Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bai 17 mot so chuc nang khac

2,329 views

Published on

bai 17

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bai 17 mot so chuc nang khac

 1. 1. BÀI 17. MỘT SỐ CHỨC NĂNG KHÁC 1. ĐỊNH DẠNG KIỂU DANH SÁCH ? Hãy nhận xét về cách trình bày các mục trong văn bản sau: ĐỊNH DẠNG NGẮT TRANG SỐ TRANG XEM TRƯỚC KHI IN IN VĂN BẢN
 2. 2. BÀI 17. MỘT SỐ CHỨC NĂNG KHÁC 1. ĐỊNH DẠNG KIỂU DANH SÁCH a) Phân loại - Loại 1: Kiểu số thứ tự - Loại 2: Kiểu kí hiệu b) Các bước định dạng Cách 1: Format  Bullets and Numbering ĐỊNH DẠNG NGẮT TRANG SỐ TRANG XEM TRƯỚC KHI IN IN VĂN BẢN - Bước 1 : Chọn khối văn bản - Bước 2 : Định dạng C1 C2
 3. 3. BÀI 17. MỘT SỐ CHỨC NĂNG KHÁC Cách 1: Format  Bullets and Numbering Dạng kí hiệu Dạng số thứ tự Chọn dạng có sẵn Tùy chọn ĐỊNH DẠNG NGẮT TRANG SỐ TRANG XEM TRƯỚC KHI IN IN VĂN BẢN Nháy OK
 4. 4. BÀI 17. MỘT SỐ CHỨC NĂNG KHÁC Cách 2: Chọn trên thanh công cụ định dạng Bulletts (Đánh kí hiệu) Numbering (Đánh số thự tự) Chú ý: Khi bỏ định dạng kiểu danh sách ta chỉ cần chọn phần văn bản đó rồi nháy nút lệnh tương ứng . ĐỊNH DẠNG NGẮT TRANG SỐ TRANG XEM TRƯỚC KHI IN IN VĂN BẢN
 5. 5. BÀI 17. MỘT SỐ CHỨC NĂNG KHÁC 1. ĐỊNH DẠNG KIỂU DANH SÁCH ! Kinh nghiệm Để liệt kê hoặc đánh số thứ tự cho các đoạn văn bản, ta nhập đầy đủ nội dung của các đoạn đó rồi thực hiện định dạng theo từng cấp. Như vậy văn bản sẽ đều, đẹp và chính xác. ĐỊNH DẠNG NGẮT TRANG SỐ TRANG XEM TRƯỚC KHI IN IN VĂN BẢN
 6. 6. BÀI 17. MỘT SỐ CHỨC NĂNG KHÁC 2. NGẮT TRANG VÀ ĐÁNH SỐ TRANG a. Ngắt trang: • WWoorrdd nnggắắtt ttrraanngg ttựự đđộộnngg.. • CChhỉỉ tthhựựcc hhiiệệnn nnggắắtt ttrraanngg tthhủủ ccôônngg ttrroonngg nnhhữữnngg ttrrưườờnngg hhợợpp ssaauu:: ĐỊNH DẠNG NGẮT TRANG SỐ TRANG XEM TRƯỚC KHI IN IN VĂN BẢN
 7. 7. BÀI 17. MỘT SỐ CHỨC NĂNG KHÁC 2. NGẮT TRANG VÀ ĐÁNH SỐ TRANG a. Ngắt trang: Thực hiện ngắt trang như sau : B1. Đặt con trỏ văn bản ở vị trí muốn ngắt trang B2.Chọn lệnh Insert  Break B3. Chọn Page break B4 Chọn OK Phím tắt: Nhấn Ctrl + Enter để ngắt trang tại vị trí con trỏ văn bản. ĐỊNH DẠNG NGẮT TRANG SỐ TRANG XEM TRƯỚC KHI IN IN VĂN BẢN
 8. 8. BÀI 17. MỘT SỐ CHỨC NĂNG KHÁC b. Đánh số trang: ĐỊNH DẠNG Khi nào thì đánh số trang cho văn bản? Lợi ích của NGẮT TRANG việc đánh số trang? SỐ TRANG XEM TRƯỚC KHI IN IN VĂN BẢN
 9. 9. BÀI 17. MỘT SỐ CHỨC NĂNG KHÁC b. Đánh số trang: Thực hiện đánh số trang như sau: B1. Chọn lệnh Insert  Page Numbers B2. Chọn vị trí (đầu trang, cuối trang) B3. Chọn căn lề (trái, phải, giữa) B4. Chọn (bỏ chọn) đánh số trang đầu tiên B5. Định dạng khác B6. Nháy nút OK B3. B4 B2. B5. B6 ĐỊNH DẠNG NGẮT TRANG SỐ TRANG XEM TRƯỚC KHI IN IN VĂN BẢN
 10. 10. BÀI 17. MỘT SỐ CHỨC NĂNG KHÁC 3. IN VĂN BẢN a. Xem trước khi in: Tại sao phải xem trước khi in? ĐỊNH DẠNG NGẮT TRANG SỐ TRANG XEM TRƯỚC KHI IN IN VĂN BẢN
 11. 11. BÀI 17. MỘT SỐ CHỨC NĂNG KHÁC a. Xem trước khi in: Cách 1: Chọn File  Print Preview Cách 2: Nháy nút lệnh Print Preview trên thanh công cụ ĐỊNH DẠNG NGẮT TRANG SỐ TRANG XEM TRƯỚC KHI IN IN VĂN BẢN
 12. 12. BÀI 17. MỘT SỐ CHỨC NĂNG KHÁC Chọn số trang trên màn hình Tỷ lệ thu nhỏ Đóng cửa sổ ĐỊNH DẠNG NGẮT TRANG SỐ TRANG XEM TRƯỚC KHI IN IN VĂN BẢN
 13. 13. BÀI 17. MỘT SỐ CHỨC NĂNG KHÁC b. In văn bản: Cách 1: Chọn File  Print ĐỊNH DẠNG NGẮT TRANG Cách 2: Nhấn Ctrl + P Cách 3: Nháy nút lệnh Print trên thanh công cụ SỐ TRANG XEM TRƯỚC KHI IN IN VĂN BẢN Số bản in In các trang cụ thể Loại máy in In trang hiện In thời toàn bộ
 14. 14. Bài 17. MỘT SỐ CHỨC NĂNG KHÁC ? Khi nháy vào nút trên thanh công cụ, điều gì sẽ xảy ra? a. Trang hiện thời sẽ được in ra; b. Trang chứa con trỏ VB sẽ được in ra; c. Toàn bộ văn bản sẽ được in ra; d. Phần đang chọn sẽ được in. ĐÁP ÁN: C b. In văn bản: ĐỊNH DẠNG NGẮT TRANG SỐ TRANG XEM TRƯỚC KHI IN IN VĂN BẢN
 15. 15. BÀI 17. MỘT SỐ CHỨC NĂNG KHÁC H·y nhí! Định dạng kiểu danh sách Format  Bullets and Numbering Ngắt trang Đánh số trang Xem trước khi in In văn bản Insert  Break  Page break Insert  Page Numbers File  Print Preview File  Print… (Ctrl + P)
 16. 16. BÀI 17. MỘT SỐ CHỨC NĂNG KHÁC Hướng dẫn học ở nhà • Bài 2, 3, 4: Tr 118- SGK • Làm các bài tập ở sách BT • Xem trước bài 18
 17. 17. BBμμii hhääcc kkÕÕtt tthhóócc tt¹ii ®©yy CC¶mm ¬nn cc¸cc eemm ®· cchhóó ýý ll¾nngg nngghhee!!

×