Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bảng giá bán_lẻ_-_09_09_2014-www.thietbidienngan.com

3,318 views

Published on

Bảng_Giá_Bán_Lẻ_-_09_09_2014-www.thietbidienngan.com

Published in: Art & Photos
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Bảng giá bán_lẻ_-_09_09_2014-www.thietbidienngan.com

  1. 1. CÔNG TY TNHH NGÂN Địa chỉ: 28 Ký Con, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM Điện thoại: 08- 38214554/ 22289900/ 22191538 Email: cty.ngan132@yahoo.com.vn Hotline: 0903664484 Bảng Giá Bán Lẻ Dây & Cáp Điện Hiệu lực từ ngày phát hành 09.09.2014 cho đến khi có thông báo mới. Giá tính bằng VND/m, bao gồm VAT. PVC 450/750V 1.5 MM2 4,920 PVC 450/750V 2.5 MM2 7,674 PVC 450/750V 4 MM2 12,066 PVC 450/750V 6 MM2 17,812 PVC 450/750V 10 MM2 29,401 PVC 450/750V 16 MM2 45,828 PVC 450/750V 25 MM2 71,904 PVC 450/750V 35 MM2 98,954 PVC 450/750V 50 MM2 134,495 PVC 450/750V 70 MM2 192,819 PVC 450/750V 95 MM2 266,617 PVC 450/750V 120 MM2 333,516 PVC 450/750V 150 MM2 412,869 PVC 450/750V 185 MM2 517,138 PVC 450/750V 240 MM2 678,795 PVC 450/750V 300 MM2 850,129 - DâyĐơnMềm 0.75 (24/0.2) MM2 3,256 DâyĐơnMềm 1.0 (32/0.2) MM2 4,189 DâyĐơnMềm 1.5 (30/0.25) MM2 5,442 DâyĐơnMềm 2.5 (50/0.25) MM2 8,796 DâyĐơnMềm 4 (80/0.25) MM2 13,489 DâyĐơnMềm 6 (85/0.3) MM2 20,672 DâyĐôiMềm 2x0.75(24/0.20) MM2 8,458 DâyĐôiMềm 2x1.0(32/0.20) MM2 10,559 DâyĐôiMềm 2x1.5(30/0.25) MM2 13,708 DâyĐôiMềm 2x2.5(50/0.25) MM2 20,559 DâyĐôiMềm 2x4.0(80/0.25) MM2 31,274 DâySúpMềm 2x0.5MM2 4,159 DâySúpMềm 2x0.75MM2 6,468 DâySúpMềm 2x1.0MM2 8,057
  2. 2. CÔNG TY TNHH NGÂN Địa chỉ: 28 Ký Con, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM Điện thoại: 08- 38214554/ 22289900/ 22191538 Email: cty.ngan132@yahoo.com.vn Hotline: 0903664484 1C 2C 3C 4C PVC/PVC 600/1000V 1.5 MM2 6,978 16,571 21,655 27,195 PVC/PVC 600/1000V 2.5 MM2 9,832 22,916 30,684 38,991 PVC/PVC 600/1000V 4 MM2 14,904 34,749 47,112 60,273 PVC/PVC 600/1000V 6 MM2 20,924 48,066 66,211 85,458 PVC/PVC 600/1000V 10 MM2 32,601 73,427 102,995 133,739 PVC/PVC 600/1000V 16 MM2 49,471 111,325 157,513 204,926 PVC/PVC 600/1000V 25 MM2 76,275 170,310 242,486 316,898 PVC/PVC 600/1000V 35 MM2 103,729 229,783 329,060 431,092 PVC/PVC 600/1000V 50 MM2 139,972 288,744 428,063 568,498 PVC/PVC 600/1000V 70 MM2 198,693 408,735 607,451 808,216 PVC/PVC 600/1000V 95 MM2 273,930 561,987 837,711 1,114,508 PVC/PVC 600/1000V 120 MM2 342,064 701,578 1,045,061 1,391,843 PVC/PVC 600/1000V 150 MM2 423,270 1,292,564 1,722,573 PVC/PVC 600/1000V 185 MM2 528,661 1,619,565 2,154,359 PVC/PVC 600/1000V 240 MM2 693,013 2,122,335 2,826,251 PVC/PVC 600/1000V 300 MM2 866,309 2,654,010 3,534,637 1C 2C 3C 4C XLPE/PVC 600/1000V 1.5 MM2 7,130 16,358 21,557 27,173 XLPE/PVC 600/1000V 2.5 MM2 9,984 22,658 30,701 38,907 XLPE/PVC 600/1000V 4 MM2 14,703 33,019 45,390 58,402 XLPE/PVC 600/1000V 6 MM2 20,674 46,096 64,201 83,239 XLPE/PVC 600/1000V 10 MM2 32,271 71,347 100,798 131,247 XLPE/PVC 600/1000V 16 MM2 49,290 109,046 155,476 202,649 XLPE/PVC 600/1000V 25 MM2 76,056 168,083 240,443 314,789 XLPE/PVC 600/1000V 35 MM2 103,587 227,349 327,193 429,196 XLPE/PVC 600/1000V 50 MM2 139,421 287,186 427,214 566,041 XLPE/PVC 600/1000V 70 MM2 198,356 406,969 608,288 807,328 XLPE/PVC 600/1000V 95 MM2 272,516 557,200 833,049 1,108,431 XLPE/PVC 600/1000V 120 MM2 341,014 863,997 1,043,425 1,389,571 XLPE/PVC 600/1000V 150 MM2 422,080 1,081,927 1,293,582 1,719,768 XLPE/PVC 600/1000V 185 MM2 527,725 1,621,739 2,154,223 XLPE/PVC 600/1000V 240 MM2 691,097 2,123,275 2,822,490 XLPE/PVC 600/1000V 300 MM2 863,633 2,655,873 3,527,602
  3. 3. CÔNG TY TNHH NGÂN Địa chỉ: 28 Ký Con, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM Điện thoại: 08- 38214554/ 22289900/ 22191538 Email: cty.ngan132@yahoo.com.vn Hotline: 0903664484 CápChốngCháy (Fire Resistant Cables) FR LSZH BS7211/SS299CWZ/IEC60331/IEC60332 600/1000V 1.5 MM2 13,405 FR LSZH BS7211/SS299CWZ/IEC60331/IEC60332 600/1000V 2.5 MM2 17,468 CápTínHiệuChốngCháy (Fire Resistant Instrumentation FR XLPE/OS/LSZH BS EN50288- 7/SS299CWZ/BS6387CWZ/IEC60331/IEC60333 1PX1.5MM2 37,707 FR XLPE/OS/LSZH BS EN50288- 7/SS299CWZ/BS6387CWZ/IEC60331/IEC60334 1PX2.5MM2 47,806 FR XLPE/OS/LSZH BS EN50288- 7/SS299CWZ/BS6387CWZ/IEC60331/IEC60336 2PX1.5MM2 78,852 FR XLPE/OS/LSZH BS EN50288- 7/SS299CWZ/BS6387CWZ/IEC60331/IEC60337 2PX2.5MM2 99,642 CápChậmCháy (Flame Retardant Cables FRT LSZH Non-sheathed IEC332/BS7211 600/1000V 1.5 MM2 6,618 FRT LSZH Non-sheathed IEC332/BS7211 600/1000V 2.5 MM2 9,886 CápTínHiệuChậmCháy (Flame Retardant Instrumentation FRT XLPE/OS/LSZH BS EN50288-7 300/500V 1PX0.5MM2 13,737 FRT XLPE/OS/LSZH BS EN50288-7 300/500V 1PX0.75MM2 16,028 FRT XLPE/OS/LSZH BS EN50288-7 300/500V 1PX1.0MM2 18,347 FRT XLPE/OS/LSZH BS EN50288-7 300/500V 1PX1.5MM2 22,778 FRT XLPE/OS/LSZH BS EN50288-7 300/500V 1PX2.5MM2 31,501 FRT XLPE/OS/LSZH BS EN50288-7 300/500V 2PX.05MM2 28,602 FRT XLPE/OS/LSZH BS EN50288-7 300/500V 2PX1.0MM2 38,071 FRT XLPE/OS/LSZH BS EN50288-7 300/500V 2PX1.5MM2 47,127 FRT XLPE/OS/LSZH BS EN50288-7 300/500V 2PX2.5MM2 64,768 CápTínHiệu (Instrumentation Cables) PVC/OS/PVC Instrument Cable 300/500V 1PX1.5 MM2 19,626 PVC/OS/PVC Instrument Cable 300/500V 1PX2.5 MM2 25,785 PVC/OS/PVC Instrument Cable 300/500V 2PX1.5 MM2 39,332 PVC/OS/PVC Instrument Cable 300/500V 2PX2.5 MM2 57,928 PVC/OS/PVC Instrument Cable 300/500V 3PX1.5 MM2 49,375 PVC/OS/PVC Instrument Cable 300/500V 4PX1.5 MM2 58,638 PVC/OS/PVC Instrument Cable 300/500V 5PX1.5 MM2 72,469 PVC/OS/PVC Instrument Cable 300/500V 6PX1.5 MM2 84,586
  4. 4. CÔNG TY TNHH NGÂN Địa chỉ: 28 Ký Con, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM Điện thoại: 08- 38214554/ 22289900/ 22191538 Email: cty.ngan132@yahoo.com.vn Hotline: 0903664484 PVC/OS/PVC Instrument Cable 300/500V 7PX1.5 MM2 100,044 PVC/OS/PVC Instrument Cable 300/500V 8PX1.5 MM2 111,624 PVC/OS/PVC Instrument Cable 300/500V 10PX1.5 MM2 138,213 PVC/OS/PVC Instrument Cable 300/500V 12PX1.5 MM2 161,345 CápĐiềuKhiển (Control Cables) PVC/PVC Control Cable 600/1000V 2x1.5 MM2 15,707 PVC/PVC Control Cable 600/1000V 2x2.5 MM2 22,791 PVC/PVC Control Cable 600/1000V 2x4 MM2 34,529 PVC/PVC Control Cable 600/1000V 3x1.5 MM2 21,087 PVC/PVC Control Cable 600/1000V 3x2.5 MM2 31,127 PVC/PVC Control Cable 600/1000V 3x4 MM2 47,763 PVC/PVC Control Cable 600/1000V 4x1.5 MM2 26,846 PVC/PVC Control Cable 600/1000V 4x2.5MM2 39,951 PVC/PVC Control Cable 600/1000V 4x4 MM2 61,686 PVC/PVC Control Cable 600/1000V 5x1.5 MM2 32,745 PVC/PVC Control Cable 600/1000V 5x2.5 MM2 49,404 PVC/PVC Control Cable 600/1000V 5x4 MM2 76,344 PVC/PVC Control Cable 600/1000V 6x1.5 MM2 38,992 PVC/PVC Control Cable 600/1000V 6x2.5 MM2 58,859 PVC/PVC Control Cable 600/1000V 7x1.5 MM2 44,558 PVC/PVC Control Cable 600/1000V 7x2.5 MM2 67,335 PVC/PVC Control Cable 600/1000V 8x1.5 MM2 51,259 PVC/PVC Control Cable 600/1000V 8x2.5 MM2 76,995 PVC/PVC Control Cable 600/1000V 9x1.5 MM2 59,015 PVC/PVC Control Cable 600/1000V 9x2.5 MM2 88,239 PVC/PVC Control Cable 600/1000V 10x1.5 MM2 65,122 PVC/PVC Control Cable 600/1000V 10x2.5 MM2 97,593 PVC/PVC Control Cable 600/1000V 11x1.5 MM2 70,596 PVC/PVC Control Cable 600/1000V 11x2.5 MM2 106,094 PVC/PVC Control Cable 600/1000V 12x1.5 MM2 76,820 PVC/PVC Control Cable 600/1000V 12x2.5 MM2 115,409 PVC/PVC Control Cable 600/1000V 13x1.5 MM2 83,164 PVC/PVC Control Cable 600/1000V 13x2.5 MM2 124,368 PVC/PVC Control Cable 600/1000V 14x1.5 MM2 88,639 PVC/PVC Control Cable 600/1000V 14x2.5 MM2 133,466
  5. 5. CÔNG TY TNHH NGÂN Địa chỉ: 28 Ký Con, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM Điện thoại: 08- 38214554/ 22289900/ 22191538 Email: cty.ngan132@yahoo.com.vn Hotline: 0903664484 Để có giá tốt nhất, Quý khách hàng vui lòng liên hệ: CÔNG TY TNHH NGÂN Địa chỉ: 28 Ký Con, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM Điện thoại: 08- 38214554/ 22289900/ 22191538 Email: cty.ngan132@yahoo.com.vn Hotline: 0903664484 Trưởng phòng kinh doanh: Ms Xuân PVC/PVC Control Cable 600/1000V 15x1.5 MM2 94,684 PVC/PVC Control Cable 600/1000V 15x2.5 MM2 142,657 PVC/PVC Control Cable 600/1000V 16x1.5 MM2 100,158 PVC/PVC Control Cable 600/1000V 16x2.5 MM2 151,160 PVC/PVC Control Cable 600/1000V 17x1.5 MM2 106,718 PVC/PVC Control Cable 600/1000V 17x2.5 MM2 160,860 PVC/PVC Control Cable 600/1000V 18x1.5 MM2 112,193 PVC/PVC Control Cable 600/1000V 18x2.5 MM2 169,363 PVC/PVC Control Cable 600/1000V 20x1.5 MM2 121,810

×