan ng tamang sagot ang bawat patlang. (26-30)
Ang ________ at _________ ay ang proseso ng pagkakaroon ng mga pisikal na pagbabago kung saan
ang batang pangangatawan ay magiging ganap na may kakayahang magparami nang sekswal. Ito ay
pinasisimulan ng mga hudyat ng __________ mula sa utak patungo sa gonad: ang mga _________ para sa
mga babae at _________ naman para sa mga lalaki. Bilang tugon sa mga hudyat, ang gonads ay maglalabas
ng hormones na maguudyok ng libido at ng paglaki, gampanin at ang pagbabago ng utak, mga buto,
kalamnan, dugo, balat, buhok, dibdib, at ari. Ang pisikal na paglaki—taas at timbang—ay bumibilis sa
unang hati ng pagbibinata o pagdadalaga at nabubuo lamang kung ang bata ay nagtataglay ng hustong
katawan.
PaGe - 36
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
(1) LAGUMANG PAGSUSULIT SA
M U S I C– V
ikalawang markahan
Pangalan: ____________________________________ Iskor: _____________
Baytang: _____________________________________ Petsa: _____________
I. Panuto : Kilalanin ang mga hulwarang himig. Isulat kung ito ay A. pataas / pababa na pahakbang,
B. pataas/pababa na palaktaw at C. pantay na iskor.
1. 2. 3.
4. 5.
II. Lumikha ng mga hulwarang himig.
6. 7. 8.
pataas na pahakbang pantay na iskor pababa na palaktaw
9. 10.
pababa na pahakbang pataas na palaktaw
III. Tukuyin ang iba’t ibang pagitan ng tono. ( Isulat ang una, ikalawa, ikatlo, ikaapat, ikalima, ikaanim,
ikapito, ikawalo )
11. 12. 13.
14. 15.
PaGe - 37
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
16. 17. 18.
IV. Nasa anong so-fa silaba ito? ( do, re, mi, fa, so, la, ti, do )
19. 20. 21. 22.
___________ ___________ ___________ _____________
23. 24. 25. 26.
___________ __________ __________ ____________
V. Kilalanin at iguhit ang sumusunod na simbolo
27. f-Clef ____________________
28. Sharp ____________________
29. Flat ______________________
30. Natural __________________
VI. Iguhit sa F clef staff ang mga sumusunod na pitch name. Gumamit ng whole note upang isalarawan ito.
31. F A C E
35. ACED34. F A D
E
33. BAG32. CAGE
PaGe - 38
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
VII. Sa pamamagitan ng pagguhit ng mga whole note, ilarawan sa F-Clef staff ang mga sumusunod na pitch
name.
36. D
37. E
38. A
39. F
40. G
41. B
I. Tukuyin ang mga sumusunod na musical symbols.
42. 43. 44. 45. 46.
__________ __________ __________ __________ __________
PaGe - 39
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
(1) LAGUMANG PAGSUSULIT SA
PHYSICAL EDUCATION – V
ikalawang markahan
Pangalan: ____________________________________ Iskor: _____________
Baytang: _____________________________________ Petsa: _____________
I. Basahin ang bawat pangungusap sa bawat bilang at bilugan ang wastong sagot.
1. Nakatutulong ito upang mapanatiling malakas at malusog ang pangangatawan ng mga batang Pilipino
A. Physical Activity Pyramid Guide B. Teacher’s Guide C. Learner’s Guide
2. Ilang antas ang kabilang sa Physical Activity Pyramid Guide?
A. isa B. dalawa C. tatlo D. apat
II. Pagmasdan ang pyramid guide.
3. Ano ang pinahihiwatig ng unang antas?
A. gawaing makapagpapabilis ng tibok ng puso gaya ng pagbibisikleta,pagbabasketbol, pagtakbo at
iba pa.
B. gawaing nararapat gawin ng 2-3 beses na rekumendadong gawin.
C. gawaing nirerekumenda na mas madalas gawin o araw araw na gawain sapagkat ito’y
makatutulong sa iyong katawan.
D. gawaing nararapat lamang gawin ng 1 beses sa isang Linggo.
4. Ano ang pinahihiwatig ng ikalawang antas?
A. gawaing makapagpapabilis ng tibok ng puso gaya ng pagbibisikleta,pagbabasketbol, pagtakbo at
iba pa
B. gawaing nararapat gawin ng 2-3 beses na rekumendadong gawin
C. gawaing nirerekumenda na mas madalas gawin o araw araw na gawain sapagkat ito’y
makatutulong sa iyong katawan
D. gawaing nararapat lamang gawin ng 1 beses sa isang Linggo.
5. Ano ang pinahihiwatig ng ikatlong antas?
A. gawaing makapagpapabilis ng tibok ng puso gaya ng pagbibisikleta,pagbabasketbol, pagtakbo at
iba pa
B. gawaing nararapat gawin ng 2-3 beses na rekumendadong gawin
C. gawaing nirerekumenda na mas madalas gawin o araw araw na gawain sapagkat ito’y
makatutulong sa iyong katawan
D. gawaing nararapat lamang gawin ng 1 beses sa isang Linggo.
PaGe - 40
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
6. Ano ang pinahihiwatig ng pinakamataas na antas?
A. gawaing makapagpapabilis ng tibok ng puso gaya ng pagbibisikleta,pagbabasketbol, pagtakbo at
iba pa
B. gawaing nararapat gawin ng 2-3 beses na rekumendadong gawin
C. gawaing nirerekumenda na mas madalas gawin o araw araw na gawain sapagkat ito’y
makatutulong sa iyong katawan
D. gawaing nararapat lamang gawin ng 1 beses sa isang Linggo
7. Bakit rekomendado lamang ang isang Lingggo.
A. dahil mabilis itong matapos
B. dahil ito at hindi nangangailangang matinding paggalaw
C. Dahil mahirap itong gawin
D. dahil maraming mga tutulong sa iyo na gawin ito
8. Ano pang mga gawain ang pwede momg idagdag sa mga gawaing dapat na nasa activity pyramid guide?
A. pagsusugal B. pagpapayaman ng mentalidad C. pakikipag-away D. pagtsismis
9. Ano ang mga dapat isaalang-alang sa mga gawain sa pyramid guide?
A. gaano mo kadalas gagawin ang bawat Gawain C. mamahaling pagkain
B. perang gugugulin D. modernong kagamitan
10. Maaari bang magdagdag ng mga gawaing gagawin sa araw- araw?
A. Oo B. Hindi na. C. Maari D. Hindi sa lahat ng oras.
III. Tukuyin kung ang mga gawain sa ibaba ay nakatutulong upang maging aktibo, alerto at malusog ang
isang tao. Isulat sa sagutang papel ang A kung Oo at B kung Hindi.
______ 11. Panonood ng telebisyon
______ 12. Pagbibisikleta
______ 13. Paggamit ng elevator sa halip na hagdanan
______ 14. Pagkain ng junk foods
______ 15. Paglalakad
______ 16. Pagkain ng gulay at prutas
______ 17. Paglalaro ng video games
______ 18. Pakikilahok sa mga gawaing pang-isports
______ 19. Pagsasayaw
______ 20. Pag-eehersisyo
IV. TAMA o MALI
______ 21. Ang pagtulak o paghila ng mabigat na bagay ay ilan sa mga gawaing nagdudulot ng lakas ng
kalamnan.
______ 22. Kapag ang isang tao ay hindi makatagal sa pagdadala o pagbubuhat ng isang bagay sya ay may
tatag ng kalamnan.
______ 23. Ang pag-iingat at pagiging masaya sa mga gawaing ginagawa sa araw- araw ay mainam na
gawain.
______ 24. Ang pagsunod sa Physical Activity Pyramid Guide para sa Batang Pilipino ay nakabubuti para sa
kalusugan ng ating katawan.
______ 25. Ang lakas ng kalamnan ay pagtataglay ng kakayahang makahila o makatulak ng mabigat na
bagay o pwersa.
III. Tukuyin ang mga sumusunod na larawan kung ito ay nagpapakita ng tatag ng kalamnan o lakas ng
kalamnan.
26. 27. 28.
PaGe - 41
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT

More Related Content

What's hot

K TO 12 GRADE 4 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 4 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA LAGUMANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 3 IKA-APAT na Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 3 IKA-APAT na Markahang PagsusulitK TO 12 GRADE 3 IKA-APAT na Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 3 IKA-APAT na Markahang PagsusulitLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 3 Ikatlong Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 3 Ikatlong Markahang PagsusulitK TO 12 GRADE 3 Ikatlong Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 3 Ikatlong Markahang PagsusulitLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 2 Ikalawang Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 2 Ikalawang Markahang PagsusulitK TO 12 GRADE 2 Ikalawang Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 2 Ikalawang Markahang PagsusulitLiGhT ArOhL
 
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Periodical Exam)
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Periodical Exam)K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Periodical Exam)
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Periodical Exam)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1
K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1
K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1LiGhT ArOhL
 
Pictograph Filipino 3
Pictograph  Filipino 3Pictograph  Filipino 3
Pictograph Filipino 3AdoraMonzon
 
FILIPINO 3 QUARTER 2 WEEK 3 Pagbibigay ng Wakas sa Binásang Kuwento.pptx
FILIPINO 3 QUARTER 2 WEEK 3 Pagbibigay ng Wakas sa Binásang Kuwento.pptxFILIPINO 3 QUARTER 2 WEEK 3 Pagbibigay ng Wakas sa Binásang Kuwento.pptx
FILIPINO 3 QUARTER 2 WEEK 3 Pagbibigay ng Wakas sa Binásang Kuwento.pptxNiniaLoboPangilinan
 
K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 4 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
ESP Summative Test Grade 4 Second Grading
ESP Summative Test Grade 4 Second GradingESP Summative Test Grade 4 Second Grading
ESP Summative Test Grade 4 Second Gradingteacher_jennet
 
Filipino 6 dlp 19 paghinuha sa saloobing pandamdamin
Filipino 6 dlp 19  paghinuha sa saloobing pandamdaminFilipino 6 dlp 19  paghinuha sa saloobing pandamdamin
Filipino 6 dlp 19 paghinuha sa saloobing pandamdaminAlice Failano
 
K TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 

What's hot (20)

K TO 12 GRADE 4 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 4 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA LAGUMANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 3 IKA-APAT na Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 3 IKA-APAT na Markahang PagsusulitK TO 12 GRADE 3 IKA-APAT na Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 3 IKA-APAT na Markahang Pagsusulit
 
K TO 12 GRADE 3 Ikatlong Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 3 Ikatlong Markahang PagsusulitK TO 12 GRADE 3 Ikatlong Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 3 Ikatlong Markahang Pagsusulit
 
K TO 12 GRADE 2 Ikalawang Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 2 Ikalawang Markahang PagsusulitK TO 12 GRADE 2 Ikalawang Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 2 Ikalawang Markahang Pagsusulit
 
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Periodical Exam)
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Periodical Exam)K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Periodical Exam)
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Periodical Exam)
 
K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1
K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1
K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1
 
Pictograph Filipino 3
Pictograph  Filipino 3Pictograph  Filipino 3
Pictograph Filipino 3
 
FILIPINO 3 QUARTER 2 WEEK 3 Pagbibigay ng Wakas sa Binásang Kuwento.pptx
FILIPINO 3 QUARTER 2 WEEK 3 Pagbibigay ng Wakas sa Binásang Kuwento.pptxFILIPINO 3 QUARTER 2 WEEK 3 Pagbibigay ng Wakas sa Binásang Kuwento.pptx
FILIPINO 3 QUARTER 2 WEEK 3 Pagbibigay ng Wakas sa Binásang Kuwento.pptx
 
K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 4 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
 
ESP Summative Test Grade 4 Second Grading
ESP Summative Test Grade 4 Second GradingESP Summative Test Grade 4 Second Grading
ESP Summative Test Grade 4 Second Grading
 
Module grade 1
Module grade 1Module grade 1
Module grade 1
 
Filipino 6 dlp 19 paghinuha sa saloobing pandamdamin
Filipino 6 dlp 19  paghinuha sa saloobing pandamdaminFilipino 6 dlp 19  paghinuha sa saloobing pandamdamin
Filipino 6 dlp 19 paghinuha sa saloobing pandamdamin
 
K TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
 

More from LiGhT ArOhL

AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa Mapa
AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa MapaAP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa Mapa
AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa MapaLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ARTS (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ARTS (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN SCIENCE (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN SCIENCE (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN SCIENCE (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN SCIENCE (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 KINDER LEARNER’S MATERIAL (Q1-Q4)
K TO 12 KINDER LEARNER’S MATERIAL (Q1-Q4)K TO 12 KINDER LEARNER’S MATERIAL (Q1-Q4)
K TO 12 KINDER LEARNER’S MATERIAL (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 

More from LiGhT ArOhL (17)

AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa Mapa
AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa MapaAP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa Mapa
AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa Mapa
 
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ARTS (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ARTS (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN SCIENCE (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN SCIENCE (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN SCIENCE (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN SCIENCE (Q1-Q4)
 
K TO 12 KINDER LEARNER’S MATERIAL (Q1-Q4)
K TO 12 KINDER LEARNER’S MATERIAL (Q1-Q4)K TO 12 KINDER LEARNER’S MATERIAL (Q1-Q4)
K TO 12 KINDER LEARNER’S MATERIAL (Q1-Q4)
 

K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT

 • 2. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (1) LAGUMANG PAGSUSULIT SA ARALING PANLIPUNAN – V ikalawang markahan Pangalan: ____________________________________ Iskor: _____________ Baytang: _____________________________________ Petsa: _____________ I. Pagtambalin ang Hanay A at B. Isulat ang titik ng tamang sagot sa kwaderno. Hanay A Hanay B ______ 1. Allah A. sugo ni Allah ______ 2. Paganismo B. nakakausap ng mga Diyos ______ 3. Islam C. Panginoon ng mga Muslim ______ 4. Muhammad D. banal na kasulatan ng relihiyong islam ______ 5. Anito o Diwata E. salitang Arabe na ang kahulugan ay kapayapaan ______ 6. Koran F. paraan ng pagsisi ng kasalanan ng mga Muslim ______ 7. Bathala G. tawag ng mga Tagalog sa Dakilang Lumikha ng Daigdig ______ 8. Sakat H. pinaniniwalaan ng mga pagano na maaaring mabuti o masama ______ 9. Hadji I. tawag sa mga Muslim na nakagawa ng banal na paglalakbay sa Mecca ______ 10. Pag-aayuno J. pananampalataya ng mga ninunong Pilipino sa Dakilang Lumikha ng daigdig, tao o pamayanan K. ikasampung bahagi ng kita ng isang Muslim na ibinibigay sa mga nangangailangan II. Piliin ang titik ng may tamang sagot. Bilugan ito. 11. Kung ang mga pagano ay sumasamba sa kalikasan at iba pang walang buhay, sino naman ang sinasamba ng mga Muslim? A. Allah B. Bathala C. Lalahon D. Muhammad 12. Alin sa sumusunod ang katumbas ng anghel sa mga animismo? A. Bato B. ilog C. kalikasan D. Anito at Diwata 13. Alin sa sumusunod ang HINDI nagpapakita ng tungkulin ng isang Muslim? A. pagtupad ng Hajj C. pag-aayuno sa buwan ng Ramadan B. pangangalaga ng kalikasan D. pagdarasal nang limang beses maghapon nang nakaharap sa direksyon ng Mecca 14. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng pagkakawanggawa ng mga Muslim lalong-lalo na sa panahon ng Ramadan? Pagbibigay ng _______ A. pagkain sa mga pulubi C. kalahating bahagi ng kanilang lupa B. bahay sa mga biktima ng bagyo D. ikasampung bahagi ng kita sa mga ulila 15. Alin sa sumusunod ang nagpapakita ng paniniwala sa kapangyarihan ng mga bagay-bagay sa kapaligiran ng mga animismo? A. Hindi nila pinuputol ang mga kahoy C. Naglalakbay sila sa dagat tuwing Biyernes B. Hindi sila nagsusuog ng mga dahon D. Gumagawa sila ng imahen ng kumakatawan sa mga diyos o anito PaGe - 2
 • 3. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (2) LAGUMANG PAGSUSULIT SA ARALING PANLIPUNAN – V ikalawang markahan Pangalan: ____________________________________ Iskor: _____________ Baytang: _____________________________________ Petsa: _____________ I. Isulat sa patlang ang konseptong tinutukoy sa bawat (Text Twist) _______________ 1. Ang tuwirang pagsakop ng isang bansa sa isang bansa. (LISMOAYNOLOK) _______________ 2. Ang paraan ng pamamahala ng isang makapangyarihang bansa upang palawakin ang kanyang mga kolonya. (OMSILAYREPMI) _______________ 3. Batayan ng kanilang kayamanan at karangyaan. (NANAMAYAK) _______________ 4. Nais nilang ipalaganap ito sa bansang kanilang natutuklasan. (MOSINAYITSIRK) _______________ 5. Ito ang nais nilang makamit upang kilalaning malakas at matatag at pinakamakapangyarihang bansa. (NGALANARAK) II. Isulat ang salitang Panggagalugad kung Tama ang pahayag at Pananakop naman kung Mali _______________ 6. Ang mga Espanyol ang unang nanggalugad at naghanap ng mga lupain sa mundo. _______________ 7. Ang pananakop ng mga Europeo sa mundo ay dahil sa pagnanais nilang makuha ang mga yaman nito magkaroon ng karangalan at maipalaganap ang kristiyanismo. _______________ 8. Naging madali sa mga Europeo ang pagpunta sa silangan. _______________ 9. Karangalan ang pagnanais na makilala sa buong mundo na sila ang pinakamakapangyarihan at pinakamalakas. _______________ 10. Ang Kolonyalismo ay nakapaloob sa Imperyalismo. III. Buuin ang mga salita gamit ang pagpapakahulugan na ibinigay sa bawat bilang isulat sa patlang ang tamang sagot _______________ 11. M__G__L__ __N. Unang ekspedisyon na pumunta sa Silangan gamit ang rutang pakanluran _______________ 12. V__C__ __R__A. Ang tanging barko ni Magellan na nakabalik sa Spain _______________ 13. P__R__U__ __L. Lugar na pinanggalingan ni Magellan? _______________ 14. S__A___N. Lugar na pinamamalagihan ni Magellan _______________ 15. K___ L___MB___. Nakipagsandugo kay Magellan IV. Piliin ang tamang sagot sa bawat pahayag. Isulat ang sagot sa patlang. ______ 16. Ang sumusunod ay naging kahalagahan ng ekspedisyon ni Magellan maliban sa __________. a. Napatunayan na mundo ay bilog b. napatunayan na ang Atlantic Ocean ay malawak kumpara sa Pacific Ocean c. Ang Pilipinas ay muling natuklasan ng mga kanluranin d. Napatunayan na maaaring marating ang silangan gamit ang rutang pakanluran ______ 17. Ang barkong Victoria ay nakabalik sa bansa sakay ng manlalayag na si a. Ferdinand Magellan c. Sebastian del Cano b. Bartolomeou Diaz d. Amerigo Vespucci ______ 18. Ang hari ng Spain na nag-utos na gawing Kolonya ang Pilipinas sa kabila na ito ay bahagi ng Portugal. a.Haring Felipe II b. Haring Manuel c. Haring Carlos d. Haring Carlos ______ 19. Ito ang ipinangalan ni Magellan sa ating bansa nang siya ay makarating dito noong Marso 16, 1521. a. Straight of Magellan c. Islas Landrones b. Islas de San Lazarus d. Felipinas ______ 20. Ito ang Pinuno ng Limasawa na mainit na tumanggap sa mga dayuhang bisita. a. Raha Kolambu c. Raha Tupaz b. Raha Humabon d. Raha Sulayman PaGe - 3
 • 4. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net V. Basahin ang pahayag at isulat sa kwaderno ang titik ng tamang sagot 21. Ang nagtagumpay sa mga layunin ng mga Espanyol sa pagsakop ng Pilipinas a. Pampulitika b. pangkabuhayan c. Pangrelihiyon d. pang-Edukasyon 22. Ang nanguna sa pagpapalaganap sa kristiyanismo ay ang mga: a. Pinunong Espanyol c. Misyonerong Espanyol b. Sundalong Espanyol d. Katutubong Bininyagan 23. Ang mga kura Paroko ay humawak ng tungkuling pampamahalaan dahil____ a. Ipinag-utos ito ng Santo Papa b.Nagbuklod ang simbahan at pamahalaan c. Nasa ilalim ng pamahalaan ang simbahan d. Nakatataas ng tungkulin ang hari ng Espanya 24. Sa ilalim ng Kapanyarihang Panghukuman ang prayle ay may kapangyarihang a. magpasya kung sino ang ititiwalag sa simbahan b.mamahala sa halalang local at gawing pambayan c. magtala ng bilang ng pinapanganak at inililibing d.mangasiwa ng sakramento tulad ng binyag 25. Ang sumusunod ay tungkulin ng Kura Paroko Maliban sa isa a. nangangasiwa sa Eleksyon b.namamahala sa pagpapatayo ng simbahan c.gumaganap ng pansamantalang Gobernador Heneral d. Pagtala ng kinakasal at binibinyagan VI. Taon Manlalayag Layunin Resulta 1521 Ferdinand Magellan 1525 Garcia Jofre de Loaisa 1526 Sebastian Cabot 1527 Alvaro de Saavedra 1542 Ruy Lopez de Villalobos PaGe - 4
 • 5. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net VI. Hanapin at bilugan sa loob ng Puzzle ang mga salitang may kinalaman sa tinalakay ito ay maaring pababa at pahiga M I G U E L L O P E Z D E L E G A Z P I A N C R H L A P U L A P U P A N A Y T C G S U L A Y M A N M A C T A N L K J U H E S A A V E D R A L A K A N D U L A P A L C E B U M A R T I N D I E G O N O A R A H U M A B O N S I K A T U N A Y P Z L N K O L A M B U M A Y N I L A H A R I S PaGe - 5
 • 6. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (3) LAGUMANG PAGSUSULIT SA ARALING PANLIPUNAN – V ikalawang markahan Pangalan: ____________________________________ Iskor: _____________ Baytang: _____________________________________ Petsa: _____________ I. Panuto: Basahin nang mabuti ang mga katanungan at bilugan ang titik ng tamang sagot. 1. Saan naganap ang pakikipagsanduguan ni Legazpi kay Raja Sikatuna? A. Bohol B. Albay C. Mindoro D. Panay 2. Sino ang pinuno ng Cebu nang dumating ang pangkat nina Legazpi? A. Raja Sikatuna B. Raha Tupas C. Haring Humabon D. Haring Carlos 3. Saan unang namalagi si Legazpi? A. Maynila B. Cebu C. Bohol D. Panay 4. Anong lugar sa Pilipinas ang ginawang kabisera ni Legazpi? A. Cebu B. Bohol C. Mindoro D. Maynila 5. Ano ang mga unang lugar na nasakop na Espanya? A. Maynila, Cebu, Bohol C. Maynila, Cebu, Negros B. Maynila, Cebu, Iloilo D. Maynila, Cebu, Zamboanga 6. Sa pagbibinyag, paano ito pinapahahalagahan ng mga Pilipino? A. Pagdarasal bago at pagkatapos kumain B. Pag-iisang dibdib ng lalaki at babae sa simbahan C. Pagkapanganak sa isang sanggol ay dinadala na ito sa simbahan D. Pagdarasal sa simbahan tuwing kapitahan 7. Tuwing sasapit ang orasyon, alin ang karaniwang ginagawa ng mga tao? A. Paghinto sa kanilang ginagawa at magpahinga B. Paghinto sa kanilang ginagawa at magdarasal C. Paghinto sa kanilang ginagawa at kumain D. Paghinto sa kanilang Gawain sa bukid 8. Ang pagdaraos ng pista, paghahanda ng masasarap na pagkain at pagkaroon ng misa at prusisyon ilan lamang sa pagpapahalaga sa________. A. santong patron B. orasyon C. binyag D. kasal 9. Pagdarasal ng “Ama Namin”, “Aba, Ginoong Maria”, “Luwalhati sa Ama”,at “Paniniwala” ay pagpapahalaga sa __________. A. Kristiyanismo B. Orasyon C. Kasal D. Binyag 10. Ang pag-iisang dibdib sa simbahan ng isang lalaki at babae bago sila magsama bilang mag-asawa ay isa pang pagpapahalaga sa panrelihiyong kristiyanismo. Aling pagpapahalaga ito? A. Kasal B. Binyag C. Orasyon D. Santong Patron (11-15) Bilugan ang titik ng mga pangungusap na naging dahilan ng pagsakop ng Espanya sa Pilipinas. A. Walang pagkakaisa ang mga Pilipino B. Mahal ng mga Pilipino ang bansang Espanya C. Ang mga Espanyol ay hindi lamang mahusay sa labanan, kundi pati na rin sa pamumuno D. Walang pinunong lumaban sa kapangyarihan ng Espanya E. Nabihag ang mga Pilipino sa aral ng Kristiyanismo F. Ang mga Pilipino ay kulang sa makabagong sandata. (16-20) Panuto: Piliin ang tamang layunin sa pagsakop ng ating bansa ayon sa salaysay. A. Sinakop tayo dahil naghahanap sila ng lupaing masasakop at mapagkunan ng hilaw na materyales B. Nasakop tayo dahil sa paghahanap ni Ferdinand Magellan ng ibang ruta o daan papunta sa Moluccas para maghanap ng “spice island”. C. Sinakop tayo dahil sa paghahanap ng mga bagong territory. D. Sinakop tayo dahil sa maraming magagandang babae sa ating bansa. E. Naging layunin din mga bansa sa Europa na palaganapin ang kanilang paniniwalang Kristiyanismo kaya tayo sinakop. F. Ang magkaroon ng kontrol sa mga likas na yaman na mapapakinabangan ng kani-kanilang bansa kaya tayo sinakop. PaGe - 6
 • 7. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net II. Panuto: Pagtambalin ang mahalagang pangyayari sa kasaysayan at ang lugar na naganap ito. Isulat sa patlang ang titik ng tamang sagot. A B ______ 21. Lugar na pinagdausan ang kauna-unahang misa ______ 22. Unang pulo na narating ni Magellan ______ 23. Lugar kung saan namatay si Magellan ______ 24. Lugar kung saan bininyagan si Raha Humabon at mga tauhan nito ______ 25. Itinayo ang krus bilang tanda ng kapangyarihan ng Espanya sa Pilipinas sa____. ______ 26. Ang petsa ng pagdaos ng unang misa ______ 27. Marso 28, 1521 ______ 28. Bilang ng barko ng Espanya na naglayag papunta sa Pilipinas ______ 29. Isang marinong Portuges, ang nag-alok ng paglilingkod sa hari ng ______. ______ 30. Ang lugar na hinahanap ni Magellan na may mahalagang sangkap ng pagkain. (31-35) Bilugan ang titik ng mga pangungusap na tumutukoy sa dahilan ng Espanya sa pananakop sa Pilipinas. A. Maging bansang may pinakamaraming sakop na bansa sa buong daigdig B. Interesado ang Espanya na magtatag ng kalakalan sa mga bansa sa Asya C. Makapagbili ng malaking parti ng lupa sa mga katutubo. D. Ikalat ng Espanya ang relihiyong Katoliko sa pinakamaraming bansa E. Upang maging tanyag ang mga Espanyol sa buong mundo. (36-40) Bilugan ang titik ng mga pangungusap na tumutukoy sa mga paraang ginamit ng mga Espanyol sa pagsakop sa bansa sa loob ng kahon. A. Nagkaroon ng labanan ang mga Espanyol at mga katutubo sa pamumuno ni Lapu-Lapu. B. Pag-aasawa ng mga Espanyol sa mga katutubo. C. May mga ekspedisyon na ipinadala ang Espanya sa Pilipinas. E. Pagdala sa mga katutubo sa Espanya. F. Nakikipagkaibigan sila sa mga ito. G. Paggamit ng wikang katutubo III. Panuto: Basahin ang tanong at sagutin. Kaninong ekspedisyon nangyari ang sumusunod na pangyayari? Piliin sa loob ng kahon ang titik ng tamang sagot. ______ 41. Pagkatatag ng Pamayanang Maynila ______ 42. Pagbigay ng pangalang “Felipinas” sa Samar at Leyte ______ 43. Pinadalang ekspedisyon noong 1525 ______ 44. Itinatag ang San Miguel, ang unang pamayanang Espanyol sa bansa ______ 45. Hindi nagtagumpay na ekspedisyon na pinadala noong 1527 ______ 46. Ang pagdating ni Miguel Lopez de Legaspi sa Cebu. ______ 47. Siya ang pinuno ng Maynila na nakipagkasuduan kay Legaspi. A. Cebu B. Limasawa C. Homonhon D. Mactan E. Ferdinand Magellan F. Molluccas o Spice Island G. 5 H. Marso 31, 1521 I. Ang pagdating ni Magellan sa Pulo ng Limasawa J. 10 A. Miguel Lopez de Legazpi D. Sebastian Cabot G. Abril 27, 1565 B. Ruy Lopez de Villalobos E. Alvaro de Saavedra H. Raja Soliman C. Magellan F. Sebastian Cabot PaGe - 7
 • 8. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net IV. Panuto: Piliin sa loob ng kahon ang tamang sagot sa pag-aalsang tinatalakay sa bawat bilang. ______ 48. Sapilitang paggawa ang naging dahilan ng kanyang pag-aalsa sa Pampanga. Napasuko siya ng mga Espanyol. ______ 49. Dahil sa pagmamalabis sa kanyang pamilya at taumbayan nagkaroon ng pag-aalsa sa Tondo, Maynila. Naputol ang pag-aalsang ito dahil sa pagpayag ng mga Espanyol na hindi magbayad ng buwis at sumama sa sapilitang paggawa. ______50. Nangyari ang paghimagsik na ito sa Bohol. Ito ang pinakamatagal na pag-aalsa na umabot sa walumpung taon. ______51. Lubos ang pagtutol niya sa labis na pagbubuwis kaya naganap ang pag-aalsang ito sa Ilocos. V. Panuto: Buuin ang timeline sa pamamagitan ng pagsulat ng tamang titik ng pangyayaring dapat isulat sa petsa sa bawat bilang. 1521 1527 1543 1565 (52) (53) (54) (55) A. Pagdating ni Villalobos sa Pilipinas B. Pagdating ni Magellan sa Pilipinas C. Pagdating ni Legazpi sa bansa D.Ekspedisyon ni Saavedra E. Pagkatatag ng Maynila VI. Panuto: Bilugan ang titik ng tamang sagot. 56. Ang nagtagumpay sa mga layunin ng mga Espanyol sa pagsakop ng Pilipinas ay ang ______. A. Pampulitika B. Pangkabuhayan C. Pangrelihiyon D. Pang-edukasyon 57. Ang nanguna sa pagpapalaganap ng Kristiyanismo sa Pilipinas ay mga ___________. A. pinunong Espanyol C. misyonaryong Espanyol B. sundalong Espanyol D. katutubong bininyagan 58. Ito ay proseso ng Kristiyanisasyon na kung saan isinasaulo ang rosaryo at dasal. A. sermon ng pari B. pag-aaral ng katesismo C. paggamit ng larawan 59. Ang _______ ay isang sagradong sakramento na ginagawa sa Kristiyanisasyon. Ano ito? A. Pagbibinyag B. Sermon ng pari C. Paggamit ng wika ng katutubo 60. Alin ang HINDI ginamit ng mga Espanyol sa proseso ng Kristiyanisasyon? A. Paggamit ng larawan B. Paggamit ng wika ng katutubo C. Pagtayo ng kapilya. VII. Panuto: Isulat ang titik ng tamang sagot. ______ 61. Ang mga sumusunod ay nagsasabi tungkol sa reduccion MALIBAN sa isa. Alin dito? A. Sapilitang paglipat sa mga katutubong Pilipino B. Pinagsama-sama ang mga pamilya sa sentrong bayan. C. Pagbibigay ng pera sa mga katutubo. ______ 62. Ano ang dahilan ng mga Espanyol para ilipat ang mga Pilipino sa kabisera? A. Pag-aralin ang mga kabataang Pilipino. B. Para Makita ang bawat galaw ng mga katutubong Pilipino. C. Para maging malapit sila sa lugar na kanilang pinagtatrabahuan. ______ 63. Paano iniwasan ng ibang mga katutubo na mapasailalim sa reduccion? A. Tumungo sila sa kabundukan B. Nagbayad sila ng malaking halaga C. Nag-aklas sila laban sa mga Espanyol ______ 64. Alin ang posibleng resulta ng reduccion? A. Mabilis na paglaganap ng Kristiyanismo B. Paglaki ng populasyon sa kabundukan A. Pag-aalsa ni Lakandula C. Pag-aalsa ni Maniago E. Labis na pabubuwis B. Paghihimagsik ni Diego Silang D. Paghihimagsik ni Dagohoy F. Pagnanakaw PaGe - 8
 • 9. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net C. Pagkakaibigan ng mga Pilipino at mga Espanyol ______ 65. Ano ang tawag sa mga Pilipinong tumangging mapasailalim sa reduccion? A. Encomiendero B. Katutubo C. Remontados ______ 66. Isang uri ng buwis na sapilitang ipinagagawa sa mga kalalakihang Pilipino. Ano ang tinutukoy nito? A. Buwis B. Cumplase C. Polista D. Decreto Superior ______ 67. Ang sapilitang paggawa ay isang uri ng pagbubuwis na pinairal noong panahon ng pananakop ng Kastila sa ating bansa. Ito ay isinasagawa sa pamamagitan ng _______? A. Pagbabayad ng pera na kinuha sa bahagi ng kita ng kalalakihan. B. Pagtatrabaho sa mga lalaki sa polo sa loob ng 40 araw bawat taon. C. Pagbabayad ng bahagi ng ani mula sa lupang sinasaka. D. Pagbabayad ng 10 porsyento na kita sa nangangailangan. ______ 68. Ilang taong gulang ang mga lalaking naglilingkod sa polo? A. 16-60 B. 15-19 C. 20-50 D. 30-60 ______ 69. Sa sistemang polo, may ilang araw sa isang taon dapat maglingkod ang mga kalalakihan? A. 20 B. 30 C. 40 D. 60 ______ 70. Makatarungan ba ang sistemang polo? A. Opo, dahil nakakatulong sa kapwa. B. Opo, dahil makatarunagn sa polistas. C. Hindi, dahil hindi pantay-pantay ang pagsunod ng sistema. D. Hindi, dahil napaunlad nito ang kabuhayan ng mga Pilipino. ______ 71. Sila ang mga lumalahok sa sapilitang paggawa na dapat kumita ng kaapat (1/4) na real sa isang araw bukod sa rasyong bigas. Ano ang tawag sa kanila? A. Buwis B. Cumplase C. Polista D. Decreto (72-75) Sagutin ang mga sumusunod na tanong. (2 pts. bawat sagot) A. Ano ang sistemang encomienda? B. Ano ang sistemang tributo? VIII. Panuto: Piliin sa loob ng kahon ang kaugnayan ng mga pangyayari sa pagkatatag ng kolonyang Espanyol sa Pilipinas. ______ 76. Narating ng ekspidisyon nina Roy Lopez de Villalobos ang Samar at Leyte. ______ 77. Pinasinayaan ang Maynila bilang kabisera ng Pilipinas. ______ 78. Isinagawa ang unang misa sa LImasawa ______ 79. Nagpabinyag sina Raja Humabon, ang kanyang asawa at 500 taga-Cebu ______ 80. Narating ni Magellan ang Pulo ng Homonhon ______ 81. Nakarating sa Cebu ang ekspedisyon ni Miguel Lopez de Legazpi VIII. Panuto: Alin sa mga sumusunod ang mga pangyayari ng pagkatatag ng kolonyang Espanyol sa Pilipinas. Isulat TAMA O MALI. ______ 82. Pinasinayaan ang Maynila noong Hunyo 24, 1571 bilang kabisera ng Pilipinas. ______ 83. Itinatag ang mga paaralang bayan. ______ 84. Isinagawa ang unang misa sa Limasawa noong ika-31 ng Marso, 1521. ______ 85. Noong ika 14 ng Abril nagpabinyag sina Raja Kolambu, Raja Humabon. Asawa nito at 500 katutubo sa Kristiyanismo. A. Naging Kristiyano sila B. Itinayo ni Magellan ang Krus na kahoy tanda ng pagsakop ng mga lupain sa Espanya. C. Nagsimulang manungkulan ang mga pinunong bagong hirang ni Legazpi D. Pinangalanang Filipinas ang kapuluan E. Namalagi dito si Legazpi F. Nakipagsanduguan siya kay Raja Kulambo at iba pang pinuno ng mga karatig pulo ng Limasawa. G. Tinawag ang lugar na Lungsod ng Kabanal-banalang ngalan ni Jesus H. Naging unang Gobernador Heneral si Legazpi PaGe - 9
 • 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (4) LAGUMANG PAGSUSULIT SA ARALING PANLIPUNAN – V ikalawang markahan Pangalan: ____________________________________ Iskor: _____________ Baytang: _____________________________________ Petsa: _____________ I. Panuto: Isulat ang titik ng tamang sagot. 1. Alin sa mga sumusunod na bansa ang mahigpit na nagpaligsahan sa paglakbay sa paghahanap ng ruta papuntang Silangan. A. Britanya at Espanya C. Pransiya at Portugal B. Espanya at Portugal D. Orlandia at Espanya 2. Anong Europeong bansa ang sumakop sa Indo China? A. Britanya B. Orlandia C. Pransiya D. Portugal 3. Ang Sepoy ay tumutukoy sa A. katutubong Pilipinas C. katutubong Indones B. katutubong ng India D. katutubong Borneo 4. Anong bansa ang may kasalukuyang tawag sa Myanmar? A. Brunei B. Borneo C. Burma D. Saba 5. Si Jose Rizal ay itinuturing na isang A. rebolusyunaryo C. propagandista B. mamamahayag D. magiting na sundalo 6. Ang hinahangaang bayani ng India ay si A. Mahatma Gandhi C. Mohammad B. Indira Gandhi D. Sepoy 7. Ang pinakamaliit na estado na dating bahagi ng Malaysia at ngayon ay napaunlad ay A. Brunei B. Singapore C. Borneo D. Sabah 8. Ang tawag sa samahang ng mga Pilipinas na naglahad na magkaroon ng repormasa ilalim ng Kastila ay A. Katipunan B. La Liga Filipina C. Kilusang Propaganda D. Samahang Filipina 9. Ang tawag sa pananakop ng makapangyarihang bansa sa mahihinang bansa ay A. eksplorasyon B. kolonisasyon C. integrasyon D. pamamahala 10. Ang bansang unang sumakop sa Pilipinas ay A. Estados Unidos B. Espanya C. Britanya. D. Orlandia 11. Ang teritoryo na inaangkin ngayon ng Pilpinas at kilala bilang North Borneo ay A. Singapore B. Sabah C. Spratly D. Kalayaan 12. Ang pangunahing motibo ng mga Europeo sa panankop ay A. pangangalakal C. maging tanyag B. pagpalaganap ng relihiyon D. pagpalaganap ng ideolohiya 13. Ang rebelyon ng gma katutubo ng India laban sa Britanya ay kilala bilang A. Sepoy rebelyon C. Rebelyon ng Borneo B. Rebelyon ni Gandhi D. Rebelyon ng Bombay 14. Ang teritoryo sa Asya na nasakop ng Orlandia ng mahaba ring panahon. A. Indo-China B. Indonesia C. India D. Annam 15. Ang nanguna sa paglalakbay sa paghahanap ng ruta sa Silangan na naging daan para sakupin ang teritoryo sa Asya ay A. Espanya B. Portugal C. Britanya D. Pransiya 16. Si Legazpi ang inatasan ng hari ng Espanya upang: A. dumiskubre ng mga lupain sa Pilipinas C. sakupin ang Pilipinas B. mangalap ng mga rekado D. makipagkalakalan sa mga katutubo 17. Alin sa mga sumusunod ang pinuno ng Bohol na nakipagsanduguan kay Legazpi bilang pagpapakita ng pakikipagkaibigan dito? A. Sigala B. Tupas C. Sikatuna D. Sula 18. Alin sa mga sumusunod na orden ng mga pari ang nanguna sa pagpapalaganap ng Kristiyanismo sa panahong Kolonyal? A. Recoletos B. Dominicano C. Augustino D. Franciscano 19. Sa paglalakbay at pananakop ni Legazpi sa Pilipinas, kasama ang mga pari upang: A. magbigay ng payong ispiritwal C. makipagkalakalan B. magpalaganap ng Kristiyanismo D. magbinyag ng mga Kristiyano PaGe - 10
 • 11. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net 20. Malaki ang nagawa ng simbahan sa ilalim ng pamahalaang Kastila sa edukasyon sa mga katutubo. Nagtayo sila ng mga paaralan. Alin sa mga sumusunod na paaralan ang hindi nila itinatag? A. Ateneo de Manila C. Unibersidad ng Sto. Tomas B. Unibersidad ng Pilipinas D. Kolehiyo de San Juan de Letran 21. Ang pagiging kolonya ng Pilipinas ay naging dahilan ng mga sumusunod maliban sa: A. pagiging Kristiyano ng mga Pilipino. B. pagkakaroon ng pamahalaang sentralisado. C. paggalang sa imahen ng Sto. Nino. D. pagkakaroon ng kaalaman sa pangangalakal. 22. Maunlad na ang Maynila nang sakupin ito ni Legazpi. Ang magiting na namumuno noon ay si: A. Sultan Alimud Din C. Datu Humabon B. Raha Sulayman D. Raha Lakandula 23. Alin sa mga sumusunod ang tawag sa pamahalaang lungsod sa ilalim ng Pamahalaang Kolonyal? A. Barangay B. Siyudad C. Imperyong Kastila D. Ayuntamiento 24. Sa pagtatayo ng Pamahalaang Sentral sa Maynila, ito ay naging: A. Kabisera ng Pilipinas C. Punong-syudad pang-komersyo B. Kabisera ng Luzon D. Punong-syudad ng Kristiyanismo 25. Ang pangangasiwa ng mga pari noong panahon ng Kastila ay tinaguriang: A. Orden C. Ayuntamiento B. Pamamahalang Eklesyastikal D. Pamamahalang Kolonyal PaGe - 11
 • 12. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (5) LAGUMANG PAGSUSULIT SA ARALING PANLIPUNAN – V ikalawang markahan Pangalan: ____________________________________ Iskor: _____________ Baytang: _____________________________________ Petsa: _____________ I. Tukuyin kung TAMA o MALI ang mga sumusunod na pahayag. ______ 1. Ang kolonyalismo at imperyalismo ay magkatulad ang hangarin – ekonomiya at pulitikal, hangaring masakop ang bansa at maangkin ang likas na yaman nito. ______ 2. Ang kolonyalismo ay dominasyon ng isang makapangyarihang bansa sa aspetong pulitikal, pang- ekonomiya at kultural na pamumuhay ng isang mahinang bansa upang maging pandaigdigang makapangyarihan. ______ 3. Ang sistemang merkantilismo ay ang paglilikom ng maraming ginto at pilak bilang batayan ng kayaman ng isangbansa. ______ 4. Ang pangunahing layunin ng Espanya sa pagpapadala ng ekspedisyon ay makatuklas ng Spice Island. ______ 5. Natuklasan ni Ferdinand Magellan ang rutang patungo sa Silangan sa pamamagitan ng paglalayag pakanluran. ______ 6. Ang Kaharian ng Espanya ( Reino de España) ay isang soberanyang estado o bansang matatagpuan sa Tangway ng Iberya sa Timog- Kanlurang Europa. ______ 7. Dahil sa mga kaalamang natuklasan ng mga manlalakbay tulad nina Christopher Columbus at Vasco da Gama, naging masigla ang mga Europeo sa pag-aaral ng medisina at nabigasyon. ______ 8. Ang kasunduang Tordesillas ay ang paglilipat ng dalawang panig ng Pasipiko sa dakong 297 leagues sa silangang Moluccas. ______ 9. Nadiskubre ni Marco Polo ang kontinente ng Amerika noong 1492. ______ 10. Sinuportahan ng hari ng Espanya ang mungkahing paglalayag ni Ferdinand Magellan na marating ang Spice Islands. II. Piliin sa loob ng kahon ang TITIK ng tamang sagot. A. Kolonyalismo C. Astrolabe B. Merkantilismo D. aguhon E. Caravel ______ 11. Ito ay isang kagamitang kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng direksiyon o patunguhan. ______ 12. Ito ay ginagamit upang malaman ng manlalayag ang kanyang latitud sa pamamagitan ng pagtingin sa posisyon ng araw, buwan at bituin. ______ 13. Ito ay isang maliit na barkong pampaglalayag na napakadaling pakilusin o maneobrahin ______ 14. Ito ay isang kaisipang nagsusulong na ang lakas at kapangyarihan ng isang bansa ay nakasalalay sa dami at pilak at ginto nito. ______ 15. Isang patakaran ng isang bansa na mamahala ng mga sinakop upang magamit ang likas na yaman ng mga sinakop para sa sariling interes. III. Isulat ang TAMA kung ang pahayag ay wasto at isulat sa patlang ang wastong sagot kung ang pahayag ay mali. Gamitin ang mga salita o mga salitang nakasalungguhit. ______ 16. Ang Kayamanan (Gold) ay ang pangunahing layunin ng mga mangongolonya sa kanilang pananakop upang lalong mapalakas ang kanilang ekonomiya. ______ 17. Sinasabing ang Kapangyarihan (Glory) ay ginamit lamang ng Espanya sa kanilang pananakop upang puksain ang ibang paniniwala o pananampalataya ng mga Pilipino. ______ 18. Si Haring Manuel I, ang hari ng Espanya ay tinanggihan ang alok na paglalakbay ni Magellan sa Moluccas at hindi ginantimpalaan ang kanyang paglilingkod. ______ 19. Ang hari ng Espanya na si Haring Carlos I ay naniwala at sinuportahan ang mungkahing pakanlurang paglalayag ni Magellan. PaGe - 12
 • 13. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net ______ 20. Ang Ekspedisyon ni Magellan ay ang unang ekspedisyong ipinadala ng Espanya sa Silangan. ______ 21. Si Magellan ang siyang pinuno ng ekspedisyon at ang kapitan ng barkong San Antonio. ______ 22. Si Antonio Pigafetta ang nagsilbing tagapagtala ng Ekspedisyon ni Magellan. ______ 23. Natuklasan nina Magellan ang isang kipot patungong Pasipiko at tinawag itong Kipot ni Magellan bilang pagkilala sa ekspedisyon ni Magellan. ______ 24. Noong Marso 16, 1521, natanaw nina Magellan ang pulo ng Samar. Dumaong sila sa pulo ng Homonhon noong Marso 17, 1521. ______ 25. Ang sanduguan nina Raha Humabon at ni Magellan bilang tanda ng kapatiran at pakikipagkaibigan ang maituturing na kauna-unahang sanduguan na naganap sa pagitan ng isang Pilipino at isang dayuhan. ______ 26. Naganap sa Mazaua ang kauna-unahang Katolikong misa sa Pilipinas noong Marso 31, 1521, Araw ng pagkabuhay na pinangunahan ni Pedro Valderama, isang paring Espanyol. ______ 27. Ang krus na itinayo ni Magellan sa lupain kung saan naganap ang pinagbinyagan sa Cebu na kinikilala ngayong “Lapu-Lapu’s Cross” ay tanda ng pagkakatatag ng Kristiyanismo sa bansa. ______ 28. Ang pinuno ng Mactan, si Lapu-Lapu, ay tumangging kilalanin si Humabon bilang bagong hari ng Cebu at ang kapangyarihan ng mga Espanyol. ______ 29. Ang Trinidad ang unang bapor na nakapaglayag sa buong daigdig. ______ 30. Sa pagkasawi ni Magellan sa naganap na labanan sa Mactan, pinalitan ni Sebastian del Cano si Magellan bilang pinuno ng paglalayag. IV. Basahin ang bawat tanong at isulat sa patlang ang TITIK ng tamang sagot. Gamitin ang mga salitang nasa loob ng kahon. A. Villalobos D. Cabot G. Maynila J. Andres de Urdaneta B. Loaisa E. Magellan H. Intramuros K. Bambalito C. Saavedra Ceron F. Legazpi I. Pampanga L. Cebu ______ 31. Ang ekspedisyong ito ay nakarating sa Mindanao at Moluccas subalit bigo nilang nasakop ang mga katutubo. ______ 32. Ang ekspedisyon ay may layuning humingi ng paumanhin sa pinuno ng Cebu dahil sa masamang inasal ng mga tauhan ni Magellan noong 1521. ______ 33. Nakarating ang ekspedisyong ito sa isla ng Saranggani, subalit nabigo rin nagtatag ng kolonya at lumipat sa Samar sa paghahanap ng suplay ng pagkain. ______ 34. Ang ikalawang ekspedisyong ipinadala ng Espanya noong Abril 3, 1526 na binubuo ng apat (4) na barko at 250 tripulante. nakarating ito hanggang Timog Amerika. ______ 35. Ang ekspedisyon na matagumpay na nakapagtatag ng panirahan sa Pilipinas. ______ 36. Isang paring Agustino na naging katuwang ni Legazpi sa paglalayag. ______ 37. Pinakaunang lungsod sa Pilipinas na pinangalanang San Miguel na naging Santissimo Nombre de Jesus. ______ 38. Kabisera ng Pilipinas ______ 39. Isang Kapampangang galing sa Macabebe na tinaguriang bayani ng labanan sa Bangkusay. ______ 40. Pinakaunang kolonyang probinsiya ng Pilipinas. V. Isulat ng TITIK ngmay tamang sagot. ______ 41. Ang pagkamatay ni Magellan sa madugong sagupaan sa Mactan ay hindi kabiguan para sa Espanya. Alin sa mga sumusunod na pahayag ang sumusuporta sa katagang ito? A. Naghimagsik ang Espanya laban sa mga tripulanteng pumatay kay Magellan sa pamumuno ni Lapulapu. B. Muling nagpadala ng mga ekspedisyon sa Pilipinas ang Espanya upang makapagtatag ng kolonya. C. Pinahinto ang lahat ng mga paglalakbay patungo sa bagong tuklas na kapuluan – ang Pilipinas. D. Nagpadala ng mga makabagong armas at maraming tauhan ang Espanya sa pulo ng Mactan. ______ 42. Bakit matagumpay na nakapagtatag ng panirahan sa Pilipinas ang ekspedisyon ni Legazpi? A. Dahil mas makabagong armas o mga sandata ang ginamit ng kanyang ekspedisyon. B. Dahil nag-alok siya ng mga makabagong pamamaraan ng pagtatanim at pagmimina. PaGe - 13
 • 14. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net C. Dahil iginalang niya ang kakayahan ng mga Pilipino at naging mas diplomatiko ang kanyang istilo sa pakikipag-usap. D. Dahil pinangakuhan niya ang mga Pilipino ng masaganang pamumuhay sa ilalim ng kanyang pamumuno. ______ 43. Bakit ipinagkasundo ni Datu Tupas ang Cebu kay Legazpi at ang pagpayag sa pagbabayad nito ng buwis sa Espanya? A. Dahil ipinagbili ang Cebu sa malaking halaga sa Espanya. B. Dahil natalo sila sa labanang naganap sa Cebu. C. Dahil mas pinili ng mga Pilipino na manirahan sa Espanya. D. Dahil kapalit nito ang pagprotekta ng mga Espanyol sa mga katutubong nasa Cebu mula sa mga kalaban nito. ______ 44. Alin sa mga sumusunod na pangyayari ang naglalarawan ukol sa Labanang naganap sa Bangkusay? A. Nakarating sina Villalobos sa isla ng Saranggani, subalit nabigo rin silang magtatag ng kolonya rito. B. Mula sa Panay ay ipinadala ni Legazpi si Martin de Goiti kasama ang mga Panayanhon mula sa hilaga. C. Pinamunuang labanan ni Rajah Soliman na mayroong halos 2,000 katutubo at 40 bangka na sumugod sa Maynila. D. Kasama si Padre Andres de Urdaneta na narrating ang isla ng Samar noong Pebrero 13, 1565. ______ 45. Ang mga sumusunod ay mga dahilan kung bakit nagtagumpay ang mga Espanyol sa pagkakasakop ng Pilipinas MALIBAN sa isa, alin ito? A. Ang mga Pilipino ay kulang sa mga makabagong sandata. Tanging pana at tabak ang sandata nila sa pakikipaglaban. B. Tumulong ang ibang bansa upang mapalakas ang pananakop ng Espanya sa Pilipinas. C. Walang pagkakaisa ang mga Pilipino. Nahahati ang mga pangkat ng Pilipino sa iba’t ibang barangay. D. Nabihag ang mga Pilipino sa mga aral ng Kristiyanismo. Ilan sa mga ito ay ang pananalig sa isang makapangyarihang diyos, paniniwala sa mga espiritu at sa kapangyarihan ng mga namayapang ninuno. PaGe - 14
 • 15. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (6) LAGUMANG PAGSUSULIT SA ARALING PANLIPUNAN – V ikalawang markahan Pangalan: ____________________________________ Iskor: _____________ Baytang: _____________________________________ Petsa: _____________ I. Basahin ang mga sumusunod na tanong at ang TITIK ng tamang sagot. ______ 1. Ano ang naging kasangkapan ng Espanya sa pananakop sa Pilipinas? A. bala at rosaryo C. lakas at tapang B. espada at krus D. kayamanan at relihiyon ______ 2. Nakapaloob sa kasunduang ito na ibinibigay ng simbahang Katoliko sa hari ng Espanya ang tungkulin sa pagpapalaganap ng Kristiyanismo sa kanyang mga kolonya. A. Reduccion C. katutubong Katoliko B. Tributo at bandala D. patronato Real de las Indias ______ 3. Ang relihiyong ikinalat ng mga Espanyol sa Pilipinas na tinangkang takpan ang mga simbolo ng sinaunang pananampalataya sa anito at bathala. A. Katolisismo C. Hinduismo B. Pagano D. Kristiyano ______ 4. Sino ang pumalit sa mga babaylan bilang kinatawan ng iisang diyos ayon sa paniniwalang Katolisismo? A. Agustino at Heswita C. datu at raha B. prayle at pari D. bulul at Allah ______ 5. Alin ang itinuturing na banal na aklat ng mga Kristiyano? A. Koran B. Hajj C. Bibliya D. Patronato Real II. Isulat kung alin sa mga dahilan kung bakit naging matagumpay ang mga Espanyol sa pagpapalaganap ng Kristiyanismo ang tinutukoy ng pahayag. A. Paggamit ng salitang katutubo sa pagtuturo ng Kristiyanismo B. Magandang pakikitungo ng mga prayle sa mga katutubo C. Paglalapat ng Kristiyanismo sa mga dati nang paniniwala D. Pagbibinyag E. Pagpapatayo ng mga paaralan ______ 6. Dahil sa ritwal ng pagnininong at pagnininang ay mas lumawak at mas naging matatag ang magkakapamilya. ______ 7. Naglimbag ng mga aklat-dasalan at mga babasahin tungkol sa katekismo gamit ang katutubong wika ng mga Pilipino. ______ 8. Pinanatili ng mga prayle ang ilang gawaing pagano at inihalo ito sa mga gawaing Katoliko tulad ng mga pamahiin,paniniwala sa milagro o himala, pagsamba sa mga rebulto, paniniwala sa mga anting-anting at iba pa. ______ 9. Ang unang unibersidad na itinayo sa rehiyon ay ang Unibersidad de santo Tomas na itinatag noong 1611. Nagtatag din ng iba’t ibang relihiyosong mga kolehiyo para sa mga lalaki at babae. ______ 10. Ipinakita at ipinadama ng mga prayle at pari ang hangarin nilang makatulong sa mga Pilipino, tumayo bilang mga ama ng pamayanan at tagapamayapa sa mga alitan. ______ 11. Ang mga sumusunod ay ilan sa mga naging reaksyon ng mga Pilipino sa Kristiyanismo MALIBAN sa isa, alin ito? A. Sumampalataya nang lubos B. Nagsipag-alsa nang hindi masiyahan sa ginawa ng mga pari C. Binihag ang mga prayle ng mga katutubong Pilipino D. Nagpakalayo-layo para hindi marating ng mga pari ______ 12. Sino ang nag-alsa nang hindi binigyan ng pagkakataon na maging pari? A. Tamblot B. Hermano Pule C. Dagohoy D. Bangkaw ______ 13. Bakit hindi nahikayat ang mga Muslim at Ifugao ng mga pari sa pagiging Katoliko? A. Dahil magaling silang makipaglaban B. Dahil marami silang guwardiya C. Dahil lubos na binantayan ng mga katutubo ang mga Muslim PaGe - 15
 • 16. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net D. Dahil matatag ang mga Muslim at hindi nila ipinagpalit ang Islam ______ 14. Sino ang nag-alsa nang hindi binigyan ng Kristiyanong libing ang kapatid? A. Dagohoy B. Bangkaw C. Tamblot D. Hermano Pule ______ 15. Ang mga mga sumusunod ay mga gawain na nagpapakita o nagpapaliwanag na ang ipinakilalang relihiyon sa mga Pilipino ay katutubong Katolisismo o folk Catholicism MALIBAN sa isa, alin ito? A. Nagdaraos ng seremonya ang mga sinaunang relihiyon at misa naman sa Katolisismo. B. Kapwa sila sumasamba sa mga rebulto C. Natuto ang mga Pilipino ng paghahanda, pandarayuhan sa mga dambana (shrine), at paghaharana. D. Sa kweba nagsasagawa ng seremonya ang mga sinaunang relihiyon at sa simbahan naman ang misa ng mga Katoliko. ______ 16. Upang matustusan ang mga pangangailangan ng pamahalaang Espanyol itinatag nito ang tributo na tinutulan ng maraming Pilipino. Ano ang tributo? A. Sapilitang paggawa B. Buwis na binabayaran ng mga Pilipino C. Pagseserbisyo sa pamahalaang Kastila D. Paglilingkod sa simbahan ______ 17. Ang produktong nalikom mula sa tributo ay ipinagbibili ng mga encomendero sa mga Pilipino sa napakataas na halaga. Ano ang naging reaksiyon ng mga Pilipino ukol dito? A. nag-alsa laban dito C. nagsawalang kibo B. sumang-ayon ang mga Pilipino D. nakiisa sa mga encomedero ______ 18. Karapatang ipinagkaloob sa mga Espanyol na mamahala sa mga pueblo at mangolekta ng buwis dito. Ito rin ay nakatulong sa pagpapatahimik ng piling panahanan. Ano ang tawag dito? A. Polo y Servicio C. Principalia B. Encomienda D. Tributo ______ 19. Ang mga mamamayang tumangging magbigay sa itinakda ng mga encomiendero ay pinarurusahan sa harap ng maraming tao. Ano ang naging bunga nito sa mga Pilipino? A. Naging maayos ang kanilang pagtatrabaho. B. Naging mapayapa ang kanilang emcomienda C. Sila ay tumakas at nanatili sa mga kabundukan. D. Sila ay naghimagsik laban sa mga Espanyol. ______ 20. Isa pang uri ng buwis na nililikom ang bandala. Subalit kadalasan hindi nababayaran ang mga Pilipino para sa mga produkto nila. Ano ang bandala? A. Ito ay sapilitang pagbili ng mga produkto tulad ng palay, at langis ng niyog sa pamahalaan. B. Isa itong panukat sa mga buwis na binabayaran. C. Kusang loob itong ibinibigay at binabayaran ng mga miyembro ng encomienda. D. Tulong ito na ibinibigay sa mga miyembro ng encomienda. III. TAMA o MALI. ______ 21. Pinalakas ng mga Espanyol ang mga sistemang puelo upang maiayos at mapag lapit-lapit ang mga pamayanan ng Pilipino. ______ 22. Sa puelo ipinakita ang pagkakapantay- pantay sa lipunan. ______ 23. Ang Reduccion ay sapilitang paglilipat ng mga Pilipino mula sa malalayong pamayanan upang pagsama samahin sa isang pueblo. ______ 24. Tumutukoy ang doktrina sa pagtuturo ng Katesismong Katoliko sa mga Pilipino. ______ 25. Lahat ng mamamayang Pilipino ay nagustuhan ang pagpapalipat ng tirahan. ______ 26. Sa itinatag na pamayanan, malayo ang simbahan sa munisipyo. ______ 27. Naglunsad ng malawakang pagsalakay ang mga Espanyol sa mga pamayanan sa kabundukan noon. ______ 28. Makikita ang mga tahanan ng mga nabibilang sa inquilino sa plaza complex. ______ 29. Ang mga gusali sa paligid ng plaza ay ang mga simbahan, kumbento at munisipyo. ______ 30. Ang Intramuros ay nagpapakita ng kaayusang ayon sa konseptong linear na may sentro, nahahati sa mga parisukat na lote batay sa Roman Grid Pattern. ______ 31. Ang tributo ay maihahambing sa cedula sa kasalukuyang panahon. ______ 32. Ang mga taong pinagkalooban na mamuno sa isang encomienda ay tinatawag na encomendero. PaGe - 16
 • 17. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net ______ 33. Tungkulin ng encomendero na mamuno sa parokya. ______ 34. Ang mga encomendero ay umabuso sa kanilang karapatan na naging dahilan ng paghihimaksik ng mga Pilipino. ______ 35. Naging madali para sa mga Pilipino ang sistema ng pagbubuwis na itinatag ng mga Espanyol. ______ 36. Tinutulan ng mga katutubo ang paniningil ng buwis ng mga Espanyol dahil sa malaking halaga nito. ______ 37. Bawat isang real ay nagkakahalaga ng isang daang piso. ______ 38. Kailangang kumuha ng cedula personal ang mga may edad na 18 pataas bilang tanda ng pagkakakilanlan ng mga Pilipino noong panahon ng mga Espanyol. ______ 39. Magaganda ang mga patakarang ipinatupad ng hari ng Espanya para sa bansa ngunit nagging abusado lamang ang mga nagpatupad nito. ______ 40. Nang di naging sapat ang tributo, pinalitan ito ng cedula personal. ______ 41. Ang sapilitang paggawa o polo y servicios ay isang polisiya na ipinatupad ng mga Espanyol. ______ 42. Ang polo y servicios ay kusang loob na isinasagawa ng mga kalalakihan sa pamahalaan. ______ 43. Ang mga manggagawa sa polo y servicios ay tumatanggap ng sahod bilang kabayaran sa kanilang pagtatrabaho. ______ 44. Ang mga kababaihan ay naglilingkod sa simbahan at kumbento. ______ 45. Isa sa mga naging epekto ng polisiyang polo y servicios ay pagkagutom ng mga polistas at ng kanilang pamilya. IV. Piliin sa kahon ang titik ng tamang sagot. A. Falla B. 1 1/2 C. Polista D. 40 E. 16-40 ______ 46. Bilang ng araw na dapat ilaan sa sapilitang paggawa. ______ 47. Ang tawag sa taong naglilingkod sa sapilitang paggawa. ______ 48. Gulang ng mga kalalakihang kailangang magtrabaho sa sapilitang paggawa. ______ 49. Ang tawag sa takdang halagang ibinabayad ng mga polistas upang makaiwas sa sapilitang paggawa. ______ 50. Ilang reales ang kailangan ibayad ng mga polistas upang makaiwas sa bawat araw ng sapilitang paggawa. V. FACT or BLUFF ______ 51. Ang naging kasangkapan ng Espanya sa pananakop sa Pilipinas ay ang “espada at kapangyarihan”. ______ 52. Sa tulong ng mga misyonerong ikinalat sa iba’t-ibang bahagi ng Pilipinas, nagkaroon ng kaunlaran sa pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino. ______ 53. Reduccion ang tawag sa kasunduan ng hari ng Espana at Santo Papa na palaganapin ang Katolisismo sa mga lupaing sakop ng Espanya. ______ 54. Ang mga misyonero ay hindi lamang kinatawan ng simbahan kundi ng Estado rin. ______ 55. Mayroong iba’t ibang orden ng prayle na dumating sa Pilipinas. ______ 56. Bukod sa mga gawaing pang-ispiritwal, naging tungkulin din ng mga prayle ang ilang gawaing pampamahalaan. ______ 57. Naging matagumpay ang mga prayle sa pagpapalaganap ng Katolisismo sa buong bansa. ______ 58. Walang natatanggap na bayad o suweldo ang mga padre-kura mula sa pamahalaan. ______ 59. Nagdulot ng pawang mabubuting epekto ang pamamalakad ng mga prayleng Espanyol sa Pilipinas. ______ 60. Ang kauna-unahang mga misyonero na dumating sa bansa ay ang orden ni San Agustin o mga Agustino. ______ 61. Ang naging kasangkapan ng España sa pananakop sa Pilipinas ay ang “espada at krus”. ______ 62. Ang kauna-unahang mga misyonero na dumating sa bansa ay ang orden ni San Agustin o mga Agustino. PaGe - 17
 • 18. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net ______ 63. Mayroong iba’t ibang orden ng prayle na dumating sa Pilipinas. ______ 64. Ang mga Dominikano ay ang grupong humiwalay sa ordeng Agustino. ______ 65. Polo Y Servicios ang tawag sa kasunduan ng hari ng España at Santo Papa na palaganapin ang Katolisismo sa mga lupaing sakop ng Espanya. ______ 66. Walang natatanggap na bayad o suweldo ang mga padre-kura mula sa pamahalaan. ______ 67. Pangunahing adhikain ng mga prayle ang magpayaman at magkaroon ng malakas na kapangyarihan. ______ 68. Sa tulong ng mga misyonerong ikinalat sa iba’t-ibang bahagi ng Pilipinas, nagkaroon ng kaunlaran sa pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino. ______ 69. Hindi pinanghimasukan ng mga prayle ang pamamalakad ng pamahalaan dahil pawang pang- ispiritwal lamang ang kanilang tungkulin. ______ 70. Walang naibigay na mabuting epekto ang pamamalakad ng mga prayleng Español sa Pilipinas. ______ 71. Maliban sa pagpapalaganap ng Katolisismo, nagtatag din ang mga misyonero ng mga tanggulan, gusali, paaralan, at iba pang institusyong pangkawanggawa. ______ 72. Sa pagkakatatag ng pamamahala ng mga Español sa Pilipinas, malaki ang naging papel ng mga misyonero dahil sa paghikayat sa maraming katutubo na maging Katoliko. ______ 73. Nagtagumpay ang layunin ng mga misyonero sa pagpapalaganap ng Kristiyanismo sa buong kapuluan ng Pilipinas. ______ 74. Sa tulong ng mga misyonerong ikinalat sa iba’t-ibang bahagi ng Pilipinas, nagkaroon ng kaunlaran sa pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino. ______ 75. Dahil sa Patronato Real nagsanib ang estado at simbahan kung kaya’t nagkaroon ng kapangyarihang politikal at naging kinatawan ng simbahan at estado ang mga misyonero. VI. Basahin ang mga pahayag at piliin ang titik ng tamang sagot. ______ 76. Bakit nagkaron ng kapangyarihang politikal ang mga misyonerong Katoliko sa pamahalaang Kolonyal? A. Dahil paborito sila ng hari ng España. B. Dahil sila ang kinatawan ng hari dito sa Pilipinas. C. Dahil sa Patronato Real de Las Indias D. Dahil hinirang sila ng hari bilang Real Patron ______ 77. Paano nahikayat ng mga misyonero and maraming katutubo na maging katoliko? A. Itinuro ng mga misyonero ang kanilang wika. B. Hanapbuhay ang pinalit sa pagsanib ng mga katutubo sa relihiyong Katolisismo. C. Pwersahang pinasunod ng mga misyonero ang mga katutubo. D. Ang pagiging tapat at dalisay ng karamihan sa mga misyonero ang nag-udyok sa mga katutubo na maging Katoliko. ______ 78. Ano ang pangunahing layunin ng mga misyonero sa pagdating nila sa ating bansa? A. Palaganapin ang relihiyong Katolisismo B. Makipagpulong sa Santo Papa ng Roma. C. Maipakita kasaganaan ng kapuluan D. Makapagtrabaho at kumita ng salapi ______ 79. Sa inyong palagay, mahalaga ba ang papel na ginampanan ng mga misyonero sa pagkakatatag ng pamamahala ng mga Español sa Pilipinas? A. Oo, dahil naipalaganap nila ng tapat ang relihiyong Katolisismo B. Oo, dahil maraming katutubo ang nagpaalipin sa kanila. C. Hindi, dahil walang tiwala ang mga katutubo sa kanila D. Hindi, dahil sandali lamang silang nanatili sa bansa ______ 80. Sa pagdating ng mga misyonerong prayle sa ating bansa marami silang naitulong sa mga Pilipino. Ang mga sumusunod ay kanilang naitulong o nagawa MALIBAN sa isa. Alin ito? A. Pagpapalaganap ng Katolisismo. B. Nagtatag sila ng mga paaralan, ospital, mga daan at tulay. C. Nagturo ng bagong paraan ng pagtatanim. D. Tinuruan nila tayo ng pakikipagkalakalan. PaGe - 18
 • 19. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net VII. Tukuyin kung saang uri nabibilang ang sumusunod na mga gampanin ng prayle. Lagyan ng krus ang patlang kung ito ay gawaing pang- simbahan, at puso kung ito ay gawaing pansibiko. ______ 81. Pagsubaybay sa pagbubuwis at pagkuha ng sensus ______ 82. Pamamagitan sa mga alitan ng mga mamamayan ______ 83. Pagtuturo ng katekismo, pagsusulat, at pagbabasa ______ 84. Pagmimisa, pangungumpisal, pagkakasal, at pagpapabinyag ______ 85. Pagpapayo sa konseho ng munisipyo. PaGe - 19
 • 20. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (#1) SUMMATIVE TEST ENGLISH - V SECOND QUARTER Name: ______________________________________ Score: ____________ Grade/Section: _______________________________ Date: _____________ I. Fill in the blanks with the correct signal words. (First, next, then, lastly, finally, furthermore, next to that, second, after that, moreover are examples of signal words.) ______(1), read the directions carefully before you start answering. If possible, read them twice. Ask your teacher or the proctor about something you don’t understand. _______ (2), answer all items completely. _______(3), do not stay long in one number if you cannot think of the answer right away. You might run out of time especially if the test has a time limit. _______ (4). Write your answers clearly. II. Direction: Give the key sentence, supporting details and main idea of the selection. The root is an important part of the plant. It is responsible for getting water and minerals from the soil for the plant to grow. It also holds the plant in position. If roots are cut off from the plant, it would die. Main Idea:(5) ___________________________________________________________ Key Sentence:(6) ________________________________________________________ Supporting Details: 7. ________________________________________________________________ 8. ________________________________________________________________ 9. ________________________________________________________________ III. Compose coherent sentences in the inverted order using the given verbs that agree with the subjects in each item. 10. disagree the men on their plan 11. in the spelling bee join Rosa 12. come the meteor in meteorites 13. on the moon astronauts’ footprints left. 14. on a topic for a report Alexis decide IV. Determine the ideas used to influence the viewers based on the advertisement Amazing Tale Nido 3+ Nestle PH. Choose your answer from the box. 15. Using stereotypes, the characteristic of a mother that has shown in the advertisement was______________. 16. As shown in the point of view of the advertisement, a child must have ________________. 17. The advertisement has spread the idea that Nido 3+ contains millions of _________________ that will help in protecting children’s tummy. 18. The advertisement of Nido 3+ left a slogan at the end part stating that “___________________” 19. The advertisement is intended to persuade ______________ to buy Nido 3+ for children. Laking Nido, Protektado mothers healthy tummy Tender Loving Care fathers good bacteria V. Complete the following by encircling the correct verb for each sentence. 20. Every one of those books (is, are) fiction. 21. Nobody (know, knows) the trouble I've seen. 22. (Is, Are) the news on at five or six? 23. Mathematics (is, are) John's favorite subject, while Civics (is, are) Andrea's favorite subject. 24. Eight dollars (is, are) the price of a movie these days. 25. (Is, Are) the tweezers in this drawer? PaGe - 20
 • 21. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (#2) SUMMATIVE TEST ENGLISH - V SECOND QUARTER Name: ______________________________________ Score: ____________ Grade/Section: _______________________________ Date: _____________ I. Read the short stories below. Sequence the events by writing 1-5 on the lines. Pia got off the train. Tita Susan ran over and gave her a big hug. “ I’m so glad you could spend the day with me here in Manila, “ Tita Susan said, smiling. Pia and Tita Susan left the train station and walked to the aquarium. After looking at all the sea creatures and watching the dolphin lion show, they headed to the mall for lunch and shopping. By five o’clock it was time for Pia’s two hour train ride home. “ I had great fun. Thanks for spending the day with me, “said Pia as she got on the train. _____ Pia and Tita Susan went to the aquarium. _____ Pia’s train arrived in Manila. _____ Pia took the train home. _____ Pia and Tita Susan went to the mall. _____ Pia and Tita Susan looking at all the sea creatures and watching dolphin lion show. II. Circle the word that has opposite meaning of the key word. 6. Love = hate laugh smile hate cry 7. Clever = plain pretty stupid close circle 8. Shout = jump play whisper crawl smile III. Box the word that has the same or similar meanings as the keyword. 9. Quickly = quiet fast rapid small swift 10. Polite = charming refined sweet courteous behave IV. Tell what type of adjective the following phrases. Example: three big boys (adjective of numbers) 11. the three big girls ____________________________ 12. whose bag? ____________________________ 13. your cousin ____________________________ 14. these men ____________________________ 15. many foreigners ____________________________ V. Choose the correct order of adjectives to fill in the blank. ______ 16. I was thrilled to receive a __________________ book with my order. A. big, beautiful, leather-bound B. leather-bound, big, beautiful C. beautiful big leather-bound ______ 17. His clown costume consists of a red nose, oversized shoes, and a ________________ jacket. A. Size 4X polka-dotted silk smoking B. polka-dotted silk smoking size 4X C. polka dotted size 4x silk smoking ______ 18. I’ve been shopping for the perfect _______________ chopsticks. A. Japanese long sushi B. long Japanese sushi C. long sushi Japanese PaGe - 21
 • 22. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net ______ 19. He was wearing a ________ shirt. A. dirty old flannel B. flannel old dirty C. old dirty flannel ______ 20. Pass me the ________ cups. A. plastic big blue B. big blue plastic C. big plastic blue VI. Write Fact or Opinion then provide evidence to prove your answer. ______ 21. Grown – ups are really very odd. ______ 22. It is only with the heart that one can see rightly. What is essential is invisible to the eye. ______ 23. Antoine de Saint Expury was a French writer, poet, aristocrat, journalist and pioneering aviator. ______ 24. Most asteroid lie in a vast ring between Mars and Jupiter. ______ 25.Asteroids are small rocky worlds revolving around the sun that are too small to be called planet. PaGe - 22
 • 23. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (#3) SUMMATIVE TEST ENGLISH - V SECOND QUARTER Name: ______________________________________ Score: ____________ Grade/Section: _______________________________ Date: _____________ I. Encircle the adjectives in each of the following sentences and box the noun it modify. 1.-2. One night, a heavy storm came and destroyed the countryside. 3-4. Maria is kind and generous. 5 -6. Mt. Apo is an interesting mountain . 7-8. She bought a thick book in the National bookstore. 9-10. Mother gave the beggar a new dress. II. Read the following sentences. Write P if the sentence shows POSITIVE DEGREE, C for COMPARATIVE DEGREE and S for SUPERLATIVE DEGREE of comparison. ______ 11. A ripe mango is the sweetest fruit of them all. ______ 12. Mrs. Ocampo’s roasted chicken is more delicious than this. ______ 13. Her mother is a generous woman. ______ 14. The evenings in December are cooler than those in October. ______15. That bakery sells the tastiest pudding of all. III. Fill in the missing word to complete the table in the order of adjectives. NUMBER QUALITY SIZE COLOR NOUN/ PRONOUN 16. expensive , blue three ________ big red ball 17. tall, red kind __________ father 18. blue, abundant dozen fragrant ___________ flowers 19. five, cute __________ durable long black dress 20. brown, five two delicious small __________ cakes IV. Write a two-point outline based on the paragraph. ( 21-25 ) THE GUMBLER Juanito is a born gumbler. He always grumbles whenever he asked to do something. He grumbles when he is called to eat especially when he’s playing. He grumbles when he is told to change his clothes, to take a bath or even to brush his teeth. He grumbles at everything he does. One night, his mother told him to study his lessons. He was so sleepy that he begun to grumble. As he started to write, his ball pen refused to move. When he used his pencil, the lead broke. He tried to open his book but it remained closed. He was so angry that he slammed the door. Then he came to his senses. I. Juanito is a born gumbler. A. ________________________________________________________________________ B. ________________________________________________________________________. C. He grumbles when he is told to change his clothes, to take a bath or even to brush his teeth. D. He grumbles in everything he does II. One night, his mother told him to study his lessons. A. He was so sleepy that he begun to grumble. B. As he started to write, his ball pen refused to move. C. When he used his pencil, the lead broke. D. ________________________________________________________________________. E. ________________________________________________________________________. F. ________________________________________________________________________. PaGe - 23
 • 24. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net Direction: Read each item correctly, write your correct answer in your own answer sheet. A. Read the given sentences, then choose one of the words from below that will best fit the sentence. After this, underline the word in the sentence that gave you clue to the word you chose. 26. Every ________ I have breakfast. 27. Turn on the _____________. It is dark in this room. 28. Bring this letter to the post office for _____________. 29. I can hear someone _______________ at the door. 30. Father brought some flowers which mother put in a _____________. B. Choose the correct degree of adjective to complete the sentences. 31. Riza is the __________ (young) in her batch. A. young B. younger C. youngest D.most young 32. Ice cream is the ____________(delicious) food I have ever tasted. A. delicious B. more delicious C. most delicious D. less delicious 33. Fe serves the __________(good) roasted chicken in town. A. good B. better C. best D. gooder 34. For me, beef broccoli is __________ than roasted chicken. A. tasty B. tastier C. tastiest D. most tasty C. Identify cause and effect relationship. Match the sentences in column A with those in B to show cause and effect relationships. A B ________35. One morning a big ant went to the river A. because she was drowning ________36. She bent so low to drink B. because she was thirsty. ________37. The ant cried, “Help! Help!” C. that she fell into the water. ________38. A dove picked and dropped a big leaf near the ant. D. so that the ant could ride on it. D. Identify if the sentence states a Fact or an Opinion. 39. Basketball was invented by Dr. James Naismith A. fact B. opinion 40. Basketball is a very entertaining game. A. fact B. opinion E . Fill out the following information. Be accurate and careful in filling out the form. (5 points) 41. Name: _________________________________________________________________ Last Name First Name Middle Name 42. Address: _______________________________________________________________ 43. Birthday:_________________________ 44. Age:___________________ 45. School’s Name:_______________________________ Vase knocking mailing Morning light write PaGe - 24
 • 25. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net F. Make an outline on the following selection Space Explorations Pioneers in Space On October 4, 1957, the Soviet satellite called Sputnik travelled into space. A few months later, the United States launched Explorer 1. These early space launches of manufactured satellites paved the way for people to explore the space. People in Space By the 1960s, the United States and the Soviet Union had sent people in space. On April 12, 1961, Russian cosmonaut Yuri Gagarin became the first man in space. In 1962, American astronaut John Glenn orbited earth in Friendship 7. Following these early years of space exploration, the Untied States launched Apollo 11, which traveled 200,000 miles and make history. The Moon Landing After three days’ travel though space, Apollo 11 reached the moon’s orbit Astronauts Neil Armstrong and Edwin Aldrin climbed into the Eagle, a lunar module designed to take them from the spaceship and land on the moon. On July 20, 1969, Armstrong and Aldrin were the first people to walk on the moon. 46. I. ______________________________________________ 47. A. ______________________________________________ 48. B. _______________________________________________ 49. II. ______________________________________________ 50. A. _______________________________________________ 51. B. _______________________________________________ 52. III. _______________________________________________ 53. A. _______________________________________________ 54. B. _______________________________________________ 55. C. _______________________________________________ 1-2. Adj. – heavy / Noun – storm 21. 3-4. Adj. – kind and generous / Noun – Maria 22. 5-6. Adj. – interesting / Noun – mountain 23. 7-8. Adj. – thick / Noun – book 24. 9-10. Adj. new / Noun – dress 25. 11. S 26. 12. C 27. 13. P 28. 14. C 29. 15. S 30. 16. expensive 31. 17. tall 32. 18. blue 33. 19. five 34. 20. brown 35. PaGe - 25
 • 26. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (1) LAGUMANG PAGSUSULIT SA ESP – V ikalawang markahan Pangalan: ____________________________________ Iskor: _____________ Baytang: _____________________________________ Petsa: _____________ I. Panuto: Lagyan ng / kung fact ang isinasaad ng pangungusap at X kung bluff. ______ 1. Ang taong may malasakit sa kapwa ay kinalulugdan ng Diyos. ______ 2. Huwag pansinin ang mga sakuna o krimen sa paligid. ______ 3. Laging isaisip at isapuso ang pagmamalasakit sa kapwa. ______ 4. Tumutulong sa mga nasalanta ng bagyo, lindol o lahar. ______ 5. Pabayaang mga pinuno na lamang ng pamayanan ang sumaklolo sa mga mamamayang kailangan ng tulong. II. Panuto: Iguhit sa patlang ang kung ang pangungusap ay nagpapakita ng paggalang sa mga katutubo at mga dayuhan at kung hindi. Gawin ito sa inyong kwaderno. ______ 6. Ipaghanda ng miryenda ang mga dayuhan o katutubo sa inyong tahanan. ______ 7. Pakitunguhan o tratuhin ng maayos ang mga panauhing katutubo at mga dayuhan sa ating paaralan. ______ 8. Pagtawanan ang mga katutubong nakikita sa lansangan. ______ 9. Huwag pansinin ang mga anak ng inyong bisita dahil hindi mo maintindihan ang kanilang lingguwahe. ______ 10. Igalang ang karapatan ng bawat tao. III. Panuto:Lagyan ng tsek (/ ) ang patlang kung ito ay nagpapakita ng paggalang sa mga katutubo at mga dayuhan at ekis (x) kung hindi. ______ 11. May sumasayaw na katutubo sa parke, uuwi na dapat ang ate mo pero tumigil muna siya at masayang nanood sa ginagawa ng mga katutubo at nagbigay ng konting tulong. ______ 12. Pinagsabihan ng nanay mo ang mga batang nanunukso sa mga batang. Mangyan na nakaupo sa parke upang magpahangin. ______ 13. May dayuhan na nagtatanong ng direksyon sa mga kabataang nakatambay sa harapan ng tindahan ni Aling Mameng, pinagtawanan lamang nila ito at hindi sinabi ang tamang direksyon. ______ 14. May mga Hapon na pumunta sa inyong paaralan upang magbigay ng tulong sa kakulangan sa pasilidad. Laking pasasalamat ng inyong paaralan. Kayang inyong seksyon ay naatasang mag presinta ng sayaw at awit para sa mga bisita. ______ 15. Lagi na lang tinutukso ng iba mong mga kaklase ang hitsura ni Rollen. Dahil siya ay anak ng Negro. IV. Isulat ang TAMA kung ang mga sitwasyon ay nagpapakita ng pagmamalasakit,MALI kung hindi. ______ 16. Binubully ni Ana ang kanyang kaklaseng si Ara dahil ito at mataba. Tinatawag niya itong “piggy, piggy oink oink.” ______ 17. May lumpit kay Jestoni na isang matandang babaeng uhaw na uhaw. Nanghihingi ito ng tubig. Binigyan niya ito ng tubig at pinakain. ______ 18. Si Genesis ay may nakitang batang sinusuntok malapit sa may CR. Imbes na awatin ang mga batang nanununtok ay sumali pa siya. Hinubaran at itinago ang shorts sa kanilang klasrum. ______ 19. Si Mang Juan ay may nakitang isang batang pinapagalitan dahil nagnakaw ito ng 3 cup noodles sa grocery. Tinulungan at binayaran ang ninakaw ng bata. Binigyan pa niya ito ng bigas. ______ 20. Ang mga relief goods ay inuwi at ipinamigay ni kapitan sa mga kamag-anak lamang niya imbes na ipamigay sa lahat ng nasasakupan niya. ______ 21. Ang mga mag-aaral ng Academy of Saint Joseph ay namahagi ng mga damit, pagakain at tsinelas sa mga pamilyang nawalan ng mga tirahan dahil sa pagbaha sa kanilang probinsya. ______ 22. Nakita ni Sherwin na may sinasaktang batang lalaking maliit sa may covered court. Agad niya itong ipinaalam sa guro na malapit sa covered court kaya hindi nasaktan ng grabe ang batang maliit. IV. Panuto: Isulat kung ano ang maaari mong magawa bilang katugunan sa bawat sitwasyon. 23-24 - May bagyong sumalanta sa inyong lugar at bumaha sa inyong paligid. Tanging bahay lamang ninyo ang naiwang nakatayo sapagkat ito’y matatag. Ilan sa inyong mga kapitbahay ay nangawasak ang mga tahanan. Ano ang iyong gagawin? 25-26 - Namatay ang ama ng iyong kamag-aral. Paano mo maipapadama ang iyong pagtulong sa naiwang pamilya? 27-28 - Papauwi ka na galing sa paaralan. Nakita mong hirap na hirap ang isang matanda sa pagtawid sa kalsada. Ano ang iyong gagawin? 29-30 - Maraming tao ang nasalanta ng bagyong si Bising. Anu-ano ang maaari mong gawin? PaGe - 26
 • 27. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (2) LAGUMANG PAGSUSULIT SA ESP – V ikalawang markahan Pangalan: ____________________________________ Iskor: _____________ Baytang: _____________________________________ Petsa: _____________ I. Dapat maging handa tayo sa mga sakuna at kalamidad. Ayusin ang mga letra sa loob ng kahon para makabuo ng salita na halimbawa ng mga sakuna at kalamidad. 1. Dollin _______________________ 2. Ahab _______________________ 3. Goyba _______________________ 4. Namitsu _______________________ 5. Lidesland _______________________ II. Fact or Bluff: Lagyan ng tsek kung fact ang isinasaad ng pangungusap at ekis kung bluff. Ilagay ang sagot sa sagutang papel. ______ 6. Ang taong may malasakit sa kapwa ay kinalulugdan ng Diyos. ______ 7. Huwag pansinin ang mga sakuna o krimen sa paligid. ______ 8. Laging isaisip at isapuso ang pagmamalasakit sa kapwa. ______ 9. Tumutulong sa mga nasalanta ng bagyo, lindol o lahar ______ 10. Pabayaang mga pinuno na lamang ng pamayanan ang sumaklolo sa mga mamamayang kailangan ng tulong. III. Panuto: Isulat ang TAMA kung ang mga sitwasyon ay nagpapakita ng pagmamalasakit. ______ 11. Binubully ni Ana ang kanyang kaklaseng si Ara dahil ito at mataba. Tinatawag niya itong “piggy, piggy oink oink.” ______ 12. May lumpit kay Jestoni na isang matandang babaeng uhaw na uhaw. Nanghihingi ito ng tubig. Binigyan niya ito ng tubig at pinakain. ______ 13. Si Genesis ay may nakitang batang sinusuntok malapit sa may CR. Imbes na awatin ang mga batang nanununtok ay sumali pa siya. Hinubaran at itinago ang shorts sa kanilang klasrum. ______ 14. Si Mang Juan ay may nakitang isang batang pinapagalitan dahil nagnakaw ito ng 3 cup noodles sa grocery. Tinulungan at binayaran ang ninakaw ng bata. Binigyan pa niya ito ng bigas. ______ 15. Ang mga relief goods ay inuwi at ipinamigay ni kapitan sa mga kamag-anak lamang niya imbes na ipamigay sa lahat ng nasasakupan niya. PaGe - 27
 • 28. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (3) LAGUMANG PAGSUSULIT SA ESP – V ikalawang markahan Pangalan: ____________________________________ Iskor: _____________ Baytang: _____________________________________ Petsa: _____________ I. Isulat ang TAMA naglalahad ng wastong kaisipan at MALI naman kung hindi. _____ 1. Si Noel ay masaya na walang pasok, subalit si Tony ay hindi dahil ayon sa kanya ay mawawalan siya ng matutunan. Ayaw sumang – ayon ni Noel dahil mahilg siyang maglakwatsa. Pinabayaan na lamang ni Tony si Noel sa kanyang nais. _____ 2. Nakakita ang magkaibigang Grace at Marian ng pitaka sa may kantina. Binalak ni Grace na itago na lamang ang pitaka ngunit hindi pumayag si Marian. Dahil dito ay magkasamang ipinagbigay alam ng magkaibigan sa opisina ng Lost and Found ang napulot na pitaka. _____ 3. Sinabi ni Jose na sila lamang ang mapupunta sa langit kapag namatay, hindi pumayag si Pedro at sinabing sinungaling siya. _____ 4. Ang mag – asawang Lita at Lito ay namimili ng mga kandidato na nais nilang iboto sa darating na halalan at dito napagtanto nila na magkaiba pala sila ng mga napipisil na kandidato. Malugod na tinanggap ng mag – asawa ang kanilang mga napagdesisyunan. _____ 5. Ang magkapatid na Jane at Bea ay nanood ng patimpalak sa plaza. Sa kanilang pag – kritiko, sinabi ni Jane na mas magaling ang unang kalahok. Ngunit hindi pumayag si Bea, ayon sa kanya ay mas magaling ang ikalawang kalahok. Dahil dito ay nagtalo ang magkapatid. II. Iguhit sa patlang ang masayang mukha kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng pagmamalasakit sa kapwa at malungkot na mukha kung hindi. _____ 6. Paglilingkuran ko ang mga nangangailangan sa mga hikahos na lugar. _____ 7. Isasaisip ko ang kapakanan ng mga tao kapg nag-organisa ako ng mga programang pangmisyon sa ibang lugar. _____ 8. Magbibigay lamang ako sa aking mga kamag-anak at kaibigan. _____ 9. Hihimukin ko ang aking mga kaibigan na magbigay ng mga laruan at damit sa mga batang nabiktima ng kalamidad. _____ 10. Hindi ko papansinin at pag-aaksayahan ng tulong ang mga taong mahihirap dahil mapapagod lang ako. III. Iguhit ang puso sa patlang kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng pagtulong sa iba. _____ 11. Ako ay maglilingkod ng hindi na nag-iisip ng kapalit. _____ 12. Sasali lamang ako sa mga outreach program kung ang talaan sa pagpasok o attendance ay itsetsek ng guro. _____ 13. Magbibigay ako ng damit at sapatos para sa mahihirap. _____ 14. Higit kong paglalaanan ang tungkol sa ikasisikat ko sa paaralan. _____ 15. Sasali ako sa mga programa para sa mahihirap dahil gusto kong bigyan din ako ng mataas na marka. IV. Isulat sa patlang kung Opo o Hindi po, Wala po o Meron po ang mga sumusunod na pangungusap. _____ 16. Dapat bang limitahan ang karapatan ng iba? _____ 17. Mas nakahihigit ba ang karapatan ng mga mayayaman kaysa sa mga mahihirap? _____ 18. Maaari bang bilhin ang karapatan? _____ 19. May karapatan ba ang ibang tao na angkinin ang karapatan ng iba? _____ 20. Ang mga matatanda lamang ba ang may karapatan? V. Isulat ang TAMA o MALI.TAMA kung wasto ang isinasaad sa bawat sitwasyon at MALI naman kung hindi wasto ang ipinapakita sa bawat sitwasyon _____ 21. Ang paggamit ng”po at opo” sa pagsasalita ay nagpapakita ng paggalang sa matatanda. _____ 22. Ang pakikinig ay nagpapakita ng paggalang sa karapatan ng taong nagsasalita. _____ 23. Pagtawanan na lang ang mga taong hindi marunong sumayaw. _____ 24. Pag-iingay habang may taong natutulog. _____ 25. Ang paggalang sa mga karapatan ay dapat ugaliin. PaGe - 28
 • 29. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net VI. Lagyan ng / kung tama at x kung mali. _____ 26. Karapatan ng bawat bata ang magtrabaho para sa pamilya. _____ 27. Lahat ng tao ay may karapatan at dapat igalang. _____ 28. Mas maraming karapatan ang tinatamasa ng mga mayayaman. _____ 29. Ang mga matatanda lamang ang may karapatang magpasya sa isang tao. _____ 30. Inaalisan ng mga karapatan ang mga mahihirap. VII. Isulat ang titik ng tamang sagot _____ 31. Bumili ka isang araw sa grocery ng gatas ng kapatid mo. Di sinasadyang nakakita ka ng isang lalaking kumukuha nang paninda. Ano ang iyong gagawin? a. Hahayaan ko na lang ang lalaki na magnakaw b. Sasabihin ko sa tindera ang ginawa ng lalaki c. Tutulungan ko ang lalaki na magnakaw d. Gagayahin ko rin ang lalaki na nagnanakaw _____ 32. Namamasyal kayo ng nakababatang kapatid mo sa mall. Bigla ninyong naramdaman na yumayanig ang kapaligiran. Ano ang iyong gagawin? a. Tatakbo kami sa may bintana b. Pupunta kami sa ilalim ng mga puno c. Magtatago kami sa may ilalim ng mesa d. Ipagpapatuloy ang pamamasyal _____ 33. May kapitbahay kang hirap sa buhay. May sakit ang kanyang anak at nangangailangan ng tulong upang ipambili ng gamot. Ano ang iyong gagawin? a. Wala kang gagawin b. Pagtatawanan mo sila c. Kukutyain sila d. Tutulungan sa pamamagitan ng paglapit sa munisipyo ng inyong lugar _____ 34. Nakita mong hirap ang isang matanda sa pagtawid sa kalsada. Ano ang gagagawin mo? a. Tutulungan mo siyang tumawid b. Itutulak mo siya papuntang kalsada c. Pagtatawanan at pagagalitan ang matanda d. Pababayaan lang siya sa pagtawid _____ 35. Nakita mo ang isang taong grasa na tinutukso ng mga batang damuho. Ano ang gagawin mo? a. Sasamahan sila sa pagtukso b Sasawayin at pagsasabihan sila na masama ang kanilang ginagawa c. Hahayaan lang sila d. Papanoorin lang ang mga bata PaGe - 29
 • 30. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (1) LAGUMANG PAGSUSULIT SA FILIPINO – V ikalawang markahan Pangalan: ____________________________________ Iskor: _____________ Baytang: _____________________________________ Petsa: _____________ I. Panuto: Pakinggan ang guro at sagutan ang mga sumusunod na tanong. Sundin din ang panuto na sasabihin ng guro. 1-2 Pakinggan ang sasabihing panuto ng guro. 3. Alin sa mga sumusunod ang may tamang pagkakasunod-sunod batay sa kwentong napakinggan? I. Iminumulat ang mga Hapones ang kahalagahan ng sariling disiplina. II. Sinasanay sila sa pagkakaroon ng kaalaman sa wasto at di-wastong kaugalian. III. Yumuyuko sila kapag may nakakasalubong kahit saan. IV. Nagpapakamatay ang mga HApones kapag napapahiya o nawawalan ng puri o karangalan. V. Lumuluhod sila sa harap ng isang dambana at nagpapakamatay gamit ang samurai. a. II, III, V, I, IV b. III, IV, V, II, I c. IV, III, II, V, I d. I, II, III, IV, V 4. Alin sa mga sumusunod ang NAGKAPALIT ang pagkakaayos o pagkakasunod ayon sa napakinggan. I. May naninirahan na isang ibon kasama ang kanyang limang inakay. II. Umalis ang inang ibon at naghanap ng pagkain. III. Pinukol ng isang bata ang inang ibon. IV. Tinuruan ang mga inakay na lumipad. V. Nagkamalay at muling nakabalik ang inang ibon sa pugad. a. pangyayaring I at II c. Pangyayaring III at IV b. Pangyayaring V at IV d. Pangyayaring II at III II. Panuto: Basahin ang pangungusap at bilugan ang mga sumusunod na katanungan. 5. Namigay ng aklat at bag ang mga taga-Convergys noong nakaraang buwan.Ano ang pandiwang ginamit sa pangungusap? a. aklat b. bag c. taga-Convergys d. namigay 6. Magluluto ng palabok si Nanay sa susunod na Linggo. Ano ang pandiwang ginamit sa pangungusap? a. palabok b. magluluto c. Nanay d. Linggo 7. Bumukas ang pinto dahil sa hangin. Ano ang panlaping ginamit sa salitang bumukas? a. um b. bu c. mu d. uk 8. Pagsamahin ang mga damit na de-kolor. Ano ang salitang-ugat sa salitang pagsamahin? a. pagsa b. mahin c. ama d. sama 9.“Oo nga. Bawat isa sa kanila ay maipagmamalaki ko kaninuman.” Anong uri ng tao ang taong nagsasalita? a. maunawain b. mayabang c. mapagmalaki d. matalino 10. “Isang magandang araw po ang aking mabubuting guro na laging may ngiti.” Ano ang ugali ng taong nagsasalita? a. magalang b. matatakutin c. makasarili d. mataray III. Panuto: Ibanghay ang mga sumusunod na pandiwa. PAWATAS NAGANAP GINAGANAP GAGANAPIN PA 11. magsimba 12. buksan 13-15. Ibigay ang 5 hakbang kung paano maglaba ng damit. 16. Alin sa mga pangungusap ang may tama ang gamit ng salitang ebidensiya? a. Ang ebidensiya laban sa kaso ay nakatago sa aming bahay b. Ebidensiya kaya sila? c. May napanood akong palabras na ang pamagat ay Ebidensiya. d. Nakatira ako sa Ebidensiya, Laguna. 17.Ano ang pormal na depinisyon ng salitang ebalwasyon? a. pagsusulat b. pag-uulat c. pagtatama d. pagtatasa PaGe - 30
 • 31. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net 18. Ano ang pormal na depinisyon ng salitang ekwador a. isang pahilis na linya na humahati sa hilaga at timog b. isang patayong linya na humahati sa hilaga at timog c. isang linyang pahiga na naghahati sa hilaga at timog d. isang linyang pakurba na naghahati sa hilaga at timog 19. Masakit ang ulo ko dahil hindi ako nakatulog kagabi.Ano ang tawag sa nasalunggyhitan? a. sanhi b. depinisyon c. bunga d. patalastas 20. Nanalo siya sa lotto kaya siya masaya.Ano ang tawag sa salitang nasalungguhitan? a. depinisyon b. sanhi c. patalastas d. bunga V. Panuto: Basahin ang kwento sa ibaba at sagutin ang sumusunod na katanungan. 21. Bakit bihira silang kumain ng isda? a. dahil mahala ang presyo ng isda c. dahil wala silang pera b. dahil bilasa ang isda doon d. dahil malayo ang pinakamalapit na pamilihan 22. Paano sila nabuhay sa nayon nina Marina? a. nagnanakaw b. namamalimos c. namimitas ng gulay d. wala 23. Ilarawan si mga tao sa nayon nina Marina. a. mataray b. mayaman c. matapobre d. simple ang pumuhay 24. Ilarawan ang nayon ni Marina. a. maunlad b. makabago c. hindi mararating ng makabagong kabihasnan d. naghihirap VI. Panuto: Sumulat ng inyong sariling talambuhay.(Aytem 25-27) VII. Panuto: Panoorin ang isang video at iguhit ang inyong naunawaan sa inyong pinanood. (Aytem 28-30) K E Y S 1. 11. 21. 2. 12. 22. 3. 13. 23. 4. 14. 24. 5. 15. 25. 6. 16. 26. 7. 17. 27. 8. 18. 28. 9. 19. 29. 10. 20. 30. ANG NAYON NI MARINA Noon lamang nakarating sa lungsod si Marina. Lumaki siya sa isang nayong hindi halos marating ng kabihasnan dahil sa kalayuan. Umiigib sila sa batis o kaya sa balon. Gasera ang ginagamit nilang ilawan. Halos araw-araw, namimitas lamang sila ng gulay na maiuulam. Bihira silang makatikim ng isda at karne sapagkat napakalayo ang pamilihan ng pinakamalapit na bayan sa kanila. PaGe - 31
 • 32. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (2) LAGUMANG PAGSUSULIT SA FILIPINO – V ikalawang markahan Pangalan: ____________________________________ Iskor: _____________ Baytang: _____________________________________ Petsa: _____________ I. Panuto: Pakinggan ang kuwentong babasahin ng guro at sagutin ang mga katanungan sa ibaba. 1. Nasaan si Marina? a. sa lungsod b. sa nayon c. sa bayan d. sa bukid 2. Saan siya lumaki? a. Sa lungsod b sa bukid c. sa bayan d. sa nayon 3. Ano ang ginagamit nilang ilawan? a. kahoy b. elektrisidad c. gasera d. de bateryang ilaw II. Panuto: Ibanghay ang mga sumusunod na pandiwa. PAWATAS PERBEKTIBO/NAGANAP IMPERPEKTIBO/NAGAGANAP KONTEMPLATIBO/GAGANAPIN PA 1. 4. magluto 2. 5. sabihan 3. 6. subukin III. Panuto: Pumili ng angkop na pandiwa upang mabuo ang diwa ng pangungusap. 7. ______________ kami ng mga bagong gamit sa susunod na buwan. a. Kapapamili b. Mamimili c. Namili d. Namimili 8. ______________ naming ang aming mga bag sa klasrum kahapon. a. Iiwan b. Kaiiwan c. Iniwan d. Iniiwan 9. ______________ ng mga bata ang pader sa likod ng baitang lima. a. Sinusulatan b. Sinulatan c. Susulatan d. Kasusulat 10-12. Ibigay ang 5 hakbang sa pagluluto ng nilagang itlog. IV. A. Panuto: Basahin ang mga pangungusap upang masagutan an mga sumusunod na katanungan. 13. Ang buto ng langka ay puwedeng kainin kapag ito ay napakuluan sa tubig. Ano ang ibig sabihin ng buto? a. ginagamit na pambato c. parte ng katawan sa loob b. matigas na parte ng katawan d. pinagmumulan ng bagong pananim 14. Ang asukal ay nagmumula sa tubo. Ano ang ibig sabihin ng may salungguhit? a. kita o pera b. daluyan ng tubig c. isang uri ng pananim d. lumalaki 15. Alin sa mga pangungusap na ang gamit ng salitang pito ay bilang? a. Ang mga pitong bata ay naliligo sa dagat. b. Ang pito ni Pedro ay ibinigay ng kaniyang Tiyo Ruben. c. Sira na ang pito ng pulis kaya hindi na ito marinig. d. Ang majorette ng banda ay may pitong hawak upang maging hudyat ng bagong tutugtugin ng banda. 16. Sa lahat ng anak ni Mrs. Aguite, si Ana ang siyang utak-ipis kaya nasa ikalimang baiting pa rin siya ngayon. Ano ang ibig sabihin ng utak-ipis? a. marunong b. mahina ang utak c. utak gaya ng ipis d. matalino 17. Si Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay may pusong mamon sa lahat ng mga mahihirap. Ano ang ibig sabihin ng salitang pusong mamon? a. masungit b. matalino c. maawain d. mataray 18. Alin sa mga pangungusap ang HINDI uri ng isda ang kahulugan ng salitang dalagang bukid? a. Si Mang Raul ay bumili ng isang kilong dalagang bukid sa palengke. b. Ang bangkang Rommel ay maraming nakuhang dalagang bukid sa dagat kahapon. c. Si Maria ay dalagang bukid dahil lumaki siya doon simula ng pagkapanganak sa kanya. d. Naghahanap ng dalagang bukid si Maria kasi siya ay naglilihi. PaGe - 32
 • 33. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net 19. Panuto: Basahin at unawain ang mga sumusunod na talata o teksto. Sabihin kung ano ang susunod na mangyayari sa bawat teksto o talata. 19. Huli na ang magkaibigang Rita at Diana. Kanina pa tumunog ang kampana ng kanilang paaralan. Nagmamadali sila sa paglalakad. Tatawid na sa daan. Hindi sila tumawid sa takdang tawiran. Nakarinig sila ng pito sa pulis. a. Papatawirin sila ng pulis. c. Huhuliin sila ng pulis. b. Papaluin sila ng pulis. d. Kakausapin sila ng pulis. 20. Umaawit habang naglalakad si Rosa sa daan. Hindi niya napansin ang mga balat ng saging na nagkalat sa daan. Natapakan niya ng isa sa mga iyon. a. Nahulog siya sa tulay. c. Napadulas siya. b. Nahulog siya sa bangin. d. Pinulot niya ang mga balat ng saging. V. Basahin ang teksto at ibigay ang maaaring kalabasan o wakas ng kuwento. 21. Si Aling Maria ay maglalaba ng kanilang damit. Tiningnan niya ang kalangitan. Nakita niya na kulay itim at mababa ang mga ulap. Ano ang susunod na mangyayari? 22. Imbes na mag-aral ng leksiyon o aralin si Marina, siya ay nanonood ng kaniyang paboritong teleserye buong gabi. Inabot siya ng umaga sa panonood. Kinabukasan, pumasok siya sa paaralan na inaantok. Sinagutan niya ang pagsusulit na masakit ang ulo at walang kaalam-alam. Ano ang magiging wakas ng kuwento? VI. Panuto: Sumulat ng talambuhay na binubuo ng 3 talata. Sa unang talata mga personal na impormasyon tungkol sa iyo, sa pangalawang talata tungkol sa mga paboritong pagkain,kulay at iba pa, sa pangatlong talata naman ay panagarap paglaki at bakit iyon ang napili.(23-25) VII. Panuto: Panoorin ang commercial na Tang We are Homemade. Isakilos ang inyong naunawaan sa inyong napanood.(26-35) Aytem 1-3 ANG NAYON NI MARINA Noon lamang nakarating sa lungsod si Marina. Lumaki siya sa isang nayong hindi halos marating ng kabihasnan dahil sa kalayuan. Umiigib sila sa batis o kaya sa balon. Gasera ang ginagamit nilang ilawan. Halos araw-araw, namimitas lamang sila ng gulay na maiuulam. Bihira silang makatikim ng isda at karne sapagkat napakalayo ang pamilihan ng pinakamalapit na bayan sa kanila. PaGe - 33
 • 34. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (1) LAGUMANG PAGSUSULIT SA A R T S – V ikalawang markahan Pangalan: ____________________________________ Iskor: _____________ Baytang: _____________________________________ Petsa: _____________ I. Basahin ang bawat pangungusap sa bawat bilang at pillin ang wastong sagot. ______ 1. Ano mga dapat na pagpapahalaga sa magagandang tanawin ng Pilipinas? A. mahalin, alagaan at ipagmalaki lamang sa kapwa Pilipino B. mahalin, alagaan at ipagmalaki hindi lamang dito sa ating bansa maging sa buong mundo. C. tibagin ang mga ito upang baguhin at mapaganda D. gawing inspirasyon ang nakita na tanawin sa ibang bansa at gayahin ito ______ 2. Alin ang kataga na nagpapakita ng pagpapahalaga sa yaman ng bansa? A. Mahalin ang sariling atin. C. gawa ng iba, gayahin. B. Buwagin at baguhin natin. D. tunay na Pilipino ang mahilig sa imported ______ 3. Ang ___________ ay ang sining at agham ng pagdibuho ng mga gusali. A. iskultura B. pagpipinta C. Arkitektura D. pagguhit ______ 4. Ito ang nagbibigay ng buhay sa mga bagay sa paligid. A. linya B. hugis C. kulay D. kapal ______ 5. Paano nagiging mahalaga ang kulay sa isang likhang-sining? A. Kapag ginamit ang kulay sa isang obra o likhang-sining, nakapagpapahawig ito ng iba’t- ibang kahulugan B. Kapag ginamit ang kulay sa isang obra o likhang-sining, umiiba ang iyong nilikha C. Kapag ginamit ang kulay sa isang obra o likhang-sining, nagiging pangit ito D. Kapag ginamit ang kulay sa isang obra o likhang-sining, makapagyayabang ka na ______ 6. Ito ay ang mga kulay na magkasalungat sa color wheel A. kulay na analogo C. Pangalawang Kulay B. Pangunahing Kulay D. Complimentary Colors ______ 7. Ilang kulay ang bumubuo sa Complementary Colors? A. isa B. dalawa C. tatlo D. Apat ______ 8. Ang __________ ay isang visual art kung saan ang mga ideya at ang mga damdamin ay ipinapahayag sa pamamagitan ng iba't ibang media at mga istilo. A. iskultura B. pagpipinta C. Arkitektura D. pagguhit ______ 9. Alin ang hindi kabilang sa magagandang tanawin ng ating bansa? A. Chocolate Hills C. Mt. Everest B. Rice Terraces D. Underground River Ano ang pinapakita sa mga larawan? ______ 10. ______ 11. ______ 12. A. Complimentary colors B. Banaue Rice Terraces C. Chocolate Hills Pagmasdan ang Color Wheel. Pillin sa color wheel atng kumplementaryong kulay ng mga sumusunod. 13. pula - ______________ 14. asul - ______________ 15. dilaw - ______________ 16. berde - ______________ 17. pula-lila - ______________ PaGe - 34
 • 35. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net Ano ang dalawang kulay na paghahaluin upang mabuo ang sumusunod na mga kulay. 18-19. berde (green) - __________ at ________________ 20-21. dalandan (orange) __________ at ________________ 22-23. lila (violet) __________ at ________________ II. Tukuyin kung sinong tanyag na pintor ang inilalarawan ng bawat bilang. 24. Si _______________ isang dalubhasang pintor ng mga larawan ng tao at larawan ng mga pang-araw- araw na gawain na malaya niyang ginamitan ng maliliiwanag at sari-saring mga kulay. Karamihan sa kaniyang mga ipininta ay nagpapakita ng kalikasan, ng mga luntiang bukirin, ng maliwanag na sikat ng araw at mabagal na galaw ng buhay sa bukid. Ilan sa kiniyang mga ipininta ay ang “Planting Rice,” “Road by the Sea”, at “The First Man”. 25. Si _____________ ang tinaguriang “The Poet of Angono” dahil sa istilo ng kanyang pagpipinta. Siya ay isa sa modernistang pintor na lumihis sa itinakdang kumbensyon ng pagpipinta ni Amorsolo, at nagpasok ng sariwang imahen, sagisag at idyoma sa pagpipinta. Nagpinta siya ng sari-saring myural, gaya sa Bulwagan ng Lungsod ng Maynila at iba pa. 26. Si _____________ ay isa ring tanyag na pintor na tinaguriang “Master of the Human Figure”. Gumamit ng sabay-sabay na elemento sa pagpinta na kung saan ay binigyan niya ng pansin ang mga kultura sa iba’t ibang nayon sa bansa. Pinaunlad niya ang kaniyang husay sa pagpapakita ng transparent at translucent technique na makikita sa kanyang mga obra. 27. Si _____________ ang tinaguriang “Father of Modern Philippine Painting”, ang kanyang istilo sa pagpinta ay taliwas sa istilo ni Amorsolo. Siya ay gumamit ng madilim at makulimlim na kulay sa kanyang mga obra. Ang mga manggagawa ang ginamit niyang tema upang mabigyang pansin ang sakripisyo na dinaranas ng mga ito. II. Idrawing ang kung ang pangungusap ay tama kung mali. ______ 28. Ang mga tanyag na mga pintor ay may iba’t ibang istilo sa pagpipinta upang magkaroon sila ng sariling pagkakilanlan. ______ 29. Ang mga tanyag na pintor ay maaring may pagkakapareho sa tema ng kanilang mga ipininta subalit may makikita tayong kaibahan dito sa pamamagitan ng iba’t ibang istilo. ______ 30. Ang mga tanyag na pintor sa Pilipinas ay hindi marapat na bigyang halaga at kilalanin ang kanilang mga obra sapagkat hindi ito nakatutulong sa ating ekonomiya. ______ 31. Ang pagpinta ay isang paraan upang maipalabas natin ang ating mga saloobin. ______ 32. Malaki ang kontribusyong naiambag ng mga tanyag na pintor sa ating sining. Sagutin ang tanong. Isulat sa sagutang papel. (3 pts) Paano ka magpipinta kung wala kang water color? ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ PaGe - 35
 • 36. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (1) LAGUMANG PAGSUSULIT SA HEALTH – V ikalawang markahan Pangalan: ____________________________________ Iskor: _____________ Baytang: _____________________________________ Petsa: _____________ I. Lagyan ng Tsek (/) kung pagbabagong emosyonal at ekis(x) kung pagbabagong sosyal. ______ 1. Pagiging mapili ng kagamitan. ______ 2. Paghahanap ng pansin mula sa kapwa ang magulang. ______ 3. Pagtanggap ng responsibilidad mula sa iba. ______ 4. Maigting ang pakikipagkaibigan at pakikipagtunggali sa iba. ______ 5. Pagiging mainitin ang ulo sa ilang mga sitwasyon. II. Ibigay ang sagot ayon sa hinihingi. Kumuha ng sagot sa loob ng kahon. de pukpok pagtutuli 9-12 nangangamatis pimples anesthesia betadine summer regla sanitary napkin ________________ 6. Ito ay ang tradisyon na pagtutuli sa Pilipinas. ________________ 7. Pagtatanggal ng balat sa dulo ng ari ng isang lalaki. ________________ 8. Pagdurugo ng isang babae o buwanang dalaw. ________________ 9. Tamang edad para sa pagtutuli. ________________ 10. Pamamaga ng ari matapos tuliin. ________________ 11. Tumutubo sa mukha o sa likod. ________________ 12. Gamot pampamanhid na ginagamit sa medisina bago tuliin. ________________ 13. Gamot panghugas at panglinis sa tinuli. ________________ 14. Panahon kung kailan ginagawa ng pagtutuli. ________________ 15. Ito ay ginagamit sa panahon ng may regla. III. Lagyan ng TSEK (/) kung nagpapakita ng agham na pamamaraan at EKIS (X) kung walang agham na basehan. ______ 16. Huwag maligo kapag may regla. ______ 17. Iwasan ang pagbubuhat ng mabigat kung may regla. ______ 18. Maghugas gamit ang banayad na sabon kung may regla. ______ 19. Gumamit na sanitary napkin. ______ 20. Huwag basain ang ari pagkatapos matuli. ______ 21. Kumain ng masusustansyang pagkain. ______ 22. Iwasan ang maaasim at maalat na pagkain. ______ 23. Mas maliit ang probabilidad na mahawa o makahawa ng HIV/AIDS at iba pang mga STD ang mga tuli. ______ 24. Mag-ehersisyo para mabawasan ang sakit na nararamdaman habang may regla. ______ 25. Hindi maaaring tuliin ang mga sanggol pa lamang. IV. Lagyan ng tamang sagot ang bawat patlang. (26-30) Ang ________ at _________ ay ang proseso ng pagkakaroon ng mga pisikal na pagbabago kung saan ang batang pangangatawan ay magiging ganap na may kakayahang magparami nang sekswal. Ito ay pinasisimulan ng mga hudyat ng __________ mula sa utak patungo sa gonad: ang mga _________ para sa mga babae at _________ naman para sa mga lalaki. Bilang tugon sa mga hudyat, ang gonads ay maglalabas ng hormones na maguudyok ng libido at ng paglaki, gampanin at ang pagbabago ng utak, mga buto, kalamnan, dugo, balat, buhok, dibdib, at ari. Ang pisikal na paglaki—taas at timbang—ay bumibilis sa unang hati ng pagbibinata o pagdadalaga at nabubuo lamang kung ang bata ay nagtataglay ng hustong katawan. PaGe - 36
 • 37. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (1) LAGUMANG PAGSUSULIT SA M U S I C– V ikalawang markahan Pangalan: ____________________________________ Iskor: _____________ Baytang: _____________________________________ Petsa: _____________ I. Panuto : Kilalanin ang mga hulwarang himig. Isulat kung ito ay A. pataas / pababa na pahakbang, B. pataas/pababa na palaktaw at C. pantay na iskor. 1. 2. 3. 4. 5. II. Lumikha ng mga hulwarang himig. 6. 7. 8. pataas na pahakbang pantay na iskor pababa na palaktaw 9. 10. pababa na pahakbang pataas na palaktaw III. Tukuyin ang iba’t ibang pagitan ng tono. ( Isulat ang una, ikalawa, ikatlo, ikaapat, ikalima, ikaanim, ikapito, ikawalo ) 11. 12. 13. 14. 15. PaGe - 37
 • 38. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net 16. 17. 18. IV. Nasa anong so-fa silaba ito? ( do, re, mi, fa, so, la, ti, do ) 19. 20. 21. 22. ___________ ___________ ___________ _____________ 23. 24. 25. 26. ___________ __________ __________ ____________ V. Kilalanin at iguhit ang sumusunod na simbolo 27. f-Clef ____________________ 28. Sharp ____________________ 29. Flat ______________________ 30. Natural __________________ VI. Iguhit sa F clef staff ang mga sumusunod na pitch name. Gumamit ng whole note upang isalarawan ito. 31. F A C E 35. ACED34. F A D E 33. BAG32. CAGE PaGe - 38
 • 39. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net VII. Sa pamamagitan ng pagguhit ng mga whole note, ilarawan sa F-Clef staff ang mga sumusunod na pitch name. 36. D 37. E 38. A 39. F 40. G 41. B I. Tukuyin ang mga sumusunod na musical symbols. 42. 43. 44. 45. 46. __________ __________ __________ __________ __________ PaGe - 39
 • 40. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (1) LAGUMANG PAGSUSULIT SA PHYSICAL EDUCATION – V ikalawang markahan Pangalan: ____________________________________ Iskor: _____________ Baytang: _____________________________________ Petsa: _____________ I. Basahin ang bawat pangungusap sa bawat bilang at bilugan ang wastong sagot. 1. Nakatutulong ito upang mapanatiling malakas at malusog ang pangangatawan ng mga batang Pilipino A. Physical Activity Pyramid Guide B. Teacher’s Guide C. Learner’s Guide 2. Ilang antas ang kabilang sa Physical Activity Pyramid Guide? A. isa B. dalawa C. tatlo D. apat II. Pagmasdan ang pyramid guide. 3. Ano ang pinahihiwatig ng unang antas? A. gawaing makapagpapabilis ng tibok ng puso gaya ng pagbibisikleta,pagbabasketbol, pagtakbo at iba pa. B. gawaing nararapat gawin ng 2-3 beses na rekumendadong gawin. C. gawaing nirerekumenda na mas madalas gawin o araw araw na gawain sapagkat ito’y makatutulong sa iyong katawan. D. gawaing nararapat lamang gawin ng 1 beses sa isang Linggo. 4. Ano ang pinahihiwatig ng ikalawang antas? A. gawaing makapagpapabilis ng tibok ng puso gaya ng pagbibisikleta,pagbabasketbol, pagtakbo at iba pa B. gawaing nararapat gawin ng 2-3 beses na rekumendadong gawin C. gawaing nirerekumenda na mas madalas gawin o araw araw na gawain sapagkat ito’y makatutulong sa iyong katawan D. gawaing nararapat lamang gawin ng 1 beses sa isang Linggo. 5. Ano ang pinahihiwatig ng ikatlong antas? A. gawaing makapagpapabilis ng tibok ng puso gaya ng pagbibisikleta,pagbabasketbol, pagtakbo at iba pa B. gawaing nararapat gawin ng 2-3 beses na rekumendadong gawin C. gawaing nirerekumenda na mas madalas gawin o araw araw na gawain sapagkat ito’y makatutulong sa iyong katawan D. gawaing nararapat lamang gawin ng 1 beses sa isang Linggo. PaGe - 40
 • 41. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net 6. Ano ang pinahihiwatig ng pinakamataas na antas? A. gawaing makapagpapabilis ng tibok ng puso gaya ng pagbibisikleta,pagbabasketbol, pagtakbo at iba pa B. gawaing nararapat gawin ng 2-3 beses na rekumendadong gawin C. gawaing nirerekumenda na mas madalas gawin o araw araw na gawain sapagkat ito’y makatutulong sa iyong katawan D. gawaing nararapat lamang gawin ng 1 beses sa isang Linggo 7. Bakit rekomendado lamang ang isang Lingggo. A. dahil mabilis itong matapos B. dahil ito at hindi nangangailangang matinding paggalaw C. Dahil mahirap itong gawin D. dahil maraming mga tutulong sa iyo na gawin ito 8. Ano pang mga gawain ang pwede momg idagdag sa mga gawaing dapat na nasa activity pyramid guide? A. pagsusugal B. pagpapayaman ng mentalidad C. pakikipag-away D. pagtsismis 9. Ano ang mga dapat isaalang-alang sa mga gawain sa pyramid guide? A. gaano mo kadalas gagawin ang bawat Gawain C. mamahaling pagkain B. perang gugugulin D. modernong kagamitan 10. Maaari bang magdagdag ng mga gawaing gagawin sa araw- araw? A. Oo B. Hindi na. C. Maari D. Hindi sa lahat ng oras. III. Tukuyin kung ang mga gawain sa ibaba ay nakatutulong upang maging aktibo, alerto at malusog ang isang tao. Isulat sa sagutang papel ang A kung Oo at B kung Hindi. ______ 11. Panonood ng telebisyon ______ 12. Pagbibisikleta ______ 13. Paggamit ng elevator sa halip na hagdanan ______ 14. Pagkain ng junk foods ______ 15. Paglalakad ______ 16. Pagkain ng gulay at prutas ______ 17. Paglalaro ng video games ______ 18. Pakikilahok sa mga gawaing pang-isports ______ 19. Pagsasayaw ______ 20. Pag-eehersisyo IV. TAMA o MALI ______ 21. Ang pagtulak o paghila ng mabigat na bagay ay ilan sa mga gawaing nagdudulot ng lakas ng kalamnan. ______ 22. Kapag ang isang tao ay hindi makatagal sa pagdadala o pagbubuhat ng isang bagay sya ay may tatag ng kalamnan. ______ 23. Ang pag-iingat at pagiging masaya sa mga gawaing ginagawa sa araw- araw ay mainam na gawain. ______ 24. Ang pagsunod sa Physical Activity Pyramid Guide para sa Batang Pilipino ay nakabubuti para sa kalusugan ng ating katawan. ______ 25. Ang lakas ng kalamnan ay pagtataglay ng kakayahang makahila o makatulak ng mabigat na bagay o pwersa. III. Tukuyin ang mga sumusunod na larawan kung ito ay nagpapakita ng tatag ng kalamnan o lakas ng kalamnan. 26. 27. 28. PaGe - 41