Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
D
EPED
C
O
PY
ii
Musika at Sining – Ikaapat na Baitang
Patnubay ng Guro
Unang Edisyon 2015
ISBN: ___________
Paunawa hingg...
D
EPED
C
O
PY
iii
Paunang Salita
Ang Patnubay ng Guro na ito sa Musika at Sining ay inihanda upang
malinang sa mga mag-aar...
D
EPED
C
O
PY
vi
SINING
Yunit 1 – Pagguhit
Aralin 1: Mga Disenyo sa Kultural na Pamayanan sa Luzon ……... 194
Aralin 2: Mga...
D
EPED
C
O
PY
193
SINING
Teacher’s Guide
All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in...
D
EPED
C
O
PY
194
YUNIT 1	 :	 Pagguhit
Aralin Bilang 1	 :	 Mga Disenyo sa Kultural na
				Pamayanan sa Luzon
BUOD NG ARALI...
D
EPED
C
O
PY
195
III. Pamamaraan
A.	Panimulang Gawain
1.	Balik-aral
Sabihin:
Noong kayo ay nasa Ikatlong Baitang napag-ar...
D
EPED
C
O
PY
196
Makukulay ang pananamit at palamuti ng mga Kalinga na
matatagpuan sa pinakahilagang bahagi ng Luzon. Nap...
D
EPED
C
O
PY
197
2. Repleksyon
Itanong:
1. Kung kayo ay naninirahan sa mga kultural na pamayanan
ng Luzon, paano ninyo pa...
D
EPED
C
O
PY
198
tYUNIT 1	 :	 Pagguhit
Aralin Bilang 2	 :	 Mga Disenyo sa Kultural na
				Pamayanan sa Visayas
BUOD NG AR...
D
EPED
C
O
PY
199
Disenyong Gaddang Disenyong Kalinga Disenyong Ifugao
Itanong:
Ano ang napansin ninyo sa mga larawang ito...
D
EPED
C
O
PY
200
nila itong panubok. Ang mga damit na may burda ay ginagamit na
kasuotan sa isang pagtatanghal sa Iloilo ...
D
EPED
C
O
PY
201
YUNIT 	 1 :	 Pagguhit
Aralin Bilang 3	 :	 Mga Disenyo sa Kultural na
				Pamayanan sa Mindanao
BUOD NG A...
D
EPED
C
O
PY
202
III.	 Pamamaraan
A. Panimulang Gawain
1. Balik-aral
Magpapakita ng mapa ng Pilipinas. Tukuyin kung saang...
D
EPED
C
O
PY
203
Itanong :
1. Ano ang masasabi ninyo sa mga larawang ipinakita? Maaari
bang sabihin ang kanilang pagkakai...
D
EPED
C
O
PY
204
3. Pagpapalalim sa Pag-unawa
1. Ano-anong mga kultural na pamayanan ang nabanggit sa ating
talakayan?
2....
D
EPED
C
O
PY
205
YUNIT	 1	 :	Pagguhit
Aralin Bilang 4	 :	 Mga Katutubong Disenyo
BUOD NG ARALIN	
Art
History
Art
Producti...
D
EPED
C
O
PY
206
2. Pagganyak
Magpakita ng larawan ng iba’t ibang disenyong etniko. Ipasabi
sa mga bata kung anong uri it...
D
EPED
C
O
PY
207
C. Pangwakas na Gawain
1. Paglalahat
(Sumangguni sa LM, TANDAAN.)
2. Repleksyon
Itanong:
Paano ninyo ipa...
D
EPED
C
O
PY
208
YUNIT 1	 : Pagguhit
Aralin Bilang 5 : Mga Katutubong Disenyo sa
Kasuotan at Kagamitan	
BUOD NG ARALIN
Ar...
D
EPED
C
O
PY
209
III. Pamamaraan
A. Panimulang Gawain
1. Balik-aral
Magpakita ng mga larawan ng motif na ginagamit sa dis...
D
EPED
C
O
PY
210
Itanong:
Ano-anong mga hugis, linya, at kulay na ginamit sa kanilang
mga kasuotan at kagamitan? Paano it...
D
EPED
C
O
PY
211
2. Gawaing Pansining
Ang mga bata ay guguhit ng iba’t ibang disenyo sa retaso mula
sa Luzon, Visayas, at...
D
EPED
C
O
PY
212
IV. Pagtataya
Suriin ang ginawang likhang-sining at bigyan ito ng kaukulang
puntos gamit ang rubrik.
MGA...
D
EPED
C
O
PY
213
YUNIT 1	 : 	 Pagguhit
Aralin Bilang 6 : 	 Kagawian ng Iba’t Ibang
	 Pamayanang Kultural
		
BUOD NG ARALI...
D
EPED
C
O
PY
214
B. Panlinang na Gawain
1. Paglalahad
Sabihin: Ang mga sinaunang kagamitan at kasuotan ng mga
pangkat-etn...
D
EPED
C
O
PY
215
3. Pagpapalalim sa Pag-unawa
1. Paano mo ginamit ang linya sa pagguhit ng napiling disenyong-
etniko?
2....
D
EPED
C
O
PY
216
YUNIT 1	 : 	 PAGGUHIT
Aralin Bilang 7 : 	 Masining na Disenyo ng
	 Pamayanang Kultural
BUOD NG ARALIN
Ar...
D
EPED
C
O
PY
217
Itanong:
1. May disenyo ba ang kanilang kasuotan?
2. Anong masasabi mo sa kanilang mga disenyo?
B. Panli...
D
EPED
C
O
PY
218
Itanong:
1. Ano-ano ang mga elemento ng sining ang makikita sa mga
disenyo noon at ngayon?
2. Makikita b...
D
EPED
C
O
PY
219
YUNIT 1	 : 	 Pagguhit
Aralin Bilang 8	 :	 Crayon Resist ng Disenyong Etniko
BUOD NG ARALIN
Art
History
A...
D
EPED
C
O
PY
220
Alam mo ba na may mga bagay na hindi maaaring maghalo
tulad ng langis at tubig? Ang kaisipang ito ay map...
D
EPED
C
O
PY
221
LAGUMANG PAGSUBOK SA UNANG YUNIT
Panuto : Basahin at unawain ang sumusunod na mga tanong. Isulat ang tit...
D
EPED
C
O
PY
222
8. Saan naninirahan ang mga pangkat-etniko ng Maranao?
A.	 Lanao del Sur			 C. Basilan
B. Cotabato			 D....
D
EPED
C
O
PY
223
17. Anong prinsipyo ng sining ang ipinapakita sa larawang ito?
A. Ritmo				C. Balanse
B. Paulit-ulit	 		...
D
EPED
C
O
PY
224
23. Sa paggawa ng obrang coin pouch ay gumamit ng kapirasong tela o ____.
A. kurtina				C. retaso	
B. ku...
D
EPED
C
O
PY
225
32.Alin sa sumusunod ang hindi masining na disenyo ng pamayanang kultural?
	
A. 				 B.
	 C. 				 D.
33....
D
EPED
C
O
PY
226
38. Alin sa sumusunod na obra ang ginamitan ng paraang crayon resist?
A. Takip ng Notbuk 		 C. Pinoy Boo...
D
EPED
C
O
PY
xxv
RepublicofthePhilippines
DepartmentofEducation
DepEdComplex,MeralcoAvenue
PasigCity
December2013
Kto12Cu...
D
EPED
C
O
PY
xxvi
Kto12BASICEDUCATIONCURRICULUM
CONCEPTUALFRAMEWORK
BoththeMusicandtheArtscurriculafocusonthelearnerasrec...
D
EPED
C
O
PY
xxvii
Kto12BASICEDUCATIONCURRICULUM
PHILOSOPHYANDRATIONALEFORARTS
TheArtshasbeenpresentsincethebeginningofci...
D
EPED
C
O
PY
xxviii
Kto12BASICEDUCATIONCURRICULUM
Figure1.TheCurriculumFrameworkofMusicandArt
All rights reserved. No par...
D
EPED
C
O
PY
xxix
Kto12BASICEDUCATIONCURRICULUM
Figure2.ContentofMusicandArtperGradeLevel
Grade12MasteryofProficiencyinth...
D
EPED
C
O
PY
xxx
Kto12BASICEDUCATIONCURRICULUM
Table1.BasicReferenceforMusicandArtContent
MusicElementsArtsElementsandPri...
D
EPED
C
O
PY
xxxi
Kto12BASICEDUCATIONCURRICULUM
LEARNINGAREASTANDARD:Thelearnerdemonstratesanunderstandingofbasicconcepts...
D
EPED
C
O
PY
xxxii
Kto12BASICEDUCATIONCURRICULUM
GRADELEVELSTANDARDS:
GradeLevelGradeLevelStandards
Grade1
Thelearnerdemo...
D
EPED
C
O
PY
xxxiii
Kto12BASICEDUCATIONCURRICULUM
GRADE4
CONTENT
CONTENT
STANDARDS
PERFORMANCE
STANDARDS
LEARNINGCOMPETEN...
D
EPED
C
O
PY
xxxiv
Kto12BASICEDUCATIONCURRICULUM
CONTENT
CONTENT
STANDARDS
PERFORMANCE
STANDARDS
LEARNINGCOMPETENCYCODE
2...
D
EPED
C
O
PY
xxxv
Kto12BASICEDUCATIONCURRICULUM
CONTENT
CONTENT
STANDARDS
PERFORMANCE
STANDARDS
LEARNINGCOMPETENCYCODE
9....
D
EPED
C
O
PY
xxxvi
Kto12BASICEDUCATIONCURRICULUM
CONTENT
CONTENT
STANDARDS
PERFORMANCE
STANDARDS
LEARNINGCOMPETENCYCODE
1...
D
EPED
C
O
PY
xxxvii
Kto12BASICEDUCATIONCURRICULUM
CONTENT
CONTENT
STANDARDS
PERFORMANCE
STANDARDS
LEARNINGCOMPETENCYCODE
...
D
EPED
C
O
PY
xxxviii
Kto12BASICEDUCATIONCURRICULUM
CONTENT
CONTENT
STANDARDS
PERFORMANCE
STANDARDS
LEARNINGCOMPETENCYCODE...
D
EPED
C
O
PY
xxxix
Kto12BASICEDUCATIONCURRICULUM
CONTENT
CONTENT
STANDARDS
PERFORMANCE
STANDARDS
LEARNINGCOMPETENCYCODE
G...
D
EPED
C
O
PY
xl
Kto12BASICEDUCATIONCURRICULUM
CONTENT
CONTENT
STANDARDS
PERFORMANCE
STANDARDS
LEARNINGCOMPETENCYCODE
I.El...
D
EPED
C
O
PY
xli
Kto12BASICEDUCATIONCURRICULUM
CODEBOOKLEGEND
Sample:A10PR-If-4
LEGENDSAMPLE
FirstEntry
LearningAreaand
S...
D
EPED
C
O
PY
ii
Musika at Sining – Ikaapat na Baitang
Patnubay ng Guro
Unang Edisyon 2015
ISBN: ___________
Paunawa hingg...
D
EPED
C
O
PY
iii
Paunang Salita
Ang Patnubay ng Guro na ito sa Musika at Sining ay inihanda upang
malinang sa mga mag-aar...
D
EPED
C
O
PY
vi
SINING
Yunit 2 – Pagpipinta
Aralin 1: Landscape ng Pamayanang Kultural …………………….. 227
Aralin 2: Kasuotan ...
D
EPED
C
O
PY
193
SINING
Teacher’s Guide
All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in...
D
EPED
C
O
PY
227
YUNIT 	 2	 :	 Pagpipinta
Aralin Bilang 1	 :	 Landscape ng Pamayanang Kultural
BUOD NG ARALIN
Art
History...
D
EPED
C
O
PY
228
2. Pagganyak
Magpakita ng larawan ng isang komunidad. Ipatukoy ito sa mga
bata at ipalarawan ang katangi...
D
EPED
C
O
PY
229
IVATAN
Ang mga Ivatan ay matatagpuan sa lalawigan ng Batanes.
Ang kanilang mga tahanan ay maituturing na...
D
EPED
C
O
PY
230
bintana ang tahanan at ang dingding ay yari sa matibay na mga
kahoy. Mayroon itong hagdanan na inaalis s...
D
EPED
C
O
PY
231
2. Gawaing Pansining
	 (Sumangguni sa GAWIN.)
3. Pagpapalalim ng Pag-unawa
1. Ano ano ang mga bagay sa i...
D
EPED
C
O
PY
232
YUNIT 2	 :	 Pagpipinta
Aralin Bilang 2	 :	 Kasuotan at Palamuting Etniko
BUOD NG ARALIN
Art
History
Art
...
D
EPED
C
O
PY
233
2. Pagganyak
Magpakita ng larawan ng mga batang Pilipino na may iba’t ibang
palamuti sa katawan. Ipatuko...
D
EPED
C
O
PY
234
Ang kasuotan at palamuti ay nagiging kaakit-akit sa paningin
kung maganda ang pagkakadisenyo ng mga elem...
D
EPED
C
O
PY
235
YUNIT 2	 :	 Pagpipinta
Aralin Bilang 3	 :	 Kultura ng Pangkat-Etniko
BUOD NG ARALIN
Art
History
Art
Prod...
D
EPED
C
O
PY
236
	
1.	 2 			 3
Sabihin sa mga bata na ang mga gawaing ito ay ilan lamang sa mga
gawain na ginagawa din ng...
D
EPED
C
O
PY
237
2. Gawaing Pansining
(Sumangguni sa GAWIN.)
3. Pagpapalalim sa Pagkaunawa
Itanong:
1. Paano naipakikita ...
D
EPED
C
O
PY
238
YUNIT	 2	 :	 Pagpipinta
Aralin Bilang 4	 :	 Pista ng mga Pamayanang Kultural
Buod ng Aralin
Art History ...
D
EPED
C
O
PY
239
ito sa mga bata at ipalarawan ang katangian ng bawat isa.
Itanong sa mga bata kung saan nila ito madalas...
D
EPED
C
O
PY
240
4.						(sayawan)
5.							(palaro)
B. Panlinang na Gawain
1. Paglalahad
Ang mga Pilipino ay sadyang mas...
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)

77,254 views

Published on

Teacher’s Guide in ARTS Quarter 1 to 4

Published in: Education
 • Thanks again for this! Pang ilang download ko na kaya to since 2017? :D
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Thank you very much po!!!ive been searching this tg hay salamat kaayo!have a bless day!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • THANKS for the TG in ARTS 4
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • My brother found Custom Writing Service ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ and ordered a couple of works. Their customer service is outstanding, never left a query unanswered.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • There are over 16,000 woodworking plans that comes with step-by-step instructions and detailed photos, Click here to take a look ✱✱✱ https://t.cn/A62Ygslz
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARTS (Q1-Q4)

 1. 1. D EPED C O PY ii Musika at Sining – Ikaapat na Baitang Patnubay ng Guro Unang Edisyon 2015 ISBN: ___________ Paunawa hinggil sa karapatang-sipi. Isinasaad ng Seksiyon 176 ng Batas Pambansa Bilang 8293: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-sipi sa anumang akda ng Pamahalaan ng Pilipinas. Gayunpaman, kailangan muna ang pahintulot ng pamahalaan o tanggapan kung saan ginawa ang isang akda upang magamit sa pagkakakitaan ang nasabing akda. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ay ang patawan ng bayad na royalty bilang kondisyon. Ang mga akda / materyales ( mga kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brand names, tatak o trademarks, palabas sa telebisyon, pelikula at iba pa) na ginamit sa aklat na ito ay nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagtibay sa isang kasunduan ng Kagawaran ng Edukasyon at Filipinas Copyright Licensing Society (FILCOLS) Inc. na ang FILCOLS ang kumakatawan sa paghiling ng pahintulot sa nagmamay-ari ng mga akdang hiniram at ginamit dito. Hindi inaangkin ni kinakatawan ng tagapaglathala (publisher) at mga may-akda ang karapatang-aring iyon. Inilathala ng Kagawaran ng Edukasyon Kalihim: Br. Armin Luistro FSC Pangalawang Kalihim: Dina S. Ocampo, PhD Direktor IV: Marilyn D. Dimaano, EdD Direktor III: Marilette R. Almayda, PhD Inilimbag sa Pilipinas ng _________________________ Department of Education–Instructional Materials Council Secretariat (DepEd–IMCS) Office Address : 5th Floor Mabini Bldg. DepEd Complex Meralco Avenue, Pasig City Philippines 1600 Telefax : (02) 634–1054 or 634–1072 E–mail Address : imcsetd@yahoo.com Mga Bumuo ng Patnubay ng Guro Musika Pangunahing Tagapangasiwa: Maria Blesseda Alfonso Cahapay Consultant: Myrna T. Parakikay Mga Tagasuri Ng Nilalaman: Jocelyn T. Guadalupe, Dolores T. Andres Mga Manunulat: Maria Elena D. Digo, Fe V. Enguero, Ma. Teresa P. Borbor, Amelia M. Ilagan, Josepina D. Villareal, Mary Grace V. Cinco, Josephine Chonie M. Obseñares, Chita E. Mendoza, at Victorina E. Mariano Transcriber: Arthur M. Julian Gumuhit ng Larawan: Hadji Miguelito S. Mendoza, Arthur M. Julian, Jason O. Villena Tagatala: Richilo L. Laceda Naglayout: Mary Grace Ann G. Cadisal Sining Pangunahing Tagapangasiwa: Marilou Gerero-Vispo Consultant: Charo Defeo-Baquial Mga Tagasuri ng Nilalaman: Juan Gepullano; Rosel Valenzuela Mga Manunulat: Cynthia Montañez; Ma. Teresa Caringal; Adulfo Amit; Benjamin Castro; Emily Maninang; Joan D. Sandoval Mga Tagasuri ng Wika: Paolo-Ven Paculan; Erickson Gutierrez Mga Gumuhit ng Larawan: Michael Villadolid, Jason O. Villena Mga Naglayout: Algievoi Omaña, Oliver S. Magat All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
 2. 2. D EPED C O PY iii Paunang Salita Ang Patnubay ng Guro na ito sa Musika at Sining ay inihanda upang malinang sa mga mag-aaral ang kanilang mga natatanging kakayahan sa masining na pamamaraan. Hangad ng mga may-akda ng aklat na ito na lubusang mapalaganap sa mga mag-aaral ang kamalayan sa iba’t ibang uri ng sining. Kung kaya’t ang mga gawaing nakapaloob dito ay isinulat sa payak at natural na pamamaraan upang mas maunawaan at mas maging makabuluhan ang pagkatuto sa bawat elemento ng Musika at Sining. Ang mga itinakdang gawain na pawang kawili-wili ay makapagbibigay- laya sa mga mag-aaral na makapag-isip at makalikha ng sariling awitin at tugtugin sa Musika, gayundin ng mga disenyo o visual art sa Sining, na magdudulot ng saya at kaganapan sa bawat aralin. Ang mataas na antas ng pagkatuto sa Musika at Sining, batay sa maraming pagsasaliksik, ay nagpapatunay na magdudulot sa mga mag-aaral upang magkaroon ng:  mapanuri at replektibong pag-iisip;  mas pinahusay na konsentrasyon at mas mahabang attention span;  mas pinahusay na memorya at pagpapanatili ng mga natutuhan; at  mas pinahusay na pakikisalamuha at pakikipag-ugnayan sa kapwa, at kakayahang makapagsagawa ng mga gawain kasama ang iba. Ang makabuluhang paggamit sa aklat na ito ay magsisilbing tulong upang maiangat ang antas ng pagkawili o interes at inspirasyon sa pag-aaral ng Musika at Sining, na makatutulong sa adhikain ng K to 12 Basic Education Program tungo sa paghubog ng kabuuang pagkatao ng isang indibidwal. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
 3. 3. D EPED C O PY vi SINING Yunit 1 – Pagguhit Aralin 1: Mga Disenyo sa Kultural na Pamayanan sa Luzon ……... 194 Aralin 2: Mga Disenyo sa Kultural na Pamayanan sa Visayas …… 198 Aralin 3 : Mga Disenyo sa Kultural na Pamayanan sa Mindanao…. 201 Aralin 4: Mga Katutubong Disenyo …………………………………... 205 Aralin 5: Mga Katutubong Disenyo sa Kasuotan at Kagamitan …... 208 Aralin 6: Kagawian ng Iba’t Ibang Pamayanang Kultural …………. 213 Aralin 7: Masining na Disenyo ng Pamayanang Kultural …………. 216 Aralin 8: Crayon Resist ng Disenyong Etniko ……………………… 219 All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
 4. 4. D EPED C O PY 193 SINING Teacher’s Guide All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
 5. 5. D EPED C O PY 194 YUNIT 1 : Pagguhit Aralin Bilang 1 : Mga Disenyo sa Kultural na Pamayanan sa Luzon BUOD NG ARALIN Art History Art Production Art Criticism Art Appreciation Ang mga kultural na pamayanan ay may kani-kanilang ipinagmamalaking obra. Ang kanilang mga disenyo ay hango sa kalikasan o kapaligiran. Nakaguguhit ng mga disenyo sa basong karton paper cups o ano mang bagay gamit ang mga katutubong disenyo. Nasusuri ang gamit ng linya, hugis, kulay, at ang prinsipyong paulit-ulit sa mga disenyo. Naipagmamalaki ang mga disenyo ng kultural na pamayanan ng mga taga Luzon sa pamamagitan ng pagtangkilik sa kanilang mga disenyo. I. Layunin A. Nakikilala ang kahalagahan ng mga kultural na komunidad sa Luzon at ang kanilang pagkakaiba sa pananamit, palamuti sa katawan at paraan ng pamumuhay. (A4EL-Ia) B. Nailalarawan ang iba’t ibang kultural na pamayanan sa Luzon ayon sa uri ng kanilang pananamit, palamuti sa katawan at kaugalian tulad ng Ifugao, Kalinga, at Gaddang. (A4EL-Ia at Ib) C. Nakalilikha ng isang sining na ginagamitan ng mga disenyo ng Luzon. (A4EL-Ia) II. Paksang Aralin: Mga Disenyo sa Kultural na Pamayanan sa Luzon A. Elemento ng Sining : Linya, Kulay, Hugis B. Prinsipyo ng Sining : Pag-uulit-ulit C. Kagamitan : basong karton (paper cups) o mga bagay na puwedeng guhitan tulad ng kawayan, tuyong dahon atbp., lapis, krayola o oil pastel D. Sanggunian : Philippine Ethnic Patterns , PDDCP, 2006 Forms and Splendors, Roberto Maranba, Bookmark,1998 All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
 6. 6. D EPED C O PY 195 III. Pamamaraan A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral Sabihin: Noong kayo ay nasa Ikatlong Baitang napag-aralan ninyo ang iba’t ibang uri ng maskara at putong (headdress) na maaaring gamitin sa isang selebrasyon o pagdiriwang. Magbigay nga ng mga halimbawa nito. 2. Pagganyak (Picture Analysis) Magpakita ng mga larawan ng tela ng Ifugao, Kalinga, at Gaddang. Suriin ang mga larawan. Itanong: Ano anong mga linya, kulay at hugis ang katulad nito sa maskara at putong na maaaring gamitin sa mga selebrasyon at pagdiriwang? B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad Ang mga kultural na pamayanan ay may kani-kanilang ipinagmamalaking obra. Ang kanilang mga disenyo ay hango sa kalikasan o sa kanilang kapaligiran. Ang mga Ifugao ay naninirahan sa hilagang Luzon. Makikita ang mga disenyo sa kanilang mga kasuotan at kagamitan tulad ng araw, kidlat, isda, ahas, butiki, puno, at tao. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
 7. 7. D EPED C O PY 196 Makukulay ang pananamit at palamuti ng mga Kalinga na matatagpuan sa pinakahilagang bahagi ng Luzon. Napakahalaga sa kanila ang mga palamuti sa katawan na nagpapakilala sa kanilang katayuan sa lipunan. Madalas gamitin ng mga Kalinga ang kulay na pula, dilaw, berde, at itim. Ang Gaddang naman sa Nueva Viscaya ay kilala at bantog sa paghahabi ng tela. Ang mga manghahabing Gaddang ay gumagamit ng tradisyunal na hakbang sa paghahabi na may mabusising paglalagay ng mga palamuti gaya ng plastic beads, at bato. Ilan sa kanilang mga produktong ipinagmamalaki ay ang bakwat (belt), aken (skirt) at abag (G-string) na gawa sa mga mamahalin at maliliit na bato. (Sumangguni sa LM, ALAMIN.) Itanong: 1. Ano-anong mga disenyo ang inyong nakita sa larawan? 2. Saan maaaring ihalintulad ang mga disenyong ito? 2. Gawaing Pansining Magpaguhit sa mga bata ng iba’t ibang disenyo ng mga kultural na pamayanan ng Kalinga, Ifugao at Gaddang. Maaari itong ipagawa sa isang basong karton o mga bagay na puwedeng guhitan tulad ng kawayan, tuyong dahon at iba pa gamit ang krayola o oil pastel. (Sumangguni sa LM, GAWIN.) 3. Pagpapalalim sa Pag-unawa 1. Ano-ano ang tatlong kultural na pamayanan sa Luzon ang nabanggit sa ating talakayan? Isa-isahin ang kanilang pagkakatulad? 2. Paano mo ginamit ang iba’t ibang uri ng linya, kulay, at hugis sa paggawa ng mga disenyo? C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalahat (Sumangguni sa LM, TANDAAN.) All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
 8. 8. D EPED C O PY 197 2. Repleksyon Itanong: 1. Kung kayo ay naninirahan sa mga kultural na pamayanan ng Luzon, paano ninyo pahahalagahan ang mga katutubong sining o disenyo na mayroon dito? 2. Kaya mo ba itong ipagmalaki? Papaano? IV. Pagtataya (Sumangguni sa LM, SURIIN.) V. Takdang Gawain/Kasunduan Magdala ng sumusunod na kagamitan: 1. Lapis 2. Pastel 3. Bond paper All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
 9. 9. D EPED C O PY 198 tYUNIT 1 : Pagguhit Aralin Bilang 2 : Mga Disenyo sa Kultural na Pamayanan sa Visayas BUOD NG ARALIN Art History Art Production Art Criticism Art Appreciation Ang mga kultural na pamayanan ay may kani-kanilang ipinagmamalaking obra. Ang kanilang mga disenyo ay hango sa mga bagay sa kalikasan o sa kanilang kapaligiran. Nakaguguhit ng mga disenyo sa basong karton paper cups o ano mang bagay gamit ang mga katutubong disenyo. Nasusuri ang gamit ng linya, hugis, kulay, at ang prinsipyong paulit-ulit sa mga disenyo. Naipagmamalaki ang mga disenyo ng kultural na pamayanan ng Visayas sa pamamagitan ng pagtangkilik sa kanilang mga disenyo. I. Layunin A. Nakikilala ang kahalagahan ng mga kultural na pamayanan sa Visayas. (A4EL-Ia) B. Nailalarawan ang iba’t ibang kultural na pamayanan sa Visayas ayon sa uri ng kanilang pananamit, palamuti sa katawan at kaugalian tulad ng Panay-Bukidnon. (A4EL-Ia at Ib) C. Nakalilikha ng isang likhang-sining na ginagamitan ng mga disenyo sa Visayas. (A4EL-Ia) II. Paksang Aralin : Mga Disenyo sa Kultural na Pamayanan sa Visayas A. Elemento ng Sining : Linya, kulay, hugis B. Prinsipyo ng Sining : Pag-uulit-ulit C. Kagamitan : platong karton (paper plate) at iba pang kagamitan na mayroon sa nasabing lugar o rehiyon, lapis, at oil pastel III. Pamamaraan A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral – Hulaan Mo (Guessing Game) Magpakita ng larawan ng mga disenyo ng pamayanang kultural sa Luzon. (Huhulaan ito ng mga bata.) All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
 10. 10. D EPED C O PY 199 Disenyong Gaddang Disenyong Kalinga Disenyong Ifugao Itanong: Ano ang napansin ninyo sa mga larawang ito? 2. Pagganyak Magpakita ng mga larawan ng mga disenyo ng pamayanang kultural sa Visayas. Itanong: 1. Ano ang napansin ninyo sa mga disenyong ginamit sa larawan? Sa kanilang pananamit at kagamitan? 2. Nagpapakita ba ito ng iba’t ibang hugis, linya, at kulay? 3. Saan natin maaaring ihalintulad ang kanilang mga disenyo? B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad Bago pa man dumating ang mga Kastila sa ating bansa, ang mga pangkat-etniko ay may kaniya-kaniyang katutubong sining o motif na higit nilang napaunlad at napayaman hanggang sa ngayon. Isa sa mga kilalang pangkat mula sa Visayas ay ang mga Panay-Bukidnon. Sila ay naninirahan sa mga bulubunduking lugar ng Lambunao, Iloilo. Kilala rin sila sa madetalyeng paraan ng pagbuburda at tinatawag All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
 11. 11. D EPED C O PY 200 nila itong panubok. Ang mga damit na may burda ay ginagamit na kasuotan sa isang pagtatanghal sa Iloilo na tinatawag na Tinubkan fashion show. (Sumangguni sa LM, ALAMIN.) Itanong : 1. Ano ang napansin ninyo sa kanilang mga disenyo? 2. Ano ano ang mga bagay na inyong nakita? Sabihin nga ang mga ito. 2. Gawaing Pansining Sabihin : Ang mga bata ay guguhit ng mga disenyo mula sa kultural na pa- mayanan sa Visayas tulad ng Panay-Bukidnon. Iguguhit ito sa isang platong karton o paper plate gamit ang oil pastel o krayola. (Sumangguni sa LM, GAWIN.) 3. Pagpapalalim sa Pag-unawa Paano ninyo ginamit ang mga linya, hugis, at kulay sa paggawa ng disenyo sa platong karton paper plate? C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalahat (Sumangguni sa LM, TANDAAN.) 2. Repleksiyon Paano mo ipagmamalaki ang isang kultural na pamayanan gaya ng inyong sariling lugar? IV. Pagtataya (Sumangguni sa LM, SURIIN.) V. Takdang Gawain/Kasunduan Magdala ng sumusunod na kagamitan: 1. Colored construction paper 2. Cotton buds 3. Chlorine All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
 12. 12. D EPED C O PY 201 YUNIT 1 : Pagguhit Aralin Bilang 3 : Mga Disenyo sa Kultural na Pamayanan sa Mindanao BUOD NG ARALIN Art History Art Production Art Criticism Art Appreciation Ang mga kultural na pamayanan ay may kani- kanilang ipinag- mamalaking obra. Ang kanilang mga disenyo ay hango sa mga bagay sa kalikasan o sa kanilang kapaligiran. Nakaguguhit ng mga disenyo sa colored construction paper gamit ang cotton buds na isinawsaw sa chlorine solution bilang pangguhit. Nasusuri ang gamit ng linya, hugis, kulay, at ang prinsipyong paulit-ulit sa mga disenyo. Naipagmamalaki ang mga disenyo ng kultural na pamayanan ng Mindanao sa pamamagitan ng pagtangkilik ng kanilang mga disenyo sa damit at palamuti sa katawan. I. Layunin A. Nakikilala ang kahalagahan ng mga kultural na pamayanan sa Mindanao. (A4EL-Ia) B. Nailalarawan ang iba’t ibang kultural na pamayanan sa Mindanao ayon sa uri ng kanilang pananamit, palamuti sa katawan, at kaugalian tulad ng Maranao, Yakan, at T’boli. (A4EL-Ia at Ib) C. Nakalilikha ng isang likhang-sining na ginagamitan ng mga disenyo ng Mindanao. (A4EL-Ia) II. Paksang Aralin: Mga Disenyo sa Kultural na Pamayanan sa Mindanao A. Elemento ng Sining : Linya, Kulay, Hugis B. Prinsipyo ng Sining : Paulit-ulit C. Kagamitan : colored construction paper, cotton buds, chlorine solution All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
 13. 13. D EPED C O PY 202 III. Pamamaraan A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral Magpapakita ng mapa ng Pilipinas. Tukuyin kung saang bahagi ng bansa matatagpuan ang sumusunod na larawan ng mga kagamitan sa pamamagitan ng pagguhit ng linya tungo sa mapa. Itanong : 1. Ano-ano ang pagkakaiba ng mga disenyo na nakita ninyo sa larawan? Ano ang kanilang pagkakatulad? 2. Bakit mahalaga na malaman natin kung saan matatagpuan sa Pilipinas ang iba’t ibang kultural na pamayanan o pangkat- etniko? 2. Pagganyak Magpakita ng larawan ng iba’t ibang katutubong disenyo na gawa ng mga pangkat-etniko sa Mindanao. Yakan Tausug Bagobo All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
 14. 14. D EPED C O PY 203 Itanong : 1. Ano ang masasabi ninyo sa mga larawang ipinakita? Maaari bang sabihin ang kanilang pagkakaiba? 2. Ano ano ang mga hugis, linya, at kulay na ginamit ng bawat pangkat-etniko? B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad Ang mga Maranao ay nakatira sa paligid ng Lawa ng Lanao, Lanao del Sur, Lanao del Norte, Lungsod ng Marawi, at Lungsod ng Iligan. Nananatili pa rin ang kanilang tunay na naiibang disenyo at kulay sa kanilang mga gawang ukit, damit, at banig, at sa kanilang mga kagamitang gawa sa tanso. Ang mga T’boli ay matatagpuan sa Cotabato. Gumagawa sila ng tela para sa damit mula sa t’nalak na hinahabi mula sa hibla ng abaka. Nagpapahid sila ng pulut-pukyutan sa mukha, nagsusuot din sila ng maraming hikaw, kwintas, maliliit na kampanilya, at binurdahang damit. Ang mga Yakan ay ang pangunahing pangkat ng mga Muslim sa Basilan. Sila ay kilala sa paglalala, na ginagamitan nila ng mga hala- man at prutas tulad ng pinya at abaka. Gumagamit din sila ng mga dagta ng dahon, ugat at sanga, bilang pangkulay. Sila rin ay nagtitina ng mga hibla na may iba’t ibang kulay at disenyo. Lahat ng mga ga- wang tela ng mga Yakan ay may kakaibang disenyo at kulay tulad ng table runner, placemat, wall décor, at iba pa. (Sumangguni sa LM, ALAMIN.) Itanong : 1. Ano ang napansin ninyo sa mga larawan? 2. May pagkakaiba ba ang kanilang mga disenyo? 2. Gawaing Pansining (Sumangguni sa LM, GAWIN.) Sabihin: Ang mga bata ay guguhit ng iba’t ibang disenyo mula sa mga kultural na pamayanan sa Mindanao. Ito ay gagamitan ng cotton buds na isasawsaw sa chlorine solution at iguguhit sa colored construction paper upang lumabas ang disenyo. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
 15. 15. D EPED C O PY 204 3. Pagpapalalim sa Pag-unawa 1. Ano-anong mga kultural na pamayanan ang nabanggit sa ating talakayan? 2. Nagamit ba ninyo ang iba’t ibang kulay, hugis, at linya sa in- yong ginawang disenyo? Papaano? C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalahat (Sumangguni sa LM, TANDAAN.) 2. Repleksiyon Itanong: Paano ninyo ipagmamalaki at pahahalagahan ang mga disenyo na nakikita natin sa mga kultural na pamayanan? IV. Pagtataya (Sumangguni sa LM, SURIIN.) V. Takdang Gawain/Kasunduan Magdala ng sumusunod na kagamitan: 1. Krayola/Oil Pastel 2. Lapis 3. Oslo paper/bond paper All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
 16. 16. D EPED C O PY 205 YUNIT 1 : Pagguhit Aralin Bilang 4 : Mga Katutubong Disenyo BUOD NG ARALIN Art History Art Production Art Criticism Art Appreciation Ang mga katutubong disenyo sa kultural na pamayanan ay isang mahalagang pamana ng ating lahi na hanggang ngayon ang kanilang mga disenyo ay tinatangkilik at maaaring iangkop sa makabagong mga disenyo. Paglikha ng mga disenyo sa pamamagitan ng crayon etching. Nasusuri ang mga linya, hugis, kulay at ang prinsipyong paulit-ulit sa ginawang likhang- sining. Naipagmamalaki ang mga katutubong disenyo sa kultural na pamayanang sa pamamagitan ng pagsusuot nito bilang palamuti sa katawan. I. Layunin A. Nalalaman ang kahalagahan ng mga katutubong disenyo na nagmula sa mga kultural na pamayanan. (A4EL-Ic) B. Nailalarawan ang mga katutubong disenyo na gawa ng mga pangkat- etniko sa mga kultural na pamayanan. (A4EL-Ic) C. Nakalilikha ng isang disenyo mula sa mga katutubong motif sa pamamagitan ng crayon etching. (A4EL-Ic) II. Paksang Aralin : Mga Katutubong Disenyo A. Elemento ng Sining: Linya, kulay, hugis B. Prinsipyo ng Sining: Paulit-ulit C. Kagamitan : oslo paper/bond paper, lapis, krayola/oil pastel III. Pamamaraan A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral Sabihin: Napag-aralan na natin ang iba’t ibang disenyo ng mga kultural na pamayanan tulad ng Luzon, Visayas, at Mindanao. Ibigay ang pagkakaibaiba ng kanilang mga disenyo sa kanilang mga kagamitan at pananamit? All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
 17. 17. D EPED C O PY 206 2. Pagganyak Magpakita ng larawan ng iba’t ibang disenyong etniko. Ipasabi sa mga bata kung anong uri ito ng disenyo at anong pangkat-etniko ang may gawa nito. dibuho ng Kalinga dibuho ng Maranao dibuho ng Ifugao Itanong : Ano ang masasabi ninyo sa mga larawang ito? Sa palagay ninyo, saan nagmula o hango ang kanilang mga disenyo? B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad Ang mga disenyong etniko ay gawa ng iba’t ibang uri ng pangkat- etniko sa mga kultural na pamayanan sa bansa. Ang kanilang talino at kasanayan sa paglikha ay naipapakita nila sa paggawa ng mga kagamitang pantahanan, gaya ng palayok, mangkok, at banga sa mga hinabing tela, kumot, at banig. Magaganda rin ang kanilang mga palamuti sa katawan tulad ng alahas, kwintas, at hikaw. Ang mga bagay sa kapaligiran at maging sa kalikasan ay ang mga pangunahing pinaggagayahan ng kanilang mga disenyo tulad ng araw, buwan, bituin, dahon, bulaklak, dagat, hayop, at tao. (Sumangguni sa LM, ALAMIN.) 2. Gawaing Pansining (Sumangguni sa LM, GAWIN.) 3. Pagpapalalim sa Pag-unawa  Ano-anong mga pangkat-etniko ang gumamit ng mga dibuhong araw, bituin, at tao sa kanilang mga disenyo?  Paano mo ginamit ang mga linya, kulay, at hugis sa paggawa ng iba’t ibang disenyo o dibuho? All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
 18. 18. D EPED C O PY 207 C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalahat (Sumangguni sa LM, TANDAAN.) 2. Repleksyon Itanong: Paano ninyo ipagmamalaki at pahahalagahan ang mga disenyong etniko na gawa ng mga pangkat-etniko? IV. Pagtataya (Sumangguni sa LM, SURIIN.) V. Takdang Gawain / Kasunduan Magdala ng sumusunod na kagamitan: 1. Mga retaso ng tela, manila paper 2. Oil Pastel 3. Lapis 4. Gunting 5. Krayola All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
 19. 19. D EPED C O PY 208 YUNIT 1 : Pagguhit Aralin Bilang 5 : Mga Katutubong Disenyo sa Kasuotan at Kagamitan BUOD NG ARALIN Art History Art Production Art Criticism Art Appreciation Kilala ang mga pangkat-etniko sa pamayanang kultural sa kanilang mga katutubong sining tulad ng disenyo ng kanilang mga kasuotan, at kagamitan na hango sa kalikasan o kapaligiran. Paggawa ng iba’t ibang disenyo mula sa Luzon, Visayas, at Mindanao gamit ang retaso. Nasusuri ang gamit ng linya, hugis, kulay, at ang prinsipyong paulit-ulit sa mga disenyong ginawa. Napahahalagahan ang iba’t ibang motif na gamit ng mga pangkat- etniko sa Luzon, Visayas, at Mindanao sa pamamagitan ng paggamit nito sa mga disenyo. I. Layunin A. Natutukoy ang pagkakaiba ng mga disenyo na may motif mula sa Luzon, Visayas, at Mindanao. (A4PL-Id) B. Nakaguguhit ng mga disenyo na may motif sa retaso para maging lagayan ng barya. C. Napapahalagahan ang iba’t ibang motif na gamit ng mga pangkat-etniko sa pamamagitan ng paggamit nito sa mga disenyo. II. Paksang Aralin A. Elemento ng Sining: linya, kulay, hugis B. Prinsipyo ng Sining: Pag-uulit ng motif C. Kagamitan : mga larawan, retaso, lapis, gunting, karayom, sinulid, at kahit na anong pangkulay; (oil pastel, krayola, colored pen/pencil) D. Sanggunian : Sining sa Araw-araw 5, pp. 102-105 All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
 20. 20. D EPED C O PY 209 III. Pamamaraan A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral Magpakita ng mga larawan ng motif na ginagamit sa disenyo ng mga pangkat-etniko sa pamayanang kultural ng bansa. Huhulaan ng mga mag-aaral kung saang lugar ito nagsimula. (Maaaring magbigay ng iba pang halimbawa maliban sa nasa larawan). a. - - Ifugao b. - - - Kalinga c. - Panay-Bukidnon 2. Pagganyak Magpapakita ng iba’t ibang larawan ng mga kasuotan, kagamitan na gawa ng mga pangkat-etniko mula sa Luzon, Visayas, at Mindanao. Suriin ang mga disenyo na ginamit sa mga larawan. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
 21. 21. D EPED C O PY 210 Itanong: Ano-anong mga hugis, linya, at kulay na ginamit sa kanilang mga kasuotan at kagamitan? Paano ito nagkakatulad at nagkakaiba? B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad Likas sa mga Pilipino ang pagkamalikhain at makasining. Ito ay minana pa natin sa ating mga ninuno. Sa ilang salin na ng lahi ay patuloy pa ring nakikita ang mga bagay na makasining na likha ng mga katutubo. Kaakit-akit ang mga disenyong gawa ng ating mga pangkat- etniko. Ang kanilang talino at kasanayan sa paglikha ay naipakikita nila sa paggawa ng mga kagamitang pantahanan, palamuti sa katawan, kasuotan, at iba pa. Makikita ninyo sa sumusunod na mga larawan ang mga halimbawang dibuho ng iba’t ibang pangkat-etniko. Pag-aralan ninyong iguhit ang bawat isa dahil gagamitin natin ito sa paggawa ng ating likhang-sining. Mga dibuhong araw (sun motif) Kalinga Ifugaw Muslim Bagobo Mga dibuhong bituin (star motif) Panay-Bukidnon Bagobo Tagbanua Agta Taong sumasayaw All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
 22. 22. D EPED C O PY 211 2. Gawaing Pansining Ang mga bata ay guguhit ng iba’t ibang disenyo sa retaso mula sa Luzon, Visayas, at Mindanao na maaari nilang gamitin bilang lagayan ng barya (coin purse) o taguan ng mga palamuti (jewelry pouch). (Sumangguni sa LM, Aralin 5.) 3. Pagpapalalim sa Pag-unawa 1. Ano-anong mga pangkat-etniko ang nabanggit sa ating talakayan? 2. Anong disenyo mula sa kalikasan o kapaligiran ang inyong ginamit sa paggawa ng obra? Bakit ninyo napili ang disenyo? C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalahat Ano ang natutuhan ninyo sa aralin natin ngayon? Maaari ba nating ihalintulad ito sa ating pang araw-araw na gawain? Bakit? 2. Repleksiyon Itanong: 1. Paano mo magagamit ang inyong nalalaman sa pang-araw araw na buhay? 2. Makatutulong ba ang mga ito sayo bilang bata at sa iyong pamilya? Paano? Tandaan: Ang guro ay magbibigay ng pamantayang pangkaligtasan sa paggamit ng matutulis at matatalim na bagay upang maiwasan ang sakuna habang gumagawa ng likhang-sining. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
 23. 23. D EPED C O PY 212 IV. Pagtataya Suriin ang ginawang likhang-sining at bigyan ito ng kaukulang puntos gamit ang rubrik. MGA SUKATAN Higit na nasusunod ang pamantayan sa pagbuo ng likhang- sining (3) Nasunod ang pamantayan sa pagbuo ng likhang- sining (2) Hindi nasunod ang pamantayan sa pagbuo ng likhang- sining (1) 1. Nakilala ang iba’t ibang disenyo sa mga kagamitan at kasuotan na mayroon sa Luzon, Visayas, at Mindanao. 2. Nakaguguhit ng mga motif sa pagbuo ng disenyo sa retaso. 3. Nakasunod nang tama sa mga hakbang sa paggawa ng likhang- sining. 4. Napapahalagahan ang mga katutubong sining sa pamamagitan ng pagguhit ng disenyo sa lagayan ng barya (coin purse) o lagayan ng palamuti (jewelry pouch). V. Takdang Gawain / Kasunduan Dalhin ang sumusunod na kagamitan-lapis, krayola, gunting, ruler, at lumang karton o (cardboard) All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
 24. 24. D EPED C O PY 213 YUNIT 1 : Pagguhit Aralin Bilang 6 : Kagawian ng Iba’t Ibang Pamayanang Kultural BUOD NG ARALIN Art History Art Production Art Criticism Art Appreciation Ang mga pangkat- etniko sa bansa ay may iba’t ibang kagawian sa kanilang pamayanan. Nagpapakita ito ng nakagisnang kaugalian, wika, at mga paniniwala. Nakaguguhit ng disenyong etniko sa bookmark gamit ang elemento ng sining. Nasusuri ang wastong pag- gamit ng linya, hugis , kulay, at disenyo. Napahahalagahan ang mga kagawian ng mga iba’t ibang pamayanang kultural sa pamamagitan ng paggamit ng natapos na obra. I. Layunin: A. Naibabahagi ang mga kaalaman tungkol sa mga kagawian ng mga iba’t ibang pamayanang kultural. (A4PR-Ie & If) B. Nakaguguhit ng disenyong etniko sa bookmark gamit ang elemento ng sining. (A4PR-Ie & If) C. Napahahalagahan ang mga kagawian ng mga iba’t ibang pamayanang kultural sa pamamagitan ng paggamit ng natapos na obra. (A4PR-Ie) II. Paksang Aralin: A. Elemento ng Sining: linya, hugis, kulay, at disenyo B. Kagamitan: lapis, krayola, gunting, ruler, at lumang karton o cardboard C. Sanggunian: Umawit at Gumuhit Batayang Aklat 4 III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral Ano-ano ang mga pananamit at kagamitan ng mga pangkat- etniko na natutuhan sa nakaraang aralin? 2. Pagganyak Magpakita ng ilang larawan ng mga kagamitan ng mga pangkat- etniko. Itanong: 1. Kanino ang mga sinaunang gamit na aking ipinakita? 2. Ano ang masasabi mo sa mga ito? All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
 25. 25. D EPED C O PY 214 B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad Sabihin: Ang mga sinaunang kagamitan at kasuotan ng mga pangkat-etniko ay bahagi ng pang-araw araw na buhay sa kanilang pamayanang kultural. Ang mga pamayanang kultural sa ating bansa ay may kakaibang kaugalian na kanilang nakagisnan. Halimbawa ay kapag may namatay na mahal sa buhay, sila ay nag-aalay ng mga pagkain upang hilingin sa diyos ng kamatayan na samahan ang kaluluwa sa pagtawid sa kabilang buhay. Inilalagak ang labi nito sa Manunggul Jar na kakikitaan ng masining at kakaibang disenyo. Naniniwala sila na ang mga nakikita sa kapaligiran tulad ng bundok, mga halaman, mga hayop, at anumang makikita sa kalikasan ay mga sagrado at may espirito kaya madalas ang kanilang pag-aayuno at pag-aalay upang sila ay mapangalagaan laban sa anumang masasamang espirito. Ang kanilang paniniwala ay makikita sa mga masisining na dibuho sa kanilang kasuotan, palamuti sa katawan, at mga kagamitan. Ang pamayanang kultural na ito ay yaman ng ating bansa. Pansinin ang larawan sa ibaba. Ang kanilang kasuotan ay kakikitaan ng mga disenyong etniko na nagtataglay ng mga maninipis at makakapal na linya, mga mapupusyaw na kulay at mga dibuhong kanilang pinagyaman. Sa araling ito ay guguhit tayo ng disenyong etniko gamit ang elemento ng sining na magagamit natin sa pang-araw araw. 2. Gawaing Pansining Ang mga bata ay guguhit ng disenyong-etniko sa lumang karton o cardboard gamit ang elemento ng sining.(Tingnan sa LM GAWIN.) All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
 26. 26. D EPED C O PY 215 3. Pagpapalalim sa Pag-unawa 1. Paano mo ginamit ang linya sa pagguhit ng napiling disenyong- etniko? 2. Ano ang masasabi mo sa mga kulay na ginamit? C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalahat 1.Ano-anoangmganakagisnangkaugalianngatingpamayanang kultural? 2. Nakikita pa rin ba ang mga kaugaliang ito sa kasalukuyang panahon sa inyong lugar? 3. Ano ano ang mga kaalaman tungkol sa mga kagawian ng iba’t ibang pamayanang kultural? Paano mo magagamit ang mga ito sa ating pang-araw araw na gawain? 2. Repleksyon Itanong: Sa paanong paraan natin mapahahalagahan ang iba’t ibang pa- mayanang kultural? IV. Pagtataya (Pagsagot sa Rubriks sa LM SURIIN.) V. Takdang Gawain / Kasunduan 1. Magdala ng recycled papers tulad ng lumang kalendaryo o anu mang papel. 2. Dalhin ang kagamitan sa pagguhit. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
 27. 27. D EPED C O PY 216 YUNIT 1 : PAGGUHIT Aralin Bilang 7 : Masining na Disenyo ng Pamayanang Kultural BUOD NG ARALIN Art History Art Production Art Criticism Art Appreciation Ang disenyo sa mga kagamitan ng mga nasa pamayanang kultural ay may kakaibang istilo at tunay na yaman ng lahi na makikita hanggang sa kasalukuyang panahon. Pagguhit ng masining na disenyo ng pamayanang kultural sa recycled papers o anumang papel. Napaghahambing ang pagkakatulad at kaibahan ng ginamit na elemento ng sining sa disenyo ng pamayanang kultural sa kasalukuyang disenyo. Napaha- halagahan ang masining na disenyo ng pamayanang kultural sa kasalukuyang disenyo. I. Layunin: A. Naisasalin ang mga kaalaman sa masining na disenyo ng pamayanang kultural sa pagbuo ng kasalukuyang disenyo. (A4PR-If-Ig) B. Naiguguhit ang mga masining na disenyo sa recycled papers o anumang papel. (A4PR-If) C. Napahahalagahan ang mga masining na disenyo ng pamayanang kultural sa pamamagitan ng paglapat nito sa kasalukuyang disenyo. (A4PR-If) II. Paksang Aralin: A. Elemento ng Sining: Linya, hugis, kulay, at disenyo B. Kagamitan: recycled papers tulad ng lumang kalendaryo o anumang papel, lapis, ruler, at krayola C. Sanggunian: Umawit at Gumuhit Batayang Aklat III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral Ano-ano ang ginamit mong mga elemento ng sining sa ginawa mong bookmark sa nakaraang aralin? 2. Pagganyak Magpakita ng larawan ng mga kagawian ng mga iba’t ibang pa- mayanang kultural na natutuhan sa nakaraang aralin at ipapansin ang mga disenyo sa kanilang kasuotan. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
 28. 28. D EPED C O PY 217 Itanong: 1. May disenyo ba ang kanilang kasuotan? 2. Anong masasabi mo sa kanilang mga disenyo? B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad Sabihin: Ang mga masining na disenyo ng mga pamayanang kultural ay isa sa mga pamana ng sining sa ating bansa na bahagi ng ating kultura. Ang mga disenyo noong unang panahon ay ginawang basehan din upang makagawa ng disenyo ngayon. Ipinakita ng iba’t ibang disenyo na halos magkakatulad ang paggamitngdibuho,kulayatlinyangdisenyongpamayanang kultural sa disenyo ng makabagong panahon.Ang katangiang pagkamalikhain ay hindi nawala bagkus ay lalo pang pinagyaman para sa lalo pang ikagaganda ng mga disenyong atin nang nakagisnan. Hindi lamang sa mga kasuotan at mga kagamitan makikita ang mga disenyo. Makikita din ito sa mga gamit sa bahay, mga pang dekorasyon, at mga palamuti sa katawan. Masining na Disenyo ng Pamayanang Kultural Masining na Kasalukuyang Disenyo Sa araling ito ay guguhit kayo ng mga masining na disenyo ng pamayanang kultural sa kasalukuyang disenyo sa recycled papers o anumang papel. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
 29. 29. D EPED C O PY 218 Itanong: 1. Ano-ano ang mga elemento ng sining ang makikita sa mga disenyo noon at ngayon? 2. Makikita ba ang mga disenyong mula sa pamayanang kultural sa mga kasalukuyang disenyo? Magbigay ng halimbawa. 3. Dapat bang ipagmalaki natin ang mga disenyong nagmula pa sa pamayanang kultural? Bakit? 2. Gawaing Pansining Sabihin: Ang pantakip sa notbuk na may disenyo ay nagpapadagdag pa ng kagandahan nito. Ito rin ay magsisilbing proteksiyon. Isang paraan na maipakita natin ang pagmamalaki at pagpapahalaga sa masining na disenyo ng pamayanang kultural ay gamitin ito sa pagdidisenyo ng ating mga kagamitan. Magpagawa sa mga bata ng sariling makabagong disenyo gamit ang elemento ng sining. (Tingnan sa LM GAWIN.) 3. Pagpapalalim sa Pag-unawa 1. Masaya ka ba sa kinalabasan ng iyong disenyo? Bakit? 2. Ano ang naging inspirasyon mo sa paggawa ng sariling disenyo? 3. Sa papaanong paraan mo ginamit ang mga linya at kulay sa pagguhit ng sariling disenyo? C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalahat Ano-ano ang mga kaalaman tungkol sa masining na disenyo ng pamayanang kultural? Paano mo magagamit ang mga ito sa pang- araw-araw na gawain? 2. Repleksyon Itanong: 1. Paano mo mapahahalagahan ang masining na disenyo? 2. Dapat bang ipagmalaki ang ating mga disenyo? 3. Naging kawili-wili ba sa paningin ang disenyong nalikha mo? IV. Pagtataya (Pagsagot sa rubriks sa LM SURIIN.) V. Takdang Gawain / Kasunduan Dalhin ang sumusunod: 1. Lapis 4. watercolor 2. krayola 5. craft paper 3. brush ¼ cartolina o 6. plastic cover recycled cardboard All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
 30. 30. D EPED C O PY 219 YUNIT 1 : Pagguhit Aralin Bilang 8 : Crayon Resist ng Disenyong Etniko BUOD NG ARALIN Art History Art Production Art Criticism Art Appreciation Ang mga makabuluhang likhang-sining ng ating mga ninuno ay mababakas pa rin sa mga disenyo ng kagamitan na nakikita pa rin natin sa kasalukuyang panahon. Paggawa ng placemat gamit ang disenyong etniko gamit ang paraang crayon resist. Naipamamalas ang wastong paraan sa paggawa ng disenyong etniko gamit ang paraang crayon resist. Napahahalagahan ang disenyong etniko sa natapos na proyekto sa pamamagitan ng paggamit ng natapos na obra. I. Layunin: A. Nagagamit ang crayon resist technique sa pagpapakita ng disenyong etniko o patterns. (A4PR-Ih) B. Nakagagawa ng pinoy placemat gamit ang disenyong etniko. (A4PR-Ih) C. Napahahalagahan ang disenyong etniko sa paggamit ng natapos na proyekto. (A4PR-Ih) II. Paksang Aralin: A. Elemento ng Sining: linya, hugis, kulay, at disenyo B. Kagamitan : lapis, krayola, brush, ¼ cartolina o recycled cardboard, watercolor, craft paper, at plastic cover C. Sanggunian : Musika, Sining at Edukasyong Pangkatawan 5 III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral Magpakita ng larawan ng mga disenyo sa mga kasuotan ng mga pangkat-etniko at ipasagot kung kaninong pangkat-etniko ito nagmula. 2. Pagganyak Sabihin: Ang mga disenyong etniko o pattern na pagaralan na ay maaaring gamitin sa paggawa ng isang obra. May iba’t ibang paraan din sa paggawa gamit ng krayola. Isa ang crayon resist na maaaring gamitin sa pagbuo ng obra. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
 31. 31. D EPED C O PY 220 Alam mo ba na may mga bagay na hindi maaaring maghalo tulad ng langis at tubig? Ang kaisipang ito ay mapatutunayan sa sining na crayon resist na ang ibig sabihin ay “naiiwasan ng krayola na matakpan ng watercolor”. Dahilan sa katangian ng krayola na malangis at madulas ay hindi ito maaaring matakpan ng watercolor na matubig. B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad Sabihin: Ang mga pangkat-etniko ay may paraan sa kanilang pamumuhay na nagpapakita ng pagiging masining. Makikita sa mga kagamitan at mga palamuti ang iba’t ibang disenyo na kanilang pinagyaman. Ito ay makikita pa rin sa kasalukuyang panahon. Ang pagpapahalaga sa kanilang iniambag sa mundo ng sining ay tunay na yaman ng ating bansa. Isa sa mga paraan upang maipakita ang pagpapahalaga ay ang paggamit ng kanilang disenyo sa iba’t ibang obra. Sa araling ito ay gagawa tayo ng obra gamit ang disenyong etniko o pattern sa paraang crayon resist. 2. Gawaing Pansining Basahin at sundin ang Hakbang sa Paggawa ng Placemat (Tignan sa LM GAWIN.) 3. Pagpapalalim sa Pagkaunawa Itanong: 1. Masaya ka ba sa natapos mong gawain? Bakit? 2. Ano ang masasabi mo sa iyong natapos na obra? C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalahat Bilang isang mag-aaral, mahalaga ba na gamitin ang disenyong- etniko sa paggawa ng obra? Bakit? 2. Repleksiyon Itanong: 1. Paano mo maipapakita ang kahalagahan ng sining sa gi- nawang obra? IV. Pagtataya (Pagsagot sa rubriks sa LM SURIIN.) V. Takdang Gawain / Kasunduan Handa ang lahat ng mga natapos na sining para sa gagawing pagtatanghal ng mga likhang-sining. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
 32. 32. D EPED C O PY 221 LAGUMANG PAGSUBOK SA UNANG YUNIT Panuto : Basahin at unawain ang sumusunod na mga tanong. Isulat ang titik ng tamang sagot sa sagutang papel. 1. Sila ay kilala sa kanilang katapangan sa pakikidigma. Hindi sila kailanman umuurong sa anumang labanan sapagkat para sa kanila, ang karuwagan ay batik sa karangalan ng pamilya. A. Badjao C. Subanen B. Tausug D. Cuyunon 2. Nananatili pa rin ang kanilang tunay at naiibang disenyo at kulay sa kanilang mga gawang ukit, damit, banig, at sa kanilang mga kagamitang gawa sa tanso. A. Maranao C. Yakan B. T’boli D. Bagobo 3. Sila ay gumagawa ng tela para sa mga damit mula sa t’nalak na hinahabi mula sa mga hibla ng abaka. A. Yakan C. T’boli B. Tausug D. Maranao 4. Sila ay kilala sa sining ng paglalala. Gumagamit sila ng mga hibla ng pinya at abaka bilang pangunahing materyales. A. Maranao C. Tausug B. T’boli D. Yakan 5. Ito ay ang paggawa ng iba’t ibang disenyo na hango sa kalikasan o kapaligiran. Anong uri ng disenyo ito? A. Pagpipinta C. Katutubong disenyo B. Paglilimbag D. Pag-uukit 6. Alin sa mga larawang ito ang disenyo ng mga dahon ng Ifugao? A. B. C. D. 7. Alin sa mga larawang ito ang nagpapakita ng disenyo ng araw ng taga Kalinga? A. B. C. D. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
 33. 33. D EPED C O PY 222 8. Saan naninirahan ang mga pangkat-etniko ng Maranao? A. Lanao del Sur C. Basilan B. Cotabato D. Zamboanga 9. Ang mga T’boli naman ay naninirahan sa_______________? A. Basilan C. Luzon B. Cotabato D. Visayas 10. Ang mga pangkat-etnikong Gaddang ay naninirahan sa _________? A. Visayas C. Sulu B. Luzon D. Nueva Viscaya 11. Sila ay kilalala sa kanilang tradisyunal na paraan ng paglalala, ilan sa kanilang mga gawa ay ang abag (g-string), bakwat (belt), at aken (skirt). A. Gaddang C. Yakan B. T’boli D. Maranao 12. Mahilig sila sa paggawa ng mga palamuti na yari sa bato, salamin at shell Mahilig din sila sa mga kulay na maroon, puti at dilaw sa kanilang mga disenyo. A. Maranao C. Kalinga B. Gaddang D. T’boli 13. Ang pangkat-etnikong ito ay kilalala at bantog sa madetalyeng paraan ng pagbuburda at tinatawag nila itong panubok. A. Panay-Bukidnon C. Kalinga B. T’boli D. Gaddang 14. Saan naninirahan ang mga pangkat-etniko ng Panay-Bukidnon? A. Lanao del Sur C. Cotabato B. Capiz-Lambunao D.Basilan 15.Ano ang tawag sa mga taong gumagawa ng mga disenyo sa mga kagamitan at kasuotan ng mga pangkat-etniko? A. mga katutubo C. mga ninuno B. pangkat-etniko D. mga dalubhasa 16. Anong elemento ng sining ang ipinapakita sa larawang ito? A. kulay, hugis, linya C. hugis, kulay, testura (texture) B. hugis, espasyo, porma D. linya, kulay, testura (texture) All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
 34. 34. D EPED C O PY 223 17. Anong prinsipyo ng sining ang ipinapakita sa larawang ito? A. Ritmo C. Balanse B. Paulit-ulit D. Contrast 18. Anong pangkat-etniko ang nagmamay-ari ng ganitong disenyo? A. T’boli C. Tausug B. Yakan D. Maranao 19. Paano natin pahahalagahan ang mga katutubong disenyo na gawa ng ating mga ninuno? A. Ilagay sa isang museo ang mga kagamitan o kasuotan na gawa ng ating mga katutubo. B. Itapon na lamang ito sa basurahan. C. Ipagbili ang mga bagay na ito. D. Itago na lamang ang mga ito para walang makinabang. 20. Pagkatapos gumawa ng isang likhang sining, ano ang maaaring gawin sa mga kagamitang ginamit? A. Hayaan na lamang ito sa mesang pinaggawaan. B. Iligpit ng maayos at ilagay sa tamang lalagyan ang mga kagamitang ginamit. C. Itapon sa basurahan kahit puwede pang pakinabangan ito. D. Ikalat sa loob ng silid ang mga kagamitang ginamit. Hayaan na lamang ang guro ang magligpit nito. 21. Sino sa sumusunod ang hindi pangkat-etniko ng Pili[pinas? A. Tiboli C. Gaddang B. Yakan D. Hapon 22. Ang mga motif ng ______. A. bituin C. langit B. araw D. lupa All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
 35. 35. D EPED C O PY 224 23. Sa paggawa ng obrang coin pouch ay gumamit ng kapirasong tela o ____. A. kurtina C. retaso B. kumot D. banig 24. Alin sa sumusunod na disenyo ang motif na sumasayaw na tao? A. C. B. D. 25. Makikita ang mga ___________sa mga tela o kasuotan, kumot, punda ng unan, banga o gusi, at mga palamuti. A. disenyo C. ritmo B. kuwento D. alpabeto 26. Ang mga sinaunang kagamitan at kasuotan ng mga pangkat-etniko ay bahagi ng pang-araw araw na buhay sa kanilang ______________. A. pamayanang kultural C. modernong pamayanan B. panahon noon D. pamayanan ngayon 27. Inilalagak ang labi ng sinaunang namatay na pangkat-etniko sa _______ na may masining at kakaibang disenyo. A. Manunggul Jar C. kuweba B. banig D. bangin 28. Ang sumusunod ay pinaniniwalaang may espirito ng mga pamayanang kultural maliban sa isa. A. halaman C. bundok B. hayop D. papel 29. Ang paniniwala ng mga pangkat-etniko sa pag-aayuno ay para maprotektahan sila laban sa ________________ espirito. A. masama C. malaki B. mabuti D. matalino 30. Makikita sa sumusunod ang mga disenyong etniko maliban sa isa. A. kasuotan C. palamuti B. pagkain D. kagamitan 31. Ang mga ________________________ ng mga pamayanang kultural ay isa sa mga pamana ng sining sa ating bansa A. kaguluhan B. hindi pagkakaunawaan C. masining na disenyo D. magulong disenyo All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
 36. 36. D EPED C O PY 225 32.Alin sa sumusunod ang hindi masining na disenyo ng pamayanang kultural? A. B. C. D. 33. Ang masining na disenyo ng pamayanang kultural sa makabagong disenyo sa kasalukuyang panahon ay may elemento ng sining na___________. A. dilim C. liwanag B. tuldok D. linya 34. Alin sa sumusunod ang hindi makabagong disenyo? A. B. C. D. 35. Ang recycled papers ay mga papel na ___________ na. A. sinunog C. hinati B. ginamit D. ibinato 36. Ito ay isang paraan ng sining na hindi maaaring haluan ng tubig dahilan sa katangian ng krayola na malangis at madulas. A. crayon resist C. printmaking B. crayon etching D. doodling 37. Sa paggawa ng likhang-sining makikita ang iba’t ibang________sa isang obra. A. elemento C. kilos B. kasabihan D. awit All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
 37. 37. D EPED C O PY 226 38. Alin sa sumusunod na obra ang ginamitan ng paraang crayon resist? A. Takip ng Notbuk C. Pinoy Bookmark B. Placemat D. pamaypay 39. Dapat _____________ ang mga naiambag sa sining ng mga pangkat- etniko. A. itapon C. pahalagahan B. isawalang bahala D. isantabi 40. Tunay na maipagmamalaki ang mga disenyo na nagmula sa ating pangkat- etniko. A. Oo C. Maaari B. Hindi D. Walang komento SUSI NG SAGOT: 1. B 21. D 2. A 22. B 3. C 23. C 4. D 24. A 5. C 25. A 6. B 26. A 7. A 27. A 8. A 28. D 9. B 29. A 10. D 30. B 11. A 31. C 12. C 32. C 13. A 33. D 14. B 34. A 15. A 35. B 16. A 36. A 17. B 37. A 18. C 38. B 19. A 39. C 20. B 40. A All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
 38. 38. D EPED C O PY xxv RepublicofthePhilippines DepartmentofEducation DepEdComplex,MeralcoAvenue PasigCity December2013 Kto12CurriculumGuide ART (Grade4) All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
 39. 39. D EPED C O PY xxvi Kto12BASICEDUCATIONCURRICULUM CONCEPTUALFRAMEWORK BoththeMusicandtheArtscurriculafocusonthelearnerasrecipientoftheknowledge,skills,andvaluesnecessaryforartisticexpressionand culturalliteracy.Thedesignofthecurriculaisstudent-centered,basedonspiralprogressionofprocesses,conceptsandskillsandgroundedinperformance- basedlearning.Thus,thelearnerisempowered,throughactiveinvolvementandparticipation,toeffectivelycorrelatemusicandarttothedevelopmentofhis/her ownculturalidentityandtheexpansionofhis/hervisionoftheworld. AsMusicandArtsareperformance-baseddisciplines,effectivelearningoccursthroughactiveexperience,participation,andperformance,creative expression,aestheticvaluation,criticalresponse,andinterpretation.Theskillsthataredevelopedincludereading/analyzing,listening/observing,performing, (singing,usingmusicalinstruments,movement,acting,andplaying,usingdifferentartmaterials,techniquesandprocesses,responding,composing,and creating.(SeeFigure1andFigure2) Thephilosophicalfoundationsuponwhichstandardsandcompetenciesarebasedinclude:AProcessofEducationbyJeromeBruner,Performance-Based LearningbyCleveMiller,AestheticEducationbyBennettReimer,MultipleIntelligencesbyHowardGardner,AStructureforMusicEducationbyRonald Thomas,GongsandBamboobyJoseMaceda,CompendiumontheHumanities:MusicalArtsproducedbytheNationalResearchCouncilofthePhilippines, CulturalDictionaryforFilipinosbyThelmaKintanarandAssociates,CreativeandMentalGrowthbyViktorLowenfeldandW.LambertBrittain,Discipline-Based ArtEducationbyElliotEisner,EncyclopediaofPhilippineArtsandTuklasSining,bothproducedbytheCulturalCenterofthePhilippines. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
 40. 40. D EPED C O PY xxvii Kto12BASICEDUCATIONCURRICULUM PHILOSOPHYANDRATIONALEFORARTS TheArtshasbeenpresentsincethebeginningofcivilizationasitisanessentialmeansformantoliveandcommunicatewithothers.Ithasbeenusedto enhanceman’slifeandsurroundings,toexpresshisthoughts,dreams,andspiritualbeliefs,andtosharehisownandhiscommunity’saspirations, celebrations,andevents.Artsrecords,reflects,andrearrangesman’slifeandexistence. TheArtsisavisualizationofapeople’shistoryanduniqueness,areflectionoftheircreativityandaccomplishments,andavisibleexpressionoftheirdistinct wayofthinking,communicating,reasoning,andworshiping.Itisexpressedinauniquesymbolsystemthatisvisual,kineticandtactile.HowardGardner, aneducatorandpsychologist,affirmsthattheartsdevelopthechild’s“SPATIAL,INTRAPERSONAL,LINGUISTICANDKINESTHETICINTELLIGENCES”fortheArts developadistinctwayofseeing,thinking,communicating,andcreatinginaperson.Furthermore,Artdevelopsandincreasesaperson’sabilitytoapply creativeandnewsolutions,fornewproblemsinourworld.Schools,therefore,needtodevelopthemultipleintelligencesofastudentthroughthearts.TheK- 12ArtsCurriculumseekstoaddresstheseneedsofourstudentsforthe21st Century. The21st Centuryisadifferentworld:itishighlyvisual,withaproliferationofimagesseennotonlyinstaticmedialikemagazines,books,paintingsand posters.Nowimagesarekineticandaccessibleinvariousmedialiketelevision,outdooradvertisements,movies,cellphones,andnewtechnologieslikeiPads, iPods,DVDplayers,personalcomputers,andtablets.Artistscreate,uploadandshareviatheInternet,images,sounds,texts,films,videos,pictures,artworksand designs.Thesearereadilyavailableandinteractive,involvingtheviewertoreact,commentandutilizethesevisualsthroughtheInternet.TeachingArttostudentsis onewayforthemtoprocessandinterpretthebarrageofimagesandsounds,inacriticalandintelligentmanner. ThefocusoftheK-12ArtcurriculumisPHILIPPINEART,CULTUREandHERITAGE,appreciatingthediversityofourlocalartists,ourarts,crafts,and indigenousmaterialstostrengthenthestudent’sidentityofbeingFilipino,beforehe/sheisintroducedtotheartofothercountries.Themodulesguideeducators andprovideourstudentswithartexperiences,concepts,andprocessesthatarepresentedinaSPIRALPROGRESSIONofdifficultyanddepthfromKindergartento Grade12. TheapproachisCHILD-CENTEREDandHANDS-ONincreatingartusinglocallyavailablematerials.Itdevelopsthestudent’simaginationandindividual expression,andhis/herCRITICALTHINKINGSKILLSthroughinquiryintotheaestheticqualitiesofhiswork,theworkofothersandofartistsfromthe Philippinesandotherpartsoftheworld.Itculminatesinconnectingarttoothersubjectareasandprovidesexposureandapprenticeshiptoprofessionalsin variousart-relatedfieldssothestudentcandiscoverandconsiderthedifferentcareeropportunitiesinthearts. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
 41. 41. D EPED C O PY xxviii Kto12BASICEDUCATIONCURRICULUM Figure1.TheCurriculumFrameworkofMusicandArt All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
 42. 42. D EPED C O PY xxix Kto12BASICEDUCATIONCURRICULUM Figure2.ContentofMusicandArtperGradeLevel Grade12MasteryofProficiencyinthechosenformorgenre Grade11MasteryofProficiencyinthechosenformorgenre Grade10ApplicationofContemporaryMusicandArts Grade9Application–WesternMusicandArts Grade8Application–AsianMusicandArts Grade7Application–PhilippineFolkMusicandArts Grade6ApplicationforAppropriateMasteryandAcquisition ofSkills Grade5Exploration–Elements/Processes Grade4FormalIntroductiontoElements/Processes Grade3PreliminaryAcquisitionofBasicKnowledgeand Skills Grade2EnhancedUnderstandingofFundamentalProcesses Grade1IntroductiontotheFundamentalProcesses KindergartenExposuretotheDifferentMusic&ArtProcesses (ExperientialLearning) All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
 43. 43. D EPED C O PY xxx Kto12BASICEDUCATIONCURRICULUM Table1.BasicReferenceforMusicandArtContent MusicElementsArtsElementsandPrinciplesMusicProcessesArtProcesses -creating)Shape/Form-creating) Texture*Contrast *Noformalinstructioninharmony fromKto3 (transference) All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
 44. 44. D EPED C O PY xxxi Kto12BASICEDUCATIONCURRICULUM LEARNINGAREASTANDARD:Thelearnerdemonstratesanunderstandingofbasicconceptsandprocessesinmusicandartthroughappreciation, analysisandperformanceforhis/herself-development,celebrationofhis/herFilipinoculturalidentityanddiversity,and expansionofhis/herworldvision. KEYSTAGESTANDARDS: K-34–67–10 Thelearnerdemonstratesunderstandingof fundamentalprocessesthrough performing,creating,andresponding, aimedtowardsthedevelopmentof appreciationofmusicandart,and acquisitionofbasicknowledgeandskills. Thelearnerdemonstratesunderstandingof basicelementsandconceptsthrough performing,creating,andresponding,aimed towardsthedevelopmentofappreciationof musicandart,andacquisitionofbasic knowledgeandskills. Thelearnerdemonstratesunderstandingof salientfeaturesofmusicandartofthe Philippinesandtheworld,throughappreciation, analysis,andperformance,forself- development,thecelebrationofFilipinocultural identityanddiversity,andtheexpansionof one’sworldvision. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
 45. 45. D EPED C O PY xxxii Kto12BASICEDUCATIONCURRICULUM GRADELEVELSTANDARDS: GradeLevelGradeLevelStandards Grade1 Thelearnerdemonstratesbasicunderstandingofthefundamentalprocessesinmusicandart,throughperforming,creating,listeningandobserving,and responding. Grade2Thelearnerdemonstratesbasicandfundamentalprocessesinmusicandart,throughperforming,creating,listeningandobserving,andresponding. Grade3 Thelearnerhasacquiredthebasicandfundamentalprocessesthroughperforming,creating,listeningandobserving,andresponding,towardsthe developmentofappreciationofmusicandart,andtheacquisitionofbasicknowledgeandskills. Grade4 Throughtheformalintroductionofelements,thelearnercanidentifythebasicknowledgeandskillsinmusicandart,towardsself-development,the celebrationofFilipinoculturalidentityanddiversity,andtheexpansionofone’sworldvision. Grade5 Throughexploration,thelearnerdemonstratesadeeperunderstandingofbasicknowledgeandskillsinmusicandart,towardsself-development,the celebrationofFilipinoculturalidentityanddiversity,andexpansionofone’sworldvision. Grade6 Throughapplication,thelearnerdemonstratesunderstandingofthebasicconceptsofandprocessesinmusicandart,towardsself-development,the celebrationofFilipinoculturalidentityanddiversity,andtheexpansionofone’sworldvision. Grade7 Thelearnerdemonstratesbasicunderstandingofthefundamentalprocessesinmusicandtheartsthroughperforming,creating,listeningandobserving, andrespondingtowardsappreciationoftheculturalrichnessofthedifferentprovincesinthePhilippines. Grade8 ThelearnerdemonstratesunderstandingofsalientfeaturesofAsianmusicandthearts,throughappreciation,analysis,andperformanceforself- development,thecelebrationofFilipinoculturalidentityanddiversity,andtheexpansionofone’sworldvision. Grade9 ThelearnerdemonstratesunderstandingofsalientfeaturesofWesternmusicandtheartsfromdifferenthistoricalperiods,throughappreciation,analysis, andperformanceforself-development,thecelebrationofFilipinoculturalidentityanddiversity,andtheexpansionofone’sworldvision. Grade10 Thelearnerdemonstratesunderstandingofsalientfeaturesofcontemporarymusicandthearts,throughappreciation,analysis,andperformance,forself- development,thecelebrationofFilipinoculturalidentityanddiversity,andtheexpansionofone’sworldvision. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
 46. 46. D EPED C O PY xxxiii Kto12BASICEDUCATIONCURRICULUM GRADE4 CONTENT CONTENT STANDARDS PERFORMANCE STANDARDS LEARNINGCOMPETENCYCODE GRADE4-FIRSTQUARTER I.Elements: 1.LINES 1.1organicandinorganic 2.COLORS 2.1primaryandsecondary 3.SHAPES 2.1stylizedbasedon nature II.Principles: 4.REPETITION 4.1motifs III.Process: 5.DRAWING 5.1drawingoffiguresof differentcultural communities 5.2crayonetchingof ethnicdesigns crayonresistofscenes fromdifferentcultural groupsinthe Philippines I.Elements: 1.LINES 1.1organicandinorganic 2.COLORS Thelearner… demonstrates understandingof lines,texture,and shapes;andbalance ofsizeandrepetition ofmotifs/patterns throughdrawing demonstrates understandingof lines,texture,and shapes;andbalance Thelearner… practicesvarietyofculture inthecommunitybyway ofattire,bodyaccessories, religiouspracticesand lifestyle. createsauniquedesignof houses,andother householdobjectsusedby theculturalgroups. writesacomparative descriptionofhousesand utensilsusedbyselected culturalgroupsfrom differentprovinces. practicesvarietyofculture inthecommunitybyway ofattire,bodyaccessories, religiouspracticesand Thelearner… 1.appreciatestherich varietyofcultural communitiesinthe Philippinesandtheir uniqueness 1.1LUZON-Ivatan, Ifugao,Kalkminga, Bontok,Gaddang, Agta 1.2VISAYAS–Ati 1.3MINDANAO- Badjao, Mangyan,Samal, Yakan,Ubanon, Manobo,Higaonon, Talaandig, Matigsalog,Bilaan, T’boli,Tiruray, Mansaka,Tausug A4EL-Ia 2.distinguishesdistinctive characteristicsofseveral culturalcommunitiesin termsofattire,body accessories,religious practices,andlifestyles. A4EL-Ib 3.adaptsanindigenous culturalmotifintoa contemporarydesign throughcrayonetching A4EL-Ic All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
 47. 47. D EPED C O PY xxxiv Kto12BASICEDUCATIONCURRICULUM CONTENT CONTENT STANDARDS PERFORMANCE STANDARDS LEARNINGCOMPETENCYCODE 2.1primaryandsecondary 3.SHAPES 2.1stylizedbasedon nature II.Principles: 4.REPETITION 4.1motifs III.Process: 5.DRAWING 5.1drawingoffiguresof differentcultural communities 5.2crayonetchingof ethnicdesigns crayonresistofscenes fromdifferentcultural groupsinthe Philippines ofsizeandrepetition ofmotifs/patterns throughdrawing lifestyle. createsauniquedesignof houses,andother householdobjectsusedby theculturalgroups. writesacomparative descriptionofhousesand utensilsusedbyselected culturalgroupsfrom differentprovinces. technique. 4.identifiesspecific clothing,objects,and designsofthecultural communitiesandapplies ittoadrawingofthe attireandaccessoriesof oneofthesecultural groups. A4PL-Id 5.sharesideasaboutthe practicesofthedifferent culturalcommunities. A4PR-Ie 6.translatesresearchofthe artisticdesignsofthe culturalcommunitiesinto acontemporarydesign. A4PR-If 7.createsadrawingafter closestudyand observationofoneofthe culturalcommunities’ wayofdressingand accessories. A4PR-Ig 8.producesacrayonresist onanyofthetopics:the uniquedesignofthe houses,household objects,practices,or ritualsofoneofthe culturalgroups. A4PR-Ih All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
 48. 48. D EPED C O PY xxxv Kto12BASICEDUCATIONCURRICULUM CONTENT CONTENT STANDARDS PERFORMANCE STANDARDS LEARNINGCOMPETENCYCODE 9.usescrayonresist techniqueinshowing differentethnicdesigns orpatterns. A4PR-Ii GRADE4-SECONDQUARTER I.Elements: 1.SHAPES 1.1overlappingofshapes 2.COLOR 2.1toshowmoodand atmosphere 3.SPACE 3.1showingforeground, middlegroundand background II.Principles: 4.PROPORTIONofhouses, buildings,fields, mountains,skyina landscape III.Process: 5.PAINTING 5.1important landscape/famous landmarkinaprovince 5.2(indigenoushouses) 5.3muralpainting I.Elements: 1.SHAPES 1.1overlappingofshapes 2.COLOR Thelearner… demonstrates understandingof lines,color,shapes, space,andproportion throughdrawing. demonstrates understandingof lines,color,shapes, space,andproportion Thelearner… sketchesandpaintsa landscapeormuralusing shapesandcolors appropriatetothewayof lifeofthecultural community. realizesthatthechoiceof colorstouseina landscapegivesthemood orfeelingofapainting. sketchesandpaintsa landscapeormuralusing shapesandcolors appropriatetothewayof Thelearner… 1.discussespicturesof localitieswheredifferent culturalcommunitieslive andunderstandsthat eachgrouphasdistinct housesandpractices. A4EL-IIa 2.distinguishestheattire andaccessoriesof selectedcultural communitiesinthe countryintermsofcolors andshapes. A4EL-IIb 3.appreciatesthe importanceof communitiesandtheir culture. A4EL-IIc 4.comparesthe geographicallocation, practices,andfestivalsof thedifferentcultural groupsinthecountry. A4EL-IId 5.sketchesalandscapeofa culturalcommunitybased onresearchesand observationsmade. A4EL-IIe All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
 49. 49. D EPED C O PY xxxvi Kto12BASICEDUCATIONCURRICULUM CONTENT CONTENT STANDARDS PERFORMANCE STANDARDS LEARNINGCOMPETENCYCODE 1.1toshowmoodand atmosphere 3.SPACE 3.1showingforeground, middlegroundand background II.Principles: 4.PROPORTIONofhouses, buildings,fields, mountains,skyina landscape III.Process: 5.PAINTING 2.2important landscape/famous landmarkinaprovince 2.3(indigenoushouses) 2.4muralpainting throughdrawing.lifeofthecultural community. realizesthatthechoiceof colorstouseina landscapegivesthemood orfeelingofapainting. 6.paintsthesketched landscapeusingcolors appropriatetothecultural community’swaysoflife. A4EL-IIf 7.exhibitspainted landscapestocreatea muralfortheclassand theschooltoappreciate. A4EL-IIg 8.tellsastoryorrelates experiencesaboutcultural communitiesseeninthe landscape.A4EL-IIh GRADE4-THIRDQUARTER I.Elements: 1.LINES 1.1organic,inorganic (mechanical) 2.COLORS 2.1earthornaturalcolors 3.TEXTURE 2.2fromavarietyof materials 4.SHAPES 4.1geometric/2- Thelearner… demonstrates understandingof shapesandcolors andtheprinciplesof repetition,contrast, andemphasis throughprintmaking (stencils) Thelearner… createsreliefandfound objectsprintsusingethnic designs. presentsresearchonrelief printscreatedbyother culturalcommunitiesinthe country. Thelearner… 1.exploresthetextureof eachmaterialand describesits characteristic. A4EL-IIIa 2.analyzeshowexisting ethnicmotifdesignsare repeatedandalternated.A4PL-IIIb All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
 50. 50. D EPED C O PY xxxvii Kto12BASICEDUCATIONCURRICULUM CONTENT CONTENT STANDARDS PERFORMANCE STANDARDS LEARNINGCOMPETENCYCODE dimensionalShapes II.Principles: 5.CONTRAST 5.1smoothvs.rough 5.2curvesvs.straight lines 5.3smallshapesvs.big shapes 6.HARMONY III.Process: 7.PRINTMAKING 7.1reliefprint 7.2glueprint 7.3cardboardprint foundobjectsprint I.Elements: 1.LINES 1.1organic,inorganic (mechanical) demonstrates understandingof shapesandcolors andtheprinciplesof producesmultiplecopiesof areliefprintusing industrialpaint/natural dyestocreatedecorative bordersforboards,panels etc. createsreliefandfound objectsprintsusingethnic designs. 3.discoverstheprocessof creatingreliefprintsand appreciateshowrelief printsmakesthework moreinterestingand harmoniousintermsof theelementsinvolved. A4PL-IIIc 4.drawsethnicmotifsand createadesignby repeating,alternating,or byradialarrangement. A4PR-IIId 5.createsareliefmaster ormoldusingadditive andsubtractive processes. A4PR-IIIe 6.createssimple, interesting,and harmoniouslyarranged reliefprintsfromaclay design. A4PR-IIIf 7.printsreliefswith adequateskilltoproduce cleanprintswitha particulardesignmotif (repeatedoralternated). A4PR-IIIg 8.printsreliefsusingfound materialsanddiscusses thefinishedartwork. A4PR-IIIh All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
 51. 51. D EPED C O PY xxxviii Kto12BASICEDUCATIONCURRICULUM CONTENT CONTENT STANDARDS PERFORMANCE STANDARDS LEARNINGCOMPETENCYCODE 2.COLORS 2.1earthornaturalcolors 3.TEXTURE 3.1fromavarietyof materials 4.SHAPES 4.1geometric/2- dimensional Shapes II.Principles: 5.CONTRAST 5.1smoothvs.rough 5.2curvesvs.straight lines 5.3smallshapesvs.big shapes 6.HARMONY III.Process: 7.PRINTMAKING 7.1reliefprint 7.2glueprint 7.3cardboardprint foundobjectsprint repetition,contrast, andemphasis throughprintmaking (stencils) presentsresearchonrelief printscreatedbyother culturalcommunitiesinthe country. producesmultiplecopiesof areliefprintusing industrialpaint/natural dyestocreatedecorative bordersforboards,panels etc. 9.createsthereliefmold usingfoundmaterial: hardfoam;cardboard shapesgluedonwood; stringsandbuttons,old screws,andmetalparts gluedonwoodor cardboard. A4PR-IIIi 7.displaysthefinished artworkforothersto critiqueanddiscuss. A4PR-IIIj-1 1.participatesina school/districtexhibitand culminatingactivityin celebrationofthe NationalArtsMonth (February). A4PR-IIIj-2 All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
 52. 52. D EPED C O PY xxxix Kto12BASICEDUCATIONCURRICULUM CONTENT CONTENT STANDARDS PERFORMANCE STANDARDS LEARNINGCOMPETENCYCODE GRADE4-FOURTHQUARTER I.Elements: 1.COLOR 1.1dyescanbecombined tocreatenewcolors 2.VALUE/TONE lightanddark II.Principles: 3.REPETITION 3.1motifs,colors III.Process: 4.SCULPTUREand3- dimensionalcrafts 5.Textilecraft: 5.1tie-dye(onecolor;2 colors) 5.2Matweaving(buri) Thelearner… demonstrates understandingon color(dyes),values, andrepetitionof motifsthrough sculptureand3-D crafts Thelearner… appliesindividuallythe intricateproceduresintie- dyeinginclothesort- shirtsandcomparesthem withoneanother. replicatestraditionalskills inmatweavingfrom indigenousmateriallike abacatapestries. researchesontie-dyed craftsoftheT’boliand presentsdesignsmadeby them;presentsresearchon tie-dyedproductsofother culturalcommunitiesto comparetheirdesignsand colors. Thelearner… 1.researchesand differentiatestextile traditions,e.g.tie-dyedone inothercountrieslikeChina, India,Japan,andIndonesia intheoldentimesand presently,aswellasinthe Philippines,e.g.theTinalak madebytheT’bolis. A4EL-Iva 2.presentspicturesor actualsamplesofdifferent kindsofmatweaving traditionsinthePhilippines. A4EL-Ivb 3.discussestheintricate designsofmatswoveninthe Philippines: 3.1Basey,Samarburi mats 3.2Iloilobambanmats 3.3Badjao&Samalmats 3.4Tawi-tawilaminusa mats 3.5Romblonburimats A4EL-IVc All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
 53. 53. D EPED C O PY xl Kto12BASICEDUCATIONCURRICULUM CONTENT CONTENT STANDARDS PERFORMANCE STANDARDS LEARNINGCOMPETENCYCODE I.Elements: 1.COLOR 1.1dyescanbecombined tocreatenewcolors 2.VALUE/TONE lightanddark II.Principles: 3.REPETITION 3.2motifs,colors III.Process: 4.SCULPTUREand3- dimensionalcrafts 5.Textilecraft: 5.1tie-dye(onecolor;2 colors) 5.2Matweaving(buri) demonstrates understandingon color(dyes),values, andrepetitionof motifsthrough sculptureand3-D crafts appliesindividuallythe intricateproceduresintie- dyeinginclothesort-shirts andcomparesthemwith oneanother. replicatestraditionalskills inmatweavingfrom indigenousmateriallike abacatapestries. researchesontie-dyed craftsoftheT’boliand presentsdesignsmadeby them;presentsresearchon tie-dyedproductsofother culturalcommunitiesto comparetheirdesignsand colors. 3.emphasizestextilecrafts liketie-dyeingwhich demandscareful practicesandfaithful repetitionofthestepsto producegooddesigns. A4PL-Ivd 4.givesmeaningtothe designs,colors,patterns usedintheartworks. A4PL-Ive 5.createsasmallmat usingcoloredburistrips oranymaterialthatcan bewoven,showing differentdesigns: squares,checkszigzags, andstripes. A4PR-IVf 6.weavesowndesign similartothestylemade byalocalethnicgroup. A4PR-IVg 7.createsoriginaltie-dyed textiledesignby followingthetraditional stepsintie-dyeingusing oneortwocolors. A4PR-IVh All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
 54. 54. D EPED C O PY xli Kto12BASICEDUCATIONCURRICULUM CODEBOOKLEGEND Sample:A10PR-If-4 LEGENDSAMPLE FirstEntry LearningAreaand Strand/Subjector Specialization Art A10 GradeLevelGrade10 UppercaseLetter/s Domain/Content/ Component/Topic ProcessPR - RomanNumeral *Zeroifnospecificquarter QuarterFirstQuarterI LowercaseLetter/s *Putahyphen(-)inbetween letterstoindicatemorethana specificweek WeekWeeksixf - ArabicNumberCompetency Evaluateworksofartin termsofartisticconcepts andideasusingcriteria fromthevariousart movements 4 DOMAIN/COMPONENTCODE ElementsEL PrinciplesPL ProcessesPR All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
 55. 55. D EPED C O PY ii Musika at Sining – Ikaapat na Baitang Patnubay ng Guro Unang Edisyon 2015 ISBN: ___________ Paunawa hinggil sa karapatang-sipi. Isinasaad ng Seksiyon 176 ng Batas Pambansa Bilang 8293: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-sipi sa anumang akda ng Pamahalaan ng Pilipinas. Gayunpaman, kailangan muna ang pahintulot ng pamahalaan o tanggapan kung saan ginawa ang isang akda upang magamit sa pagkakakitaan ang nasabing akda. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ay ang patawan ng bayad na royalty bilang kondisyon. Ang mga akda / materyales ( mga kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brand names, tatak o trademarks, palabas sa telebisyon, pelikula at iba pa) na ginamit sa aklat na ito ay nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagtibay sa isang kasunduan ng Kagawaran ng Edukasyon at Filipinas Copyright Licensing Society (FILCOLS) Inc. na ang FILCOLS ang kumakatawan sa paghiling ng pahintulot sa nagmamay-ari ng mga akdang hiniram at ginamit dito. Hindi inaangkin ni kinakatawan ng tagapaglathala (publisher) at mga may-akda ang karapatang-aring iyon. Inilathala ng Kagawaran ng Edukasyon Kalihim: Br. Armin Luistro FSC Pangalawang Kalihim: Dina S. Ocampo, PhD Direktor IV: Marilyn D. Dimaano, EdD Direktor III: Marilette R. Almayda, PhD Inilimbag sa Pilipinas ng _________________________ Department of Education–Instructional Materials Council Secretariat (DepEd–IMCS) Office Address : 5th Floor Mabini Bldg. DepEd Complex Meralco Avenue, Pasig City Philippines 1600 Telefax : (02) 634–1054 or 634–1072 E–mail Address : imcsetd@yahoo.com Mga Bumuo ng Patnubay ng Guro Musika Pangunahing Tagapangasiwa: Maria Blesseda Alfonso Cahapay Consultant: Myrna T. Parakikay Mga Tagasuri Ng Nilalaman: Jocelyn T. Guadalupe, Dolores T. Andres Mga Manunulat: Maria Elena D. Digo, Fe V. Enguero, Ma. Teresa P. Borbor, Amelia M. Ilagan, Josepina D. Villareal, Mary Grace V. Cinco, Josephine Chonie M. Obseñares, Chita E. Mendoza, at Victorina E. Mariano Transcriber: Arthur M. Julian Gumuhit ng Larawan: Hadji Miguelito S. Mendoza, Arthur M. Julian, Jason O. Villena Tagatala: Richilo L. Laceda Naglayout: Mary Grace Ann G. Cadisal Sining Pangunahing Tagapangasiwa: Marilou Gerero-Vispo Consultant: Charo Defeo-Baquial Mga Tagasuri ng Nilalaman: Juan Gepullano; Rosel Valenzuela Mga Manunulat: Cynthia Montañez; Ma. Teresa Caringal; Adulfo Amit; Benjamin Castro; Emily Maninang; Joan D. Sandoval Mga Tagasuri ng Wika: Paolo-Ven Paculan; Erickson Gutierrez Mga Gumuhit ng Larawan: Michael Villadolid, Jason O. Villena Mga Naglayout: Algievoi Omaña, Oliver S. Magat All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
 56. 56. D EPED C O PY iii Paunang Salita Ang Patnubay ng Guro na ito sa Musika at Sining ay inihanda upang malinang sa mga mag-aaral ang kanilang mga natatanging kakayahan sa masining na pamamaraan. Hangad ng mga may-akda ng aklat na ito na lubusang mapalaganap sa mga mag-aaral ang kamalayan sa iba’t ibang uri ng sining. Kung kaya’t ang mga gawaing nakapaloob dito ay isinulat sa payak at natural na pamamaraan upang mas maunawaan at mas maging makabuluhan ang pagkatuto sa bawat elemento ng Musika at Sining. Ang mga itinakdang gawain na pawang kawili-wili ay makapagbibigay- laya sa mga mag-aaral na makapag-isip at makalikha ng sariling awitin at tugtugin sa Musika, gayundin ng mga disenyo o visual art sa Sining, na magdudulot ng saya at kaganapan sa bawat aralin. Ang mataas na antas ng pagkatuto sa Musika at Sining, batay sa maraming pagsasaliksik, ay nagpapatunay na magdudulot sa mga mag-aaral upang magkaroon ng:  mapanuri at replektibong pag-iisip;  mas pinahusay na konsentrasyon at mas mahabang attention span;  mas pinahusay na memorya at pagpapanatili ng mga natutuhan; at  mas pinahusay na pakikisalamuha at pakikipag-ugnayan sa kapwa, at kakayahang makapagsagawa ng mga gawain kasama ang iba. Ang makabuluhang paggamit sa aklat na ito ay magsisilbing tulong upang maiangat ang antas ng pagkawili o interes at inspirasyon sa pag-aaral ng Musika at Sining, na makatutulong sa adhikain ng K to 12 Basic Education Program tungo sa paghubog ng kabuuang pagkatao ng isang indibidwal. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
 57. 57. D EPED C O PY vi SINING Yunit 2 – Pagpipinta Aralin 1: Landscape ng Pamayanang Kultural …………………….. 227 Aralin 2: Kasuotan at Palamuting Etniko …………………………… 232 Aralin 3: Kultura ng Pangkat-Etniko …………………………………. 235 Aralin 4: Pista ng mga Pamayanang Kultural ………………….…… 238 Aralin 5: Krokis ng Pamayanang Kultural …………………………… 243 Aralin 6: Kulay ng Kapaligiran ………………………………………... 247 Aralin 7: Myural ng Tanawin sa Pamayanang Kultural ……………. 250 Aralin 8: Malikhaing Pagpapahayag ………………………………… 254 All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
 58. 58. D EPED C O PY 193 SINING Teacher’s Guide All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
 59. 59. D EPED C O PY 227 YUNIT 2 : Pagpipinta Aralin Bilang 1 : Landscape ng Pamayanang Kultural BUOD NG ARALIN Art History Art Production Art Criticism Art Appreciation Ang bawat pamayanang kultural ay may natatanging uri ng tahanan at paraan ng pamumuhay sa kanilang komunidad. Pagguhit at pagpipinta ng tanawin ng pamayanang kultural Napag-uugnay ang wastong espasyo ng mga bagay bagay sa tanawin ng pamayanang kultural Naipagmamalaki ang kagandahan ng iba’t ibang tanawin sa pamayanang kultural sa pamamagitan ng eksibit ng likhang sining I. Layunin A. Natatalakay ang iba’t ibang tanawin sa pamayanang kutural B. Naiguguhit at naipipinta ang tanawin ng komunidad ng mga Pamayanang kultural (A4EL-IIA) C. Naipagmamalaki ang kagandahan ng tanawin sa pamayanang kultural sa pamamagitan ng likhang sining II. Paksang Aralin A. Elemento ng Sining: Espasyo (foreground, middle ground, background) B. Prinsipyo ng Sining: Balanse C. Kagamitan : Lapis, papel, watercolor, brush, water container D. Sanggunian : www.wikipedia.com CCP Collection: The Philippine Tribesmen III. Pamamaraan A. Panimulang Gawain 1. Balik – aral Tukuyin ang mga disenyong etniko na makikita sa mga likhang-sining. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
 60. 60. D EPED C O PY 228 2. Pagganyak Magpakita ng larawan ng isang komunidad. Ipatukoy ito sa mga bata at ipalarawan ang katangian ng bawat isa. (Hal. tahanan, tao, hayop, kagamitan sa paghahanapbuhay, at iba pa.) Hayaan din silang magkuwento ng makikita sa kanilang komunidad. B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad Sabihin sa mga bata na maraming komunidad ng mga pangkat- etniko ang makikita sa iba’t ibang rehiyon sa bansa. Ipakilala ang ilan sa mga ito sa tulong ng larawan. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
 61. 61. D EPED C O PY 229 IVATAN Ang mga Ivatan ay matatagpuan sa lalawigan ng Batanes. Ang kanilang mga tahanan ay maituturing na lumang estraktura sa Batanes. Ito ay yari sa limestone at coral habang ang bubungan ay mula sa cogon grass na sadyang binuo sa pangunahing layunin na magbigay ng proteksiyon laban sa kalamidad tulad ng bagyo. Ang mga babaeng Ivatan ay nagsusuot naman headgear na tinatawag na vakul. Ito ay yari sa abaka na inilalagay sa ulo bilang kanilang proteksiyon sa araw at ulan. IFUGAO Ang mga Ifugao naman ay makikita sa bulubundukin ng Cordillera kung saan ang mga hagdang-hagdang palayan ay pangunahing atraksiyon sa lugar. Ang salitang Ifugao ay nagmula sa katagang “i-pugo” na nangangahulugang “mga tao sa burol” o “people of the hill”. Ang kanilang tahanan na may kuwadradong sukat na natu- tukuran ng apat na matitibay na posteng kahoy at ito ay nakaangat mula sa lupa na may humigit kumulang apat na talampakan walang All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
 62. 62. D EPED C O PY 230 bintana ang tahanan at ang dingding ay yari sa matibay na mga kahoy. Mayroon itong hagdanan na inaalis sa gabi upang di maka- pasok ang kaaway o mabangis na hayop. MARANAO Ang mga Maranao ay pangkat-etniko na makikita sa Lanao, Mindanano. Ang katawagang Maranao ay nangangahulugang “People of the Lake” dahil ang pangkat-etniko na ito ay nabubuhay sa lawa ng Lanao. Ang kanilang pangunahing paraan ng pamumuhay ay pangingisda at nakasentro ang kanilang mga gawain sa lawa. Ang mga Maranao ay nakikilala sa kanilang pambihirang disenyo na tinatawag na “okir”. May mga tahanan ang mga Maranao na tinatawag na torogan. Ito ay para sa mga datu o may mataas na katayuan sa lipunan. sa kanilang tahanan ay makikita ang disenyong “okir” sa harapan ng torogan. Ang mga inukit na disenyong okir ay makikita sa mga nililok sa panolong. Pag-usapan ang larawan at ang mga makikita rito. Itanong: 1. Anong bagay sa larawan ang pinakamalapit sa kanila? Ang pinakamalayo? 2. Anong bagay ang pinakamaliit? pinakamalaki? 3. Hayaang magbigay ang bata ng sariling kaisipan tungkol sa pagkakaiba ng ayos ng mga bagay sa larawan. (Sumangguni sa ALAMIN.) All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
 63. 63. D EPED C O PY 231 2. Gawaing Pansining (Sumangguni sa GAWIN.) 3. Pagpapalalim ng Pag-unawa 1. Ano ano ang mga bagay sa iyong likhang-sining ang makikita sa foreground? middle ground? at background? 2. Paano mo maipakikita ang wastong espasyo ng mga bagay sa larawan ng iyong likhang sining? C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalahat Naipakikita sa pagpipinta ng tanawin ng komunidad ang tamang espasyo ng mga bagay sa larawan sa pamamagitan ng pagguhit ng foreground, middle ground, at background. (Sumangguni sa TANDAAN.) 2. Replekisyon Paano mo maipagmamalaki ang ang mga komunidad ng mga pangkat-etniko sa ating bansa? IV. Pagtataya (Sumangguni sa SURIIN.) Ipagamit sa mga bata ang rubrik sa pagsukat ng sariling kakayahan sa pagguhit. V. Takdang Aralin Magsaliksik sa magasin, libro o internet ng mga larawan ng komunidad ng iba pang pangkat-etniko sa bansa. Idikit sa kuwaderno at lagyan ng maikling paglalarawan tungkol sa larawan. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
 64. 64. D EPED C O PY 232 YUNIT 2 : Pagpipinta Aralin Bilang 2 : Kasuotan at Palamuting Etniko BUOD NG ARALIN Art History Art Production Art Criticism Art Appreciation Ang mga pamayanang kultural sa bansa ay makikilala sa kanilang kasuotan at palamuti na bahagi ng kanilang kultura at pang araw-araw na pamumuhay. Paglikha at pagpinta ng kasuotan at palamuti ng pamayanang kultural Naipakikita ang pagkakaiba-iba ng disenyong hugis at kulay ng kasuotan at palamuti ng mga pamayanang kultural Naipagmamalaki ang kasuotan at palamuting mga pamayanang kultural sa bansa sa pamamagitan ng pagsusuot ng likhang sining na kasuotan I. Layunin A. Natatalakay ang kasuotan at palamuti ng pangkat-etniko sa isang pamayanang kultural sa bansa. (A4EL-IIb) B. Nakakalikha ng sariling disenyo ng isang katutubong kasuotan. C. Naipagmamalaki ang kagandahan ng kasuotan ng mga pangkat-etniko sa pamayanang kutural sa pamamagitan ng pagsusuot ng likhang- sining na kasuotan. II. Paksang Aralin A. Elemento ng Sining: Hugis at Kulay B. Kagamitan : lapis, manila paper, gunting, watercolor, crayon III. Pamamaraan A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral Ipatukoy ang foreground, middle ground, at background sa sumusunod na larawan. 1 2 3 All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
 65. 65. D EPED C O PY 233 2. Pagganyak Magpakita ng larawan ng mga batang Pilipino na may iba’t ibang palamuti sa katawan. Ipatukoy ito sa mga bata at ipalarawan ang katangian ng mga palamuti sa kaniyang katawan. (Hal. kuwintas, hikaw, damit, singsing, at iba pa.) B. Panlinang na Gawain Paglalahad Sabihin sa mga bata na ang bawat pamayanang kultural ay may kani-kaniyang kasuotan at palamuti. Ang bawat pook o komunidad ay may produktong likhang-sining na maipagmamalaki ng kanilang mamamayan dahil sa taglay na kagandahan at pambihirang uri nito. Ipakita ang makukulay na kasuotan at palamuti ng pangkat- etniko. Tboli Ang mga T’boli ay makikita sa Cotabato sa Mindanao. Pangangaso, pangingisda, at pangunguha ng mga prutas sa kagubatan ang kanilang ikinabubuhay. Kaingin ang sistema ng kanilang pagsasaka. Naghahabi sila ng tela para sa damit na ang tawag ay t’nalak na hinabi mula sa hibla ng abaka. Sila ay tanyag sa kanilang kasuotan at palamuting kuwintas, pulseras, at sinturon na yari sa metal at plastik. Ang kuwintas ay yari sa maliliit na butil na tinuhog. Karaniwang kulay ng mga butil ay pula, itim, at puti. Ang kuwintas na ito ay nilalagyan ng palawit na yari sa tanso. Nangingibabaw sa mga kulay na ginagamit ng T’boli ang pula, itim, at puti. Ipasuri sa mga bata ang hugis at kulay na makikita sa mga disenyong kasuotan at palamuti ng mga pangkat-etniko. Pag-usapan ang larawan at ang mga makikita rito. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
 66. 66. D EPED C O PY 234 Ang kasuotan at palamuti ay nagiging kaakit-akit sa paningin kung maganda ang pagkakadisenyo ng mga elemento ng sining tulad ng hugis at kulay. Ang paggamit ng overlap ay nakatutulong upang makatawag pansin ang isang disenyo. Ang overlap ay ang pagpapatong-patong ng mga hugis at bagay sa larawan. Nagagawa nitong maipakitang gumagalaw ang isang larawan at makatotohanan sa pamamagitan ng tamang proporisyon. Nakatutulong din ang pagpili ng kulay sa kagandahan ng disenyo. Ang paggamit ng matitingkad na kulay kasama ang mapusyaw na kulay ay nakatutulong upang mapansin ang hugis o bagay sa larawan. Itanong sa mga bata kung anong hugis at kulay ang makikita sa larawan. Paano nagiging maayos sa paningin ang pagkakaayos ng hugis at kulay? Hayaang magbigay ang batang sariling kaisipan tungkol sa pagkakaiba ng ayos ng mga bagay sa larawan. 2. Gawaing Pansining (Sumangguni sa GAWIN.) 3. Pagpapalalim ng Pag-unawa Itanong: Paano nagiging kaakit-akit ang mga disenyong pangkat-etniko? C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalahat Angpaggamitngpagpapatongpatongngmgahugis(overlapping) at matitingkad na kulay ay nakatutulong upang maging kaakit-akit ang disenyo sa paglikha ng disenyo ng kasuotan (Sumangguni sa TANDAAN.) 2. Repleksyon Paano mo maipagmamalaki ang mga kasuotan at palamuti ng pangkat-etniko sa mga pamayanang kultural sa ating bansa? IV. Pagtataya (Sumangguni sa SURIIN.) Ipasuot sa mga bata ang kasuotan na kanilang ginawa at magkaroon ng munting parada sa loob ng silid-aralan. Itanong: 1. Ano ang mga kulay na kasuotan na maganda sa paningin? 2. Ano-anong hugis ang magandang gamitin sa bawat disenyo? 3. Ipatukoy ang mga overlap sa disenyo ng kanilang kasuotan. V. Takdang Aralin Magsaliksik ng disenyong kasuotan ng iba pang pangkat-etniko. Gumupit sa magasin o kumuha ng larawan sa internet at idikit sa kuwaderno. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
 67. 67. D EPED C O PY 235 YUNIT 2 : Pagpipinta Aralin Bilang 3 : Kultura ng Pangkat-Etniko BUOD NG ARALIN Art History Art Production Art Criticism Art Appreciation Ang bawat pangkat-etniko sa pamayanang kultural ay may kani-kaniyang kultura na pinangangalagaan Pagpipinta ng larawan ng kultura ng pamayanan sa pamamagitan ng watercolor Naipakikita ang value sa pagpinta ng larawan sa gamit ang watercolor Naipagmamalaki ang kagandahan ng kultura ng mga pangkat- etniko sa pamayanang kultural sa pamamagitan ng pagpipinta I. Layunin A. Natatalakay ang kultura ng mga pangkat-etniko sa pamayanang kultural sa bansa. (A4EL-IIC) B. Naiguguhit at naipipinta ang larawan ng kultura ng mga pangkat- etniko sa pamamagitan ng watercolor C. Naipagmamalaki ang kagandahan ng kultura ng mga pangkat-etniko sa pamamagitan ng watercolor painting II. Paksang Aralin A.Elemento at Prinsipyo ng Sining:Kulay (Katangiang Value – o kapusyawan o kadiliman ng kulay) B. Kagamitan : Lapis, papel, watercolor, brush, tubig, basahan, lumang diyaryo, mixing plate o recyclable container III. Pamamaraan A. Panimulang Gawain 1. Pagganyak Magpakita ng larawan ng mga gawain sa kasalukuyan. Ipatukoy ito sa mga bata at ipalarawan ang katangian ng bawat isa. Hayaan din silang magkuwento ng kanilang karanasan kapag ginagawa nila o nakikita ito. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
 68. 68. D EPED C O PY 236 1. 2 3 Sabihin sa mga bata na ang mga gawaing ito ay ilan lamang sa mga gawain na ginagawa din ng mga tao sa pamayanang kultural bilang bahagi ng kanilang kultura B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad Ang iba’t ibang pangkat-etniko sa mga pamayanang kultural ay may mga sinaunang kultura na pinagyayaman pa rin hanggang sa kasalukuyan. Karamihan ay sinaunang gawain o nakagisnang gawain upang ipagdiwang ang kahalagahan ng buhay. Kadalasan, ang kultura ng mga pangkat-etniko ay may kaugnayan sa kanilang hanapbuhay. Kaingin, pagsasaka, pangingisda, pangangaso na pangunahing pinagkukunan ng kanilang ikinabubuhay. Maraming pangkat-etniko ang naniniwala sa dasal at pananampalataya. Sila ay nagdaraos ng selebrasyon at ritwal tuwing may kasalan, panggagamot, kapanganakan, paglilibing, at paglalakbay. Nag-aalay din sila ng hayop bilang pasasalamat sa mga pangyayari. Magpakita ng kultura ng pangkat-etniko Pag-usapan ang larawan at ang mga makikita rito. (Sumangguni sa ALAMIN MO.) All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
 69. 69. D EPED C O PY 237 2. Gawaing Pansining (Sumangguni sa GAWIN.) 3. Pagpapalalim sa Pagkaunawa Itanong: 1. Paano naipakikita ang value ng kulay sa pagkulay? 2. Paano mo nagagawang madilim at mapusyaw ang disenyo? C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalahat Naipakikita ang tamang value sa pagkulay gamit ang watercolor sa mga bagay sa larawan sa pamamagitan ng pagdadagdag ng tubig upang maging mapusyaw at konting tubig upang maging mas madilim ang kulay ng likhang sining. (Sumangguni sa TANDAAN.) 2. Repleksiyon Itanong: 1. Ano ang nakatutuwang karanasan mo habang isinasagawa ang watercolor painting? 2. Ano ang kakaibang epekto ng paglalagay ng mapusyaw at madilim na kulay sa paglikha ng larawan sa pamamagitan ng watercolor? IV. Pagtataya (Sumangguni sa SURIIN.) Ipagamit ang rubrik sa pagsukat ng sariling kakayahan sa pagguhit. V. Takdang Aralin Gumuhit ng isang gawain o tradisyon na ginagawa sa inyong paaralan. Pintahan ito sa pamamagitan ng watercolor All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
 70. 70. D EPED C O PY 238 YUNIT 2 : Pagpipinta Aralin Bilang 4 : Pista ng mga Pamayanang Kultural Buod ng Aralin Art History Art Production Art Criticism Art Appreciation Ang mga pamayanang kultural ay may iba’t ibang pagdiriwang at selebrasyon na ginaganap sa kanilang lugar Pagpinta ng myural ng isang pagdiriwang o selebrasyon Naipakikita ang mga masasayang kulay sa myural Naipagmamalaki ang pagdiriwang ng mga pamayanang kultural sa pamamagitan ng paglikha ng myural I. Layunin A. Napaghahambing ang iba’t ibang pagdiriwang sa mga pamayanang kultural sa bansa. (A4EL-IIF) B. Nakalilikha ng isang myural ng isang selebrasyon o pagdiriwang C. Naipagmamalaki ang pagdiriwang ng mga pamayanang kultural sa pamamagitan ng likhang sining II. PaksangAralin A. Elemento : Kulay B. Kagamitan : lapis, papel, watercolor, cardboard, gunting, goma C. Sanggunian : Sining sa Araw-araw 6, DECS PRODED III. Pamamaraan A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral Itanong: 1. Ipaliwanag ang value sa pagkulay. 2. Paano nagiging mapusyaw ang isang kulay? Madilim? 2. Pagganyak Magpahula sa mga bata tungkol sa sumusunod na bagay. Ipatukoy All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
 71. 71. D EPED C O PY 239 ito sa mga bata at ipalarawan ang katangian ng bawat isa. Itanong sa mga bata kung saan nila ito madalas makita. Hayaan din silang magkuwento tungkol sa kanilang karanasan pag may ganitong okasyon. 1. (pagkain) 2. (banderitas) 3. (magarbong kasuotan) All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
 72. 72. D EPED C O PY 240 4. (sayawan) 5. (palaro) B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad Ang mga Pilipino ay sadyang masayahin. Nakakapagbuklod tayo dahil sa mga selebrasyon at pagdiriwang tulad ng panahon ng pagtatanim at pistang bayan. Ang mga tao ay sama-samang nagsasaya, nagbabatian, at gumagawa upang maisakatuparan ang layunin ng kanilang pagdiriwang. Pistang Bayan Ang bawat lugar o bayan ay may kani-kanilang panahon ng pista. Ito ay parangal sa santong patron ng bayan at ginagawa isang beses sa isang taon. Ang mahahalagang bahagi ng pagdiriwang ay ang misa at prusisyon. Dito nagkakasama ang magkakaibigan at magkakamag-anak. Lahat ay nagsasaya dahil sa mga palaro at masasayang tugtugin ng mga musikong umiikot sa buong bayan habang ang iba naman ay nagsasalo-salo sa masaganang pagkain. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.

×