HƯ NG D N V NG T TRONG C (SD NG THƯ VI N DOS.H ) VÀ CON TRM NGL i nói u : + Chào các b n ,L p trình h th ng là h c ph n b ...
B n nhìn hình sau âyHình trên là m t thanh ghi AX 16 bit ( 2byte) g m 2 thanh ghi 8 bit là AH và ALTrong ó AL là 8 bit th ...
Sau ây là b ng mãASCIITrong b ng mã này các b n chú ý là c t char là kí t còn hex và dec chính là mã th p phân và th p l c...
N u b n nh p 2 thì saoThì x =0x32 ( nhìn lên b ng phía trên)x=x-0x30suy ra :x=0x02 =2như v y b n ch c n tr x i 0x30 là có ...
Dec =13Cái mã này không ch m t kí t nào mà nó c t code nó là CRCR    ây chính là kí hi u c a phím xu ng dòng và quay l ...
}while(temp!=0X0D);return x;}---------------------------------------------------------------------------------------------...
if(temp==0x0D)goto EXIT;temp -=0x30;x=x*10+temp;EXIT:}while(temp!=13);return x;}void xuat(int x){union REGS regs;regs.h.ah...
1988 = 0000011111000100Thì thanh ghi AX s như sauL xin d ng l i nói sơ m t chút v d ch bítVí d x=12 thì x ư c lưu trong m...
Nhưng n u b n nh nghĩa ki u unsigned x thì nó chi m t i 4 byte =32 bít nên b n ph i in t bit 31 ->bit0for(int i=31;i>=0;i-...
Sau ó b n ch vi c in AH ra màn hình b ng hàm 2 c a ng t 21hCu i cùng b n d ch AX qua trái 2 bít ti p t c in hai bit ti p t...
Như v y là b n ã bi t cách chuy n sang d ng t phân, gi ti p sang d ng th p l c phânM i ch s th p l c phân là tôt h p c a 4...
i++;}}B n chú ý t i nh ng ch L to màu xanh.Code th p l c phân hoàn toàn gi ng như t phân ch khácnhưng ch tô xanh+ Ch th nh...
Qua các ví d v a r i ch c các b n cũng hi u ph n nào v cách mà máy tính lưu tr d li u và cáchchuy n qua l i gi a các h  m...
INT 10h / AH = 0 - set video mode.input:AL = desired video mode.these video modes are supported:00h - text mode. 40x25. 16...
input:DH = row.DL = column.BH = page number (0..7).example:    mov dh, 10    mov dl, 20    mov bh, 0    mo...
BH = page number.CX = number of times to write character.INT 10h / AH = 0Ch - change color for a single pixel.input:AL = p...
mov al, 1      mov bh, 0      mov bl, 0011_1011b      mov cx, msg1end - offset msg1 ; calculate message siz...
INT 11h - get BIOS equipment list.return:AX = BIOS equipment list word, actually this call returns the contents of the wor...
CF set on error.CF clear if successful.AH = status (0 - if successful).AL = number of sectors transferred.Note: each secto...
INT 20h - exit to operating system.INT 21h / AH=2 - write character to standard output.entry: DL = character to write, aft...
ret        msg db "hello world $"INT 21h / AH=0Ah - input of a string to DS:DX, fist byte is buffer size, second b...
INT 21h / AH=25h - set interrupt vector;input: AL = interrupt number. DS:DX -> new interrupt handler.INT 21h / AH=2Ah - ge...
INT 21h / AH= 3Bh - set current directory.Entry: DS:DX -> ASCIZ pathname to become current directory (max 64 bytes).Return...
Entry:AL = access and sharing modes:mov al, 0 ; readmov al, 1 ; writemov al, 2 ; read/writeDS:DX -> ASCIZ filename.Return:...
Return:CF is clear if successful - AX = number of bytes actually read; 0 if at EOF (end of file) beforecall.CF is set on e...
CX:DX = offset from origin of new file position.Return:CF clear if successful, DX:AX = new file position in bytes from sta...
mov ax, 0int 33hsee also: mouse.asm in examples.INT 33h / AX=0001 - show mouse pointer.example:mov ax, 1int 33hINT 33h / A...
M ng và con trTi p theo L xin gi i thi u sơ v con tr m ngKi n th c v con tr thì ã h c r i nên hok nh c l i.L ch nói v m ng...
printf("n-------------------------------------------");   output_array(p,n,P);   printf("n----------------------------...
+ S p x p m ng+ Chéo hóa m ngCode:/*********************************************Gioi thieu ve con tro mang trong C++Mang h...
printf("--------------------------------------------------n");  printf(" Output result to file OUTPUT.DAT:n");  output...
{  int temp;  for(int i=0;i<=n*m-2;i++)  {    for(int j=i;j<=n*m-1;j++)    {      if(*(p+i) > *(p+j)) ...
/*************************************************************** */-------------------------------------------------------...
input(n);      thapphan_sang_tuphan(n);      break;      printf("n--------------------------------------...
// Dinh nghia ham chuyen tu thap phan sang thap luc phanvoid thapphan_sang_thaplucphan(unsigned n){  printf(" %u = ",n);...
n>>=sobit;  n>>=i;  return n;}// Dinh nghia ham nhapvoid input(unsigned &n){  printf("n Moi ban nhap mot so thap pha...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Laptrinhhethong

468 views

Published on

Published in: Education, Sports
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Laptrinhhethong

 1. 1. HƯ NG D N V NG T TRONG C (SD NG THƯ VI N DOS.H ) VÀ CON TRM NGL i nói u : + Chào các b n ,L p trình h th ng là h c ph n b t bu c i v i các sinh viên Khoa CNTT, kì trư c ãh c l p trình h th ng r i nhưng còn r t nhi u b n chưa h c (trong ó có tôi) .Và m t th c t là trêntrư ng ch d y nh ng ki n th c cơ b n nh t nên nhi u b n dù ã ư c h c r i nhưng v n chưa n mv ng ư c v n này .+ L p trình h th ng theo tôi là m t môn h c quan tr ng ,là n n t ng các b n có th h c t t các mônchuyên ngành sau này như Vi x lí ,vi i u khi n…Và n u b n nào có ý nh i theo ngành nhúng thìmôn này c bi t ph i n m v ng .+ Th t ra l p trình h th ng là m t lĩnh v c khá l n nhưng theo L th y trên trư ng ch d y ch y u haiph n ng t dos và con tr m ng.+ N u các b n n m v ng hai v n này thì các môn h c sau s h c r t nh nhàng.Chính vì lí do ó nên L vi t ra ebook này nh m giúp các b n chưa ư c h c ho c chưa n m v ng vph n này có m t tài li u tham kh o.Ebook ư c vi t trong th i gian ng n nên L không th nói h t ư c t t c v n nhưng hi v ng tnh ng ki n th c cơ b n này b n có m t n n t ng có th t suy nghĩ nh ng v n khác. N u b n cóth c m c gì hay có v n gì không hi u b n có th liên h tr c ti p v i L ư c gi i áp.YM :thelinh_wsgEmail :thelinhbk@gmail.comB n có toàn quy n s d ng tài li u này nhưng vui lòng thông tin tác gi …….---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A .NG T DOS TRONG C :+ Công c vi t chương trìnhVì ng t dos s d ng thư vi n dos.h vì v y l p trình b n ph i s d ng Tuborl C ho c Borland CVisula C++ không h tr thư vi n này.N u chưa có b n có th t i trên m ng ho c tìm mau các c a hàng bán ĩa ,ho c liên h tr c ti p v i L l y (kho ng vài MB v i TC còn BC thì n ng hơn tí)Sau khi cài t xong thì b n ã có trong tay công c l p trình.Gi chúng ta vào ch chính thôi::DVì ng t DOS thì có r t nhi u hàm nhưng trong bài vi t này L ch nh c n nh ng hàm hay dùng (th y ãd y trư ng ).Hàm th nh t là hàm 1 c a ng t 21h+ Các b n chú ý là m i ng t thư ng có u vào và u raVí d ây là hàm th nh t c a ng t 21h dùng nh p m t kí t ( ch m t kí t thôi nha)Vào AH, ra ALT t c m i hàm c a ng t 21h u vào AHV y AH là gì
 2. 2. B n nhìn hình sau âyHình trên là m t thanh ghi AX 16 bit ( 2byte) g m 2 thanh ghi 8 bit là AH và ALTrong ó AL là 8 bit th p c a AX còn AH là 8 bít caoNgoài AX ta còn có các thanh ghi BX, CX, DX tương t như AXVí d thanh ghi BX cũng g m hai thanh ghi 8 bit là BH và BLCác bít ư c ánh d u như hình trênHàm th nh t c a ng t 21h ư c th c hi n như sau:Gán cho thanh ghi AH giá tr là 1 ( t c là hàm th nh t)Sau ó g i ng t 21h. Sau khi g i l nh ng t 21h thì con tr trên màn hình s xu t hi n d u nh c ch b n nh p vô m t kí t .Sau khi b n nh p xong m t kí t thì kí t ó s ư c lưu trong thanh ghiAL trên+ L nh c th như sauTrong C có th s d ng ư c cái hàm ng t b n ph i include thư vi n dos.h vàoinclude<dos.h>Sau âu là hàm nh p m t kí t s d ng hàm 1 nh t ng t 21h#include<stdio.h>#include<conio.h>#include<dos.h>int input(){int x;// u tiên b n ph i khai báo cái nàyunion REGS regs,regs;// B n ph i nh p 1 vào thanh ghi AH báo cho nó bi t là b n mu n s d ng hàm 1 ng t 21h//Câu l nh như sau ,các b n nh áp d ng tương t cho các thanh ghi khácregs.h.ah =1; // t c là n p 1 vô thanh ghi ah// Sau ó g i hàm ng t 21hint86(0x21,&regs,&regs) ;//Sau khi g i hàm này trên màn hình s xu t hi n d u nh c b n nh p vô m t kí t// sau khi b n nh p xong thì nó s lưu kí t b n v a nh p vô thanh ghi AL//b n l y nó rax = regs.h.al ;// t c là gán cho x b ng giá tr thanh ghi AL,chính là kí t b n v a nh px = x – 0x30 // 0x ch s th p l c phân//V y t i sao l i tr 0x30 s gi i thích saureturn x}Các b n chú ý ch này nha:
 3. 3. Sau ây là b ng mãASCIITrong b ng mã này các b n chú ý là c t char là kí t còn hex và dec chính là mã th p phân và th p l cphân c a kí t ó.Ví d các b n nhìn vào kí t s 1 ( kí t 1 ch ko ph i s 1 âu nghe)Kí t 1 này có mã th p l c phân là 30 mã th p phân là 31Khi b n s d ng hàm 1 c a ng t 21h nó cho phép b n nh p kí t thui.Ví d như b n nh p vô 1 t bàn phím t c là kí t 1 ch ko ph i s 1Kí t 1 này có mã hex là 0x31Nhưng b n l i mu n nh p vô 1 s ch ko ph i là kí tChính vì v y nên b n ph i tr i 0x30x = regs.h.alx = x – 0x30ví d nh p vô 1 thì trong thanh ghi AL nó lưu kí t 1 (0x31)sau óx = regs.h.alt c là x=0x31nhưng b n mu n nh p s 1 ch ko ph i kí t 1 nên c n tr 0x30 ix=x-0x31cu i cùng x= 0x01 = 1return xk t qu là hàm input này tr v cho ta m t con s 1
 4. 4. N u b n nh p 2 thì saoThì x =0x32 ( nhìn lên b ng phía trên)x=x-0x30suy ra :x=0x02 =2như v y b n ch c n tr x i 0x30 là có th l y ư c s t kí tSau ây là m t chương trình y .S d ng hàm th nh t c a ng t 21h nh p m t kí t-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------#include<stdio.h>#include<conio.h>#include<dos.h>int nhap();void main(){int x;printf ("n Moi ban nhap mot so tu 0->9:");x=nhap();printf("n So ban vua nhap la: %d",x);getch();}int nhap(){union REGS regs;int x;regs.h.ah=1;int86(0x21,&regs,&regs);x=regs.h.al;x -=0x30;return x;}-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hàm th nh t này có m t h n ch là ch cho phép nh p m t kí t thui.Vì v y b n ch có th nh p t 0->9 mà thui.Nhưng th y l i yêu c u b n nh p vào m t s có nhi u hơn 1ch s .Ví d như 15 hay 1988 ch ng h n mà yêu c u là v n dùng hàm th 1 c a ng t 21h này.Thu t toán sau ây s giúp b n Ví d gi b n mu n nh p vô 1988 iT c là b n l n lư t nh p vô 1 , 9, 8, 8 t bàn phím .Nhi m v c a chúng ta là làm sao bi n nó thành 1988Các b n ý như sauLúc âu b n nh p vô kí t 1 -> chuy n nó thành s 1 ( tr 0x30) lưu l i x=1Sau ó b n nh p ti p kí t 9 -> chuy n nó thành s 9 và làm như sau x=x*10+9V y ta có 19 lúc này x=19B n nh p ti p kí t 8 vô -> chuy n nó thành s 8 và x=x*10+8 =198B n nh p ti p vô 8 n a -> chuy n thành s 8 và x=x*10+8=1988V y cu i cùng x=1988 úng yêu c u c a b n rùi ***Nhưng l i g p môt khó khăn khác:N u như b n ch y ví d trên s th y.Khi con tr hi n ra d y nháy ch ta nh p m t kí t ,ta v a nh pxong ngay l p t c nó xu t ra li n âu có ta nh p ti p con s khácB n ng lo l ng ,vi c này r t ơn gi n.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------B n l i ti p t c nhìn l i cái b ng mã ASCII lúc n yB n ý hàng sau:Hex =0D
 5. 5. Dec =13Cái mã này không ch m t kí t nào mà nó c t code nó là CRCR ây chính là kí hi u c a phím xu ng dòng và quay l i u dòng ( Enter ch còn gì n a)Như v y phím Enter có mã hex là 0D và mã dec là 13HÌT i u ó b n nghĩ ra m t cách ,t i sao ko dùng vòng l p cho phép nh p nhi u kí tdo{regs.h.ah=1;int86(0x21,&regs,&regs);x=regs.h.al;if(x==0x0D)goto EXITx-=0x30;EXIT:}while(x!=0x0D); o n l nh trên như sau:Làm trong khi x!=13Ví d nha. B n nh p vào 1x=regs.h.al->x=0x31// ( vì mã hex c a kí t 1 là 0x31)ki m tra xem x có b ng 0x0D=13 ko:D r ràng là x ây b ng 0x30 ch b ng 0x0D âuQuay l i ti p t c nh p ti pKhi b n nh p xong 1988 rùi b n không mu n nh p n aB n nh n enterKhi b n nh p enter thì nó s nh p vô thanh ghi AL =0x0DB n c coi Enter như 1 kí t (CR) có mã hex là 0x0D và mã dec là 13x=regs.h.al;v y x=0x0D =13;Ki m tra i u ki n xem : Uh ùng rùi x úng b ng 0x0D rùiK t thúc l p và chuy n sang câu l nh ti p theoNhư v y là ta có th nh p vào nhi u kí t ư c rùiNhưng v n chưa lưu ư c kí t x=1988 mà k t thúc o n l nh v a rùi x=8 là kí t cu i cùngTa s a l i code như sau------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------int nhap(){union REGS regs;int x=0;int temp;do{regs.h.ah=1;int86(0x21,&regs,&regs);temp=regs.h.al;if(temp=0X0D)goto EXIT;temp -=0x30;x=x*10+temp;EXIT:
 6. 6. }while(temp!=0X0D);return x;}------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Khi b n nh n Enter thì (coi như b n nh p kí t CR) thì x=regs.h.al=0x0DNó ki m tra if(x==0xoD) úngGoto EXIT t c là nó nh y n nh y EXIT phái dư i mà ko làm các l nh phía sauT i EXIT nó g p hàm ki m tra i u ki n l pwhile(temp!=0X0D); úng rùi và k t thúc l plúc này x=1988 rùix m i chính là bi n lưu ,temp ch là bi n l m lưu giá tr al hi n th i.Phù phù m t quá ….Như v y là b n ã bi t cách s d ng hàm 1 c a ng t 21h nh p m t s rùiGi L hư ng d n các b n dùng hàm 2 c a ng t 21h xu t m t s t m t thanh ghi s d ng hàm 2 ng t 21hTương t như hàm 1 b n ph i nh p 2 vô thanh ghi AH cho nó bi t là b n mu n s d ng hàm 2Còn giá tr mu n xu t thì ph i n m trong thanh ghi DL(nh c l i thanh ghi DX 16 bít g m hai thanh ghi DH và DL 8 bít)Như v y b n mu n xu t cái chi ra ph i n p nó vô thanh ghi DLChương trình trên b n ch nh p vô b ng ng t thui còn xu t thì dùng Cprintf("n So ban vua nhap la: %d",x);getch();gi ta th vi t m t hàm output xu t giá tr x tra màn hình dùng hàm 2 ng t 21h----------------------------------------------------------------------------------------------------------------#include<stdio.h>#include<conio.h>#include<dos.h>int nhap();void xuat(int x);void main(){int x;printf ("n Moi ban nhap mot so tu 0->9:");x=nhap();xuat(x);getch();}int nhap(){union REGS regs;int x=0;int temp;do{regs.h.ah=1;int86(0x21,&regs,&regs);temp=regs.h.al;
 7. 7. if(temp==0x0D)goto EXIT;temp -=0x30;x=x*10+temp;EXIT:}while(temp!=13);return x;}void xuat(int x){union REGS regs;regs.h.ah=2;x+=0x30;regs.h.dl=x;int86(0x21,&regs,&regs);}--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Các b n ý t i hàm xu tHàm 2 c a ng t 21h cũng ch cho phép xu t ra m t kí t thui nên b n ph i x+=0x30 chuy n s thànhkí tN p nó vô DL và g i hàm 21h xu t ra màn hìnhChương trình trên ch xu t ra ư c 1->9 thui ko th xu t ra 2 ch s vì hàm 2 cũng gi i h n xu t ra m tkí t .Mu n xu t ra ư c s 1988 b n ã nh p lúc u thì ph i dùng thu t toán tách t ng ch s ra1988 /10 =198 dư 8198/10=19 dư 819/10 =1 dư 91/10 =0 dư 1V y là ta có th tách ra xu t ư c rùi.Còn chương trình thì b n t suy nghĩ. Coi như bài t p cho các b n.Chú ý là các s dư ư c xu t ra theo chi u ngư c l i lúc nh p nên b n ph i o l iNhư v y là các b n ã có th h u ư c cách dùng hàm 1 và 2 c a ng t 21h nh p xu tTi p theo L xin gi i thi u v i các b n m t bài toán c thDùng ng t 21h chuy n m t s t th p phân sang nh phân u tiên b n dùng hàm input trên nh p vào m t s th p phân xSau ó chuy n nó thành d ng nh phân và xu t raCác b n chú ý ch này :Ví d ta dùng hàm input nh p vô s 12Sau ó gán cho AX giá tr 12Trong AX s lưu 12 dư i d ng nh phân ch ko ph i th p phân12 =1100Chú ý là ánh t bít th p t i bít cao. T c là t ph i sang tráiN u b n nh p vô 1988
 8. 8. 1988 = 0000011111000100Thì thanh ghi AX s như sauL xin d ng l i nói sơ m t chút v d ch bítVí d x=12 thì x ư c lưu trong máy tính có d ng như sauCái mô ph ng này th t ra ko úng v i th c t l m nhưng L c ý làm như v y các b n m i h c có thhi u nhanh hơnM i tên ch t i bít 0Gi chúng ta dùng l nh saux>>1 t c là d ch m i tên i 1 bitx có d ng như sauCác b n chú ý m i tên ch ch mô thì ta có th xác nh ư c bít ó b ng cách &1Vì v y in ra 16 bít c a x ta làm như sau:void convert_to_bin(int x){for(int i=15;i>=0;i--){printf("%d",(x>>i)&1);}}Ban u ta d ch i 15 bít con tr ch n bít th 15 và &1 in ra bít óSau ó gi m 1 xu ng còn 14D ch i 14 bít và in bít th 15Ti p t c cho t i bít th 0 bên ph i ngoài cùngNhư v y là b n có th d dàng chuy n t s th p phân x v d ng nh phân ch b ng m y dòng code trênCác b n chú ý là ây ta nh nghĩa bi n x ki u int nên ch chi m 2byte2byte t c là 16 bítNên các b n for(int i=15;i>=0;i--)
 9. 9. Nhưng n u b n nh nghĩa ki u unsigned x thì nó chi m t i 4 byte =32 bít nên b n ph i in t bit 31 ->bit0for(int i=31;i>=0;i--).Phù phù m t quá , bài trên b n ã h c cách chuy n sang d ng nh phân rùi gi s h c cách chuy n sangd ng t phânT phân là các m t s ư c t o thành t các ch s 0,1,2,3Ví d s t phân :1230 = 1*4^2 +2*4^2+3*4^1+0*4^0 =298 = 000000101001100014 t phân=12= 00001100Các b n xem hình sau:C hai ch s nh phân quy nh m t s t phânTheo trên thì 12 = 0000000000001100 = 00000030T c là 12 d ng th p phân = 30 t phânT ó ta suy nghĩ ra cách chuy n như sau----------------------------------------------------------------------------------------Ban u b n nh p 12 vô AX thì AX có d ng như trênNhư ã nói AX là thanh ghi 16 bít g m hai thanh ghi 8 bít là AH và ALTheo hình trên thìAH = 00000000AL = 00001100Gi ta mu n i s nh phân ư c lưu trong thanh ghi AX ra d ng t phân thì ta l n lư t in ra các c pbit u tiên b n ph i in ra giá tr c a hai bít ngoài cùng bít 15 và 14 in ra hai bít ó thì chúng ta c n làm như sau+Cách 1 d ch AH sang ph i 6 bítBan u AH như sauSau khi d ch qua ph i 6 bít gi ng như b n êm cái AH kéo qua ph i 6 bítS có d ng như sau ,sau khi d ch ph i 6 bít
 10. 10. Sau ó b n ch vi c in AH ra màn hình b ng hàm 2 c a ng t 21hCu i cùng b n d ch AX qua trái 2 bít ti p t c in hai bit ti p theoVà ti p t c l p l i thao tác ó 8 l n (Vì thanh ghi AX 16 bít nên 16/2 =8) o n l nh c th như sau:void convert_to_tu(int x){union REGS regs;int i=1,ah,temp;regs.h.ax=x;while(i<=8){ah=regs.h.ah;ah=ah>>6;ah+=48;temp=regs.x.ax<<2;regs.h.dl=ah;regs.h.ah=2;int86(0x21,&regs,&regs);regs.x.ax= temp;i++;}}Xin gi i thích sơ m t chút v o n l nh này;Vì kí t 1 có mã hex là 0x31 nên mu n chuy n các con s 0,1,2,3,4,…9 sang d ng kí t in raThì ph i c ng thêm 0x30 (th p phân là 48)Sơ hoàn ch nh
 11. 11. Như v y là b n ã bi t cách chuy n sang d ng t phân, gi ti p sang d ng th p l c phânM i ch s th p l c phân là tôt h p c a 4 bít nh phânVì v y cách làm tương t như t phânCode hoàn ch nh như sau:void convert_to_hex(int x){union REGS regs;int i=1,ah,temp;regs.h.ax=x;while(i<=4){ah=regs.h.ah;ah=ah>>4;if(ah<=9) goto Num;ah+=7;Num:ah+=48;temp=regs.x.ax<<4;regs.h.dl=ah;regs.h.ah=2;int86(0x21,&regs,&regs);regs.x.ax= temp;
 12. 12. i++;}}B n chú ý t i nh ng ch L to màu xanh.Code th p l c phân hoàn toàn gi ng như t phân ch khácnhưng ch tô xanh+ Ch th nh t i<=4 là vì m i ch s th p l c là t h p 4 bít nh phân ,Mà ây có 16 bít nên c n l p l i 4 l n in ra 4 s th p l c phân+ Ch th hai là vìT phân ch có các ch s 0,1,2,3Nhưng th p l c phân thì 0,1,2,3,…,9,A,B,C,D,E i v i các s 0…9 thì ch c n c ng v i 0x30(48) là chuy n thành d ng kí t in nhưng các ch s nhưA,B,C,D,E,F thì khác10=A11=B…15=FB n xem l i b ng mã ASCIIKí t A có mã hex là 0x41 và mã dec là 65if(ah<=9) goto Num;có nghĩa là n u ah<=9 t c là các s 0…9 ch hok ph i kí t thì nh y n nh n NumNum:ah+=48;sau ó ah+=48 chuy n s trên thành d ng kí t in ranhưng n u nó l n hơn 9 t c là các kí t A,B,C,D,E,Fthì c n c ng thêm 7 trư c khi c ng 48v y có nghĩa là c ng thêm 7+48 =55vì A=10 nên ah=10+55=65 úng y mã dec c a kí t Akhi ah=11 thì ah=11+55 =66 úng ý mã dec c a kí t Btương t như v y i v i C,D,E,F+ Ch khác th batemp=regs.x.ax<<4;là do m i ch sô th p l c phân = 4 bít nh phân nên c n d ch l i 4 bít in ra s hex ti p theo
 13. 13. Qua các ví d v a r i ch c các b n cũng hi u ph n nào v cách mà máy tính lưu tr d li u và cáchchuy n qua l i gi a các h mNg t trong dos còn có r t nhi u hàm khác nhưng b n ch c n n m quy t c sauM i lo i ng t u có cung c p u vào u ra .T c là b n c n nh p data vào thanh ghi nào và k t qu xu t ra thanh ghi nàoVí d Hàm 1 c a ng t 21h thì b n ko c n cho ah=1(regs.h.ah=1) sau ó g i l nh ng t 21hInt86(0x21,&regs,&regs); g i ng t u ra c a ng t là thanh ghi AL t c là kí t b n nh p vô ch trong thanh ghi ALHàm 2 c a ng t 21h thì u vào là DL,AHB n c n AH=2 và DL=kí t c n xu t u ra là mà hình:DNhư v y b t c ng t nào b n ch c n bi t các thông s u vào và u ra là có th s d ng ư c.Mà các thông s y thì bao gi cũng ư c ghi s n trong tài li u r i.Sau ây là các hàm ng t thông d ng b n tham kh o m i hàm ng t u có input output n u cóVí d ng t sau ây
 14. 14. INT 10h / AH = 0 - set video mode.input:AL = desired video mode.these video modes are supported:00h - text mode. 40x25. 16 colors. 8 pages.03h - text mode. 80x25. 16 colors. 8 pages.13h - graphical mode. 40x25. 256 colors. 320x200 pixels. 1 page.example: mov al, 13h mov ah, 0 int 10hGi i thích : INT 10h / AH = 0 t c là ng t 10h AH=0 t c là b n c n set AH=0Input là các giá tr c n đưa vàoCode:Regs.h.ah=0;Regs.h.al=00hInt86(0x10,&regs,&regs);Trong ó có nh ng hàm mà b n ít khi dùng t i nhưng L cũng ưa vào các b n tham kh oINT 10h / AH = 0 - set video mode.input:AL = desired video mode.these video modes are supported:00h - text mode. 40x25. 16 colors. 8 pages.03h - text mode. 80x25. 16 colors. 8 pages.13h - graphical mode. 40x25. 256 colors. 320x200 pixels. 1 page.example: mov al, 13h mov ah, 0 int 10hINT 10h / AH = 01h - set text-mode cursor shape.input:CH = cursor start line (bits 0-4) and options (bits 5-7).CL = bottom cursor line (bits 0-4).when bit 5 of CH is set to 0, the cursor is visible. when bit 5 is 1, the cursor is not visible.; hide blinking text cursor: mov ch, 32 mov ah, 1 int 10h; show standard blinking text cursor: mov ch, 6 mov cl, 7 mov ah, 1 int 10h; show box-shaped blinking text cursor: mov ch, 0 mov cl, 7 mov ah, 1 int 10h; note: some bioses required CL to be >=7,; otherwise wrong cursor shapes are displayed.INT 10h / AH = 2 - set cursor position.
 15. 15. input:DH = row.DL = column.BH = page number (0..7).example: mov dh, 10 mov dl, 20 mov bh, 0 mov ah, 2 int 10hINT 10h / AH = 03h - get cursor position and size.input:BH = page number.return:DH = row.DL = column.CH = cursor start line.CL = cursor bottom line.INT 10h / AH = 05h - select active video page.input:AL = new page number (0..7).the activated page is displayed.INT 10h / AH = 06h - scroll up window.INT 10h / AH = 07h - scroll down window.input:AL = number of lines by which to scroll (00h = clear entire window).BH = attribute used to write blank lines at bottom of window.CH, CL = row, column of windows upper left corner.DH, DL = row, column of windows lower right corner.INT 10h / AH = 08h - read character and attribute at cursor position.input:BH = page number.return:AH = attribute.AL = character.INT 10h / AH = 09h - write character and attribute at cursor position.input:AL = character to display.BH = page number.BL = attribute.CX = number of times to write character.INT 10h / AH = 0Ah - write character only at cursor position.input:AL = character to display.
 16. 16. BH = page number.CX = number of times to write character.INT 10h / AH = 0Ch - change color for a single pixel.input:AL = pixel colorCX = column.DX = row.example: mov al, 13h mov ah, 0 int 10h ; set graphics video mode. mov al, 1100b mov cx, 10 mov dx, 20 mov ah, 0ch int 10h ; set pixel.INT 10h / AH = 0Dh - get color of a single pixel.input:CX = column.DX = row.output:AL = pixel colorINT 10h / AH = 0Eh - teletype output.input:AL = character to write.this functions displays a character on the screen, advancing the cursor and scrolling the screenas necessary. the printing is always done to current active page.example: mov al, a mov ah, 0eh int 10h ; note: on specific systems this ; function may not be supported in graphics mode.INT 10h / AH = 13h - write string.input:AL = write mode: bit 0: update cursor after writing; bit 1: string contains attributes.BH = page number.BL = attribute if string contains only characters (bit 1 of AL is zero).CX = number of characters in string (attributes are not counted).DL,DH = column, row at which to start writing.ES:BP points to string to be printed.example:
 17. 17. mov al, 1 mov bh, 0 mov bl, 0011_1011b mov cx, msg1end - offset msg1 ; calculate message size. mov dl, 10 mov dh, 7 push cs pop es mov bp, offset msg1 mov ah, 13h int 10h jmp msg1end msg1 db " hello, world! " msg1end:INT 10h / AX = 1003h - toggle intensity/blinking.input:BL = write mode: 0: enable intensive colors. 1: enable blinking (not supported by the emulator and windows command prompt).BH = 0 (to avoid problems on some adapters).example:mov ax, 1003hmov bx, 0int 10hbit color table:character attribute is 8 bit value, low 4 bits set fore color, high 4 bits set background color.note: the emulator and windows command line prompt do not support background blinking,however to make colors look the same in dos and in full screen mode it is required to turn offthe background blinking.HEX BIN COLOR0 0000 black1 0001 blue2 0010 green3 0011 cyan4 0100 red5 0101 magenta6 0110 brown7 0111 light gray8 1000 dark gray9 1001 light blueA 1010 light greenB 1011 light cyanC 1100 light redD 1101 light magentaE 1110 yellowF 1111 whitenote:; use this code for compatibility with dos/cmd prompt full screen mode:mov ax, 1003hmov bx, 0 ; disable blinking.int 10h
 18. 18. INT 11h - get BIOS equipment list.return:AX = BIOS equipment list word, actually this call returns the contents of the word at0040h:0010h.Currently this function can be used to determine the number of installed number of floppy diskdrives.Bit fields for BIOS-detected installed hardware:bit(s) Description15-14 Number of parallel devices.13 Reserved.12 Game port installed.11-9 Number of serial devices.8 Reserved.7-6 Number of floppy disk drives (minus 1): 00 single floppy disk; 01 two floppy disks; 10 three floppy disks; 11 four floppy disks.5-4 Initial video mode: 00 EGA,VGA,PGA, or other with on-board video BIOS; 01 40x25 CGA color. 10 80x25 CGA color (emulator default). 11 80x25 mono text.3 Reserved.2 PS/2 mouse is installed.1 Math coprocessor installed.0 Set when booted from floppy.INT 12h - get memory size.return:AX = kilobytes of contiguous memory starting at absolute address 00000h, this call returns thecontents of the word at 0040h:0013h.Floppy drives are emulated using FLOPPY_0(..3) files.INT 13h / AH = 00h - reset disk system.INT 13h / AH = 02h - read disk sectors into memory.INT 13h / AH = 03h - write disk sectors.input:AL = number of sectors to read/write (must be nonzero)CH = cylinder number (0..79).CL = sector number (1..18).DH = head number (0..1).DL = drive number (0..3 , for the emulator it depends on quantity of FLOPPY_ files).ES:BX points to data buffer.return:
 19. 19. CF set on error.CF clear if successful.AH = status (0 - if successful).AL = number of sectors transferred.Note: each sector has 512 bytes.INT 15h / AH = 86h - BIOS wait function.input:CX:DX = interval in microsecondsreturn:CF clear if successful (wait interval elapsed),CF set on error or when wait function is already in progress.Note:the resolution of the wait period is 977 microseconds on many systems (1 million microseconds- 1 second).Windows XP does not support this interrupt (always sets CF=1).INT 16h / AH = 00h - get keystroke from keyboard (no echo).return:AH = BIOS scan code.AL = ASCII character.(if a keystroke is present, it is removed from the keyboard buffer).INT 16h / AH = 01h - check for keystroke in the keyboard buffer.return:ZF = 1 if keystroke is not available.ZF = 0 if keystroke available.AH = BIOS scan code.AL = ASCII character.(if a keystroke is present, it is not removed from the keyboard buffer).INT 19h - system reboot.Usually, the BIOS will try to read sector 1, head 0, track 0 from drive A: to 0000h:7C00h. Theemulator just stops the execution, to boot from floppy drive select from the menu: virtualdrive -> boot from floppyINT 1Ah / AH = 00h - get system time.return:CX:DX = number of clock ticks since midnight.AL = midnight counter, advanced each time midnight passes.notes:there are approximately 18.20648 clock ticks per second,and 1800B0h per 24 hours.AL is not set by the emulator.
 20. 20. INT 20h - exit to operating system.INT 21h / AH=2 - write character to standard output.entry: DL = character to write, after execution AL = DL.example: mov ah, 2 mov dl, a int 21hINT 21h / AH=5 - output character to printer.entry: DL = character to print, after execution AL = DL.example: mov ah, 5 mov dl, a int 21hINT 21h / AH=6 - direct console input or output.parameters for output: DL = 0..254 (ascii code)parameters for input: DL = 255for output returns: AL = DLfor input returns: ZF set if no character available and AL = 00h, ZF clear if character available.AL = character read; buffer is cleared.example: mov ah, 6 mov dl, a int 21h ; output character. mov ah, 6 mov dl, 255 int 21h ; get character from keyboard buffer (if any) or set ZF=1.INT 21h / AH=7 - character input without echo to AL.if there is no character in the keyboard buffer, the function waits until any key is pressed.example: mov ah, 7 int 21hINT 21h / AH=9 - output of a string at DS:DX. String must be terminated by $.example: org 100h mov dx, offset msg mov ah, 9 int 21h
 21. 21. ret msg db "hello world $"INT 21h / AH=0Ah - input of a string to DS:DX, fist byte is buffer size, second byte is number ofchars actually read. this function does not add $ in the end of string. to print using INT 21h /AH=9 you must set dollar character at the end of it and start printing from address DS:DX + 2.example: org 100h mov dx, offset buffer mov ah, 0ah int 21h jmp print buffer db 10,?, 10 dup( ) print: xor bx, bx mov bl, buffer[1] mov buffer[bx+2], $ mov dx, offset buffer + 2 mov ah, 9 int 21h retthe function does not allow to enter more characters than the specified buffer size.see also int21.asm in c:emu8086examplesINT 21h / AH=0Bh - get input status;returns: AL = 00h if no character available, AL = 0FFh if character is available.INT 21h / AH=0Ch - flush keyboard buffer and read standard input.entry: AL = number of input function to execute after flushing buffer (can be 01h,06h,07h,08h,or 0Ah - for other values the buffer is flushed but no input is attempted); other registers asappropriate for the selected input function.INT 21h / AH= 0Eh - select default drive.Entry: DL = new default drive (0=A:, 1=B:, etc)Return: AL = number of potentially valid drive lettersNotes: the return value is the highest drive present.INT 21h / AH= 19h - get current default drive.Return: AL = drive (0=A:, 1=B:, etc)
 22. 22. INT 21h / AH=25h - set interrupt vector;input: AL = interrupt number. DS:DX -> new interrupt handler.INT 21h / AH=2Ah - get system date;return: CX = year (1980-2099). DH = month. DL = day. AL = day of week (00h=Sunday)INT 21h / AH=2Ch - get system time;return: CH = hour. CL = minute. DH = second. DL = 1/100 seconds.INT 21h / AH=35h - get interrupt vector;entry: AL = interrupt number;return: ES:BX -> current interrupt handler.INT 21h / AH= 39h - make directory.entry: DS:DX -> ASCIZ pathname; zero terminated string, for example:org 100hmov dx, offset filepathmov ah, 39hint 21hretfilepath DB "C:mydir", 0 ; path to be created.endthe above code creates c:emu8086vdriveCmydir directory if run by the emulator.Return: CF clear if successful AX destroyed. CF set on error AX = error code.Note: all directories in the given path must exist except the last one.INT 21h / AH= 3Ah - remove directory.Entry: DS:DX -> ASCIZ pathname of directory to be removed.Return:CF is clear if successful, AX destroyed CF is set on error AX = error code.Notes: directory must be empty (there should be no files inside of it).
 23. 23. INT 21h / AH= 3Bh - set current directory.Entry: DS:DX -> ASCIZ pathname to become current directory (max 64 bytes).Return:Carry Flag is clear if successful, AX destroyed.Carry Flag is set on error AX = error code.Notes: even if new directory name includes a drive letter, the default drive is not changed,only the current directory on that drive.INT 21h / AH= 3Ch - create or truncate file.entry:CX = file attributes:mov cx, 0 ; normal - no attributes.mov cx, 1 ; read-only.mov cx, 2 ; hidden.mov cx, 4 ; systemmov cx, 7 ; hidden, system and read-only!mov cx, 16 ; archiveDS:DX -> ASCIZ filename.returns:CF clear if successful, AX = file handle.CF set on error AX = error code.note: if specified file exists it is deleted without a warning.example: org 100h mov ah, 3ch mov cx, 0 mov dx, offset filename mov ah, 3ch int 21h jc err mov handle, ax jmp k filename db "myfile.txt", 0 handle dw ? err: ; .... k: retINT 21h / AH= 3Dh - open existing file.
 24. 24. Entry:AL = access and sharing modes:mov al, 0 ; readmov al, 1 ; writemov al, 2 ; read/writeDS:DX -> ASCIZ filename.Return:CF clear if successful, AX = file handle.CF set on error AX = error code.note 1: file pointer is set to start of file.note 2: file must exist.example: org 100h mov al, 2 mov dx, offset filename mov ah, 3dh int 21h jc err mov handle, ax jmp k filename db "myfile.txt", 0 handle dw ? err: ; .... k: retINT 21h / AH= 3Eh - close file.Entry: BX = file handleReturn:CF clear if successful, AX destroyed.CF set on error, AX = error code (06h).INT 21h / AH= 3Fh - read from file.Entry:BX = file handle.CX = number of bytes to read.DS:DX -> buffer for data.
 25. 25. Return:CF is clear if successful - AX = number of bytes actually read; 0 if at EOF (end of file) beforecall.CF is set on error AX = error code.Note: data is read beginning at current file position, and the file position is updated after asuccessful read the returned AX may be smaller than the request in CX if a partial readoccurred.INT 21h / AH= 40h - write to file.entry:BX = file handle.CX = number of bytes to write.DS:DX -> data to write.return:CF clear if successful; AX = number of bytes actually written.CF set on error; AX = error code.note: if CX is zero, no data is written, and the file is truncated or extended to the currentposition data is written beginning at the current file position, and the file position is updatedafter a successful write the usual cause for AX < CX on return is a full disk.INT 21h / AH= 41h - delete file (unlink).Entry:DS:DX -> ASCIZ filename (no wildcards, but see notes).return:CF clear if successful, AX destroyed. AL is the drive of deleted file (undocumented).CF set on error AX = error code.Note: DOS does not erase the files data; it merely becomes inaccessible because the FAT chainfor the file is cleared deleting a file which is currently open may lead to filesystem corruption.INT 21h / AH= 42h - SEEK - set current file position.Entry:AL = origin of move: 0 - start of file. 1 - current file position. 2 - end of file.BX = file handle.
 26. 26. CX:DX = offset from origin of new file position.Return:CF clear if successful, DX:AX = new file position in bytes from start of file.CF set on error, AX = error code.Notes:for origins 1 and 2, the pointer may be positioned before the start of the file; no error isreturned in that case, but subsequent attempts to read or write the file will produce errors. Ifthe new position is beyond the current end of file, the file will be extended by the next write(see AH=40h).example: org 100hINT 21h / AH= 47h - get current directory.Entry:DL = drive number (00h = default, 01h = A:, etc)DS:SI -> 64-byte buffer for ASCIZ pathname.Return:Carry is clear if successfulCarry is set on error, AX = error code (0Fh)Notes:the returned path does not include a drive and the initial backslash.INT 21h / AH=4Ch - return control to the operating system (stop program).INT 21h / AH= 56h - rename file / move file.Entry:DS:DX -> ASCIZ filename of existing file.ES:DI -> ASCIZ new filename.Return:CF clear if successful.CF set on error, AX = error code.Note: allows move between directories on same logical drive only; open files should not berenamed!mouse driver interrupts -- INT 33hINT 33h / AX=0000 - mouse ininialization. any previous mouse pointer is hidden.returns:if successful: AX=0FFFFh and BX=number of mouse buttons.if failed: AX=0example:
 27. 27. mov ax, 0int 33hsee also: mouse.asm in examples.INT 33h / AX=0001 - show mouse pointer.example:mov ax, 1int 33hINT 33h / AX=0002 - hide visible mouse pointer.example:mov ax, 2int 33hINT 33h / AX=0003 - get mouse position and status of its buttons.returns:if left button is down: BX=1if right button is down: BX=2if both buttons are down: BX=3CX = xDX = yexample:mov ax, 3int 33h; note: in graphical 320x200 mode the value of CX is doubled.; see mouse2.asm in examples.==============================================================================================
 28. 28. M ng và con trTi p theo L xin gi i thi u sơ v con tr m ngKi n th c v con tr thì ã h c r i nên hok nh c l i.L ch nói v m ng :*M ng 1 chi u :M ng 1 chi u ch a n ph n t có th bi u di n như saua[i] v i i= 0->n-1n u dùng con tr p bi u di n m ng trên thìp ch n ph n t u tiên a[o];t c là *p=a[o];n u ta c p cho con tr p m t vùng nh liên ti p nhau thì ô nh u tiên ch a[0];*p=a[o];*(p+1)=a[1];*(p+2)=a[2];...*(p+n)=a[n];như v y là ta có th dùng con tr bi u di n m ng m t chi u...vi c c p phát b nh ng trong c thì có hàm malloc nhưng hàm này gi ít ai xài nên tôi xin dùng c++ c p phát m t vùng nh cho con tr p bi u di n m ng m t chi u n ph n t thì ta c p phát như saup=new int(n);m ng này ki u intcòn xóa thì delete p;ví d 1: nh p xu t m ng m t chi u dùng con trCode:/*********************************************Gioi thieu ve con tro mang trong C++Mang hai chieu A(n,m) co the dung con tro nhu sau*(a+i*m+j);Chuong trinh duoc viet tren:+ ubuntu 8.04+ CodeBlock version 8.02+ Bo bien dich gccWrited by Nguyen The Linh**********************************************/#include<stdio.h>#include<stdlib.h>// Khai bao cac ham duoc su dung trong chuong trinhvoid input_array(int *p,int n,char name);void output_array(int *p,int n,char name);// Chuong trinh chinhint main(){ int n,*p; printf("n-------------------------------------------"); printf("n Moi ban nhap so phan tu cua mang :n ="); scanf("%d",&n); printf("n-------------------------------------------"); p=new int (n); input_array(p,n,P);
 29. 29. printf("n-------------------------------------------"); output_array(p,n,P); printf("n-------------------------------------------"); delete p; return EXIT_SUCCESS;}// Dinh nghia ham nhap mang mot chieuvoid input_array(int *p,int n,char name){ printf("n Moi ban nhap mang %c :n",name); for(int i=0;i<n;i++) { printf(" %c[%2d]=",name,i); scanf("%d",&*(p+i)); }}// Dinh nghia ham xuat mang mot chieuvoid output_array(int *p,int n,char name){ printf("n Xuat mang %c ra man hinh :",name); for(int i=0;i<n;i++) { printf("n %c[%2d]=%3d",name,i,*(p+i)); }}Ti p theo là m ng hai chi uTương t như m ng m t chi u thôiví d m ng hai chi u a[n][m]t c là m ng trên có n hàng mà m c tv y có t ng c ng là n*m ph n tt a[0][0] , a[0][1].....a[n-1][m-1] ;khi dùng con tr ta s dùng ô nh u tiên ch n ph n t a[0][0];Gi s ta có m ng th này1 2 3 45 6 7 89 10 11 12M ng này có ba hàng và b n c tn=3 và m=4*p =a[0][0] =1;*(p+1) =a[0][1] =2;*(p+2) =a[0][2] =3;*(p+3) =a[0][3] =4;...*(p+11) =a[2][3]=12;nhìn vào b n có th oán ra công th c t ng quát c a a[i][j]v i i=0->n-1 và j=0->m-1*(p+i*m+j); v i m là s c tt c là a[i][j] = *(p+i*m+j);Ví d 2 v nh p xu t m ng hai chi u dùng con tr .+ C ng hai m ng
 30. 30. + S p x p m ng+ Chéo hóa m ngCode:/*********************************************Gioi thieu ve con tro mang trong C++Mang hai chieu A(n,m) co the dung con tro nhu sau*(a+i*m+j);Chuong trinh duoc viet tren:+ ubuntu 8.04+ CodeBlock version 8.02+ Bo bien dich gccWrited by Nguyen The Linh**********************************************/#include<stdio.h>#include<stdlib.h>// Khai bao cac ham dung trong chuong trinhvoid input(int *p,int n,int m,char name);void output(int *p,int n,int m,char name);void output_to_file(int *p,int n,int m);void plus_array(int *p1,int *p2,int *p,int n,int m);void sort_array(int *p,int n,int m);void cheohoa(int *p,int n,int m);// Chuong trinh chinhint main(){ int *p1,*p2,*p,n,m; printf("--------------------------------------------------n"); printf("n Please input rows :"); scanf("%d",&n); printf("n Please input Colums :"); scanf("%d",&m); printf("--------------------------------------------------n"); p1=new int[n*m]; //Cap phat bo nho dong input(p1,n,m,A); output(p1,n,m,A); printf("--------------------------------------------------n"); p2=new int[n*m]; input(p2,n,m,B); output(p2,n,m,B); printf("--------------------------------------------------n"); printf(" Cong hai ma tran A +B = Cn"); p=new int[n*m]; plus_array(p1,p2,p,n,m); output(p,n,m,C); printf("--------------------------------------------------n"); printf(" Sap xep ma tran:n"); sort_array(p,n,m); output(p,n,m,C); printf("--------------------------------------------------n"); printf(" Cheo hoa ma tran:n"); cheohoa(p,n,m); output(p,n,m,C);
 31. 31. printf("--------------------------------------------------n"); printf(" Output result to file OUTPUT.DAT:n"); output_to_file(p,n,m); printf(" ......>Xuat thanh congn"); delete p1,p2,p; printf("--------------------------------------------------n"); return EXIT_SUCCESS;}//Khai bao ham nhap mang hai chieuvoid input(int *p,int n,int m,char name){ printf("n Please input array %c:n",name); for(int i=0;i<n;i++) for(int j=0;j<m;j++) { printf(" %c[%d][%d]=",name,i,j); scanf("%d",&*(p+i*m+j)); }}// Khai bao ham xuat mang hai chieuvoid output(int *p,int n,int m,char name){ printf("n Ouput array %c to screen:n",name); for(int i=0;i<n;i++) { for(int j=0;j<m;j++) printf("%5d",*(p+i*m+j)); printf("n"); }}// Khai bao ham xuat ma tran ra file OUTPUT.DATvoid output_to_file(int *p,int n,int m){ FILE *fp; fp=fopen("OUTPUT.dat","wt"); for(int i=0;i<n;i++) { for(int j=0;j<m;j++) fprintf(fp,"%5d",*(p+i*m+j)); fprintf(fp,"n"); } fclose(fp);}// Khai bao ham cong hai mang p1 va p2 thanh mang pvoid plus_array(int *p1,int *p2,int *p,int n,int m){ for(int i=0;i<n;i++) for(int j=0;j<m;j++) *(p+i*m+j)=*(p1+i*m+j)+*(p2+i*m+j);}// Khai bao ham sap xep mang tang danvoid sort_array(int *p,int n,int m)
 32. 32. { int temp; for(int i=0;i<=n*m-2;i++) { for(int j=i;j<=n*m-1;j++) { if(*(p+i) > *(p+j)) { temp=*(p+i); *(p+i)=*(p+j); *(p+j)=temp; } } }}// Cheo hoa ma tranvoid cheohoa(int *p,int n,int m){ float heso; int temp,temp1,temp2; for(int i=0;i<n;i++) { //******************************************** //Loai bo cac phan tu a[i][i]=0 if(*(p+i*m+i)==0) for(int j=i+1;j<n;j++) { if(*(p+j*m+i)!=0) { for(int k=0;k<m;k++) { temp=*(p+i*m+k); *(p+i*m+k)=*(p+j*m+k); *(p+j*m+k)=temp; } } } //cheo hoa ma tran //******************************************** for(int j=i+1;j<n;j++) { temp1=*(p+i*m+i); temp2=*(p+j*m+i); heso= (float)-temp2/temp1; for(int k=0;k<m;k++) { *(p+j*m+k) += (*(p+i*m+k))*heso; } } }}
 33. 33. /*************************************************************** */------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cu i cùng là m t bài C chuy n i qua l i gi a các h m không dùng m ng các b ntham kh o:/*********************************************Chuyen doi qua lai giua cac he demChuong trinh duoc viet tren:+ ubuntu 8.04+ CodeBlock version 8.02+ Bo bien dich gccWrited by Nguyen The Linh**********************************************/#include<stdio.h>#include<stdlib.h>// Khai bao cac ham dung trong chuong trinhunsigned menu();void error(unsigned i);void thapphan_sang_nhiphan(unsigned n);void thapphan_sang_tuphan(unsigned n);void thapphan_sang_batphan(unsigned n);void thapphan_sang_thaplucphan(unsigned n);unsigned getbit(unsigned n,unsigned i);unsigned getnum(unsigned n,unsigned j,unsigned i);void input(unsigned &n);// Chuong trinh chinhint main(){ unsigned router,n; printf("n----------------------------------------------"); printf("n Day la chuong trinh chuyen doi qua lai giua cac he dem dungdich bit."); do { printf("n----------------------------------------------"); router=menu(); printf("n----------------------------------------------"); switch(router) { printf("n----------------------------------------------"); case 1: printf("n Ham nay se chuyen mot so thap phan sang nhiphan."); printf("n"); input(n); thapphan_sang_nhiphan(n); break; printf("n----------------------------------------------"); case 2: printf("n Ham nay se chuyen mot so thap phan sang tu phan."); printf("n");
 34. 34. input(n); thapphan_sang_tuphan(n); break; printf("n----------------------------------------------"); case 3: printf("n Ham nay se chuyen mot so thap phan sang batphan."); printf("n"); input(n); thapphan_sang_batphan(n); break; printf("n----------------------------------------------"); case 4: printf("n Ham nay se chuyen mot so thap phan sang thap lucphan."); printf("n"); input(n); thapphan_sang_thaplucphan(n); break; printf("n----------------------------------------------"); case 0: printf("n Bibi See you again"); break; printf("n----------------------------------------------"); default: error(1); } }while(router!=0);}// Dinh nghia ham chuyen tu thap phan sang nhi phanvoid thapphan_sang_nhiphan(unsigned n){ printf("n"); unsigned sobit=sizeof(n)*8; printf(" %u = ",n); for(int i=sobit-1;i>=0;i--) printf("%u",getbit(n,i));}// Dinh nghia ham chuyen tu thap phan sang tu phanvoid thapphan_sang_tuphan(unsigned n){ printf(" %u = ",n); for(int i=15;i>=0;i--) printf("%u",getnum(n,i*2+1,i*2));}// Dinh nghia ham chuyen tu thap phan sang bat phanvoid thapphan_sang_batphan(unsigned n){ printf(" %u = ",n); for(int i=10;i>=0;i--) printf("%u",getnum(n,i*3+2,i*3));}
 35. 35. // Dinh nghia ham chuyen tu thap phan sang thap luc phanvoid thapphan_sang_thaplucphan(unsigned n){ printf(" %u = ",n); for(int i=7;i>=0;i--) { char temp=getnum(n,i*4+3,i*4); if(temp>9) temp+=55; else temp+=48; printf("%c",temp); }}// Dinh nghia menu cua chuong trinh chinhunsigned menu(){ unsigned router; printf("n Moi ban chon menu:"); printf("n 1.Chuyen tu thap phan sang nhi phan."); printf("n 2.Chuyen tu thap phan sang tu phan."); printf("n 3.Chuyen tu thap phan sang bat phan."); printf("n 4.Chuyen tu thap phan sang thap luc phan."); printf("n 0.Thoat"); printf("n--->Router="); scanf("%u",&router); return router;}// Dinh nghia ham thong bao loivoid error(unsigned i){ switch(i) { case 1: printf("n Khong co chuc nang nay.Moi ban chon lai."); break; default: printf("n Khong biet loi chi ca "); }}// Dinh nghia ham lay bit thu iunsigned getbit(unsigned n,unsigned i){ return (n>>i)&1;}// Dinh nghia ham lay gia tri tu bit thu j toi bit thu i(tu trai sangphai);unsigned getnum(unsigned n,unsigned j,unsigned i){ unsigned sobit; sobit=sizeof(n)*8-1-j; n<<=sobit;
 36. 36. n>>=sobit; n>>=i; return n;}// Dinh nghia ham nhapvoid input(unsigned &n){ printf("n Moi ban nhap mot so thap phan :"); scanf("%u",&n);}==========================================================================

×