Phieu Dieu Tra Final Version 12.12.08

869 views

Published on

Published in: Education, Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
869
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Phieu Dieu Tra Final Version 12.12.08

 1. 1. §iÒu tra c¬ së kinh tÕ hé n«ng th«n Rural Household Economics Baseline Survey Vïng ®Öm Vên quèc gia Tam ®¶o Tam Dao National Park Buffer Zone B¶ng hái hé gia ®×nh Household Questionnaire Những thông tin thu thập từ hộ sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích nghiên cứu của chương trình đánh giá tác động của các hoạt động dự án vùng đệm Vườn Quốc gia đã triển khai trong thời gian qua, thông tin này không phục vụ cho bất kỳ tổ chức nào với bất kỳ mục đích nào khác. Xin cảm ơn sự tham gia của hộ/ These information will only used for this project to assess the impact of the Tam Dao National Park buffer zone’s project in last years, this information will not used for any other organizations and purposes. Thank for your contribution and participation/ PhÇn 1: Th«ng tin x¸c ®Þnh hé gia ®×nh Ngµy Pháng vÊn (ngµy/th¸ng/n¨m): _____________________________ Date of Interview (day/month/year): TØnh (Province): [__] 1. VÜnh Phóc [__] 2. Th¸i Nguyªn [__] 3. Tuyªn Quang HuyÖn (District): _____________________________ X· (Commune): _____________________________ Thôn (Village): _____________________________ M· hé gia ®×nh (Household Code): Thuéc dù ¸n /kh«ng thuéc dù ¸n [__] Thuéc dù ¸n (Project) Project/Non-project group: [__] Kh«ng thuéc dù ¸n (Non-project) 1
 2. 2. Tªn ngêi ®îc pháng vÊn: _____________________________________ Interviewee Name: §iÒu tra viªn: _____________________________________ Interviewer: Ngµy Gi¸m s¸t kiÓm tra: _____________________________________ Date of supervising: Gi¸m s¸t ký tªn: _____________________________________ Signature of supervisor: 2
 3. 3. PhÇn 2: C¸c ®Æc ®iÓm vÒ nh©n khÈu / Section 2: Demographic Characteristics STT C©u hái /Question Tr¶ lêi /Responses ChuyÓn tíi/ QNo. Skip to 01 ¤ng/bµ cã ph¶i lµ chñ hé kh«ng? NÕu cã, [__] 1. Cã/Yes >>> Are you the head of the household? chuyÓn c©u [__] 2. Kh«ng/No 3(If Yes, Go to Q3) 02 NÕu kh«ng, «ng/bµ cã quan hÖ nh thÕ nµo víi chñ [__] 1. Chång hoÆc vî/Spouse hé? [__] 2. «ng bµ/Grandparent If no, what is your relationship with the head of [__] 3. Cha mÑ/Parent household [__] 4. Con c¸i/Child [__] 5. Hä hµng th©n thuéc/Close relative [__] 6. Kh«ng hä hµng /Non relative 03 T×nh tr¹ng h«n nh©n cña chñ hé [__] 1. §éc th©n /Single What is the head of household’s current marital [__] 2. KÕt h«n/Married >>> status? [__] 3. Ly th©n/Separated [__] 4. Ly dÞ/Divorced [__] 5. Go¸ bôa/Widowed 04 Chñ hé sinh n¨m nµo? When was he/she born? [__] 1. Nam/Man 05 Giới tính của chủ hộ [__] 2. Nữ/Woman 06 Chñ hé ®· häc hÕt líp mÊy? What grade did he/she attain? [__] 1. Cha tèt nghiÖp tiÓu häc /None >>> 07 Cã nghÜa lµ, chñ hé ®· tèt nghiÖp cÊp mÊy? NÕu không What is the highest level of education he/she chọn 1 và 2, [__] 2. TiÓu häc/Primary >>> attained? chuyÓn c©u [__] 3. Trung häc c¬ së/Lower Secondary 9 (If not select [__] 4. Trung häc phæ th«ng /Upper Secondary 1 and 2, Go to [__] 5. Trung häc d¹y nghÒ/Middle Vocational Q9) Training [__] 6. Cao ®¼ng/College [__] 7. §¹i häc /University 08 Chñ hé cã thÓ ®äc hiÓu b¸o chÝ hay th tõ mét c¸ch [__] 1. DÔ dµng/Easily dÔ dµng, khã kh¨n hay kh«ng cã khã kh¨n g×? [__] 2. Cã khã kh¨n /With difficulty Can he/she read and understand a newspaper or [__] 3. Kh«ng ®äc ®îc/Cannot read at all letter easily, with difficulty or not at all? 09 Vî/chång chñ hé ®· häc hÕt líp mÊy? What grade did his/her spouse attain? 10 Cã nghÜa lµ, vî/chång chñ hé ®· tèt nghiÖp cÊp [__] 1. Cha tèt nghiÖp tiÓu häc /None >>> mÊy? [__] 2. TiÓu häc/Primary >>> What is the highest level of education the spouse [__] 3. Trung häc c¬ së/Lower Secondary attained? [__] 4. Trung häc phæ th«ng /Upper Secondary [__] 5. Trung häc d¹y nghÒ/Middle Vocational Training [__] 6. Cao ®¼ng/College [__] 7. §¹i häc/University 11 Chñ hé thuéc d©n téc g×? [__] 1. Kinh What is the head of household’s ethnicity? [__] 2. S¸n D×u/San Diu [__] 3. Dao [__] 4. Kh¸c/Other (liÖt kª râ/specify) 12 Tæng sè nh©n khÈu trong hé lµ bao nhiªu? How many people are there in your family? 3
 4. 4. 4
 5. 5. 13 NghÒ nghiÖp cña chñ hé lµ g×? [__] 1. Nông nghiệp/Agriculture What is the head of household’s occupation? [__] 2. Lâm nghiệp/Forestry [__] 3. Khai th¸c quÆng/Mining [__] 4. DÞch vô du lÞch/Tourism    u ý ®èi víi ®iÒu tra viªn: L    [__] 5. S¨n b¾t/Hunter Interviewer’s Note: [__] 6. Lµm c«ng ¨n l¬ng/Wage employment (cô thÓ ho¸/specify) Cã thÓ chän nhiÒu ý tr¶ lêi [__] 7. C¸c c«ng viÖc kh«ng thêng xuyªn/Casual Multiple responses are possible here. work (cô thÓ ho¸/specify) CÇn chi tiÕt ho¸ víi nghÒ nghiÖp tõ môc 6 ®Õn [__] 8. Lµm nghÒ tù do/Self-employment (cô môc 10 thÓ ho¸/specify) Details of jobs should be listed if choose from 6 to [__] 9.ThÊt nghiÖp/Unemployment 10. [__] 10. C¸c c«ng viÖc kh¸c/Other job (cô thÓ ho¸/specify) 14 NghÒ nghiÖp cña vî/chång chñ hé lµ g×? [__] 1. Nông nghiệp /Agriculture What is the head of household’s occupation? [__] 2. Lâm nghiệp/Forestry [__] 3. Khai th¸c quÆng/Mining [__] 4. DÞch vô du lÞch/Tourism    u ý ®èi víi ®iÒu tra viªn: L    [__] 5. S¨n b¾t/Hunter Interviewer’s Note: [__] 6. Lµm c«ng ¨n l¬ng/Wage employment (cô thÓ ho¸/specify) Cã thÓ chän nhiÒu ý tr¶ lêi [__] 7. C¸c c«ng viÖc kh«ng thêng xuyªn/Casual Multiple responses are possible here. work (cô thÓ ho¸/specify) CÇn chi tiÕt ho¸ víi nghÒ nghiÖp tõ môc 6 ®Õn [__] 8. Lµm nghÒ tù do/Self-employment (cô môc 10 thÓ ho¸/specify) Details of jobs should be listed if choose from 6 to [__] 9.ThÊt nghiÖp/Unemployment 10. [__] 10. C¸c c«ng viÖc kh¸c/Other job (cô thÓ ho¸/specify) 15 NghÒ nghiÖp cña c¸c thµnh viªn kh¸c trong gia [__] 1. Nông nghiệp /Agriculture ®×nh lµ g×? [__] 2. Lâm nghiệp/Forestry What are the occupations of other family’s members? [__] 3. Khai th¸c quÆng/Mining [__] 4. DÞch vô du lÞch/Tourism [__] 5. S¨n b¾t/Hunter    u ý ®èi víi ®iÒu tra viªn: L    [__] 6. Lµm c«ng ¨n l¬ng/Wage employment (cô Interviewer’s Note: thÓ ho¸/specify) [__] 7. C¸c c«ng viÖc kh«ng thêng xuyªn/Casual Cã thÓ chän nhiÒu ý tr¶ lêi work (cô thÓ ho¸/specify) Multiple responses are possible here. [__] 8. Lµm nghÒ tù do/Self-employment (cô CÇn chi tiÕt ho¸ víi nghÒ nghiÖp tõ môc 6 ®Õn thÓ ho¸/specify) môc 10 [__] 9.ThÊt nghiÖp/Unemployment Details of jobs should be listed if choose from 6 to [__] 10. C¸c c«ng viÖc kh¸c/Other job (cô thÓ 10. ho¸/specify) 16 «ng/bµ ®¸nh gi¸ nh thÕ nµo vÒ ®iÒu kiÖn kinh [__] 1. GiÇu cã/Rich tÕ cña gia ®×nh? [__] 2. Kh¸ gi¶/Better off How do you assess your household’s economic [__] 3. Trung b×nh/Medium condition? [__] 4. NghÌo/Poor    u ý ®èi víi ®iÒu tra viªn L    [__] 5. RÊt nghÌo/Very poor Interviewer’s Note: §¸nh gi¸ cña ngêi ®îc pháng vÊn so víi hµng xãm/d©n lµng 5
 6. 6. Assess by the interviewee as compared to their neighbors/villagers 17 Lo¹i m¸i nhµ cña «ng/bµ? [__] 1. M¸i b»ng/Concrete What kind of roof of the house you live in? [__] 2. M¸i ngãi/Tile [__] 3. M¸i tranh/Thatched roof 18 Gia ®×nh «ng/bµ cã ®iÖn kh«ng? [__] 1. Cã/Yes NÕu Does your family have access to electricity? [__] 2. Kh«ng/No kh«ng, chuyÓn c©u 20/ If no, skip question 20 19 NÕu cã, nguån ®iÖn tõ ®©u? [__] 1. §iÖn líi quèc gia/National Network If yes, where did you get the electricity? [__] 2. M¸y ph¸t ®iÖn cña gia ®×nh/ Generator of the family [__] 3. Mua ®iÖn tõ m¸y ph¸t ®iÖn nhµ hµng xãm / Buying from neighbors’ generator 6
 7. 7. 20 Xin h·y kÓ tªn c¸c tµi s¶n chÝnh, số lượng gia suc gia cầm gia ®×nh «ng/bµ cã? (tµi s¶n cña gia ®×nh + tµi s¶n kinh doanh) Kindly tell us the major assets, cattle and poultry owned by your household (household + business) Tµi s¶n/ASSETS Sè lîng Gia sóc/Gia cÇm Sè lîng Number of items Number of items Cattle/Poultry (nÕu kh«ng cã, ®iÒn (nÕu kh«ng cã, ®iÒn 0) 0) (If not available write 0) (If not available write 0) 1. Ti vi mÇu/Color 1. Tr©u/Buffalo Television 2. Ti vi ®en tr»ng/ 2. NghÐ/Small Black and white buffalo Television 3. TÇu, thuyÒn/Boat 3. Bß/Cow 4. §Çu m¸y video/ 4. Bª/Calf Video cassette recorder 5. Tñ l¹nh 5. Lîn/Pig Fridge 6. BÕp 6. Lîn con/Small pig ®iÖn/Electric cooker 7. §µi/Radio 7. Ngùa/Horse 8. BÕp ga/Gas 8. Dª/Goat cooker 9. Xe ®¹p/Bicycle 9. Gµ/Chicken 10. Xe 10. VÞt/Duck m¸y/Motorcycles 11. B×nh níc 11. nãng/Water heater 12. M¸y b¬m n- 12. íc/Mechanical pump 13. M¸y kh©u/Sewing machine 14. Qu¹t/Fan 15. Cöa hµng/Shop 16. M¸y cÇy/Plough 17. M¸y kÐo/Tiller 18. M¸y tuèt lóa/Threshing machine 19. M¸y ph¸t ®iÖn/Electricity generator 20. 21. 22. 7
 8. 8. PhÇn 3: C¸c nguån lực tự nhiên khác cña hé Section 3: Other natural resource of Household 21 Nguån níc sö dông cho sinh ho¹t chÝnh cña gia ®×nh? [__] 1. Níc m¸y (l¾p ®Õn nhµ/c«ng céng) What is the main source of your water use? Tap (individual, public tap) [__] 2. Níc giÕng s©u cã dïng b¬m Deep drill well with pump [__] 3. Níc giÕng ®µo, giÕng x©y Hand dug well, constructed well [__] 4. Níc s«ng/suèi Stream/river water [__] 5. Níc ma Rain water [__] 6. Níc hå, ao Lake, pond water [__] 7. Kh¸c (liÖt kª cô thÓ) Others (specify) 22 Gia ®×nh «ng/bµ cã sö dông thïng läc hay c¸c ho¸ chÊt [__] 1. Cã/Yes ®Ó läc níc sinh ho¹t kh«ng? [__] 2. Kh«ng/No Do your household use purifying tank or mechanical to purify this drinking water 23 Gia ®×nh «ng/bµ ®ang sö dông lo¹i hè xÝ nµo? [__] 1. Nhµ xÝ tù ho¹i/ What type of toilet do your household have? Flush toilet with septic tank/sewage pipes [__] 2. Hè xÝ hai ng¨n/double vault compost latrine [__] 3. Hè xÝ mét ng¨n/one vault compost latrine [__] 4. CÇu khØ/Toilet directly over the water [__] 5. Kh¸c/Other [__] 6. No toilet 8
 9. 9. 24. Gia ®×nh «ng/bµ cã bao nhiªu ®Êt (së h÷u, thuª, cho thuª), vµ tÝnh hîp ph¸p cña c¸c lo¹i ®Êt nµy nh thÕ nµo? How much land do you have (owned, rent-in, rent-out) and what are the legality of these land? Lu ý ®èi víi pháng vÊn viªn: Xin h·y liÖt kª cô thÓ tæng diÖn tÝch vµ ®¬n vÞ. ChuyÓn thµnh m2. NÕu kh«ng nhí chi tiÕt, ghi tæng Interviewer’s Note: Please specify the total area and the local unit. Change it into m2. If not remembered in detailed, put total) Lo¹i ®Êt Së h÷u (bao gåm c¶ §i thuª Cho thuª Cã giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông Kind of land ®Êt ®îc cho, tÆng) Rent-in Rent-out ®Êt? Owned (including (m2) (m2) Having LURC? heritage) (1=sæ ®á/red book, (m2) 2 = c¸c giÊy tê kh¸c ngoµi sæ ®á chøng mnh quyÒn sö dông ®Êt/papers verifying land use rights trather than red book, 3 = Kh«ng cã GCN/no LURC) §Êt thæ c/ Residental land §Êt n«ng nghiÖp/ Agricultural land §Êt rõng Forestry land Trong ®ã/Of which: Rõng tù nhiªn/ Natural forestry Rõng trång/Planted forestry §Êt ®åi/Hilly land MÆt níc nu«i thuû s¶n/Aquacultural land §Êt cha sö dông/Unused land Kh¸c (liÖt kª)/ Other (specify) Tæng/Total 9
 10. 10. PhÇn 4: C¸c nguån thu nhËp cña hé Section 4: Source of Household Income Xin vui lßng cung cÊp cho chóng t«i nh÷ng th«ng tin vÒ ho¹t ®éng t¹o thu nhËp cña «ng/bµ vµ c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh. C¸c nguån thu nhËp cña gia ®×nh lµ g×? Thu nhËp tõ tõng nguån? Tæng thu nhËp trung b×nh cña gia ®×nh? Please provide us with some information on what you and your family members do to earn a living. What are your sources of household income? How much do you earn from each of the different income sources? What is the total annual average income of your family?    u ý ®èi víi pháng vÊn viªn/Interviewer’s Note: L    TÝnh tæng tÊt c¶ c¸c kho¶n thu nhËp, nh thu nhËp cña ngêi ®îc pháng vÊn, vî/chång, ngêi lín/trÎ em sèng trong gia ®×nh, tµi trî tõ bªn ngoµi… trong n¨m ngoái (tõ th¸ng 12/2007 ®Õn nay). CÇn thiÕt thu thËp th«ng tin vÒ thu nhËp tõ viÖc sö dông rõng quèc gia. Please include all the sources of household income, such as those from the respondent, spouse, adults/children still living at home, remittances etc. from the last year (Dec 2007 to now). It is necessary to have information on income from the use of the National Park. Doanh thu tõ c¸c ho¹t ®éng n«ng ng nghiÖp vµ thêi gian ho¹t ®éng trong 12 th¸ng qua/Revanue from and time spent for agricultural 25 and aquacultural activities in the last 12 months (Cho c¶ c©y trång hµng n¨m vµ dµi h¹n, c©y c«ng nghiÖp, ch¨n nu«i, thuû s¶n, c¸c s¶n phÈm phô) (Both annual and perennial crops, industrial crops, livestock, fishery and their by products) 10
 11. 11. ë ®©u? §Ó tiªu dïng §Ó ®Çu t cho s¶n xuÊt B¸n/Sold Where? Thêi gian Self – consumed Self- kept for production purpose (trong Sè thùc tÕ Tæng gi¸ trÞ C©y trång/con rõng = th¸ng lµm/ DiÖn S¶n l- Total value Crop 1; ngoµi lµm Real Gi¸ trÞ tÝch/ îng Gi¸ trÞ Gi¸ trÞ (000VND) /Livestock rõng = viÖc/ time Value Gi¸/ Gi¸/ Số lîng Số lîng Số lîng Area Output Value (000 Value (000 /Fishery/ 2) Month spent (000 price price Quantity Quantity Quantity VND) VND) (in NP = s spent (Ngµy VND) 1; out /days) NP=2) Lóa ®«ng xu©n/Spring paddy Lóa hÌ thu/Summer paddy Lóa n- ¬ng/upland rice 11
 12. 12. Tæng giá trị/Total value (A) (000VND) 12
 13. 13. 26 Chi phÝ s¶n xuÊt tõ c¸c ho¹t ®éng n«ng ng nghiÖp trong 12 th¸ng qua. Production cost from agricultural and aquacultural activities in the last 12 months (in 000VND) Bao gåm c¶ mua, trao ®æi trùc tiÕp, tù lµm, ®îc cho biÕu tÆng. ViÕt tæng nÕu kh«ng nhí cô thÓ. /Incl. Purchase, barter, self- made, given for free. Write total if not remembered in detailed (Cho c¶ c©y trång hµng n¨m vµ dµi h¹n, c©y c«ng nghiÖp, ch¨n nu«i, thuû s¶n, c¸c s¶n phÈm phô) (Both annual and perennial crops, industrial crops, livestock, fishery and their bi-products) 26.1. Chi ĐVT/ Cây trồng phí/expenses Unit Lúa xuân Lúa mùa Ngô Cây hàng Cây lâu năm Tổng/ năm khác Spring Moonsoo maize Indistrial crops total rice n rice Other annual (1000đ) crops Diện tích gieo trồng Sào Cultivated area 1. Giống/seed Kg -Lượng mua/amount Kg buy -Giá/price 1000đ/kg 2. Phân bón/fertilizer -Phân chuồng/manual Tạ -Đạm/N Kg -Lân/P Kg -Kaly/K Kg -NPK Kg 3. Thuốc trừ 1000đ sâu/pesticide 4.Thuốc diệt 1000đ cỏ/herbicide 5.Chi phí bằng 1000đ tiền/other expenses 13
 14. 14. -Thuỷ lợi phí/water 1000đ free -Dịch vụ làm 1000đ đất/preparing land -Bảo vệ đồng 1000đ ruộng/protection -Vận 1000đ chuyển/transportation -Tuốt/thresting 1000đ - Chi khác/other 1000đ -CF thu 1000đ(c) hoạch/harverting - Lđ thuê ngoài/hiring labour Tổng/total (giá đạm/ure price….1000/kg; giá lân/Photphorus……1000đ/kg; giá kaly/Postasium……1000đ/kg; giá NPK…… 1000đ/kg) 26.2. Chi phí sản xuất ngành chăn nuôi cho năm 2008/expenses for animal husbandary Khoản mục/title ĐVT/u Lợn Lợn Trâu/b Bò/cow Gà/chic Gia cầm Cá/fish Tổng/tota nit thịt/pig nái/sow uffalow ken khác/othe l r powtry Giống/breed 1000đ -Tự để giống/own 1000đ breed -Mua ngoài/buying 1000đ breed 2. Thức an tinh/cereal feed -Gạo tự sản xuất/own 1000đ 14
 15. 15. rice -Gạo mua ngoài/buy 1000đ rice -Ngô tự sản xuất/onw 1000đ maize -Ngô mua ngoài/buy 1000đ maize -Cám gạo/ 1000đ -Cám đậm đặc/ 1000đ -Sắn tự sản xuất/onw 1000đ cassava -Sắn mua ngoài/buy 1000đ cassava -Khoai lang tự sản 1000đ xuất/onw sweet potatoes -Khoai lang mua 1000đ ngoài/buy sweet potatoes Khác /other 1000đ 3. Thức ăn xanh/feed 1000đ -Tự sản xuất/onw 1000đ feed -Mua ngoài/buy feed 1000đ 4. Chi bằng tiền khác/ 1000đ other -Thú y/verterinary 1000đ Tổng/total 15
 16. 16. 27 Doanh thu tõ rõng vµ c¸c ho¹t ®éng liªn quan ®Õn rõng trong 12 th¸ng qua (VND 1000) Revanue from forestry and forest based activities in the last 12 months (VND 1000) Chó ý: Bao gåm c¶ c¸c ho¹t ®éng bªn trong vµ ngoµi khu vùc b¶o vÖ cña rõng quèc gia Note: This would include activities in and outside of the protected area of the National Park Thêi §Ó ®Çu t cho s¶n xuÊt Tæng gi¸ trÞ §Ó tiªu dïng S¶n phÈm/ho¹t ®éng gian S¶n l- B¸n/Sold Self- kept for production Total value Self – consumed Product/activity lµm îng/ purpose (000VND) Sè th¸ng viÖc Output lµm thùc Gi¸ Gi¸ trÞ viÖc/ tÕ/ Gi¸ trÞ trÞ Số l- Cash Months Real /Value Gi¸/ Gi¸/ / Số lîng Số lîng îng value spent time (000 Price Price Value Quantity Quantity Quan (000 spent VND) (000 tity VND) (ngµy/d VND) ays) Qu¶n lý rõng/Forest management B¶o vÖ rõng/Forest Protection Trång c©y/Tree planting (ho¹t ®éng cña ch¬ng tr×nh 661/program 661 activities) Trång c©y gièng/Plant breeding activities NhÆt cñi (díi mÆt ®Êt)/ Fuelwood extraction (on the ground) NhÆt cñi (trªn c©y) Fuelwood extraction (on the tree) Khai th¸c quÆng Mining (mineral extraction) Kinh doanh du lÞch Tourism 16
 17. 17. B¸n gç tõ rõng trång Plantation Timber (sale of timber) B¸n c¸c s¶n phÈm kh¸c tõ rõng trång (qu¶, l¸, nhùa hoÆc c¸c s¶n phÈm phi gç kh¸c) Plantation Timber (sale of fruits, leaves, resins or other non-timber products) Khai th¸c gç (tõ rõng tù nhiªn) Timber extraction (from natural forest) Thu nhÆt h¹t Seed collection C©y thuèc Medicinal plants NÊm Mushrooms M¨ng Bamboo Shoots C©y luång/tre Bamboo poles C¸c s¶n phÈm kh¸c tõ luång,tre, nøa/Rattan and other fiber products C©y c¶nh vµ hoa (phong lan,hoa trµ)/Ornamental plants and flowers (Orchids, Camellia etc) Nu«i gi÷ ong Bee keeping Thøc ¨n tõ rõng (qu¶, rÔ, h¹t) Forest foods (fruits, roots, seeds) Thu lîm c«n trïng/Insect collecting 17
 18. 18. S¨n b¾t thó lín (gÊu, h¬u, khØ, cÇy h- ¬ng….)/Hunting large wild animals (Bear, deer, monkey, civet etc) S¨n b¾t c¸c lo¹i ®éng vËt nhá h¬n (rïa, kú nh«ng, Õch, chim…)/Collection of other smaller wild animals (turtle, salamander, frogs, birds etc). Níc Water Khai th¸c ®Êt, c¸t, sái, ®¸/ Soil, sand, gravel or stone extraction Kh¸c (cô thÓ ho¸) Others (please specify) Tæng /Total value (C) (1000 VND) 18
 19. 19. 28 Chi phÝ tõ rõng vµ c¸c ho¹t ®éng liªn quan ®Õn rõng trong 12 th¸ng qua (VND 1000) Expenditure from forestry and forest based activities in the last 12 months (VND 1000) Chó ý: Bao gåm c¶ c¸c ho¹t ®éng bªn trong vµ ngoµi khu vùc b¶o vÖ cña rõng quèc gia Note: This would include activities in and outside of the protected area of the National Park C©y S¶n phÈm/ho¹t con Ph©n C«ng cô Lao Thuª (®Êt, ®éng gièn bãn/Fertilizer PhÝ tr¶ s¶n xuÊt ®éng tµi s¶n, c«ng C¸c chi phÝ Product/activity g/ ThuÕ, l·i/ kh«ng l©u N¨ng lîng/ Söa ch÷a, thuª cô…)/ kh¸c (Other Seed phÝ Loan bÒn/ x¨ng dÇu b¶o dìng Tæng ngoµi/ Rent (land, costs) Ho¸ Tù , Tax & interest Non- (Energy/fu (Repair, Total Outside assets, (cô thÓ häc/ nhiªn/ tree fees paymen durable el) maintenance) labor equipment, ho¸/specify) Chemica Organi for t production cost etc) l c bree tools dings Qu¶n lý rõng/Forest management B¶o vÖ rõng/Forest Protection Trång c©y/Tree planting (ho¹t ®éng cña ch¬ng tr×nh 661/program 661 activities) Trång c©y gièng/ Plant breeding activities NhÆt cñi (díi mÆt ®Êt)/ Fuelwood extraction (on the ground) 19
 20. 20. NhÆt cñi (trªn c©y) Fuelwood extraction (on the tree) Khai th¸c quÆng Mining (mineral extraction) Kinh doanh du lÞch Tourism B¸n gç tõ rõng trång Plantation Timber (sale of timber) B¸n c¸c s¶n phÈm kh¸c tõ rõng trång (qu¶, l¸, nhùa hoÆc c¸c s¶n phÈm phi gç kh¸c) Plantation Timber (sale of fruits, leaves, resins or other non-timber products) Khai th¸c gç (tõ rõng tù nhiªn) Timber extraction (from natural forest) Thu nhÆt h¹t Seed collection C©y thuèc Medicinal plants NÊm Mushrooms M¨ng Bamboo Shoots 20
 21. 21. C©y luång/tre Bamboo poles C¸c s¶n phÈm kh¸c tõ luång,tre, nøa/ Rattan and other fiber products C©y c¶nh vµ hoa (phong lan,hoa trµ)/Ornamental plants and flowers (Orchids, Camellia etc) Nu«i gi÷ ong Bee keeping Thøc ¨n tõ rõng (qu¶, rÔ, h¹t) Forest foods (fruits, roots, seeds) Thu lîm c«n trïng/ Insect collecting S¨n b¾t thó lín (gÊu, h¬u, khØ, cÇy h- ¬ng….)/Hunting large wild animals (Bear, deer, monkey, civet etc) S¨n b¾t c¸c lo¹i ®éng vËt nhá h¬n (rïa, kú nh«ng, Õch, chim…)/Collectio n of other smaller wild animals (turtle, salamander, frogs, birds etc). Níc Water 21
 22. 22. Khai th¸c ®Êt, c¸t, sái, ®¸/ Soil, sand, gravel or stone extraction Kh¸c (cô thÓ ho¸) Others (please specify) Tæng /Total (VND 1000) 22
 23. 23. 29 Thu nhËp tõ nghÒ tù do, lµm c«ng ¨n l¬ng, c«ng viÖc kh«ng thêng xuyªn trong 12 th¸ng qua? Income from self-employment, wage employment or casual work in the last 12 months Lo¹i M« t¶ c«ng viÖc/Job description «ng/bµ lµm viÖc cho ai? Thanh to¸n Thêi gian Tæng Møc l¬ng (cho Thëng Tæng /Total c«ng Who do you work for? dùa trªn lµm viÖc thêi gian giê/ngµy/tuÇn Bonus (Tõ 12/2003    u ý ®èi víi pháng vÊn   L    viÖc 1=state agency/company (Paid on) Time spent lµm /th¸ng) (Bao nhiªu, khi ®Õn nay) viªn/Interviewer’s Note: Job # (c«ng ty/tæ chøc nhµ níc) 1=theo thêi (Sè viÖc Wage rate (per nµo, t¹i sao) (from Dec 2003 M« t¶ c«ng viÖc cô thÓ nhÊt/Describe job as 2=cooperative/hîp t¸c x· gian/time- ngµy/tuÇn trong hour/day/week (how much, to now) detailed as possible 3=private company/DNTN base /th¸ng) n¨m /month/etc) when, for what 4=other 2=Theo # of days/ (Total reason) individual/household s¶n phÈm/ weeks/mo time (c¸c c¸ nh©n/hé kh¸c) product- nths) spent for 5=self-employed (tù lµm) base the 6=other, specify (kh¸c, cô whole thÓ ho¸) year) 1 23
 24. 24. Tæng /Total (E) (VND 1000) 24
 25. 25. 30 C¸c nguån thu nhËp hµng n¨m kh¸c, nh trî cÊp, biÕu tÆng tõ bªn ngoµi/Other sources of annual income, such as remittances) (F) 31 C¸c kho¶n thu nhËp ®Æc biÖt (VD: b¸n ®Êt, xæ sè…)/ Special earnings (eg. selling land, lottery etc.) (G) 32 Tæng thu nhËp cña hé trong n¨m /Total income of household by year (VND) (A) - (B) + (C) - (D) + (E) + (F) + (G) PhÇn 5: Sö dông nguån lùc Section 5: Use of Resources 33 «ng/bµ (hay gia ®×nh «ng/bµ) cã sö [__] 1. Cã/Yes Nếu dông/khai th¸c g× tõ rõng quèc gia kh«ng? [__] 2. Kh«ng/No chọn 2 Do you (or your family) use/exploit/extract chuyển any materials from the National Park? qua câu 35/ If no, Skip Q 35 34 NÕu cã, «ng/bµ sö dông/khai th¸c g× tõ rõng [__] 1. NhÆt cñi (trªn mÆt ®Êt) quèc gia Fuelwood extraction (on the ground) If yes, what do you use/exploit/extract from [__] 2. NhÆt cñi (trªn c©y) within the National Park? Fuelwood extraction (on the tree) [__] 3. Tea growing /trång chÌ (Lu ý ®èi víi pháng vÊn viªn: KiÓm tra víi c©u [__] 4. Trång c¸c lo¹i c©y kh¸c (lóa, rau, c©y…) 30) Other planting (paddy, vegetable, trees) (Interviewer’s Note: Check the answer with Q. [__] 5. Nu«i gia sóc /Cattle raising 30) [__] 6. Nu«i ong/Bee keeping/raising [__] 7. Kinh doanh du lÞch/Tourism [__] 8. Khai th¸c quÆng/Mining (mineral extraction) [__] 9. Khai th¸c ®Êt, c¸t, sái ®¸/ Soil, sand, gravel or stone extraction [__] 10. Thu nhÆt h¹t /Seed collection [__] 11. C©y thuèc /Medicinal plants [__] 12. NÊm/Mushrooms [__] 13. M¨ng/Bamboo Shoots [__] 14. C©y tre luång/Bamboo poles [__] 15. C¸c s¶n phÈm kh¸c tõ tre luång nøa/ Rattan and other fiber products [__] 16. C©y hoa c¶nh (phong lan, hoa trµ) /Ornamental plants and flowers(Orchids, Camellia etc) [__] 17. Khai th¸c mËt ong (tù nhiªn)/ Honey extraction (naturally) [__] 18. Thøc ¨n tõ rõng (qu¶, rÔ, h¹t)
 26. 26. Forest foods (fruits, roots, seeds). [__] 19. Thu lîm c«n trïng/Insect collecting [__] 20. S¨n b¾t thó lín (gÊu, h¬u, khØ, cÇy h¬ng….)/ Hunting large wild animals (Bear, deer, monkey, civet etc) [__] 21. S¨n b¾t c¸c lo¹i ®éng vËt nhá h¬n (rïa, kú nh«ng, Õch, chim…)/Collection of other smaller wild animals (turtle, salamander, frogs, birds etc). [__] 22. Khai th¸c gç tõ rõng tù nhiªn/ Timber extraction (from natural forest) [__] 23. Níc/Water [__] 24. Kh¸c /Others (Cô thÓ ho¸ /please specify). 35 [__] 1. T¨ng lªn/Increased Trong vòng 5 năm qua, thu nhËp cña gia [__] 2. Kh«ng thay ®æi/Unchanged ®×nh «ng/bµ thay đổi nh thÕ nµo? [__] 3. Gi¶m ®i/Decreased Whitin last 5 years, how was your family’s T¹i sao? Why? income changed? 36 [__] 1. Tèt h¬n/Better off Trong vòng 5 năm qua, cuéc sèng cña gia [__] 2. Kh«ng ®æi/Unchanged ®×nh «ng bµ ®· thay ®æi nh thÕ nµo? [__] 3. XÊu ®i Worse off Whitin last 5 years, How have your living T¹i sao? Why? conditions been changed? 37 Rõng quèc gia ®ãng vai trß quan träng nh thÕ [__] 1. RÊt quan träng/Very important nµo ®èi víi cuéc sèng cña «ng/bµ? [__] 2. Quan träng/Important Does the park play an important role in your [__] 3. Kh«ng thùc sù quan träng/Not really life? important [__] 4. Kh«ng hÒ quan träng /Not important at all T¹i sao? Why? 38 Theo ý kiÕn cña «ng/bµ, c¸c ho¹t ®éng nµo díi [__] 1. NhÆt cñi (trªn mÆt ®Êt) d©y cã ¶nh hëng tÝch cùc ®Õn rõng quèc Fuelwood extraction (on the ground) [__] 2. NhÆt cñi (trªn c©y) gia? Fuelwood extraction (on the tree) [__] 3. Tea growing /trång chÌ In your opinion, what activities have a [__] 4. Trång c¸c lo¹i c©y kh¸c (lóa, rau, positive affect to the National Park? c©y…) Other planting (paddy, vegetable, trees) [__] 5. Nu«i gia sóc /Cattle raising [__] 6. Nu«i ong/Bee keeping/raising [__] 7. Kinh doanh du lÞch/Tourism [__] 8. Khai th¸c quÆng/Mining (mineral 26
 27. 27. extraction) [__] 9. Khai th¸c ®Êt, c¸t, sái ®¸/ Soil, sand, gravel or stone extraction [__] 10. Thu nhÆt h¹t /Seed collection [__] 11. C©y thuèc /Medicinal plants [__] 12. NÊm/Mushrooms [__] 13. M¨ng/Bamboo Shoots [__] 14. C©y tre luång/Bamboo poles [__] 15. C¸c s¶n phÈm kh¸c tõ tre luång nøa/ Rattan and other fiber products [__] 16. C©y hoa c¶nh (phong lan, hoa trµ) /Ornamental plants and flowers(Orchids, Camellia etc) [__] 17. Khai th¸c mËt ong (tù nhiªn)/ Honey extraction (naturally) [__] 18. Thøc ¨n tõ rõng (qu¶, rÔ, h¹t) Forest foods (fruits, roots, seeds). [__] 19. Thu lîm c«n trïng/Insect collecting [__] 20. S¨n b¾t thó lín (gÊu, h¬u, khØ, cÇy h¬ng….)/ Hunting large wild animals (Bear, deer, monkey, civet etc) [__] 21. S¨n b¾t c¸c lo¹i ®éng vËt nhá h¬n (rïa, kú nh«ng, Õch, chim…)/Collection of other smaller wild animals (turtle, salamander, frogs, birds etc). [__] 22. Khai th¸c gç tõ rõng tù nhiªn/ Timber extraction (from natural forest) [__] 23. Níc/Water [__] 24. Dän rõng ®Ó s¶n xuÊt n«ng nghiÖp/ Forest clearance for agriculture [__] 25. Dän rõng ®Ó ë Forest clearance for house sites. [__] 26. §èt rÉy/Forest fires [__] 27. C¸c ho¹t ®éng kh¸c /Others (Cô thÓ ho¸ /please specify). T¹i sao? Why? 39 Theo ý kiÕn cña «ng/bµ, c¸c ho¹t ®éng nµo díi [__] 1. NhÆt cñi (trªn mÆt ®Êt) d©y cã ¶nh hëng tiªu cùc ®Õn rõng quèc Fuelwood extraction (on the ground) [__] 2. NhÆt cñi (trªn c©y) gia? Fuelwood extraction (on the tree) [__] 3. Tea growing /trång chÌ In your opinion, what activities have a [__] 4. Trång c¸c lo¹i c©y kh¸c (lóa, rau, negative effect to the National Park? c©y…) 27
 28. 28. Other planting (paddy, vegetable, trees) [__] 5. Nu«i gia sóc /Cattle raising [__] 6. Nu«i ong/Bee keeping/raising [__] 7. Kinh doanh du lÞch/Tourism [__] 8. Khai th¸c quÆng/Mining (mineral extraction) [__] 9. Khai th¸c ®Êt, c¸t, sái ®¸/ Soil, sand, gravel or stone extraction [__] 10. Thu nhÆt h¹t /Seed collection [__] 11. C©y thuèc /Medicinal plants [__] 12. NÊm/Mushrooms [__] 13. M¨ng/Bamboo Shoots [__] 14. C©y tre luång/Bamboo poles [__] 15. C¸c s¶n phÈm kh¸c tõ tre luång nøa/ Rattan and other fiber products [__] 16. C©y hoa c¶nh (phong lan, hoa trµ) /Ornamental plants and flowers(Orchids, Camellia etc) [__] 17. Khai th¸c mËt ong (tù nhiªn)/ Honey extraction (naturally) [__] 18. Thøc ¨n tõ rõng (qu¶, rÔ, h¹t) Forest foods (fruits, roots, seeds). [__] 19. Thu lîm c«n trïng/Insect collecting [__] 20. S¨n b¾t thó lín (gÊu, h¬u, khØ, cÇy h¬ng….)/ Hunting large wild animals (Bear, deer, monkey, civet etc) [__] 21. S¨n b¾t c¸c lo¹i ®éng vËt nhá h¬n (rïa, kú nh«ng, Õch, chim…)/Collection of other smaller wild animals (turtle, salamander, frogs, birds etc). [__] 22. Khai th¸c gç tõ rõng tù nhiªn/ Timber extraction (from natural forest) [__] 23. Níc/Water [__] 24. Dän rõng ®Ó s¶n xuÊt n«ng nghiÖp/ Forest clearance for agriculture [__] 25. Dän rõng ®Ó ë Forest clearance for house sites. [__] 26. §èt rÉy/Forest fires [__] 27. C¸c ho¹t ®éng kh¸c /Others (Cô thÓ ho¸ /please specify). T¹i sao? Why? 40 Theo ý kiÕn cña «ng/bµ, c¸c ho¹t ®éng nµo díi [__] 1. NhÆt cñi (trªn mÆt ®Êt) Fuelwood extraction (on the ground) 28
 29. 29. ®©y ®îc nhµ níc cho phÐp thùc [__] 2. NhÆt cñi (trªn c©y) Fuelwood extraction (on the tree) hiÖn trong rõng quèc gia? [__] 3. Tea growing /trång chÌ [__] 4. Trång c¸c lo¹i c©y kh¸c (lóa, rau, In your opinion, what activities are allowed c©y…) Other planting (paddy, vegetable, trees) (by the Govt) in the National Park? [__] 5. Nu«i gia sóc /Cattle raising [__] 6. Nu«i ong/Bee keeping/raising [__] 7. Kinh doanh du lÞch/Tourism [__] 8. Khai th¸c quÆng/Mining (mineral extraction) [__] 9. Khai th¸c ®Êt, c¸t, sái ®¸/ Soil, sand, gravel or stone extraction [__] 10. Thu nhÆt h¹t /Seed collection [__] 11. C©y thuèc /Medicinal plants [__] 12. NÊm/Mushrooms [__] 13. M¨ng/Bamboo Shoots [__] 14. C©y tre luång/Bamboo poles [__] 15. C¸c s¶n phÈm kh¸c tõ tre luång nøa/ Rattan and other fiber products [__] 16. C©y hoa c¶nh (phong lan, hoa trµ) /Ornamental plants and flowers(Orchids, Camellia etc) [__] 17. Khai th¸c mËt ong (tù nhiªn)/ Honey extraction (naturally) [__] 18. Thøc ¨n tõ rõng (qu¶, rÔ, h¹t) Forest foods (fruits, roots, seeds). [__] 19. Thu lîm c«n trïng/Insect collecting [__] 20. S¨n b¾t thó lín (gÊu, h¬u, khØ, cÇy h¬ng….)/ Hunting large wild animals (Bear, deer, monkey, civet etc) [__] 21. S¨n b¾t c¸c lo¹i ®éng vËt nhá h¬n (rïa, kú nh«ng, Õch, chim…)/Collection of other smaller wild animals (turtle, salamander, frogs, birds etc). [__] 22. Khai th¸c gç tõ rõng tù nhiªn/ Timber extraction (from natural forest) [__] 23. Níc/Water [__] 24. Dän rõng ®Ó s¶n xuÊt n«ng nghiÖp/ Forest clearance for agriculture [__] 25. Dän rõng ®Ó ë Forest clearance for house sites. [__] 26. §èt rÉy/Forest fires [__] 27. C¸c ho¹t ®éng kh¸c /Others (Cô thÓ ho¸ /please specify). T¹i sao? Why? 29
 30. 30. 41 [__] 1. NhÆt cñi (trªn mÆt ®Êt) Theo ý kiÕn cña «ng/bµ, c¸c ho¹t ®éng nµo díi Fuelwood extraction (on the ground) ®©y kh«ng ®îc nhµ níc cho phÐp [__] 2. NhÆt cñi (trªn c©y) Fuelwood extraction (on the tree) thùc hiÖn trong rõng quèc gia? [__] 3. Tea growing /trång chÌ [__] 4. Trång c¸c lo¹i c©y kh¸c (lóa, rau, In your opinion, what activities are not c©y…) Other planting (paddy, vegetable, trees) allowed (by Govt) in the National Park? [__] 5. Nu«i gia sóc /Cattle raising [__] 6. Nu«i ong/Bee keeping/raising [__] 7. Kinh doanh du lÞch/Tourism [__] 8. Khai th¸c quÆng/Mining (mineral extraction) [__] 9. Khai th¸c ®Êt, c¸t, sái ®¸/ Soil, sand, gravel or stone extraction [__] 10. Thu nhÆt h¹t /Seed collection [__] 11. C©y thuèc /Medicinal plants [__] 12. NÊm/Mushrooms [__] 13. M¨ng/Bamboo Shoots [__] 14. C©y tre luång/Bamboo poles [__] 15. C¸c s¶n phÈm kh¸c tõ tre luång nøa/ Rattan and other fiber products [__] 16. C©y hoa c¶nh (phong lan, hoa trµ) /Ornamental plants and flowers(Orchids, Camellia etc) [__] 17. Khai th¸c mËt ong (tù nhiªn)/ Honey extraction (naturally) [__] 18. Thøc ¨n tõ rõng (qu¶, rÔ, h¹t) Forest foods (fruits, roots, seeds). [__] 19. Thu lîm c«n trïng/Insect collecting [__] 20. S¨n b¾t thó lín (gÊu, h¬u, khØ, cÇy h¬ng….)/ Hunting large wild animals (Bear, deer, monkey, civet etc) [__] 21. S¨n b¾t c¸c lo¹i ®éng vËt nhá h¬n (rïa, kú nh«ng, Õch, chim…)/Collection of other smaller wild animals (turtle, salamander, frogs, birds etc). [__] 22. Khai th¸c gç tõ rõng tù nhiªn/ Timber extraction (from natural forest) [__] 23. Níc/Water [__] 24. Dän rõng ®Ó s¶n xuÊt n«ng nghiÖp/ Forest clearance for agriculture [__] 25. Dän rõng ®Ó ë Forest clearance for house sites. [__] 26. §èt rÉy/Forest fires [__] 27. C¸c ho¹t ®éng kh¸c /Others (Cô thÓ ho¸ /please specify). 30
 31. 31. T¹i sao? Why? 42 «ng/bµ cã they cÇn thiÕt ph¶i b¶o vÖ rõng [__] 1. Cã /Yes cho con ch¸u mai sau kh«ng? [__] 2. Kh«ng /No Do you feel it necessary to preserve the [__] 3. Kh«ng ý kiÕn /No idea National Park for your children and future generations? 43 «ng/bµ cã thÓ kÓ tªn ba loµi hiÕm trong rõng 1. quèc gia kh«ng? 2. Can you name three rare species (flora or fauna) of the National Park? 3. 44 ¤ng/bµ cã thÓ kÓ tªn ba loµi trong rõng quèc 1. gia ®îc Nhµ níc b¶o vÖ kh«ng? 2. Can you name three species which are protected by the State in the National Park? 3. 45 So víi 10 n¨m tríc ®©y, viÖc t×m kiÕm c¸c [__] 1. Cã /Yes loµi/nguån tµi nguyªn trong rõng hiÖn cã khã [__] 2. Kh«ng /No h¬n kh«ng? [__] 3. Kh«ng ý kiÕn /No idea Is it more difficult to find some species/resources as 10 years before? 46 «ng/bµ nghÜ nh thÕ nµo vÒ t¬ng lai cña rõng [__] 1. Tèt h¬n/Better off quèc gia sau 10 n¨m n÷a? [__] 2. Kh«ng thay ®æi /No change [__] 3. XÊu ®i/Worse off How do you think about the National Park [__] 4. Kh«ng ý kiÕn No idea situation after 10 years? 47 «ng/bµ cã biÕt ®êng ranh giíi lµng m×nh víi [__] 1. Cã /Yes rõng quèc gia kh«ng? [__] 2. Kh«ng /No [__] 3. Kh«ng ý kiÕn /No idea Do you know where the physical borders of the National Park are in your village? 48 «ng/bµ cã biÕt dù ¸n nµo liªn quan ®Õn b¶o [__] 1. Cã/Yes vÖ rõng/m«i trêng trong x·? [__] 2. Kh«ng/No Do you know of any project related to forestry /environmental protection in your commune? 49 NÕu cã, tªn c¸c dù ¸n? If yes, what are the names of projects? 31
 32. 32. 50 NÕu cã, c¸c ho¹t ®éng chÝnh cña hä? If yes, what are their activities? 51 NÕu cã, ai lµ nhµ tµi trî? §· ®îc thùc hiÖn tõ bao giê? Khi nµo kÕt thóc? If yes, who are the donors? When have they been implemented? When will they finish? 52 C¸c ph¬ng tiÖn/ho¹t ®éng nµo ®a th«ng tin [__] 1. Ti vi/TV vÒ b¶o vÖ rõng tíi víi «ng/bµ? [__] 2. §µi /Radio [__] 3. B¸o /Newspaper What media/activities have you come across [__] 4. B¶ng th«ng tin /Billboard that promote forestry protection? [__] 5. Tê r¬i/Leaflets [__] 6. Häp víi c¸c cÊp chÝnh quyÒn /d©n b¶n . Meetings with authorities/people [__] 7. Phèi hîp víi kiÓm l©m Cooperation with Forest rangers [__] 8. Nãi chuyÖn/th¶o luËn víi hµng xãm Chatting with villagers/neighbors [__] 9. Kh¸c /Others (Cô thÓ ho¸ /specify) 53 [__] 1. Ti vi/TV Theo ý kiÕn cña «ng/bµ, ph¬ng tiÖn/ho¹t [__] 2. §µi /Radio ®éng nµo ®a th«ng tin vÒ b¶o vÖ rõng tíi víi [__] 3. B¸o /Newspaper «ng/bµ hiÖu qu¶ nhÊt? (xÕp h¹ng 1,2,3,…) [__] 4. B¶ng th«ng tin /Billboard [__] 5. Tê r¬i/Leaflets In your opinion, which are the most effective [__] 6. Häp víi c¸c cÊp chÝnh quyÒn /d©n media/activities for forestry protection? b¶n (ranking 1,2,3….) . Meetings with authorities/people [__] 7. Phèi hîp víi kiÓm l©m Cooperation with Forest rangers [__] 8. Nãi chuyÖn/th¶o luËn víi hµng xãm Chatting with villagers/neighbors [__] 9. Kh¸c /Others (Cô thÓ ho¸ /specify) 54 ¤ng/bµ cã gîi ý g× ®èi víi vÊn ®Ò b¶o vÖ rõng? What are your suggestions for forestry protection? 32
 33. 33. 55 C¸c ho¹t ®éng nµo lµm « nhiÔm m«i trêng [__] 1. Dän ph¸ rõng/Forest clearance trong lµng x·? [__] 2. §æ r¸c ra s«ng, suèi /Leave waste in stream,rivers What are activities that pollute the environment [__] 3. Du lÞch/Tourism in your community? [__] 4. Ph©n bãn, thuèc trõ s©u ho¸ häc Chemical fertilizer/pesticides [__] 5. Ch¨n nu«i quanh nhµ Raising livestock around your house [__] 6. Ch¨n nu«i trong rõng Raising livestock in the forest [__] 7. Khai th¸c quÆng /Mining [__] 8. Kh¸c /Others (cô thÎ ho¸ /specify) 56 M«i trêng trong lµng x· ®· thay ®æi nh thÕ [__] 1. Tèt h¬n/Better-off nµo trong vßng 10 n¨m gÇn ®©y? [__] 2. Kh«ng thay ®æi /Unchanged [__] 3. XÊu h¬n/Worse-off How is the environment in your community T¹i sao? Why? within 10 years? 57 Ý kiến của anh/chị để giúp cho việc bảo vệ môi trường ở khu vực tốt hơn? What are your recommendations to protect the environment in your community? 58 Nếu Anh/chị không được phép thực hiện [__] 1. Nông nghiệp/Agriculture (specifiy) bất kỳ hoạt động nào trong rừng thì sẽ làm [__] 3. Khai th¸c quÆng/Mining gì? [__] 4. DÞch vô du lÞch/Tourism If you can not work in the forest any more what [__] 6. Lµm c«ng ¨n l¬ng/Wage employment can you do? (cô thÓ ho¸/specify) [__] 7. C¸c c«ng viÖc kh«ng thêng xuyªn/Casual work (cô thÓ ho¸/specify) [__] 8. Lµm nghÒ tù do/Self-employment (cô thÓ ho¸/specify) [__] 9.ThÊt nghiÖp/Unemployment [__] 10. C¸c c«ng viÖc kh¸c/Other job (cô thÓ ho¸/specify) 59 Anh/ chị có thể kiếm được bao nhiêu từ (các) công việc này How much money can you ear from those activities per month? 60. Đánh giá tác động của các hoạt động hiện nay đến phương thức sinh kế của người dân How the impact of current and in future activities on the livelihood of people? 33
 34. 34. Hoạt động/Activities Tác động đến sinh kế/ Impact on livelihood Trực tiếp đến gia đình và thôn Gián tiếp đến các nơi khác/ bản/ Directly to their family and indirectly to other people from other village places Lợi/Posi Xấu/Nega Không/N Lợi/Posit Xấu/Negati Không/N tive tive othing ive ve othing Phá rừng/Deforestation Không phá rừng/Don’t clear forest Trồng rừng/Afforestation Không trồng rừng/Don’t plant forest Săn bắn/hunting Không săn bắn/Don’t hunt Thu lượm củi/collecting firewood Không thu lượm củi/Don’t collect firewood Thu hái thức ăn/Collecting food from forest Không thu hái thức ăn/ Don’t collect food from forest Thay đổi cây trồng/Changing copping system Không thay đổi cây trồng/Don’t change cropping system Thay đổi giống/Change crop variety Không thay đổi giống/Don’t change crop variety Chăn nuôi/raising animal Không chăn nuôi/Don’t raise animal Biện pháp chống xói mòn/Apply soil erosion control Không ứng dụng biện pháp chống xói mòn/Don’t apply soil erosion control Đầu tư phân bón/Apply 34
 35. 35. more fertilizer Không đầu tư phân bón/ Don’t apply more fertilizer Đầu tư thêm thuốc trừ sâu, bệnh/Apply more pesticide Không đầu tư thêm thuốc trừ sâu, bệnh/Don’t apply more pesticide Trồng nhiều cây ăn quả/ plan more fruit tree Không trồng thêm cây ăn quả/Don’t plan more fruit tree Trồng thêm chè/Plan more tea Không trồng thêm chè/ Don’t plan more tea 61) 61.1) Anh/chÞ cã biÕt hoÆc ®· bao giê nghe thÊy c¸c ph¬ng ph¸p, kü thuËt míi sau kh«ng 1(2,3...)? (nÕu cã: hái tiÕp sang cét thø 2, nÕu kh«ng: hái sang ho¹t ®éng tiÕp theo). 61.2) Anh/chÞ cã ®îc tham gia kho¸ tËp huÊn nµo vÒ ph¬ng ph¸p ®ã kh«ng? 61.3) HiÖn t¹i anh/chÞ cã ¸p dông ph¬ng ph¸p nµy hay tríc ®©y cã ¸p dông hoÆc cha bao giê ¸p dông? (NÕu hiÖn t¹i cã -> Hái tÊt c¶ c¸c cét, NÕu chØ sö dông tríc ®©y hoÆc cha bao giê sö dông -> hái tiÕp ®Õn kü thuËt, ph¬ng ph¸p míi tiÕp theo) 61.4) Anh/chÞ cã ®îc hç trî hay ®Çu t g× ®èi víi ph¬ng ph¸p/kü thuËt míi nµy kh«ng? 61.5) Theo anh/chÞ th× viÖc ¸p dông ph¬ng ph¸p/kü thuËt míi nµy cã lµm cho khèi lîng c«ng viÖc cña anh/ chÞ t¨ng lªn, gi¶m ®i hay vÉn nh thÕ so víi tríc ®©y? 61.6) Theo anh/chÞ th× kết quả thu ®îc th«ng qua ¸p dông kü thuËt/ph¬ng ph¸p míi nµy t¨ng lªn, gi¶m ®i hay vÉn nh thÕ so víi tríc ®©y? 35
 36. 36. Kü thuËt/ BiÕt TËp ¸p dông §îc ®Çu Khèi lîng Kết quả thu huÊn t c«ng viÖc được ph¬ng (ngêi ®îc (gia ®×nh ngêi pháng vÊn) ®îc pháng vÊn) ph¸p (tõ bªn (®èi víi ngêi ®- ngoµi) îc hái)  Cã:   Cã:  T¨ng lªn:   1) Trồng cây T¨ng lªn: Cã: HiÖn t¹i: phân tán   Gi¶m ®i: Gi¶m ®i: Tríc cã ¸p dông   VÉn thÕ: Kh«ng:  Kh«ng:   VÉn thÕ:  Kh«ng: (nay th«i):   Kh«ng biÕt Kh«ng biÕt  Kh«ng bao giê: 2) Xây bếp cải  Cã:   Cã:  T¨ng lªn:   T¨ng lªn: Cã: HiÖn t¹i: tiến   Gi¶m ®i: Gi¶m ®i: Tríc cã ¸p dông   VÉn thÕ: Kh«ng:  Kh«ng:   VÉn thÕ:  Kh«ng: (nay th«i):   Kh«ng biÕt Kh«ng biÕt  Kh«ng bao giê: 3) Trồng cỏ voi  Cã:   Cã:  T¨ng lªn:   T¨ng lªn: Cã: HiÖn t¹i:   Gi¶m ®i: Gi¶m ®i: Tríc cã ¸p dông   VÉn thÕ: Kh«ng:  Kh«ng:   VÉn thÕ:  Kh«ng: (nay th«i):   Kh«ng biÕt Kh«ng biÕt  Kh«ng bao giê: 4) CLB phụ nữ  Cã:   Cã:  T¨ng lªn:   T¨ng lªn: Cã: HiÖn t¹i: thôn   Gi¶m ®i: Gi¶m ®i: Tríc cã ¸p dông   VÉn thÕ: Kh«ng:  Kh«ng:   VÉn thÕ:  Kh«ng: (nay th«i):   Kh«ng biÕt Kh«ng biÕt  Kh«ng bao giê: 5) Trồng cây thuốc  Cã:   Cã:  T¨ng lªn:   T¨ng lªn: Cã: HiÖn t¹i: nam tại nhà   Gi¶m ®i: Gi¶m ®i: Tríc cã ¸p dông   VÉn thÕ: Kh«ng:  Kh«ng:   VÉn thÕ:  Kh«ng: (nay th«i):   Kh«ng biÕt Kh«ng biÕt  Kh«ng bao giê: 6) Kiến thức Giới  Cã:   Cã:  T¨ng lªn:   T¨ng lªn: Cã: HiÖn t¹i:   Gi¶m ®i: Gi¶m ®i: Tríc cã ¸p dông   VÉn thÕ: Kh«ng:  Kh«ng:   VÉn thÕ:  Kh«ng: (nay th«i):   Kh«ng biÕt Kh«ng biÕt  Kh«ng bao giê: 7) Kiến thức vệ  Cã:   Cã:  T¨ng lªn:   T¨ng lªn: Cã: HiÖn t¹i: sinh thú y   Gi¶m ®i: Gi¶m ®i: Tríc cã ¸p dông   VÉn thÕ: Kh«ng:  Kh«ng:   VÉn thÕ:  Kh«ng: (nay th«i):   Kh«ng biÕt Kh«ng biÕt  Kh«ng bao giê: 36

×