Successfully reported this slideshow.

K TO 12 GRADE 2 Ikalawang Markahang Pagsusulit

82,573 views

Published on

This is my daughter's compilation of 2nd periodical exams for grade 2

Published in: Education
 • how to print??
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • paano po ba pag download
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Mam pashare po. Malaki po ang maitutulong nito sa akin at sa mga kasamahan kong grade 2 teachers. God bless po.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • salamat po
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • pwede po aq makidownload ng periodical test grade two
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

K TO 12 GRADE 2 Ikalawang Markahang Pagsusulit

 1. 1. SECOND PERIODICAL TEST IN ENGLISH - Grade Two SY: 2013 – 2014 NAME: ___________________ GRADE/SEC: _________ DATE: __________ I. GENERAL DIRECTION: Read each sentence carefully. Write letter of the correct answer on the provided space. A. Speech: Choose the word that has the same vowel sound as the underlined word. ______ 1. make A. bone B. boom C. bake D. been ______ 2. pine A. mine B. mane C. moon D. moan ______ 3. cone A. cane B. tone C. roam D. coon ______ 4. loot A. tool B. rain C. note D. lane ______ 5. pale A. cane B. tone C. roam D. coon B. Read each sentence carefully and choose the letter of the correct answer. ______ 6. Which of the following word has the same beginning sound as the word brown? A. cream B. groom C. frown D. break ______ 7. Which of the following word has the same ending sound as the word drag? A. brag B. mark C. swan D. free ______ 8. What is the beginning sound of the word “nine”? A. /p/ B. /r/ C. /m/ D. /n/ ______ 9. What is the ending sound of the word “river”? A. /p/ B. /r/ C. /m/ D. /n/ 1
 2. 2. C. Read the rhyme inside the box then answer the questions that follow. A cat and a mouse full of glee, Started dancing one, two, three They danced in the daytime, They danced in the night, They did not mind if it is dark or bright. ______ 10. Which word rhymes with glee? A. time B. mouse C. three D. cat ______ 11. Which word rhymes with night? A. bright B. dancing C. dark D. mind ______ 12. Which of the following word pairs rhyme? A. lean – fat B. them – they C. say – play D. clean – tidy ______ 13. Which of the following word pairs does not rhyme? A. gay – may B. small – little C. free – tree D. big – pig ______ 14. Which word rhymes with like? A. look B. bike C. dark D. life ______ 15. Which word rhymes with make? A. main B. same C. lake D. line II. Reading Comprehension: Read the story carefully and answer the questions that follow. Miss de Leon was reading a letter. After reading it, she said “Children, Cielo is absent today. She’s in the hospital. She will be in the hospital for a few days. I’m sure you would like to do something for Cielo.” ______ 16. Who is in the hospital? A. Maria B. Miss de Leon C. Cristy D. Cielo ______ 17. How long will she be in the hospital? A. one day B. a few days C. a month D. a year 2
 3. 3. ______ 18. Why is Cielo in the hospital? A. It is her birthday. C. She is in vacation. B. She is sick. D. She is lonely. ______ 19. Who do you think wrote the letter Miss de Leon read? A. Cielo C. Miss de Leon B. Cielo’s mother D. the principal ______ 20. What do you think Cielo’s classmates will do? A. They will wait for Cielo in school. B. They will visit Cielo in the hospital. C. They will buy Cielo a new bag. D. They will greet Cielo a happy birthday. ______ 21. How do you think the story will end? A. Cielo stayed in the hospital for a year. B. Cielo will never get well. C. Cielo will get well and go back to school. D. Cielo will go to another school. ______ 22. Which element of the story is “ Cielo, Miss de Leon, Children” classified? A. ending B. character C. setting D. solution ______ 23. Which of the following tells the setting of the story? A. Miss de Leon B. letter C. children D. school ______ 24. Jason ate lots of candies and chocolates. What is likely to happen to him? A. He will have white teeth. C. He will have a stomachache. B. He will have a wonderful smile. D. He will sleep well. ______ 25. Peter failed in his exam. What is the reason for this? A. Because he studied well for the exam. B. Because he did not studied for the exam. C. Because he is a friendly boy. D. Because he likes his classmates. ______ 26. Which of the following word pairs have the same meaning? A. pretty – happy C. clean – dirty B. neat – tidy D. fast – slow 3
 4. 4. ______ 27. Which of the following word pairs have the same meaning? A. clean – neat C. pretty – ugly B. soft – hard D. dirty – clean ______ 28. Which of the following word pairs have not the same meaning? A. big – huge C. small - tiny B. silent – quiet D. big – small ______ 29. Which of the following word pairs have not the same meaning? A. near – far C. pretty – beautiful B. plenty – many D. large – huge ______ 30. Which of the following word pairs have the same meaning? A. long – short C. neat – dirty B. many – few D. weak – ill III. Grammar: A. Read the sentence inside the boxes and answer the questions that follow. Lisa reads a story every morning. ______ 31. Who reads every morning? A. Lisa B. story C. reads D. every morning ______ 32. What part of the sentence tells the action verb? A. Lisa B. story C. reads D. every morning ______ 33. What time indicator tells when the action is done? A. Lisa B. story C. reads D. every morning Father ______ the yard last Sunday. ______ 34. What form of the action verb will complete the sentence? A. clean B. cleans C. cleaned D. cleaning ______ 35. What time indicator tells when the action is done? A. Father B. yard C. last Sunday D. cleaned ______ 36. What is the tense of the action verb in the given sentence? A. past B. present C. future D. present progressive 4
 5. 5. B. Complete the sentences with missing verbs. ______ 37. Luisa ______ a good student. A. is B. are C. were D. have ______ 38. The students ______ inside the library. A. were B. have C. are D. is ______ 39. The boys ______ the school yard right now. A. is clean B. is cleaning C. are cleaning D. are cleaned ______ 40. Elena ______ a letter to her cousin last week. A. write B. wrote C. writing D. writes ______ 41. Mother ______ a cake for us right now. A. is baking B. bakes C. are baking D. baked ______ 42. My sister ______ our dirty clothes every Sunday. A. wash B. washed C. washes D. washing ______ 43. I ______ a Grade two student. A. is B. are C. were D. am C. Choose the word that does not belong to the group. ______ 44. A. rambutan B. malunggay C. lansones D. saging ______ 45. A. sando B. t-shirt C. socks D. bag ______ 46. A. shoes B. pencil C. books D. paper ______ 47. A. rose B. sampaguita C. narra D.gumamela D. Name the picture. Choose the letter of the correct answer. ______ 48. A. tree 49. A.see 50. A. bee B. bee B. knee B. knee C. see C. tree C. see D. free D. bee D. tree 5
 6. 6. IKALAWANG MARKAHAN PAGSUSULIT SA FILIPINO - Grade Two SY: 2013 – 2014 PANGALAN: ___________________ BAITANG: _______ PETSA: __________ I. Piliin ang titik ng mensahe ng mga sumusunod na pahayag. _____ 1. Hindi ko kinakalimutan ang nagtungo sa simbahan tuwing araw ng Linggo. A. madasalin B. magpapasalamat sa Diyos C. mabait _____ 2. Mahilig akong kumain ng gulay, maaga akong natutulog at maaga akong gumigising. A. Ako ay malusog. B. Ako ay sakitin. C. Ako ay tamad. _____ 3. Ang mag-anak na Delfin ay naglilinis ng bahay at bakuran tuwing walang pasok. Masarap ang inilulutong ulam ni nanay, at sama-sama silang kumakain. A. Mahirap ang kanilang pamilya. C. Masaya ang pamilya ni B. Mahigpit na ama si Delfin. Mang Delfin. _____ 4. kapag may natira akong baong pera. inihuhulog ko ito sa aking alkansiya. A. masinop B. matipid C. kuripot _____ 5. Maaga akong pumapasok sa paaralan. Nagwawalis na ako at inaayos ang mga upuan. A. masipag mag-aral B. matulungin C. mabait II. A. Isulat sa patlang ang MS kung magkasingkahulugan at MK kung magkasalungat ang pares na mga salita. _____ 6. Mataas – mababa _____ 7. Tahimik – payapa 6
 7. 7. _____ 8. Tulak – hila _____ 9. Sigaw – Hiyaw _____ 10. Maulan – maaraw B. Bilugan ang salitang may kambal-katinig sa pangungusap. 11. Uso ang trangkaso dahil sa pagbabago ng panahon. 12. Mawawala daw ang daloy ng elektrisidad mamayang hapon. 13. Nagrali ang mga mamamayan koontra dengue. 14. Hinipan ang trumpeta sa pag-uumpisa ng palaro. 15. Tren ang sasakyan namin patungong Bicol. C. Lagyan ng tsek (✓) kung nararapat ang karanasan batay sa pagtulong sa kapwa at ekis (✗) kung hindi. _____ 16. Pinapanood ko ang matandang tumatawid sa daan. _____ 17. Ako ang magtataob ng pinggan, samantalang ang ate ko ang naghuhugas. _____ 18. Nagliligpit ako ng aking pinggan. _____ 19. Tumutulong ako sa paglilinis ng silid-aralan. _____ 20. Ako ang tagatiklop ng sinampay. III. Basahin mabuti ang bawat aytem. Piliin ang tamang sagot at isulat lamang ang titik nito. _____ 21. Kausap ni Luis si Cris. Sabi niya, _____ ba ang bago naming kamag- aral? A. ako B. siya C. ikaw D. kami _____ 22. Kausap ni Bb. Reyes ang mga bata na kaharap niya. Sabi niya, _____ ay bibigyan ko ngayon ng matataas na marka. A. siya B. Si C. Sila D. kayo _____ 23. Kilala ko si Aling Luisa. _____ ay nanay ni Carlo. A. Sila B. Siya C. Kami D. Si _____ 24. Magkakapatid sina Marla, Ernie at Nita. _____ ay matatalino. A. Kami B. Siya C. Tayo D. Sila _____ 25. Hawak ni Mila ang kanyang payong. Sabi niya _____ ay aking payong. A. ito B. iyan C. iyon D. doon 7
 8. 8. _____ 26. Nakatira si Ben sa bahay na ito. _____ siya maaring dalawin. A. Dito B. Doon C. Diyan D. Sa likod _____ 27. _____ kuya at ate ay magkasamang nagsisimba kung araw ng Linggo. A. Si B. Sina C. Sila D. Mga _____ 28. Sila ay sumakay sa kalabaw. Ang salitang kilos ay __________. A. kalabaw B. sumakay C. Sa D. Sila _____ 29. Ang mga bata ay naglalaro sa palaruan. Ang salitang kilos ay: A. naglalaro B. mga bata C. Ang D. palaruan _____ 30. Pagmasdan ang larawan. Ano ang ginagawa ng bata? A. sumasayaw B. Nagsusulat B. umiiyak C. tumatawa _____ 31. Alin ang pangungusap na nagsasabi ng kilos na ipinapakita sa larawan? A. Siya ay naglalaro ng aklat. B. Siya ay nag gugunting ng aklat. C. Siya ay naglalagay ng takip ng aklat. D. Siya ay nagbabasa ang aklat. _____ 32. Alin ang salitang nabubuo kapag pinalitan ang unang pantig sa salitang (lakas)? A. Lakad B. Wakas C. Lata D. Labas _____ 33. Alin ang maaring ipalit sa pantig na pa sa salitang panga upang makabuo ng ibang salita? A. tu B. ku C. bu D. gu _____ 34. Ito ay kilalang salita sa loob ng salitang pamasko. A. masko B. pamas C. ama D. asko _____ 35. Alin sa mga sumusunod ang mga salitang tambalan? A. mag-anak B. bahaghari C. pangyayari D. kabutihan _____ 36. Alin ang salitang tambalan? A. pawid B. bahay-kubo C. kisame D. kuwarto _____ 37. Alin sa mga sumusunod ang magkakaugnay? A. kalabaw, pinto, bintana C. mangga, bayabas, pinya B. papel, lapis, kutsara D. tinapay, papel, lapis _____ 38. Alin sa mga sumusunod na salita ang mauuna kapag inayos na pa-alpabeto? A. sisiw B. payong C. walis D. lapis 8
 9. 9. _____ 39. Alin sa mga sumusunod na salita ang may diptonggo? A. sabaw B. ulap C. tilapia D. bukid _____ 40. Alin sa mga sumusunod ang nakaayos ng pa-alpabeto? A. mangga B. mangga C. ulap D. puno tilapia puno tilapia tilapia puno tilapia puno ulap ulap ulap mangga mangga IV. Isulat sa sagutang papel ang mga panghalip pananong na ginamit sa pangungusap. __________ 41. Sino ang kasabay mo pagpasok sa paaralan? __________ 42. Kanino ka nagpaalam kapag aalis ng bahay? __________ 43. Ilan ang mga kamag-aral mo? __________ 44. Ano ang baon mo araw-araw? __________ 45. Saan ka mag-aaral? V. Basahin ang mga pangungusap. Isulat ang titik ng wastong sagot ayon sa pagkakasunod-sunod na pangyayari tungkol sa Wastong Pamamaraan ng paghahanda ng Pagkain. A. Bumili siya ng gulay, manok at prutas. B. Ninuto at inihanda niya ang kanyang pinamili. C. Pumunta ang nanay sa palengke. D. Masaya kaming kumain magkakapatid. _____ 46. _____ 47. _____ 48. _____ 49 50. Isulat ang buo mong pangalan ng kabit-kabit. 9
 10. 10. IKALAWANG MARKAHAN PAGSUSULIT SA MTB - Grade Two SY: 2013 – 2014 PANGALAN: ___________________ BAITANG: _______ PETSA: __________ I. Basahin nang mabuti ang maikling kuwento. Isulat ang letra ng wastong sagot sa sagutang papel. “Berto, pagkatapos ng iyong gawain ay iligpit mo ang iyong mga kalat. Pakitapon na rin ang ating basura sa may tapunan sa labas,” bilin ni Nanay Imay kay Berto. Isang hapon, nagulat si Berto nang mapansin niyang puro basura ang paligid ng kanilang bahay. Nangangamoy na rin ang mga ito. Maya-maya pa ay biglang bumuhos ang ulan. Hindi naman ito malakas subalit mabilis tumaas anf tubig. Diring – diri siya sa mga naglutang na basura. Sumigaw siya ng saklolo sa kanyang nanay. “Berto, gising! Bakit ka sumisigaw?” tanong ni Nanay Imay kay Berlo habang ginigising niya it. Simula noon, ang mga basura sa kanilang bahay ay itinatapon na niya sa tamang basurahan. Hindi rin siya nagkakalat. 1. Sino-sino ang mga tauhan sa kuwento? A. Beting at Berto B. Berto at Nanay Berta C. Berto at Nanay Imay 2. Saan ang tagpuan o naganap ang kuwento? A. Sa paaralan B. Sa simbahan C. Sa bahay 3. Ano ang bilin ni Nanay Imay kay Berto? A. Iligpit ang kanyang kalat at itapon ang basura sa tapunan B. Iligpit ang kaniyang higaan C. Iligpit ang kaniyang pinagkainan 4. Anong aral ang natutunan ni Berto? A. maging pala aral B. maging palakaibigan C. maging masunurin at malinis 10
 11. 11. 5. Aling pangungusap ang may salitang kilos na naganap na? A. Sumisigaw siya ng saklolo. B. Sumigaw siya ng saklolo. C. Sisigaw siya ng saklolo 6. Ano ang tawag sa mabilis na pagtaas ng tubig sa daan? A. pagbara B. pagbaha C. pagguho 7. Alin ang wastong pagkabaybay ng salitang nangangamoy? A. na-nga-nga-moy B. nanga-nga-moy C. na-nga-ngam-oy 8. Itapon ang basura sa tamang basurahan. A. tama B. mali C. siguro 9. Alin ang tamang pagkakapantig ng salitang magpahinga? A. mag-pahinga B. mag-pa-hi-nga C. magpa-hinga 10. Ilang pantig ang salitang basurahan? A. 5 B. 4 C. 3 II. Piliin at isulat ang tamang salitang kilos na nasa loob ng panklong. 11. ( Nagdadala, Magdadala) po ba kayo ng damit sa patahian mamaya? 12. Kanina (naglinis, naglilinis) ng kotse si Ben. 13. (Nagpapahinga, Nagpahinga) ang tatay ngayon. 14. Hindi (nagturo, magtuturo) sa paaralan si Bb. Luna kahapon. 15. (Magsisimula, Nagsisimula) ang pag-aayos ng bahay nila bukas. 16. Ang babae ay (nagbilang, nagbibilang) ng pera. 17. Si Efren ay ( nagtanim, nagtatanim) ng puno kanina. 18. (Naglaro, Maglalaro) ba tayo sa Sabado? 11
 12. 12. 19. (Nagtitinda, Magtinda) si Aling Mina sa palengke. 20. ( Namitas, Namimitas) ako ng mangga kahapon. III. Piliin ang salitang may kambal-katinig. Isulat ang titik lamang. 21. A. basa B. gripo C. mesa 22. A. klase B. lapis C. papel 23. A. balat B. bulaklak C. bloke 24. A. panyo B. damit C. dragon 25. A. silya B. groto C. kalan IV. Basahin ang mga pangungusap. Isulat ang angkop na salitang pananong sa bawat salitang may salungguhit. 26. Nangisda si Mang Leon sa ilog. ______ nangisda si Mang Leon? 27. Kakaunti na ang isda sa palengke. ______ ang isda sa palengke? 28. Lima kami pupunta sa simbahan. ______ kaming pupunta sa simbahan? 29. Magdadala kami ng mga lumang damit sa paaralan. ______ ang dadalhin namin? 30. Manghihiram si Dhana ng lapis kay Kiara. ______ manghihiram ng lapis si Dhana? V. Piliin at bilugan ang tamang titik ng mga salitang naglalarawan. 31. A. tumalon B. matigas C. kumanta 32. A. tahimik B. nagbasa C. uminom 33. A. sumayaw B. malamig C. nagsulat 34. A. nagluto B. naglaro C. mabait 12
 13. 13. 35. A. madilim B. umupo C. nagpunas 36. A. tumakbo B. matalino C. naglakad 37. A. maliit B. nagtatanim C. naglilinis 38. A. lumipad B. malaki C. natutulog 39. A. naliligo B. naglalaro C. mataba 40. A. maganda B. naglalaba C. nagtuturo VI. Ayusin ang maikling kuwento ayon sa pagkakasunod-sunod. lagyan ng bilang 1 hanggang 5. ______ 41. May dumaang tricycle lulan ang iba pang mag-aaral. ______ 42. Napansin nilang maitim na ang usok na ibinubuga ng tambutso nito. ______ 43. Nag-aabang ng sasakyan sina Rosa at Nora sa harap ng kanilang paaralan. ______ 44. at tinakip sa kanilang ilong. ______ 45. Dali-daling kinuha nina Rosa at Nora ang kanilang panyo. VII. Pagbabaybay. Ididkta ng guro. 46. _________________________ 47. _________________________ 48. _________________________ 49. _________________________ 50. _________________________ 13
 14. 14. IKALAWANG MARKAHAN PAGSUSULIT SA ESP - Grade Two SY: 2013 – 2014 PANGALAN: ___________________ BAITANG: _______ PETSA: __________ I. Iguhit ang puso ♡ kung ang sinasaad na ugali ay dapat gawain at Δ kung hindi. ______ 1. Hindi ko pinapansin ang mga batang may kapansanan. ______ 2. Hindi ko tinatawanan ang batang nakita kong nadulas. ______ 3. Nagsasabi ako palagi ng “po” at “opo” sa mga nakakausap ko. ______ 4. Kapag marami akong baon ay ibinabahagi ko ito sa kaklase kong walang baon. ______ 5. Magmamalaki ako dahil alam kong mas matalino ako sa kanila. ______ 6. Tinutulungan ko ang kaklase kong may kapansanan. ______ 7. Sinisigawan ko ang aming kasambahay o katulong. ______ 8. Nakikipagtulakan ako sa pagpila kung oras ng reses. ______ 9. Pinagtatawanan ko ang batang lansangan. ______ 10. Tinitigan ko ng masama ang guro ko kapag pinagsasabihan ako ng guro namin. II. Basahing mabuti ang bawat sitwasyon. Isulat sa patlang ang titik ng tamang sagot. ______ 11. Nakasalubong mo ang isang ale, hinahanap ang kalye Buenas Aires. Ano ang gagawin mo? A. Hindi ko siya papansinin. B. Ayan oh! Di mo ba nakikita ang kalye na yan? C. Magpapatuloy lang ako sa paglalakad. D. Sasamahan ko siya sa hinahanap niyang kalye. ______ 12. Hindi ka nakapasok dahil maysakit ka, dinalaw ka ng mga kaibigan mo sa bahay ninyo. Anong mabuting ugali ang ipinakita ng iyong mga kaklase? 14
 15. 15. A. matapat C. maalalahanin B. magalang D. masunurin ______ 13. Nagsisikap ka sa pag-aaral mo, gumagawa ka ng takdang aralin at nag-aaral ka kahit walang pagsusulit. Ikaw ay______? A. masipag C. masayahin B. malikhain D. malinis ______ 14. Si Trishia ay nakapulot ng bagong lapis sa dinadaanan niya. A. Tinago niya kaagad sa bag. B. Tinapon niya sa basurahan. C. Binigay niya sa guro niya para maisauli sa may-ari. D. Ibibigay niya sa kapatid niya. ______ 15. May batang katutubo na lumipat sa inyong paaralan. naging kaklase mo ito. Ano ang dapat mong gawin? A. Pagtatawanan ko siya dahil kakaiba siya. B. Hindi ko siya papansinin. C. Kakaibiganin ko siya. D. Susungitan ko siya. ______ 16. Nakakita ka ng nanlilimos sa daan habang naglalakd kayo ng nanay mo. Ano ang gagawin mo? A. Umalis ka nga sa dinadaanan ko! Ang dungis mo! B. May dala akong pagkain. Ibibigay ko na lamang sa kanya. C. Iirapan ko siya. D. Hindi ko papansinin. ______ 17. Nabali mo ang lapis na hiniram mo sa kaklase mo. Ano ang gagawin mo? A. Itatapon ko na lang ito. B. Hindi ko isasauli sa kanya. C. Ilalagay ko sa bag niya para di niya mahalata. D. Tatasahan ko na lang ito bago ko isauli. 15
 16. 16. ______ 18. Inuubo ang kaklase mo at nakaharap siya sa iyo. Ano ang gagawin mo? A. Lumabas ka nga muna! B. Tumalikod ka nga! C. Aalis na lang ako. D. Sasabihin ko sa kanya na magtakip ng bibig kapag umuubo siya. ______ 19. Sinabi ng guro ninyo na masama ang pakiramdam niya. A. Mag-iingay pa rin kami. B. Pagkakataon ko na para magsiga-sigahan sa klase. C. Sasabihin ko sa kaklase ko na tatakas kami. D. Sasabihin ko sa mga kaklase ko na kuwag na magpasaway. ______ 20. Pinabaunan ka ng nanay mo ng sandwich, di mo nagustuhan ang palaman nito. Ano ang gagawin mo? A. Ibibigay ko na lang sa kaklase ko. B. Itatapon ko sa basurahan. C. Bibili na lang ako sa tray may pera naman ako. D. Kakainin ko pa rin dahil ginawa ni nanay yon. III. A. Pagtapatin. Basahin ang mga sitwasyon sa hanay A. Piliin ang katumbas na magagalang na pananalita sa hanay B. Isulat ang letra ng tamang sagot sa guhit bago ang numero. Hanay A Hanay B ______ 21. Isang umaga, nakasalubong mo A. “Paalam na po, mahal ang iyong guro. naming guro.” ______ 22. Kinamusta ka ng kaibigan ng iyong nanay minsang magkita B. “Magandang umaga po.” kayo sa daan. ______ 23. Tapos na ang iyong klase at C. “Mabuti po.” lalabas na ng silid-aralan ang guro. ______ 24. Paalis na ang iyong tatay patungo D. “Magandang tanghali po.” sa trabaho. 16
 17. 17. ______ 25. Isang tanghali, nakita mo si Ginang E. “Mag-iingat po kayo.” Luna, ang nanay ng iyong kaklase. F. “Maraming salamat po.” B. Isulat kung Tama o Mali ang mga pag-uugali na sinasabi sa bawat pangungusap. ______ 26. Ang “po” at “opo” ay ginagamit ko sa pakikipag-usap sa mga nakakatanda sa akin. ______ 27. Ako ay batang magalang kaya pasigaw akong makikipag-usap sa aming tahanan. ______ 28. Tinatanggap ko ang paumanhin ng aking kaklase kapag nasira niya ang laruan ko. ______ 29. Madalas kong sinasabi ang “Maraming Salamat” sa mga taong nagbibigay ng tulong o anumang bagay sakin. ______ 30. Sinasabi ko ang salitang “Paalam” sa aking mga magulang bago ako umalis ng bahay. ______ 31. Nakikipagtulakan ako sa pagpasok sa gate ng aming paaralan. ______ 32. Ginagaya ko ang pagsasalita ng kaklase kong may kapansanan sa pagsasalita. ______ 33. Pasigaw akong sumasagot sa talakayan sa klase. ______ 34. Tinatawanan ko ang aking kaklase kapag mali ang sagot niya. ______ 35. Itinataas ko ang aking kamay kung nais kong sumagot sa talakayan. IV. Iguhit ang bituin ☆kung nagsasaad ng pagiging matulungin at buwan ☾ kung hindi. ______ 36. Si Carl ay tumutulong sa paghuhugas ng pinggan pagdating niya mula sa paaralan. ______ 37. Nililinis nina Gab at Ej ang kanilang kwarto. ______ 38. Nagtatago si Pia sa loob ng silid-aralan habang naglilinis ang kanyang mga kaklase sa labas. ______ 39. Tinutulungan ni Yuna ang matanda sa kanyang pagtawid. ______ 40. Ipinagdala ni Isabel ng mga gamit ang kanyang guro. 17
 18. 18. IKALAWANG MARKAHAN PAGSUSULIT SA ARALING PANLIPUNAN - Grade Two SY: 2013 – 2014 PANGALAN: ___________________ BAITANG: _______ PETSA: __________ PANUTO: Pag-aralan ang mapa. Tukuyin ang lokasyon ng mahahalagang lugar o estruktura na nakikita sa mapa. Isulat kung ito ay Hilaga, Timog, Kanluran, Silangan, Hilagang Silangan o Timog Kanluran. 1. Paaralan - ________________________ 4. Ospital - _________________ 2. Karagatan - _______________________ 5. Simbahan - ______________ 3. himpian ng Pulis - _________________ 18
 19. 19. PANUTO:Kilalanin ang mga nayong lupa at anyong tubig na nakalarawan. Isulat ang sagot sa patlang. (2pts) 6. _________________ 7. _________________ 8. _________________ 9. _________________ 10. _________________ Panuto: Pag-aralan ang mapa. Sagutin ang tanong. Isulat sa patlang ang sagot. 19
 20. 20. Ano-anong anyong lupa at tubig ang nasa larawan. 11. Hilaga - ____________________________ 12. Timog - ____________________________ 13. Kanluran - __________________________ 14. Silangan - ___________________________ PANUTO: Piliin ang titik ng tamang sagot. Bilugan ang tamang sagot. 15. Hindi nakapasok sa paaralan ang batang si Karla. Baha sa kanilang lugar. Maraming gumuhong lupa sa kanilang daraanan. Anong uri ng panahon ang kanilang nararanasan? A. tag-init B. tag-araw C. tag-ulan D. tagtuyot 16. Ang pagpuputol ng mga puno at pagmimina sa kagubatan ay sanhi ng pagkaroon ng _______? A. ulan B. baha C. lindol D. bagyo 17. Alin sa sumusunod ang mangyayari kung hindi maayos ang linya ng kuryente sa bahay at iba pang gusali? A. ulan B. lindol C. sunog D. bagyo 18. Maaliwalas ang paligid sa komunidad nina Ramon. Maraming bata ang naglalaro. Ang mga magsasaka ay nagbibilad ng palay. Anong uri ng panahon ang nararanasan nila? A. taglamig B. tag-init C. tag-ulan D. tagtuyot 20
 21. 21. D O L L I N A H A B G S O U N A B Y O G PANUTO: Ayusin ang mga letra sa loob ng bahay. Isulat ang nabuong salita sa patlang. 19. 20. 21. 22. __________ __________ ___________ ___________ PANUTO: Anong pagdiriwang na rinutukoy sa hanay A. Piliin ang titik ng tamang sagot sa Hanay B. ______ 23. Enero 1 A. Araw ng Kagitingan ______ 24. Mayo 1 B. Araw ng mga Bayani ______ 25. Hunyo 12 C. Araw ng mga Manggagawa ______ 26. Abril 9 D. Araw ng Kalayaan ______ 27. Agosto 29 E. Bagong Taon PANUTO: Isulat ang TAMA kung wasto ang isinasaad ng pangungusap at MALI kung hindi. ______ 28. Ang talon ng Pagsanjan ay isa sa mga anyong tubig ng bansa. ______ 29. Ang Karagatan ay nag-iisamg anyong lupa sa Pilipinas. ______ 30. Ang Bantayog ni Gat. Jose Rizal ay matatagpuan sa Maynila. ______ 31. Karagatan ang pinakamalawak na anyong tubig sa mundo. 21
 22. 22. PANUTO. Isulat ang NOON o NGAYON ayon sa sinasabi ng bawat kalagayan nagaganap sa isang komunidad. ______ 32. Bangkang de sagwan ang kanilang ginagamit na sasakyan. ______ 33. Makabago at sunod sa uso ang kanilang kasuotan. ______ 34. Marami ang nakapag-aral at nakatapos ng kolehiyo. ______ 35. Kuryente na ang ginagamit sa ilaw, paglaba, pamamalantsa at pagluluto. PANUTO: Basahin ang pangalan ng mga bagay na makikita sa isang komunidad. Bilugan ang mga bagay na nananatili o hindi nagbabago. 37 – 40. pangalan gusali manika bola tulay pagkain 22
 23. 23. IKALAWANG MARKAHAN PAGSUSULIT SA MATHEMATICS - Grade Two SY: 2013 – 2014 PANGALAN: ___________________ BAITANG: _______ PETSA: __________ I. Isulat ang titik ng tamang sagot. ______ 1. Ang multiplication ay isang repeated ______. A. Sum B. Addition C. Subtraction D. Division ______ 2. Alin ang multiplier sa 3 x 8 = 24? A. 3 B. 8 C. 24 D. 18 ______ 3. Ano ang tawag sa sagot sa multiplication? A. Sum B. Difference C. Product D. Quotient ______ 4. Ang division ay kabaligtaran ng ______. A. Multiplication C. Subtraction B. Addition D. Quotient ______ 5. Ang division ay isang repeated ______. A. Sum C. Suntraction B. Addition D. Multiplication ______ 6. Alin ang dividend sa 24 ÷ 6 = 4? A. 4 B. 6 C. 24 D. 2 ______ 7. 5 + 5 + 5 + 5 ay katumbas ng ______. A. 3 x 5 B. 4 x 5 C. 5 x 4 D. 2 x 5 ______ 8. Ano ang repeated addition ng 5 x 8? A. 5 + 5 + 5 + 5 + 5 C. 8 + 8 + 8 B. 8 + 8 + 8 + 8+ 8 D. 5 + 5 + 5 ______ 9. Alin ang nagpapakita ng multiples ng 5 x 3? A. 3, 6, 9, 12, 15 C. 2, 4, 6, 8, 10 B. 5, 10, 15 D. 10, 15, 20 ______ 10. 2 x 6 = 6 x 2, anong property ng multiplication ang ipinakita? A. Commulative property D. Identity property B. Zero property E. One property 23
 24. 24. II. Panuto: Isulat ang multiplication sentence. 11. _________ 12. _________ 13. _________ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 14. 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = ___________ 15. 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = ___________ III. Panuto: Isulat ang tamang sagot sa puwang. 16. 5 x = 45 20. 4 x 9 = 24. x 3 = 9 17. 2 x = 16 21. 3 x 7 = 25. ÷ 4 = 2 18. 28 ÷ = 7 22. 27 ÷ 3 = 19. 40 ÷ = 5 23. 50 ÷ 5 = 26. 27. 28. 29. 24
 25. 25. 30. 31. 32. 33. 34. 35. IV. Panuto: Isulat ang multiplication sentence at product. 36. Limang bag na walang laman. ________________________________________ 37. Apat na sasakyan may 8 sakay bawat isa. _______________________________ 38. Tatlong kuwarto na may 5 mesa bawat isa. ______________________________ 39. Dalawang tray na may sadwiches bawat isa. _____________________________ 40. Limang basket na may 7 mangga bawat isa. _____________________________ V. Panuto: Basahin ang kalagayan. Isulat ang solusyon sa sagot. 41-42. Ang bawat manlalaro ay kailangang uminom ng walong baso ng tubig sa isang araw. Ilang baso ng tubig ang maiinom ng 5 na manlalaro sa isang araw? _____________________________________________________________________ 43-44. Si Jose ay nag-iipon ng ₱ 5.00 araw-araw mula sa kanyang baon. Magkano kaya ang kanyang maiipon sa loob ng 5 araw? _____________________________________________________________________ 45-46. Ang alagang manok ni Roy ay nangingitlog ng 6 sa isang araw. Ilang itlog ang makukuha niya araw-araw kung siya ay may 5 manok? _____________________________________________________________________ 25
 26. 26. 47-48. Si Nanay Rosa ay may ₱ 20.00. Hatiin niya ito sa apat na anak. Magkano ang matatanggap ng bawat isang bata? _____________________________________________________________________ 49-50. Naglalagay si Bea ng 4 na pinggan sa bawat mesa. Kung ang mga pinggan ay 40, ilang mesa ang kanyang nalagyan? _____________________________________________________________________ 26
 27. 27. re mi fa so la do IKALAWANG MARKAHAN PAGSUSULIT SA MAPEH - Grade Two SY: 2013 – 2014 PANGALAN: ___________________ BAITANG: _______ PETSA: __________ MUSIKA A. Panuto: Basahing mabuti at piliin ang titik ng tamang sagot. ______ 1. Ito ay tumutukoy sa tunog na maaring matass, mas mataas, mababa at mas mababa sa isang awit o tugtugin. A. Pitch B. Melody C. Rote song ______ 2. Sa do-re-mi-fa-so, alin ang may pinakamataas na tono? A. mi B. fa C. so ______ 3. Paano mo aawitin ang fa? A. Aawitin ng may pinakamataas na tono. B. Aawitin ng mas mataas ang tono kaysa so. C. Aawitin ng mas mataas ang tono kaysa mi. ______ 4. Paano mo aawitin ang re? A. Aawitin ng may pinakamababang tono. B. Aawitin ng mas mataas ang tono kaysa mi. C. Aawitin ng mas mababa ang tono kaysa mi. ______ 5. Paano mo aawitin ang mi? A. Aawitin ng mas mababang tono kaysa fa. B. Aawitin ng mas mataas ang tono kaysa fa. C. Aawitin ng pinakamataas na tono. 27
 28. 28. B. Panuto: Awitin at iguhit mo ang hugis o contour ng apat na bahagi ng awiting “Stand Up” sa paraang melodic line. Ang unang bahagi ay nasagutan na. “Stand Up” Stand, up, sit, down, 6–7. Sing, clap and sway, happy and gay, 8-9. Clap and sing and sway and play. 10. Sing merrily. ARTS Panuto: Piliin ang letra ng tamang sagot. ______ 11. Ano-anong mga hugis ang bumubuo sa larawan? A. Biluhaba at tatsulok B. Bilog at parisukat C. Biluhaba at parihaba Pag-aralan ang mga sumusunod na larawan A B C D ______ 12. Aling hayop ang may pareha ang tekstura? A. (A at B) B. (B at D) C. (C at D) 28
 29. 29. ______ 13. Aling hayop ang may parehong hugis ang ginamit sa pagbuo ng larawan? A. (A at C) B. (B at C) C. (C at D) ______ 14. Alin sa sumusunod ang makikitang hayop sa bukid? A. kalabaw B. isda C. pating ______ 15. Saan matatagpuan ang pawikan? A. sa dagat B. sa bukid D. ilog II. Panuto: Suriing mabuti ang sumusunod na larawan. lagyan ng ✯kung ito ay nagpapakita ng ritmo at contrast at ☾kung hindi. 16. 17. 18. ______ ______ ______ 19-20. Gamitin ang iba’t ibang linya at hugis upang makabuo ng larawan ng hayop. 29
 30. 30. P.E. Panuto: Basahin ng mabuti ang sumusunod. Piliin ang titik ng tamang sagot. ______ 21. Sa pagtakbo, saang direksyon dapat nakatuon ang mata? A. sa itaas B. sa ibaba C. sa direksyon ng patutunguhan ______ 22. Ang bigat ng katawan habang tumatakbo ay dapat nakasalalat sa A. mga binti B. isang paa C. dalawang tuhod ______ 23. Ano ang tamang posisyon ng siko habang tumatakbo? A. nakaunat B. nakataas C. nakabaluktot ______ 24. Habang tumatakbo ang paa at kamay ay dapat laging A. magkatapat C. nasa magkasalungat B. magkapantay na direksyon ______ 25. Aling bahagi ng paa ang di dapat sumasayad sa lupa habang tumatakbo? A. sakong B. daliri ng paa C. wala sa mga ito ______ 26. Ito ay isinasagawa sa pamamagitan ng pagbaluktot ng tuhod at siko at pag-imbay ng bisig patungo sa likuran at lumundag ng pasulong at bumaba sa lupa ng sabay ang dalawang paa. A. pagtalon B. pagpapadulas C. pagkandirit ______ 27. Ito ay ginagawa sa pamamagitan ng pagsadsad sa lapag ng isang paa at paghili sa paa ng may panimbang ang katawan. A. pagkandirit B. pag-iskape C. pagpapadulas ______ 28. Ito ay isinasagawa na ang bigat ng katawan ay nasa unahang paa samantalang ang isang paa ay nakaunat ng bahagya sa likuran upang maging handa sa pagsisimula ng kilos pasulong. A. pagtalon B. pagtakbo C. pagkandirit ______ 29. Alin ang dapat nating tandaan kapag sumasali sa relay. A. Sarili lamang ang dapat isipin sa paglalaro. B. Ang kooperasyon sa pangkat ay laging dapat panatilihin. C. Ang tuntunin sa paglalaro ng relay ay hindi kinakailangang isaisip lagi. ______ 30. Anong uri ng implements ang kalimitan at mabisang gamitin upang mapaunlad ang kasanayan sa pagsalo. A. hulahop B. laso C. bola 30
 31. 31. B. Panuto: Pagtambalin ang mga panutong nasa Hanay A sa mga larawang nagsasagawa nito na nasa Hanay B. Piliin ang titik ng tamang sagot. HANAY A HANAY B ______ 31. Lumukso ng mataas ______ 32. Itaas ang dalawang kamay ______ 33. Lumakad paharap ng tatlong hakbang ______ 34. Humakbang pakaliwan ng isang hakbang ______ 35. Humakbang pakanan ng isang hakbang HEALTH A. Panuto: Isulat ang T kung tama ang pangungusap at M kung mali. ______ 36. Ang mikrobyo ang sanhi ng sakit. ______ 37. Ang batang kulang sa tulog, ehersisyo, pahinga at masustansiyang pagkain ay malusog. ______ 38. Ang malinis na bata ay ligtas sa sakit. ______ 39. Pumapasok ang mikrobyo sa katawan sa pamamagitan ng maruming kamay. ______ 40. Ang karamdaman ay hadlang sa paglaki ng isang bata. B. Panuto: Piliin ang letra ng tamang sagot. ______ 41. Ano-ano ang kailangan ng batang tulad mo upang maging masigla at malusog? A. magagandang laruan C. maraming pera, sapatos at damit B. masasarap na pagkain D. masustansiyang pagkain, pahinga sapat na tulog at ehersisyo 31
 32. 32. ______ 42. Si Bong ay maghapon kung maglaro sa labas ng bahay. Pag-uwi sa bahay, computer naman ang kanyang tinututukan hanggang hatinggabi. Ano ang mangyayari kay Bong? A. Hahangaan siya ng kanyang mga kalaro. B. Magiging mahusay siyang manlalaro. C. Siya ay manghihina at laging aantukin. D. Magiging masiga siyang bata. ______ 43. Bakit mahalaga na magkaroon ng bakuna ang isang bata? A. Tatangkad siya at magiging matibay ang kaniyang buto. B. Magkakaroon siya ng proteksiyon laban sa sakit. C. Magiging maganda at makinis ang kaniyang kutis. D. Gaganda ang kaniyang boses at magiging mahusay siyang mang-aawit. ______ 44. Alin sa mga sumusunod ang nakahahadlang sa paglaki ng bata? A. masustansiyang pagkain C. wastong tulog at pahinga B. karamdaman D. pagpapabakuna ______ 45. Ano ang maaring mangyari sa mga bata kapag nagkaroon sila ng karamdaman? A. Gaganahan sila sa pagkain B. Lalakas ang kanilang katawan C. Magiging matalino sa klase D. Magiging mabagal ang kanilang paglaki at sariling pag-unlad C. Lagyan ng (√) kung karaniwang sakit ng bata at (x) kung hindi. ______ 46. Bulutong tubig ______ 47. Bali ng buto ______ 48. Beke ______ 49. Tigdas ______ 50. Primary Complex 32

×