الموسوعة النفسية 1

703 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

الموسوعة النفسية 1

 1. 1. M A I S O N D ' E D I T I O N
 2. 2. ij&13Jl ;+L r;Ug .-&+13 +LLGI p ' ~.. 9i.. i I-- s ~ i++ +c,c,c,;l; 11 9ii j ~ ~ + ~a~ ++A+ P 'Lgr a>& & I J b l A J U I o-]I< .;rw; Sadisme ;t~uk~ - V i ) Marquis de Sade JL&J- cr2acs~l .. & d l.. +UJI . ( A L &I+ &Al @&'a1 ' i Y L LI-j g ;> djA4L.J.J '&Id! d l &I - &IjJ &- LL @'a1Jl>! .((Justine ou les malheurs de la vertu,, J!;k-; Masochismus - e F W l 9 L I LtF 9 F +~d44JJ3+4 1 ( A - A ) Masoch G & ! ~ ~@*&u & d l - - ; L L 2 3 -3 ' 4 1 ',3 G I 3- &yL'b3+idl L& L&lLf.Yidl ,L-6 kuk;ll d l &z3:GJUI ;&JL~ +-&AIJJ a1 LC 4.lligs ' L + 9 ~3-u3JY2S+wJ 5 XU Oedipus Complex w ~ 3 1 2- Oedipus the w~9iU l Jl c .G &ill3 &;'dl ~ k ' a l+I4 1 ',&dl pl, L3l; iCa;r 2yCLell . L J '++I+ ~ Y k g -1 J!Literature '+~'ald s &A 6Lk-Lgtl"4j 'L+I- . @ A !- c-.mu.$.+I +d&* d'l d j y k i l l (eL&b9-~-fI C LL9'&JYl ijLLi.521 diLUr;l
 3. 3. &J& '+Em SJ&- dLhj - A Y A ) Ibsen-I&+&. . d l +ilb++aJ~i 4 4 . 7 Y &9_P"tl ;,G 3 *! bK b(g &LwI a h & Y k p%$L2&J +J3L3 .;+4.& . j J > L t l ~ y j m i 3 x 3 ) ).((Ghostsc&51,) :&iGlj42p14 ~ + , ) 3.((AnEnemy of the people4 1 JI+I bijj3.((ADOIIIS House GJI GI~.~JIb~ ' + ~ iJAL J 4 C jL.7 JF =I- . ;i&3 .lejLh13&j19;9 uP3GL;)'I 4 1 L L d- . 'LK 'UIJ +:YI bK3 & ? # w l l t r & ~ ~ l & L + l l- - bsjssr $1 +?-+g9-J'(44k &~tL4L;i&Y+Yl& pp J!Jlp5l b.9'LIYe;lk41J-1 ;%3 .*LL~ ~~k2p14w u ~ P P .-a91t+.9.+I s+ ~ L Idi w P 3 ~ ; ~.w~-i3p k i r l 15y.9- JK; ;,dj l&S+l @ - F 14 i 1 i ; 11 2 -4 ,A& ,La k - $ 1 +-I ijL1pJ13i j L k Q f 3i j l S I Y 1 3 wLLQJ~LY~I ;id'King -+J.Ilnll p- ;L'L @i , P 1%J3 i-ds3 . ~ L + I .LUF3 lIJ;CLf(g .I+.&y11c3 3f b 3 . ~ J - e 3 ~ k + 3 I : M I aiW1cjF'.&dlw+, J . hlg.(C.s507 - 070) Aeschylus 9 ; i I .klc P .J+ui ~ J . i e i j _ l d l j ~ j + ~ l- - Z L i c j 1 - 2 ;*g;.! 8 4 1L4~81kg d b j .?Wl+~ 1 ~ 1&jj;jL ilky3ijL13d2 r .!GL~JJ Madame iS~G2? l a&SJ+ - - A ) Flaubert*gLef Bovary -1 klW&i,+~ ( A A * .Bovarism &JE~JI eyjj41.. -d 1 ,.." GLYYIJJ ijL13dl-3- i;i43- ill&! JLY U L Prestupleniye i +-I -%+I -.;d(A77) nakazaniye - b U 3.( AA - AY ) Dostoyevsky +c3 .;a~+ 4J'u13J &bl*I3 & L Y ! -4 & J J ~c - .bi3x3
 4. 4. -z+Ll +LA.,! JF e_~_1_Lji,*;-.>ri-ll ?WI3% &l3dlj LExhibitioili .: 3i.,s+I UI ,i +I eeksl.2j" 4 JL+L +I hi LoS .Oral personality &+I +--LZll . - +I h~+L+i 3 4 1J& 2 s2 J++ Anal sadistic *+fi e l U I 3iJb ~&..5..d1- L J ~ . 3 . 31 LA.& a J ~ lce 3i3,m- .. &I# -. 3fi +& i)b d X j .Z&.s.Z aLL+, '-++'phktfl JLZLJ d 2 ~ ) ; 3 1 ~ 4 d ~ -+! WI 3i y3 .WI 3+1 ~1~ 31u J ~ Y IjI+ + A3 &Y8L3- +@I9 z)-Luellj 'Voyeurism @I w& d JL+ L lei & ~3 -1 J d l (j! b'
 5. 5. i G i I ( A ~ V u+al- LgSi +'b9iris&9 r J k i YI- .6Y b f f i MI - - L fi -I J ~ L4 d A s J J L i J+23? I~L+‘+..C -4 &Ld3F I J ~iI*;K G3$ Lb*L ;r4 3 'J ~ Jirlf &_i, iI*;K @I p &&dl F m l Les i._tL;L+!I))-. : % d l LC- 5 .-JYI.- 51(a+&-!' . ! :hips I- &'%.,-! 4AL+! .+I $LiI I h p 3 p l ~ ~ k ; ~ j ~ ~ + ~ ~ i S ~ Y >;r-JYI +G.J.J .Concrete j&- 8 rq-2 J3j &I+ ,,;dl +a& 13 % L J ~o w %9 >L 3iL F ~ & ' 0 1 ~d3J+JYI d+ UY.*-3i .@3J 3i (p-- . - iri4 9 - & p 3 .4 lC. >.-I &A& &.Jb G + S L W- % J L ! LP aLZK L p & JI b+&,2- l d L , , k G b 3 h 4 W 3 . A j!+i gGLUi~l3.+-.J- ; I ~ J J ;W .Impersonal ' W Y d& 'd~:,,i~ ~ ~ d i c ~ ~ i ; ~ ~ L S ~' ~ I - J'& lk>jJJ &%dl F I L i J L W l &A 4~ I..i-.-;3G2&3I -&LA! - i 3 u l t 3 i I JI- 9 G U. I . Transvestism.. OML3.J- ~ 1 3 ~ L ~ 1 9 &m13+1+a11 iriGLLL~;JI P h &% -1 *LA,-% o h p&+ J~NI 6~ 3 iw3.FC+II +L LJLbi +31 w4ki v . ~ ~ i ~ . ' i k J% u&;&I &JlJL 0 J L . J 4]b ~ , L I- s ~ i- & J y 4 ? > J ~ 14,&I iri3i'6 O J ~ l - z . J J ~ I6s+Jg?_+! p l U IL P"? ir! - i,-2 J& u41 @ ~ J + ~ . A ~ + ~ w + - J I 4+ + J ~ Ii,13 &#I3 +I3 &I LJ3.-buGL> &'b J& (Ji4] &-291 $Y J G Y I ! b .I+ J ~ ~ ? L ~ s ~ & I ~ ~ ; ; I L Y I &L-b~_92$- . L Y , 3 3 - & 9 ~ - Q f ! + ~ J J ) )i b l -IjJ f 9jL. Jg3g .~LesChemins de la Liberte - AY I ) Baudelaire AJ* j l ~ J L ,
 6. 6. A 3i.'6&A k l ~ ~ - ~ 4 j l j C ' - , ~ # w 2 3 l JLtjL! d-2 , & d l oLg_) - - Lib2 L;t i,sS,, &dlJLjlIS &- - J!e p-? wk JL;. & ~;iL4slJI s b i- J!+ ,+ y3 ,&i p3 pJ& 9 Ldb ,a&l ;,k+d ~ l j d lo b J S i j & l p i i + l 4jli i,i dj3rbJ& 41p+ -5 i,K 91- d+Yl a 3 d lo b JS+AX +j.41jbdi,&iji- j j l + I& 41a ~ j _ j ~ &i,- - GI:, biji ,GU GLLI -5 Y ,.$I3 L.* 3' aIL p- IWIi4+.,ulgLiriLSeY p ~ 3 . . ; 3 ~ 3 ( j & j 9 c f J + - (<A Portrait of the Artist as a :GIjJ ,Joyce w3 Young Man,, . .-,,;;I ~c+U~I.+l,+.iUai.--;j - -4 ,nL ,'J 6 ;i11 zJ+ 9- - - w-3 431i i);~!W>Lb.& W3-f 4jlj rijK LJSj ,UJ+GYL g +.i d L Y l3 al2-i-I+ -4sGI i ++.iw~ AS LJS G L I ~ I ~
 7. 7. g?.Q! a , ,...; ; Iu a ; U l &dl3 G u l k3jL b '&pa+Jj &sz9 & - ' I -- .1 &L+- &I j4YJ13 QJ~YI- 1 +b+bl.*;,-,d! $13 +j - 3c, - .J;P;JljC*$l +++j* (Q] ~ ~ - ) ~ C I I C ) ; ~ ~ & + ~KiA l j b 6 5 I .ru;3'& & + 9i3p3i 4;i PJI +31 &la;. + LL P 4,:,; ,,,: 1 .+ +$.-- & ?+ - 5 c-l 1 J % + + d j d b ' +- P . +g @% 3 ~ -4 J 3 .Ll)Jhl ~5cif9f9.i+u- h!&i;l? +*w 9J ~ Y I+hlj .-& $4J,, 4;+ L ~ A - +hl 'Lg! -&$I3 L % ~ ~ , z t ; L Y lp a l ebgpca~,, +idilgrhg - d-9 'lj3Jk9 p 3 J!jdLg 'd*2 cjg-2 'GP*~ +Jhl k;-. ' e & & -2 eg+s13J u 1 3 j L j f l +,,+xu SLJI .. ,i p+~g i;l djJ ~ . ; , - I I ~.. jcl;l +J d j 3 3 ,&I46 ijLl3Jl Scientific fiction b A l l.. - .W '4. 'L,-'Jl i l W K ~ i i S-+J J L a t ! iwlw- &4 +ll.. y d l 2-3 'L;-11119LJAI dli j ~dj- ' ~ i Y li2++13 ,Jh13 ., qluyi -+L ' 4 1 4 6. -. U p a d j k did- c k b ~ ; ? ~ i + ~ ~ + a ~ ~- - LJ%dl d3J+SA (y4 1 ++I +I-. 3i,Jh~3- Y r b P 3ib ~ iikb-I +.. '-1 #piJ+ di I .i~ $ 3 - ~ ' ~ & k 2 3 b u i i k b ~ i ,Y - iw,+ip-- pp+ -231 & 1 3 ~ 1 3 .-&~hlLJAI 3-9 '33. G$WI ib?F$1 di ji Y Literary intuition & ~ h lp*JI Yj.JhY13LLd&kc+ j L- A+& d~ di - $91 -L- - SL di 2 1 . ++SLL LiY j r4l-Z 9 4 ~ lrLa - *:+&'A43 . b j J maC .00LL;;btl UJL3';&I UJL ?jOthello J,+l I++LY-ki+zs:z3-
 8. 8. -3 .Detective stories -+&+I 9 41+ bi L U ~ J b++~! The dl... -1)) &IJ+ dii- &&dl +I iSi,.literary process - .. - &tl.. $5ju;I irLgkel13'";LI &iir& I L , ~~ i j ~ ~- b+ ,i .&A &+i;4m LJL;L&G3 ',,'dl +i.;r09 GLI~,JI ~ 1 1 ,(p3.LM. + bJi. (p3 uL ~ ; I + S ~ ~ ~ I Iy . ,.L,~I . j ~ ~ ~ 3,>i,A- ;+I 5 di&&a L3.',+JY! & d l sjL3-C 5 GjX &'J ,+,I &$ji ,,Yl;i I.--, , L - ~ d i ~ + p d o j @ 1 ~ - b;-iul&L+&jLr;;13 ++t Freud u2pJbkj .;MI(p+IF3 J-i1I Ljdj( 1 9 T 9 - 1~ 0 7 ) ,Psycho-analytic school b-lI - AVO) Jung +%dic o+ (p Lakg 9.i s;j 'ejjjLJb3( 1 9 7 1 - , h3,( 1~ T v- 1A v ~ ) Adler c i j & i,$j ,&IJ3 '&Ifi3 'j;9.S3 '33 ~ ~ 3 ~ ~'& ' ~ 3'J,-fiL3 g- +'dl &.dl (pj 'L&S3
 9. 9. ;41jJL L I ~;)99 .~J+II +3 +i t+ 3 3 .( A ~ Y )~ L e sMiserables .LJJI,, +- ~ 4 1 ~ ~41+i JL~ + ! i l l G ~ & ~ U'Miller- .cc Plexus,, 3 , ccSexus,, :dl3- j ~ i+3 :( ~ 7 -- N L O ) ccNexus~~ v;d +ljJ cssi5-.]13i~ U I+$I Lady Jyk &J Xfl :Laurence.. -5 31&+ btp .( S Y V ) (Chatterly'sLover Ydx3.4L.i'3+ I Y l Y ; r 4 ++ . & L - ~ K + Y ~ & L ~ ~ A. . - A'J!3i +I J!t+13 >I.. s o l~s,-p~ulJ u ;:~ ~ P J ~ ~ s L ~ I0 4 3 .+5413 YI d l j y + ! + & I 3 4 d ( 9 k14;L~ L O + I ~-9WLZ.3 u i . . w irJ41 .,%id ;iUI cu+!3. 4 L J J d 9 I L c L !. < =4d! +Lu3 J e I ; i r l ~ b b A ' L u r ~ ' # ~ . ~ g ~ ~ + ~" .. 3W ~ L3ik J ~ + L h;+ j9+--1~ 1 - ~ i ji .- ~ - f + i~ ;k+L+i I+L~.GI+AI &w~~ JG! & .4;l3J c13J P -J&.. .o+ es;GI 31 I*-
 10. 10. L ~ I~ ~ g h ~ i - ~ u ~.. - YI ( ( d ~ ~ l.. ;ILAYI* di th,Y 4p + d l W I ++j -pJl g -d i bUj .;I&bj+ ?+.kc L i k ~jjb"J h V;;J- a& bi O;LLG - i;l $ 1 ~ t ~ ~ . ..e ~ ~ q,,.., -;JSi , W I .wi e ~ , i C ;r 2 4 .A b& blj .$I41 ;r C 9 C 5 j l LF ++JY~jl r W l j .?+kc plLL"&L$+L2y3p '&a1 ji L,J3~j .?MIL I L ~ ~L d & ~ j- &A &J.& zw1b ~ e L A 1 3L & ' i l l e ' ~ '‘dlC .k- ?lF JI ,i ,Jt~j. t i k ~ l LAir. k;U.,l,Yl, - C J d l JI C 'u. -dlikll dill- w e l l p ~eurotic& d l- yj .~>;;dl dlr f- i j J ~* o"L!+@ ~ l J ~ ~ l g l ; c , , Y d . u i 'LA- b s , bi b~~ .Neurotic compensation 'kLk ' , & u ~ G 3 ~ L a L t l J - ; c ~ l i.bki5 eg' W l gL ~ L I-. Jdl &A +I &LAj .&.S3l++!9& ,L +$ 2 1 Lgis&iYl illcl+Yl
 11. 11. ji U;?I-W kJ3&fl dI LLU& 4 4 j L p.. ch, pj ..I+LW Id,,k;;S&ULdl +-@9&11 'GLI+YI 3 9 e~91+Lb L .aLl+Ip +I ,2Yl ;p&I3 +i 4~ b~ ed~+2L~9- +j J W I &a U l +US r ~ L l + Y l .J+j+ 31d19- '~14- &3Ji~~b&!l- JU!1 &kiJl GL&.c +d+I+Ylj- fiL>& +cjLY'U$1 p - 4 9 3 Free +I & I d p +I JrL;fl - -C 63- =JYI association GI> J! -+Lppj'&3I*Yk ' U L L d U 4l LA&pj' 4 + d L 3 ((Le balcon ;;is$), +- pU- $Y +L4- w2%l~9 .&& ' j b p & & & L 3 Y ~ & ~- .'+dl + L A oJkaicij ti,Lrl-j jlyLl 2- &I- c+id ,2541 pLj i .J+.u +4 u ~.. ;&I J& ;i ji .$yc- A + ' ) a 1 2 L & d j ' l t r ; ; ' s l j &Jl3J-W &~jAi-u~d!G&A ((Justineou :;tIjJ &~ b i l l j+ b l ((La :&1jJ3 'les malheurs de la vertu)) A+ philosophie dans le boudoir), WA) Stekel JS;;; .. +j..'I,, 6 2.. '+23~-*291~!), :(w- '&A& 4, J ! ~ 3 1 ~ r L J 1 3 ' d 9&3 ClP!p tl+1/13 5 L+ w2YloY' 4&-Lip3 ,251 - + ~ 4&291- ~ I A Y I ~. 5 .U i,+~i,3J&tIj i ( ' + l i L p- >I+- ?9~ ~ L J Iji w2cjuI+,& t~+y~WI ,291 .I+ +dl j + ~ Y Ij Li,9-!I L 41- 4rl&l. c p- +,,& W2Yj .&iJlj The +-I j l g _ k j Y l- b L Y l &.z @ $1 'neurotic introvert J4;rl+ 2~ +294 p3'dL; &$- J+9 .+' J'*' y $I$' 3! d l ? PL, - ,AI b! ~~9 3-ii +I-J);JJ3UIj @Ij +1;5 J Y A ~ ~ L ~ J & @ L & ~ + ~ ' L ~ Y I .&&A p.. YlC .@'-)A +2i U;?* (ji3 W2cW y Yj C++~ .o$lk,? i ~,jij',w 3-
 12. 12. &b&Z J A Ip Creativity elu ' d l- C :&F 9i ,'LL3i,LJhfi 2 E~~ - Eysenck: Some Factors in the - .tl+;;l 9i,$L 3i'L+- 3i,;+ Appreciation of Poetry and their w-~3 .d! JU-.d fd+dl @I3 Relationto Temperemental Qualities. oJ&3 &I&& Ll 't+Jsw" - Jung: Modern Man in Search of his Soul. Psychology and Literature. G33&lj '~WIj&L.&.dI +MI3 - Jung: On the Relation of Analytical to j L & ~ c c g r t l y ~ l + l- - Poetic Art. Contributionsto Analytical 2 2 w & psychology~ ' *- - Freud: The Relation of the Poet to 9 Daydreaming. Collected Papers Vo1.4. td+dI J d l LIJJ- ~ i :tl+Yl 'Creative resultant tlu'dl.C +@L31 (JA (JF&I LL I J 2
 13. 13. +&i4 ~ 1. . 5 . .. +3 original J-i. -.JI ,i WI @I i~w$3 .&c - d @ k i j L e k p ~ + u + ,iW j ~ j ~ d y l ~ i ; ~ i ~ + ; y ~F . )l;g ,Frame of reference -9 JLI- J-i 3 i + . + d l + ~ ~ ~ O ~ M J ) L ; + + U ~ ~ ~ ~ ~ +d+ jt & d l- J.&J119 &%Lo)1;4ui1&t+Aij4S;r & ~ i ! ~ + d ~ & ~ ~ ~ J ~ e b ; d A L a bp4 3 3 .j&LIIJkiJ!4k e++ap Lw a "* L L U I L S ~ ~ Y G ~ @ ~ ~ ~ 5 - 4 1 +h f i&a3,+i i+ +MI +i( j g ~hi ;I]L$I~ g &+iauLk3.LL. LLYI-.. +3 ,i L- ~ - , 4 ~ ; r d.. @I ; i ~ ' ~ ~ i . j ~ e s ; l g ~ , ~ Creative dJ(;Yl &Liiflj- 2 @I +r+9 e L. . 9thinking 6 4 + Y bIS d d j L i l X L A d l *& .. 0-1 +3 dL- bi Lt*,b4~;r- LL bi3,+HI +hAI- e - - $ ~ - & - Q J ~ @ ~ ~ L ~
 14. 14. g3,+AI P++ PL3i cj+ *JJ3.FL&91'J! LA&4 <&AG ' + u J W l.. I h p b L L- J ~ f I..- &-A L jj3k+d i l l- " 4 - C 1 n fJ L 2 ~ 1 I , ,: _ e ~ b L C ; u l dixgL((Astronomical theory A ,,( I - IVY)Copernicus &..Jl~ J-ic ctEvolutionary theory ill ;iJt;l),3, ( A A Y - A * Y ) Darwin Psycho-analysticb&fl J+!LLLII- ,( 4Y4 - ~ 0 7 ) LLC((theory Surplus-value-1 &b h+))3 ,( AAY - A A) ~ J LJ-ic ((theory J-ic ((Relativitytheory -1 &&I))~ .( 4 0 0 - AV4) Einstein -C j3ip- ~ie~~ -I c l r ~ * 3 siLJ,,Jw bgs_?F%~ - ;-7dL+,Jse&1 3 2 ' ~&= d n : &$41 0 9 2 3 b- bb& I& io~ksd ~ ; J Ii-1i' 3 - P l i J J ~ ~ b & L f l f j + ~ ~ & bi C;L*i b ~ 4j3.L.+'I+L a _ ; ~L~ J J~;iLelI jk'llJ,JI; .&I- bi j!+I+ .bbF+dl
 15. 15. ~ l S & d S Y 9 ‘ & l + g a + +- a.-!1 +Gbdl5 4 h <1 isdgl &i~ ; 9%.,Y & i l ~ ~ % b ~- & a i d 1 b:;7g2~~ rkGj&2 b9~ 1 4 1 1 +L+ hitbY~ LJ plul hlS+&19 .$t+,JL L I ~ < I - ~ I ~ ~ - + I & ~ ~ ~ ~ ~ &I9' ~ ~ l j i r L L g i l Y l( P S I $L, 9 ~ . ~ o i J ~ ~ ~ g > + ( Q I b i- +J&~~ j ~ p d ~ ; i- 2 &i .Inspiration C&$dl ?jYJ+i _11-dl -11 *jwI9 2-1 i)ibl! iiJ9db J k % l J S & L & . i & d j i , + & *d b i)lS ;iSI;LQ1l9;+I -. Wl -- -t + . U u A a Y 9 L 3 ;tlfjlLb i L L 94 _I*-s +A ~+JI ;~cibl~*Uhi 41.. LLGJL p~~ z+9 .++i i i . u . 3 ! 3 - 4 d ~ 9 - L g , + L J u 3 .i C iI9i++i +-A 2 JULI (P Jkklb.&I 'WI +djhi YI +14- .UJ+ Prodigy child ;+I A 9 % J d J & a ~ L g L f ~ b ~ . d l J 2 r G 5-3-4
 16. 16. ~ 4 1L s - 49iA 6(rUY4 d l 41 p-g '61j~b*&& j e ' d l + L + i + + i , $ G j ' ~ ( j l &.- Archimedes ,+.&ji & c++ &I -&iLd43 :((r.jY Y - YAV) +LJ .Eureka +JHeureka L G h i + J JJ!&I.&;UIL. big. L I ~ ~L.,i ~ j gd.. j~~~ &j&'dl- 2&i!l &+ '&j3*5 9 & @I J& && S &I+'dl.. gl pi '"I8 p&i i r ' d j L 3 ;iU&l I &l+a I J L ~-zK&.JI Ll+a 4;i i+-91$L +j .i>I J+ c+' (j& .+I1 L L c 41g j +a b 3 j j2 1 c J * & ~ I - J!d3>1 LYLh; F& +bJ . ~ J ~ J S di Y I & ~ W I - + I- p-d '+&@I >&!I &&;js2Ldl - aJ&. ( j u g PG+- &i 4;L Jgk? ( T O * - 047) Descartes :UI- .. L ~ Ia+ +L 9&iJ.. AY9) Kekule +I* LL~J~+JLJ d & + g ~ ~ r j l ~ i ~ 4 j i.. - 0 ~ 4 7 - ~ 4 4 j L p u ~ G & ~ + ( j U idJ,+ll- kLJW1&+I3 CLJI G~ d- ~+JI 3i-I +ll ;iIS,Ldl (j& ,Incubation .. 6%'+LdlJ-'&>L .tJ+'d3 tJ+ b+-9 ~ ~ l - 4 s3'&%&I L&Lc TJp &xis+$ &%'L.~-! , + ~ ' I L 3 ~ j j s i i + i,jJ&g a I< 1 i . d LLG L%Ci;rl ; e s , ~ ~ i j i - ~ i & ~ , ~ + i r ~ ~+IY , t ~ ~9i-I 2*113 +d>-fJ i++a+.YJ ~~3-1l3 J k ' d l ! +~J-J-IIJL-'b +uw1L d I 32-4 S3' + ~ ' d 1 3 + + * ~ L G ~ ( ~ ~ + L s3,&dl+'* " b L l5 +L e ~ j 3 LWI$7 +Gdi +-A IL, LLF &;;I'dl . ( j l d I (j& b3,(Cj+'dl @ h-bP,, *LA2 &"a10191 .i.-Jk;US&?4; p9 ,;iud~ ;;i_l ek; ~ * . , & W l + & c & ijt- s*;, '4.. j+ &3.. bIJ+l ,..+A kLp d3-+I41 kL&I .. LC &J,Illumination stage
 17. 17. &I.. Jwl i+ di OLL +JKIF d-fii..~.~.. !hj+JI L ( 9 A ) Poincarb ULi+ &UI L& _4Li-r!~94 j G b &15;J133-y1Lal d~~L d ~ ~ t ~&i+ Q.+ - v o ~ ) M ~ z a r t j ~ ~ j & p - ! l s;;Jc d;L , ~ 9 ld 3% ( v 9 J j i ~ c f f + s ; i z . - ~ b + cjJl.. &++l p.. LgjKJAckljij p i i G L d L J * d d U 3 . L & ~ - 2 & p + J Q Y I +I i,: b 3 A 5 dIJ-3 .Intuitive thinking -b - - U ~ ~ ~ Y . G M I ~ ~ I ~ L ? I- f13 cu U&dI >+I JSL 3.((+ZN 4je 3ieu J~YI W L +~ g l~ g ~ g&+i .LA3 v.3 i s 9 1&+I J ji Y9 pi& Vertification-1 kLp &l+w- 2&l Lg, $1 &l+l' *& J!hei!e+L .6jlS;,~13i- J j i e C f i u ~ ~ ~ +++~944iJ!&s? La-+'++
 18. 18. t LcL; tl+Yl a+Lc g.. ikikii .G L0~.'j3i&~5il1 ++~j14~- , P 2 l;j3'jJiiL,2 3 .+G3 &I&G3 &~ i u k l ~ p u ~- &iYI 3- Y s3L - ~ ~++i3 +I +I JGJI& u + A l -^C3 .h3+JI b 7 4 1++3 -I ;+LA +eI.;iYl 41b3b j 4 I 3 M I 3 .aIj$ j-1 -3 L p 1 3 d l&4 JF a L I j s l l +IJ&jl d;Lb3 . .~ I * Y I w A g i ~ . p L i + d I a 1 i n - I-" .Creation tests tl+Y IalJL;;I. < 3iLdiGL! LL t~~- - G.KLJI+;~++Y~I+YI > 4 i Y c + - JbJ!JLvD&;rl;jr? ~ ~ i r e l ~SKj l j f i Gi + Y ~ 1 ~ 9 1JI .&- Y 0.3 .Ld13. L + I 39 P A W ) Huxley e ~ jbi ~ls3#91 .L&ll eJL ( "0 - &+iJ p-u L& L & J J I ~I y L . . ' (yL ~ 9 U ' l 'Jl &LJs C4=p3 41 b&l+ ;& Gi .KSI &A (PLbh13.&
 19. 19. GJGj3'iuk IG & 5 $1 G(jd1 b& &.. $J3* d Y d 1 9 J S u l.. + L p J! d L ~ S + ~ ~ Y ~ ~ ~ IJ I ~ + + U+ - .- t + j l j .4jJ4jL k i LS+t- J! -..I ' 4 1 2- G W L j++ i,b * ~ l- i J ~ l cjb 'dl, +uo+ i,sS; oJ+ G)Upg ;K (J5 ' T ~ 3 ~&.. rJL+F 5K ;u ;!, '&9t,,t13 ;lg$L+ LCi ' k k Jb E29 ' t ~ i ' d & tL &+ ;UI t+d13.jpJ13 ,a~jJ'd~;4 41 plul t+dI3 :JL$I+.. & 35&j b S & d l &--I ;JJ_htl- t - 26 2 .PJ~F$ 0'- L ~ W I&& 'd m J 9 ~ . J J +l@I9 d l +jL,- at, b ~ j d jw~. ~ iJAI jq!- 6ug b y ~ + ~ j @ U I '&dl 4a3'~ll;?'d13 Y J& &gdr &I9bSWl JAI Lr, *I q- j~gh4;ijb ; ) F ~ ~ + 'dl Nervosity -+-= + b& f!+Y13 h!, Neuroticism -+&I bi * d q ~ l & t - - & u..
 20. 20. I P d 3 ~ 264;rS;t;f 94k.?24f J1;;r L4 & Z J L ! +*&+a h I L + j-I .+?~li &L 3 .4 + J 3 *24 '$ 2 ~ ~23 -k9+33 '4 3 ~ 3+*3 p ' ~ ~ ~ij!j1;.u3.&wi3 ~ ~ ~ ~ ~ ! ~ ; l + ~ d ~ l ~ l y r e i r l - JIAC'W41 U l i+ - 4b+L=q L3-J&I3 G3FJl3 1 9 4~ L i iA ~ ~ Ylta;2ibi3.+JI Oceanic -&eji;U3 -+I.. bi .ii$i ~ +&i- 24% ua-I 1;--91 hi&L+ 41 c ; ~&a~2 The a+lln- (-.I+ 4ic i)?;- l4jK .((villager &dl- .Kin 31ai3Lby4 LiljSd(J+d b&iJb- L& & i l l- 4 :^;; J ~ - L L . ;r54 Y3 .&I+! ej3.c) .I LLAdI u L I ~ A I3 4 A3 ' I s Jl& oju;?13 dslL+l t + d l &j* a>J L a JYL '+I C l b ; ~ I .+'A J 1 9 ~ l & Y I ~ ~ K ~ Z j l A j* L l A ( ~ - d l J k - 1 j I 4 Lg
 21. 21. +u-1+j'&i&$13 a+iiJ13 &,t13 4ibuhbL a + G ~ ~ u ! u Lg&!9 ii4i , ! hi jit'+! b . .pL-+@ 1-j JU'W u i LK + i,L+&'dl G p G U l & L 'YL 9j'+91 b j b L313AIib+o ; n l rJ-CJF - ,(AV7- ~ - t ) George Sand A ~ v )Marie Curie d2$- WW13 +j ii+~b+ bJj,( wt - a+& 4 3 '&dl ++ JLYI- J~jLYl wj,~i- +d L j W l iJl+dlj -&Y13 -C G! A &I Gi YI L t ~ - . + ~ ~ j WI Masculine protest dJ$Jl &I- sCk+LLUJ IJG 4J3'jJiJ- P Masculinity complex i J f i d l id C i,13 'JLAIy .I.LAL &J*dI- p: +3 'p49e3 ee;bLjl LH3-Ji,G .Je'd13&dl3 t ~ ' d bl'+ &+ d + i ~ ~ + i a , i ~ ~ &+&J$jYJtmhL +$4 &+.dl & i,b Lux9
 22. 22. 9 p3&+ f i b 3 '&-1L?9 & y . . e;ei'"2" q4.c dJ+ &I '21+Y13 ++I3 t 1 9 i j l I +Ieg? L . ~ ~ + I + L L j the -I-; the L;L p,?+I 'the .he>>;the unconscious G3'ego ++ L3pL1j3&JI &19? "i3 '@+ G=+--3 f-J&i dLLL . u I + c.;er rr "djl4&U'+3 the J+KII +e--;&.ill- 9li. .+I 9 ego ~ 9 1 ~.unconscious WC;'j& &.irljp.d- i)*4J9i'-tl Q2 p % u l~&A..J u ~ ~ j ~ I J !yi+1 9 ~wt4 y (ekjItW&.. p-4 L~ $ 1 ~ fiLWI oi.+'jjs** p& && '"fly-?'.dl41 +q-+ 3.ee-;;i3+&3 ++ I;& di G i z ~ p g i ~ s ~ u . + ~ ~ & t 4 ~ d j ego- L%I-s~+~ .;iWI +I b j ~i - ~ ,LljJ psychology unconscious J-WI +9f9&Y C & J ~ IL)uuI+elp 'psychology kcz.495& p+3 -4'6 U - c ;p - Wertheimer,M: Productive Thinking. - Koestler, A: The Act of Creation. Dream Psychology
 23. 23. V e91 A,kd13 JL$I>fibM> - + ' w k 4 b Ls IjLJ'Z:--,,Jl . L '!=- +I> , i & l g U P L J l + , L j + &- - ~ G $ + + + + W I ~ ~ ~ ) ( U I p b u- Is!,'+L~i,+> , i L)IS+bi LLLI 'es;ukhl;j, &I >i+MI - ‘ t L x r Lil& u?x;ul4- bjj & & J ' ~ ? & + I ~ w ~b~;..(n;i- JW;d r ~ 3 -Iw-.. Y3 *> Lpl+(yj '-l-YI ~ ~ s ~ ~ h ; u ; l ~ i ; i + + ' ~ ~ ~ J+ hi+&J+L ++> +L&LJS&>'-~L+I &?I&& iLFLJS3 ' j U I- w 3-, .+I - g- b+i bi ji 'JL;II uJG> ? K Z ~ I JL!&4?%;dl j- L i Y G j d- k L J L d ~ ~ l j & > .WI j j i.. *~LZ+WI Night-dream?JI +g$MI3 Day- -I +j- FWLS4 & Dream-psychology?~-5l L&'J+&WI fib- -&LyI + 4 9 i t * Y 9 b 9 +I ++- LLp L l l> I Dream-thought+I ~9O+ L '$ill JSCS.. Dream-text +&pthe d.-phantasies& l u i- eh;Ld"Yak ' c L l &A iu the d.- j&LI &Y>- cAJr.- ; +I &d9&, -&lYl > 'problem r%;dl~+(9-LYbb-~9 L3? b ; d l &U3.Dream-analysis ;r-1 &L> vi +Jly -&ual L@L&> i,.-~kJl iji+&J >irx)i j ~ $ ~LK I+ .bJki3 +>-. &A-. 41- 4 i ~ Mji &i+% GJLq(-&LYl 'g13&44- di+ Lj C;9 ~ g +L>rw&dJI- @- ?%;dl bp'LLdbl; 4;c4 Yj adj3L J W l 2- ~ d b$31 +ilSJ1 2- LiLac &+ Repression d l + 3 iL a b d lji f i l $ ~ +M 9 ~ i >L & J ~ ~ 4....> .,&al J ~ i$dl3 t j k si@L +I fi4;413j ~ ; d l +- J-II
 24. 24. +hLSbb Lwaking dream or d. o u L 9 L + L J L 4Ala;lbl-l +;IF 62- -.. &I-;d WL;II 3 5 + W l J! o~~ &% +jppL +I3 .LJ+&4I +jppL3L+Ul- J! p U I + +I p" J-dl J! + M I + +u (JA b3,a&," t J k- i-.-,~ d + 2 3 L t L J I +I p+ a*I9 L&*J i&
 25. 25. Id1.s > L l- &LA +I1 .+ l u Y l - 5 ULI JLLp i,i JLWI~ &'I L+9h L b !+WI +-gi +- &U+ 3 A l i,l Jd- la3 dd3';tk,+'+J3&L>L&l- - - jb +43- GL;I+J -.+i 9- alkl+ &IS3 L LL*li*el g,m ?db! u3'+LY t ~ 9 ~ bj-~&J; -j3 515? ~ L I 6t-: + i i l ~&a- a&& J ~ I ~ ) &&I Z J A U ~ ~&4 ( ' k ~sjyj 7 . . .+al+I ++j J! WL-. ' 3 ~&V1 a! &3 'p-s'vf* J! &3~- +3 '+kl W ,,,^ '- - 9 3ia i ~ 3 i a : . ; .L..,L~YLI~ i,* 3- 5 ~ ~ 3. a h + s L j Y 3 . ~ l & 4 ~ a + b .-w1&4 Lg;lg;K9 '&$ Y3 Qd-4 +i,jAL;,'.., i,*& ,Ul i,Kj 3ie t~ 1~ ,ta;Gu. drgeLL? ?a 4 9 1j ~ i ~ _ u d ~i , ~ ~.p4? &dljj3,&I 4 i d 3j&YI) I i K Y i - Y07) 95 6 3 ~ $ 1i , ~~ + ~ 1 3 b3-; egW '&+l pkh)cI G 4 ! $ulj&fl & I * ~ I ~ j $ & 3 ' ~ i & i r . b = = g 3 ' b & +'L3~~91',-' d J U l b! ~ J ~ L & Q W & & & ~ d 1 3 d '+d l 3 '241+.P@ .ee;41~.,g~ I& bi lF Their b z ~ ~LkirJ( r b c ~ 3 &ki4 'language and logicz 3 - P c++ji Y ~ , U ( Q : + ~ , ~ L U ; !.. dJ7 ,;;, i,i;!%.j L Y I v ~ b- u&!pu9~11&s L i L +;dl j L Y l- t;L;lcJlp I d j d i , U l as-' U l o J 4 C+.., L L&3 4 L I I- r b c ~ w l + j L i,i sJbt-' 'Dream-dictionaries- ikliji, A a ~ ~ + ~3ia ~ u ~ A+%~-&LY~ LabW&%L +A ~&~+)~ull(- +LJ~&&i,i A 'w'%..,L- - d l 3- ku9j4‘d1 ~ L X I~ $ 1 2 + .r'c,yl~&+d S i JLr.Ajirll ji,&L;-r,WI- i,i 3ssYs
 26. 26. pL-LJpj6- Js4-l c+i dC L i I +41zq,~g31bbie - 6 - .. .Waking dreams LLi+ll &JI- +-+ - G J U I ~ X A I ej&@d'*'+=J+ gjJ1 '" ; ,+ '",A & 7 -2 &&- - 3 - - L+gL.. - ..L,+I LA aJL3 u3. V L ~ ~ J&b%lLL]I- I;JIjr La3 J$-U .. L , I ~ LL ~ijiijLb bK L+ $ 1 4 1.. 4% L J&Lib 5 +b&I JJ+ LL+ c r ~ l P. i j ~ ~ji41+'..Iti...? 31 $ 2 4 VY~*$I 4-54 .cs2-tJ&~~- IL J ! ~ ~ L ,i 6p+ J~JG4ii +--.. '" +J4Lj11 &+Id-;tJ&JiijU ji +JLji &h1-91 GJ*!' p3&!13 .dildl J ~ i+J- Compulsive rituals &$J+Xn 6-1 vL+J-u Q L ~ ~ SU + Y . L ~ G ~ I ~.- +ii1~~;,ji~~~~~'d~~;.~
 27. 27. 'Optical illusiond2-1! e l d l &- P ~ k s i . ) l :. -. II3 Phantasies 31 Inadequate i-Chll h:. A - ..# - t - P 2- Jk3- i c W I ( r ~+j L i J! d.3'u9';4~Leic'dl b L A 4 3 - 4 1 +J-<+J=-~I j L J L L , & l I u I p + ~ I. . -. - & I p - L g I b5' W b J! 0- -2 .Suggestion +L ' d l-L Suggestible;I+'dl GI (-4 ,-;fI 41SL d 4J3.personalities l..b .a.,; .- d+l JAd'i&. - c", 1-3- . L&l J L QI ( J L W-C k?r_ii;S i,& '+A + pa (J4jgl *&dl- *SAJb .#lPi z bQI djS9 L + L Y l o + &-L A +ur&4 ~ p &&uIpa$+ 2- GLSL $ ~ + &jlh di +JL"hp L J I Lg] 4% L GjjJI b 3 . j y d&isS.g b L B 5 A - b J 3 4 i + 3 & ~ J ~ ~ d l LU9 u/';n!!3 -+&I! m + G b l.F bISj .+3Jl 2- u L g r;+I& i2-14 ( J ~. .....:. - U I-.- &$L 4 1 ib&JI9
 28. 28. :&P - Otto Rank: The Idea of the Holy. - Levi Strauss: Structural Anthropology. - Frazer: The Golden Bough.
 29. 29. 4 ,I,:,-, -,oGI J~-.JI +&I - 6 i ~ 3 ~ l ~+k3.+I L g4il+"33Lik;JI&&L~ - & -...iGjL~&iiYdJj iG+&i- '-)I- ~9d l J J ~ l3ie~~ . & M I j3& &dl.. &I- d l L KL9Uf+l- @jb , P Js, @jL J - L i J L 5 9 . d h ++I3 L+k9 &dl- 3S;;j13Gp :&Jl a ~ & .l+ +i&Jl- +MI 4jlJLlgi Elementso Y L 'j& eldlLJJA) Fixed signs . ( A T . L g z j L + &- Michon s;+'Li j L J dJ3 d bLK3 P +L 3 4 6%' j !&Qxbi &I J&)l Crepieux Jamin- .;;LYI a L LLLiii3'LLU P Holistic -1 &$,dl o h w3 c 'jl +g 'Gestalt y.- G 3 d &@ Jl- JSYl .Atomistic ;tJj&A ~ : ~ ~ , - i Q o - l g u ' 3 - 4 9 ' + 3 p- *@I +L 'jL3L U l + ++y Ll1 ‘j+ p- L9Lk-f l & 3 l g e l l ' i I ~ & , t"ih;Sillkl- 3L p i + l p- d l L3.-I3 413:$1 J $ 1 e++JI GI>LI p p ~ $ t ~ 3- L + ~ L ~J+C I+ &I- p-“c7-l+I5 k L 1-&I W -GJd&@I 'j = -;: .aldI& *j +lU &-, 'LJ13 b&a&kA uJ+I3 L J I t ~ ' j ~ d J ~ 3 L L + J I ' & J 9 Y +I *I& 41 JJI+J~ W L U I JS; 2- ,ajK11wJdl+ >k b L 2 p ~ i +w-i&JI r j y sts- .o-I.' (yLdq'ju+ul& l i I + t + ~ Crk,-;? dJd JcLtl L3 d3Lu&idldl3+WI ;i 4 ..IfL c 'jI JjkCr:L.t.? - 9 3 L & l ; Y ( 0-43 &4 ~ - - ~ . -7.j' 'j* &LLLG 6 9 2 U l e3.+ fiL JJ+= HandwrintingU IJ&i L+F Z + ~ C +4 analysis &+dl JL-3 - &+;aw2p Graphologist &IJJ 413 1 . d ; ;f l f i l l 0-1 '@ Jj3.+~Cbtle3buLll- +L
 30. 30. &,+I3 6 ~ ~ 2 1+WI9 +Y+IILJ+~! J L ~ , ' ~ ~ r ; ~ g c ~ ~ l ~ ~ ~ & ~ i L + & ‘ , ~ ~ o c . - A ~ ' & U I- Y ~ ' & J l + & + l g ~ I ; , - Pophal JL* +L~I plG A )rallkn&IJ~>! GJ( 1 9 y ' &+) ~le;iGL~,&+ap S i 2 + l - d 9 - u I &~e;iwu;U 1 . ...L (r - . J I Z ~ L L ~ ~ + L S ~ + I.. - A? aJ+ s3.+WI e ~ i &L J+a&+ &l- 'kA Y I < . I Pulver4%- ,aLLKll(J+ - M I a L U I p+'%LL,gJdjl@pr&L'3- *JJb d e 4 - i J l W' 631 Pressure U 1 3 + d l j J&1- d L 3 ~- .++Wet+l3 - A 3 4 Graphodyne jb Goldzieher - Roman .+Wl -x+ L+lj U l Lasf :+kd3'Downey j 3 ~A? c+k3- <<Graphologyand the Psychology of aJ3+A3i,( 14 14 ) Handwriting. 4 ~ ~ 3'Vernon cj&2-43 tAllport b 3 W I +# b+b b & P J &+!I &&&dl- J ~ + ~ L J L I e x p+4 +Y+ +3 LLAJA!' ,+U l bi >!4&dl- p3.Preyer &is.+JI + +& J i,lk *p L;b G+- UI A ~i ,@I i.)s @I & &i- ,Brain-writing e-! "0 Hand- 41iki+itJ-?,-UI ji U l C J ~r-LjLiY13.writing ';i,tlth;Yl aL1,,LY +2 ' L L s u + ~ + > a Y ~ d ; Y ~ i ) i ~ + ' U p d l -1 aLQjiiIJY2 J a & . J l & ~ > ~ d d d ~ J 3 -I JJ- bi3.JL_k;Y13 X413 ~ L + ~ ~ ~ L I Y ( Q L J ! ~ L ~ - U Physiognomy of handwriting& k A +>$ d i u 3 'Law1a u l pLS &;I1- & Klages2%~ J J J b+ p ? 3 t - 4 1 w JF~ p 3 akYll e3Graphology &dl (QL ..ALY+.Chracterology L b 3( 1 9 7 7 - 1A07) Kraepelin ~4~.+ml. ~ iLAU a~~
 31. 31. &g jj Lewinsoni,9-&19 Saudek LZSJI Ll;i bWolfson+j9 bZupin -4 1 J- - z J I & & J & s b $ j L J-JI J& alJ&LIj .+I1 J& +l;i~~ ~ l + A I j;:,-.,~..A+- $ &I 9ij k 9 1+L ~ K ~b ~ ! , - 19 b +'>j.L4 + ~ l 4 j C + & e L u g ~ l U I ubls" &I3 L4-lUiL$1 +$I &dl Ct?-;Lfb L4iLLs'gJa &I u 1 &3 &Ij L d l $ l U I - k J 9 b J U 1 ‘2 - - .dt--zhi- &&I.. J ! ~ ~ Ib~ k;b J j J $ l 'h+dI tyill 3~ W I i I I u - d 2 O J L L ~ ~ d;+d &I + - -J-erjlUI &&+L+(JjG&I- 4 i b j - M I 3 4 1 I h bk L4(J3 i & s l J ~ I~i~.&+I tyil~- - &&&A& ~ [ J L ~ ~ Y ~ ' & & Y b4iYLLk;l p & g 5 & h . q z L- &~J&&biy-;b~~e?)9 .opL;4 bi ~ ~ ~ 4 1I p- ~~~~1 I
 32. 32. ;rig ~ j z ~ + ~ ~ g ~ j ~ ~ ~ ~ ~ ~ 6 ; d d i u : , ~ ~ ~ ~ l .-&AiA3J +L 419&hl +&+;dl U l eL3 JL -KJl ejL631- Pressure-1
 33. 33. L . 4 dJj i)K kJjL&w ;~+IJ> L o J k $ L-!! J&&!~. - ~ w l +e2-JI b ~ gL J ~ $ t ~o ~ aaw9 L, L+ L+% i;l t ~ " t !Y di +Lk ~ 3~41 14d&&&z d9dl1;& Y &$ i.&L?-J & ~ b + G q 3 ~ L B ; Y W d$G .G3 .++&!I 14+-. y3 LLI. " +a&&> J h ! a ? : y i & G d I ;~+JJ GUJI %~ikcL cjij- 'k1o J ~ ii~ (+LC.,., I +3p-r~JAI Li3.& ( '$&J~*.;;.~L~LLP~- di -., .'kiajF L 4 j 1 2 - i - w dl3 L W p + k l 9 d 3 & .,Ul *(;i4 +IPunctuation &Gill3 i)+& ji gi,C;II &.,. U I .d9+l 2 9 &-I e3 L & L ; l l t l cjrd3+&&l~dJj3 ~ ~ ~ l ~ L P ? & ( e l b ~ j s - _ L S d ; f L J ! ' b b k ! f i - - - I L W - n r , - . J!++ di ji3- L p ~ t ~ &a + 'bCi, 4 ?* L L * $1;;11
 34. 34. 9 3 & o hY $5 J!J+ L 41.j $ 9 9 & u s ' 4 I '4.$'$* .dy I.rjWI 4jM '&LLL 'JjIiII JuJl ? . J uLJI &uj ~ ! i , ~ d ; ; ~ a I a ; ~ b ~ ~ i - 2*11 g- ppLj!-3 &&MI ~ W Li3i.+ J+I + &J'9'dlj '&L+LJl J! ij+.,t C ', jj9J!++L;s- 31 ?iJ J!i !b9+5'1 LkY ' J W I + .J+J & J9-J ~ L ' r ' & ~ s + L & i P j Graphic analysis & > L I I j* + & ‘'% tLJjJjLi;K i j k lC '&b&ZAy3ij-l bb ‘ t ~ i l lJ+L & - ~ g k ?&I3 .*i jL &d i J & d + & l ; i u Y l & l + d ~ P; +JA 5~ '&+I 3i- + n ,541. -i II ~ J L L+iSl '(Graphopathology)- @b!~J-+3~ J4iA,~ 3 ~ 4 k l ~ l +JY3 .iuuliell LA$' g- $+ 'Graphic individuality wl+J+
 35. 35. p 3 3 f j .*% uLJ;E (Ji -1 '-iL1l w*2 119+913 d U I - J! ;qWIpL &dl- '&MI &-I.. hl-j+l - k9-A JF3 @& +)W .Graphopsychology ,-I -L- ,ki3chbigfj &lJlc3 ;lK lj!L&&lJ~ . Lq4&$13 L Z L A L ~ , , Y r i 4 L P ' k 4 l I h J-&4-I & 4 a d k L ;,U-L-L~,.- . LVIC .& 4 1 -L& - - - k , L . , - . .., ," S , # A )8 - - - =.'I3 41;i91n db .+I P P -,.L+ ijiJ ~ 2OLI~L %- ~ ~ + 4 u r ~ d b ~ & d.lPi $& P s +ijl @ + 4 LK &dl&31j . O L I J j iL.UI+ZSCd2i dxj $ L & & w ! t+y w u 9 1 & 4 ;g* l * b + IjJj-+;i + J - T ~ ~I aL&,; u~,$+~+~~i,-ii&- +;L+JS;IU .L ipiji
 36. 36. '" I ~ I ' L ~ ~ ; L ~ ~ - G ~ + + L ~ Y ~+ c - s "+&+&c)(Yq4"'&&- . '". . b,t?;d ~9- &LS libLS-l 'L Ly ~ $ ' b & KGI'J ' 4 L F b~2%~AJ*+wl&ASj- ie 3 lp t &C 4-u.. b<L:;ll +IJU zJ@ i+.,'aIj@I hb -L+I 3.3 plJI & ikiklL +LC i++l G g l ? a U 4 3 ' 3 - 4 3 ~ 3 4 1 bb 9 'S* aLLg;f' Iku';A i ~ w l~ Y L Y I "3 .+JI ~-.iJ!- '-&dl &p'4k~ J L?W1&& k bsJ$l $.dl J& Y & .+ j;L3dj+l JLG J k Y j ~ L U.LWI. wG-~is, .G,~ .GI3 ' ~ g a j J & e " ~ * -~Y.~;II~ Y W Io h 3 .s3& % &&dl& J&+Ju- 45& &ill- &+I jl&l ihjJlj- 6, ;14j $1 LW iujs b f l ~ .-;I c .'upk j:l~I;lS Ijp ;K Ijb '91&i iJ- d3+b bJu~ b ib3;; b&!'LA+
 37. 37. &L!+* %dl .LpcLIl. + d ; i l j & d + 9 r ! + ' & J h ' & d l.. ~ L k ; r ' d l j.&+dl.. +;YI 41.. $ U I cp '+dl L & U l j pul+A L , g a JAIL+ P>J.L!J% 41di ~ j - 5l i j ~ 'Religious inistinct WJ- u&ijL > ~ d ~ j > ~ y ~+$I - Pokorny: Psychologie der Handschrift... .. 4 &K k l s ' & ~ ~ j ~ ~ y !-J A .-&+u ,a ~ g ? 4ji .:* .:..:.
 38. 38. V G ~41 b&3.03+ L P % .Totemism J$ db3.of (%+Ib& b l j e'y J!Jlpirl+hi& s b32m,:.;lr4J;+i .L.L Y # + ~ b i l ~+09%~ l o i++i 5 I& & L A 3 .FLhi;Y13 L U I 3 *$I b~ 41- LAY^ ~ 4 ~ 1 &MI.. &Wlj -+L.+Yr -q$d& 14?+ g 1 3 . 9 J - 4 4 l 3+dl3 bjJ(jgli;tlj l;31dI 4 3 + d l d -y+3 . F ~ ~3it J ~ ~ .-- Lir-y23>i- b ~ i lejLp+ Z d I *dl +y4yll .Empirical &J+ JS +k L Z o p &is .Experimental 1 4 1 p& $c3 &',..~~~IlJ k J l 3- ;iLz$9&~3 .*L.it" 4'+3 p+& LJ.L-' bLSg.;t.d' " 1 &I &ii 9GJ& J ~ JWuszburg- - %+I LIJJJ ?Li p# *+I L j d l DLu & ~ - , l ~ -. & d l- .&Jiell y&l,LkLJI rkLL& & & d l 941&!JJj l&L&Y!3 .G+i J!cbJ+J;;I~ .;;31~
 39. 39. wJ& ~144 3i>1p31+LJ g a l &JiWI ,sLJ .&"I pU&ckLIl ~ k l+3yJ13",,idijYL;tlll pJmI $&U3 b i , +3+k +3+ L 3 J I +3Y3 ,yY'+P J Y +i)4& I '+A! ;pJ., '*> J!24'- 4 1- . L " l- - ijLl+l &.Jl.. - L S A l l- - . ;+dl ?+ij & l + i j Y + + & l & ~ u & L l J d u3.b-f &I3- i j ~ d l4 -I &"I &I ;-dl - - - & b d I i j L a j + i K + d I 3 L T ~ ~ O O S $ill3 &+I i++IF&-L+dI- $1 -&AALLI i j Y U I (y-32. ~ 1 3 p L i l l- :&"I &* & (r,-,i 1 I I Sublimation Sufism ~ s j L i . 1 1 ~b a k ~ 3 p J L ~ C Y I ~Monkhood - 'j3+iiIIj L-$I zJ&jj b G ~ i ~ 1 3 IJL&~ ' j - L g ~ 1 3 > > ~154~d~3 & d l >I*! 3 ' i j L & J 1 3 JY;YI ~ j L ' d >- 6 l & ~ ~ ! 3~ l r l G n u f l ~I~d'-';'.,b)~ wA3 ijI+I3 GJwlpj,kd&
 40. 40. Ch;Ubgtlj ' ; j ~ ~ l ~+ud13 Wlj -3 e i L L l ' + a 1 ; fl ;I I ...A ; Il &tlj ,+lSJl3 &+dlj c-+JSJ 4 & - J 3 '*I3 4 d l 3 4 1 3 rjl+&All o h J L ~ ~,,aLYlC LUI,- . 6 , ,P c ukI&p+I &JL+i)I -3 ~L*$I 6 5 13i,$I i -51 ,i &I 3j L Y ~ Gbll;iYI dYJ3 b a + ' d l '+La 31 C L * c wj&j .>I 15; d*d! dl > &- j&I L+L9&dI+l- (eL c i f b 9 . & d l.. . w+Ulj rclrLLdl GIi &.dl r j L d L A d l & 4 y s l l I : 2 . ...A ; I J .!?I- ,-1 3 ,i ) L b t l-C 3 Transcendence ';rl+$13 '+$I3 ' S l d 1 3 ' ; j p i l l j 'o-iL~~3~ & ~ - f l ~ 3 4 3 c$d19 +&13 .ij.illj- LIuUI'J ' G W L d I 3 L41+l13 ,rjGlJAyI3 b J ~ 4 l 3+>l3 ' J W bJ U b 9 6 w l 3&+&dl3,&dl3 r z j d 1 3 '&L.llj ~ ~ ~ 1 1 9 j 3 ~ 1 9'i+I9 &+I9 ' J 3 ~ 1 3L ~ + 1 3 L ; i J J J 1 3 . L A ~ I ~ .j 1 3 ,&13 .cif+13 .eqb Q d 1 3 '5L+I9
 41. 41. 4ilJp&GdJ (j* ;i- -+w1 &'I 31wA1l - j _ ~ .&I +3 ~ d l +JULI -&I i* $6 J ~ I 5 Jpii$ &&J-.. L h Ij l & U I & J!L,UI ,i+w~+,q -l ; t o ~ ~ ~ ~- L L U ~+j -+dlji P+ UWI i & l & bc .. & j .-dl.. &A1 PA'& - 1 6 h& i+UI ,i L ~ I+g WI 5 L3-i511,;, ,,gi&4~- P dI -&p i.+$ &GL+ ;i+ &LJl +j L;i- &LJl gx; cLLI ji JL-I L~h+ . G ~ I ~~ $ 1L ~ J I ((&A! 4- & d l A* $4 &I J J d l l *5 LO& &>'dl ZJ- @Jh3Lkkf uk ;iJy ++ hisj I* +.i LLULU~S~.&I ijy bF ~ L j ' d lL3)CCJF A- LL~, h ~ +- + d-31- 5 -4 - 3 - 7 ,rlflL+&ljb--d crf3 I fiwdl - .(Vergote: Psychologie Religieuse) ;iJ,&I L - I II-,ar;d3p -
 42. 42. l k l ~ g . ~ l + , . & j i- bi3'+L c3a~3i&~LI 5 - &* &I3 11 & + - J l p a L - ~ l i e l ~ C U j JI +i. &i3L ~ + ~ J9-+a-t13;l I , , ; ? t l ;l 2 a n - #,,I. L ( .L-idIWilliam rn ?4?4 *2 . L ;,( 4 - - A L Y ) James L ~ J ~ ~6 ~ 9 1 -I b3+i ~ $ 2.-+I '9- *&LJl- &-+dl- ~ I L A Le b I k+ $131- &dl3 L + oyL &dl (j9&J3 +-GI LL +WI 4L &ill- 4 Y U +ir.ir+ &dl + i l l odjg +Ltfl3 .bk-3 . L ( -- - bi3 b+- ~ $ 1 ?lhellg- Y LiLGd z q - 1 U I iJ+I && .LeL ' j & J .-dl il&%9l G l J L a I -&L!! ;a+-.4 1 4 f b &dlj- &3$1- &dl- Lfl+lIj &i3.L+ d3i:.n;.i.A I ,! 2"' ' L a JL p++
 43. 43. Intrinsic-3 Internal-externalpUhll9 L&J;Olli ) L b ) l 2 1 '-a- 1 . . F - -U 4extrinsic Primary-secondary + & M I 9 J;YI - &&JI$+l&>LL+>gl&- 3l' k l i , a ~ + ~ ~ 9~ L Y I-5 b+ bi > L d l ~ ~ ~'&+3 LA9* Gdl3 Religion& d l jS4fl .Religiosity &dl ;rA,.,+ GkLsLA,& A3 J ~ L I& +I +9i+MI J! +dl +&I I&i,G d & l .&#l &ulF+!! $lF%! &j &4 r ; Y l ;r$41 ~ ~ ILA,.,,., - a 1-.- &>AK 4 4 9 +I 4 -&A JI Phallic.. -5 C c;s &I A,.,+ dl-)&4j .GL&_JI>- - & _ ) ~ Y I&>I-. &dl++! W L d Y l. 1b&&19&d- L j a ~ + ~ p t l4 ; ~L +LLl ~U&JLJIC~;LL-$L- 5 6413 0 9 ~ ~ 9Q&g +l>b +JS9 & .+I Q . C J L + dY19 '4;a)L9- Js 2 9- ~ ~ 1 3 ~ 1 3 ~ L ~ j!i;-?iJ-L~4&!9 ..-
 44. 44. p c M Time +dl cy~=u ,+A + i w L -7, Lfl$l f 6sense I b9- - IM+ bi A &j ,Psychological time eg3&f l +$I Y$1 LkIjjj JI>LI d l j LC . ihJlj - Freud: Obsessive Acts and Religious Practices. - Freud: Totem and Taboo. - Freud: Moses and Monotheism. Ll,2, +JL) - J-iJI, c f U y - .&.dl @I *J$J - William James: The Varieties of Religious Experience. I + u L ! ++I u;Ys.+3AA.IIs Time- ++L&lJh5 , - ) . - 4d i J S , ~ ~.?L ,perception %$* & Subjective time j l d l +dl9 + g l -->I +&I -+>b..
 45. 45. A GLILII ~ + , A I ~.hi -- +&,+A( J nL,; ,,,,Jr-cLLer .. .. +j, .>+.LL~G~-, h3e ~ i ~ji,& y o W l- +>I+ e L I @ -& GI& + U I + 3 ~ 3'+ ~ r !b,b+iJ~J3k!, 'z?3i islJJ!$i "Loy jk$13. ~ Y L L ~ .+UI +& ,TA-3 +A '&Ist, +,,L'X3 l - ' a p ~ +'LiiJ3 2- 'u+>I +ji&A + ~i ,i ,ii+ - - @ +i~e;j3 @,lg;l~ .&>I ;P @ h i d3- ' 4 ~ !99 (+$I G3p&+ Y i,&1 ct;?dI3 P Time- &$I- d l LW-L?~ &$ @ &);YP~agnosia O J ~ I3i391+L,AZ~ .~I,J! 3i JALLJI~~WIGL u t u i 5 6 l &!'+I l j L Y I ddl- LU pljJd ~ i aLK us3i'41e - &$I I+j s & l ~ ; L J ~ - ' d g . ~ +d3i(.+L L ~ i a ~I ~ IL C -YI ,LIS ec~ ILL. +i r + 1 3.+$el( p i,3* ++I3 '+>I y ~ 3 %$41 .?+I &4 +i >$I p,~;i;y-
 46. 46. G~.&+i&I-i Simultaneous 'b5~bJ!ij91-?9~ 8 1 h .& Successive k a . Gj +>G3'.oJ+ $ 2 G &lbLlj 5&c;;i3i+chaizl.c *&I$ , u p.. Temporal &>I.. +$I LIt-~ pl W13 +I3 e J W l 4orientation .. 5 . b y & Kant JP;S Gi U I Jjj9 j311;+, j3iiju( A - L - W Y L ) +p: ;r?g .dIJJ)Utpg45 +>I p u &'&$I ilL++l+ 'JUL- -+.I& ~ 9 3.A time-study 4 1 *> &I &Jkd!3 -&kd Objective clock &&-I ++dl.. .. 5 31 'Subjective time $Id! +>I3 time - J+I Internal time &ul+A eL1-C &L> +s3.'&3 *&IJ &A 'ckLI) $ 2 3 :Tempo -+$I ~ 1 ~ 1dkj-11.. &lJi 41+>I3 'Temporal clock - b2.Internal clock GbWI L W I il~;~~dljj+++I+ e+~- ijL;y1 pL&Lc* 41- ill#13 Awareness of +A& &I3 .&IuL 3 'Relation to time +>&&b)G &.. Time +$I.. J-I &.. b+++ wLill +3 .J>Aperspective A3 '@++ Duration Time-span C +I+ d 4 d 1 3 .J&i 2-,
 47. 47. 31 Sense of time +dk ,LY13 L l&,A& .LAy "U .+>I ,+JIU +ac4+~ cr.Qw? + J3 9YY L Piron (jj* &+ - @+ JL!g +yl-+9J+ J 3 L &I+L~JJ3% + Janet 4-t-'L2- ' u 3 3 ,+dL &&+L o h ( ~ Y A ) 9.. ijl-;y @I ?- &u. - 41 +J- %4! d L u J J 3 , & d l ~ 3 ~ s ; & +A1 J& ( 9 t 7 ) Piaget Fraisse &p4%pg3,JU~I -91 &+I J & z &c ( 4 0 ~ ) L- &I Jb3iTemp~ralbehaviour @ WI3i+I g G I & ~ a~%w~ ,I a ~ % bb3.+ i.c &i +jys-f~t ~ i ~ j d9&3 d j f i j j 3 +d b pm j42,&JJ I ; Y ~&3 LglK; @j.+y j;L3$ 3 3 Jp L L b L i L J J 3 L;slj~!i,& t&!& L,i Q;UI~+~L! u h3'Temporal rhythm +A &&I- kiLL1-5 J% ++$I
 48. 48. pLbk ?s;i; L- ( f n - h i f ) +-!I ++I- 3i.. I ,A> 11 Y +uJ?;, Ls-2 &% & 41 tbJyI 3-J .Nychthemeral rhythm $;;udi & ~ h k ; l+pY! J-, i-.- . .+ ,i JA d3.&WI '&i, i t ~ ~ + ~ i ~ ~-C - L i L &i.0 - - &dl- & J U I- 4 1 ~ 9 1 3?+I3 -1 - 1 . F + *& 1,-;; - ds;k &dl +3 - b & 3 ? l j . L t ~ > e + L i i p i ~ ~ .LdAiL a19&YI ppLbijg3C;i? &+hi +dj ~ ! G L ~ Lu3 C ; ,,,> ;j + ' & L ~ ? & ' + w b i+.qj2ji * p AI+ +3 .UI -. g'-,I 1~~~~ 3ia ~ + ~- C 5 +L~+JF]I*&;+I ?ic2;131 3i&ClockkU13.Calendar e,+K +jfl &A3 ,Chronometer +$jfil *&L j 'h!C;.JUhi3i.cycles d J 3 ~ &dill- &)11.. $91~.Temporal horizon C AK;! ?3ul&uI45J+ (jl& d X 3.&MI j ~ 9- $91 ..-LI>~~+I+91 +L I d $1 +I g LGi u3- aYY2 ~ L Y WaJL3&LLji-+13 ; & e k , & ' 2 tbJ!J!,JL;II - pe-3 p-3 eg"4p JP$~ +L +et;;;3I?LkLJ pBJ3Cijg Y 1J)L; ++i ;,IF3 eg"-3 I d 3 .0JLg3 &.. LL > &Ulp- e k i i & l & w I . ~ L Lo@i -I a~~~ &- ?u~;;YI +L+ip3 ?POL+.L;~I+~ ~ ; u , i Y L ~ ' j s l ~ & & p ~ & + d 3 b~w13Pi& $J* r& dK3 id41 Ax kL +A O A 4 1 >$a3- J! U S 2 u J L i , 3 ov W%?L &L2 &s3;s% 64 IAU A!- ?491 4;uLi;L+-$ d l y91 .& ~ u )Physiological clock +ga,i.l"l +sJi32-i ~ f i(L+ (Siffre, Michel: Hors du d$~ 1 ~ s eJwI- @LW-C I d 9 .Temps) W J?;, &&LC +&A... tL- c 31C Pavlov A+L &I-! p is---- - -
 49. 49. 3i2-1 . . . GIA-,I J- UYIU eL1-5 p , ,&L+Yl +A1 eL;Y;ro*;&WI .. +dl +jJI $il3sll yj .+&dl C dI pu #I &31i-J13p & J 1 3 J+L -dij .+$I &I-;~I UL~;bij . k ~ ~ f b ~. C t~y13&;dl +I i l l5 I& >;dl3 'IbjLAI.- ~ 4 1 u t l +~~91.91 JI&I g g- ~i+.L&b I Pressions Lji& +j-U S--%,, :+P - Fraisse: The Psychology of Time.
 50. 50. ++I e . ! J.2-44 b p L P ck-;?w% L hjkil &I$ w.aIl 'ji9% bJ3.OJL Value system P oJ3:-, L. Values +I ~ ~ S L + ~ ; , &a9 .liii+LI& l&G3 liiGJL&JL c k s 9 q ~ ~ ? ' j s ~ - l 3 + ~ ' j i & Ls (+3 d b J.2 9 'j! ' j S I &L;; 4 3 5'j.IIb4l9 ' j d 3 J l yj?, &+%l y;s ald4 iJUpj ~ L U ~ Jel3$ 4 ~L;+L~J Determinants dwLula l ~ ' d 1 -+iJJS ;,&&i~ g ; 9.of behavior dg;uj 'Jl- c+b3- '$l2g o+13 -+L3 '+&I G+ 9 9 ' 0 & J J l J i l ~ W l
 51. 51. Gi d j h i +JL%+ p3.value J'G3i&+ ~e;sr&% --L I J ~- . -- Gi3 .jL! & +- P c J&+ i) L+ Exchange value + j ~ & g . ~ s ~ i i r . ~ oJ ,:..dGi &L a $ , , , A ; ;I- - . - .b~ 9 ~ >3i +J+ F ~ h ~ 9 o h G3b'A'"e.-- 'b $3 ,i e ~ + + ~ p4 4 1 jLd-X+- os$id.+ LLfbk4i;if13.~G33j-t4 - &I; L&Js3 .r+&- y b Y ~ ~ l j + l + j j ; 4 1 ; i c - L i C d j &+l -3 .+dWj +b.,L,,&hWYZ! La,l,9Affective Vs. &l+pl! e~~:&~,lj,J.&k>+i>- l+ ijfi A~ f bConative Vs.- - pi +3yL"J J: #--:I &UWI- . C , i ~ ; e l ~ ~ . , ' " ; ~ : ; ~ ~ ~; H + ~ ' L - , Personal 2 : hJ e+dIj ! & L Y I. ?bG&I;JI 4 VS. - - +&'dl +3 .&W3~UUL.+. . 4hg J ~ I &&Social Vs. *Ad',413 .wW' +0 s 'J! G U +2 bd l 3 w3e wul . ~ j4 iL &2 J+Jl kLp (jl Uj.&CC&lt4dlj & & + p @ % L J ~ ' & ( + J l P -3 .;+UUI Negative b+tI ~ $ 1 4 -&dl dil-C PW +dl p L a &-J .phase .LL LL-. Positive hl-! +I3 $;?I i;U h ~ 4 ~ 1 ~.Negative +2 4 1 +J L GWI kiu-. .+&%I $1 &&'dl pA1;..s.+La' &I> .~c;darl:3* +I +xi&,- .;j3 L d U I , .llg3ll LL;& ~'di'dly L s . ~ l d I j .JL+I 3i~1-u &I 3i.;rj~k~ J+ Gcs-'Lell- Lid&& - &I.. d i i 'd! .Material values l q ~ U l pill o L j Y l i,&21 & d l Lp3.-&I;,Religious values G A l l ;$ .y&hlo h C;& dAl +& J& . i a & &JU+I ~ J WJA P '+%~%J~~pGJL*9 Theory of labour & d l -@;t+
 52. 52. *-&.4&l dS hy yK;"p-4'3 .. >fi yi3, 1 ,A. !+j ; .. i+ 41 ++I .. ;+I a w l *j .++I! >- i;(JJWIsj.eltJL+ d.I+ &&sfp ;id3;isz13--'Y:,AA? ;& -I o h Ji-9 & d l 9d l 9&Absolutepreference* I &I.. Li&;+L3 'kLLA- & i l l.. P i'Ukj Jr;g 'V. cluster @ &j JS;. ;rd l-. +;& Ln9BiologicalVs. ULdljZ L d l+gt (.L2dl ..pu+L;,Ce,skk,Jmdl LAJI j L Y l JS >+I &L3 ZJ - - .. d,h;@ +* &;Ldl &*L - - - L &A3 &e7111(& &A3 $u- dj& +I $iL3& ~ ~ Y l &.. ~i&+&I.I +s3&GI+ JL i- u ~ k ~ j + i + ~ l > -3 0 .. . 3ik_plgu~~ i *3i,+I b y&I +I 3i&JUYI.. z~~~ u mLglpa-13+2 1jL .d.I+ll&+ -.I.-. b s h Moral Vs. +I +i13 NOBILIS 100
 53. 53. J I ~ C4~ bJo uWI + e4 +?! 2% 0-3 .& '&'A91 wWl *w L L b a fiGIy d!pu s3b , -UL3i & JA bi .Envious rivalry Sjb - j L C L L ! ( & j- .. dj & LL!L)WI;L-Lbl$L -1 ;rutu? L J! ~ J J J.Lurellj Wkll P .Class-conflict b&ll tl+L- .LL!IJ+I +j&II +IJ3i,& G3 J@l 3:G m I @ j&II +$ ~ Y ~ ~ ~ . S L Y J Ij ~ i i @ ~ , z l ~ 2 A2 L f d - !I~~~i~.;JWI ! + JL+k+ J+ll LlL".,.., 'Lo;lI & dj @jLrlLUWI *P l .L..llstl +Y3- Iddll+lt GLjjJI;j_)lJl& d l +JJ d l +3 ij!J& jl . ~ l x l l+ b+ +LJjJli)LYJJbb .&I p h L 4 l &c b!JA3. * i L i ;-L bCk -@ -3J-6 fib3-3 + & u 3 i- - J ~ ~ p + c w ~- &$&dl +I &4 t+d l 3.& + + j ; i , . * % > k ~ 4 i i ~ ! r ~ :&P - White, R.: Value Analysis. - Allport et al.: A Study of Values. +&+&IJ +iEnvy d l b~~ +I & UI ~~shi LWI 6 0 - &iiupgrlLUW1&.. -4
 54. 54. +Jh 31 t* 0- J& ;rJ+ .I13 += bc &- ;)?dl3 ' & W I ?LC3 @1L &.I '-2++!Jl+ J-I ~3 ijp~ I d l- .p.dl3p&13-L+Jl +'.-MI ;,;+I L& i& +I Y b Lis.r!$JIi d L J l 4; 8 I , . - .. + +L ;,d j 3UI . I 1 9 I;-l o L &3- ~ L d lhi?!"+Lii!! - d>l eL+&;llkL,d3&aMl JSa, ~39i)K3 ..bJ !'b . d l &LXIJ- ,Penis envy i . . . ; : l l rP.J$.illdi 6j~, a + 1 9 - LYJ=i)+2 p% iJ$.ill+ 9
 55. 55. p + J + g x W l 9 - c L f ; J ' Q L G @!,L+ $1 tLIl d+1 LC+ ; I L Y & -A- ~l>iil d+ bi jii +3 L ~ ~ + ~ ~9ib b a t l gj >I9$ Normal ksl &L d&JI ckP;- iL:L&G9i.&WI J+~~+LC c L l L. Llir Abnormal 4iL Luisd+I iLLP;d i g ',Wl .Disordered behavior 9d 9 L t lpJ ~ I4 9 c;jLLJlcj@+ S L Y 1LgiQ1l- Frame of reference -9 jLl &SJ9 - ' d n I lq++&l cjLb,L?JW JL- ,i - d+ >w19 C C +I ,bI 41 j i b Ideal behavior b*9 -a!eg;b* ;l;) ;JJ - 4- 131cj*l;iif 3% (JA xu! vLi,+32&4 '* "dJ-IJP+W (%&b#J j b j PJ!~J! d s u l + * L - l l ? i f p 1 ' 9 .+k 9 + ; 1 ~ ~ i &- w LUY- $%xLdl &j ''AlpJI LJZ- &+id! J>% ah+ 4- 2 3 1 u3.&b-'dl- +uG>J - Klein, M.: Envy and Gratitude. - Russell, 6.:Dictionary of the Mind. - Freud: Introductory Lectures an Psychoanalysis. L $ 9 ;iilJlpNorm jL_u-ofl i*;L3'bj3J J?S+c&$ +j*- CI1 4 1' i ip9 , k j J uLI i , & d ~ ~ j + ~ s i + ~-
 56. 56. h &J di(jE o h J+I + Mental hygiene Social and psychic b ~ l n ; l- 3 .ekJ+L ,i p +b 3 ~2~p'd~ a 6 9 1+)&11 i;l d+ 4jb&13 L ~ Ib j a&!I- &j@l aL9l bbl * U l&j+WI . ((Ego~ $ 1 ) ) ~. * u l o b p &kiiY J!y 2 - ~ !((Id41D &'QL &I- 3 * L a 3 . 2 3 d L L+ Yj i U I p~JL!&.J& P Norm LjG3?~Lp;jY 4~i.u13 b U li l6 YlC Y b 2 L 3 .cluster Ijb ,&L;,i1bk 9i 52- -eP J-! 'd 2 d I crf& ;1b +jL;i; 3j il~~+~+L + , bi C bl'& ++l3 .w. . I alygal J+ -1 ,i ~ k j ~J.JJ . 2 l p C ~X i d l J&l -+&YI J)c; eL; e L Jj-1 3 .Social upbringing
 57. 57. +I9 1 1j I d 5.+lk+b9 bu &k3-. r ~ d ~ t ~ l K 'bI&g- 'id3 L W W & 9'id3 +,i '@L.+YI- $+I 3i .4f -kl.vrfi j k 1 J+Ld4 iii; dill- La SUL L k i G,~ &+I - *WI >i+ulgzl13 &*ell &l+ i;i)l tl+ $I+ &I- g.. b 2 ~i j ~b9&a3'41 -;s biY! u +L + Y ~ i & ~ . ~ + , . L g i j d j- gj-i;ald+~+w&ij~.. - +$I +ij& (& +3 '+li-91 ,WI ~t- .L u i ;ciL iji* ~ Y I ~ *'L i j E 3 9&3 -1 + LAi&h$+A~LdJ+iiII3.. -4 - I l j J l A - -. - ~ a 4 l C ~ a L l - & . ' a 1 &+I3 .LW d i A u ~3ap b>. . $1 Psychic pressures- &b&bi;rek;!&i;,+ s,isikll;~el~-;-a! ks .&+i 'kr-,..kjJP9i+ d i c L G & & l * ,i .J ~ I3i.>+I!- -qL,,Lj ' W I t 4 l L g l L &is ''uJ ~ Iijls IL! +u 3i'i9-- 3i''L 3i-e. i j ~ ";L 3j '+y&L...~ & 4 ~L'UJ 31 - & G I 3 .&MI tl&kg ?WJ 2L d l .-&dl dl & Lal~W13L+lL;i;ll9- &3U o;wj.-&$I3 "&La13- '&+I3 '$I 33-43-3 J3+3 J+ '+~ - " i + ~ 3 - - 4 4 f + b j b 3 ~ ~ & j ; S J j + & b j &dl$&&IJ3 ;iJ+l+ 44Li;; '+L+Yl jF$l ;,b A j &U$- U Y l &JLYI++~~ LiLk 1 1j U S 3'eJlilL3+I $1- * W I 3 .&+PI y ',.=LmjYI- +3 '+I p- k & d 3 L&J;LI;I i ; ; ~ b , ~ ~ ~ ' , a- 44 Lg! -i)l &+19A JUkirl J&J 'LCLS;; 4 +rn 'U9A1lG-4 I-i.L_o ij& +I- Institutional &dJiidlxL*afl +*&Y 4d3 .kt;m13Ns. ,i ,y g.. 'uO ~ L A ,WI
 58. 58. & L l j L 3 ' ~ ~ 3 2 + A L & + 4 ; ~~f -1u1GLLSP~I3~ ~ s i~6~ ;i rl?q ,&U ++I ,...L - d , , 2 &As3 $41o h wJb +iLUj biJ-k-~ 441 &a G d l;& A3.L+ 223- +gS; f j- dLyb;cy+ell ilL- L+I - . &+I- +&I !h3M 9 1 G ~ t Ij! Y!p(gl? 'd Structural freedom .;;L, p - L ~ I2~+id J ~ - Js p ~ i; ! X L j ' p y L- J&z3 b- yCLefl-- &4 illjLLj 2 9 - -&;)L+Q( h L ? 2& G2S4jI ++I ;ig-I o L n j zC& -&LA &!&5JAlLd13..- 'dJj >;LJ~d;- J+ LJd!h l h !- +&i l ~ L&- L4uxLdl ;;4 el r~ L J I L j *U 'I+JI- C +=I~ k ~ d ~ ~ ; ~ 4 i 5 1 ~ ! ~ b ~ f ~ - ~ W W & L L JWJI h Ji.J! e"; $ J , .b91 ;i J+ &+LI L j ~ t J l j.'h-Ym! y L d I- ;y3.Conflict school e l 4 4
 59. 59. :(+y - Sherif, M.: The Psychology of Social Norms. - Stouffer, S.: Communism, Conformity and Civil Liberties.
 60. 60. JS Life goal ;L_l A- :p'L- - - .Age life > M I 0- 3% fl-- Life Cycle &d.. i J g ~ s;ls ( ~ Y Y )A G ~ ~ L Sbi $L2 C &>3 '~3' WJJ+Jg' J , + ~ l I .., I r i35~ -11Jlgbi ' 9 J l ~ g r Y e b i ~ k ? c j ~ " ' + ~ ~d d J b + &-. . - u f - u l- . - (Biihler & Massarik: The Course of kt+l .wgru3 y3j3- - I d OL2 ,Human Life) - .-&+dl3 &$I3 & d l 3 'erl- C &;&dl sl-'1113 d+l& &J+4 JL L81;L3+Id1 a I p J J 3 9 *:* +:* G * ~ J I LUL G ~ id3k3';&I F J ~ ~ ~ ~ ~ ~ L J S &jI+;dI JLiWIi j j ~J~ $+c + j d3.&LA1- - z-113 >I- $LC! 4bLY1be41- I ( 4 7 ~ )Buhler J'-& d k 3d + L W L;&I ijj' p'ii Jc ~ e ; ~ & iJG &lr. ,i j~+i-uJ! J! J.&-j3 .Life span ;&!I iL .j+i-+&!1-7 &LJ1( 4 0 9 ) E r i k s ~ n i , ~ L ~ ~ ! J! ( 9 L O ) Sullivan bL&ly3 .jl+i ~+'111 OL .$! .j~ghiL UL~! .Intentionality Z+.l Life a b p,+kL,igl& i i .Teleology P I.-o. ;be&,Zj& 9i'organization f l ~ 1 1 3 .jkij!w L3'petterns- +L;U - i@I i j j ~L l j ~G!3% ~ ' ~ . ; 2 ~ ~ ~ + G I 'LL?Apdl'JL &I G 3 ~ l I .UF.Jb . c 3 2 L ! 1 3 iwi j j ~ j.&+I i+i3'LJHI~ @Jh+&ii Evolutionary I.c. ; t j & i J l ,bl;'dl 3i'Life history $wI ;& Life Q_;s dill- &+Ij ;Gxfl sj32 J* &+G 3 .course 3i'IL$+-. .Life-cycle analysis L,++. ~ L L3i'I- 3i'L+LI . 5 .rife style a w l ++i-
 61. 61. J99 .Originology Jgk;l13i C k U+ i W I iJ32 3i ~LJLp- h-99& -4 I I..; Jl+91 4-+ ;IL)U +'Psycho-sexual stages &,+dl Oral stage &+- lJ+ l (j& d l @I +'@I 9iUl+ A ~ j & j J l- LilL dL-lpar JPkll & " 3 9w . - C J&~ ~(jliui)~- i- (hir(t13 ( j ~J+ w . e ~ ! ! 3 ~ ~,,L~ # I ~ ~ I & C ~ - L & U o h 3 J'ul p w+3 ';irLLJ13- -91 ~ J I L . -&J &+dl L. p 2L;;dl3 L 5 1 ~ Y l2- +$I3 &ill &s&l ijl2LJl 3 3 .* 'JmJ " i U I & + ~ j g ~ ~ d P +dl3 U l ‘@L L)A&*Jl- @3 .&w9d!13~ l J u ly b k- ;j.li-LUfl+ 2 Anal stage e+lI $1- a&+ i U I &jiJ&Jl+ -cwl '@L -k &I p ~ ~ 1 3h ; d ! ij@dI 3 &%hllL C cl+'dl (jgLg && p L A 4 oJ- bdsSr $1 ko-k;dl ~ l r ) r ~ fc t s l ~ - r ~ d l- C & + - 9 ~ j J + l & i k ; ,
 62. 62. b l J d d l kLpj .awly '+Ill c+l Ly9Adolescence stage - L A 1 9 @_J(j j s ? j e-fl JI LA19Genital stage +kII- .. Js;, i+919 aptdl c h j le,s i,& +I + &$ Lrjl6 .L W I 9 L&K O L A ~ .+UI 9i+wh9&f +$I L a 3 r;MlZJjJ &W I ~Sf&Ltl- +43+ &&J@cg.;1;+ 43-k - *i,L &pJl d&d9 h A J ! LLrnj 2 9 .bL-GsL.9 3.'%'dl 'I& +@ Lrj! -91 &&i ~ ! ~ + - ~ g py ~ i k L ~ o s ; c & L a 1 3 . U l &W eJs ~~, Jl - d l L y : L J I- Basic trust versus basic mistrust - d l k L b d ! . ~ ii,L +(stage P 9u~p +9 .i,~k&JAJI .,WI A .iujF A WIG 2*,i-z,..:(d4 4 3-;, L &A L L k i . + L J 3 L L b ~ 1 p i , w I- .d+ +wl;nj?ir&&I.. e;e& -&yJJ -Z&L;;AfI ;br;LJ &+Ij i-,,bpp~g--~~;r~-.. . C C ,Oedipus complex r; &&Z &gu +JLL~bi &*..I ++ s3.ki+J ~ 9b ~ i+I uLA.- 29io+ +$1 9i+31 L dj2L&& % d9L Castration FL-&dl r ; . l LJJ+ b b l b-J +9 .complex- &+I d& 7 ;y3 -,;ln tL. -- JM 41~ i ,.dUL --I ...- bi31+L . ad-.- L ~ ILB_LLI diSJA &dl- L l g6~&4dl+ &&4d .~41+*,~s;~14ibiL+-G bJ+ dj ++.J,.;?nl jiX Jjk2 3 'Inferiority feeling 4 4 ~ ~ ~ U - i , l s s ; ; ; L , ~ j + i p & j ~ i .aL3Li.=g- JAG3 'j-u &j -*LA 4L“dJL.! &I41G3- Latency i,+l ;iLp i,+ kkLbl+ - C i,!i,9LfL&+.-A & ~ h j (period ~ g r i9i( ~ g j - -*I r~9sl~ & L 4 3 p k l l d & & & % ~ d l &! d d JY;Yl &.JL& Y - JIa&Il J+iL-. L p ~ ~ ~ Y
 63. 63. +y+ J+~ IL ~y-.,.,'+ui 6L JY 3 6 ,,+I u ~ ibss-lc9 + I ~ I& d l j .+LL+ ji + + Industry +!I &lk.*&I ZLP :& " i,p ;G3 versus inferiority stage.. bi WI e9' k w J ~J+J b b ' d ! J&+&;d &--2 -2 J.AIl +LC3'+&cd13 2A13 ;r + +L OA d;lkii i,+ - 1 4 1 +, &j '111d;~YI - &lk.L J ILyr:;t(YOLll &_)rojl lndentity versus confusion&%'dl 'YJ! dsg3-1 .J ;l+ 'stage ;..s'+s ji q4 0 ~ ~ 1 1~ k f i l ~JIX! .;id1ji -LU &ti l j ! 'd! +'d L J ~ LLbLy13 +p ~ i ?~i ji ~5 LI* JAII &+in ji dJ,ss3~- Jjlr6 ?MI41% jlj~hl&%13 . J A I I Lp ; j d I +k3 JLgL&, & di* J.'Lkdl ~ 1 1Lj- (Jl LtjC ijky dIJJ! ;r*',JLJlJj 'di... - .d daJ13 &L>rrLijl c A a l LLr. +: - L J U I L p d l j LB;r4 b !$1 @ :+?99-L;C %?.+I 'zl,y3 ?W+"d'& J L l l ,J& iJ;L*&j;if*- " dl:,dJ$ lib &I& J& + i &dl3 LU& + +i Ijb ,elill OJj+ 'L J d ~ j ~ ~ k l l.. ,J&-!k aL - 1; i - L L Y L + 'cr;;;lI p z L u + &hJ9 . 4 F u 3 &!,)G 2 &I3 0- d l. . 14&A& &c ~AJ! &Laj l i l l- JYLiiuYI LLya Autonomy versus shame d l 3& d l & : d i l l & d l 3 .and doubt stage " & M I ~ 3 - L l w l&'jG'Jl - - & ~ ai i 2 ~ 1 - .I++ Initiative versus guilt -2J4 J+I y i ) gL i I I @dl +b3'stage , l + ~ J ' ~ j ~ ~ ~ i ~ ~ p l m ~ > , 1 L , ~ w & l 2 : ,- .~ l l i k , ~ 41b e j d;hixF A ;MI ip t+,Al +j ljb '- i j l J b i i ~ 9 1irL+jcb- ~b5 &i +zFCuiu s+~b, a J 2 ~ 1 3 ' ~ + ~ + + i ~ - ? p - l i ; ( ~ ~ + ' 3 L A2'6p'& &"jw . -
 64. 64. i&d o h.. +I & J A ~ ..IJ+JI~ & & U I &dl3 ,Noon of life o w l L3,+I &IL : ~ + l liL,+.. : $ I 3 I L y J I 9 .+I 1+1 9l Old age stage "&+I CP) .. I Wisdom stage -1 ;iLp - ,irljskll J&I3 ,k;gdl '&LA1 e d ~ ~ 9'G+l Jwg & a ~ J t k ~ ~ b i d iL + d ~ p t ~ ~ ~ j - +J+' a l d l &sLj 'JAW .jI&l3 j u l &b& &A1 - 0 3 s j J p L S ;, - j Y L L J l J U 1 9 W(Lrf! -3 r o 2 - 4 '!-dl-9 &L&U9 . & U I ++Wl +W19&UI &'+&J S Z S S S ,i .& JL W ~ J Ia~s;l~9 + G 3 9 9 3 t f l ~ ~ & ~ Il h p z +ib9;@I 4hi9 cflfi Lil il.kx;i A3 'OLJJ L L;IFiT~3,w13,isilLbL-15 '&l &+$ JS ;LS9 ik U b J A ,.L b p l l o h ,,&a9 C Integrity versus ,@I &LL &W1 &- ,kl 9 'despair stage e 9 ,Li~l+l +i9 Maturity stage JIj_t;Yl&Lka kLF &L+ ,Isolation versus intimacy stage a~~~ AFu~+I+I hi 4 9 '+I9 i l L I d l &-L+'sdI.. .. &,jLg G J J 4J Lg aG% I ~ I9i,sb++~ i b , ~ 5 jjAI ,;I9 ' 4 ; r J d J j J 1i)c * + ~ & o * 3 ~ ~ ~ ' & ~ ~is+2,JI+YI +A+ & I- L& && illll)CC &*Zd& 4J 'j& b r J ' 9 . e k " &ig@vkvgF ek]I&L;Yl,Lr;Yl L J A C P )- :+Ul 'Generativity versus stagnation stage J p r lb$L ijjb+'LLfl- . +ill . &L& &4 &+ j&I &C i j J ~ big. ~ a y + 4 ~ 0 i l 4 i ( ~ ~ i ~ ~ ;tf+&~&i~~i&~++i~g&L+ jXiji3 Ljz+~o h + ~ l g ' 4 ~ 4 4@-g~yi iF$l & Ji)cj '415 d i +>Ul I 41 J#GjUI,;~l9c9 ;+ JGL, &i- ,iYtl c k ~ ] ~ ~ j g IQL-hill I W I &I9 J & l l 115 NOBILIS ( ) 41el9/I +- iL_LLYk;ll-4~~.udl
 65. 65. - Erikson: Insight and Responsibility. - Erikson: Childhood and Society. jLpdl 4Equilibrium bjI$l C 31 2-i-l ULIIp Homeostasis *&I. ;I;-.11 ilj~g;p3i,g2 11 9- ++ djl$l lj-.j4;-L "IJL4 @st+l ' 5 W ' JL ijllJl -*,MI -&J - '+13 b-f13 - -
 66. 66. d i g LQ.Q-LSiJIp +aLUG+ :,132 srJl& &L4j~ljb+I+ &LAi .~JlJ!dgb 1 2'LUI ddl- Jl 5 .'U i j I p 2I&&Ij . a ~ ~T~~~ 9i2J& ?L ~i t & ~ ~J&b pJI&I d9- ' l L > L ' k l 2- . - ~ : i , ; , ~ l -i;.iij~I;L,-; ,,,,9 ,k12+ C" C ) . - . - +J&L~&ddld+I .. 3iUIJI G L ~ + ~d l 3 .wlFi Reflex actions -1 J k b l .L+ i A I & j j ) 9 u d I - .kG chi-& L b s f * l --jl+l 2 L Jt8.,LlI --I &! 'Ubi >I- G L ~ ~ I ~ J+ bt &'G?I j&J9 .+d+ ,GYL +i 2 3~ r+ - Ad3' i j Y U I o h & J;;sLJJj i I I L I>! ?* i 2 ~ 1 4 i ' i+&& JLJI 9iJLJI Restorative 4f &IS +IbjI4ifI ;ifL- I i I;! i J ~& ,action 4--~;1 LL~~1 !?+ 9idl- JYz.1 I+ i,$&;I. 1 :;;,,,.A9+ 9.. &jl$I ;ifLA 23 41.. .?LJLL 41.. bj19ilI 2.. 9i+I +&A - *L+YI- 5jlg;lI - (jj9;1l9 b b ~ ff- &LL+J~ 2~pcw'L+i .* +*WI 1 U-1g&Y jLy4 JL ,& &LI - ~ j l 4 1 (Cannon, W.: The $1 9 ~ ~ $- 9 9 Y T ki, Wisdom of the Body) QAI diYL'LPJ~-II J& -41 - yaJl pG g- A X k l u l &9Y-9 ,Cybernetics b+ bib-+,- +J- i J ~ ~ l '% +I bi ++ ,&I- ;;WI i j l p +JJ A i , ~bi w% 'a..,.., r v S;;ll-;y~ 9 p3 4,L- ar3"-& 9i'- +j;~lls +I bbA >& L-.-;;JI lib .dl> 6.1112 + fiLji;k& J!'u ze JS.au a ~ L ; . lJI &Y A ' 9 1 J - 4+i. r i&+ A s &All +$91i,&A3 ?+k 4y - 4 c ~ L+aB J I ~ I W L - * / l t ? l l & b $ * ~ J - J
 67. 67. 'JcioJlr;f& ,Cerebral cortex P!ipkJl o h A Ss&&%dl C h& Heterostasis A U l (jjl+l +s &4 #kp,419 I j l -&;dl S d. .. ,Forestalling action ;ljl+l GI+ y * j L~-*ijiS &9j&J 'wlj ,JLQI &+ $I9 &c L A . + &i;s j L ~ s d 1y!b j P l j L w & l ji LPhy~iological h. &,&WlA Static h. & L J l- + d l d+l G&&l 'Jc j* Behavioral &+I jLF+( - .Dynamic h. -&dl 3i,h.-
 68. 68. 5 P G L J A L&b+ L&++id~~b L g 3 1 j & ~ + j u L ; t P f + ~- .GJLI 3ibjlgl 2 h 1C -L- JL;IL Imprinting tL1?;111 4 3 .. C ~ ~ - 3 ~ ; r . c * b ~ ~ m , k ? ~ C C 41 b4jg 'bLI d* o12 Jj1 uLLL'd..! ' + A 3 ;I$L+l b& I j ! Y j l ~~-~tg.;.+l ~Lt,~i$ .&A Y - 4 -1 ,..7 tl L l + l &ld3 aL* &%I+ *LFdll Baseline ,L!- Ld b 3~ ~ I I d L ;p & 2 3 '&91&.. d+2 L ; i ? 3 1 d ; a a ~ + p ~ ~ s f ~ a- -. - i&.GiJl -I* c" - - 5* WL Jl bL2j lib '+L JS b& !>I a- - 6 bL ALLeJi (9: '3% U L J I &$I & G a l a&c & &.. JMb 'Negative feed-back $1 ,LQI ;Y! ;+I Z J ~ bck j ~ & L ? t J- & d l +jhu3. & + u I ~ ~ L A - - ~ ~ + ~ Y Y J I- y Y3.J s k #I- & k i l l z w ~ ZJL &I J + U I j W l &- JS+ w~;irl~&~i& Js-i.&- $$tlj &$I a@I3 +I &4 & 4 S s ~ 3 ~ + ~ 3 ~e ;4;LFggtl ?GLS.++;*all o h 'd h3$LA :hi! 3glj .&A&AII .bjgIL+ 4- 6+ ;i;rldl -&I a ! ;'aht3 I i I JGI ~ ~ l x i u d +& ;+I aLlidl J.49?z&
 69. 69. Environment m... P w ~ t l I Q L p w L -.. 9 ' 3 - 1 4 4-1 L 4 3 9 c w J:< , : z & J d ~ j ~ . ~ i ~ ~- -13 *&+ +.+3 4 7 : - r &dl L Y l dBehavioral e.- - +lzj@p&"+J b 4 s g , -Ipll4L+ -+iF p- "-r]~i3i&+ c h ~ i U I 'JL3. & I 4 1 ' A ( 1 -.. - . - . e' Environmental demands Z&dlc+ k + & I d : * ~ d ~ d. - - I - kr* Tasks r'b3I + I L L dj4 &- &lg13 .GJLhr3-@E3 k&!3 && d Environmental factors W I- ;jWl p ; & d l &lgrl13 Aj&l +I eLg .+jLip&I- - :&Y - Fletcher, J.: Homeostasis as Explanatory Principle in Psychology. - Ashby, W.R.: Design for a Brain. - Apter, M.J.: Cebernetics and Development. - Allport, G.: Personality: A Psychological Interpretation. *:* *:* *:*
 70. 70. Z+ly%.dl &+k+ji+&A +~ p l ldJ+ !Operant e. ;tlclkll &I 3iL-II LL p +I* +YI-... 3 Perceived ~ j d l& J I p i,& L+ Conceived e. iJ&&dl + J ~ l3ia~J+*2+~dd A&9;x3- bi'XL, ,-I L U ~115+I+ A - ~ , i , ~3i+jLk .'blF3p 2 b l &j &I L L-.Ak)C;,. L i L Y l.. ; i A L f 1 3-.- i,i 2~+9~t ~ 2,+T +.. GL j~~~~gl;j- C,-19 drs bL+1 .#l3 c-Y19 t d 4 9 6 & d 1 3 && $1 Biome L3~11U13-. aJ-! i,sS-J9 ,Ecosystem &I Id;rrll(- +Jl .2lpirl d+ &GI& + d l U l ifb Neutral e. i + U I-. - pG t+y% Environmental psychology ;trL;;;rl aL)CrlleJ*&dl L)yp;fl" d l u13-. ~h-1 3i21p;dl+..... 5 -9 .*i,3-+3' Lezs;rs+I.& ',.dlpLaYLy.;PJ&)1+ L ~ ~ Y lpL2.jl + L L + Y l +3 .&Wl(eGg &!+d93+913 F +gl ethology &d+Y13 -5 , i j k J I P -1 p j - 1 e";"..,.-I tl+l Physico-social +LL! &JL-&J! jJl +I ak2LJ5 +3 .e.- - a13& Li,LcWbdl+33 I-L3 a?LI+.dl J;Lj9 +LyI &cL+l LF G3 6 J L Y I j +i , U l &Jaj Bio-social e. &&G9'fie1i,!+lj 4 1 Psycho-social e . & k l
 71. 71. &( bJ3.Nature-nurture problem 'L,&&tl.. J-31 4GI,pll- 5~ ~ L Y I g- ~iY I J+ 'La2 u l 3-. ZI,~I ~iu g.. &b3 J A ' L L-).. $K i ) L Y l iJi C 5 C&3 '$&JJ$L;,613 'Gddl a+iIi3 -L& dg @j +d u.UL L- -.&+is.UL a l & L *pLhij Li l l d l 'jA ' i ~ Y y l & LJI al$L!l o h ~ J ~ ; ~ J ~ X G U I- -. ?ggkncjiwi,+3 .Uterine or prenatal e. U l... &,.,I +L +>i - 5 I l l 1 - - . 11al~.ll~ .J--11 Lfb Environmental determinants J e l +-ijJlgkeuWl- L g j l & a b k - t > 3 ' b U , i : , ^ - 1 . . -JI3 ak, - d traitsEnvironmental-mol- a21_uiyI 4 3 l C L -I3 Zl,qJI -' 4 , n I &I 6 4 ; I n ; 2-11 - 5 > L i i 3 ~ > U I & ~ ~ l J l 3-. Z+LIJJI' I h J a@I$+j- . J 4 I d + ' 3i--I# b l 2 u j 'Internal e. C :&P 3I LL- &12,--A3 .External e. i.-LI 3i';4~4y13i'+I+- Anastasi, A: Differential Psychology. 3 - . 5 j+13 .%,L 3iI ~ ~ 4 ilu+ Environmental ; : ::fl 2 I - -tk C &+I + l ; + L L k r determinism. - - E -- Heredity 611$1 'Hereditary d. GIJ$I +&JL J+l . ... 0 d . J d&b 9 3 &JJL.' pi-1@1 - -I , z a Ai i L I J 2 +2 .&2J!~2 -L!J&i -bJM U l-. - & l , d l J+ p-4 4 1 pic 3l&.dlj -aP)@!4-1 Heredity-environment controversy or Jes.-&IJ$! &J-!Ld12.&IJ$! - - - U I-. L L L3i'debate
 72. 72. t" b+l &- ZIJ$l & F GIJ3&kd b (J! dj~2J-Jr p k b3gS;&iHereditary predisposition- b2&: b&yL & GIJ$! &J U l j '-+I ijl$&d $41 +lp91 dj.t;;cJ~3? ~ a k l ~LULUS L d&GIJ+!9&7- 3- jp &913+.Jl &c31+l '5- tt++3xa.I ; . 11z-1 U l j +91+ Lg& '(.*pa3> +jb3jW! ~ i &r ( r ~ ~+~ L I I C '&'dl p.. XX L l ' p A I aLyAy3$ L A t 4 1 , ~ ~ C I IP XY ji-C a-I j l LULUS1449iTFY3> +91j ;'dl i4 d J U- G I J + ! l- I d i)r Gl+I '3- G3 . L L 'iLo?~j+I cjl> ;,-1 +'m,a ...: 11++ji ..A .,JI +p+ 4 1 J+JI &I d l - - j&Down's syndrome -&I> j l ' t A +a 'd+ t V ijLFF3+ll JAC 7" & & 3 ~ ~ ' 3 & ~ J 2 L a L d j- L '+A +y3 '.i2'd3 a L J-;s .'um1-. ~b J$! &+ +GIJ$a u J& &IJ$! L&h;r..L;,~IJ! 2j.-l~jir4!h P Chromosomes aLFpj+L ji ~ ~ ~ 4 1as^ dj. i j ~ ~ji- 4'+=?-kg19 .Genes awl &'21>;d1& b$k +&IJ$& +9 bjJ& @ a L pJ j& i I +k;i 2-9 &lpJl &.LA4 yj & l l y +L; Theory of GIJ$l &+3 .awl- $191+Hereditarianism9iheredity &dl- ( M Y - A - S ) Darwin ;rgJ12 Origin of tl;a91 hi,+LS - s+ -@I a U W I ( o ) ((Species a ~ ~ ~ ljij ,& + 'A,A J3k i k W ! &4 Zj3,4 .Evolutionary J+I &+ - ~1-& Hereditary ZjJ+l --1 pLS sob&dl- ,A+! u l pcharecterology
 73. 73. ZJd&Ip -1 -. &Ip '3- + k Y l Lga ei,41W I k'w pW l ul9;39 . & d l - o ~ ~ ; r ilp5 .~g?gbjp$sg~- 4 - 9 3 3 I YI ~ ~ k x ;41ae3Jd~3i Z ~ I L ~ I L ~ I . & ~... ~gkw ,,+Ll ,@I, &Lz $3 W I L& *k J ~ l-LJL-. .>iq 3 i ~ w a ~ s + 2 -. -_ .dl+ X-II JSJ J pJjJ3 -. & M I 3 .-LLI&I 2-1 - . - GIJ$! J+ ?L +I 31 ,Heredity - Environment controversy Nature - t&!l - -&+kJI JC! 2&J a Y L d l 3,nurture problem .&43 J3J '& GJ!J3J Lsrs '4LJJ+'G (J- d3 Y jL41@3 ,Identical twins - - -
 74. 74. GI,$! +'hi ' L L U ~ - - ,Developmental genetics + ? k J Y I u 4J ~ Ibi -LIjJI O;M +3+., 3iL..A-II w b j p k l ~b ~ tI.. +L+ +I s b &iYIF - . -. 4G L ~ I bi .&*MI i . J3 '&d& kfiljdb'UP i+I u 4~ $ 1 ~.'G~ 'G~3 - -. G L ~ I &ie-J G~ 1 ~ 4 1- LIG~I ;& *1 q 1 j 9 .jL+ 'i+d ?+4 4;iY! .&WI GUI +'bd i -*& $IJ$!.. Ll$'dl bb'& le,.lf I;;,',3I.. &$I-. 4+ ass" L+ ; L L ) ; 4 L ; r ~ ~ 4 - ~ i L a 3 ~ p J l &4 us&&jk3-&.kE3 &&Ij b + L b i ~ ~ ~ m ~ ~ ~- -. . j Y S U I +?Jr;g .o+ J.C Galton i,s;fb bh$ L L Eugenics +G p J I o h & ( 9 - A Y Y ) j&I3 Zlj$l $k A d & d l +s L A Y a-I d3jJI+~IU . . .. j~.- 4 .iQja L l y i l lj i l Y L ~ 1 ~ 4 1LL+ &I i II bi.. - ,&ejl-- &+13 t~+h~ UUI A * ~ Iu ilmjd~ s+ & ~ I j + ) lW I A t l...... bpik;+i ;cs +-+ &--LJ khLjLtl 3 i d ~ + + ~ &341&.!2 *$B-J' + M I -4-J >@ 41GIJ$! . j L L Y I 3 - idLilLZ+J.C~ ~ & l ~ + ~ h l F 5 &dl .Recessive +ih Dominant - b&dI- - . Ul,: LA .;pub p W I U I &LA' Genotype + J+I +3% Lo 9 3 Phenotype ~ L z ~ L&c &+ill &&I &LA +&P3Y9,LP I , L 3 + p p W lU l j . p W l & d l ;+ ,UI-. GL L+i +3N... ~ j l l.. ~ 1 ~ ~ . + 1 4 k h d ' % ~- + j j & i c ; l ~ ; i + & d ~ ~ b l l k j ~ 4 1 +'& r+ 3i'wG- .. - i + W I GIJ+ pL3.;jIJ---1Ij .jlJ-JI -LI~J 9 Phenogenetics L+ &Iy J+ ~ ~ U h t lW I j d l
 75. 75. J~ b45j I* zlJgll bi YYI 5 Mutationsi l l S A ~ l3 E $3 -2- ZJI N1 --k 1 -Ab!c+ cj&l L+d+ ilLb e 3i u W l gF...t$l+ ;;j.i j D I illJA13 5 $1~31(%'xyYIj1~ 4 4M LO b& ;&I bl J+2 d3.Hereditary death s & 5 3 3 & 4 L Q & _ ( W r k Y 4 J ~YI+JI b C iL I J ~ ~Ld+i& -L 6 - .& d l 2 9 Y -% & ! I 3d A 2 A & jl .. &L"J 31 g+' ikr;JL p& gJ+ ;si+I GI+II~ .a-ij WI +j j U I i l 1 2 A I I +L+, 3% $1- a w l '+- ijLl1i l l ~ l + L ? I- 4j l + a + S J l- l& 4 .ALL!! -&eGIJ$ &IJ2j Population genetics 4ji %--e~e,~ghii,iLrl!&k Gene pool &I- +I ,i p+I - 1 e e ' L t* pj L - & W +A LGxj&I3- p ~ 2 1 9 9i+l + GLh,&I' -"1; .;;-+ 2-3 - - + w l jlJLLl +pJ+ia L
 76. 76. b&bi3ts-~1& J=+ii+ 3i b % ~ + - h 2 i F 3 - J OJ+ s!Evolutionists J 4 b f 4i,+LhfI bi3 .~-~iuJ+ I~LY bi GL a-1 &C 29 U k I 2.. ZIj$l L. LtL3& Lad3, G 3J.dLl P Genetic equilibrium LlJ3 Ljl9 :?I-" - Stern: Principles of Human Genetics. 5 Natural 0 4 1 1 + L Y I p I+dl.. giljgl a 4 1;IF ,selection
 77. 77. .'kJ-c;r13 r_Jc g x + L b - 0 - C ij;.!~ 3 1 4 34 1 & J ~ L - 3 Evolution &dl JLJ ~ .dbp ~ j3i t~4;h-b3$u13.fg~&- 'b ' 4 1 ~ 1 ~+J+ 9 JWl t . '& U U ' 3 .clkJI Jl+Y GfJ$,-&bLL)w,.- a 5 , 1 f ,- - . 31 &IJ-l3 b G ! J d &L4 - +$J&!l &-91 t"GI ~ f + l pi i e m L+ . L g i @ k ~ &ls;l13 U I-. dg+ 'dJ3L11 -Ig .. @ Liba&A13a l + i J l..- A-- .L+- lF3& Gi .I&I 'I.- 7 9 1 s ; r l g- ~ p h MA.. +&yl3 awl3.~,;-4~ ~ c ii&lI & ,&I &L& 41@% @ &gi $1 - iw1f pi'-'ir& bJ( 4 9 sill +-1 &W13.p$Ki3 ikwl&~',iJ14;h13 .. .. ..il+~s ~ i;iY u3 .GLJI~ (&a 'LJ* & i l l Li5 1 ' 3 ~ 2Y d+b - Lg,;I a L L Y 1 3 4-l a1.I.i ,uYl U I-. 3 CLJ& 6d&13 . a ~ ~ y3irj~.~-~~OL, J3u g- Heredity and2 :: : 3zlJ+)13 iJ3&I3 L Z ~ ! -21aL;;LYI $3 . J ~ $ IppL @ & L Y r 3 &(JL'dG3&igkij J+ s3.,W3 &+I + .~+Jlqr;e~gk;;+JJ~~ 3i Degeneration & i l l J-& 0+3 4kdr J> 3SJg .Senescence &+I J ~ Y I& J ++I Genotype b h l I- ~ ; ; i(&J3 ?WI Yl b + ~ 5 ! l. + 41.. ~~1 eL+9~ . L A L A I ~ I ~ + J L E , L , L L ~ ~
 78. 78. ZlJsJI3 ,&+I ~ j kenvironment xi4 i,LYL3 ,&+I i-l'uiLafl JLLl Ld3.?Wl&a J d l d;jK aLc+ya +I9 b%W I J ZlJ$l3.&U -. &JL- - +a1J W 1 3.hi& 2: L 't- A 3 J 9 b&I, .Jk, = I & aL-Il4j i,LYIJ . U I-. + bJ a L d3- .LL! 63sJ j b g- Z+DI L@Gj L C j L & YJ & U l + Y 4j3 L 4 + L l &'!A+ &Alpe&+!1- ;;S;,41CAI 4 ~ - l+iy b - - - 9 3 .CjLy3C j U I y ?GI+.lJ d3&l d U I 3-. "141 ' 3 ' 1-. y +JL;&+ I $ I ' L I Y & ~GF .C+u+~ L ; ~ J L L ~ aJWlDL 4j 3tx,r J+illJ Lcl-tLllellJ +a ~ lj uJ,Adaptive ability k_LoWI 5-1 -)dlbijlS i J d l 0- Natural - +kLYIJ .J-.dlJ I- I selection .Survival of the fittest +'KI - J A ~ I++I +Culture &MIJ + & W C j L Y I JAG& L@&I- J 3 b f + - l l j s $ - + 3 & 3 ~ ~ 4 f l
 79. 79. L4;i4 5 A . G L ~ I ~GUI p- u bb ~ L Y I p ~ id~ f &uJI UI-1 (j& 'dl i d ! l a U I-. o* G ~ J Ii+WI U ~ I +I LP p 3 J S J I JLA 3 4f+3t ~.~~ y ' d d L ; I J+&dI- - . -I l A l , ' , -.. - pjI,@ ;Lhw% - b+y ~ ; w iI* (jiJY C ~ j + L J 3 &jQl J&+ L b G 9 I + 1 3 L h 5 C ;,LAW -'dl O j d 1 3 . ~ 9 , ? 4 ' d 1 9 > U I 9 &(4?"119&I ',L 4ijA & - i j d l o h ~ C J99pLi+;dI & h ~&( J L ~ Ip- & d 3 .@jUI k ; k j ' d l k;391&$3 .;,+I '4 d L 4G ~ s , +( j L ' d I p- cSj*&;Il,&~&~3- j~dj. ~ W L U I ;ro& ,~i- o+-L ~ 3 ~ l j ) g ~JF J 4 I . LC&b9 Ethics 9 ~ 9 1 i+, 3 d 7 -I +3 &i- p- ~ 4 5jY.s9l JL, A .;;K j9&~ JK; +a ,+iJL, ;4& @ ~ j;,-. LUI i i Altruistic 9j Aryan race &;'dl- pi+ b&++J.. I Jewish or ji .&~98=Jl- - Yellow -91 413 .semitic race t+9;~biLeS 6!(jglpk?p9&race & g s Y b i~ L ' ~ L + ) ( Y I t+I 4& 1% j I -a+O+ >LC+-3uljti JL;~.&+I- &jQl- +I3 &Lb+ &~*3'@F LW&+I@&+bU',- - + U I &j.cAI 2- -UL.d13.W13 J+ 9i)l+l @JWI j + 9 3 ~ ~ ~pJ+- ( ~ i-9 ~ * 3 'J;'~I 4Ej~=;t$w G4ik33- .- (~LYI -&$&I JI> L3'&++I1- 3;;tl JkiSb 19 -+3 4L3.3' ~ 4 4 ~)&( j L y I Z k j IS 3 C l f S J w - - &K I>ILo Jp J d I j$L9 .&+ bi 'Lj2LUXLK ~ L Y I 6 + i l l (jI LJiillj .m-. Gl;! g L b & b L ' d I L ; t L x l l - -. bg ;P &+LI GLJI ~1~ . p ~ b ~ L J & L & + & & X 2 9 G* ,y~3-3bPJ~e&+Jl
 80. 80. ,WI +@bLj!;4fiYI 3 .Egoistic hi+, e e ~ ~ ~ a:+ .A: 11, & d l &L$1I &&.&+--iPl b p P 4 j ; U S p P 3 ' L U S w U ' p&-Ik C ...- M &-I$ ?'&I bfi p @3 14j- j*$1l3 . d l- -. +LAY I+ , ~ ; l g ~ ~ I I',-XtI.. d+I $41zIJsf! A& .ss$11yJ&i,.!3.GL$~IGfJ4fl & bLY1 &b 4 ! I +k&Ytj '-3 .Ethical beingbsi'UL kkW '*3 .&I- ~ x ; ' i U 4dJ3.O'*j 2%&$1 b ~ ~ $ l l b ~ y ~.45+ Sy3- .&JI 2 O ~ L + &" 'LC;~ 4jb &Ip $9 GSIQ~ bu ' t ~3i'44il+ ~ I ~ ~ w+ 1 ~ 1 3 ~ 1 3 ~ 1 p . l L + &L;yLLLLLJJ .&LJ13 L+JI- - 3fi Y A~.+ij&ed~34-J &;i.ll3i-lb(;I.. - - +-&iL$113 GWI a u >@a LLJ ' i j L Y l ' G W q d3+a4 L&-&! 41- L b + 4 - t ~- +LLLYI~ L - 1 3 ~ ~ ~bi YI '&&I $L&- '+'w cL+13
 81. 81. - Dobzhansky: -The Evolution of the Human Species. Traffic J 3 d l *9-J2&+1 p& 41i l Y W l +psychology - Practical, :- . ;ll u d i J l +..
 82. 82. d3LeA+l+ ZJUL++I3 +IJ i+-t& LL;I. C i ~ & i t l &- +'Gi,9Ju~GL.. . e . ~ j 1 9 .Aviators1 neurosis &J~+~JI"d &43+9+&-+j'+93 +++! b+lU A 3 ~b(*l 5 C JE &dl- ~l*.dl dl+ +3) I&(- ab3i9 j L U I 3 ~ & & ~ 5 -&xf! 4 1 p k pJJZlg .ab3&J P 0-4-&*%FJl3'9~I& Man-machine system ~ $ 1b L Y I &i LgL. .$Lug iLLiVd i,&+9 L(MMS) -'W! UJJJJJ3 ,9+Ji3 i.- 3J.Ld l ; ."UJtfI, iL&'dl J-3 p-j .?LJtfI~ Y u J+?;L] d l h k l &u3I...,,J9p.!I ~ s b d3. ' i ia+~3 .a :tr 1114 a12-d &- u-+I td &+I FIX3 -4 L 1 J d J 3b 9- ~>41;11,i .4+1 L+ 3 3iLa&UF~wGgpl~v-- -b- QJ 3 .ka+ .'pi -L1 . a ; ; IA3--1I 2 -. -t -1 L3-J I
 83. 83. ;j;,Ls;l13-b+I &- -9-I Fl&Y13 ijwl ;..!G" db9.;.l$Ij @jJl 'SW', J92-J +sitd+3 -1 .- & L d l 2- d3i LJ% 4 W l +L (y~ 3 4 '@L;?Ll ~i,,,,~&~d+ka~ckl~ C 31j,'dlj LctHalo effect U l 3iSU - -- ++YI L Jl +& ,bjl;,fl ; l j W I d L & & ~ l d ' + . b > ~ o ~ &- s;GFsJI ;,2&j13 . L u L i l l a ! , u ~ o- " ~ i;P .uu~. ,.jA& i ~ 3 d 1Je J* a~Jwlji ;*$I SL- J- ? I A I "kig.. g ~3 .;+I ij+!6!L c s j p J l- -91 bplll ' b ~ l&4j L9*I iiklr ZJL illJ& d-51 (jgL ~ L A-. UI Jk&l- i,_pL113 '-ZJL;L;W +L4j UI 5 Jkbsfp9 &dc?!$l? La.,,.,,L+I g- J&L LWI , ~ i u.- P f.L&'zj .;-lI+l ,& ;?.I-+ jj&I i l l j L l &- G u l (~lsf91 u .--I ~ k j ~ ~ > i ~~ ! ~ u l b
 84. 84. ;Is23 L . . >ljg- L ; ; ~ & d l & wJJlf13 ,y'5- 'j2U13 ..I+ Y j LA ,i J& 3iisLbi3Lo; r*- & .'+I- j!, ~ L A L L 9L - L ~ C ~ L ~3i.,91+ ,i 2 ' ~ .i&LL& OJI+.AI~.o+ y ib-uI .. 4 :(-&,% J& J.c dd; &U13 f$3 ,bC",! LI,.dL 4 JIss .;&LA C . .513..+4 .$UI a: .-., .;3 ~~14 ~ & 4 dC ;i~l;if~all-*^L LML4db ub13r J 3 d l &2lP b36&2l9dl Accident &J 1 9 - - 1 . 2 l_l_tjlbll 3i ij- 1 . . proneness .&-Ix && Diathesis " & d3.&JI+I J-a=Jl je p-4- 'LI-~~'L+i L I ~ I J ~ b 3 4 9 &.'+I _)I+ yl!d* dt, st^^^ 3iL L b i-11 41 .L- 8~dI 2 ~ 1I3i'&+iL++i .us3s- +*,siL L ~ ~ Iiilb3 d'dA-4 FJLj'AJI+I d L j 5 - aldb Jj)aJ&2lgzj - &~!gxfl u. . ,+LL~II L J; +d ~ - iL+J!
 85. 85. I i i y i +L Ad j g l j +a3.+J3dI3 .&A! ;,Driving neurosis L;x%j A L L , L I ~L U I ~ , l ~ l + d l
 86. 86. E'P - J. OIDay: Driver Behavior: Cause and Effect.
 87. 87. a~3Ji3,b-91 ju;i3 b & 9 L & d 3 ; J ~ ~&Ls3b&~3- 1&3~ ++JLI~+ jiLj .+&9l ~ ~ 1 3,-&I d L + d l +dl 5 d l i,& &dl JlJ;gd13 L;iF+I .;WI +iALJI i)3&-j @BjLY 9 6-2 &3313 +Jblb= ~3+13 c 3291+ cilt& +-I ilpd13 .+a &kill S k G L&uJs&l* U L ~. . *l+~dl J! JI& ;;1+I" & 3231hi +;,g ,Exhibitionism @$ -&dl3 ,Voyeurism Jl d ii4ab1+*>+I J&r! Li l 1 3 ~ $ 1 3 G l j k l +a d ~ j s.. d l ~ l ~ l l ~ ; I' A - WL 4'3? +k+i)i +~C;JILLLJI... k + & J 4 j~1;1;91Wi-.k~&- L -&%.((Theother sex +IN I+-J .+ biiirj-~+;i+~- ;i,~ b&-9 hi3lJ+~ -6% d ~ & l.. a~ A ; dl3l-LJ- .d+L ~u;a+ "A LdL 3iUUI A+ dg b ~ , 3.. .dlJij3s, ;,ZLAL--~I
 88. 88. LB;zLj&'+dl tLr;Ij .iju41; L'W +J' I J W I ~Lftiwliyl ir;lit bim ,G lp- bi --+I J3-I13 ijL41+L-(;3jY--Jg rUlggUI- ~ + l JLz3.a ,,.; 11 -41 g3dIji 'General taste - , k! pj,Collective taste- 'be2 4 3 ~ 2J&29 J&.? J4-44 'LL+13 J l p c W ;p plG JI>$I &ldi J%+&~#;;~ -*.'+A& GI+! y pJ3C?cjj l s g i + ~ ~ ~ u p J l ~ . . ! L!L&*GI, '+'dl jjU13 .&!A+ - - a++ JX; +3 .Ji;; -Ij &aLI>YIj New models -1 GL,-K,.~II~&+dl &dl Sk;l,*3 ,U*I ~ I p a l 6Jlp;.b &dl3 bhl;l-fI- r l + Y b Eccentric jLL p j - j j (j& La f + S 3 . - A !... r-2 ddCkrl P &SyjJLAI 3 &+dl i . & ~ * ~ i ~ & ~ . w &b 3 &I dig.dL I+ . .. p j+l 3-t 3 .Transvetism bi+X~i.J34-f-?+ ihjI+B.' 4]bi3.~)LISC;U o& t ~ k ; ~G + + 9i' q ~ r . j ) c i i 1 3 .*b&JJ 3i4 ~ - - - + +"cq 44. ..---,AS&9eupJ1 .&,JiL;41;LLLLeTI- . LA!+ - i u I 3;i,l I+b& Y ~ $ 4ii913 b$ I+3i.zip 99i5 . lgst3 Zkrl i j li Eternal Eve ;;AIM+Ip c -4 I C A L,% &uijLJ- &uI31 L+J MII ~ M ~ > ~ : ~ ~ L +& . 3 I I b ',&dl -3- - kLp:&kl ,(jLp&+dl p .j&'dl -&? !+@ z-l ,Fad L d I ;r=Lkl;;;iMode & . I j di Y! '4I+iy3,-&+I ;iddi '+ 9 a b - +J y p .J& ~-a~j~:~3;iC&&jic@- > L k d l.. & .-&_); G j l p i u l @ ji ';lUI, +Lm I+L L@'a9 ;;I p ,Modern i-L ~ g r i- &3iQj pzi A3 t;iu>.- L G I .j k + i u Y L &k3 L4 ~ ; k c d l j .rI+?qJI;;I d - ~ + d l j
 89. 89. JJL&i.. &;r( Prostitution .wl +J d l * ~;--'13 L + J l + iPhI 43 21'&pj (LLLYI - i , T p l l g- GL+Il U L 7 P ,,- p 7 9 19sY;) :Jgk? B y &p3- L (n- J+) 46&5 &- , s3(+L+i&13) ~ $ 1-- - 9 ; ' .Y, 9, 7 - 61>dl %-- Y;) :JUL 4 ; L , s . L ( Y - I ) qjCu;-. ;L3&L : y I y - Flugel: The Psychology of Clothes. - Bergler: Fashion and The Unconscious. ~I>I;'&I>I)- , :JbL+I 031j-rs - Hurlock: The Psychology of Dress. A,,- - G ~. +&i- L p. ~L+ll.. .. Hetero- -1 &+ .&!I Jb$- (.LLUJLAI +&i.sexual p. J b A 1 3 GWI ~liLt'i;u- yi -2 .WI e~ &I ~)-T.-.JI~ 3iAI&I J3A .&I -v3- - P ;& L Male p. J#YI .& +3 .& LLLtIa: .--, .. . a , ~ l s .- +-!+I+ ;& L ~ 2 1 c g &A '&I &A a I .?i;JI . j l + l J L i ! 3 - COG 2Y;idl +JJL I+ +dg .Brothels GLI+JI.--dL- . .G K IijLbLdJlg +j i,& G3.Call boys +I -@sc~~Y +4ui3.+&I~ &+I!6~- +J.. Catamite ;9'kll ...GLJI .Comrade &J i,& 2 .:* .:* .:* -
 90. 90. .;jq;s~+i - ji .bwb 9 ~ e ^ u 'y 3 ~k-";?-& dj .j+ i.L@ J% +a A, ~3F ~ I(jbfj +LF+I L C S i- &I.+ ,A*J &hL s ~-I &i.. A%~JI :&I- @Lp3(&.A+) Gigolo a W I &4;=,- dillp3procurer +&13.. ULU. ... Procure + , & l I &l+Y- wJL;, ;idj:JL+Y~ + Panderb+Ipj!Procuress &*ILA&b ,Pandaros -+'dl- - 41&+ +9&2 ~LW+J;id! LM ,, &ill b;d Luckold u+!3 :ijq?J13.. - '&LJ& 4U.L +t- &i- LjA + . & - - . ~ Y ~LF3i5k3j3 5 9 .+~ f ; 3 ~ ~ ~ 0 ; 3 ~ ~ 4 3 / ~ 1 &rql+J.$i;? ,I+! +* & i i - Z dd j Procuress Prostitus' culture L u l. . . &b&LgibLl i ~ p a L + @ ~ ? ; S i 4 j + L + ," '&&,dlL&3F+LLi LL&49 3 - $*j ,L&J3L&l.L3 b! . i P , j ~ i 3 + + ~ ~~L;II Homo-sexual male &+I yuTl.. LJh-'Le- Y prostitute '%j$19L~r~rir% b9Yl .-I i&j.a ...; rl + J ~ L J ~ LLesbian prostitution a k U I .-&da z9$ F L j A3C - ' d Whore ;pub .&b- - .L U I S .. L;;jLJJIIs* &?.. ; i r L l j d l &All.. rJbipUI d Strumpet '&j ,cctLI3Is* &I.. CLWL J% Procurer ~l+&d'+Ai pL3a L U I ~ j id3L & i . J . J 4 v$ L & a y @j& J ~ I A- &Wl'J L J d L j I u- G3,Bar girl aJL,;rl +$ + +j f~lp"JI+a wbj &@I $i4 3- 'Streetwalker ~ h l P- $I; y3wLg;;Ljjk dg ,L'E .+!.in -&$ a-y! u+3L J d I w ~ ,d3.iEi+%id l j i;.lJ..b& &WI g.. &L+I * r-+pU13 ;t.GuJU +&J +_pLfS&i d9r;i$m&A&+ P &Li A3 J+II & i j U I
 91. 91. . ; 4 4 - j g ~ ; ~ iJ ~ . ~ + ~- 9 b3$l l j .rUd&I+;r>g Ls;& & &13 'i;r+l 1.4;. 5 .&Lj ACL21 &,L3'i+~Al 9 Gigolo s;r + d l +S3 J! + M I b- &g 'bll> LA I&.=+ A 3 Lgrr pug 'w&J~ p 'di y 3 4 3 - 4 i ~ 1 L S;AI,+ &I +3 .~L+I 5 @t_r';4-i49"&+yek?JI & S a + d + 3 w ! .*ljj y &L+I GJI* &I- 6b &I &Cj , W I I+i .rUdkJ3'Impotence & ' ~ l & C L - ; ~ Y ~ ; d- 2 3 4 1 jLj3- Frigid'u;iJk .rUillj hi+3 'Sexual frigidity 4 1- C 61&I +j '@&Jl ;13L+- .LL;jCtJij-+ +yi+k -d+&dJl p- >;s3 -3 '++'dl W I 3 p13A13 GI>+I 1, ,L- + ~ i~ I - Y fi&l*13 +Ll&r s & L & i 4 G+J +.';-,A,A* - - t fl .'3 'd 2 '-- "'
 92. 92. ~ 3 3'~'91 +3'd a- LJgi~149.Lg;j&j +& ;i ~ ~ j q ? j ~ I + .GJI p XL+.. .. 5 4 LT G ~ 'b3~I+13 i F U I ;-1 J-a (j ( A 11 ~ p k h r ' 4wUjj' LL;rl- . j d l &&I A s 3 .eg;ct_%>u ++ ji .J L ~ IJWI. C ;IS kJj p4~ I+ LIA 9 &L;?I b9j 4?j;& L klt3.+I- +Y +I >++L: ji 'SUI L..,G* 41 ;& $4 d.ijsf9-+ , e I @*L,G3',rjL+%4CQ c , L r L 3 r ; l 1 3 ~ ~ I k r ~ ~ ~ ~ ~ & d l a41&La'dI ,!j l LGI3jq?jJl f p + I g j + l E + + ~ ' + I- - ;i;-j aLI+I b+G a- ?4(--, 2-f= $33 'U(SJ-14 ;J+llg 'Age of anxiety &dl- . &Idl1 JL +A Lo9 'Sex revolution C eg';*01 J*!!3 $>sf k k ~ . L g l k ; ~ - ~ a ~ ) ~ c .&j-'dI
 93. 93. bi 'e19;i Gambling j L t I ,lkelIj . & ~ iGamblers i ) ~ ~ L k e l l 4dill- 9Social gambler & b Y I.. :v'9 - Jackman & O'toole & Geis: The Self-image of The Prostitute.
 94. 94. $l$l &.. &a3L+k+YK.. ' L g L I - . . pjL* irU& &+34 4J 64 1 - , A .. A &+91 r- 'gybq p& I w , IiL3 J ~ L ~L + ~+, +i ,i ,i,b - &&>I .. iJL)'l j .&+I y & A& p3 uipI;LO]I L&c &A,... Gambling excitation iJWl C 9A bl iwl>oj+j L L ~ A I . L + ~- l&iS&b&lj&TOlive in danger + L L L k t k L ; . Y 3 + 2 1 g i , & Y Lr 3 -3 Y d j J G + ~ j ~ j.La2- pjL 4 j 1 2 1 1 + i u 1 3 4jyA+ p3 p+uL 5 5 02fi3 Lo* +I *I 4;l 5 b++L j l Magical thinking.. - a U l +'I-,(pg-L9 L S ~ p e r ~ t i ~ i o ~ ~ ? ksL a ~ w ~ jJG~I, I.~,~ij 4Lkg 9~9L J G ~ S &is es.& ji GL+ 4ikj2 9 1 *+-*;. . '+L &l Passive-independent-+J P I i,&i 1-9 ?_?r! personality O+A .i J b 4 i,i 2 G'L .. . . $& +I+'&3 z : t-L -L &Ull 4 1 0 2 k i c l.. C j+l 4;Ug j1-4 ~ $ 36% .+ jA+ L4Y JOudLfi,+Yj .+ + lL%cp,U13 jL,- b11b5&#I.. p a L d l j u & + b i ,JUI + , ~ iYIC - Y &iubL+ wp+lri 4 L & j L W I 2 ~ j l t l ~ c pCZ;&- L J J I ;r[*LC *&dl- $24 L(gH o$l+ t$*. ;~L;!ga #j .+I$ >&J bj2 .. &&I , U I -wijL1;L4 c;w- 4ii ji "--. A&I&I+, " 4 - (-4 @,,- + 1 2 L q ~ ~ ~ biji +ihlj -LL 4;SJ3 ,Gambling addiction~ L J a l , d I g- u LLJ! ~ l u ; ~ 6L.i G?g,+I 4 LF3 .'% %+I ZJWIbL2u -4 -I );u i 2 ~b& pmZ: . L J , b l j & I $ + d l o 5 ; &&L+ a ~ ~ b b&L+.. Y3 L ~ l + 1 3 3% I - d L 3 rGS-LfJ34 - ' 3
 95. 95. :&F - Bergler, E.: The Psychology of .gnilbmaG .semaG dna yalP ,naM :.R,siolliaC - ehT .gnilbmaG dna ksiR :.J ,nehoC - .ytilibaborPevitcejbus fo ydutS ,Obsessive-compulsive personality JG~I, JULI J~fiLJI +LA k t$1 -+49&-1' u.9&1 j L +.. ,UI blS Lj3. p U I -~i2- ~iLJLPsychopath Cr' 3 ,i &L L+ y3 bA+ju >bj 9'LbiA41- &+$I a % ~ .+L, b-< 41- ij-4 *rQ C ~ . - ; L i d 1 p & L d I ~ p t r ~ ~- uJ4 C I 7 i Masochist '&....L. ?i+ir+ ,-i i!+,,+ar 9+9J-+;r'dp~~eG+9 +LktJl +tfiS ijU1 p ! , ~3i ~id+ 4j - h$rifgdktl+LLU.;;pa~y!&dl
 96. 96. 3j . Artistic a. 'ui ~ l - ~ ~ ~ i y l 4 - 3i, Language a. i+ ~ J I o 1 M +A 4 1 hK 1jl Lk a. tests dzuj&3 ,,MI . I ~ ~ I3.3 - ~ A I . P > 6- 41.. aJ&&YI 'Scholastic a. tests -JAJI JIGYI - 'Academic a. - ~ k h l JILLLYI 3i ,i +!I +J ~ p h ~a~J-i+t i I d L j L A W p - ) c ,3 WJ &~ l J k & 4 3 'dLW1 Collective /I .LUl a~l,;rI- 7 I n I - -I I 3 .intelligence (DAT) differential GJlhll a l ~ l&'dl a L S W I + ~ l u i i v Y l a. tests 'awl& G ~ W I&JJ$' & ~ d ! 6LB;LI.i -;..i3 ' L g j Y p l ~ ne43 JYLLtYIj '&S+iK+dl ijLu13 , S & Y l GJ3LCy3 ' 1 ~ , ~ 1- 4 3 .-WI J L ~ I ~ A I - ; 2 4 d 1 G!J~-Y Vocational a. tests k;oK 5 ~ 39 Attitude ~I&'dl + ~ ~ u L Y + L ~ ) ~ s ~ + x P ~ 3i+I.. . I ~ ; ~ I BJG 9 General a. ?L11JILLYI~ .&I- .jJ3i&+J&- 3iLLLK;,_~S General intelligence ?Lll .KUI 94 .;+AI +-I, e~;u 6ir1- + d l 3 2 , I n .f l olJ-Lkfl ',-LC 'JyJl &Ladl &dl- &&ill C hK 'Special a. J! dl L+US-C
 97. 97. 41jCLbi-UI +b~ bi Y .;+b414" +J ~ I-L oj+ s kc&aL+ +b- L '&d- J+ &ii-1 als+Uitl c + ' d g L 5 ~ & & w 3 L ' d ~- A 'd3ssG111(p.2 J&ia&p'2.J.J '$I+ 3iu619=L.+(jiV~i+- F b3-==+ S 31 .p&s@ p -+b ips J d ' u4 +ZJU' a l J k l. i,& ~ $ 1 ~.LUX &?+ Z + C + ~ i. tests J+l
 98. 98. . b + ~ 1 ~ ~ 1 ~ ; 1 ~ i + b + ~- - 9 ~ L I J JLAGd3 Professional w l a Y + i i J l JLXd L g 3 l J W l 1-3 'preferences Lcd~,&L &Liz3 'kl.Lj A 3 'LBLLG ?* $1 V Q l 3 6- bJ&&I+ & ?; * l i d 1 o h 2)-+-+ LJ-1 41- 5 31JL?;;??! J- 6 bw ;rbi, g z3JLaJI J+I yWl ~ p d 1 3 k ; _ u 4 f l-1 a L I Y I dirl- + d l &L;rl+ y a+++ L&L;;JI i,& I'LW a~~~ vzi;91>+I +&+i & Q j .'u &*! ;+&A L : I l -c)Y - ----.+I Kuder a-!I3 i j L b E UJJ+ + dj.Preference Record &+ia~ &+QI *UI P c J*( b~~ & c d L + l )- 'a&4 -aJ-5 aLLLab& M I P ijL* a L h L ij;LG3 4 1 9- bJlgi3..-? + p & 4 j .LC;~ l ~ ~ .djbA @$I &LC> -JJ d&I &% +&&L'Lr;t,)lS-p;W.dl L a%-3 Li+4 '+I+ a L b I- L P e b + Q 3rJ41~ g v l ~ i~ l p J U IJ.c 3-4"ij i. measurements J+l abF+;iiLfli,&d3j'&~& L w ~ ~-- 0j9-&I 'awlo h +-3 L& '+@lid!- a ~ r r l f ) p + e ~ L p h ? . 9 ' c p 9 A ' $41&+I -~~'UL4;;f&+G&13 +&i rlf)> -, ?jI ;,,#Y i 2 , %J -+$I &3&I3 ' & A p ' L d l J+l &LC& 'Ju??! &L#I ijLC*dl ;ra u'&$1- J~ yl;rj +L c p ~ Q ~3i- ~ Q I3i 0 9 3 @I$-+ 'b1?3w + I +I-.t;;);l Lj'1- ijL+ '-p ' J + J 5 b ~@ p & ~e.$~j ~ 1 s f % ~ i ~ + 1 + & 3 ~ i ,i &+I JFil*+ 4;+* ($4 ;;1JL;cL'J+I l&G $1- (&dl G + I + J ~ G ~ , ~ + Y - + % ~ ~ J ;J1F3ay&~3'WgS G&&
 99. 99. &LL41- -UI ,i a ~ J &&&!I a L b b f J L I5 : W l ljrb Strong Vocational Interest p3+J LL+rslJLi;Y I G3.Blank aLb'dl~l;gSay ~ j l- . f i+Is;-iI &iI&-113 ;I+i+.q-tI o h pL& i j j j g w.- &dl *ljy;;dl aJ G Y ! JG pi &&dl bi&<&I- a ~ d ~ ~ 3&+I p & J l p+&dl J L d I - p&U! 3ia l J G d l +j -+Ulml P i , L I-. 5 : & d l I j r b e u 3 J I Lee Thorb &&dl a L b W +J$J.. .Vocational lnterest Inventory Psychological ol?;rYl- P - i , & attitude ,i t+9 ,i LL+,i ~p,i J& C -LA ijl J! + &+'+ r & y I dS3,+L ,i JSL'UI~+~L& k~ o&Y i,& Y 2 bJ3r& .. , + O&YI C~AL+,, 3i,+L 4 i r - l q a L @ Y K lo+ ,A,...ALL;I . f j 6 13i'+LLJL i , ~91 L& 3Jg Y ~ l a b L + Y I 9
 100. 100. - f- ',JLLwAfb'&l&U- - A3wA!, '42)LL+l&% +I (JFdxj .&I &G G& d+ Gj.& Jl- &Lcpy J* 2- a b k Y Y l o k Y l &&'+dl *j .b*> &a3 '&y3'j&; ljl LL 'lag$+ ; , ~ i - ~ i j ~ h l - t j ~ ~ d j- 4LiiI4 Li!+cii dl3k J 9 A l l " ijl* +i ~ ~ C ;Jlj '+L+Yl -6 &jl 'kl+ & && bJ2&4 i , s S = l - * + * ~ ' u ~ ~ ' - + ‘'k+L s w l- . +I&! & * . 0 b J +I p3++ &Gj 4: -1 .-LA +. - LGIdj+i,+J .L& 4ibJdj t+4+A+ ijLhl+w'J jCgY L+k e b !i4-J f jCkuj 6-1 -141 2 f*- i j b k Y l @ Ldic Y! '++Ll I L L b&j 1: .A; J-J &kLii P & i i ~&a. cluster aLak;*dlkL4j LGUJ& t J L -.I+p b+- '+L L L ,dl ,gwirl, ' l b bb- - 6
 101. 101. + J ~ & ~ E + L ~ ~ j 9 i 0 L j d l '344 b&3 4wb 3 J k '&I 'GI+I ,i +I.. - - L ' b '+$I 3iJ~~ b+i~b3 3s-t i,&3 '&*dl & J-% 0 4 ' 3 Scale uwl& 3i+ J ~z J b . P + d l kJlll-3 'value LLoI+W &KJl +jdI b L 1- ;i;i?Jeb - +bl' 2 2 9 1 pg . d l- P ZJ-i;s'#l++i+-clr& +'+L&'Ist & l ~ + j P V ~ ~ d l '"6 3 1 ~+IG~,'31, + z,,* &wl=Lho]l (jkCfL]+3 F 31 Lal+l L C %&.,0 U Y l ;jg&c L3 ,..: ;:A w c k . ,3+3 -+dl o h &J-I Minnesota Scale aLbLj1&pj 'z;*Yl +$I &n Ji.aL*y+ Jb$l t;L4!Y 4( ( G ~ i+UI JS t i ?;3 r n b + ~ 5 ~ u iYI L .*I Jb dlah&!& 6pL~3i+c&,ybL L I ~ ~ J+6 ~i .. ,pm~g.. t+7+ CSWI i,i i.,,+ J ~ ~ ~.+ J ~ J ~ l a ~ ,i ' G L ~ ~ I3iG L ~ L ; ~& L ~ I + &I +3 . L ~ I ++& *LA L+ a L a L j Y ! 0Ln & *Lh. &k @3 'a. scales clrLaLjY1- L L a L j ~ ~ ! ~ + d i ~ ~ a + L-$ ;L LL+JI 3iwA~ ;&I L I ~ W I+ 3i4 ; ~ +i & L ~'QLL+YI OL, + I-I~~'L+ ~ I ~ L + I I 5 A-0&4 Jl+Yl +A + 'dL?,kYl' .uF~L-. 3iL+L +p y'~+,ul 0 L r U j '-+L+13 -&Lt13 ;jj j U I a b L j Y l Stereotyped as. BA+JI abki'd13.. 'G h13-1 &'wl.. .. +&.!I3.. 'lguss.' ,,g.. -&.dl', .bk&-=J . & I c l r ~ ~ ~ ~Lvi +3 Thurston Attitude i,s;-4w& 'Likert Scale a& wL;;49Scale i,+~'Guttman Scale i,L* C a l j u ! +a &A JjYl llcd. ip+ $A bi LLII
 102. 102. ( j l v Achievement J-ill +&ia~..+-aGd~&,+ I P J41 (j+ 1% L&+l 3i+I J-iJI 6- :J+ L l j d L ZJL GJsl+& L t j &Achievement level .. ( j L I p idell JLLZL~ 41 - - &.uPI- ,i ,.,A &--313 .i.;;.... 1 J-dl c+ gj Academic a. L & l j d I ~lpoll~?&I ikliju.;Lj+ +_)dl4 &a.mark J-if1 ;i4%3 - ( j h l p U]Ul L&k '&I1.. ~i&&ill>&iflP~~l.. .. . pi l3-4 L+l -p%;,t 3 .c- k4-C?.1_4 tl?;l 9 L 3 & zd3j3l +Ld13.@Wl',-i'Jl- P 1 .... 1 @ I j~ C 5 L 1 , , 'L;L q ~ j + 3 .. P C_r' A s ; i)4$+3 Boomerang effect G P 5 & J% 4jb Lo+ 31 o L j Y l +I OI.+YI 2- QL;; b+.., .gi +'2 4 e--;L p 3 &+W 'kihi).Negative change o L j W 4 1 JAit13 L L Y l ;i?# t t ; ~tl .. :'yb - Allport: Attitudes. - Sherif & Hadley: Psychology of Ego- involvements, Social Attitudes and Identifications. - Sherif & Sherif: Attitude and Attitude Change.
 103. 103. Lo3 'ei;rJ+2 L I L &hj'& + & + ~ + ' L J L ~ I + + ' & ~ I j Y l + d,- Y3 'd;)l_aj +dJ f i J ~ ~ ~ ~ lpLG a -1 1 -1 , - - ;11 +d~A--II ji j&YI 3iG ~ s w aptitude ~I~ILLLYI alJ@l + &Ld- J I L C ~ ~ Y I ~'tests ~,'k+~.iJkjj +2 4 1 bi Y! .JI-YI b~ J : ;II b p d i yj+% dJ ! J _ L ~ ~ Y ! -4 4 m + . + ~;jlA Y J+LdfI db9.J w f l Jl pllll 3~i- J! b$3,J-iII +t~+j 'W* 31udi ( 2 1 dl j+&,t~tl &L'IAld-1 - J +J& 9scholastic or academic a... &JLd b b& L ~ 2 4' C ~ Y W I &*3l3 1- aJ&! - +It+ +3--~.11 yw ~ I ~ c ? ; ; I .Vocational a. &I J-lK 9a. motive J-AI J! pllll *I& 0L'zG+9 ';?L]l'& jsL ~ J r sep.p;!M'A W>~J' +L;C (% &&Li S--+I a. J-it1 2 '&b .. .. iJLb kL+L %&i 9record , P -2 record a. J&tI h3' L L J ~ ~ J S ~ I & L J U I ~ ~ ~ - L ;tJ,j '+'A Z+ 3% a:: I - - ; 11 @= a. battery ;ill II a J J G Y l Jp -1 filj&b)! +kF P Z U ' j &&&h'&LA a. 3-11 +i3'+ 3&if L;.~ f bquotient (AQ)+ ' U p " 43+ +A' 4 1 s-s-x;r' a. age I I Lh.ZL 2.. - -kd~I I (jJ s2& +,, 4 (AA) '&jJI 0- dy+ &+L 2 3 &dl- J+e-i+ 4 A d *L . ..- ' & i s s - A b A p J - 3 i + pk& J-4 $1 GJJJI+ar; 9 iJki-~iil L - ~ . . ~ ~u J & ~ ; I K ~ L ; L ~ + L + ~ I S ~ , L + . - 2 L l +I p 2 bb~tl 0- .. 2;; (jidj+ IJ4i;~ 4+L J+-L~J'5- -4 $11 I n - - - ;Jl alJ&Yl &j .+$I J-c + 1 2 i&C 2 4 1 ijs a. tests
 104. 104. Y -41v 1 3 2 j W +j i,i * i i&LI~J 2g3 %!3p'32 ugi,m &acG.ii % d l Ib3tt(4 x 3 'J-AI $ 3 1 ~ 1 i , p ' ~ ~2 -I,:.I&I- ~ 1 ~ 5 1 ~ lj-. &4.J.G+SJjJ e l l 3: 2 1 p c w ~ ~ l.. &L,~'YI @ ~ l d l J 1 1 - b-l~ ?-I- P SJL9 b 3.a. societies +k p - 3 2%) ~ j ~ d I 3bLyl&+
 105. 105. :+P - McCelland, D.C. & Atkinson, J.W. & Clark, R.A. & Lowell, E.L.: The Acievement Motive. - McClelland, D.C.: Tha Achieving Society.
 106. 106. cr"4I -91+ Sex Psychology
 107. 107. i,jJj+ U3;3~ga+4: 11 5 hjlpb L;t33~3i ~ ~ ~ w a&I Circadian - 5 7 , ? 69-3 &A3 P . ~ iA K ~ I. . I+,J~&u;119.kJj +iar L&L &&I., -&Wl ;I+ di JY ;,isill- ak;b &&, i a r- i,& &A' 9 k - b y Li c k OLC i,rI i,Q&+jLij4jJI- 5 dJ1 .4::.- g ' h i 4 i,A6 U l +Iij ipi7dJ+ JL-+.Al ;r-.J L . ~ Ik+ij 5 ? ;il+lj &+I , y l 1 ,. . &= c+'' : A K Id3&&I +A &AI3 L(-rlCjl k;,,iSk419- JA+j &,I-j W+J-t bb I +L ..-:;-. &a j;~l &- 21F - s9-, d l 3Li- &,L2 +jj $3'-J'3 &@4*4 1 9 ( e s f 9 G u +Ij &&+dl aL;Al &+ ‘+LFJI- J!iidi+gJ_lg~ 6 9 1b-hi+$ -*! ijJrJ13.ol+ & d l- &$I P -+J+ 41L.+, r L k *I U3 L JLAI + d l ;IFULeJl +&j ;.)-i&- i;rl +Ij+i iFij Y P - ~d;,+l+$ LgLjj c 9 &.,Y~Y!(-y i.,X 1-1 . . arc,, s,i3 ~ ( - y ' , l ~ ~ i ; ; K + * & ~ ? oJ& & d l 3 ~pd+ + IIJY~LS i i d ~L I ~ ~ G+-+:pj p3 L & ~ ~ 1 3 J & d l ,pi" 3;>L&&i$jlSLb&s .LA sFij .++ bu L P ~ 2 ~ u$ ~ 4 k&J+1 P +-=d2i*9 &+ $j&iiri+gniS Frigidity+&?A!- ~ ~ & bb-cb .k0 j .+I &u+&Lg ~~~4611+LJy &$b ! k I ljU L ~ L Ii>+ >- L &is &dl LC +p Y3 &Maternalinstinct &i2i; i ~ + ~ - d ~ ~ ~ g l @ J - + 5 hLC ++Ax $! +L y Y I ijJ+j . ? L b Y i ~ Y $ l+I &I ,I,J! 2 &+2 *"+ 4? 16319 &,9-a o*;r '3741f k Y ' 3- ii+lg &,+.,dl -91
 108. 108. .Adolescence - 1 4 1 ;, -4 f 1 -m o- . - - - .4 1 ' " ' 1 - - - b+ii~~lpil~&lP+i a l d 1 3 .Psycho-genital development d l- JWIL U L' I-# .) 7 L-g;rsl+3 Sex- ilCiLd13ilLUl9y ~ $ ~ 3 gx; p i,& L r ; ~ b.differentiation - i,L!$3 . d l &I r;+ q w l U+I :&"A+ &Ip A* kl#I +.Maturity c ~ l l3 ,Infancy - ;r9;i;;mldl k k 2 ,SenilityLI L h l & l & J A f l3 .Menopause - *- ~i A .GIj Aud13LipJ ~ Y&$I C 4~ GI i ,+,-#<,2 .aL444;M d S J k 9 1fdGyb3.$I411 k l G AF2 .'+$L &L;;SI&+I2 .+I3 1 j 4 3 ~ I j c 4 ~ lGL-. oJ- -.l 141$! F L b d l- . - &*h l d &- kJ3.kL]C&d& I m. addiction'ib-JAll ~ J U I ZAO i,i a ~ c ~ ~ ~ 3 S J ~ !bFJb ~ p ~ 9 ~ e " ~ & ~ 9 Infantilei$uIklgekll& b l + j k $ l +& i,i b3.sexuality d$ bJ3 -1 @k& &eey17- 0Lil +L;.(o-g?lJ ; ; J U I ~1 ~ ~ 3 L 3di& J I ~ ~ L ~ Y I s ; l l MasturbationG d I 3i.Habitual m. i l W & .Cidu! 3i.Normal m. LJG3i.Compulsive m .+I oh&I i+ .Psychic m. *& y3 .++I G+ +I 3ib+-~~3 JLib$l Yl L d I i J U I 3-1C - . - hju, Y 3i. Y ~ S *ic i,&.,+dl -L;C OJWIo h lib .p$+ L. IS!, 1 S j U l 9d L 3 1 4 1 k;9U 'j&l L, i,+ - &bC k;9U CiO+ pl i,+& &d +& & i l W l o h +j J k w . g m g l & k d & ~ 9 L J . c .r-~b &iyp +- 413 J~YI &+I 41L l i b t.;"+I t h Y I +Ct .'++f1 Latency i,+I 5 9 - o h 3 ill* J&!IJ+ JU.period &+i- I ~+ g&G L ~ I ~ C i,I Jl 1 4 1 &* i J , n - z . .:,1l &a
 109. 109. . 4 4 @-SJI - - Masturbation &! p j J d l- &jj+ &+dl -+ill3 jib1 L~J,L+41p3- General-s. ?L_II b+&?-ll e-+Li.lI - , & ' ~ ~ J J A ~&Lcag 4;&& ,education s. experience U l- . ;+I j W 1 3- .+$9 ijl;?19 2'd3dg'dl~ ~ I J ALs3 USex-flush ,b ~'di'dbi)K U3 + 3 ~ ~ ~ 3t~ &$I e2bi d ' d G W I I i . ~ + y . b ee-Y'&+23a,--.,J ' ' 1 " i 4 A- &lJdl+ &3j ~ + ~ s + , ~ ~ b i u ~ l d ~ &+$9&i ;jK 2-39 ,GJk3 j9c;llgei dl+2- 1 G U lJU'U .P pj* &&dlLfsrI &I+J! +_JI -4 F -1Ip &dl + i l l 2 Y j N z J L d l p-9 ,Prostitution z J L J l S + l l +I I& &L%J ,:I! i)91 Usb p ~ Q ~- j&iIl j& ;i+Ldl z13ylp&li)&3+&ll 2- a& C ;Iy! Prostitute VPgel13.$-I +3 ,LJ +I p j ~ ~ U L I ; ~ ~&I+,+LLIJ~&~;JI - L A - Onanism y! 3+ d l j U Onan Ijw - .+(jLF dl- & A !- ( Y ' / i 7 , ~/YA+&) z l j + I l - p-!i ) ! 'i)3+-l9 10% +Q+i)u 1 4'dl i Auto-erotism- - U3,&LYI + & d l +>2iiij-. + 2~i~~s9,i;i &G & ;2W LJL ~'dsbl++ +I +&Aj .b + d l pub&g+I ++I '+ 4 .Platonic love j 9 b u Q l- UL O+ c t i y g .i+I+ 'LA+ Gj ,LL%I+I 'j- p- 2bt9"dl Homo- -+I GELc &- i)+bjg;=r 9 . 9 . ..ijL4,i)l$ill jlJill jb- ,sexual -I ijLrojrdI P ' L ~ ~dj ,&I.‘=J)4 j j S i l l -1$'arl &d$ &ill- p &4 &$I- djJ3- Lz 2 1 3 I &+I- 4~ 3%9i'L -i .JI& - -LA+ 41 i)i+ Sexual ++I i)i9- b9 .dLUj23-1Jgxj bid +&A education @ 3%L A j u l 3 J Y ~ W&9
 110. 110. '&I k;t Cfb 4Ll3 t i & & +I3- ' d b ~U3~jWl+~14~1p3 J% &dl3 bE JLlI t- +I 4;)+,Love is blind +i +I rL - 3 ."' XLG.4 r j L i g m LJS & pi^+ &++I iWI&!+I- 'd L a 4 ~ 3'LJ? &jl +I b3* G)-?-'l& 4 9 3 4 4 1 T3-LLI ,"- -f Lt+&?s.-J'ds,+L'dl ' 6 J2 +-*I aLWI&btg 1 Ja- & p A &'+dl i'd'*LA++ - 4 1 11 GW'pr l ~ $ l j. E l q p b ~ b + ' & ~ u -&I k L t 1 9-~ a t l&dl3 .+ju )xi&& pi+ gm Sex-differentiation~ . ? - 1 & 3ial...;+ ~ A L L ~ & G K ~ ~ Y I .sex-roles b J l31icSF611+ ~ g l& & hi + i , I I k3'Q~jCk --$I b k 9 ~ i 3,JL ..+p@j,a+ z + ~ i a, ...;.II .- *Li -i - - O d l 3 k J L biCfb -41 ,u&i,'u- - eLb9 3 Feminine type cS$ii611- elkll
 111. 111. -1 ; M I .Maternal type ;toy%!- . .'~LLLG~LLLIA ~ ' G I ~ ;>I.+ Jb$l-L;L.,,&&l a2Wb djrg C si l 4 l 3 6. Wl+=Lgl Y u3 ConsummationJ U I d& w+.lI
 112. 112. YI , GLYI -I- a~ 9&i -L+YI, kjyJw1A ~ ~ ' W ~ 1 S g r d ' & & P J J g a ; i W I - + L ~ J P ; ! G L ~j c - 4Lu L G y J I p&'all6*1&3 -. - &~ + Y I + Y ~iYI d+ Male temperament+ d l r t ~ 4.sir1,I, ;r' & ~ iL ~ Z I JU &&I+ ijjSd19 ,.a- &pJ3';J;fall & d l rjl&l+ 'LL rJ- '<I; bi1:, i- ((Eternal femininity ;JMl &S;Ql), ,.a+9,--[-LY$I&lj&l &- Z+$I &i,-fI L w y ~ t l s e l I 323 '&&I ~ L b j& & y Z Y l U i ~ 4 , G W I p J G ~ L I . Y J & I.. - + JL;Y 3- WI +dig,JQI -c;c t + + u d i- ,L,.,~-LL~ +j.((+A)) - - , w ~ i,++ &I+ G U l ,.abI+I &*Ql- ' + d l jL- - L Ijj YI ,'+A& Y h- G ~ ~ j,&JL- st,;A ~i Yj ,i";&3 ,L;i+~~3 $91 &L+
 113. 113. +iug L i . I b - ~ ?jWI J+ 151C YI5 ii41,+ v hi JJLAI Y ,*h3i3j;divQ"'.,li*3 +I& *'d! &A Sexual frigidity &I 3 lb- .. .. p L a p -+Lkz&U3 ilpdl LC l & G i 3wu13&A +&%I C ;,I Y3 .4jlLo! (j&! ;,+L,cL y ‘j319;011 9 p ~ a I l v;.J.. +I ,cL Sexual ethics -1 j)~1'111 + 3 ~ ~ ~ 3rs~gvl~a i 4 1 3 d3,i+3L+ 5 4 1b~ J'LaJ a ...; II dj-s Libertine -LYlj.C ,Libeftinism ;i,S,LYl.G .sw~3*.. - - &.. G3k i ; ' ~I+ Chaste "&+id! .'Y3 .ijL!L~L,: Y I 2 11j)CihI I L I ~ hi ~5 ,b+, 3i,-I WL ,Ligitimate kr3- MI J,- Sexual purity &+I ;JI&!~ - 4 2 j , o ; ~ t ~ i i ~ ~ ~ i ~.. ~ f "~i d c ',b*+3+ 4c'3d13 c'3)ll ?451 o h aLLj ,j%$l A hi 4 fJ- is 4 iJ+~ LA d3~ ' 1 1 1;,A% $ 1 1 .IF : d J g I&.. ~ ~ ~ ~JF *Jb~~3 hi +,?J +A & c u b dipa3 ,~lpLlI-&$I J k $ l 3 &lid +JL+Jji C 9 +6 1 4 I I ,L.,~I ~i~.-I bu, b~ +L9 us,Y3 ' J d L 4jlA G U I,cL L&L K ~ A LZJ$i)) JkyI 5 4 1 &y3,(GAL zyi,)-9 pdi.. L;A~U~L$L+-.... y l s l4Ll5, -1 pS.. l-&L;J3'&.dl .+' 9 3 &A1 "LL 4 2 . . a ; f JI G)Ccflj OLC e3 , a i 4 1 s;c L-, ckl;;j labydl ~~LWI+54JJ+4 SSWI ? L IUJ-C i J d I bL3 Sexual 2 ...; 7 I 7 ...; f 11 9 JJI;JI&y13,potency.. a++- & A 1$919'+A& 4ilLo*ol Y +3 ,&iLoenl G + wl L3&'& JJ& & 5 & $ I p ;I+ +Ji cT;Z;t+,LxJI
 114. 114. I Ind;ll Fidelity ,+)I 9 .Loyalty-9 -. j%91+ 2l2-, Ld%i- J s b l t 9 9 1 y k k 9 . L ~ + l I +gjJI CL;rl+&j '"1 .'u~g,z19jJ1 & Marital infidelity 3& - d l pClimacteric pul- C 4 1 k;LY &IF .;+I Jl "JL,noj,,~3LI&+qw P dl 9 'by9 ~~~ 9 J+ Li I .u~u&l(d.,AG-9t J 9 .$!L r U I GLhj.;jI&l +JJ - .-I 14~=~41i;i+1LLG~ +9 p&I9 1;t43+ cl3jJl9 b9+9 &-4l9 &J & y l k 9 +9 +j .&iL;L;YI ;&dI +iY c 1 3 p l l I ~ J I ; ~ ~ ~ ~ + - - ; ; ~ , J ~ J I ~ Ic9 L & U 1 ;@I Polygamy ~ k i d l - vG +L43+ wl+d X 9 F F &'dl z13jJl ya ;uI3 3 cljjJI bl V C I $1 ;JULI .;+I 9 .Monogamousc9 *ir +WI 9+IW19 .Polygamous
 115. 115. F P + U I 3 +l+l I+ p Reward and punishment principle.. g 3- " + U I $iiYI &33 '-&+I-.- J+ +lc +d I& '+gjl i r % W I C+lc~.+~3+,Li a+2,~s~~ Ji.++idL~ 4 1 ; 7 ; ; 3 & + ' + + 2 u ~. . +LLII~+I+ i, s&... ik~~.., + i a 3 .L,i LL+.+ ka !pbu- . Z J b +iG3i+g41&+I +IY- 3i~4, , # I I L+G u2.I& c ijr~3Jd13JIpbtl &U .&&dl J$&J.. - The Physiology of Reproduction: Marshall, H. A. - Sexual Life of a Child: Moll, A. - Analysis of the Sexual Impulse: Ellis, H. - Ideal Marriage: Van de Velde. - The History of Human Marriage: Westermarck. - Sex in Man and Animals: Baker, J. R. - Nudism in Modern Life: Parmelee, M. - Man and Woman. Studies in the Psychology of: Ellis, H. - Love in Children: Pfister, 0. - The Eation of Love Between the Sexes: Bell, S. *:* *:* *:*
 116. 116. o1M ri;K +Ip i L U l j (3LLrxi*uYI ~LUIi;,L ~ L ~ ~ IbCLi 3i &4jil LiLKdq Reward situation j- bi &UL +&'dl d+I &+-..I+L;fl G U Y 1 Primary &'dl iL11,fl 3 .++&I -+Lt k I. c &- ;A $1 reward d3&;~Ic++L u3i BLL~ L + J?LG bi el^ + L&WI iCbK.Jl9 L + L J-c 9 d i l l- Jklq ~ $ 2$K Secondary r. bJkn3 &kt&I. C G3 bi +Token r. hri ;bL 'ki L - ~ L i ' d lGLWIi-4, t+& 'd ~ L o ; l g L ~ l i u g ~ 4 ] ~ j.. o ~ ~ ~ ~ & 4 - : ~ 2 b i & ~. C J j g l AuJL;fl &j- . i l l b W l I*LQJ , ? 8 4 i j ~- .lgkn;,? I+ ',LGuy1ijdjL L j . p W I ',L & &k'dj &.!I 1 . b cJk(pa Ex-traneous -eJLi h ~ &b # +IJQI p-- &A LLS l i b ~ r . 6LkLJl3 .Intrinsic r. -+I iiCbLL L ~ L J 1 ~ ~ 1 1 9j;l+lj L & L . J l L . Z ~ W ~ + L ~ ~ & I ~ &... P .&+i ~ ~ k i4- +L+A& p.. + u l g +I+I isLn+Ag h + b + k A ~ + i ~ ~ +JL b+& &I Thorandike &&IJ$ +Lid I ++ Law of effect $91 i ~ J ' d 1 3 ~ ~ ~ & ~3 c J ~ Y I L(e19~3U I ~ ~ L 1 &L cfP&JmA&p+ - a6.151.. 3iFd~+I 9j h l.. J& dil~9i.+d~- 1 1 ~ ~.WI $U Aj--;l~iJ-Llr :;-L > - j r 4 l 4iag LReinforcement principle &UL Positive r. & k y I- ;&! A ('u ~>LII 3ii :- -LLYI. . Negative b . l I>+I9 r + 3++A ---- - & M I L L ' d l. . i 9 ~&+l;iCtL r. +3.++++~&~w3i 'LIJ GLYI3i~LUI~ $ 2;i b~~~-. L l & i s ! ;r;-.d+ JY9 piill ; ~ J L;LUI brs~;bi 'L+ d3 G ~ U , d b L h l ~( ' U 2 4 6 ) ~ L k b L p w L ~ = ~ )%?*

×