Cloud computing course overview

3,166 views

Published on

The course introduces students to current trends in information technology (IT). Cloud computing is a new paradigm on the needs of IT, providing integrated plan for a homogeneous environment offered by the cloud services - Software as a Service (SaaS), Platform as a service (PaaS) and Infrastructure as a service (IaaS).

http://elearn.uni-sofia.bg/course/info.php?id=928

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,166
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
920
Actions
Shares
0
Downloads
56
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cloud computing course overview

 1. 1. СУ “Св. Климент Охридски” - Стопански факултет Облачни системи Мирослав Лесев 2013 г.
 2. 2. Представяне q  Какво е cloud computing? q  Представяне на курса q  Как ще научим от курса? q  За кого е курса? q  Каква е целта на курса? q  Методи на преподаване q  Съдържание q  Оценяване q  Защо е важно да знаем? q  Производители q  Литература
 3. 3. Какво е облак•  http://www.youtube.com/watch? v=ae_DKNwK_ms•  http://www.youtube.com/watch? v=QJncFirhjPg
 4. 4. Бъдещето на ИТ 4 Поведение Доставка Социални Достъп Съдържание Облачни Мобилни Информационни Източник: Gartner, Inc., 2012
 5. 5. Дефиниция 5 “Облачните   технологии   са   вид   технологии,   при   който   огромни   скалируеми   ИТ   мощности   са   предоставени   през   Интернет   до   множество   външни  клиенти”   “Облачни   технологии:   Абстрактна,   високо-­‐ скалируема   и   управляема   инфраструктура,   способна   да   поддържа   приложения   за   крайни   потребители,   при   заплащане   според   обема   на   потреблението”   “ О б л а ч н и т е   т е х н о л о г и и   =   н о в   м о д е л   н а   предоставяне   на   ИТ,   позволяващ   доставка   на   продукти,  услуги  и  ИТ  решения  в  реално  време  чрез   Интернет  (  т.е  предоставяне  на  облачни  услуги)”  
 6. 6. Ключови елементи5  характеристики  Услуги  при  нужда   3  услуги  Постоянен  достъп   Софтуер  като  услуга   4  модела   (SaaS)  Споделяне  на  ресурси   Публичен  облак   Платформа  като  услуга   Частен  облак  Лесно  скалируем   (PaaS)  Плащаш  колкото  използваш   Общностен  облак   Инфраструктура  като   услуга  (IaaS)   Хибриден  облак  
 7. 7. Обхват Global business and government spending on ICT products and services (US$ billions, 2010) Източник: Forrester Research, Inc., 2010
 8. 8. По-малко значи повече! Традиционно SaaS PaaS IaaS
 9. 9. Пример 9 q  Проблем Ню Йорк Таймс (NY Times) трябва да конвертират 11 милиона статии за периода 1851-1922 от сканирани TIFF изображения (4 TB) до PDF формат. q  Решение Използвайки 100 EC2 инстанции, всички 11 милиона статии са успешно конвертирани до формат PDF за по-малко от 24 часа. q  Колко е струвало? $240 q  Резултат http://timesmachine.nytimes.com/browser
 10. 10. Ограничения 10 Всяка програма, система или инфраструктура може да бъдебезпроблемно пренесена да работив облачна среда, като този преход остава напълно прозрачен за потребителите ѝ.
 11. 11. ПредставянеКурсът запознава студентите съссъвременните тенденции в областта наинформационните технологии (ИТ).Облачните технологии (Cloud computing)или изчисления в облак е нов поглед върхунуждите от ИТ, предоставящ цялостнаконцепция за изграждане на хомогеннасреда чрез предлаганите в облака услуги –софтуер като услуга (SaaS), платформа катоуслуга (PaaS) и инфраструктура като услуга(IaaS).
 12. 12. Как ще научим от курса? Това  нов   Кой и кога софтуерен/   го е открил/ Това  нов  начин   изобретил? хардуерен   за  печелене  на   продукт  ли  е?   повече  пари  ли   е?   Устойчиво   Ще  промени   ли  е  във   ли  светът  на   времето?   ИТ?   Важно  ли  е   Това  нова   за  мен  да  го   технология   познавам?   ли  е?   Кой  и  за   какво  го   използва?  
 13. 13. За кого е курса? ü  Курсът е предназначен за обучение в областта на Облачните системи (Cloud computing) на студенти в магистърски програми на Стопански факултет. ü  Всеки студент, който желае да научи повече за съвременните технологии в проектирането изграждането и поддържането на информационни системи в среда на облак.
 14. 14. Каква е целта на курса? Студентите да се запознаят със съвременните тенденции в информационните технологии.
 15. 15. Методи на преподаванеИзползват се интерактивниметоди на преподаване смултимедия по време на лекции,участие на студентите в клас,дискусии в клас, екипна работаот страна на студентите, както ипроверка на знанията чрезизготвяне на курсова работа ипрезентация към нея.
 16. 16. Представяне I. Въведение в Облачните системи. Лекции - 30 часа По време на курса студентите ще се запознаят с архитектурата, услугите и стандартите на облачните системи. II. Облачните системи и съвременното информационно общество. Упражнения - 30 часа По време на упражненията ще бъдат разгледано приложението на облачните технологии в базите данни, CRM, ERP, ITSM, ITIL, ГИС и други информационни системи и услуги.
 17. 17. Лекции 1.  Въведение в Облачните системи 2.  Архитектура на Облачните системи 3.  Участници 4.  Модели на разпространение 5.  Същност и предназначение на IaaS 6.  Същност и предназначение на PaaS 7.  Същност и предназначение на SaaS 8.  Облачни системи - правила и стандарти 9.  Сигурност в облака 10. Миграция към облак
 18. 18. Упражнения 1.  ИС в среда на облак. 2.  ITSM/ITIL в облак. 3.  ERP в облак. 4.  CRM в облак. 5.  Бази данни в облак. 6.  ГИС в облак. 7.  Социалните мрежи в облак. 8.  Предизвикателствата пред ИТ специалистите
 19. 19. Лекции1.  Еволюция на технологиите и моделите o  Основни понятия и определения o  Кратка история o  Тенденции на развитие o  Предпоставки за възникване o  Алтернативи •  Виртуализация •  Грид •  Ютилити •  SOA, SaaS o  Съпоставка на моделите o  Доставчици на облачни услуги
 20. 20. Лекции2. Архитектура на Облачните системи o  Възникване o  Архитектура на Облачните системи o  Елементи •  Достъп •  Модели •  Услуги •  Характеристики •  Ползи •  Участници •  Алтернативи o  Проблеми и неразвити области
 21. 21. Лекции3. Участници o  Участници •  Доставчици •  Дистрибутори •  Разработчици •  Разработчици на инструменти •  Потребители o  Промяна на профила на ИТ специалистите •  Ненужни длъжности •  Нови длъжности o  Обучение
 22. 22. Лекции4. Модели на разпространение o  Модели на разпространение •  Публичен •  Частен •  Общностен •  Хибриден Частен o  Съпоставка на моделите Публичен o  Готовност за миграция o  Предимства и недостатъци Хибриден o  Доставчици o  Иерархия на услугите
 23. 23. Лекции 5. Същност и предназначение на IaaS o  Същност o  История o  Предимства на модела o  Недостатъци на модела o  Сравнение на IaaS с традиционните модели за изграждане на инфраструктура o  Пазарен дял o  Ценообразуване, партньорство, управление o  Доставчици на IaaS услуги.
 24. 24. Лекции 6. Същност и предназначение на PaaS o  Същност o  История o  Предимства на модела o  Недостатъци на модела o  Сравнение на PaaS с традиционните платформи за разработка o  Пазарен дял o  Ценообразуване, партньорство, управление o  Доставчици на PaaS услуги.
 25. 25. Лекции 7. Същност и предназначение на SaaS o  Същност o  История o  Предимства на модела o  Недостатъци на модела o  Сравнение на SaaS с традиционните софтуерни пакети o  Пазарен дял o  Ценообразуване, партньорство, управление o  Доставчици на SaaS услуги.
 26. 26. Лекции 8. Облачни системи - правила и стандарти o  Правни проблеми o  Защита на личните данни o  Европейски директиви o  Договори между доставчиците и крайните потребители - SLA o  Правила и норми на Европейска агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA) o  Българското законодателство и регламентирането на облачните услуги
 27. 27. Лекции 9. Сигурност в облака o  Проблеми o  Сигурност на услугите o  Сигурност на данните o  Контрол на достъпа o  Съпоставка на сигурността между облачните и традиционните системи o  Примери
 28. 28. Лекции 10. Миграция o  Анализ на нуждите от облачни системи o  Определяне на обхвата o  Избор на подходящи услуги o  Подготовка за миграция o  Миграция към облачни услуги o  Оценка на миграцията o  Поддръжка на облачните услуги o  Разширяване на обхвата o  Примери за добри практики
 29. 29. Формата на контрол Всеки студент разработва: ü курсов проект – до 10 страници ü презентация – до 5-6 слайда на тема: “Предимства и недостатъци от използването на облачни услуги в избрана организация.”
 30. 30. Формата на контролСеместриалната оценка се формира откурсовата работа, нейното представяне иактивността на студента по време надискусиите. Крайната оценката от курса се формира то следната формула: •  80% - курсов проект •  20% - презентация на проекта •  20% - участие в дискусиите
 31. 31. Литература•  Harjanto, А. Im Cloud Confused!, [електронен ресурс] – прочетен 20.02.2012 - http://www.slideshare.net/Guppers/im-cloud-confused (in English)•  Ried, S. et al. The Evolution of Cloud Computing Market, Forrester Research, Inc., 2010•  Beard, H. Cloud Computing Best Practices for Managing and Measuring Process for On- demand Computing, Applications and Data centers in the Cloud with SLAs, Emereo Publishing, 2009•  Marks, E., Lozano, B. Executive‘s Guide to Cloud Computing, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey, 2010•  Rittinghouse, J., Ransome, J. Cloud Computing: Implementation, Management and Security, CRS Press, 2010•  Stanoevska-Slabeva, К., Wozniak, T., Ristol, S. Grid and Cloud Computing: A Business Perspective on Technology and Applications, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010•  Buyya, R., Broberg, J., Goscinski, A., CLOUD COMPUTING: Principles and Paradigms, John Wiley & Sons, Inc, 2011•  Ommeren, E. et al. Collaboration in the Cloud: How Cross-Boundary Collaboration Is Transforming Business, Microsoft and Sogeti, 2009•  Catteddu, D., Hogben, G., CLOUD COMPUTING: BENEFITS, RISKS AND RECOMMENDATIONS. FOR INFORMATION SECURITY, European Network and Information Security Agency (ENISA), 2009•  Shubert, L., Jeffery, K. and Neidecker-Lutz, B. The Feature Of Cloud Computing – Opportunities for European Cloud Computing Beyond 2010, Expert Group Report – European Commission, 2010
 32. 32. Литература•  Winkler, J. Securing the Cloud Cloud: Computer Security Techniques and Tactics, Elsevier Inc, 2011•  Anonymous, CLOUD COMPUTING: EMPOWERING BUSINESS TO CREATE AND EXPLOIT NEW SERVICES, ValueTeam, 2011•  Accenture Cloud Computing and Sustainability: The Environmental benefits of Moving to the Cloud, WSP Environment & Energy, 2010•  Ambrust, M., et al. Above the Clouds: A Berkeley View of Cloud Computing, Technical Report, University of California at Berkeley, 2009•  Anonymous What Every CEO Needs to Know About the Cloud, Harvard Business Review, 2011•  Stahl, B. IT for a better future: how to integrate ethics, politics and innovation, Journal of Information, Communication and Ethics in Society, Vol. 9, Iss: 3, 2011, p. 140–156•  Voas, J., Zhang, J. Cloud Computing: New Wine or just a New Bottle?, IT Pro, March/April 2009, p. 15–17•  World Commission on Environment and Development (WCED) Our Common Future, Oxford University Press, New York, 1987, p. 8•  Hayes, J. Cloud‘s Caveats, Engineering & Technology, 7 August – 10 September 2010•  Plummer, D. How to Identify Cloud Computing, Gartner Inc., Research, 2008•  Cusumano, M., The Changing Software Business: Moving from Products to Services, IEEE Computer Society, 2008•  Anonymous, A special report on corporate IT: Let it rise, The Economist, 2008

×