Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Prin Legea 96/                                                      ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Gazeta de Transilvania - pag. 1 26 iunie 2009

396 views

Published on

Din ultimul numar Gazeta de Transilvania - 01prima nou 5746 26 iunie 2009 - Prima pagina

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Gazeta de Transilvania - pag. 1 26 iunie 2009

 1. 1. Prin Legea 96/ 1998, 26 iunie a fost proclamatã Ziua Drapelului Naþional, tricolorul fiind pentru prima oarã decretat FONDAT ÎN 1838 simbol naþional ANUL CLXXI de cãtre Guvernul SERIE NOUĂ revoluþionar NR. 5746 provizoriu din VINERI, 26 IUNIE 2009 Þara 1 LEU www.gtbv.ro Româneascã, în iunie 1848.Punct ºi (cîndva) de la capãt Hãnescu, biruitor Tenismenul Victor Hãnescu, legitimat la CS Dinamo Braºov, a pãtruns, ieri, în turul 3 al turneului de Grand Slam de la Wimbledon (Anglia), dupã victoria lejerã (6-2, 6-3, 6-1), în faþa francezului Nicolas Devilder, egalîndu-ºi, astfel, cea mai bunã performanþã la competiþia londonezã, reuºitã în 2003. Pentru acest rezultat, Hãnescu, cap de serie numãrul 31,Eduard HUIDAN va primi 90 puncte ATP ºi 29.250 lire sterline. Seria nouã a “Gazetei de Transilvania”, Transilvania” a fost constant sponsor aldeschisã de numãrul tipãrit sub gloanþe,apãrut în 23 decembrie 1989, se întrerupe unor evenimente culturale, al unor artiºti, îndeosebi tineri, dintre aceºtia mulþi rezonanþã, organizate împreunã cu Consiliul Europei, Instituþia Înaltului Deranjatla ediþia 5746, într-o conjuncturã Comisar pentru Drepturile Omului ºieconomicã nefavorabilã unui ziar aflat devenind nume de referinþã în domeniile Asociaþia Mondialã a Ziarelor, cum ar fimereu “între linii”, rîvnit de-a lungul respective. Este de notat cã ziarul nostru seminariile “Managementul presei scrise”,acestor ani ºi vizat permanent, prin s-a aflat printre puþinii sponsori ai “Presa ºi minoritãþile”, “Presa ºi legea”strategii de tot felul, de o forþã politicã primelor premii ale Uniunii Scriitorilor din º.a., la care au participat ziariºti români,sau alta, de diverse grupuri de interese, România, dup㠒89, apoi sponsorizînd ani precum ºi colegi ziariºti ºi experþi din SUA,dar ºi în atmosfera de tabloidizare, de buni premiile Filialei Braºov a Uniunii Franþa, Olanda, Belgia, Suedia etc. Chiarmanelizare a unei þãri a cãrei mass - media Scriitorilor. În linia impusã de înaintaºi, în aceste zile am primit o invitaþie ca Guestnu poate arãta altfel decît ea. “Gazeta” a contribuit la cunoaºterea, Speaker, pentru a þine o expunere la World Am încercat de-a lungul acestor ani sã valorificarea ºi conservarea tradiþiilor zonei Media Congress 2009, care va reuni, lafacem un ziar de calitate, “Un ziar pentru multiculturale, care este Braºovul. Johannesburgh, peste 5.000 de ziariºti, Preºedintele Traianoameni inteligenþi”, aceasta a fost dorinþa Numele “Gazeta de Transilvania” este aparþinînd presei scrise ºi audio-vizuale Bãsescu s-a arãtatnoastrã, mãrturisitã, sã respectãm cititorul unul cunoscut pe plan internaþional. Încã din întreaga lume, tema manifestãrii fiind deranjat, joi, la Sulina, dedar ºi condiþia ziaristului, care, din din decembrie 1989, presa strãinã legatã de efectele crizei, de viitorul faptul cã o ziaristã anefericire, nu s-a aliniat, nici dupã aproape menþiona reapariþia unuia dintre ziarele dezvoltãrii industriei media în condiþii de postului Antena 3 a þinut audio-vizualã, de la posturile de braºovean, fiind fondatoare ºi gazdã în europene cu o longevitate excepþionalã, recesiune. Desigur, dacã voi fi acolo - s-20 de ani, standardelor existente în þãrile microfonul îndreptat spre televiziune, de radio ºi presa scrisã, sediul din strada Mihail Sadoveanu nr. 3, din 1838 pînã în 1946, cînd a fost interzis ar putea ca perioada de desfãºurare, 23 - el în timpul în care secu democraþii consolidate. Desigur, este naþionale, pînã la cele locale. Ei sînt cei a Bursei de Mãrfuri (Braºov Businessun moment greu pentru cei care au trudit de regimul comunist, într-o nouã serie, 25 noiembrie, sã fie pe finalul alegerilor deplasa spre elicopter care ar trebui - dacã vor fi lãsaþi - sã Center), Bursei de Valori (Actinvest), a într-o nouã lume. “Gazeta” este membrã prezidenþiale, ceea ce ar face dificilãla acest ziar, ca ºi pentru cei care au rãmas pentru a pleca din schimbe faþa unei prese ce alunecã tot mai fost unul dintre factorii activi în crearea opþiunea - voi prezenta ºi repere din istoria localitate. Bãsescu i-a spuscredincioºii sãi cititori, însã, în lunga ei mult spre condiþia de mahala a societãþii Asociaþiei Industriaºilor ºi Comercianþilorexistenþã, de la 1838 încoace, “Gazeta de celor aproape 20 de ani ai acestei serii a unui ofiþer SPP, care îl dar ºi de servitoare a intereselor politice (ASINCO), a Bãncii “Astra” (BRS), “Gazetei”. Ziarul se aflã în muzeeleTransilvania” a trecut prin multe situaþii însoþea: “Dacã tot megi ºi economice. ambele distruse din interese pe care le voi dedicate presei, în diverse þãri, unde stã aºa þanþoº, ia-o pe fata astadintre cele mai grele dar dincolo de În perioada în care încã mai credeam dezvãlui odatã ºi odatã. Pentru cã tot sîntvremuri, acest titlu a rãmas ºi va rãmîne alãturi de publicaþii care au fãcut istorie. ºi du-o, cã ãºtia sînt mai cã economia româneascã nu va fi pusã la la “economie”, amintesc cã SC “Gazeta Istorie a fãcut ºi “Gazeta deun simbol - nu numai pentru românii din rãi ca fosta Securitate, sã pãmînt - intenþionez sã scriu ºi un “Tratat de Transilvania” SA, editoarea ziarului, a Transilvania”. În toþi aceºti ani am pãstrat audã ce discuþi cuTransilvania, cãci ne citesc sau ne fost distinsã ºi în acest an cu “Diploma viu îndemnul unui înaintaº, “Þine cu nevasta... Dar avînd de Excelenþ㔠a Camerei de Comerþ ºi poporul ºi nu rãtãci”, fiind în miezul patron turnãtor, ce sã-i Industrie a judeþului Braºov, pentru 8 ani evenimentelor, alãturi de cei mulþi, faci?”. de prezenþã în topul firmelor. De altfel, încercînd sã fim vocea celor cãrora, chiar de-a lungul celor aproape 20 de ani, ziarul a fost distins cu numeroase premii, pe în aceastã aºa-zisã democraþie, nu li se dã cuvîntul iar atunci cînd pot sã îºi Jefuit plan naþional, internaþional, asupra cãrora exprime opiniile nu se þine seama de ele. nu zãbovesc acum, evenimentele fiind Nu vreau acum sã fac o trecere în revistã anunþate la timpul respectiv. a dezamãgirilor trãite de cei care, la Cultura s-a situat în centrul politicii începutul anilor ’90, chiar credeau într-o editoriale a ziarului. Articolele culturale au schimbare, într-un viitor mai bun. Las fost o prezenþã constantã, creatorii sã vorbeascã, chiar în aceastã paginã, braºoveni, instituþiile de artã etc., gãsind cîteva fotografii care ilustreazã perfect întotdeauna loc în coloanele ziarului. cã demonstranþii de atunci aveau “Gazeta de Transilvania” a editat, în dreptate, erau sincer îngrijoraþi de ceea colaborare cu Despãrþãmîntul “Astra” ce va urma, însã, dupã cum s-a vãzut, Braºov, seria “academic㔠a revistei nu au putut stopa dezastrul. Clasa Fostul ministru, “Astra”, sub directoratul academicianului muncitoare a mers, deja, în paradis. Cristian David, a putut Alexandru Surdu. “Foaia pentru Minte, Adicã, nu mai este acea forþã de care cei vedea diferenþa dintre Inimã ºi Literaturã”, pentru care, se pare, bogaþi ºi puternici sã þinã seama. ªi cînd raportãrile pe care le în acest an, Consiliul Judeþean Braºov nu a Asociaþiei Mondiale a Ziarelor (World scriu clasa muncitoare, nu mã gîndesc primea de la foºtii despre cum se distruge o þar㔠- “Gazeta a mai gãsit resurse de cofinanþare, a ajuns, Association of Newspapers), unde doar la cei care au trudit în industrie, ci subordonaþi ºi realitateaacceseazã ediþia electronicã cititori din de Transilvania” a promovat o politicã totuºi, la 173 de numere, fiind apreciatãtoate pãrþile globului, SUA, Germania, subsemnatul este primul român membru la toþi angajaþii care, prin muncã, au din stradã, dupã ce i-a fost menitã sã sprijine mediul de afaceri atît în þarã cît ºi peste hotare. “Gazeta de al Consiliului de Administraþie din 1996, încercat sã îºi croiascã o existenþã demnã. sparta maºina în CapitalãCanada, Franþa etc. dar ºi þãri cum ar fiNoua Zeelandã sau Australia - ºi un reper fãrã întrerupere. Îmi amintesc anul în care Desigur, ar fi multe de scris, cum am ºi i-au fost furate actele ºipentru istoria presei româneºti. Nicolae am fost ales, la Washington, Katharin promis, sper cã voi oferi o imagine cardurile bancare pe careIorga spunea c㠓Gazeta de Transilvania” Graham, proprietara ziarului “ The completã a douã decenii ale unui ziar hoþii au ºi încercat sã leeste “un bun cultural al poporului român” Washington Post”, cel care l-a determinat istoric, care se împleteºte cu întîmplãrile foloseascã, însã fãrãiar Ion Colan afirma c㠓presa româneascã pe Nixon sã demisioneze, interesatã de acestor ani care, iatã, depãºesc, prin succes, întrucît David a(...) la Braºov va trebui sã-ºi serbeze presa din fostele þãri comuniste, s-a arãtat continuarea crizei morale, îndeosebi, prin apucat sã le blocheze.centenarul, la altarul «Gazetei de impresionatã de vechimea “Gazetei de perpetuarea unui anumit tip de Prejudiciul reclamat esteTransilvania»”. Transilvania” ºi mi-a dat cîteva sfaturi pe mentalitate, prin încremenirea unui popor de 300 de euro. care am încercat ºi eu sã le transmit incapabil sã se sincronizeze cu civilizaþia €Æ Nu are rost sã fac acum un “inventar”a ceea ce s-a întîmplat în aceºti ani, sper tinerilor care vor cu adevãrat sã facã vesticã, într-o carte în care, în mod sigur,sã reuºesc sã adun incitanta poveste, cu aceastã meserie. Numele “Gazetei” a fost personajele ºi situaþiile vor fi uºor deluminile ºi umbrele ei, a seriei 1989-2009, prezent în toate zonele lumii, SUA, Brazilia, devoalat. Acum, nu-mi rãmîne decît sãîntr-o carte pe care intenþionez sã o amgata în 2013, cînd “Gazeta” va aniversa Germania, Franþa, Olanda, Suedia, Italia, Marea Britanie, Elveþia, Japonia, China, mulþumesc, în primul rînd, cititorilor, apoi celor cu care am colaborat în aceastã 4,2196 Hong Kong, Liban, Turcia, Maroc, Africa perioadã ºi sã îmi exprim convingerea $ Æ175 de ani de la întemeiere. Totuºi, estebine sã arãt cã acest ziar a fost, în perioada de Sud - ºi lista ar putea continua - în c㠓Gazeta de Transilvania” a pus punctde referinþã, ºi o ºcoalã de presã, zeci de cadrul unor manifestãri internaþionale de pentru a o lua, cîndva, sper cît maitineri talentaþi fãcîndu-ºi ucenicia aici,semnînd pentru prima oarã un articol în anvergurã, ale unei asociaþii care numãrã peste 18.000 de publicaþii, asociaþii devreme, de la capãt. În ce formulã, vom vedea. Deocamdatã, o pauzã într-un 3,0249 patronale, profesionale, ale editorilor ºiziarul nostru, avînd prima carte de muncã,în calitate de ziariºti, la “Gazeta de directorilor de ziare din peste 100 de þãri. peisaj publicistic - ºi nu numai - manelizat ºi tabloidizat, într-o conjuncturã politicã AUR ÆTransilvania”. Îi regãsim în toatã presaromâneascã, atît în cea scrisã, cît ºi în cea Ziarul nostru a fost gazda unor evenimente naþionale ºi internaþionale de istericã, iresponsabilã, poate sã fie bine venitã. 55,67 90,7709

×