Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

RPG Maker XP

439 views

Published on

RPG Maker XP
http://makeowngame.com/

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

RPG Maker XP

 1. 1. RPG Maker XP : www.Make Own Game.com HƯ NG D N LÀM GAME V I PH N M M RPG MAKER XP Tác Gi : Lê Th ng Nh t – Tàng Long
 2. 2. Note : b n có quy n s d ng, sao chép, chình s a b t kì th gì trong ebook này mà không c n h i b n quy n tác gi , t t c ñ u là free (mi n phí), Và n u mu n : xin hãy ghi ngu n khi s d ng ebook này, dĩ nhiên ñi u này chúng tôi không b t bu c, n u b n không mu n thì không c n ph i làm. Cũng xin lưu ý r ng cu c sách này ñã ñư c tôi ñi u ch nh nhi u l n, và s còn ñư c ñi u ch nh thêm nhi u l n n a, vì v y các b n có th thư ng xuyên DownLoad ñ c p nh t thêm, và dù cu n ebook này ñư c update kĩ ñ n ñâu thì nó v n còn nhi u thi u xót, m i thi u xót, góp ý xin g i v Ron@MakeOwnGame.com v i subject : “MakeOwnGame” ñ chúng tôi có th ch nh s a t t hơn, thân, Lê Th ng Nh t Website : www.MakeOwnGame.com
 3. 3. ðây là giao diên chính c a RMXP bao g m thanh Menu, thanh tiêu ñ , thanh công c phía trên cùng v i màn hình l n là khu v c v map và Map ñ v ðây là ph n lí thuy t nói hơi khó hi u, các b n có th xem video trư c r i quay l i h c lí thuy t sau, 10 unit ñ u tiên t p trung ch y u v lí thuy t(50%) và th c hành(50%) Tuy là lí thuy t nhưng các b n v n dùng nhưng ít khí dùng, nhưng nó l i là ph n quan tr ng không th thi u ñư c,…. S : là v trí c a nhân v t chình xu t hi n khi b t ñ u chơi
 4. 4. Nh n Menu Game và ch n Playtest ñ chơi th , b n có th nh n phím t t F12 ho c nút Playtest trên thanh công c . Ch n b ng cách nh n C, Enter ho c kho ng tr ng Ch n new game ñ b t ñ u chơi Continue : ñ ti p t c chơi, thư ng thì Continue b n, n u các b n mu n s d ng nút này thì các b n ph i chơi và save l i. khi ñó nh n vào continue s chơi ti p t c lúc Save Nh n Shutdown ñ thoát kh i trò chơi N u b n nào bi t Ti ng Vi t thì có th chơi The Final Sword, các hư ng d n này khá tương t game TFS( the Final Sword), còn không thì b n c chơi Fantasy nhưng tôi ít khi chơi Fantasy và nó ch y trên gi l p PS1,PS2 nên ñ h a không ñ p b ng XP Nh n New Game và …..
 5. 5. ðó là nhân v t chính trong trò chơi (S) Nh n Alt + Enter : ñ m toàn màn hình Nh n C ñ ch n và nút X ñ ñóng m Menu, Equip N u b n không bi t v RPG XP thì t t hơn h t là nên download v và edit. M RMXP có 2 cách Cách 1 : vào link cài ñ t rpg và click vào RPGXP.exe
 6. 6. Cách 2 : nhanh hơn Click Start ---> select RPG maker XP
 7. 7. Sau ñó ch n Menu File -- > New Project Bây gi thì cài ñ t tên game, folder ch a game và link ñ n game M y th này thì ch nh s a sau cùng ñư c tuy nhiên hãy ñ t v trí d tìm, n u không l n sau mu n ch nh s a gì r t m t công tìm ki m
 8. 8. Folder Name : tên thư m c ch a game Game Title : quá d , ñây là tên game Location : v trí ñ t thư m c game, n u là Newbie t t hơn b n nên ñ nó trên Desktop ðây là New Project c a tôi : Nh n OK ñ Finish Ti p theo, D_ click vào event T i Graphic b n click vào và xu t hi n h p tho i Graphic, ñâu b n có th ch n các character và các bi u tư ng hình d ng trong trò chơi, có kho ng 200 nh ñ s d ng
 9. 9. B n cũng có th download t internet, ñ h a c a RPG XP r t nhi u R i nh n OK. T i list of Event Commands, D_ click vào và xu t hi n h p tho i h p tho i Event Commands, ñây là công c ch nh s a toàn b Event trong trò chơi, ch có 3 b ng, v i 1 event l i có m t event con,
 10. 10. Nhìn vào có v ít tuy nhiên b n có th dùng nó ñ làm game như Fantasy 3, dĩ nhiên là ch t lư ng hơn h n game trên n n PS2, tôi không rành v các b n khác c a Fantasy nên cũng không th nói gì nhi u Click Show Text. Write: <Ann> :What ‘s up ? n[1] : not things. Và ñây là k t qu .
 11. 11. n[1] : là tên nhân v t s 1 n[a] : là tên nhân v t th a (1,2,3,4,….) V Map : b n hãy xem t i ph n ti p theo. Edit DataBase
 12. 12. Menu Tool --> Database or F9 First, tùy ch nh h p tho i Actor. B n có th th y các tùy ch nh v nhân v t chính, nhưng nhân v t mà chúng ta ñi u khi n trong trò chơi, RMXP s d ng thu t sĩ nên ch nh s và làm game khá d dàng Name là tên nhân v t, m c ñ nh là 6 nhân v t n u mu n t ng gi m thì có th ch n Change Maximum, ñây có th tăng gi m s lư ng nhân v t. Class: ñơn gi n là ngh nghi p nhân v t như Fighter, Doctor, Hungter. Mage B n có th tăng gi m các Class Character Graphic : ñây là hình d ng các nhân v t trong trò chơi, D_click vào hình dư i Character Graphic ñ ch n Charcter Main. Batter Graphic : ðây là hình d ng các nhân v t khi chi n ñ u trong ñ u trư ng Batter, ñây là d ng m c ñ nh, Tuy nhiên tôi không quan tâ ñ n ñi u này l m vì Batter ñã ñư c các Coder vi t Cript làm cho ñ u trư ng xu t hi n các nhân v t gi ng Character Graphic. ði u này r t tuy t Parameters : dùng ñ ch nh s a các ch s c a nhân v t như HP, SP, str, dex, Agi và int N u có dùng Demo thì nh ch nh Max. :D
 13. 13. Indital Level : C p ñ th p nh t c a nhân v t, thư ng là 1, b n có th tăng lên 10 cho nhân v t m nh lên nhưng nên tùy ch nh phù h p v i s c m nh c a Enemy Final Level : c p ñ cao nh t mà nhân v t có th ñ t ñư c, càng cao càng t t nhưng th i giàn ñ luy n level s lâu hơn. Chì s này m c ñ nh là 99, b n có th gi m tùy thích, còn mu n tăng thêm thì c ch nh s a trong code Cript Exp Curve : n u b n mu n tăng thêm 1 c p thì b n ph i ñ t ñư c m t s Exp nh t ñ nh do trò chơi quy ñ nh, b n ñi u ch nh Exp t i ñây. Starting Equipment : Trang b c a các nhân v t như Weapon, Armor, Ring, Helm, Sword, Spear, Iron, Shield N u mu n làm game thì b n ph i chơi game F9 and click Classes, ñây là h p tho i Classes, dùng ñ ñi u ch nh Class, Job Classes : m c ñ nh, 8 job, there are : Fighter, Lancer, Warrior, Thief, Hunter, Gunner, Cleric and Mage, you can add Magic :D
 14. 14. Các Class, Job ñ u Edit tương t nhau, Tôi ch n Classes 008: Mage, b n có th ch n khác. +Name : tên Classes +postion:…không quan tr ng +Equippable Weapons : vũ khí phù h p v i Class, m i Classes ch s h u m t s vũ khí nh t ñ nh, m t s game nhân v t n , nam dùng Weapons khác nhau,… N u mu n Classes s d ng Weapons nào thì click vào nó +Equippable Armors: ñây là các Armor, nó cũng là trang b c nhân v t và tương t Equippable Weapons, n u mu n nhân v t, Class không s d ng Equipment thì b tr ng. +Element Efficiency : m i quái v t có m t ho c nhi u thu c tính như r ng có thu c tính l a, cá có thu c tính nư c, Chim mang thu c tính Chim,… ð giàm sát thương thì ph i có Skill,Classes,Equipt ñ phòn ng a.
 15. 15. N u mu n add Element Efficiency vào thì Click, b tr ng thì không có kh năng phòng ng a, n u nhân v t level cao thì cũng không sao +State Efficiency: m t s State r t khó ch u như Sleep, Die,… ða s States không th kháng c , và có th ch ch t, vì v y vi c có Classes ñ i kháng r t t t. +Skill to Learn : Click vào kho ng tr ng Skill to Learn : Skill s h c ñư c khi ñ t c p ñ nh t ñ nh, chúng ta s nói kĩ hơn trong ph n Skill, ñây là các Skill trong trò chơi Level : c p ñ ñ có Skill, n u level là 1 thì b n s có skill ngay khi chơi, n u level là 10 mà c p ñ nhân v t là 9 thì c n ph i lên thêm 1 c p n a s h c ñư c Skill hay nh n Skill Change Maximum : ……… ðây là dành cho m t Classes, các Classes khác tương t DataBase Skills
 16. 16. Menu Tool >>> DataBase >> Skills Skill là các tuy t chiêu, kĩ năng, kĩ thu t ñư c dùng ñ chi n ñ u v i các Enemy B n có th add các skill trong này cho Enemises Table Skill – Left : there are 125 Skills, b n th có add thêm Skill t i Change Maximum Cũng như Classes, page này hư ng d n 1 skill và b n có th ch nh tương t v i các skill khác. Skill 024: Windus . Name : Name Skill Icon : g m các hình d ng c a skill : click Icon Skill ñ ch n Icon
 17. 17. Click vào icon và nh n OK Description : dùng ñ ghi chú thích c a Skill Scope : m c tiêu c a skill, tác d ng vào 1 ngư i, 1 nhân v t, nhi u ngư i, nhi u nh n v t,….N u b n dùng skill Sword thì dùng cho m t ngư i, bão thì tác d ng lên nhi u quái v t, còn tr thương thì tác d ng lên các nhân v t chính Occasion : tác d ng c a skill, dùng skill trong th i ñi m nào, Dùng trong Menu hay dùng trong Battle ho c dùng lúc nào cũng ñư c Skills Fight dùng trong battle, các skill Health SP, HP dùng trong m i trư ng h p User Animation : hi u ng khi nhân v t s d ng, hi u ng này tác d ng lên nh n v t s d ng. Target Animation : gi ng User Animation nhưng hi u ng này tác d ng trên Enemy. Menu Use SE : các SE g m nhi u ti ng ñ ng ðây là âm thanh khi dùng skill. * Skills Health : ch y u s d ng các ch s SP, Power SP : năng lư n tiêu t n Power : kh năng, power ; power càng th p thì skill Health càng m nh và khôi ph c t t
 18. 18. INT-F : 50-100 Hit Rate : 100 MDEF-F: 100 Variance : 15 • Skill Fight/ Skill battle : nh ng skill s d ng trong chi n ñ u Ch y u quan t m ñ n SP, Power, Attack SP and Power.: power càng cao thì skill càng m nh, khí ñó SP nên cao Attack : ñây là ch s chi n ñ u, nó càng cao thì vũ khí càng m nh STR-F, Hit Rate, PDEF-F : 100 Variance : 15 B n có th thay ñ i các ch s này, tuy nhiên ch nên thay ñ i SP, power, và trong Skill Battle thì ñi u ch nh Attack. Element and State Change : Skilll = Classes RPG Maker XP : www.Make Own Game.com RPG Maker XP- Enemies Enemies :tên Enemy
 19. 19. Name : tùy ch nh tên Enemy Battle Graphic : click uder and select Graphic Enemy, OK Right : Element Efficiency and State Efficiency gi ng như Classes, Skill nhưng l i có nhi u s khác bi t, có l s hư ng d n sau. Max SP : năng lư ng quái v t Max HP : máu quái v t Các ch s thì c tăng lên thêm 1 cho t t cà thì quái s m nh hơn Max SP : 9999 Max HP : 99999 STR : s c m nh quái v t DEX : khéo léo AGI: t c ñ INT : phép thu t ATK : t n công PDEF: th v t lí MDEF : th phép EVA : tránh né Attacker Animation : hi u ng x y ra, thư ng tác d ng lên nhân v t Tagrget Animation : hi u ng hi n vào m c tiêu, thư ng tác d ng lên m c tiêu là quái v t, các skill Health thì hi u ng tác d ng lên Nhân v t, ngư i chơi EXP : exp, ñi m kinh nghi m Gold : s ti n có ñư c sau khi ñánh ch t quái v t Treasure : khi nhân v t ch t s rơi ra 1 item, ñây là nơi ñi u ch nh Item s rơi ra Action( under Final ) : ñi u ch nh các chiêu c a quái v t : ñánh v t lí , tuy t chiêu The End RPG Maker XP : www.Make Own Game.com

×