Elmű túlszámlázás 4

262 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
262
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Elmű túlszámlázás 4

  1. 1. ELMU 4. sz. nÉszszÁnnu VlLLAMosENERGlA-KERESKEDELMl Budapesti Elektromos Művek Nyrt '1 Oldalszám,. 114 132 Buoapest Váciú172-74, Adószáma: 68033-2-44 Számlakiegyenlítési bankszámiaszám: 1 1,sz, eredeti p€Idány 07 lllllllllllllllll 1 37OOO 1 6-022870 1 llll ltll lll Elérhetőségeinx: elrvŰ-ÉtvÁsZ Ügyíélszolgálati Kít. lnternei: www.elmu.hu Hibabejelentés: 0640€8-39-40 Mérőállás beplentés vezetékes számról: 06 80/202-938 Mérőállás bejelentés mobilszámról: 06 20 l3o 17 o 938-38-38 simoníalvi László Budapest XlX. Ugylászolgálat: 06 40/38-38-38 Mobil: Levelezési cím: 300 Budapest 3., Pí. 151 ,1 Pí.64 363 1 rendszer SAP,R3 2OO5o3/428 201 3,1 0,1 6 Számlázási 6 06 20l3ol7o 978-5611 , Vevő (Fizetó:) azonosító: 22@525703 Vevő (Fizető) neve: Simonfalvi László Vevő (Fizető) címe: 1 195 Budapest XlX., Jáhn Ferenc ulca 3 20ép,7.em Felhasználó azonosító száma: 22187309 Felhasználó neve: simoníalvi László Felhasználó címe: 1 195 Budapest XlX., Jáhn Ferenc utca 3 20 ElszámoIt ép. 7. em időszak 2013.05.02-201 3.06.01 Fizetendő összeg (Ft): 31.158 Felhasználási 25 1-em4 BudapestV., Belgrád rakparl Szerződéses íolyószámla: 2200525703 Fizeiési határidő: 20í3.10.16 Számla sorszáma aOOO1 4220776 Számla kelle: 2013.10.04 Teljesítéskelle: 201 3.10.16 Fizetési mód: Poslai számlabeíizetési megbízás A szolgáltatás megnevezése: Villamosenergia-szolgálta,tás §zamla AFA osszeslIoF (FI, Tétel helycíme: 1056 Nenó áték (Ft) AFA(%) !Leg!!]!4!e Energiadíj össZesen: 13.872 Rendszerhasználat driak összesen: pénzeszközök összesen: 9.863 AHK- Bruttó érték (Ft) 17.6,17 1.ooJ 1,0,15 27 §iámla összesén:- AFA 3.745 0 6,408 12,526 1.015 Fizetendő összesen: 31 A nvilvartarÉs szerinli íolvószamla eovenleoe a számla kibocsátásat Számlában els2ámoll ío'gyaszlás t4 órásl, 695 kwh Tajé{oztalóadalck: Kóvetkező leof,lasas Várható időpntq: n14,01,12 AHK: aű hatályán kivúli - nl4a1.27 között A rezsidíj csökkentésére vonatkozókormányhatározat - ebben az eIszámolási időszakban: 3.495 Ft - 201 3. január 1 -je óta: 1 5.233 l EL___LHUlV_P,c4 ***31 1 Ft eredményeképpen azOn megtakaíílása (Ezen ös§zegek _Fs ,A4_13,1007 00100503 c33829 0c,ah spl, 00COOS7353 page 109 postai számlabefizetési Feladóvevén összeg ***31 58*** .158 köVetően: -107.549 Ft 1 bízásMéqbízó/Beíizető 58*** *Harmincegyezer- közleménye: ] 8aoo1 4220776 1 2200525703 *Harmincegyezer- egyszáZötvennyolc* az Ön számlá §ból már előzetesen levonásra kerültek.) sheei:55 egyszáZötVennyolc* Számla esedékessége: 201 3.1 0 lb A me9bízás lbeí zetés) ]ogcírie 8a0a1 4220776 22Oa525703 2013.10.16 r;,;,;;;i;;ZE:;;::;,:,;i, Megbízó (Befizetó) neve, címe: simoníalvi László Budapest XlX. Jáhn Ferenc utca 3 20 ép. 7, em 1 A számlatulajdonos 1 1195 195 számlaszáma, ü9yíélkódja és neve: 370001 6 -02287016 <81 ELMŰ Nyrt. Budapest 00535,1 4800001 01 01 046001 8 78595196 211 A2onosító 51 <,l > <980001 422077 6?20a5257o32> <000031 1 58> <31> 8> <005351 4800001 > <78595196> <211> <51> 01 01 04ó001 8> Kel!k ezt é mezőt szabadon ha9y|i, ide ne iijon és n9 bé]yegezzen! Köszö.jük <51 l A,ono§ító§zám l
  2. 2. Számla sorszám a,. 8ooo 1 42207 7 Fogyasztási hely: 6 221 [000000200503l 14] oldalszám: 87309 l4 2 szÁMLARÉszretező Ászabás: ESZ "A1 " Lakosság Mérésipontazonosító: "A1": HU000210F,1 Mérő gyártási 1 engedélyes: Elosztói Mértékadó éVes íogyasztás -500000000000008534616 lnduíó mérőállás Elszámolt időszak Mérl jellemző szama 9901803847 24órás 7áró mérőállás oY5 695 Fogyasztási egyenleg 24 órás: Mérő gyártási száma 990 1 803847 ESZ Lakossági Mennyis{1 (kWh) Aot 695 utolsó elszámolt mérőállás 14.893 24 órás Fogyasztási időszak Tétel megnevezése ESZ Lakossági 8.336 l utolsó elszámolt mérőállás dátuma Mát jellemző "A1 ": Fo9yasztás Szorzó LM Becs 201 3.05.02-201 3.06,01 ELMU Hálózati Kíl (kwh): "A1 " kedv. árszabás díja "A1 " normál árszabás díja 20,1 3,05.02_201 3.06,0 20J 3.05.02_201 3.06.01 1 Ára,g"7 Mennyis{; ltz zt 583 Mértékegység kwh kwh Netto Nettó érték egységár rqrrooFukwh (F0 2] 20,1600 Ftkwh Energiadíj összesen 13.872 Energiaalapú rendszerhasználati d íj "A1 " 20 1 3.05,02,20,1 3.06.0 1 201 3.05.02_201 3,06.01 Elosztói alapdíj"A1 " Díjelemek soronkénti összeqzéséből adódó kerekíiés 695 27 27 1 kWh db 9,72Q 144 13,9850 Ft4(Wh 144,0000 FVdb/hó -1 Rendszerhasználati díiak összesen 9,863 Szén ipari szerkezelátalakítási támogatás Kedvezményes árú villamos energia ellátás támogatás Kapcsolt termelésszerkezel átalakítás pénzeszközök 201 3.05.02-201 3.06.01 AHK" ao^ kWh 0,0800 Ft/kwh 3o 201 3.05.o2-201 3.06.01 AHK" bV5 kWh 0,0700 Ft/kwh 49 AHK" 695 kWh 1 201 3.05.02-201 3.06.01 összesen Nettó számlaérték összesen LHUM diktáIt; Ell-elosztói 3. ellenőrzés P c4_Fs_A4_131007 o0l0c503 o33829_00,abspl|0000097353pa§€l110sheet55 Tud.- a pénzforgaImi szoigá|tatásait a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésérő| és megakadá|yozásáró| szóló hazai és európai közösségi jo9szabályoknak megíeIelően nyújtja, E jogszabá|yokból származó kötelezettségeket a Posta kü|ön hirdetményben, iIletve az Álta|ános Szerződési Feltételeiben teszi közzé. Magyar Posta A Postai szám|abefizetési megbízást kérjük óvni a sérü|ésektől, gyűrődéstő| és szennyeződéstől. A bizony|at kizárólag /20 A feladó (meghatalmazottja) felszólalt: év _hó a perforáció mentón hajtható össze, 4. .015 24,750 A Postai számIabefizetési megbízás szolgáltatás részIetes igénybevételifeltéteIeit a szoIgáltató he|yeken rendelkezésre á|ló, a Magyar Posta Általános Szerződési Feltételei a Postai számlabefizetési megbízás szolgáltatás igénybevételéhez elnevezésű dokumentum tartalmazza, meIy a http://www.posta,hu honlapon is olvasható. 2. A 910 1 Tájékoztató a Postai számIabefizetési me9bízás haszná|atához ]. ,3100 Ft/kwh AHK* Táiékoztató adatok: A számla közvetített szolgálíatást tartalmaz Leolvasás módp (LM): Leol-teolvasás elosztói engedéIyes álta!; Becs-becsüIt; Dikt-íogyasztó által AHK: adó hatályán kívüIi A következő részszámla mennyisége: 24 órás:695 kwh t ÉL 19 Javított, sérü|t, szakadt vagy szennyeződött Postai számlabeíizetési megbízást a Posta nem Íogad e|. Postás dolgozó aláírása KÖSZÖNJÜK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT oE*hei Posta Zrt. Nyomda 1 097 Budape§t, Gyáli út 3], Te efoni 347 1 -800 Fax: 347 1,8]0 _naí
  3. 3. ELMU Számla sorszám a,. 8ooo1 422077 6 Fogyasztási hely: 221 87309 [000000200503] [4] oldalszám: 3/4 Az energia audilot, energelikai szolgáltatást végző szervezetek elérhetősége és a lakossági ügyíelek átlagíogyasztása a következő internetes honlapon található: www.elmu.hu Tisztelt Ügyíelünkl Tájékoztatilk, hogy a villamos energiáról szóló 2OO7, évi L)üXVI. Törvény (a továbbiakban: VET) 3.§ 7. pontjában meghatározott egyetemes szolgáltatás keretében vételező, a VET 3. § 42. pontjában meghatározott lakossági íogyasztó lészére,az egyetemes szolgáltaió állal kibocsátott számlában a2012, december 31-ét köveiő időszakban igénybe vett villamos energiáért íizetendő összeg nem haladhat}a meg a2012, december 1-jén alkalmazott dí}rk alapián azonos energia mennyiségre, azonos számú hónapía, azonos körülmények között (azonos árszabás mellett) szám íiott összeg 90"/"-át. l EL--LHUlJl_P,c4 FS A4 131007 ooloo503 033829_oo,abspl| oo00o97353pag€] 111 sh€€t 56

×