Hdsd htkk3.0 cung_cap_cho_nnt

644 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
644
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hdsd htkk3.0 cung_cap_cho_nnt

 1. 1. T NG C C THUTÀI LI U HƯ NG D N S D NG NG D NG H TR KÊ KHAI THU HTKK 3.0 (DÙNG CHO NGƯ I N P THU ) Mã hi u d án: HTKK2 Tên d án: HTKK2-HDSD Phiên b n tài li u: 3.0 Hà N i, 07/2011
 2. 2. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.0M CL CHà N i, 07/2011 ................................................................................................ 1M C L C ....................................................................................................... 2 1.1 Mã v ch 2 chi u .................................................................................... 4 1.2 Hư ng d n s d ng ph n m m h tr kê khai ........................................... 4 1.2.1 Cách s d ng tr giúp trong ng d ng................................................ 4 1.2.2 Yêu c u v c u hình h th ng ............................................................ 4 1.2.3 Hư ng d n thi t l p thông s màn hình .............................................. 5 1.2.4 Hư ng d n cách gõ ti ng vi t có d u .................................................. 5 1.2.5 Hư ng d n k t n i máy in ................................................................. 7 1.2.6 Kh i ng ng d ng......................................................................... 7 1.2.7 Giao di n ng d ng .......................................................................... 8 1.2.8 S d ng h th ng menu .................................................................... 9 1.2.9 Kê khai thông tin doanh nghi p ....................................................... 10 1.2.10 i u khi n nh p d li u .................................................................. 11 1.2.11 Nh p m i, m t khai thu .............................................................. 13 1.2.12 Các ch c năng trên màn hình kê khai t khai .................................... 14 1.2.13 Ki m tra và thông báo kê khai sai .................................................... 17 1.2.14 Sao lưu d li u .............................................................................. 18 1.2.15 Ph c h i d li u ............................................................................. 19 1.2.16 K t xu t ra file PDF ....................................................................... 20 1.2.17 Danh m c ..................................................................................... 24 1.2.18 Tra c u t khai .............................................................................. 252 M B O C A CƠ QUAN THU .......................................................... 27 2.1 B n quy n ........................................................................................... 27 2.2 Tính tin c y ......................................................................................... 27 2.3 B n c n in t khai ................................................................................ 28 2.4 Lưu tr t khai .................................................................................... 283 HƯ NG D N S D NG CÁC CH C NĂNG KÊ KHAI ........................ 29 3.1 Kê khai thông tin chung c a doanh nghi p.............................................. 29 3.2 Các quy nh và tính năng h tr hư ng d n kê khai chung c a ng d ng: . 29 3.3 Hư ng d n th c hi n ch c năng kê khai thu GTGT................................ 30 3.3.1 T khai thu giá tr gia tăng kh u tr m u 01/GTGT.......................... 30 3.3.2 T khai thu giá tr gia tăng cho d án u tư m u 02/GTGT.............. 40 3.3.3 T khai thu giá tr gia tăng tr c ti p m u 03/GTGT.......................... 44 3.4 Hư ng d n th c hi n ch c năng kê khai thu TNDN ............................... 46 3.4.1 T khai thu thu nh p doanh nghi p t m tính m u 01A/TNDN ........... 46 3.4.2 T khai thu thu nh p doanh nghi p t m tính m u 01B/TNDN ........... 50 3.4.3 T khai Quy t toán thu thu nh p doanh nghi p năm m u 03/TNDN .. 51 3.4.4 T khai thu thu nh p doanh nghi p kh u tr HH L m u 05/TNDN .. 63 3.5 Hư ng d n th c hi n ch c năng kê khai thu Thu nh p cá nhân................ 65 2/144
 3. 3. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.0 3.5.1 T khai thu thu nh p cá nhân m u 01/KK-BH theo Tháng ................ 65 3.5.2 T khai thu thu nh p cá nhân m u 01/KK-BH theo Quý .................. 67 3.5.3 T khai thu thu nh p cá nhân m u 01/KK-XS theo tháng.................. 67 3.5.4 T khai thu thu nh p cá nhân m u 01/KK-XS theo Quý ................... 70 3.5.5 T khai thu thu nh p cá nhân m u 02/KK-TNCN theo Quý ............. 70 3.5.6 T khai thu thu nh p cá nhân m u 02/KK-TNCN theo Tháng ........... 73 3.5.7 T khai thu thu nh p cá nhân m u 03/KK-TNCN theo Tháng ........... 74 3.5.8 T khai thu thu nh p cá nhân m u 03/KK-TNCN theo Quý .............. 76 3.5.9 T khai thu thu nh p cá nhân m u 07/TNCN (Cá nhân t khai) ......... 77 3.5.10 T khai Quy t toán thu TNCN m u 02/KK-XS. .............................. 80 3.5.11 T khai Quy t toán thu TNCN m u 02/KK-BH. .............................. 82 3.5.12 T khai Quy t toán thu TNCN m u 05/KK-TNCN. ......................... 85 3.5.13 T khai Quy t toán thu TNCN m u 06/KK-TNCN. ......................... 89 3.5.14 T khai Quy t toán thu TNCN m u 09/KK-TNCN. ......................... 92 3.6 Hư ng d n th c hi n ch c năng kê khai thu Tài nguyên ......................... 97 3.6.1 T khai thu tài nguyên m u s 01/TAIN ......................................... 97 3.6.2 T khai Quy t toán thu tài nguyên m u s 03/TAIN ........................ 99 3.7 Hư ng d n th c hi n ch c năng kê khai thu Tiêu th c bi t ............... 101 3.7.1 T khai thu Tiêu th c bi t m u s 01/TT B ............................. 101 3.8 Hư ng d n th c hi n ch c năng kê khai thu Nhà th u .......................... 106 3.8.1 T khai thu Nhà th u nư c ngoài m u 01/NTNN ........................... 106 3.9 Hư ng d n th c hi n ch c năng t o các m u Hoá ơn ........................... 108 3.9.1 Thông báo phát hành hóa ơn – M u TB01/AC .............................. 108 3.9.2 Báo cáo tình hình nh n in hóa ơn– M u BC01/AC......................... 111 3.9.3 Báo cáo m t, cháy, h ng hóa ơn– M u BC21/AC .......................... 113 3.9.4 Thông báo k t qu h y hóa ơn– M u TB03/AC ............................. 115 3.9.5 Báo cáo tình hình s d ng hóa ơn– M u BC26/AC ........................ 117 3.10 Hư ng d n th c hi n ch c năng l p báo cáo tài chính ............................ 122 3.10.1 L p B Báo cáo tài chính theo quy t nh 15/2006/Q -BTC ............ 122 3.10.2 L p B Báo cáo tài chính theo quy t nh 48/2006/Q -BTC ............ 123 3.10.3 L p B Báo cáo tài chính theo quy t nh 16/2007/Q -NHNN ........ 123 3.10.4 L p B báo cáo tài chính theo quy t nh 99/2000/Q -BTC ............ 1234 CÁC A CH VÀ S I N THO I LIÊN H ..................................... 123 3/144
 4. 4. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.0GI I THI U Tài li u này ư c xây d ng h tr ngư i kê khai thu hi u rõ các quy nh, hư ng d n v kê khai thu và cách th c s d ng chương trình ph n m m h tr kê khai.1.1 Mã v ch 2 chi u Mã v ch 2 chi u là m t k thu t mã hoá thông tin thành d ng d li u mà máy có th c ư c. H th ng ng d ng k thu t mã v ch 2 chi u là h th ng th c hi n vi c mã hoá thông tin, t ch c và in ra mã v ch, ng th i cung c p ch c năng nh n, gi i mã d li u t máy c mã v ch.1.2 Hư ng d n s d ng ph n m m h tr kê khai1.2.1 Cách s d ng tr giúp trong ng d ng Duy t qua các n i dung tr giúp Di chuy n chu t cho n khi xu t hi n hình bàn tay , khi ó tương ng s có m t m c tr giúp liên quan n thông tin ang hi n th . Kích chu t trái chuy n n màn hình tr giúp ti p theo. Thông thư ng m c này s hi n th dư i d ng m t o n ch màu xanh và có g ch chân. Ngư i dùng có th s d ng tính năng tr giúp b ng 2 cách sau: Cách th nh t b t kỳ v trí nào trên màn hình, khi b m F1 s xu t hi n màn hình tr giúp. Cách th hai Trên menu, kích chu t trái vào m c “Tr giúp”. Có th truy xu t n i dung h tr theo t ng ch (Contents): Các ch ư c t ch c dư i d ng t ng chương, gi ng như cu n sách giáo khoa.1.2.2 Yêu c u v c u hình h th ng Yêu c u v thi t b ph n c ng và h i u hành H u h t các máy tính cá nhân s ch y ư c ng d ng h tr kê khai. Tuy nhiên hi n t i ng d ng h tr kê khai m i ch ch y ư c trên n n ph n c ng ư c Windows h tr . Yêu c u c u hình t i thi u c a máy tính như sau: B vi x lý Intel ho c các thi t b x lý tương thích, T c t i thi u PII 400 MHz (ho c Celeron 567 MHz), H i u hành Window2000, XP ho c Windows2003, Máy in Laser. Yêu c u v các ph n m m h tr gõ ti ng Vi t Unicode ng d ng h tr kê khai h tr font ch Unicode do ó òi h i máy tính ph i ư c cài t ph n m m h tr gõ font Unicode. Hi n t i ng d ng ch nh n ư c ti ng Vi t khi dùng b gõ VietKey và theo 2 ki u gõ là TELEX và VNI. 4/144
 5. 5. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.01.2.3 Hư ng d n thi t l p thông s màn hình ng d ng h tr kê khai ư c thi t k t t nh t cho màn hình có phân gi i 800x600. N u b n th y màn hình không hi n th h t giao di n ng d ng ho c th y ch hi n th lên quá nh thì c n ph i t l i v phân gi i 800x600. i u ch nh l i phân gi i màn hình b n làm như sau: Vào START/Settings/Control Panel/Display/ Settings, và ch nh phân gi i như hình v dư i ây: Ch n OK, màn hình s ư c i u ch nh v phân gi i 800x6001.2.4 Hư ng d n cách gõ ti ng vi t có d u Th c hi n c u hình như dư i ây gõ Unicode b ng b gõ VietKey2000: 5/144
 6. 6. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.0 có th th c hi n nh p d li u vào chương trình HTKK b ng b gõ Unikey, Trong c a s làm vi c c a ph n m m Unikey ngư i s d ng ch n nút "M r ng" sau ó tích ch n vào ch c năng "S d ng clipboard cho unicode". Các thông s khác ch n m c nh như màn hình sau: 6/144
 7. 7. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.0 Ch n " óng" k t thúc công vi c.1.2.5 Hư ng d n k t n i máy in Trư c khi in thì máy in ph i ư c n i v i máy tính và máy tính c n ph i ư c cài t ph n m m i u khi n máy in này. Trong windows vi c th c hi n như sau: Vào START/Settings/Printers and Faxes. Sau ó th c hi n Add Printer theo hư ng d n c a h i u hành Windows1.2.6 Kh i ng ng d ng Kh i ng ng d ng b ng cách kích kép chu t vào bi u tư ng HTKK3.0 trên 7/144
 8. 8. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.0 màn hình ho c vào START/Programs/Tong Cuc Thue/Ho tro ke khai/HTKK3.0 b t u s d ng, c n ph i nh p mã s thu . N u là l n khai báo mã s thu u tiên thì h th ng s hi n th ngay màn hình khai báo thông tin v doanh nghi p, ngư c l i n u không ph i khai báo l n u thì s xu t hi n giao di n chính c a ng d ng. N u ngư i s d ng th c hi n kê khai cho nhi u mã s thu thì ch n l n lư t t ng mã s khai báo trong màn hình này. Khi ang kê khai cho m t mã s thu mà mu n chuy n sang mã s khác thì kích vào ch c năng chuy n mã s khác… trong menu “H th ng”.1.2.7 Giao di n ng d ng Giao di n chính c a ng d ng h tr kê khai như sau: 8/144
 9. 9. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.0 Trên giao di n chính th hi n menu i u khi n góc trên, bên trái và s hi u phiên b n ng d ng.1.2.8 S d ng h th ng menu Menu ư c t phía bên trái trên màn hình. Khi vào màn hình ch c năng thì menu s bi n m t, và s hi n tr l i khi thoát ch c năng. Có th dùng chu t ho c bàn phím i u khi n menu. Di chu t trên menu 9/144
 10. 10. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.0 tương ng v i các phím mũi tên lên và xu ng, kích chu t trái tương ng v i phím Enter. M c không có hình kèm theo g n v i m t màn hình ch c năng, còn m c ch m và có hình th hi n nhóm các ch c năng có cùng ý nghĩa. Bên trái các m c ch n có hình d u ho c . Khi kích chu t trái lên hình d u thì các m c ch c năng s hi n th , ngư c l i lên d u thì các m c này s ư c thu g n và bi n m t Các thông tin liên quan: Giao di n chính nh p m i, m t khai1.2.9 Kê khai thông tin doanh nghi p Có 2 hình th c kh i ng ch c năng này:T menu "H th ng", ch n ch c năng “Thông tin doanh nghi p”.T kh i ng sau khi nh p mã s thu m i trong bư c kh i ng ng d ngCác trư ng ánh d u * là các trư ng ph i nh pTrư ng ngày b t u năm tài chính ph i là ngày u quý (01/01, 01/04, 01/07,01/10). Giá tr này ư c s d ng xác nh m u t khai TNDN t m n p quý vàquy t toán TNDN năm. Do ó c n ph i nh p chính xác giá tr này và không ư cs a n u ã kê khai các t khai thu TNDN trên ây. N u thay i doanh nghi p sph i xoá và kê khai l i các t khai TNDN ã kê khai. 10/144
 11. 11. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.01.2.10 i u khi n nh p d li u Nh p theo danh sách: Khi b m chu t trái vào nút “li t kê danh sách” s th y xu t hi n các giátr có th ch n. B n không th nh p thông tin khác vào ây ư c. Theo ví d hình bên thì ch có th ch n giá tr 11 ho c 23 trong m c ch n này. Khimu n xóa d li u trên trư ng này ph i b m phím <Del> ho c <Delete> Ch n có ho c không và l a ch n nhi u phương án theo danh sách: M c ch n là câu tr l i có ho c không cho câu h i i kèm. ánh d u tương ng v i câu tr l i có, khi ó s xu t hi n d u tích , ngư c l i là tr l i không. Kích nút chu t trái ho c phím <Space> t ho c b d u tích . Trong ví d hình bên tương ng v i l a ch n 2 ph l c dư i và không ch n 11/144
 12. 12. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.0 ph l c trên cùng. N u ánh d u vào “Ch n ph l c kê khai” thì c 3 m c dư i s ư c ánh d u và ngư c l i. Có th dùng chu t ho c bàn phím di chuy n gi a các l a ch n. Trong ví d hình bên dùng phím mũi tên lên, xu ng d ch chuy n gi a m c PL 02A/GTGT và PL 02B/GTGT. Ho c dùng nút chu t trái l a ch n. Nh p d li u theo b ng: Trên giao di n b ng b n ch nh p ư c vào các dòng chi ti t màu tr ng, các dòng màu xanh s t ng tính giá tr theo công th c tương ng. B n không th di chuy n n cũng như không th s a th ng vào các dòng màu xanh này ư c. o B m phím <Tab> ho c <Enter> di chuy n n ô ti p theo, n u mu n di chuy n ngư c v ô phía trư c thì nh n gi phím <Shift> và b m phím <Tab>. Có th s d ng chu t thay th cho t t c các thao tác này. o B m phím mũi tên lên ho c xu ng d ch chuy n lên dòng trên ho c xu ng 12/144
 13. 13. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.0 dư i. o S d ng thanh cu n phía bên ph i b ng hi n th các dòng còn l i. N u b n b m vào các nút mũi tên thì b ng s d ch lên ho c xu ng t ng dòng. N u b n b m, gi và kéo h p cu n thì s hi n th nhi u dòng m t lúc. o B m phím F5 thêm dòng m i trong b ng. B n ch thêm ư c dòng m i khi ang dòng cu i cùng. N u b ng chia thành nhi u m c và m i m c ư c phép thêm dòng thì dòng cu i cùng là dòng cu i c a các m c này. o B m phím F6 xóa dòng trong b ng. B n không th xóa ư c dòng u tiên. N u b ng chia thành nhi u m c và m i m c ư c phép xóa dòng thì dòng u tiên là dòng u c a các m c này. o Dùng phím chu t trái ho c gi phím <Ctrl> và gõ phím <Page Up>, <Page Down> chuy n i gi a các Tab trên màn hình có nhi u TAB (như hình v ví d trên ây). Kích thư c và format d li u: D li u ki u s nh p ư c t i a 14 ch s (không vư t quá 100 nghìn t ). Các trư ng nh p s ti n cho phép nh p chi ti t n ng Vi t Nam và không cho phép nh p s th p phân. D u phân cách 3 s là d u ch m (.). Ví d 123.456.789 Các trư ng nh p t l cho phép nh p n 2 s th p phân. D u ch m (.) phân cách 3 s còn d u ph y (,) phân bi t ph n th p phân. Ví d 65.234,25. Trư ng ki u ngày (dd/mm/yyyy), b n ph i nh p theo úng nh d ng k c d u /. N u không nh p úng nh d ng giá tr s bi n m t khi nh y sang ô khác. Các trư ng ư c quy nh ch cho phép nh p s thì không th nh p ch . H th ng s không nh n và hi n th ch trong các trư ng h p này.1.2.11 Nh p m i, m t khai thu Trong menu "Kê khai" ch n m t t khai, xu t hi n màn hình nh p kỳ kê khai. Kỳ kê khai s hi n th theo tháng ho c quý tuỳ thu c vào m u t khai. N u t khai có ph l c i kèm thì h th ng s hi n th danh sách các ph l c 13/144
 14. 14. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.0 l a ch n. Ch nh ng ph l c ư c ch n thì m i xu t hi n trong màn hình ti p theo. Sau khi ch n kỳ, n u t khai c a kỳ này ã ư c kê khai trư c ó thì h th ng s t ánh d u nh ng ph l c ã ư c kê khai trư c ó. B n không th xoá b nh ng ph l c này ư c. N u mu n xoá b ph l c thì vào màn hình kê khai, ch ph l c mu n xoá và b m nút "Xoá". Ví d hình trên tương ng v i t khai GTGT kh u tr tháng 01/2008. T khai này ã ư c khai trư c ó, có 3 ph l c 01-1/GTGT, 01-2/GTGT và 01- 3/GTGT ã ư c kê khai th hi n b ng d u check b m . B m vào nút " ng ý" thì khi ó màn hình kê khai s xu t hi n giao di n t khai và 3 ph l c. N u mu n xoá ph l c 01-3/GTGT thì chuy n n màn hình c a ph l c này và b m nút "Xoá".1.2.12 Các ch c năng trên màn hình kê khai t khai Trên màn hình kê khai t khai có t t c 7 ch c năng: Thêm ph l c S d ng ch c năng này cho phép thêm m i m t ph l c khác vào t khai. Kích ho t ch c năng này b ng cách nh n nút chu t trái vào nút “Thêm ph l c” ho c b m phím t t <Alt> + T. Màn hình thêm ph l c t khai xu t hi n như sau: 14/144
 15. 15. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.0 N u mu n thêm ph l c nào thì ch n ô check tương ng sau ó nh n chu t trái vào nút " ng ý" (ho c b m phím t t <Atl> + G) thêm m i ph l c. Ho c có th nh n chu t trái vào nút " óng" (ho c n phím t t <Alt> + N) thoát kh i màn hình mà không thêm ph l c nào. Nh p l i thông tin S d ng ch c năng này xoá b toàn các thông tin ã kê khai trên màn hình kê khai l i t u. Kích ho t ch c năng này b ng cách nh n nút chu t trái vào nút “Nh p l i” ho c b m phím t t <Alt> + H. Ghi thông tin kê khai S d ng ch c năng này ghi l i các thông tin thay i trên màn hình t khai vào file t khai. ng d ng ki m tra d li u kê khai trư c khi ghi, n u thông tin sai h th ng s báo l i nhưng v n cho phép ghi. Kích ho t ch c năng này b ng cách nh n nút chu t trái vào nút “Ghi” ho c b m phím t t <Alt> + G. In t khai S d ng ch c năng này in d li u kê khai trên màn hình ra m u t khai, ng d ng ki m tra d li u và ch xu t hi n màn hình in khi d li u không còn l i. Kích ho t ch c năng này b ng cách nh n nút chu t trái vào nút “In” ho c b m phím t t <Alt> + I. Màn hình in xu t hi n như sau: 15/144
 16. 16. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.0 B n có th ch n máy in, s b n in và s trang in. M c “Ch n máy in” s hi n th tên máy in m c nh ư c c u hình trong Windows. N u không th y tên máy in thì t c là máy tính này chưa ư c cài máy in. Khi ó ph i cài máy in trư c khi s d ng ng d ng. N u mu n xem trư c màn hình in ra thì b m chu t trái vào nút “Xem trư c”. Màn hình xem trư c xu t hi n trên ó có các nút d ch chuy n gi a các trang, phóng to, thu nh , nút in và thoát. o Nút có hình mũi tên sang bên ph i d ch chuy n sang trang ti p theo. N u là trang cu i cùng thì màu c a mũi tên s i thành . o Nút có hình mũi tên sang bên trái d ch chuy n sang trang trư c. N u là trang u tiên thì màu c a mũi tên s i thành . o Nút phóng to ho c thu nh màn hình in. o Nút in ra máy in ng th i thoát màn hình xem trư c. o Nút thoát màn hình xem trư c. Xoá t khai S d ng ch c năng này xoá t khai ho c ph l c n u có. N u giao di n là màn hình t khai thì ng d ng s h i và cho xoá t khai (và các ph l c kèm theo n u có), ngư c l i n u là giao di n ph l c thì s h i có xoá ph l c này không và cho phép xoá ph l c hi n t i. ây là ch c năng duy nh t xoá ph l c trong trư ng h p ph l c ó không c n thi t n a. Kích ho t ch c năng này b ng cách nh n nút chu t trái vào nút “Xoá” ho c b m phím t t <Alt> + X. Thông tin liên quan: Thêm m i ph l c K t xu t t khai 16/144
 17. 17. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.0 S d ng ch c năng này k t xu t d li u kê khai trên màn hình ra file excel, ng d ng ki m tra d li u và ch cho phép k t xu t ra file khi d li u không còn l i. Kích ho t ch c năng này b ng cách nh n nút chu t trái vào nút “K t xu t” ho c b m phím t t <Alt> + K. Thoát màn hình kê khai S d ng ch c năng này thoát ch c năng kê khai. Kích ho t ch c năng này b ng cách nh n nút chu t trái vào nút “ óng” ho c b m phím t t <Alt> + N.1.2.13 Ki m tra và thông báo kê khai sai Ki m tra Ki m tra l i là bư c ư c th c hi n u tiên trư c khi ghi, in ho c k t xu t t khai. H th ng s ki m tra xem t t c các m c b t bu c ph i nh p ã ư c i n thông tin chưa? ng th i i chi u ki m tra gi a các ch tiêu có úng theo quy nh kê khai không? N u có l i kê khai thì v n ư c ghi nhưng không th in ho c k t xu t t khai. Thông báo sai N u kê khai sai h th ng s thông báo có l i kê khai, t t c các ô kê khai l i s hi n th v i n n màu h ng và có m t d u phía góc trên bên ph i . Khi ưa con chu t vào d u này h th ng t hi n th n i dung l i và hư ng d n s a. H th ng t ng nh y v ô b l i u tiên. Dư i ây là m t ví d v thông báo l i. 17/144
 18. 18. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.0 Th c hi n các bư c sau ây s a l i: o Bư c 1: ưa con chu t vào d u màu h th ng hi n th n i dung và hư ng d n s a l i o Bư c 2: Th c hi n s a l i, hãy b m F1 n u c n hư ng d n chi ti t cho m c kê khai này. o Bư c 3: B m nút "Ghi" ho c "In" ho c "K t xu t" h th ng ki m tra l i d li u sau khi s a. o Bư c 4: L p l i các bư c t 1 n 3 cho n khi h th ng không xu t hi n thông báo l i. o Khi ó có th In ho c k t xu t t khai.1.2.14 Sao lưu d li u Trong trư ng h p c n cài t l i máy tính ho c chuy n ng d ng t máy này sang máy khác thì s xu t hi n nhu c u chuy n d li u kê khai t nơi này sang nơi khác. Vi c ó ư c th c hi n b ng ch c năng sao lưu và ph c h i d li u. T menu "Công c ", ch n ch c năng “Sao lưu d li u”. 18/144
 19. 19. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.0 Nh p vào tên file sao lưu (ví d backup). B m nút "Save" th c hi n sao lưu toàn b d li u ã kê khai ra file này. Ch y ch c năng "Ph c h i" th c hi n khôi ph c l i d li u ã sao lưu.1.2.15 Ph c h i d li u T menu "Công c ", ch n ch c năng “Ph c h i d li u”. 19/144
 20. 20. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.0 Nh p vào file ch a d li u ã sao lưu ( ư ng d n y ). B m nút "Open" th c hi n khôi ph c l i toàn b d li u ã sao lưu vào ng d ng.1.2.16 K t xu t ra file PDF Trong trư ng h p ngư i s d ng không có máy in laser ho c có m c ích khác thì có th k t xu t t khai ra file .PDF th c hi n i u ó c n làm 3 bư c sau: Cài t ph n m m h tr k t xu t ra file PDF Vào thư m c PDF Writer, l n lư t ch y cài t 2 file Converter.exe và CuteWriter.exe (theo hư ng d n trên màn hình). Cài xong trong m c Start -> Settings -> Printers and Faxes s xu t hi n máy in tên là CutePDF Writer. C u hình kiêu gi y A4 cho máy in CutePDF Writer, b ng cách kích ph i chu t vào tên máy in, ch n m c Device Settings, t i m c From To Tray Assignment (Onlyone) ch n ki u A4. 20/144
 21. 21. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.0 K t xu t t khai ra file PDF T ng d ng h tr kê khai, m t khai c n k t xu t. Ch n nút In s xu t hi n màn hình: Ch n máy in tên là “CutePDF Writer”, b m nút In. H th ng s h i tên file. Ngư i dùng gõ tên file và b m Save. 21/144
 22. 22. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.0 In t khai t file PDF in t khai ra úng thì c n ph i cài t và in t b n Acrobat Reader 5. Cài t b ng cách ch y file AcrobatReader5.exe trong ĩa CD. Sau ó m file t khai v a k t xu t ra và ch n Print. 22/144
 23. 23. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.0 Chú ý: N u trong t khai bao g m c các trang có kh gi y A4 d c và A4 ngang thì khi in ch ư c phép ch n In l n lư t các trang. Khi in n trang có kh gi y A4 ngang nh n vào nút Properties thi t l p l i thông s trang In như sau: Trong c a s làm vi c Advanced ch n m c Layout OptionsOrientation và thi t l p l i thông s là Landscape (In ngang). Nh m OK tr l i màn hình ch n thông s In ban u. Sau khi In xong các trang có kh gi y A4 ngang c n thi t l p thông s Layout OptionsOrientation tr l i giá tr Portrait ti p t c In các trang có kh gi y A4 d c. B các check trư c khi nh m OK In:Sharink oversized pages to paper sizeExpand small pages to paper sizeAuto-rotate and center pages 23/144
 24. 24. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.01.2.17 Danh m c Ch c năng ăng ký danh m c dùng ăng ký các danh m c bi u thu doanh nghi p thư ng s d ng c a hai lo i t khai thu tài nguyên và thu tiêu th c bi t. N u không s d ng ch c năng này thì m c nh t t c các danh m c s ư c ưa vào danh sách ch n trong các t khai này khi kê khai. Ngoài ra, v i danh m c bi u thu tiêu th c bi t ch c năng ăng ký danh m c còn cho phép ngư i dùng thay i giá tr bao bì (n u có) tương ng v i thông tư (quy t nh) c a t ng c c thu phát hành. B ng danh m c thu dùng kê khai luôn là hi n hành i v i ngày h th ng, không th m b ng danh m c ã h t th i h n hi u l c so v i ngày h th ng. Ch y ch c năng này như sau: S d ng ch c năng này ăng ký danh m c bi u thu tài nguyên và thu tiêu th c bi t t n t i trong h th ng d li u. Ch y ch c năng này như sau: T menu "Công c ", ch n ch c năng “ ăng ký danh m c”. Trên màn hình xu t hi n c a s làm vi c như sau: ây là danh m c "Bi u thu tài nguyên". Mu n ăng ký bi u thu nào ngư i s d ng ch n vào dòng có m t hàng tương ng. Sau khi ã ăng ký xong danh m c cho bi u thu n nút "Ghi" lưu thông tin ã ăng ký vào d li u riêng c a doanh nghi p. Và ch n nút " óng" k t thúc làm vi c. Tương t như v y ăng ký danh m c bi u thu tiêu th c bi t ngư i s d ng ch n c a s làm vi c ti p theo "Bi u thu tiêu th c bi t" cu i c a s làm vi c: 24/144
 25. 25. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.01.2.18 Tra c u t khai S d ng ch c năng này tra c u t khai t n t i trong h th ng d li u c a doanh nghi p. Ch y ch c năng này như sau: T menu "Công c ", ch n ch c năng “Tra c u t khai”. Trên màn hình xu t hi n c a s làm vi c như sau: Khi b t u làm vi c h th ng m c nh ch n lo i t khai là t t c và t kỳ kê khai, n kỳ kê khai là năm hi n t i. 25/144
 26. 26. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.0 Trong danh sách th xu ng "Lo i t khai" ch n lo i t khai th c hi n tra c u. Sau khi l a ch n xong lo i t khai tra c u h th ng s t ng thay i ki u nh p kỳ kê khai cho phù h p. Ngư i s d ng có th thay i giá tr t kỳ, n kỳ m c nh cho phù h p v i i u ki n tra c u c th . Ví d : Khi ch n "T khai GTGT kh u tr " h th ng s t ng i n giá tr là năm và tháng hi n t i và 2 ô nh p t kỳ n kỳ (T kỳ: 08/2008, n kỳ: 08/2008). Tương t n u ngư i s d ng ch n "T khai TNDN t m n p quý" 2 ô nh p t kỳ n kỳ s có giá tr là quý và năm hi n t i (T kỳ: 08/2008, n kỳ: 08/2008). Trong trư ng h p ngư i s d ng ch n lo i t khai là "T t c " ho c "T khai quy t toán năm" thì giá tr 2 ô nh p t kỳ n kỳ ch là năm hi n t i (2008). Chú ý: N u 2 ô nh p t kỳ, n kỳ ư c xóa tr ng h th ng s cho phép cho c u toàn b các t khai ( không ph thu c và i u ki n kỳ kê khai). N u m t trong 2 ô nh p ư c xóa tr ng h th ng ch tra c u d a trên ô nh p có giá tr . Sau khi ã l a ch n xong các i u ki n lo i t khai và kỳ kê khai th c hi n tra c u ngu i s d ng có th n phím "Enter", t h p phím "Alt+C" hay nh n vào nút "Tra c u" th c hi n tra c u. Ví d dư i ây th c hi n tra c u t t c các t khai có kỳ kê khai t tháng 1 n tháng 12 năm 2008: có th m m t t khai ã hi n th trên k t qu tra c u ngư i s d ng ch n úng t khai c n m ư c ánh d u b ng dòng màu xanh trên màn hình hi n th k t qu sau ó có th n t h p phím "Alt+M" ho c nh n vào nút "M " th c hi n ch c năng m t khai. Chú ý: Nh ng dòng có màu tương ng v i nh ng t khai có kỳ hi u l c 26/144
 27. 27. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.0 không úng. Ngư i s d ng không th s d ng ch c năng "M " i v i nh ng t khai này. có th xóa m t hay nhi u t khai ã hi n th trên k t qu tra c u ngư i s d ng check ch n vào các ô ch n có dòng tương ng v i các t khai c n xóa sau ó có th n t h p phím "Alt+X" ho c nh n vào nút "Xóa" th c hi n ch c năng xóa t khai. Màn hình xu t hi n thông báo như sau: Ch n "Có" n u mu n th c s xóa d li u và "Không" n u ngư c l i. Chú ý: l a ch n t t c các t khai hi n th trên c a s làm vi c ngư i s d ng có th check ch n vào nút ch n trên cùng c a c a s hi n th k t qu tra c u2 M B O C A CƠ QUAN THU2.1 B n quy n ng d ng h tr kê khai thu thu c b n quy n c a T ng c c thu nhà nư c Vi t Nam. ng d ng h tr kê khai ư c T ng c c thu phát mi n phí cho các cơ s s n xu t kinh doanh nh m h tr các ơn v này trong quá trình kê khai thu . B n quy n ư c pháp lu t nhà nư c Vi t Nam b o h .2.2 Tính tin c y T ng c c thu Vi t Nam m b o ch t lư ng c a ng d ng h tr kê khai, m i thông tin ư c kê khai và ki m tra trong ng d ng này m b o úng theo pháp lu t quy nh và ư c cơ quan thu ch p nh n. Tuy nhiên khi s d ng nên ki m tra c n th n các thông tin kê khai m b o chính xác. 27/144
 28. 28. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.02.3 B n c n in t khai Sau khi kê khai b n c n ph i in t khai có mã v ch 2 chi u, ký tên, óng d u và n p cho cơ quan thu theo úng quy nh hi n hành. n v kê khai ký tên óng d u th hi n cam k t m b o thông tin kê khai là chính xác và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v các thông tin này. Mã v ch ch có ý nghĩa mã hoá các thông tin kê khai trên t khai thành d ng có th c ư c b ng máy.2.4 Lưu tr t khai M c dù d li u t khai ư c lưu trong ng d ng, nhưng cơ s s n xu t kinh doanh v n ph i lưu tr b n in ã ư c ký tên óng d u ph c v cho công tác thanh ki m tra sau này. 28/144
 29. 29. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.03 HƯ NG D N S D NG CÁC CH C NĂNG KÊ KHAI3.1 Kê khai thông tin chung c a doanh nghi p Cơ s kinh doanh ph i ghi y các thông tin cơ b n c a cơ s kinh doanh theo ăng ký thu v i cơ quan thu vào các mã s trên t khai như: Mã s thu : Ghi mã s thu ư c cơ quan thu c p khi ăng ký n p thu . Tên Ngư i n p thu : Khi ghi tên cơ s kinh doanh ph i ghi chính xác tên như tên ã ăng ký trong t khai ăng ký thu , không s d ng tên vi t t t hay tên thương m i. a ch tr s : Ghi úng theo a ch nơi t văn phòng tr s ã ăng ký v i cơ quan thu . S i n tho i, s Fax và a ch E-mail c a doanh nghi p cơ quan thu có th liên l c khi c n thi t. Ngành ngh kinh doanh chính, s tài kho n ngân hàng và ngày b t u năm tài chính i v i t khai thu nh p doanh nghi p và thu nh p cá nhân. N u cơ s kinh doanh có i lý thu thì ghi y các thông tin cơ b n c a i lý thu theo ăng ký v i cơ quan thu vào các mã s trên t khai như các thông tin c a cơ s kinh doanh N u có s thay i các thông tin trên, Ngư i n p thu ph i th c hi n ăng ký b sung v i cơ quan thu theo qui nh hi n hành và kê khai theo các thông tin ã ăng ký b sung v i cơ quan thu .3.2 Các quy nh và tính năng h tr hư ng d n kê khai chung c a ng d ng: Các quy nh chung: T khai thu ư cg i n cơ quan thu ư c coi là h p l khi: T khai ư c l p và in úng m u quy nh Có ghi y các thông tin v tên, a ch , mã s thu , s i n tho i... c a ngư i n p thu . ư c ngư i i di n theo pháp lu t c a ngư i n p thu ký tên và óng d u vào cu i c a t khai. Có kèm theo các tài li u, b ng kê, b ng gi i trình theo ch quy nh. M c ích: Ngư i dùng nh p các thông tin cho t khai, lưu l i vào h th ng máy tính và in ra các t khai theo quy nh hi n hành có mã hóa b ng mã v ch n p cho các cơ quan thu . Tính năng h tr hư ng d n kê khai: Tài li u hư ng d n kê khai là m t tài li u c l p n m ngoài tài li u hư ng d n s d ng h th ng HTKK 3.0 Tuy nhiên trong tài li u tr giúp c a chương trình 29/144
 30. 30. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.0 s nói chi ti t n hư ng d n kê khai cho t ng ch tiêu. B n hãy xem tài li u hư ng d n kê khai ho c n phím “F1” trên bàn phím khi s d ng h th ng HTKK 3.0 B n s ư c tr giúp chi ti t v Hư ng d n kê khai thu theo t ng bi u m u thu tương ng trên ng d ng. Ngư i th c hi n các ch c năng kê khai là: K toán doanh nghi p.3.3 Hư ng d n th c hi n ch c năng kê khai thu GTGT3.3.1 T khai thu giá tr gia tăng kh u tr m u 01/GTGT Cách g i: T menu ch c năng “Kê khai/Thu GTGT” ch n “T khai GTGT kh u tr (01/GTGT)” khi ó màn hình kê khai s hi n th ra như sau. b t u th c hi n kê khai t khai thu b n c n l a ch n các thông tin u vào như: o Kỳ tính thu : ng d ng s m c nh kỳ tính thu b ng tháng hi n t i -1, b n có th nh p kỳ tính thu mà mu n kê khai nhưng không ư c ch n kỳ tính thu l n hơn tháng hi n t i o Tr ng thái t khai: B n hãy ch n tr ng thái t khai là T khai l n u hay T khai b sung. o Ch n ngành ngh kinh doanh: B n hãy l a ch n nghành ngh kinh doanh c a ơn v mình trong Danh m c ngành ngh kinh doanh g m có 3 lo i ngành ngh : Ngành hành s n xu t kinh doanh thông thư ng T ho t ng thăm dò, phát tri n m và khai thác d u, khí thiên nhiên T ho t ng x s ki n thi t c a các công ty x s ki n thi t o Ch n các ph l c i kèm t khai: Chương trình m c nh không ch n 30/144
 31. 31. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.0 các ph l c c n kê khai. B n hãy ch n các ph l c c n kê khai khi ph i kê khai. Sau ó nh n vào nút l nh “ ng ý” hi n th ra t khai GTGT kh u tr m u 01/GTGT. A.Trư ng h p khi t khai l n uTrên form “Ch n kỳ tính thu ” ch n tr ng thái t khai là T khai l n u sau ónh n nút “ ng ý”, màn hình kê khai hi n th ra như sau: Hư ng d n nh p d li u : Ph n thông tin chung: trên màn hình chi ti t s l y d li u ư c kê khai trong ch c năng "Thông tin doanh nghi p" và hi n th các thông tin sau: o Tên t khai o Kỳ tính thu o Mã s thu o Ngư i n p thu o Mã s thu c a i lý 31/144
 32. 32. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.0 o Tên i lý thu Ph n Thông tin chi ti t Các ch tiêu chi ti t nh n giá tr m c nh (s 0), riêng ch tiêu s [21] m c nh là tr ng. Chi ti t ch tiêu c n nh p: o Nh p các ch tiêu [23], [24], [25], [26], [29], [30], [31], [32], [33], [37], [38], [39], [40b], [42] d ng s Chi ti t ch tiêu ng d ng t tính: o Ch tiêu [21]: N u b n l a ch n “Không phát sinh ho t ng mua bán trong kỳ” thì ng d ng s khóa không cho kê khai các ch tiêu t [23] n [35]. N u các ch tiêu này ã kê khai thì ng d ng ưa ra thông báo “Các s li u ã có trong các ch tiêu phát sinh trong kỳ s b xóa b ng 0. B n có ng ý không?”. N u b n ch n “Có” thì ng d ng th c hi n khóa các ch tiêu này và t l i giá tr b ng 0, n u b n ch n “Không” thì ng d ng s quay l i màn hình kê khai và cho phép b n kê khai ti p các ch tiêu này. o Ch tiêu s [22]: Ch tiêu Thu GTGT còn ư c kh u tr kỳ trư c chuy n sang [22] ư c l y t ch tiêu [43] c a kỳ trư c chuy n sang, có th s a, n u s a khác v i ch tiêu [43] c a kỳ trư c thì có c nh báo và v n cho phép in t khai. N u không có t khai kỳ trư c thì ng d ng giá tr m c nh b ng 0 và cho phép b n nh p giá tr . o Ch tiêu [23]: N u khi kê khai có kèm b ng kê 01_2/GTGT thì ch tiêu [23] = T ng c t (8) c a dòng 1 + dòng 2 + dòng 3 trên b ng kê 01- 2/GTGT o Ch tiêu [24]: N u khi kê khai có kèm b ng kê 01_2/GTGT thì ch tiêu [24] = T ng c t (10) c a dòng 1 + dòng 2 + dòng 3 trên b ng kê 01- 2/GTGT o Ch tiêu [25]: N u khi kê khai có kèm b ng kê 01_2/GTGT và 01_4A/GTGT Thì ch tiêu này s ư c tính b ng t ng c a c t (10) dòng 1 (Thu GTGT c a Hàng hóa, d ch v dùng riêng cho SXKD ch u thu GTGT i u ki n kh u tr thu ) trên b ng kê 01- 2/GTGT + Dòng 5 ph n B trên b ng kê 01-4A/GTGT + Dòng 7 ph n B trên b ng kê 01- 4B/GTGT, có th s a. N u trong trư ng h p không có ph l c thì ch tiêu [25] NSD t nh p. o Ch tiêu [26]: N u khi kê khai có kèm b ng kê 01_1/GTGT thì ch tiêu này s ư c l y lên t c t 8 T ng dòng 1 (T ng hàng hóa, d ch v không ch u thu GTGT) trên b ng kê bán ra (01-1/GTGT) và không ư c s a. o Ch tiêu [27] = [29] + [30] + [32] o Ch tiêu [28] = [31] + [33] o Ch tiêu [29]: N u khi kê khai có kèm b ng kê 01_1/GTGT thì ch tiêu 32/144
 33. 33. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.0 này s ư c l y lên t c t 8 T ng dòng 2 (T ng hàng hóa, d ch v ch u thu su t thu GTGT 0%) trên b ng kê bán ra (01-1/GTGT) và không ư c s a. o Ch tiêu [30]: N u khi kê khai có kèm b ng kê 01_1/GTGT thì ch tiêu này s ư c l y lên t c t 8 T ng dòng 3 (T ng hàng hóa, d ch v ch u thu su t thu GTGT 5%) trên b ng kê bán ra (01-1/GTGT) và không ư c s a. o Ch tiêu [31]: N u khi kê khai có kèm b ng kê 01_1/GTGT thì ch tiêu này s ư c l y lên t T ng c t (9) dòng 3 trên b ng kê 01_1/GTGT, có th s a nhưng không ư c vư t quá ngư ng Min(0,01% và 100 000) o Ch tiêu [32]: N u khi kê khai có kèm b ng kê 01_1/GTGT thì ch tiêu này s ư c l y lên t c t 8 T ng dòng 4 (T ng hàng hóa, d ch v ch u thu su t thu GTGT 10%) trên b ng kê bán ra (01-1/GTGT) và không ư c s a. o Ch tiêu [33]: N u khi kê khai có kèm b ng kê 01_1/GTGT thì ch tiêu này s ư c l y lên t T ng c t (9) dòng 4 trên b ng kê 01_1/GTGT, có th s a nhưng không ư c vư t quá ngư ng Min(0,01% và 100 000 ) o Ch tiêu [34] = [34] = [26] + [27] và không ư c s a o Ch tiêu [35] = [35] = [28] và không ư c s a o Ch tiêu [36] = ư c tính theo công th c [36] = [35] - [25] và không ư cs a o Ch tiêu [39]: N u khi kê khai có kèm b ng kê 01_5/GTGT thì ch tiêu này s ư c l y lên t dòng T ng c ng s ti n thu ã n p trên b ng kê 01-5/GTGT o Ch tiêu [40a] N u [36] - [22] + [37] - [38] -[39] >=0 thì [40a] = [36] - [22] + [37] - [38] -[39] N u [36] - [22] + [37] - [38] -[39] <0 thì [40a] = 0 o Ch tiêu [40b]: NSD t nh p b ng ch tiêu [28a] trên t khai 02/GTGT, ki m tra [40b] <= [40a] o Ch tiêu [40]: ư c tính theo công th c [40] = [40a] – [40b] o Ch tiêu [41] N u [36] - [22] + [37] - [38] -[39] < 0 thì [41] = [36] - [22] + [37] - [38] -[39] N u [36] - [22] + [37] - [38] -[39] >=0 thì [41] = 0 o Ch tiêu [43]: ư c tính theo công th c [43] = [41] –[42], Không ư c s a ch tiêu này. Ch tiêu này s ư c chuy n lên ch tiêu [11] c a kỳ tính thu ti p theo li n k 33/144
 34. 34. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.0 Nh p ph l c 01-1/GTGT ( B ng kê hàng hoá d ch v bán ra) Chi ti t các ch tiêu c n nh p: o C t (1) - STT : Chương trình t ng tăng lên khi thêm dòng o C t (2) - Ký hi u: NSD t nh p ki u text, t i a 10 ký t o C t (3) - S : NSD t nh p ki u text, t i a 7 ký t o C t (4) – Ngày, tháng, năm phát hành: NSD t nh p, ki u dd/mm/yyyy và ph i nh hơn ho c b ng kỳ tính thu . o C t (5) -Tên ngư i mua: NSD t nh p ki u text o C t (6) -MST ngư i mua: NSD t nh p MST theo úng c u trúc 10 ho c 13 ký t , n u nh p 14 ký t thì ký t th 11 ph i là d u ng ch ngang, cho phép null. o C t (7) - M t hàng: NSD t nh p ki u text, cho phép null o C t (8) - Doanh s bán chưa có thu : NSD t nh p ki u s o C t (9) Thu GTGT: ng d ng h tr t tính tương ng v i thu su t c a các dòng tương ng, làm tròn n ng (>= 5 thì làm tròn lên, <5 thì làm tròn xu ng) o Dòng 1: tr ng o Dòng 2: B ng giá tr côt (8) * 0%. o Dòng 3: B ng giá tr côt (8) * 5%, cho phép s a trong ngư ng 0,01% và 100 000, n u vư t quá ngư ng trên thì ng d ng ưa ra c nh báo vàng “Giá tr thu GTGT vư t quá ngư ng cho phép” o Dòng 4: B ng giá tr côt (8) * 10%, cho phép s a trong ngư ng 0,01% và 100 000, n u vư t quá ngư ng trên thì ng d ng ưa ra c nh báo vàng “Giá tr thu GTGT vư t quá ngư ng cho phép” o Dòng 5: NSD t nh p ki u s o Ghi chú: NSD t nh p ki u text, cho phép null o T ng doanh thu HHDV bán ra = T ng c ng C t 8 c a (t ng dòng 1 + t ng dòng 2 + t ng dòng 3 + t ng dòng 4) o T ng doanh thu HHDV bán ra ch u thu GTGT = T ng c ng C t 8 c a (t ng dòng 2 + t ng dòng 3 + t ng dòng 4) o T ng thu GTGT c a HHDV bán ra = T ng c ng C t 9 c a (t ng dòng 2 + t ng dòng 3 + t ng dòng 4) B m F5 thêm dòng B m F6 xoá dòng t i v trí con tr o Các ch tiêu t ng ưa lên ho c ki m tra v i t khai 01/GTGT : o Dòng t ng hàng 1 c t 8 c a b ng kê ưa lên ch tiêu [26] c a t khai o Dòng t ng hàng 2 c t 8 ưa lên ch tiêu [29] c a t khai o Dòng t ng hàng 3 c t 8 ưa lên ch tiêu [30] c a t khai o Dòng t ng hàng 4 c t 8 ưa lên ch tiêu [32] c a t khai o Dòng t ng hàng 3 c t 9 ưa lên ch tiêu [31] c a t khai 34/144
 35. 35. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.0 o Dòng t ng hàng 4 c t 9 ưa lên ch tiêu [33] c a t khai Ngoài cách nh p tr c ti p vào chương trình có th ch n ch c năng “Nh n d li u t file”: Nh p vào nút “T i b ng kê” : o Ch n n file Excel b ng kê c a mình (Lưu ý: file này ph i d a trên m u chu n do T ng C c Thu ban hành. Trong file template này có m t Sheet hư ng d n làm template chu n) o n vào nút “Open” ưa dũ li u vào chương trình o D li u ư c ưa vào cũng ư c ki m tra như cách nh p tr c ti p, n u d li u ô nào sai thì giá tr s t là tr ng ho c = 0 Nh p ph l c 01-2/GTGT ( B ng kê hàng hoá d ch v mua vào) Chi ti t các ch tiêu c n nh p: M u này dùng làm ph l c cho c t khai m u 01/GTGT và 02/GTGT. i v i t khai 01/GTGT thì trên 01-2/GTGT không cho kê khai dòng 4 Hàng hoá, d ch v dùng cho d án u tư. o i v i t khai 02/GTGT thì trên 01-2/GTGT ng d ng không cho hi n 35/144
 36. 36. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.0 th 3 dòng u o Nh p chi ti t các ch tiêu t c t 2 n c t 9, cho phép null các c t :MST, m t hàng, ghi chú. o MST ngư i bán : nh p ki u s , ki m tra c u trúc (theo qui t c ánh MST c a t ng c c thu ). Trư ng h p mã s thu có 11 s (xxxxxxxxxx- x) ho c 14 s (xxxxxxxxxx-xxx-x) thì ch nh p 10 ho c 13 s , b s cu i cùng không nh p; cho phép tr ng. o Ngày tháng năm phát hành : nh p ngày tháng, ki m tra úng theo nh d ng dd/mm/yyyy, Và ngày tháng năm ph i nh hơn ho c b ng kỳ tính thu o C t (8) cho phép nh p s âm o C t (10) ng d ng h tr t tính b ng c t (8) * c t (9), có th s a, cho phép nh p s âm o T ng giá tr HHDV mua vào = t ng c t 8 (dòng 1 + 2 + 3) so sánh v i ch tiêu [23] trên t khai o T ng thu GTGT c a HHDV mua vào = t ng c t 10 (dòng 1 + 2 + 3) so sánh v i ch tiêu [24] trên t khai B m F5 thêm dòng (thông tin này hi n th lên ph n hư ng d n phía dư i bên trái màn hình). B m F6 xoá dòng t i v trí con tr (thông tin này hi n th lên ph n hư ng d n phía dư i bên trái). “Nh n d li u t file” : tương t như m u 01-1/GTGT Nh p ph l c 01-3/GTGT (B ng gi i trình kê khai i u ch nh) o Các ch tiêu c n nh p • C t (1) - STT : Chương trình t ng tăng lên khi thêm dòng • C t (2) – Lo i xe: Cho phép NSD nh p ki u text • C t (3) – ơn v tính: M c nh là “Chi c”, cho phép s a • C t (4), (5), (6): NSD t nh p ki u s không âm, và c t (5) < = (4) • C t (7): Nh p ki u text o Các ch tiêu tính toán: • C ng dòng 1- Xe ô tô: L y t ng các c t (4), (5), (6) c a ph n I • C ng dòng 2 – Xe hai bánh g n máy: L y t ng các c t (4), (5), (6) c a ph n II • T ng c ng: L y t ng s Ô tô + T ng s xe hai bánh g n máy 36/144
 37. 37. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.0 Nh p ph l c 01-4A/GTGT (B ng phân b s thu ư c kh u tr trong kỳ) o Nh p các ch tiêu ki u s , A1, A2, A3, B1, B2, B4 ki u s o Các ch tiêu tính toán: • A = A1 + A2 + A3 • B3 = B2/B1 • B5 = B4 * B3 • Trư ng trư ng h p có ph l c 01_1/GTGT và 01_2/GTGT ính kèm thì ng d ng h tr t l y các ch tiêu A1, A2, A3, B1, B2, B4 t các ph l c này lên, có th s a • A1 = T ng c t (10) dòng 1 trên ph l c 01_2/GTGT • A2 = T ng c t (10) dòng 2 trên ph l c 01_2/GTGT • A2 = T ng c t (10) dòng 3 trên ph l c 01_2/GTGT • B1 = T ng doanh thu hàng hóa, d ch v bán ra (*) trên ph l c 01_1/GTGT • B2 = T ng doanh thu hàng hóa, d ch v bán ra ch u thu GTGT (**) trên ph l c 01_1/GTGT • B4 = T ng c t (10) dòng 3 trên ph l c 01-2/GTGT Nh p ph l c 01-4B/GTGT ( B ng phân b s thu ư c kh u tr trong năm) o Chi ti t các ch tiêu: Nh p các ch tiêu A1, A2, A3, B1, B2, B4, B6 d ng s , không âm o Các ch tiêu t tính: • A = A1 + A2 + A3 • B3 = B1 + B2 • B5 = B4 * B3 • B7 = B5 – B6 Nh p ph l c 01-5/GTGT ( B ng kê s thu ã n p vãng lai ngo i t nh) Chi ti t các ch tiêu c n nh p o C t (1) - STT : Chương trình t ng tăng lên khi thêm dòng o C t (2); (4); (5): NSD t nh p ki u text. N u c t (6) >0 thì b t bu c nh p c t (2) o C t (3): T nh p ki u ngày tháng và không ư c l n hơn ngày hi n t i. N u c t (6) >0 thì b t bu c nh p c t (3) o C t (6): T nh p ki u s , không âm 37/144
 38. 38. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.0 Nh p ph l c 01-6/GTGT (B ng phân b thu giá tr gia tăng cho a phương nơi óng tr s chính và cho các a phương nơi có cơ s s n xu t tr c thu c không th c hi n h ch toán k toán): Ph n Thông tin chung: o Ch tiêu [06] = ch tiêu [40] trên t khai 01/GTGT o Ch tiêu [07]: NSD t nh p d ng s Ph n thông tin chi ti t: Các ch tiêu nh p: • Ch tiêu [09], [10] cho phép NSD nh p, d ng text, dài t i a 100. • Ch tiêu [11] cho phép NSD nh p, ki m tra c u trúc c a MST. • Ch tiêu [12], [13] cho phép NSD nh p, d ng sCác ch tiêu t tính toán: ng d ng h tr tính theo công th c • Ch tiêu [14] = ch tiêu [12] + ch tiêu [13] • Ch tiêu [15] = (1% * [12]) + (2% * [13]) • Ch tiêu [16]= T ng các ch tiêu [15] • Ch tiêu [17]= [06] *( [14] / [07]), Khi Ghi d li u thì ki m tra [06] < [16], n u không thì thông báo xoá d li u c t 17 • Ch tiêu [18] = t ng các ch tiêu [17], ki m tra <= [40] trên 01/GTGT • Ch tiêu [19]= [06] – [16] • Ch tiêu [20] = [06] – [18], n u [06] > [16] thì [20] = 0 B.Trư ng h p khi t khai b sung N u ch n tr ng thái t khai là “T khai b sung” thì trên form “Ch n kỳ tính thu ” NNT ph i nh p thêm các thông tin v l n b sung và ngày l p t khai b sung như sau: Ch n nút “ ng ý” khi ó trên form nh p d li u s bao g m 2 sheet “T khai i u ch nh” và “KHBS” như sau: 38/144
 39. 39. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.0 ng d ng s l y d li u c a T khai g n nh t trong cùng kỳ kê khai làm d li u m c nh trên T khai i u ch nh (N u là t khai b sung l n 1 thì l y d li u c a t khai l n u, n u là t khai b sung l n n thì l y d li u l n b sung n-1). NNT s kê khai b sung i u ch nh tr c ti p trên T khai i u ch nh, kê khai như t khai thay th , sau ó ng d ng s t ng l y các ch tiêu i u ch nh liên quan n s thu ph i n p lên KHBS, NNT không kê khai trên KHBS. n nút “T ng h p KHBS” các ch tiêu ư c ưa lên KHBS g m: [22], [25], [31], [33], [42] Chi ti t các ch tiêu trên KHBS o c t S ã kê khai: l y giá tr c a t khai trư c ó o c t S i u ch nh: L y giá tr ư c i u ch nh trên T khai i u ch nh o C t Chênh l ch gi a s i u ch nh v i s ã kê khai = S i u ch nh - S ã kê khai o S ngày n p ch m ư c tính t ngày ti p theo sau h n n p cu i cùng c a t khai n ngày l p KHBS trên ng d ng HTKK bao g m c ngày ngh , ngày l . 39/144
 40. 40. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.0 o S ti n ph t ch m n p = S ngày PCN * S ti n ch m n p * 0,05% o N i dung gi i thích và tài li u ính kèm: NNT t nh p các gi i trình cho t khai b sung vào ph n này. Ch n nút “Ghi” hoàn thành vi c kê khai b sung3.3.2 T khai thu giá tr gia tăng cho d án u tư m u 02/GTGT Cách g i: T menu ch c năng “Kê khai/Thu GTGT” ch n “T khai GTGT cho D án u tư (02/GTGT)” khi ó màn hình kê khai s hi n th ra như sau. Ch n lo i t khai (t khai l n u ho c t khai b sung) và ch n các ph l c c n kê khai sau ó nh n nút l nh “ ng ý” hi n th ra t khai GTGT cho D án u tư m u 02/GTGT. A.Trư ng h p khi t khai l n uTrên form “Ch n kỳ tính thu ” ch n tr ng thái t khai là T khai l n u, sau ónh n nút “ ng ý”, màn hình kê khai hi n th ra như sau: 40/144
 41. 41. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.0 Hư ng d n nh p d li u trong h th ng kê khai HTKK 3.0: Chi ti t các ch tiêu c n nh p: o Các ch tiêu NSD t nh p: [24], [25] , [26], [27], [28a], [30], [31] ki u s , không âm. Ki m tra [30] + [31] ph i nh hơn ho c b ng [29], không th a mãn i u ki n thì ng d ng ưa ra c nh báo “T ng ch tiêu [30] + [31] ph i nh hơn ho c b ng ch tiêu [29]”. Các ch tiêu ng d ng h tr t ng tính toán : o Ch tiêu [21]: t ng chuy n t chì tiêu [32] kỳ trư c sang, cho phép s a, n u s a khác thì c nh báo vàng và v n cho in t khai. o Ch tiêu [22]: B ng t ng c t (8) trên ph l c 01_2/GTGT o Ch tiêu [23]: B ng t ng c t (10) trên ph l c 01_2/GTGT o Ch tiêu [28] = [23] + [25] – [27], ki m tra N u [28a] > [21] + [28] thì ng d ng ưa ra c nh báo và không cho in N u [28] < [28a] < [28] + [21] thì ng d ng ưa ra c nh báo vàng và v n cho in o Ch tiêu [29] = [21] + [28] – [28a] o Ch tiêu [32]= [29] – [30] – [31] 41/144
 42. 42. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.0 Nh p ph l c 01-2/GTGT ( B ng kê hàng hoá d ch v mua vào) Chi ti t các ch tiêu c n nh p: o Nh p chi ti t các ch tiêu t c t 2 n c t 9, cho phép null các c t :MST, m t hàng, ghi chú.(C t MST n u có nh p thì ki m tra c u trúc theo qui nh c a CQT.) o Ngày tháng năm phát hành : nh p ngày tháng, ki m tra úng theo nh d ng dd/mm/yyyy, Và ngày tháng năm ph i nh hơn ho c b ng kỳ tính thu o T ng giá tr HHDV mua vào = t ng c t 8 so sánh v i ch tiêu [22] trên t khai o T ng thu GTGT c a HHDV mua vào = t ng c t 10 so sánh v i ch tiêu [23] trên t khai o B m F5 thêm dòng (thông tin này hi n th lên ph n hư ng d n phía dư i bên trái màn hình). o B m F6 xoá dòng t i v trí con tr (thông tin này hi n th lên ph n hư ng d n phía dư i bên trái). o “Nh n d li u t file” : tương t như m u 01-1/GTGT B.Trư ng h p khi t khai b sung N u ch n tr ng thái t khai là “T khai b sung” thì trên form “Ch n kỳ tính thu ” ng d ng cho phép NSD ch n thêm l n b sung và ngày l p t khai b sung sau ó nh n nút ng ý màn hình kê khai s hi n th , khi ó trên form nh p d li u s bao g m 2 sheet “T khai i u ch nh” và “KHBS” như sau: 42/144
 43. 43. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.0 ng d ng s l y d li u c a T khai g n nh t trong cùng kỳ kê khai làm d li u m c nh trên T khai i u ch nh (N u là t khai b sung l n 1 thì l y d li u c a t khai l n u, n u là t khai b sung l n n thì l y d li u l n b sung n-1). NNT s kê khai b sung i u ch nh tr c ti p trên T khai i u ch nh, kê khai như t khai thay th , sau ó ng d ng s t ng l y các ch tiêu i u ch nh liên quan n s thu ph i n p lên KHBS, NNT không kê khai trên KHBS. 43/144
 44. 44. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.0 Các ch tiêu ư c ưa lên KHBS g m: [21], [23], [30], [31], cách l y d li u tương t như t 01/GTGT.3.3.3 T khai thu giá tr gia tăng tr c ti p m u 03/GTGT Cách g i: T menu ch c năng “Kê khai/Thu GTGT” ch n “T khai GTGT tr c ti p (03/GTGT)” khi ó màn hình kê khai s hi n th ra như sau. B n nh n vào nút l nh “ ng ý” hi n th ra t khai GTGT tr c ti p m u 03/GTGT. A.Trư ng h p khi t khai l n uTrên form “Ch n kỳ tính thu ” ch n tr ng thái t khai là T khai l n u, sau ónh n nút “ ng ý”, màn hình kê khai hi n th ra như sau: 44/144
 45. 45. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.0 Hư ng d n nh p d li u trong h th ng kê khai HTKK 3.0: Các ch tiêu NSD t nh p: o Ch tiêu [21], [22], [23], [24], [25], [26] ki u s , không âm Các ch tiêu t tính: o Ch tiêu [27]= [21] – [24] o Ch tiêu [28] = [22] – [25] o Ch tiêu [29] = [23] – [26] o Ch tiêu [30] =[27] * 0% o Ch tiêu [31] =[28] *5%, n u [28] < 0 thì [31] = 0 o Ch tiêu [32] = [29] * 10%, n u [29] < 0 thì [32] = 0 o Ch tiêu [33]= [21] + [22] +[23] o Ch tiêu [34] = [30] + [31] +[32] B.Trư ng h p khi t khai b sung N u ch n tr ng thái t khai là “T khai b sung” thì trên form “Ch n kỳ tính thu ” ng d ng cho phép NSD ch n thêm l n b sung và ngày l p t khai b 45/144
 46. 46. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.0 sung sau ó nh n nút ng ý màn hình kê khai s hi n th , khi ó trên form nh p d li u s bao g m 2 sheet “T khai i u ch nh” và “KHBS” như sau: Các ch tiêu ư c ưa lên KHBS g m: [30], [31], [32] cách l y d li u tương t như t 01/GTGT.3.4 Hư ng d n th c hi n ch c năng kê khai thu TNDN3.4.1 T khai thu thu nh p doanh nghi p t m tính m u 01A/TNDN Cách g i: T menu ch c năng “Kê khai/Thu Thu Nh p Doanh Nghi p” ch n “T khai thu TNDN t m tính (01A/TNDN)” khi ó màn hình kê khai s hi n th . b t u th c hi n kê khai t khai thu b n c n l a ch n các thông tin u vào như kỳ tính thu , tr ng thái t khai, ngành ngh kinh doanh, ph l c tươnng t như t 01/GTGT.Sau ó nh n vào nút l nh “ ng ý” hi n th ra t khai thu TNDN t m tính m u 01A/TNDN A.Trư ng h p khi t khai l n u Trên form “Ch n kỳ tính thu ” ch n tr ng thái t khai là T khai l n u,sau ó nh n nút l nh “ ng ý” màn hình kê khai hi n th ra như sau: 46/144
 47. 47. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.0 Hư ng d n nh p d li u trong h th ng kê khai HTKK. 3.0: Chi ti t các ch tiêu c n nh p o NSD t nh p các ch tiêu [21], [22], [24], [25], [27], [28], [31] d ng s , không âm o Ch tiêu [30]: M c nh là 25%, cho phép s a o Ngư i ký, Ngày ký m c nh l y qua h th ng HTKK, và ngư i dùng có th s a l i. o NSD ch n gia h n i v i các doanh nghi p ư c gia h n: i v i các kỳ kê khai quý 1,2,3 năm 2010 thì gia h n theo Q 12/2010/Q -TTg i v i các kỳ kê khai quý 4/2010, quý 1,2,3,4/2011 thì gia h n theo quy t nh 21/2011/Q - TTg Chi ti t các ch tiêu tính toán o Ch tiêu [23] = [21] – [22] o Ch tiêu [26]= [23] + [24] – [25] o Ch tiêu [29] = [26] – [27] – [28], n u âm thì [29] = 0 o Ch tiêu [32] = [29] *[30] – [31], n u âm thì [32] =0, cho phép s a Chi ti t các i u ki n ki m tra/ công th c o N u [26] – [27] < 0 thì không ư c nh p ch tiêu [28] 47/144
 48. 48. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.0 o N u [26] <0 thì không ư c nh p các ch tiêu t [28] n [32] o N u [26] >= 0 thì ki m tra [28] < = [26] o N u ch tiêu [29] < 0 thì [30], [31], [32] t ng thi t l p = 0 và không cho phép s a. o N u [29] > 0 thì ki m tra [31] < [29] * [30]. N u sai có c nh báo “S thu TNDN d ki n mi n, gi m [31] ph i nh hơn ho c b ng s thu TNDN phát sinh trong kỳ [29] * [30]”. Nh p ph l c 05/TNDN (Ph l c tính n p thu TNDN có các cơ s s n xu t h ch toán ph thu c) o Các ch tiêu c n nh p C t (1) – S TT: ng d ng h tr t ng tăng NNT nh p các thông tin như tên a phương, tên cơ s SX ph thu c, MST c t Tên doanh nghi p/ Mã s thu khi ó ng d ng s ưa các thông tin này sang c t “Ch tiêu” vào các dòng tương ng. dòng “T i nơi có tr s chính” thì ng d ng h tr l y thông tin Tên doanh nghi p và Mã s thu t t khai lên. thêm cơ s h ch toán b n ch n F5 khi ó ng d ng h tr t sinh ra thêm 3 dòng trong ó: • Dòng 1: Tên a phương: • Dòng 2: Tên cơ s SX ph thu c: ” • Dòng 3: là “Mã s thu : ” C t (3) – T l phân b : • Dòng 1: Toàn b doanh nghi p: M c nh là 100% và không cho s a • Các dòng ti p theo – Các chi nhánh: NSD nh p d ng xx,xx%, ki m tra t ng các chi nhánh ph i b ng 100%, n u không th a mãn ng d ng ưa ra c nh báo “T ng t l phân b c a các chi nhánh ph i b ng 100%”. C t (9) – Không cho nh p i v i t khai quý: o Các ch tiêu tính toán C t (4), (5), (6), (7) – S thu t m n p t ng quý: • Dòng 1: Toàn b doanh nghi p: ng d ng h tr t ng l y lên t ch tiêu [32] trên t khai c a quý tương ng, cho phép s a. • Các dòng ti p theo – Các chi nhánh: ng d ng h tr 48/144
 49. 49. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.0 tính theo công th c b ng T l phân b c a chi nhánh ó nhân v i S thu t m n p quý c a toàn b doanh nghi p. C t (8) = (4)+(5)+(6)+ (7) C t (10) = [8] B.Trư ng h p khi t khai b sung N u ch n tr ng thái t khai là “T khai b sung” thì trên form “Ch n kỳ tính thu ” ng d ng cho phép NSD ch n thêm l n b sung và ngày l p t khai b sung sau ó nh n nút ng ý màn hình kê khai s hi n th , khi ó trên form nh p d li u s bao g m 2 sheet “T khai i u ch nh” và “KHBS” như sau: ng d ng s l y d li u c a T khai g n nh t trong cùng kỳ kê khai làm d li u m c nh trên T khai i u ch nh (N u là t khai b sung l n 1 thì l y d li u c a t khai l n u, n u là t khai b sung l n n thì l y d li u l n b sung n-1). NNT s kê khai b sung i u ch nh tr c ti p trên T khai i u ch nh, kê khai như t khai thay th , sau ó ng d ng s t ng l y các ch tiêu i u ch nh liên quan n s thu ph i n p lên KHBS, NNT không kê khai trên KHBS. 49/144
 50. 50. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.0 Các ch tiêu ư c ưa lên KHBS g m: [31] , [32], cách l y d li u tương t như t 01/GTGT.3.4.2 T khai thu thu nh p doanh nghi p t m tính m u 01B/TNDN Cách g i: T menu ch c năng “Kê khai/Thu Thu Nh p Doanh Nghi p” ch n “T khai thu TNDN t m tính (01B/TNDN)” khi ó màn hình kê khai s hi n th . b t u th c hi n kê khai t khai thu b n c n l a ch n các thông tin u vào như kỳ tính thu , tr ng thái t khai, ngành ngh kinh doanh, ph l c tươnng t như t 01/GTGT. Sau ó nh n vào nút l nh “ ng ý” hi n th ra t khai thu TNDN t m tính m u 01B/TNDN: Hư ng d n nh p d li u trong h th ng kê khai HTKK. 3.0: Chi ti t các ch tiêu c n nh p o Ch tiêu [22], [23], [30], NSD t nh p, ki u s >= 0, m c nh là 0 o Ch tiêu [24] NSD t nh p, d ng xx,xxxx% o Ch tiêu [25] NSD t nh p, d ng xx% o Ch tiêu [26] NSD t nh p, d ng xx%. N u NSD ch n “ ư c hư ng 50/144
 51. 51. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.0 nhi u m c ưu ãi”, thì ng d ng s ưa ra thông báo “ Các ch tiêu liên quan n m c thu su t ưu ãi [26], [29] s b xóa b ng 0. B n có ng ý không?” N u NSD ch n “Có” thì ng d ng s t l i giá tr hai ch tiêu này b ng 0 và cho phép NSD nh p nhi u m c thu su t t i ch tiêu [26], n u ngư c l i thì ng d ng s quay v màn hình nh p t khai ban u. o Ki m tra ch tiêu [30] <= [27]. N u sai có c nh báo “Thu TNDN d ki n mi n, gi m [30] ph i nh hơn ho c b ng Thu TNDN phát sinh trong kỳ [27]” o Ch n gia h n i v i các doanh nghi p ư c gia h n: i v i các kỳ kê khai quý 1,2,3 năm 2010 thì gia h n theo Q 12/2010/Q -TTg i v i các kỳ kê khai quý 4/2010, quý 1,2,3,4/2011 thì gia h n theo quy t nh 21/2011/Q - TTg Các ch tiêu tính toán o Ch tiêu [21] = [22] +[23] o Ch tiêu [27]= [28] + [29] o Ch tiêu [28] = [22] *[24]*[25] o Ch tiêu [29] = [23] * [24] * [26]. N u NNT u c hư ng nhi u m c ưu ãi thì ch tiêu này không h tr tính toán mà ư c nh p. o Ch tiêu [31] = [27] – [30] Vi c kê khai t khai b sung c a m u 01B/TNDN tương t như t 01A/TNDN, kê khai i u ch nh b sung cho các ch tiêu [28], [29], [30]3.4.3 T khai Quy t toán thu thu nh p doanh nghi p năm m u 03/TNDN Cách g i: T menu ch c năng “Kê khai/Thu Thu Nh p Doanh Nghi p” ch n “Quy t toán TNDN (03/TNDN)” khi ó màn hình kê khai s hi n th ra như sau. Chương trình m c nh không ch n các ph l c c n kê khai. B n hãy ch n các ph l c c n kê khai khi ph i kê khai. Sau ó nh n vào nút l nh “ ng ý” 51/144
 52. 52. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.0 hi n th ra t khai Quy t toán thu TNDN m u 03/TNDN. Hư ng d n nh p d li u trong h th ng kê khai HTKK. 3.0: Chi ti t các ch tiêu c n nh p o Các ch tiêu có th nh p giá tr âm trên t khai là: B24, B25 o i chi u gi a ch tiêu trên t khai và ch tiêu trên ph l c thì c nh báo sai trên t khai. Khi các i u ki n b t bu c úng trên t khai ã m b o thì cho ghi t khai. o Ch tiêu [01] l y t giá tr tham s Kỳ tính thu ã nh p m c Khai báo kỳ tính thu và các ph l c. o Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v : Nh p các ch tiêu A1 ki u s . o i u ch nh tăng t ng l i nhu n trư c thu thu nh p doanh nghi p: Nh p các ch tiêu t B2 n B16 ki u s . Gi a ch tiêu này không có ràng bu c. o i u ch nh gi m t ng l i nhu n trư c thu thu nh p doanh nghi p: Nh p các ch tiêu t B18 n B22 ki u s . Gi a ch tiêu này không có ràng bu c. o Nh p các ch tiêu: B24, B25, B27, B28, C2, C5, C6, C8, C9. o Check vào ô có gia h n n u doanh nghi p ư c gia h n o i v i năm 2009 theo ngh nh 30/NQ-CP o i v i năm 2010 và 2011 theo Q 21/2011/Q -TTg 52/144
 53. 53. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.0 Các ch tiêu tính toán o i u ch nh tăng t ng l i nhu n trư c thu thu nh p doanh nghi p: Ch tiêu B1 = B2 + B3 + ... + B16 o i u ch nh gi m t ng l i nhu n trư c thu thu nh p doanh nghi p: Ch tiêu B17 = B18 + B19 + B20 + B21 + B22 o T ng thu nh p ch u thu thu nh p doanh nghi p chưa tr chuy n l : Ch tiêu B23 = A1 + B1 - B17 o L t các năm trư c chuy n sang: Ch tiêu B26 = B27 + B28 o T ng thu nh p ch u thu thu nh p doanh nghi p ( ã tr chuy n l ): Ch tiêu B29 = B30 + B31 o Thu nh p t ho t ng SXKD (tr thu nh p t ho t ng chuy n quy n s d ng t, chuy n quy n thuê t): Ch tiêu B30 = B24 – B27 o Thu nh p t ho t ng chuy n quy n s d ng t, chuy n quy n thuê t: Ch tiêu B31 = B25 – B28 o Thu TNDN t ho t ng SXKD : C1 = C2 - C3 - C4 - C5 o Thu TNDN tính theo thu su t ph thông: Ch tiêu C2 = B30 x 25% (Chương trình có h tr tính toán) o Thu TNDN t ho t ng chuy n quy n s d ng t chuy n quy n thuê t C6 = C7 + C8 – C9 o Thu thu nh p doanh nghi p i v i thu nh p t chuy n quy n s d ng t, chuy n quy n thuê t: Ch tiêu C7 = B31 x 25% . N u ch tiêu B31 có giá tr âm thì C7 =0 o Thu thu nh p doanh nghi p phát sinh ph i n p trong kỳ tính thu : Ch tiêu C10 = C1 + C6 Các i u ki n ki m tra T ng thu nh p ch u thu thu nh p doanh nghi p chưa tr chuy n l : Ch tiêu B23 = B24 + B25. (N u khác có thông báo c hai ô B26, B27 là : “T ng thu nh p t ho t ng SXKD [B24] và thu nh p t chuy n quy n s d ng t, chuy n quy n thu t [B25] ph i b ng t ng thu nh p ch u thu thu nh p doanh nghi p chưa tr chuy n l [B23]” N u B23, B24 > 0 thì B27 < B24 và B27 < B23 N u B23, B24 < 0 thì B27 = 0 N u B23, B25 > 0 thì B28 < B25 và B28 < B23 N u B23, B25 < 0 thì B28 = 0 T ng thu nh p ch u thu thu nh p doanh nghi p ( ã tr chuy n l ): Ch tiêu B29 = B30 + B31. N u B30 và B31 u ≤ 0 thì m c nh C2, C4, C7 = 0 và các ch tiêu C3, C5, C8 ư c nh p. N u B23, B24 > 0 thì ki m tra B27 ph i nh hơn ho c b ng B24, ng th i B24 ph i nh hơn ho c b ng B23. N u khác có thông báo “L t ho t ng SXKD [B27] ph i nh hơn ho c b ng thu nh p t ho t ng SXKD [B24].” 53/144
 54. 54. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.0 N u B23, B24 ≤ 0 thì B27 = 0. N u B23, B25 > 0 thì ki m tra B28 ph i nh hơn ho c b ng B25, ng th i B25 ph i nh hơn ho c b ng B23. N u khác có thông báo “L t chuy n quy n s d ng t, chuy n quy n thuê t [B28] ph i nh hơn ho c b ng thu nh p t chuy n quy n s d ng t, chuy n quy n thuê t [B25]” N u B23, B25 ≤ 0 thì B28 = 0. Thu TNDN tính theo thu su t ph thông: Ch tiêu C2= B30 x 25%. N u B30 < 0 thì C2 = 0. Thu thu nh p doanh nghi p i v i thu nh p t chuy n quy n s d ng t, chuy n quy n thuê t: Ch tiêu C7 = B31 x 25% . N u B31 < 0 thì C7 = 0. Thu thu nh p doanh nghi p phát sinh ph i n p trong kỳ tính thu : C10=C1+C6. B t bu c C10 ≥ 0, n u C10 < 0 thì c nh báo “Thu thu nh p doanh nghi p phát sinh ph i n p trong kỳ tính thu ph i l n hơn ho c b ng 0, ki m tra l i ch tiêu C1, C6 và các ph l c”. Ph l c S 03-1A/TNDN Các ch tiêu c n ph i nh p Các thông tin trong ph n nh danh l y t thông tin nh danh chung c a Ngư i n p thu . o Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v [01] , d ng s ,>=0,m c nh là 0 o Trong ó: Doanh thu bán hàng hoá, d ch v xu t kh u [02] , d ng s ,>=0,<=[01] ,m c nh là 0 o Chi t kh u thương m i [04] , d ng s ,>=0, m c nh là 0 o Gi m giá hàng bán [05] , d ng s ,>=0, m c nh là 0 o Giá tr hàng bán b tr l i [06] , D ng s ,>=0, m c nh là 0 o Thu tiêu th c bi t, thu xu t kh u, thu giá tr gia tăng theo phương pháp tr c ti p ph i n p [07] , d ng s , >=0, m c nh là 0 o Doanh thu ho t ng tài chính [08] , D ng s ,>=0, m c nh là 0 o Giá v n hàng bán [10] , D ng s ,>=0,m c nh là 0 o Chi phí bán hàng [11] , D ng s ,>=0,m c nh là 0 o Chi phí qu n lý doanh nghi p [12] , D ng s ,>=0,m c nh là 0 o Chi phí tài chính [13] , D ng s ,m c nh là 0, cho phép nh p giá tr âm o Chi phí lãi ti n vay dùng cho s n xu t, kinh doanh [14] , D ng s ,>=0,m c nh là 0 o Thu nh p khác [16] , D ng s ,>=0,m c nh là 0 o Chi phí khác [17] , D ng s ,>=0,m c nh là 0 Các công th c tính toán o Các kho n gi m tr doanh thu ([03]=[04]+[05]+[06]+[07]) o Chi phí s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v ([09]=[10]+[11]+[12]) o L i nhu n thu n t ho t ng kinh doanh ([15]=[01]-[03]+[08]-[09]-[13]) 54/144
 55. 55. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.0 o L i nhu n khác ([18]=[16]-[17]) o T ng l i nhu n k toán trư c thu thu nh p doanh nghi p ([19]=[15]+[18]) Các ch tiêu ki m tra logic b t bu c úng o Ki m tra ch tiêu [02] <= [01], [14] <= [13]. N u sai ưa ra c nh báo. o Ch tiêu [19] ư c t ng h p i chi u v i ch tiêu A1 c a t khai Ph l c 03-1B/TNDN Các ch tiêu c n ph i nh p Thu nh p lãi và các kho n thu nh p tương t [01] Chi tr lãi và các chi phí tương t [02] Thu nh p t ho t ng d ch v [04] Chi phí ho t ng d ch v [05] ,D ng s ,>=0,m c nh là 0 Lãi / l thu n t ho t ng kinh doanh ngo i h i [07] Lãi / l thu n t mua bán ch ng khoán kinh doanh [08] Lãi / l thu n t mua bán ch ng khoán u tư [09] Thu nh p t ho t ng khác [10] Chi phí ho t ng khác [11] Thu nh p t góp v n, mua c ph n [13] Chi phí ho t ng [14] ,D ng s ,>=0,m c nh là 0 Chi phí d phòng r i ro tín d ng[15] ,D ng s ,>=0,m c nh là 0 Các công th c tính toán Thu nh p lãi thu n ([03] = [01] - [02]) Lãi / l thu n t ho t ng d ch v ([06] = [04] - [05]) Lãi / l thu n t ho t ng khác ([12] = [10] - [11]) T ng l i nhu n trư c thu ([16] = [03]+[06]+[07]+[08]+[09]+[12]+[13]-[14]- [15])Các ch tiêu ki m tra logic b t bu c úng Ch tiêu [16] ư c t ng h p i chi u v i ch tiêu A1 c a t khai Ph l c 03-1C/TNDNCác ch tiêu c n ph i nh p Thu phí d ch v môi gi i ch ng khoán [02] ,D ng s ,>=0,m c nh là 0 Thu phí qu n lý danh m c u tư [03] ,D ng s ,>=0,m c nh là 0 Thu phí b o lãnh và phí i lý phát hành [04] ,D ng s ,>=0,m c nh là 0 Thu phí tư v n tài chính và u tư ch ng khoán [05] ,D ng s ,>=0,m c nh là 0 Thu phí qu n lý qu u tư ch ng khoán và các kho n ti n thư ng cho công ty qu n lý qu [06] ,D ng s ,>=0,m c nh là 0 Thu t phí phát hành ch ng ch qu [07] ,D ng s ,>=0,m c nh là 0 Phí thù lao h i ng qu n tr nh n ư c do tham gia h i ng qu n tr c a các công ty khác [08] ,D ng s ,>=0,m c nh là 0 55/144
 56. 56. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.0 Chênh l ch giá ch ng khoán mua bán trong kỳ, thu lãi trái phi u t ho t ng t doanh c a công ty ch ng khoán, ho t ng u tư tài chính c a công ty qu n lý qu [09] Các kho n thu khác theo quy nh c a pháp lu t v cung c p d ch v cho khách hàng và ho t ng t doanh [10] Chi n p phí thành viên trung tâm giao d ch ch ng khoán ( i v i công ty là thành viên c a Trung tâm giao d ch ch ng khoán) [12] ,D ng s ,>=0,m c nh là 0 Chi phí lưu ký ch ng khoán, phí giao d ch ch ng khoán t i Trung tâm giao d ch ch ng khoán [13] ,D ng s ,>=0,m c nh là 0 Phí niêm y t và ăng ký ch ng khoán ( i v i công ty phát hành ch ng khoán niêm y t t i Trung tâm giao d ch ch ng khoán) [14] ,D ng s ,>=0,m c nh là 0 Chi phí liên quan n vi c qu n lý qu u tư, danh m c u tư [15] ,D ng s ,>=0,m c nh là 0 Chi phí huy ng v n cho qu u tư [16] ,D ng s ,>=0,m c nh là 0 Chi tr lãi ti n vay [17] ,D ng s ,>=0,m c nh là 0 Chi phí thù lao cho h i ng qu n tr [18] ,D ng s ,>=0,m c nh là 0 Chi n p thu , phí, l phí ph i n p có liên quan n ho t ng kinh doanh [19] ,D ng s ,>=0,m c nh là 0 Chi ho t ng qu n lý và công v , chi phí cho nhân viên [20] ,D ng s ,>=0,m c nh là 0 Chi kh u hao tài s n c nh, chi khác v tài s n [21] ,D ng s ,>=0,m c nh là 0 Trích d phòng gi m giá ch ng khoán t doanh [22] ,D ng s ,>=0,m c nh là 0 Các kho n chi khác theo quy nh c a pháp lu t v cung c p d ch v cho khách hàng và ho t ng t doanh [23] ,D ng s ,>=0,m c nh là 0 Các kho n thu nh p khác ngoài cung c p d ch v cho khách hàng và ho t ng t doanh [25] Chi phí khác ngoài cung c p d ch v cho khách hàng và ho t ng t doanh [26] ,D ng s ,>=0,m c nh là 0 Các công th c tính toán ([01] = [02]+[03]+[04]+[05]+[06]+[07]+[08]+[09]+[10]) Chi phí th c hi n cung c p d ch v cho khách hàng và các chi phí cho ho t ng t doanh ([11]= [12]+[13]+......+[22]+[23]) Lãi (l ) t ho t ng cung c p d ch v cho khách hàng và ho t ng t doanh ([24]= [01]-[11]) Lãi (l ) khác ngoài cung c p d ch v cho khách hàng và ho t ng t doanh ([27]=[25]-[26]) T ng l i nhu n k toán trư c thu thu nh p doanh nghi p ([28]=[24]+[27]) 56/144
 57. 57. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.0Các ch tiêu ki m tra logic b t bu c úng Ch tiêu [28] ư c t ng h p i chi u v i ch tiêu A1 c a t khai Ph l c 03–2/TNDN (03-2A/TNDN, 03-2B/TNDN) Hi n th m u ph l c S 2 như m u quy nh. M u ph l c 2 ư c tách thành 2 m u (03-2A và 03-2B). Giá tr năm trong tên c t ư c l y t năm quy t toán thu TNDN mà ngư i dùng nh p vào trong ph n nh p Kỳ kê khai thu . Các c t ti p theo tăng d n thêm 1.Các ch tiêu c n nh p Các thông tin trong ph n nh danh l y t thông tin nh danh chung c a Ngư i n p thu . Giá tr năm phát sinh l (c t 1) trên b ng I, II ph i nh hơn năm quy t toán thu TNDN. N u không s có thông báo “Năm phát sinh l ph i nh hơn năm quy t toán thu TNDN.” Các ch tiêu chi ti t c a b ng k ho ch chuy n l phát sinh các kỳ tính thu trư c và b ng xác nh s l ư c chuy n trong kỳ tính thu . B ng I: c nh 7 c t (tương ng v i 5 năm) và c nh 5 dòng (tương ng v i 5 năm).Các công th c tính toán B ng II: Dòng t ng c ng = t ng giá tr các dòng trong 1 c t tương ng Các giá tr c t 5 = c t 2 - c t 3 - c t 4.Các ch tiêu ki m tra logic b t bu c úng Các giá tr c t 5 = c t 2- c t 3 - c t 4, t ng tính, không cho phép s a. T ng c ng c a c t (4) B ng II c a ph l c S 1a ph i b ng ch tiêu B29 trên t khai. N u khác thì có thông báo “T ng s chuy n l trong kỳ tính thu này trên ph l c ph i b ng s l t ho t ng SXKD, ch tiêu B29 trên t khai”. T ng c ng c a c t (4) B ng II trên ph l c 1b ph i b ng ch tiêu B30 trên t khai. N u khác thì có thông báo “T ng s chuy n l trong kỳ tính thu này trên ph l c ph i b ng s l t chuy n quy n s d ng t, chuy n quy n thuê t, ch tiêu B30 trên t khai”. Ki m tra công th c i v i b ng I. K ho ch chuy n l phát sinh các kỳ tính thu trư c: i v i 2 dòng trên cùng: S l phát sinh = T ng c a 5 c t (5 năm) sau ó. i v i 4 dòng ti p theo: S l phát sinh >= T ng c a các c t ư c nh p còn l i. Ki m tra công th c i v i b ng II. Xác nh s l ư c chuy n trong kỳ tính thu : S l phát sinh >= (“S l ã chuy n trong các kỳ tính thu trư c” + “S l chuy n trong kỳ tính thu này”). Ki m tra i chi u c t S l phát sinh gi a b ng “I. K ho ch chuy n l phát sinh các kỳ tính thu trư c” v i b ng “II. Xác nh s l ư c chuy n trong kỳ 57/144
 58. 58. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.0 tính thu ” cho 5 năm tương ng v i b ng II. Ki m tra ch tiêu t ng c ng c t 4 ph n II trên 03-2a v i ch tiêu B27 và ch tiêu t ng c ng c t 4 ph n II trên 03-2b v i ch tiêu B28. N u sai có c nh báo. S l phát sinh trên cùng m t năm trong ph n I và ph n II ph i b ng nhau. N u sai có c nh báo Ph l c 03–3/TNDNCác ch tiêu c n nh p Các thông tin trong ph n nh danh l y t thông tin nh danh chung c a Ngư i n p thu . Nh p các ch tiêu trên ph l c: Doanh thu t ho t ng chuy n quy n s d ng t, chuy n quy n thuê t (1). Chi phí t ho t ng chuy n quy n s d ng t, chuy n quy n thuê t (2). S l t ho t ng chuy n quy n s d ng t, chuy n quy n thuê t t nh ng năm trư c ư c chuy n (4). Thu thu nh p b sung t chuy n quy n s d ng t, chuy n quy n thuê t theo bi u thu su t lu ti n t ng ph n (9).Các công th c tính toán Thu nh p t ho t ng chuy n quy n s d ng t, chuy n quy n thuê t (3) = (1) - (2). Thu nh p ch u thu TNDN t ho t ng chuy n quy n s d ng t, chuy n quy n thuê t (5) = (3) - (4). Thu thu nh p doanh nghi p ph i n p t ho t ng chuy n quy n s d ng t, chuy n quy n thuê t theo thu su t 25%: (6) = (5) x 25% Thu nh p còn l i sau khi n p thu TNDN (7) = (5) - (6) T su t thu nh p còn l i trên chi phí (t l %) (8) = (7) / (2) T ng s thu TNDN ph i n p t ho t ng chuy n quy n s d ng t, chuy n quy n thuê t (10) = (6) + (9)Các ch tiêu ki m tra logic b t bu c úng Ch tiêu 6 = ch tiêu C7 trên t khai. N u khác có thông báo “Thu TNDN ph i n p t ho t ng chuy n quy n s d ng t, chuy n quy n thuê t theo thu su t 25% [6] trên ph l c này ph i b ng ch tiêu [C2] trên t khai.” Ch tiêu 9 = ch tiêu C8 trên t khai. N u khác có thông báo “Thu thu nh p b sung t ho t ng chuy n quy n s d ng t, chuy n quy n thuê t theo bi u thu su t lu ti n t ng ph n [9] trên ph l c này ph i b ng ch tiêu [C3] trên t khai.” Chi tiêu 9 ư c li t kê chi ti t => thi t k b ng chi ti t ngay phía dư i ch tiêu Ph l c 03-4A/TNDN Ph i ch n các i u ki n và n i dung mi n thu , ưu ãi m i ư c nh p vào ph n B trên các ph l c t khai quy t toán TNDN năm 58/144
 59. 59. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.0Các ch tiêu c n nh p Tích vào các trư ng h p áp ng Nh p các thông tin xác nh i u ki n và m c ưu ãi thu Nh p các ch tiêu xác nh s thu ư c ưu ãi: T ng thu nh p ch u thu ư c hư ng thu su t ưu ãi (3.1) Thu TNDN tính theo thu su t ưu ãi (3.2) T ng thu nh p ch u thu ư c mi n thu ho c gi m thu (4.1) Thu su t thu TNDN ưu ãi áp d ng (%) (4.2) T l thu TNDN ư c mi n ho c gi m (%) (4.4) Cho phép nh p nhi u ph l c. B m F5 thêm ph l c m i và F6 xoá ph l c.Các công th c tính toán Thu TNDN chênh l ch (Ch tiêu 3.4 = ch tiêu 3.3 – ch tiêu 3.2) Thu TNDN tính theo thu su t ph thông (25%) ( 3.3 = 3.1 * 25%) Thu thu nh p doanh nghi p ph i n p (4.3 = 4.2 * 4.1) Thu Thu nh p doanh nghi p ư c mi n, gi m ( 4.5 = 4.3 * 4.4 )Các ch tiêu ki m tra logic b t bu c úng Ch tiêu 3.4 ư c t ng h p lên C3 c a t khai Ch tiêu 4.5 ư c t ng h p lên C4 c a t khai Ph l c 03–4B/TNDN Ph i ch n các i u ki n và n i dung mi n thu , ưu ãi m i ư c nh p vào ph n B trên các ph l c t khai quy t toán TNDN năm.Các ch tiêu c n nh p Tích vào các trư ng h p áp ng Nh p các thông tin xác nh i u ki n và m c ưu ãi thu Nh p các ch tiêu xác nh s thu ư c ưu ãi: T ng nguyên giá TSC dùng cho s n xu t, kinh doanh trong kỳ tính thu (3.1) T ng giá tr TSC u tư m i ã ưa vào s n xu t kinh doanh (3.2) T ng thu nh p ch u thu trong năm (3.3) Thu nh p tăng thêm do u tư mang l i ư c mi n ho c gi m (3.4) Thu su t thu TNDN ang áp d ng (%) (5.1). T l thu TNDN ư c mi n ho c gi m (%) (5.3).Các công th c tính toán Thu TNDN tính theo thu su t ph thông (25%) (4.1 = 3.3 * 25%) Ch tiêu 4.2 có t ng tính = 3.4 * thu su t ưu ãi ph n A không? Thu TNDN chênh l ch (4.4 = 4.3 – 4.2) Thu thu nh p doanh nghi p ph i n p 5.2 = 5.1 * 3.4 Thu Thu nh p doanh nghi p ư c mi n, gi m 5.4 = 5.3 * 5.2Các ch tiêu ki m tra logic b t bu c úng Ch tiêu 4.3 ư c t ng h p lên C3; 5.4 ư c t ng h p lên C4 c a t khai 59/144
 60. 60. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.0 Ph l c 03-4C/TNDNCác ch tiêu c n nh p Nh p i u ki n ưu ãi thu Ch n m t trong hai n i dung mi n thu thì m i cho nh p ph n B và vi c ch n lo i mi n thu là tương ng. Ch n check 1 thì ư c nh p 3.1, không nh p 3.2 và ngư c l i ch n check 2 n i dung mi n gi m thì cho nh p 3.2 không cho nh p 3.1. Ch n c hai thì nh p 3.1 và 3.2.Nh p các thông tin xác nh i u ki n và m c ưu ãi thu Ph n thu nh p t các h p ng nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh (3.1) ,D ng s ,>=0 ,m c nh là 0 Ph n thu nh p t các h p ng d ch v thông tin khoa h c và công ngh (3.2) ,D ng s ,>=0 ,m c nh là 0 Thu su t thu thu nh p doanh nghi p (3.3) ,D ng s ,>=0 ,m c nh là 0Các công th c tính toán Thu TNDN ư c mi n 3.4 = (3.1 + 3.2) * 3.3.Các ch tiêu ki m tra logic b t bu c úng Ch tiêu 3.4 ưa lên C4 trên t khai Ph l c 03-4D/TNDNCác ch tiêu c n nh p Tích vào các trư ng h p áp ng Nh p các thông tin xác nh i u ki n và m c ưu ãi thu Nh p các ch tiêu xác nh s thu ư c ưu ãi: Doanh thu bán s n ph m (3.1) ,D ng s ,>=0 ,m c nh là 0 T ng chi phí s n xu t s n ph m (3.2) ,D ng s ,>=0 ,m c nh là 0 Thu su t thu thu nh p doanh nghi p (3.4) ,D ng s ,>=0 ,m c nh là 0Các công th c tính toán Thu nh p t doanh thu bán s n ph m (3.3 = 3.1 – 3.2) Thu TNDN ư c mi n (3.5 = 3.3 * 3.4)Các ch tiêu ki m tra logic b t bu c úng Ch tiêu 3.5 ưa lên C4 trên t khai Ph l c 03-4DD/TNDNCác ch tiêu c n nh p Tích vào các trư ng h p áp ng Nh p các thông tin xác nh i u ki n và m c ưu ãi thu Nh p các ch tiêu xác nh s thu ư c ưu ãi: Doanh thu t các h p ng d ch v k thu t tr c ti p ph c v nông nghi p (3.1) ,D ng s ,>=0 ,m c nh là 0 T ng chi phí th c hi n các h p ng d ch v k thu t tr c ti p ph c v nông nghi p (3.2) ,D ng s ,>=0 ,m c nh là 0 Thu su t thu thu nh p doanh nghi p (3.4) ,D ng s ,>=0 ,m c nh là 0 60/144
 61. 61. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.0 Check vào i u ki n ưu ãi thì t ng check vào n i dung mi n thu , và ngư c l iCác công th c tính toán Thu nh p t các h p ng d ch v k thu t tr c ti p ph c v nông nghi p (3.3 = 3.1 – 3.2) Thu TNDN ư c mi n (3.5 = 3.3 * 3.4)Các ch tiêu ki m tra logic b t bu c úng Ch tiêu 3.5 ưa lên C4 trên t khai Ph l c 03-4E/TNDNCác ch tiêu c n nh p Tích vào các trư ng h p áp ng Nh p các thông tin xác nh i u ki n và m c ưu ãi thu Nh p các ch tiêu xác nh s thu ư c ưu ãi: Thu nh p ư c mi n thu (3.1) ,D ng s ,>=0 ,m c nh là 0 Thu su t thu thu nh p doanh nghi p (3.2) ,D ng s ,>=0 ,m c nh là 0Các công th c tính toán Thu TNDN ư c mi n 3.3 = 3.1 * 3.2Các ch tiêu ki m tra logic b t bu c úng Ch tiêu 3.3 ưa lên C4 trên t khai Ph l c 03-4G/TNDNCác ch tiêu c n nh p Tích vào các trư ng h p áp ng Nh p các thông tin xác nh i u ki n và m c ưu ãi thu Nh p các ch tiêu xác nh s thu ư c ưu ãi Check vào i u ki n ưu ãi thì t ng check vào n i dung mi n thu , và ngư c l i Nh p ch tiêu 3.3 Thu nh p ư c mi n thu (3.1) ,D ng s ,>=0 ,m c nh là 0 Thu su t thu thu nh p doanh nghi p (%) (3.2) ,D ng xx,xxx% Thu TNDN ph i n p (3.4) ,D ng s ,>=0 ,m c nh là 0Các công th c tính toán Thu TNDN ư c mi n 3.4 = 3.1 * 3.2Các ch tiêu ki m tra logic b t bu c úng Ch tiêu 3.4 ưa lên C4 trên t khai Ph l c 03-4H/TNDNCác ch tiêu c n nh p Tích vào các trư ng h p áp ng Nh p các thông tin xác nh i u ki n và m c ưu ãi thu 61/144

×