Service minimum

2,520 views

Published on

La proposition de loi visant à garantir un service minimum dans le cadre des missions de service public et des missions d’intérêt général.

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,520
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,855
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Service minimum

 1. 1. DOC 53  0537/001 DOC 53  0537/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DE BELGIQUE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 9 novembre 2010 9 november 2010 PROPOSITION DE LOI WETSVOORSTEL visant à garantir un service minimum tot waarborging van dans le cadre des missions een minimumdienstverlening in het raam de service public van opdrachten van openbare dienst et des missions d’intérêt général en taken van algemeen belang (déposée par (ingediend door M. Daniel Bacquelaine et consorts) de heer Daniel Bacquelaine c.s.) SOMMAIRE INHOUD1. Résumé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1. Samenvatting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32. Développements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2. Toelichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43. Proposition de loi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3. Wetsvoorstel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64. Annexe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4. Bijlage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 0597CHAMBRE 2e SESSION DE LA 53e LÉGISLATURE 2010 2011 KAMER 2e ZITTING VAN DE 53e ZITTINGSPERIODE
 2. 2. 2 DOC 53  0537/001 N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti Socialiste MR : Mouvement Réformateur CD&V : Christen-Democratisch en Vlaams sp.a : socialistische partij anders Ecolo-Groen! : Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes originales – Groen Open Vld : Open Vlaamse liberalen en democraten VB : Vlaams Belang cdH : centre démocrate Humaniste LDD : Lijst Dedecker PP : Parti Populaire Abréviations dans la numérotation des publications: Afkortingen bij de nummering van de publicaties: DOC 53 0000/000: Document parlementaire de la 53ème législature, suivi DOC 53 0000/000: Parlementair document van de 53e zittingsperiode + du n° de base et du n° consécutif basisnummer en volgnummer QRVA: Questions et Réponses écrites QRVA: Schriftelijke Vragen en Antwoorden CRIV: Version Provisoire du Compte Rendu intégral (cou- CRIV: Voorlopige versie van het Integraal Verslag (groene verture verte) kaft) CRABV: Compte Rendu Analytique (couverture bleue) CRABV: Beknopt Verslag (blauwe kaft) CRIV: Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte CRIV: Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag rendu intégral et, à droite, le compte rendu analy- en rechts het vertaald beknopt verslag van de toespraken tique traduit des interventions (avec les annexes) (met de bijlagen) (PLEN: couverture blanche; COM: couverture sau- (PLEN: witte kaft; COM: zalmkleurige kaft) mon) PLEN: Séance plénière PLEN: Plenum COM: Réunion de commission COM: Commissievergadering MOT: Motions déposées en conclusion d’interpellations MOT: Moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig (papier beige) papier) Publications officielles éditées par la Chambre des représentants Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers Commandes: Bestellingen: Place de la Nation 2 Natieplein 2 1008 Bruxelles 1008 Brussel Tél. : 02/ 549 81 60 Tel. : 02/ 549 81 60 Fax : 02/549 82 74 Fax : 02/549 82 74 www.laChambre.be www.deKamer.be e-mail : publications@laChambre.be e-mail : publicaties@deKamer.beCHAMBRE 2e SESSION DE LA 53e LÉGISLATURE 2010 2011 KAMER 2e ZITTING VAN DE 53e ZITTINGSPERIODE
 3. 3. DOC 53  0537/001 3 RÉSUMÉ SAMENVATTING Dans une perspective d’amélioration des services Ter verbetering van de aan het publiek geleverdefournis au public par l’instauration d’un service mini- diensten via de instelling van een minimale dienstver-mum, le contrat de gestion apparaît comme l’instrument lening, blijkt het beheerscontract het meest geëigendele plus adéquat pour contenir les modalités des pres- instrument te zijn waarin de nadere regels voor de aan detations minimales à garantir aux clients des services cliënten van de overheidsdiensten te waarborgenpublics. Ce contrat fait en effet l’objet d’une négoci- minimale prestaties kunnen worden vervat. Over dieation entre les signataires, ce qui suppose que les overeenkomst wordt namelijk onderhandeld tussenreprésentants de l’entreprise ne peuvent s’engager que de ondertekenaars, wat onderstelt dat de vertegen-pour des prestations qu’ils savent pouvoir accomplir. woordigers van de onderneming zich slechts kunnenCela implique aussi que ces dirigeants négocient avec engageren voor prestaties waarvan ze weten dat zeles organisations représentatives des travailleurs afi n die ook kunnen uitvoeren. Dat impliceert voorts datde déterminer les limites acceptables d’un tel service die bestuurders onderhandelen met de representatieveminimum. werknemersorganisaties ten einde de aanvaardbare limieten van een dergelijke minimale dienstverlening te bepalen.CHAMBRE 2e SESSION DE LA 53e LÉGISLATURE 2010 2011 KAMER 2e ZITTING VAN DE 53e ZITTINGSPERIODE
 4. 4. 4 DOC 53  0537/001 DÉVELOPPEMENTS TOELICHTING MESDAMES, MESSIEURS, DAMES EN HEREN, La présente proposition de loi reprend le texte de la Dit wetsvoorstel neemt de tekst over van wetsvoorstelproposition de loi DOC 52 0055/001. DOC 52 0055/001. Au cours des dernières années la notion de service De jongste jaren is het begrip “openbare dienst”public a évolué en abandonnant progressivement les geëvolueerd. Geleidelijk is men afgestapt van dieaspects liés à la structure administrative qui répon- aspecten die inherent waren aan de administratievedaient aux demandes d’usagers pour passer au concept structuur en waarbij het zaak was in te spelen op vra-de service à fournir à des clients. Au fur et à mesure gen van de gebruikers. Thans is men overgestapt naarde cette évolution, des critères de qualité du service een concept waarbij het zaak is cliënten een dienst tesont apparus. La qualité du service est ainsi devenue verlenen. Naarmate die trend zich sterker doorzette,un élément essentiel du service universel. Cette qualité zijn een aantal criteria op het vlak van de kwalitatiefs’apprécie du point de vue du client; c’est en fonction hoogwaardige dienstverlening opgedoken. Zo is dede ses besoins que des pouvoirs publics octroient des kwaliteit van de dienst uitgegroeid tot een essentieelmoyens budgétaires à des entreprises pour l’exécution element van de universele dienstverlening. Het is dede missions de service public. Dans la mesure où les cliënt die de kwaliteit ervan beoordeelt. Bij de toeken-missions de service public servent l’intérêt général, ning van budgettaire middelen aan ondernemingenl’État peut imposer certaines obligations telles que la om opdrachten van openbare dienst uit te voeren, laatcontinuité des missions de service public. de overheid zich leiden door haar behoeften. Voor op- drachten van openbare dienst die het algemeen belang dienen, kan de Staat bepaalde verplichtingen opleggen, zoals de gewaarborgde continuïteit bij de uitvoering van die opdrachten. Certains conflits sociaux récents ont eu pour consé- Naar aanleiding van bepaalde recente sociale con-quence d’empêcher, parfois pour de longues périodes, flicten werd, soms voor langere periodes, de leveringla prestation de services dont le financement est assuré onmogelijk gemaakt van diensten die deels door ge-partiellement par de l’argent public. Les clients privés meenschapsgeld worden gefinancierd. Cliënten die opdes prestations qu’ils ont payées à l’avance sous forme die manier verstoken blijven van diensten waarvoor zijd’abonnement se voient souvent refuser le rembourse- vooraf via een abonnement hadden betaald, krijgenment des services non fournis, l’entreprise invoquant, à die niet-geleverde diensten vaak niet terugbetaald.tort, un cas de force majeure. Il n’est que normal, dans Het betrokken bedrijf voert daarvoor dan — onterechtun État de droit, que des sommes payées pour des — overmacht aan. In een rechtsstaat is het echter tochservices qui ne sont pas prestés soient remboursées. niet meer dan normaal dat bedragen die voor niet- gepresteerde diensten werden betaald, ook worden terugbetaald. C’est pourquoi il convient de clarifier la situation des Daarom behoort de situatie te worden uitgeklaardclients d’entreprises prestataires de “services publics” van de cliënten van ondernemingen die opdrachten vanconfrontés à une interruption de ces services. En im- “openbare dienst” uitvoeren, en die worden geconfronteerdposant par la loi à ces entreprises une obligation de met een onderbreking van die dienstverlening. Mocht menservice minimum, on contribue à améliorer la qualité die ondernemingen bij wet verplichten voor een minimaledes services proposés. Le service minimum ne porte dienstverlening te zorgen, dan zou zulks bijdragen tot eenaucune atteinte au droit de grève qui, par ailleurs, ne hoogwaardigere dienstverlening. De minimale dienst-connaît ni définition légale ni règlementation d’ensemle verlening laat het stakingsrecht onverkort, dat overigensen droit belge. nergens wettelijk is omschreven, en waaromtrent enige algemene reglementering naar Belgisch recht ontbreekt.CHAMBRE 2e SESSION DE LA 53e LÉGISLATURE 2010 2011 KAMER 2e ZITTING VAN DE 53e ZITTINGSPERIODE
 5. 5. DOC 53  0537/001 5 Une obligation de service minimum n’est pas une Een verplichte minimale dienstverlening is geeninnovation puisque depuis 1948  une loi organise les nieuwigheid, aangezien een wet al sinds 1948 de takenprestations d’intérêt public en temps de paix. La loi du van algemeen belang in vredestijd regelt. De wet van19 août 1948 relative aux prestations d’intérêt public en 19 augustus 1948 betreffende de prestaties van alge-temps de paix permet, en effet, de prendre les mesures meen belang in vredestijd maakt het immers mogelijknécessaires, lors d’une grève ou d’un lock-out, à la om bij een staking of een lock-out de vereiste maatre-satisfaction des besoins vitaux du pays. gelen te nemen teneinde aan de vitale behoeften van het land te kunnen voldoen. L’étendue de l’obligation de service minimum exclut De omvang van de verplichte minimale dienstverle-les cas de force majeure qui répondent à la définition ning sluit die gevallen van overmacht uit die overeen-d’événements imprévisibles et irrésistibles provenant stemmen met de definitie van onvoorspelbare, onaf-d’une cause extérieure. Une telle définition ne s’applique wendbare gebeurtenissen die het gevolg zijn van eenpas aux grèves qui doivent faire l’objet d’un préavis et par externe oorzaak. Die definitie is niet van toepassing opconséquent ne répondent pas au critère d’imprévisibilité. stakingen die moeten worden aangezegd en waarbij hetEn cas de grève spontanée ou de grève sauvage, le criterium van de onvoorspelbaarheid derhalve niet geldt.critère d’extériorité n’est pas rencontré, et il ne peut Bij spontane of wilde stakingen is het criterium inzakes’agir non plus de cas de force majeure. de externe oorzaak niet vervuld en kan het evenmin om overmacht gaan. En cas de non-respect de l’obligation de service mi- Bij niet-naleving van de verplichting om een minimalenimum la présente proposition de loi prévoit uniquement dienstverlening aan te bieden, voorziet dit wetsvoorsteldes sanctions financières. Ces sanctions s’appuient sur uitsluitend in financiële sancties. Die sancties steunenle principe du droit civil du remboursement des sommes op het civielrechtelijk beginsel dat onterecht betaaldeindûment payées. bedragen worden terugbetaald. L’adoption de la présente proposition de loi contri- De goedkeuring van dit wetsvoorstel zal bijdragenbuera à assurer un service public de qualité, objectif tot een hoogwaardige openbare dienstverlening, die deprioritaire du gouvernement. regering als een prioritaire doelstelling nastreeft. Daniel BACQUELAINE (MR) Valérie DE BUE(MR) Denis DUCARME (MR) Jacqueline GALANT (MR) David CLARINVAL (MR)CHAMBRE 2e SESSION DE LA 53e LÉGISLATURE 2010 2011 KAMER 2e ZITTING VAN DE 53e ZITTINGSPERIODE
 6. 6. 6 DOC 53  0537/001 PROPOSITION DE LOI WETSVOORSTEL Article 1er Artikel 1 La présente loi règle une matière visée à l’article Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in78 de la Constitution. artikel 78 van de Grondwet. Art. 2 Art. 2 Dans l’article 3 de la loi du 21 mars 1991 portant ré- In artikel 3 van de wet van 21 maart 1991 betreffendeforme de certaines entreprises publiques économiques de hervorming van sommige overheidsbedrijven wordtest inséré un § 2bis, rédigé comme suit: een § 2bis ingevoegd, luidende: “§  2bis. Le contrat de gestion stipule à peine de “§  2bis. Op straffe van nietigheid bepaalt het be-nullité: heerscontract: 1° les prestations minimales qui doivent être garanties 1° de minimale prestaties die moeten worden ge-par les prestataires des services qui font l’objet d’une waarborgd door de dienstverleners die een financiëleintervention financière de l’État; tegemoetkoming van de Staat ontvangen; 2° les sanctions financières en cas de non-exécution 2° de financiële sancties in geval van niet-uitvoeringde ce service minimum; van die minimale dienst; 3° les modalités de remboursement aux clients qui 3° de nadere regels inzake terugbetaling aan deont payés anticipativement des services qui n’ont pas cliënten die vooraf diensten hebben betaald die nietété prestés.”. werden geleverd.”. 28 août 2010 28 augustus 2010 Daniel BACQUELAINE (MR) Valérie DE BUE(MR) Denis DUCARME (MR) Jacqueline GALANT (MR) David CLARINVAL (MR)CHAMBRE 2e SESSION DE LA 53e LÉGISLATURE 2010 2011 KAMER 2e ZITTING VAN DE 53e ZITTINGSPERIODE
 7. 7. DOC 53  0537/001 7 ANNEXE BIJLAGECHAMBRE 2e SESSION DE LA 53e LÉGISLATURE 2010 2011 KAMER 2e ZITTING VAN DE 53e ZITTINGSPERIODE
 8. 8. 8 DOC 53 0537/001 TEXTE DE BASE TEXTE DE BASE ADAPTÉ À LA PROPOSITION Loi du 21 mars 1991 Loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines portant réforme de certaines entreprises publiques économiques entreprises publiques économiques Art. 3. § 1er. Les règles et conditions spéciales selon Art. 3. § 1er. Les règles et conditions spéciales selonlesquelles une entreprise publique autonome exerce lesquelles une entreprise publique autonome exerceles missions de service public qui lui sont confiées par les missions de service public qui lui sont confiées parla loi, sont arrêtées dans un contrat de gestion conclu la loi, sont arrêtées dans un contrat de gestion concluentre l’État et l’entreprise publique concernée. entre l’État et l’entreprise publique concernée. §  2. Le contrat de gestion règle les matières sui- §  2. Le contrat de gestion règle les matières sui-vantes: vantes: 1° les tâches que l’entreprise publique assume en 1° les tâches que l’entreprise publique assume envue de l’exécution de ses missions de service public, vue de l’exécution de ses missions de service public,ci-après dénommées les “tâches de service public”; ci-après dénommées les “tâches de service public”; 2° les principes gouvernant les tarifs pour les pres- 2° les principes gouvernant les tarifs pour les pres-tations fournies dans le cadre des tâches de service tations fournies dans le cadre des tâches de servicepublic, ci-après dénommées les “prestations de service public, ci-après dénommées les “prestations de servicepublic”; public”; 3° des règles de conduite vis-à-vis des usagers des 3° des règles de conduite vis-à-vis des usagers desprestations de service public; prestations de service public; 4° la fixation, le calcul et les modalités de paiement 4° la fixation, le calcul et les modalités de paiementdes subventions éventuelles à charge du budget général des subventions éventuelles à charge du budget généraldes dépenses de l’État que l’État accepte d’affecter à la des dépenses de l’État que l’État accepte d’affecter à lacouverture des charges qui découlent pour l’entreprise couverture des charges qui découlent pour l’entreprisepublique de ses tâches de service public, compte tenu publique de ses tâches de service public, compte tenudes coûts et recettes propres à ces tâches et des condi- des coûts et recettes propres à ces tâches et des condi-tions d’exploitation imposées par ou en vertu de la loi, ou tions d’exploitation imposées par ou en vertu de la loi, oupar le contrat de gestion et, pour ce qui concerne le coût par le contrat de gestion et, pour ce qui concerne le coûtdu personnel, de l’évolution des salaires comparables du personnel, de l’évolution des salaires comparablesdans les administrations de l’État; dans les administrations de l’État; 5° la fixation, le calcul et les modalités de paiement 5° la fixation, le calcul et les modalités de paiementdes indemnités éventuelles à verser par l’entreprise des indemnités éventuelles à verser par l’entreprisepublique à l’État, notamment en ce qui concerne les publique à l’État, notamment en ce qui concerne lesavantages liés aux droits exclusifs éventuels de l’entre- avantages liés aux droits exclusifs éventuels de l’entre-prise publique et, le cas échéant, les droits d’usage qui prise publique et, le cas échéant, les droits d’usage quisont concédés par l’État à l’entreprise publique sur des sont concédés par l’État à l’entreprise publique sur desbiens; biens; 6° le cas échéant, les matières d’intérêt économique 6° le cas échéant, les matières d’intérêt économiquestratégique pour lesquelles la passation des marchés stratégique pour lesquelles la passation des marchésest soumise à l’approbation, selon le montant, du est soumise à l’approbation, selon le montant, duministre dont relève l’entreprise publique ou du Comité ministre dont relève l’entreprise publique ou du Comitéministériel compétent, ainsi que la détermination du ministériel compétent, ainsi que la détermination dumontant visé; montant visé;CHAMBRE 2e SESSION DE LA 53e LÉGISLATURE 2010 2011 KAMER 2e ZITTING VAN DE 53e ZITTINGSPERIODE
 9. 9. DOC 53 0537/001 9 BASISTEKST BASISTEKST AANGEPAST AAN HET VOORSTEL Wet van 21 maart 1991 Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming betreffende de hervorming van sommige overheidsbedrijven van sommige overheidsbedrijven Art. 3. §  1. De bijzondere regels en voorwaarden Art. 3. §  1. De bijzondere regels en voorwaardenwaaronder een autonoom overheidsbedrijf de opdrach- waaronder een autonoom overheidsbedrijf de opdrach-ten van openbare dienst vervult die het door de wet zijn ten van openbare dienst vervult die het door de wet zijntoevertrouwd, worden vastgelegd in een beheerscon- toevertrouwd, worden vastgelegd in een beheerscon-tract tussen de Staat en het betrokken overheidsbedrijf. tract tussen de Staat en het betrokken overheidsbedrijf. § 2. Het beheerscontract regelt de volgende aange- § 2. Het beheerscontract regelt de volgende aange-legenheden: legenheden: 1° de taken die het overheidsbedrijf op zich neemt 1° de taken die het overheidsbedrijf op zich neemtter vervulling van zijn opdrachten van openbare dienst, ter vervulling van zijn opdrachten van openbare dienst,hierna de “taken van openbare dienst” genoemd; hierna de “taken van openbare dienst” genoemd; 2° de grondregelen inzake de tarieven voor de pres- 2° de grondregelen inzake de tarieven voor de pres-taties geleverd in het kader van de taken van openbare taties geleverd in het kader van de taken van openbaredienst, hierna de “prestaties van openbare dienst” ge- dienst, hierna de “prestaties van openbare dienst” ge-noemd; noemd; 3° gedragsregels ten aanzien van de gebruikers van 3° gedragsregels ten aanzien van de gebruikers vande prestaties van openbare dienst; de prestaties van openbare dienst; 4° de vaststelling, de berekening en de betalings- 4° de vaststelling, de berekening en de betalings-modaliteiten van eventuele toelagen ten laste van de modaliteiten van eventuele toelagen ten laste van dealgemene uitgavenbegroting van het Rijk, waarvan algemene uitgavenbegroting van het Rijk, waarvande Staat de toekenning aanvaardt tot dekking van de de Staat de toekenning aanvaardt tot dekking van delasten die voor het overheidsbedrijf voortvloeien uit zijn lasten die voor het overheidsbedrijf voortvloeien uit zijntaken van openbare dienst, rekening houdend met de taken van openbare dienst, rekening houdend met dekosten en ontvangsten eigen aan deze taken, en met kosten en ontvangsten eigen aan deze taken, en metde exploitatievoorwaarden die bij of krachtens de wet, de exploitatievoorwaarden die bij of krachtens de wet,of door het beheerscontract, worden opgelegd en, wat of door het beheerscontract, worden opgelegd en, watde personeelskosten betreft, met de evolutie van ver- de personeelskosten betreft, met de evolutie van ver-gelijkbare lonen in de Rijksbesturen; gelijkbare lonen in de Rijksbesturen; 5° de vaststelling, de berekening en de betalings- 5° de vaststelling, de berekening en de betalings-modaliteiten van gebeurlijke vergoedingen door het modaliteiten van gebeurlijke vergoedingen door hetoverheidsbedrijf te betalen aan de Staat, inzonderheid overheidsbedrijf te betalen aan de Staat, inzonderheidwat betreft de voordelen verbonden aan de gebeurlijke wat betreft de voordelen verbonden aan de gebeurlijkealleenrechten van het overheidsbedrijf en, in voorko- alleenrechten van het overheidsbedrijf en, in voorko-mend geval, de door de Staat aan het overheidsbedrijf mend geval, de door de Staat aan het overheidsbedrijfverleende gebruiksrechten op goederen; verleende gebruiksrechten op goederen; 6° in voorkomend geval, de aangelegenheden van 6° in voorkomend geval, de aangelegenheden vanstrategisch economisch belang waarvoor de gunning strategisch economisch belang waarvoor de gunningvan opdrachten, naargelang het bedrag, onderworpen is van opdrachten, naargelang het bedrag, onderworpen isaan de goedkeuring van de minister onder wie het over- aan de goedkeuring van de minister onder wie het over-heidsbedrijf ressorteert of van het bevoegde Ministerieel heidsbedrijf ressorteert of van het bevoegde MinisterieelComité, alsmede de vaststelling van bedoeld bedrag; Comité, alsmede de vaststelling van bedoeld bedrag;CHAMBRE 2e SESSION DE LA 53e LÉGISLATURE 2010 2011 KAMER 2e ZITTING VAN DE 53e ZITTINGSPERIODE
 10. 10. 10 DOC 53 0537/001 7° le cas échéant, des objectifs relatifs à la structure 7° le cas échéant, des objectifs relatifs à la structurefinancière de l’entreprise publique; financière de l’entreprise publique; 8° le cas échéant, des règles relatives à la répartition 8° le cas échéant, des règles relatives à la répartitiondes bénéfices nets; des bénéfices nets; 9° les éléments que le plan d’entreprise doit contenir 9° les éléments que le plan d’entreprise doit conteniret les délais pour la communication et le délai au delà et les délais pour la communication et le délai au delàduquel l’autorisation est censée être donnée; duquel l’autorisation est censée être donnée; 10° le cas échéant, la fixation d’un montant, pour ce 10° le cas échéant, la fixation d’un montant, pour cequi concerne les opérations immobilières soumises à qui concerne les opérations immobilières soumises àl’autorisation préalable du ministre dont relève l’entre- l’autorisation préalable du ministre dont relève l’entre-prise publique et, le cas échéant, la fixation d’un délai prise publique et, le cas échéant, la fixation d’un délaià l’expiration duquel l’autorisation est supposée être à l’expiration duquel l’autorisation est supposée êtreaccordée; accordée; 11° les sanctions en cas de non-respect par une partie 11° les sanctions en cas de non-respect par une partiede ses engagements résultant du contrat de gestion. de ses engagements résultant du contrat de gestion. § 2bis. Le contrat de gestion stipule à peine de nullité: 1° les prestations minimales qui doivent être garanties par les prestataires des services qui font l’objet d’une intervention financière de l’État; 2° les sanctions financières en cas de non-exé- cution de ce service minimum; 3° les modalités de remboursement aux clients qui ont payés anticipativement des services qui n’ont pas été prestés. § 3. Toute clause résolutoire expresse dans le contrat § 3. Toute clause résolutoire expresse dans le contratde gestion est réputée non écrite. de gestion est réputée non écrite.  L’article 1184 du Code Civil n’est pas applicable au L’article 1184 du Code Civil n’est pas applicable aucontrat de gestion. La partie envers laquelle une obli- contrat de gestion. La partie envers laquelle une obli-gation dans le contrat de gestion n’est pas exécutée, gation dans le contrat de gestion n’est pas exécutée,ne peut poursuivre que l’exécution de l’obligation, et, le ne peut poursuivre que l’exécution de l’obligation, et, lecas échéant, demander des dommages-intérêts, sans cas échéant, demander des dommages-intérêts, sanspréjudice de l’application de toute sanction spéciale préjudice de l’application de toute sanction spécialeprévue dans le contrat de gestion. prévue dans le contrat de gestion. § 4. Les obligations financières générales éventuelles § 4. Les obligations financières générales éventuellesde l’État à l’égard d’une entreprise publique autonome de l’État à l’égard d’une entreprise publique autonomesont limitées à celles qui résultent des dispositions du sont limitées à celles qui résultent des dispositions ducontrat de gestion conclu avec l’entreprise concernée. contrat de gestion conclu avec l’entreprise concernée.Les régimes légaux particuliers de subvention existant Les régimes légaux particuliers de subvention existanten faveur de l’entreprise publique ne sont plus d’applica- en faveur de l’entreprise publique ne sont plus d’applica-tion à partir de la date d’entrée en vigueur du classement tion à partir de la date d’entrée en vigueur du classementde l’entreprise publique parmi les entreprises publiques de l’entreprise publique parmi les entreprises publiquesautonomes. autonomes.CHAMBRE 2e SESSION DE LA 53e LÉGISLATURE 2010 2011 KAMER 2e ZITTING VAN DE 53e ZITTINGSPERIODE
 11. 11. DOC 53 0537/001 11 7° in voorkomend geval, doelstellingen betreffende 7° in voorkomend geval, doelstellingen betreffendede financiële structuur van het overheidsbedrijf; de financiële structuur van het overheidsbedrijf; 8° in voorkomend geval, regelen betreffende de be- 8° in voorkomend geval, regelen betreffende de be-stemming van de nettowinst; stemming van de nettowinst; 9° de verplichte bestanddelen van het ondernemings- 9° de verplichte bestanddelen van het ondernemings-plan en de termijnen voor de mededeling en de termijn plan en de termijnen voor de mededeling en de termijnna overschrijding waarvan de goedkeuring geacht wordt na overschrijding waarvan de goedkeuring geacht wordtgegeven te zijn; gegeven te zijn; 10° in voorkomend geval, de vaststelling van een 10° in voorkomend geval, de vaststelling van eenbedrag, wat de onroerende verrichtingen betreft die bedrag, wat de onroerende verrichtingen betreft dieonderworpen zijn aan de voorafgaande machtiging van onderworpen zijn aan de voorafgaande machtiging vande minister onder wie het overheidsbedrijf ressorteert de minister onder wie het overheidsbedrijf ressorteerten, in voorkomend geval, de bepaling van een termijn en, in voorkomend geval, de bepaling van een termijnwaarna de toestemming geacht wordt gegeven te zijn; waarna de toestemming geacht wordt gegeven te zijn; 11° de sancties bij niet-naleving door een partij van 11° de sancties bij niet-naleving door een partij vanhaar verbintenissen uit hoofde van het beheerscontract. haar verbintenissen uit hoofde van het beheerscontract. § 2bis. Op straffe van nietigheid bepaalt het be- heerscontract: 1° de minimale prestaties die moeten worden gewaarborgd door de dienstverleners die een fi - nanciële tegemoetkoming van de Staat ontvangen; 2° de financiële sancties in geval van niet uitvoe- ring van die minimale dienst; 3° de nadere regels inzake terugbetaling aan de cliënten die vooraf diensten hebben betaald die nietwerden geleverd. § 3. Elke uitdrukkelijke ontbindende voorwaarde in het § 3. Elke uitdrukkelijke ontbindende voorwaarde in hetbeheerscontract wordt voor niet geschreven gehouden. beheerscontract wordt voor niet geschreven gehouden. Artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek is niet van Artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek is niet vantoepassing op het beheerscontract. De partij jegens wie toepassing op het beheerscontract. De partij jegens wieeen verbintenis in het beheerscontract niet is uitgevoerd een verbintenis in het beheerscontract niet is uitgevoerdkan slechts de uitvoering van de verbintenis vorderen kan slechts de uitvoering van de verbintenis vorderenalsmede, in voorkomend geval, schadevergoeding, alsmede, in voorkomend geval, schadevergoeding,onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere onverminderd de toepassing van eventuele bijzonderesancties bepaald in het beheerscontract. sancties bepaald in het beheerscontract. § 4. De eventuele algemene financiële verplichtingen § 4. De eventuele algemene financiële verplichtingenvan de Staat ten opzichte van een autonoom overheids- van de Staat ten opzichte van een autonoom overheids-bedrijf zijn beperkt tot die welke voortvloeien uit de bedrijf zijn beperkt tot die welke voortvloeien uit debepalingen van het met het betrokken overheidsbedrijf bepalingen van het met het betrokken overheidsbedrijfgesloten beheerscontract. De bestaande bijzondere gesloten beheerscontract. De bestaande bijzonderewettelijke toelageregelingen ten gunste van het over- wettelijke toelageregelingen ten gunste van het over-heidsbedrijf zijn niet meer van toepassing vanaf de heidsbedrijf zijn niet meer van toepassing vanaf dedatum met ingang waarvan het overheidsbedrijf wordt datum met ingang waarvan het overheidsbedrijf wordtingedeeld bij de autonome overheidsbedrijven. ingedeeld bij de autonome overheidsbedrijven.CHAMBRE 2e SESSION DE LA 53e LÉGISLATURE 2010 2011 KAMER 2e ZITTING VAN DE 53e ZITTINGSPERIODE
 12. 12. 12 DOC 53 0537/001 (…) (…) § 5. Le contrat de gestion ne constitue pas un acte § 5. Le contrat de gestion ne constitue pas un acteou règlement visé à l’article 14 des lois sur le Conseil ou règlement visé à l’article 14 des lois sur le Conseild’État, coordonnées le 12  janvier 1973. Toutes ses d’État, coordonnées le 12  janvier 1973. Toutes sesclauses sont réputées contractuelles. clauses sont réputées contractuelles.CHAMBRE 2e SESSION DE LA 53e LÉGISLATURE 2010 2011 KAMER 2e ZITTING VAN DE 53e ZITTINGSPERIODE
 13. 13. DOC 53 0537/001 13 (…) (…) § 5. Het beheerscontract is geen akte of reglement § 5. Het beheerscontract is geen akte of reglementbedoeld in artikel 14 van de wetten op de Raad van Sta- bedoeld in artikel 14 van de wetten op de Raad van Sta-te, gecoördineerd op 12 januari 1973. Alle clausules in te, gecoördineerd op 12 januari 1973. Alle clausules inhet beheerscontract worden geacht contractueel te zijn. het beheerscontract worden geacht contractueel te zijn.CHAMBRE 2e SESSION DE LA 53e LÉGISLATURE 2010 2011 KAMER 2e ZITTING VAN DE 53e ZITTINGSPERIODE Imprimerie centrale – Cette publication est imprimée exclusivement sur du papier certifié FSC Centrale drukkerij – Deze publicatie wordt uitsluitend gedrukt op FSC gecertificeerd papier

×