Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

2,663 views

Published on

Download miễn phí tại: http://www.thuvienso.vn/luan-van/ke-toan-tien-luong-va-cac-khoan-trich-theo-luong.89.html

Nền kinh tế Việt Nam đang dần phát triển theo xu hướng hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. Hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ngày càng đa dạng, phong phú và sôi động đòi hỏi luật pháp và các biện pháp kinh tế của Nhà nước phải đổi mới để đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế đang phát triển. Kế toán là một trong những công cụ quản lý kinh tế rất quan trọng phục vụ cho công tác quản lý kinh tế cũng phải ngày càng phát triển, hoàn thiện.

Sự chuyển đổi nền kinh tế từ chế độ bao cấp sang cơ chế thị trường có sự tác động sâu sắc đến nền kinh tế nước ta nói chung và các doanh nghiệp nói riêng. Các doanh nghiệp đều phải tổ chức bộ máy quản lý cho phù hợp và tổ chức hạch toán kinh doanh, chịu trách nhiệm pháp luật về mọi hoạt động bản thân doanh nghiệp.

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương là một công tác quan trọng trong toàn bộ công tác kế toán. Đây là một nhân tố gắn liền với hiệu quả hoạt động của Doanh nghệp, nó phản ánh sự trực tiếp đãi ngộ của doanh nghiệp đối với người lao động. Đồng thời, đây cũng là một thước đo thành quả lao động của người lao động. Tiền lương là một điều kiện đảm bảo cuộc sống cho người lao động. Từ đó người lao động sẽ toàn tâm toàn ý thực hiện nhiệm vụ của mình.

Để hiểu rõ hơn tầm quan trọng của công tác kế toán này em xin đi vào chuyên đề "Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương".

Nội dung báo cáo này gồm có 3 phần:
Phần 1: Các vấn đề chung về chế độ tài chính, kế toán.
Phần 2: Thực tế công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại doanh nghiệp.
Phần3: Nhận xét và kiến nghị hoàn thiện công tác kế toán.

Published in: Education
  • Be the first to comment

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

  1. 1. LỜI NÓI ĐẦU Nền kinh tế Việt Nam đang dần phát triển theo xu hướng hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. Hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ngày càng đa dạng, phong phú và sôi động đòi hỏi luật pháp và các biện pháp kinh tế của Nhà nước phải đổi mới để đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế đang phát triển. Kế toán là một trong những công cụ quản lý kinh tế rất quan trọng phục vụ cho công tác quản lý kinh tế cũng phải ngày càng phát triển, hoàn thiện. Sự chuyển đổi nền kinh tế từ chế độ bao cấp sang cơ chế thị trường có sự tác động sâu sắc đến nền kinh tế nước ta nói chung và các doanh nghiệp nói riêng. Các doanh nghiệp đều phải tổ chức bộ máy quản lý cho phù hợp và tổ chức hạch toán kinh doanh, chịu trách nhiệm pháp luật về mọi hoạt động bản thân doanh nghiệp. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương là một công tác quan trọng trong toàn bộ công tác kế toán. Đây là một nhân tố gắn liền với hiệu quả hoạt động của Doanh nghệp, nó phản ánh sự trực tiếp đãi ngộ của doanh nghiệp đối với người lao động. Đồng thời, đây cũng là một thước đo thành quả lao động của người lao động. Tiền lương là một điều kiện đảm bảo cuộc sống cho người lao động. Từ đó người lao động sẽ toàn tâm toàn ý thực hiện nhiệm vụ của mình. Để hiểu rõ hơn tầm quan trọng của công tác kế toán này em xin đi vào chuyên đề "Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương". Nội dung báo cáo này gồm có 3 phần: Phần 1: Các vấn đề chung về chế độ tài chính, kế toán. Phần 2: Thực tế công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại doanh nghiệp. Phần3: Nhận xét và kiến nghị hoàn thiện công tác kế toán. - 1 -
  2. 2. CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG I/ Vai trò của lao động trong doanh nghiệp Lao động là một trong ba yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất. Lao động sống là sự hao phí có mục đích về trí lực và thể lực của con người sử dụng các tư liệu lao động nhằm tác động, biến đổi các đối tượng lao động thành các vật phẩm có ích phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của mình. II/ Phân loại lao động trong doanh nghiệp. 1./. Phân loai lao động theo thời gian. * Lao động trong danh sách: Là lao động do doanh nghiệp quản lý và chi trả lương bao gồm: - Công nhân viên trực tiếp sản xuất: Bao gồm toàn bộ số lao động trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp: Công nhân sản xuất, nhân viên kỹ thuật, nhân viên quản lý kinh tế, nhân viên quản lý tài chính, học nghề… - Công nhân viên thuộc các hoạt động khác gồm số lao động hoạt động trong các lĩnh vực khác của doanh nghiệp như dịch vụ, căng tin, nhà ăn… * Lao động ngoài danh sách: bao gồm số lao động làm tại đơn vị nhưng do các ngành khác quản lý và trả lương như cán bộ chuyên trách công tác đoàn thể học sinh, sinh viên thực tập… 2./. Phân loại lao động theo quan hệ với quá trình sản xuất: - 2 -
  3. 3. * Lao động trực tiếp sản xuất: là lao động tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất sản phẩm như công nhân sản xuất, những người điều khiển máy móc, những người phục vụ sản xuất như vận chuyển, bốc dỡ. * Lao động gián tiếp: là lao động tham gia một cách gián tiếp vào quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như nhân viên kỹ thuật, nhân viên quản lý hành chính, nhân viên kinh tế… 3./. Phân loại chức năng lao động trong quá trình sản xuất: * Lao động thực hiện chức năng sản xuất chế biến: công nhân trực tiếp sản xuất, nhân viên quản lý phân xưởng… * Lao động thực hiện chức năng bán hàng: nhân viên bán hàng, nhân viên tiếp thị, nhân viên nghiên cứu thị trường. * Lao động thực hiện chức năng quản lý: Nhân viên quản lý kinh tế, nhân viên quản lý hành chính. III/ Khái niệm về tiền lương và các Khoản trích theo lương. 1./. Tiền lương: Là phần thù lao lao động để tái sản xuất sức lao động, bù đắp hao phí lao động mà công nhân viên đã bỏ ra trong quá trình sản xuất kinh doanh. Tiền lương gắn liền với thời gian và kết quả lao động mà công nhân viên đã tham gia thực hiện trong quá trình sản xuất kinh doanh. 2./. Các Khoản trích theo lương. * Bảo hiểm xã hội: được trích lập để tài trợ trong trường hợp công nhân viên tạm thời hay vĩnh viễn mất sức lao động (ốm đau, tai nạn nghề nghiệp, hưu trí…) * Bảo hiểm y tế:được trích lập để tài trợ trong trường hợp công nhân viên trong việc phòng và chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho người lao động. - 3 -
  4. 4. * Kinh phí công đoàn: để phục vụ chi tiêu cho hoạt động của tổ chức nhằm chăm lo bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Các loại bảo hiểm và kinh phí này được hình thành theo cơ chế tài chính nhất định. IV/ Ý nghĩa của việc quản lý lao động, tiền lương và các Khoản trích theo lương. - Tiền lương và các khoản trích theo lương hợp thành chi phí về lao động sống trong tổng thể chi phí của doanh nghiệp. - Việc quản lý lao động, tính toán, xác định chi phí về lao động sống trong tổng chi phí trên cơ sở quản lý và theo dõi quá trình huy động và sử dụng lao động, tính đúng thù lao cho người lao động và thanh toán đầy đủ kịp thời kích thích người lao động quan tâm đến thời gian, hiệu quả và chất lượng lao động, đồng thời góp phần tính đúng đủ chi phí và giá thành. V/ Các chế độ về tiền lương, trích lập và sử dụng BHXH, BHYT, KPCĐ, tiền ăn giữa ca của Nhà nước quY định. Chế độ tiền lương Nhà nước quy định: * NguYên tắc tính lương: Phải tính cho từng người lao động (CNVC). - Việc tính lương, trợ cấp BHXH và các khoản khác phải trả cho người lao động được thực hiện tại phòng kế toán của doanh nghiệp. Hàng tháng căn cứ vào các tài liệu hạch toán về thời gian, kết quả lao động và chính sách xã hội về lao động, tiền lương và BHXH do Nhà nước ban hành, kế toán tính lương trợ cấp bảo hiểm xã hội và các khoản phải trả khác cho người lao động. - Căn cứ vào các chứng từ như "Bảng chấm công", "Phiếu xác nhận sản phẩm hoàn thành", "Hợp đồng giao khoán", kế toán tính lương thời gian, tiền lương sản phẩm, tiền ăn ca cho người lao động. Tiền lương được tính cho từng người và tổng hợp theo từng bộ phận sử dụng lao động và phản ánh vào "Bảng thanh toán tiền lương". - 4 -
  5. 5. * Theo chế độ hiện hành tỷ lệ tính cho người ốm đau là 75% tiền lương tai nạn, thai sản 100% tiền lương đóng BHXH ( Nguyên tắc tính lương ca). - Căn cứ vào các chứng từ "Phiếu nghỉ hưởng BHXH MS 03 LĐTL", "Biên bản điều tra tai nạn lao động" (MS 09 LĐTL), kế toán tính ra trợ cấp BHXH phải trả CNV và phản ánh vào "Bảng thanh toán BHXH" (MS 04 LĐTL). - Đối với các khoản tiền thưởng của CNV kế toán cần tính toán và lập bảng "Thanh toán tiền thưởng" để theo dõi và chi trả đúng quy định. Căn cứ vào "Bảng thanh toán tiền lương" của từng bộ phận để chi trả, thanh toán tiền lương cho CNV đồng thời tổng hợp tiền lương phải trả trong kỳ theo từng đối tượng sử dụng lao động, tính toán trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo tỷ lệ quy định. Kết quả tổng hợp, tính toán được phản ánh trong "Bảng phân bổ tiền lương và BHXH (MS 01 BPB). * Các chế độ quY định về tiền lương làm đêm, làm thêm giờ, làm thêm ca, làm thêm trong các ngàY nghỉ theo chế độ quY định: - Trường hợp người lao động làm đêm, làm thêm giờ, hưởng lương sản phẩm thì căn cứ vào số lượng sản phẩm, chất lượng sản phẩm hoàn thành và đơn giá lương quy định để tính lương cho thời gian làm đêm, làm thêm giờ. - Trường hợp người lao động làm đêm, làm thêm giờ hưởng lương thời gian thì tiền lương phải trả thời gian làm đêm, làm thêm giờ bằng 100% lương cấp bậc và các khoản phụ cấp trong đó. Đối với thời gian làm đêm từ 22h - 6h sáng người làm đêm được hưởng khoản phụ cấp làm thêm (làm đêm thường xuyên mức lương hưởng tối thiểu 40% tiền lương, làm đêm không thường xuyên mức lương hưởng tối thiểu 35% tiền lương). * Chế độ về các Khoản trích theo tiền lương của Nhà nước quY định - Quỹ BHXH. - 5 -
  6. 6. - Quỹ BHXH được hình thành do việc trích lập theo tỷ lệ quy định trên tiền lương phải trả cho CBCNV trong kỳ. Theo chế độ quy định hiện hành hàng tháng doanh nghiệp phải trích lập quỹ BHXH theo tỷ lệ 20% trên tổng số tiền lương thực tế phải trả CNV trong tháng. Trong đó 15% tính vào chi phí sản xuất, 5% tính trừ vào tiền lương của người lao động. - Nội dung chi quỹ BHXH bao gồm: + Trợ cấp cho CNV nghỉ ốm đau, sinh đẻ, mất sức lao động… + Trợ cấp cho CNV bị tai nạn lao động hay bệnh nghề nghiệp. + Trợ cấp cho CNV mất sức khoẻ phải thôi việc. + Trợ cấp chôn cất và tử tuất khi có CBCNV chết. + Chi công tác quản lý quỹ BHXH. Theo chế độ hiện hành toàn bộ số trích BHXH nộp lên cơ quan quản lý bảo hiểm để chi trả nghỉ hưu, mất sức… Ở tại doanh nghiệp hàng tháng doanh nghiệp trực tiếp chi trả BHXH cho công nhân ốm đau, thai sản… Trên cơ sở chứng từ hợp lý, hợp lệ, phiếu nghỉ BHXH, các chứng từ gốc khác. Cuối tháng (Quý) doanh nghiệp quyết toán với cơ quan quản lý BHXH. * Quỹ BHYT: - Qũi BHYT được hình thành từ việc trích lập theo tỷ lệ quy định trên tổng tiền lương phải trả cho CNV. - Theo chế độ hiện hành doanh nghiệp trích quỹ BHYT theo tỷ lệ 3% trên tổng số tiền lương thực tế phải trả cho CBCNV trong đó 2% tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của các đối tượng sử dụng, 1% tính trừ vào lương của người lao động. - Quỹ BHYT được trích lập để tài trợ cho người lao động có tham gia đóng góp vào quỹ trong các hoạt động khám chữa bệnh. - 6 -
  7. 7. BBBBạạạạnnnn chchchchỉỉỉỉ đưđưđưđượợợợc phépc phépc phépc phép xem trưxem trưxem trưxem trướớớớcccc 6 trang đ6 trang đ6 trang đ6 trang đầầầầu tiênu tiênu tiênu tiên trích ttrích ttrích ttrích trongrongrongrong tàitàitàitài lilililiệệệệu,u,u,u, vui lòng Tvui lòng Tvui lòng Tvui lòng Tảảảải xui xui xui xuốốốống đng đng đng đểểểể xem tài lixem tài lixem tài lixem tài liệệệệu đu đu đu đầầầầy đy đy đy đủủủủ!!!! ► VàoVàoVàoVào http://www.thuvienso.vnhttp://www.thuvienso.vnhttp://www.thuvienso.vnhttp://www.thuvienso.vn đđđđểểểể downloaddownloaddownloaddownload tài litài litài litài liệệệệu này miu này miu này miu này miễễễễn phín phín phín phí ◄ Khi cần download tài liệu nào đó từ các trang tài liệu khác, hãy vào http://www.thuvienso.vnhttp://www.thuvienso.vnhttp://www.thuvienso.vnhttp://www.thuvienso.vn để gửi yêu cầu tài liệu, chúng tôi sẽ đáp ứng sớm nhất yêu cầu của bạn. Nếu bạn thấy dịch vụ của website hữu ích thì hãy share cho bạn bè biết, hãy like những comment phản hồi của website, đó sẽ là động lực để website phục vụ cho cộng đồng!

×