Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Periodical Exam)

71,255 views

Published on

Third Periodical Test in Araling Panlipunan Grade 2 K to 12

Note: I just copied it from my daughter's exam and upload it to here for some reference.

Published in: Education

K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Periodical Exam)

  1. 1. IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT SA ARALING PANLIPUNAN GRADE TWO TAON: 2013 – 2014 PANGALAN: ________________________ BAITANG: __________ PETSA: __________ Basahin ng mabuti ang bawat item at isulat ng maayos sa patlang ang napiling sagot. I. Isulat ang YL kung ang bagay ay bahagi ng yamang lupa at YT kung yamang tubig. _____ 1. isda _____ 3. perlas _____ 2. palay _____ 5. hipon _____ 4. gulay II. Kilalanin ang mga nasa larawan. Isulat ng maayos sa patlang ang sagot. 6. ____________ 7. ____________ 8. ___________ 9. ____________ 10. ____________ III. Hanapin sa Hanay B ang tinutukoy na nagbibigay ng mga paglilingkod sa ating komunidad sa hanay A. HANAY A HANAY B _____ 11. Tumutulong kay kapitan sa pagpapanatili ng katahimikan sa komunindad. _____ 12. Nagsusuri ng mga pagkaing itinitinda sa mga pamilihan upang matiyak ang kalinisan. _____ 13. Naglalagay ng linya ng kuryente papunta sa mga kabahayan at sa buong komunidad. _____ 14. Tagapaglinis ng mga kalsada at kanal upang ang mga tao ay ligtas sa sakit. _____ 15. Nag-aayos ng mga tubong dinadaluyan ng tubig patungo sa mga tahanan. A. Tubero B. Elektrisyan C. Health Inspektor D. Kaminero E. Barangay Tanod F. Nars IV. Suriin ang mga nakatalang hanapbuhay sa bawat bilang. Piliin sa loob ng kahon ang angkop na lugar kung saan ito ginagawa. Isulat lamang ang titik ng tamang sagot. A. kabundukan B. lungsod C. kapatagan D. industriyal _____ 16. Paggawa ng mga sapatos, damit, at mga pagkaing de-lata E. tabing-dagat
  2. 2. _____ 17. Pagmimina ng mga ginto, tanso at mahahalagang bato _____ 18. Pagpasok sa mga tanggapan _____ 19. Pagtatanim ng palay, mais at tabako _____ 20. Pagdadaing at paggawa ng lambat V. Basahin ng mabuti ang bawat pangungusap. Isulat ang TAMA kung umaayon ka sa sinasabi nito at MALI kung hindi. _____ 21. Ang bawat komunidad ay may mga ipinagmamalaking produkto na nanggagaling sa mga sangkap mula sa mga yamang lupa at yamang tubig. _____ 22. Dapat unahin sa pagbabadyet ang mga pangunahing pangangailangan ng isang pamilya. _____ 23. Mas mahalaga ang pagkakaroon ng cellphone. laptop, at tablet kaysa sa pagkain, damit at tirahan. _____ 24. Inuuna ng mabuting pinuno ang pansariling kapakanan kaysa sa kapakanan ng kanyang nasasakupan. _____ 25. Nakikipagtulungan ang mga mamamayan sa kanilang pinuno upang maging maayos ang komunidad. _____ 26. Tumutulong ang mga bumbero sa pagpapanatili ng katahimikan sa komunidad. _____ 27. Ang mga yamang lupa at yamang tubig ay kailangang alagaan at ingatan. _____ 28. Kapag walang hanapbuhay ang mga magulang hindi nila maibibigay ang mga pangangailangan ng kanilang pamilya. _____ 29. Ang pinuno ang nangangasiwa sa mga gawaing itinakda ng isang pangkat o samahan. _____ 30. Ang mabubuting pinuno ang dahilan kung bakit hindi nagiging maunlad ang isang komunidad. VI. Basahin ng mabuti ang bawat pangungusap. Piliin ang titik ng tamang sagot. _____ 31. Ano ang angkop na maging hanapbuhay ng mga taong nakatira malapit sa dagat? A. pagsasaka B. pagmimina C. pangingisda D. pagnenegosyo _____ 32. Anong produkto ang makukuha mula sa kagubatan? A. kahoy B. ginto C. mais D. perlas _____ 33. May malaking lupain si Mang Andoy sa kapatagan. Ano ang maari niyang gawin dito upang siya ay kumita? A. Patayuan ng iskwater. C. Taniman ng gulay at mais. B. Gawing tambakan ng basura. D. Lagyan ng mg palaruan. _____ 34. Anong produkto ang ipinagmamalaki ng mga taga-Baguio? A. mangga B. stawberry jam C. pastilyas D. bagoong _____ 35. Ito ay mahalagang metal na ginagamit na sangkap sa paggawa ng mga alahas. A. bakal B. kahoy C. uling D. ginto _____ 36. Alin sa sumusunod ang produktong makukuha mula sa karagatan? A. palay B. perlas C. prutas D. bakal _____ 37. Alin sa sumusunod ang nagpapakita ng tamang pangangalaga sa ating mga likas na yaman?
  3. 3. A. Itapon ang mga basura sa ilog at dagat. B. Putulin at sunugin ang mga puno sa kagubatan. C. Gumamit ng lambat na may malalaking butas. D. Gumamit ng dinamita sa panghuhuli ng mga isda. _____ 38. Si Liza ay nag-aaral sa ikalawang baitang ng Sta. Ana Elementary School. Siya ay nabibilang sa anong populasyon? A. naghahanapbuhay B. umaasa C. inaasahan D. matanda _____ 39. Si Aling Dionisia ay nakatanggap ng kanyang suweldo para sa buwan ng Enero. Ano ang dapat niyang gawin dito? A. Unahin ang mga pangunahing pangangailangan ng kanyang pamilya. B. Isama ang kanyang mga anak at manood ng sine sa mall. C. Bumili ng mamahaling gamit tulad ng celphone at tablet. D. Pumunta sa perya at maglaro sa pasugalan. _____ 40. Alin sa mga sumusunod ang pangunahing pangangailangan ng mag-anak? A. magandang mansion C. magarang sasakyan B. imported na laruan D. pagkain, damit at tirahan _____ 41. Ano ang epekto sa komunidad kung may hanapbuhay ang magulang ng bawat tahanan? A. magiging masaya ang mga anak C. magiging maunlad ang komunidad B. dadami ang mga bata C. magiging masaya si kapitan _____ 42. Alin sa mga sumusunod ang tamang kahulugan ng pagbabadyet? A. labis na paggastos ng salapi B. paggamit ng lahat ng kinita para sa mga mamahaling kagamitan C. pagbili ng mga bagay kahit hindi na kailangan D. tamang paggastos ng salapi base sa pangangailangan _____ 43. Bakit mahalagang matuto ang isang tao ng simpleng pagbabadyet? A. upang hindi maubos ang pera B. upang mabili ang pangangailangan ng pamilya C. upang mapagkasya ang kita sa mga gastusin D. lahat ng nabanggit _____ 44. Kung walang hanapbuhay ang magulang at maliliit pa ang mga anak, ano kaya ang epekto nito sa pamumuhay ng pamilya? A. hindi matutugunan ang pangunahing pangangailangan ng pamilya B. hindi mabibili ang mga pangangailangan sa tahanan C. hindi matutugunan ang pag-aaral ng mag-anak D. lahat ay maaaring mangyari _____ 45. Siya ang namumuno sa kapakanan, kaayusan, kaunlaran at kapayapaan ng nasasakupang komunidad. A. health worker B. basurero C. bumbero D. kapitan
  4. 4. _____ 46. Si Mang Andres ay tatakbo bilang kapitan ng kanyang barangay. Alin sa mga sumusunod na katangian ang dapat niyang taglayin? A. masayahin B. responsable C. malinis D. matangkad _____ 47. Kung naglilingkod ng mahusay ang isang pinuno, ano ang magiging bunga nito sa komunidad? A. magiging mapayapa ang buong komunidad B. magiging masipag ang mga mamamayan C. may pagbabago at kaunlaran sa komunidad D. lahat ng nabanggit _____ 48. Alin ang nagpapakita ng magandang katangian ng isang pinuno? A. Nagpapakain sa mga taong kilala sa lipunan B. Hindi tumutupad sa kaniyang mga pangako C. Walang pag-aaruga sa mga batang mahihirap D. Tumutulong sa mga tao lalo na sa oras ng kalamidad _____ 49. Ang sumusunod ay epekto kung ang isang lider o pinuno ay nagpapabaya at hindi naglilingkod nang tapat sa kaniyang nasasakupan, maliban sa isa. Alin dito? A. magiging marumi ang buong komunidad B. magkakaroon ng problema sa kalusugan C. mabagal ang pag-unlad ng buong komunidad D. magkakaroon ng katahimikan ang buong komunidad _____ 50. May mga taong nagbibigay ng mga paglilingkod upang matugunan ang pangangailangan ng ating komunidad. Paano natin maipakikita na sila ay mahalaga sa ating komunidad? A. Igalang sila sa lahat ng oras. C. Pagtawanan ang kanilang mga ginagawa B. Huwag silang pansinin. D. Huwag sundin ang kanilang mga utos.

×