Nguoi dan ba di nhat mat troi

346 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
346
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nguoi dan ba di nhat mat troi

  1. 1. Ngöôøi Ñaøn Baø Ñi Nhaët Maët Trôøi Ñöùc Tieán  3    1. 2. 3. 4.    ñaøn ñaøn ñaøn ñaøn B7 Em Ngöôøi Ngöôøi Ngöôøi Ngöôøi Maøn ñeâm che Tuoåi xanh khaùt caây nhö Coû Buoàn thöông nôi   B rôi xa nhau teân Am  baø baø baø baø ñi ñi ñi ñi nhaët nhaët nhaët nhaët             Em 3  D  queân heát ñaâu vì hay khoùc ngöôøi xöa chia chaùc nieàm ñau treân ñoáng boû hoang D   3   Am  töôi da ñaâu ñieân Bm 3   G   maët trôøi treân cuoäc tình khoâng ñôøi mình treân maët trôøi hong loái töôûng raèng naéng naéng giöõa ñôøi chaùy ñöùa mô hoà bieát aáy coù ngöôøi hoùa 3  Am 3  ñoáng boû nhôù ngöôøi ñoáng boû aám tình 3 söông ñoïng ñöa maët con ñöôøng quen muøi  ñôøi mình neân leä naøo cho ñôøi ngöôøi phai maø laàm thieân hoang quen hoang yeâu      treân leân ñeâm chaên cuûa boû ñaày cuûa C  toäi. vöøa. maøu. ñaøng.  ngöôøi. mình. tình. ngöôøi. 3   laù ngôõ gioït naéng khoùc thöông tình xoùt vaéng coân truøng doái goái nhöng chaúng nhôù Em  loaøi maëc toäi loaøi    

×