Elmű túlszámlázás 3

345 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
345
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Elmű túlszámlázás 3

  1. 1. ELMŰ VlLLAMo§ENERGlA-KEREsKEDELMl 3.. sz. RESZSZAMLA Budapesti Elektromos Művek Nyrt. 1 1 32 Budape§t váci úl72-7 4. Adószáma: 10768033-2-44 oldalszám: 1/4 ,1,sz. bankszámlaszám: 1 eredeti példány r€nds2er SAP,4l3 Számlázási 370001 6-0228701 6 2aa503/4B6 20,13,10,16 llllllilllIllllll ll lll lll ll! Elérheiőségeinr: elVÚ-ÉnllÁsZ Ügyíélszolgálai Kít lnlernet; www.elmu.hu Hibabejelentés: 06 40€8-39-ulo Mérőállás bePlenlés vezetékes számról: 06 80/202-938 Mérőállás bejelentés mobilszámról: 06 20tsO17O 938-38-38 Ügyíélszolgálal: 06 40138-38-38 Mobil: 06 zo3ono 978-561 Levelezési cím: 1300 Budapest 3., Pí. 151, sirnoníalvi László Budapest XlX. Pí. M ,1363 Vevő(Fizető)azonosító: 22OO5257O3 Vevő (Fizető) neve: Simoníalvi László ,195 Budapest XlX., Jáhn Ferenc utca 3 Vevő (Fizető) címe: 1 20ép.7.em Felhasználó azonosító száma:. 22187309 Felhasználó neve: simoníalvi László Felhasználó címe: 1 195 Budapest XlX., Jáhn Ferenc utca 3 20 ép. 7. em Felhasználási hely címe: 1056 Budapesl V., Belgrád rakpart Elszámoli időszak: 2O13.04.g2-2O1 3.05.01 Fizetendő összeg (Ft): 31.121 Fizetési határidő: 2013.10.16 25 1.em4 Szerződéses íolyószámla: 22aO525703 Számla sorszáma: 8oao1 42207 56 Számla kelte: 201 3.,1 0.04 Teljesítéske|te: 20l3.10. 6 Fizetési mód : Postai szám|abeíizetési meg bízás A szolgá|tatás megnevezése: Villamosenergia-szolgáltatás 1 Árllz1 Tétel meqnevezése Energiadíj összesen: 13.85./ AHK- öés7esen'- Bíuttó érték(Ft) 3,74"| 9.B50 1.013 27 Rendszerhasználali díiak összesen: pénzeszközök összesen: EzámE AFA Nettó áték (Ft) 2.660 0 G:ml--- 24,12u 17.598 1 2.510 1.013 *---íii?í- Fizetendő összesen: 31"121 A nvilvánbrlás szerinli lolvószámla eovenleoe a számla kibocsátását követöen: Számlában elszámolt íogyaszlást4órási 694 kwh 138,707 Ft Tá|ékoztató_adalokKövetkező leolvasás várható időpontF: 2014.01.12 AHK: aű hatályán kivúli - 2014,01.27 között A rezsidíjcsökkenté§ére vonatkozó kormányhalározaleredményeképpen azon megtakarítá§a - ebben azelszámolási időszakban: 3.489 Ft - 201 3. január 1-je óta: 1 1 .738 ,___P c4 Fs I EL_LPU|!4 Ft A4 (Ezen összegek az Ön számlájából már előzetesen levonásra kerültek.) ,131c07__c0 2c0503 033829 00,afpspl| c0ccc97353pagel 101 §h€€t postai számlabefizetési 51 Me9bízó/Beíiz€tő közl€ményeI ***31121xx* Ös3z€9 8OoQ1 42207 56 Ös§zeg betűvel kiírva: betúvel kiírva: 22oa5257Q3 *Harmincegyezer- *Harmincegyezer- egyszázhuszonegy* egyszázhuszonegy* A megbizas Postai érvényesités helye Számla esedékessége 2013.10.] 6 {bet 2eies) ]o9cime / / / B000,1 4220756 22005257a3 I 20 1 3.1 0.1 6 ;- I íVlegbrzoazonosító 1Beíizetöazonosrtó1 gaoool +zzolsazzooszszos+ A számlatuIajdonos Megbízó (Befizetó) neve, címe: ,13700016 -02287016 Budapest XlX, Jáhn Ferenc Utca 3 20 ép. 7. em ELMŰ Nyrt, 1 A számlatulajdonos simoníalvi László Budapesi XlX. Jáhn Ferenc utca 3 20 ép. 7, em Budapest 195 ll | Me9bízó (Befizető) neve, címe: szám aszáma, neve simoníalvi László 1 1 1 Szam at-|ajclolos,gyíeIkooja: 195 számlaszáma, ügyfélkódja és neve: 370001 6 -o2287a16 <90> <980001 42?07 ELMÚ Nyrt. Budapest 005351 4800001 01 0,] 046001 8 7859517o 211 51 5 6220052 57 034> <00003,1 121> <31> <51> <72> <005351 4800001 Ker ük €zi 01 01 04ó001 8> <7 a mezőt srabadon haqyn , ide ne ír]on és ne bélyeqezzen Köszön]űk l 85951 70> <211> <51> Azono3ítószám I
  2. 2. Számla sorszáma: 8OOO1 422O7 Fogyasztási hely: 221 87309 56 [000000 20050 3] í4] ald alszáft 2 l4 szÁMLARÉsztetező engedélyes: Árszabás: ESZ'A1' Lakosság Elosztói Mértékadó éves íogyasztás Mérésipontazonosító: "A1": HU000210F1 1-s00000000000008534616 Mérő gyártási szama lnduló mérőállás Elszámoll időszak Mért jellemző 9901803847 24órás 20 1 3.o4,o2-20,1 3.05.0 Záró mérőállás LM iúwr,l 1 694 2013.01.23 Fogyaszüísi időszak Tétel megnevezése ESZ Lakossági ESZ Lakossági 694 694 utolsó elszámolt mérőállás 14.893 24órás 803847 (kwh) utolsó elszámolt mérőállás dátuma Mért jellemző száma 990 8,336 694 Fogyasztási egyenleg 24 órás: Mérő gyártási "A1 ": Foqvasztás szorzo Mennyiség Becs 1 ELMÚ Háózati Ktt (kWh): "A1 " kedv. árszabás dí}a "A1 " normál árszabás dí}a Nettó Árn 1"z"; Mennyis{7 Mértékegység 27 201 3.04.02-201 3.05.01 20,1 3.04.02-20,1 3.05.0 ] 108 586 27 kwh kwh Nettó érték FVkWh 18,9200 20,1600 Ft/kwh 2.043 1 Energiadíj összesen 694 201 3.04.02-201 3,05,01 201 3.04.02-201 3,05.01 d íj "A1 " 27 1 kWh db 3,9850 Flkwh 144,0000 Ft/db/tró 9.706 ,1 144 9.850 Rendszerhasználati díiak összesen 201 3.04,02-201 3.04.03 201 3.04,04_201 3.05.01 AHK" 1 AHK" 3.04.03 1 3.04.02_201 201 3.04.04_201 3.05,01 Szénipari szerkezetálalakítási támogatás KeOvezményes árú villamos energia ellátás támogatás Kedvezményes árú villamos energia ellátás támogatás Kapcsolt termelésszerkezet átalakílás Kapcsolt termelésszerkezet átalakítás AHKAHK" 201 3.04.02_201 3.04.03 Szén ipari szerkezetálalakítási támogatás AHKAHK" 20 1 3.04.04_20 -1 3.05.0 20 kWh kWh 46 kWh 0,0700 Ft/kwh 648 kWh 0,0700 Ft/kwh 46 648 kWh kWh o 0,1900 FükWh 0,0800 Ftkwh 1,2000 Ft/kwh 1 ,3100 Ft/kwh 46 6€ 31 45 849 AHK* összesen 1 LHUIV_._P c4 .013 24.720 Nettó számlaérték öss2esen I EL__ ,B14 í 3.857 Energiaalapú rendszerhasználati Elosztói alapdíj "A1 " pénzeszközök ,1 FS A4 131007,00_200503 033829 0c abspil 00c0097353pag€: 102 she€t 51 Tud._/20 Tájékoztató a Postai számlabeíizetósi megbízás használatához A Postai számlabefizetési megbízás szolgáltatás részletes igénybevéteIl íe|tételeita szolgá|tató heIyeken rendeIkezésre á||ó, a Magyar Posta Általános Szerződési Feltételei a Postai számlabefizetési megbízás szolgáltatás A feladó (meghatalmazottja) felszólalt: igénybevételéhez e|nevezésű dokumentum tarta|mazza, mely a http://www.posta.hu hon|apon is o|vasható. A Magyar Posta a pénzforgaimi szolgáltatásait a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása mege|őzéséről és _év _hó megakadá|yozásáró| szóló hazai és európai közösségi jogszabályoknak megíeIelően nyújtia, E jogszabályokból származó kötelezettségeket a Posta külön hirdetményben, il|etve az Á|talános Szerződési Fe|tételeiben teszi közzé. A Postai számIabefizetési megbízást kérjük óvni a sérülésektő|, gyűrődéstől és szennyeződéstől. A bizonylat kizárólag a perforáció mentén ha;tható össze. 4. Javított, sérü|t, szakadt vagy szennyeződött Postai számlabeíizetési megbízást a Posta nem Íogad e| Postás doIgozó aláírása Postá Zrt. KÖSZÖN JÜ K EGYÜTTN/Ű KÖDÉSÉT üe*her, Nyomda 1097 Budapest, Gyáli út 31, T€lefon: 3471 800 Fax| 3471-810 _nap
  3. 3. ELMU Számla sorszám a,. 8ooo1 42207 56 Fogyaszási hely: 221 87309 Táiékoztató adatok: A számla közvetített szolgáltatást taríalmaz Leolvasás módja (LM): Leol-eolvasás elosztóí engedéIyes áItal; Becs-becsúIt; Dikt-fogyasztó által AHK: adó hatáIyán kívúIi A kövelkező részszámla mennyiség€: 24 órás:695 kwh [000000200503] diktáIt; EII-elosztói [4] oldalszám: 3/4 ellenőrzés Az energia audiiot, energelikai szolgáltatásl végző szeívezetek elérhetősége és a lakossági ügyíelek áüagíogyasztása a következő internetes honlapon található: www.elmu.hu Tiszielt Ügyíelünk! Tájékoztatjuk, hogy a villamos energiáíól saóló 2007. évi L)fiXVl. Törvény (a továbbiakban: VET) 3.§ 7. ponljában meghalározott egyetemes szolgáltatás keretében vételező, a VET 3. § 42. pontiában meghatározott lakossági íogyasztó részére, aZ egyetemes szolgáltató által kibocsátott számlában a 2012. december 31-ét köVető időszakban igénybe Vett Villamos en€rgiáérl íizetendő ósszeg nem haladhatja meg a 20,1 2.december 1-jén alkalmazott díjak alapián azonos energia mennyiségre, azonos számú hónapra, azonos körülmények között (azonos árszabás mellett) számított ósszeg 90"/"-át. l E L_LH U lV _P_c4_Fs_A4_1310c7_00l00503_033829_00,ab spi: 0000097353 page; 1o3 s heet 52

×