Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
MARKETING ONLINE        DÀNH CHO NHÀ QU N LÝ LÃNH ð O M C TIÊU KHÓA H C  • Giúp nh ng ch doanhnghi p, nhà qu n l...
N I DUNG CƠ B N C A KHOÁ H C           KHOÁ H C G M 6 BU IL ch h c                   H c ph ...
Nghiên c u & xác ñ nh t khóa ( Ch s KEI).       T i ưu hóa trong trang ( Seo On Page - HTML Tag & Css).      ...
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
When 6 stages of the consumer buying process meet internet word of mouth
Next
Upcoming SlideShare
When 6 stages of the consumer buying process meet internet word of mouth
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Marketing Online Workshop

Download to read offline

Là khóa học Marketing Online diễn ra vào tháng 6 năm 2011. Do Mrs Lê Thúy Hạnh CEO Digimarketing và Mr Tuấn Hà CEO Vinalink trực tiếp giảng dạy.

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Marketing Online Workshop

 1. 1. MARKETING ONLINE DÀNH CHO NHÀ QU N LÝ LÃNH ð O M C TIÊU KHÓA H C • Giúp nh ng ch doanhnghi p, nhà qu n lý,ph trách GI NG VIÊNkinh doanh c a công ty có cái • Mrs. Lê Thúy H nh lànhìn t ng quát v vi c phát tri n T ng giám ñ c c akinh doanh trên internet, có Digimarketing.,JSC.nh ng hư ng ñi ñúng hư ng, • Là gi ng viên, di n gi choñ u tư h p lý vào qu ng cáo và các khóa ñào t o, h i th o trongkinh doanh tr c tuy n. nư c và khu v c v lĩnh v c ti p L I ÍCH C A KHÓA H C th s , ngo i giao s … • Hi u và S d ng thành th o các phương th c Marketing PHƯƠNG PHÁP H C online. • Active learning – H c t • ð 28 tri u ngư i dùngs tr i nghi m c a nh ng ngư i Internet t i Vi t Nam bi t ñ nthành công và th c hành tính doanh nghi p b n ng d ng c a bài h c vào bài • ð khách hàng d dàng ttoán Marketing c a doanh tìm ñ n s n ph m c a doanhnghi p. nghi p b n 24/24h • Ti t ki m th i gian cho nhân viên kinh doanh. • Cơ h i tăng doanh s t t c ð I TƯ NG THAM D ñ ti p c n c a s n ph m t i • Các nhà lãnh ñ o qu n lý khách hàngtrong doanh nghi p. • ng d ng công ngh vào • Các cán b v trí qu n lý kinh doanh th c t c a DNkinh doanh, marketing, phát • S p d dàng qu n lý nhântri n th trư ng, qu n lý website, viên khi không có m t t i công ty.kinh doanh tr c tuy n… . • Các cá nhân quan tâm và TH C HI Nmu n hi u v MarketingOnline. CHƯƠNG TRÌNH • Khai gi ng 18h ngày 09/06/2011 • H c phí: 3.500.000 vnd/hv. • Khóa h c g m 6 bu i Ưu ñãi gi m 10% • ð a ñi m: Tòa nhà NASA – S 2h c phí cho 10 h c viên / 165 ph C u Gi y – C u Gi y – Hà N i. ñăng kí s m nh t.
 2. 2. N I DUNG CƠ B N C A KHOÁ H C KHOÁ H C G M 6 BU IL ch h c H c ph n 1 Tìm hi u th trư ng internet Vi t Nam Phân tích th c tr ng th trư ng kinh doanh trên internet t i Vi t Nam. ð c thù, xu hư ng , nhu c u, thói quen tiêu dùng… 2 ð nh hư ng phát tri n kinh doanh trên internet Vi t Nam. Nh ng xu hư ng hư ng chung và tìm ra hư ng ñi phù h p v i s n ph m kinh doanh c a Doanh nghi p. 3 Tìm hi u v Marketing Online Khái ni m & nh ng quy lu t truy n thông m i. Chi n lư c marketing trên Internet. 4 Gi i thi u các công c Marketing Online Cách thi t k Website, blog, e-store, microsite Tìm hi u Search Engine Marketing (Ti p th tìm ki m) SEM CRM - Qu n lý quan h khách hàng Các công c ño lư ng hi u qu kinh doanh Công c th c hi n Email Marketing Công c thu th p d li u Các cách th c qu ng cáo Online Display Ads (Qu ng cáo tr c tuy n) Social Media Marketing (Ti p th b ng truy n thông xã h i). 5 T ng quan v SEO Khái ni m SEO cơ b n T o m t website nhanh và thân thi n cho SEO Các Search Engine x p h ng các trang web như th nào? Quy trình th c hi n 1 chi n d ch SEO
 3. 3. Nghiên c u & xác ñ nh t khóa ( Ch s KEI). T i ưu hóa trong trang ( Seo On Page - HTML Tag & Css). T i ưu hóa ngoài trang ( Seo Off Page - Link Building). T i ưu hóa hình nh trong trang web K năng xây d ng FESH content và k thu t qu ng bá Phân lo i các công c SEO Th c hành các công c SEO Nguyên lý tăng th h ng trên Google và Alexa Google penalty và sandbox Seo mũ tr ng, Seo mũ ñen Th c hành cho website công ty mình6 Xây d ng thương hi u trên Internet (Digital Branding) Nguyên t c xây d ng. Giá tr thương hi u s mang l i cho doanh nghi p. Phương pháp xây d ng thương hi u trên Internet. Hư ng d n doanh nghi p t ng bư c tri n khai Marketing Online. Nh ng ñi m c n lưu ý khi thuê các ñơn v làm d ch v h tr Marketing Online. Gi ng Viên Tham gia gi ng d y khóa h c1. Mrs. Lê Thúy H nh là T ng giám ñ c c aDigimarketing.,JSC. Hi n t i bà cũng ñang là Phó T ng giám ñ cph trách ð i ngo i c a Micronet Group. Bà cũng ñã t ng ñ mnh n thành công ch c v Giám ñ c Microweb.,JSC và ñã ñưa côngty này tr thành m t trong nh ng doanh nghi p có uy tín trong lĩnhv c ph n m m online. Hi n t i bà là công dân danh d trên cácm ng xã h i hàng ñ u như Facebook, Linkedin, v i s lư ng thànhviên r t l n (trên 5000 thành viên), h ñ u là nh ng chuyên gia,nh ng nhà lãnh ñ o và ti p th hàng ñ u c a Vi t Nam và th gi i. Bà là chuyên gia vi t bàicho các ñ u báo như Nh p C u ð u tư, Thương hi u & Doanh nghi p, Doanh nhân… làgi ng viên, di n gi cho các khóa ñào t o, h i th o trong nư c và khu v c v lĩnh v c ti p ths , ngo i giao s …2. Cùng các c ng s trong nhóm Marketing online và công ngh thông tin ng d ngtrong doanh nghi p, s hư ng d n và chia s kinh nghi m v i h c viên.

Là khóa học Marketing Online diễn ra vào tháng 6 năm 2011. Do Mrs Lê Thúy Hạnh CEO Digimarketing và Mr Tuấn Hà CEO Vinalink trực tiếp giảng dạy.

Views

Total views

1,176

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

73

Actions

Downloads

23

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×