Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Institut 2006 Semiautomatic

385 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Institut 2006 Semiautomatic

 1. 1.   27/01/10 Institut Emperador Carles INSTITUT EMPERADOR CARLES
 2. 2. Situació <ul><li>L’IES Emperador Carles és un Centre Públic situat en el barri de Sants de Barcelona </li></ul>27/01/10 Institut Emperador Carles
 3. 3. <ul><li>Oferim 4 línies d’ESO i 3 línies de Batxillerat </li></ul>27/01/10 Institut Emperador Carles <ul><li>Tenim 700 alumnes i 68 professors </li></ul>
 4. 4. <ul><li>El nostre projecte és aconseguir, amb la voluntat i el treball de tots, la formació integral, tant intel·lectual com humana i social del nostre alumnat. </li></ul>27/01/10 Institut Emperador Carles <ul><li>Volem que del nostre centre surtin persones amb valors, cultes, crítiques, autònomes, solidàries i compromeses en la conservació del medi ambient i en tots els problemes del món actual. </li></ul><ul><li>Creiem que això només és possible en un ambient de llibertat, responsabilitat i màxim respecte cap als altres i on cap membre del centre es pugui sentir discriminat. Propiciarem en tot moment els valors i actituds solidaris i igualitaris tot impedint conductes racistes, sexistes o xenòfobes. </li></ul>
 5. 5. L'ESO <ul><li>Ensenyament secundari obligatori - És una etapa que comprèn dels 12 als 16 anys. Els estudis s'imparteixen per àrees de coneixement, tot atenent la pluralitat de necessitats, interessos i aptituds dels alumnes. Les matèries s'organitzen en crèdits comuns - obligatoris - i variables - optatius - per tal de garantir l'atenció a la diversitat de l'alumnat. </li></ul>27/01/10 Institut Emperador Carles
 6. 6. Batxillerat <ul><li>El centre ofereix les següents modalitats: </li></ul><ul><ul><ul><li>Batxillerat Tecnològic </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Batxillerat de Ciències de la Naturalesa i la Salut </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Batxillerat Humanístic </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Batxillerat de Ciències Socials </li></ul></ul></ul>27/01/10 Institut Emperador Carles <ul><ul><li>Els alumnes fan unes matèries comunes per a tots, d’altres pròpies de modalitat i finalment una optativa a triar lliurement . </li></ul></ul><ul><li>El centre ofereix també estudis de 1r i 2n de Batxillerat nocturn per a alumnes majors d’edat o més grans de 16 anys que treballen pel matí . </li></ul>
 7. 7. Treball de recerca al Batxillerat <ul><li>Els alumnes han de defensar un projecte de recerca al darrer curs de Batxillerat. </li></ul><ul><li>Aquest projecte s’escull lliurement a primer curs d’un ventall ampli de possibilitats ofertes pels diferents Departaments. </li></ul><ul><li>Alguns treballs de recerca </li></ul><ul><ul><ul><li>Història de l’Institut </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fonaments físics de la navegació a vela – 1r premi Societat catalana de Física- </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Experiments senzills i didàctics de Física i Química –1r Premi 11è concurs de Web de Ciències- </li></ul></ul></ul>27/01/10 Institut Emperador Carles
 8. 8. Pla d’acció tutorial <ul><li>El Centre té un pla d’acció tutorial que comprèn un conjunt d’actuacions dirigides al seguiment individualitzat de l’alumne, a afavorir la cohesió del grup classe i a la seva orientació personal, acadèmica i professional. Els tutors de cada grup dediquen tres hores setmanals a la tutoria, una amb tot el grup, l’altra d’atenció individualitzada a l’alumnat i la tercera per les visites dels pares. </li></ul>27/01/10 Institut Emperador Carles
 9. 9. Àrees instrumentals <ul><li>Al llarg de tota l’etapa de l’ESO, el centre dóna molta importància a les àrees instrumentals: català, castellà i matemàtiques, ja que considerem que en aquesta edat és fonamental treballar-les bé perquè són la base per a entendre totes les altres àrees. Per aquest motiu, fem grups flexibles, és a dir, a les hores de català, castellà i matemàtiques de cada dos grups se’n fan tres i així, d’una banda, treballem amb grups reduïts, d’altra banda, es fa un treball més personalitzat i adaptat al nivell d’aprenentatge de cada alumne. </li></ul>27/01/10 Institut Emperador Carles
 10. 10. Grups flexibles 27/01/10 Institut Emperador Carles
 11. 11. Alumnes amb necessitats educatives especials <ul><li>El Centre ofereix un servei psicopedagògic per atendre l’alumnat amb necessitats especials, que inclou una mestra de pedagogia terapèutica, una professora de psicopedagogia i una psicopedagoga de l’EAP. Els alumnes amb necessitats educatives especials fan les matèries instrumentals amb la mestra de pedagogia terapèutica. </li></ul>27/01/10 Institut Emperador Carles
 12. 12. 27/01/10 Institut Emperador Carles
 13. 13. Activitats complementàries <ul><li>Els diferents departaments i seminaris de l’Institut organitzen sortides i activitats fora del centre al llarg del curs, que tenen un caràcter obligatori. Aquestes sortides poden ser preestablertes o en funció de les ofertes culturals del moment </li></ul>27/01/10 Institut Emperador Carles
 14. 14. 27/01/10 Institut Emperador Carles
 15. 15. Activitats extraescolars <ul><li>El Centre ofereix un Taller de teatre, que es realitz a fora de l’horari escolar els dimecres a la tarda. </li></ul><ul><li>L’Associació de mares i pares ofereix un taller de guitarra i altres activitats extraescolars, especialment esportives, de les quals les famílies reben informació d’una forma directa a través de l’associació. </li></ul>27/01/10 Institut Emperador Carles
 16. 16. 27/01/10 Institut Emperador Carles
 17. 17. Menjador <ul><li>El Centre ofereix un servei de menjador en col·laboració amb l’escola Ramon Pané. </li></ul><ul><li>Els alumnes d’ESO poden quedar-s’hi 3 dies a la setmana, 5 dies o bé de forma ocasional. Els interessats han de presentar les sol·licituds a través dels tutors. </li></ul>27/01/10 Institut Emperador Carles
 18. 18. Biblioteca <ul><li>El centre disposa d’un espai dedicat a Biblioteca, amb un fons de llibres de consulta, on els alumnes poden anar a estudiar a les tardes. </li></ul>27/01/10 Institut Emperador Carles
 19. 19. 27/01/10 Institut Emperador Carles
 20. 20. Sostenibilitat a l’Institut <ul><li>L’institut ha engegat un projecte per a fer viable i quotidiana la sostenibilitat en les nostres aules. </li></ul><ul><li>Aquest projecte es desenvolupa en tres fases: </li></ul><ul><ul><ul><li>Sensibilització inicial, recollida de dades i concepció d’estratègies. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aplicació d’estratègies i tria de les més eficients </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Adopció final de rutines viables de sostenibilitat </li></ul></ul></ul>27/01/10 Institut Emperador Carles
 21. 21. Sostenibilitat a l’Institut 27/01/10 Institut Emperador Carles
 22. 22. Festes 27/01/10 Institut Emperador Carles
 23. 23. Premis 27/01/10 Institut Emperador Carles
 24. 24. Les aules 27/01/10 Institut Emperador Carles <ul><li>20 aules amb capacitat per a 30 alumnes, 12 de les quals són aules multimèdia </li></ul><ul><li>3 aules per a grups petits, flexibles o acollida </li></ul><ul><li>L’espai dels diferents Departaments està també preparat per a treballar amb grups petits </li></ul><ul><li>Aules específiques de diverses matèries: idiomes, laboratoris, informàtica, tecnologia, audiovisuals, música, educació visual i plàstica . </li></ul>
 25. 25. 27/01/10 Institut Emperador Carles
 26. 26. Aules d’ i diomes 27/01/10 Institut Emperador Carles
 27. 27. Aula d’anglès 27/01/10 Institut Emperador Carles
 28. 28. Aula de francès 27/01/10 Institut Emperador Carles
 29. 29. Aula d’acollida <ul><li>L’Institut disposa d’una aula d’acollida per tal de fer possible el coneixement de la llengua catalana i una adequada integració educativa, social i cultural dels alumnes arribats de fora de Catalunya dins d’un projecte plurilingüe, que es basi en l’educació intercultural i que potenciï la cohesió social. </li></ul>27/01/10 Institut Emperador Carles
 30. 30. Aula d’acollida 27/01/10 Institut Emperador Carles
 31. 31. Laboratori de ciències naturals 27/01/10 Institut Emperador Carles
 32. 32. Laboratori de física 27/01/10 Institut Emperador Carles
 33. 33. 27/01/10 Institut Emperador Carles
 34. 34. Laboratori de Química 27/01/10 Institut Emperador Carles
 35. 35. Laboratori d’electrotècnia 27/01/10 Institut Emperador Carles
 36. 36. Aules de t ecnologia 27/01/10 Institut Emperador Carles
 37. 37. Espais per a l'esport  27/01/10 Institut Emperador Carles
 38. 38. Gimnàs 27/01/10 Institut Emperador Carles
 39. 39. Pistes poliesportives 27/01/10 Institut Emperador Carles
 40. 40. Ping-pong 27/01/10 Institut Emperador Carles
 41. 41. Noves Tecnologies <ul><li>Tres aules d’informàtica amb 25 ordinadors carregats amb software multimèdia </li></ul><ul><li>Connexió a internet </li></ul><ul><li>Impressores làser i de color </li></ul><ul><li>Escànners </li></ul><ul><li>Dues aules d’informàtica disposen de projector – canó de llum - </li></ul><ul><li>Dos canons portàtils </li></ul><ul><li>Divuit aules amb ordinador i projector </li></ul><ul><li>Aula d’informàtica del Batxillerat científic </li></ul>27/01/10 Institut Emperador Carles
 42. 42. Informàtica 27/01/10 Institut Emperador Carles
 43. 43. Aula d'audiovisuals 27/01/10 Institut Emperador Carles
 44. 44. Aules multimèdia 27/01/10 Institut Emperador Carles
 45. 45. Educació visual i plàstica <ul><li>Dues aules de dibuix </li></ul><ul><li>Laboratori de fotografia </li></ul><ul><li>Premsa de serigraf i a </li></ul>27/01/10 Institut Emperador Carles
 46. 46. Educació visual i plàstica 27/01/10 Institut Emperador Carles                                               
 47. 47. Aula de música 27/01/10 Institut Emperador Carles
 48. 48. Sala d'actes 27/01/10 Institut Emperador Carles
 49. 49. <ul><li>INSTITUT EMPERADOR CARLES </li></ul>27/01/10 Institut Emperador Carles

×