Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Mạch điện máy điều hòa hay nhất

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 70 Ad

More Related Content

Viewers also liked (19)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Mạch điện máy điều hòa hay nhất

 1. 1. SINGAPORE TRAINING CENTRE 5. MAÏCH ÑIEÄN5. MAÏCH ÑIEÄN Noäi dung chính Noäi dung chính
 2. 2. SINGAPORE TRAINING CENTRE NOÄI DUNG 5.1.. Khaùi nieäm 5.2 Caùc kyù hieäu ñieän cô baûn 5.3 Khôûi ñoäng töø 5.4 Coâng taéc 5.5 Maïch töï haønh 5.6 Rôø le thôøi gian - ‘Taét’ & ‘Môû’ treã 5.7 Ví duï veà maïch ñieän 5.8 Thöïc haønh 5.9 Caùc boä phaän ñieän Noäi dung chính Noäi dung chính
 3. 3. SINGAPORE TRAINING CENTRE i. Taát caû caùc nguoàn ñieän caáp khoâng ñöôïc keát noái. ii. Toaøn boä caùc thieát bò ñöôïc hieån thò ôû traïng thaùi nghæ. iii. Taát caû caùc thieát bò ñieän & maïch ñöôïc boû queân traïng thaùi giaûi thoaùt cuûa noù. iv. Taát caû thieát bò & maïch ôû traïng thaùi caøi ñaët. i. Taát caû caùc nguoàn ñieän caáp khoâng ñöôïc keát noái. ii. Toaøn boä caùc thieát bò ñöôïc hieån thò ôû traïng thaùi nghæ. iii. Taát caû caùc thieát bò ñieän & maïch ñöôïc boû queân traïng thaùi giaûi thoaùt cuûa noù. iv. Taát caû thieát bò & maïch ôû traïng thaùi caøi ñaët. Nguyeân taéc vieäc söû duïng caùc kyù hieäu ñieän:Nguyeân taéc vieäc söû duïng caùc kyù hieäu ñieän: 5.1 Khaùi nieäm Noäi dung chính Noäi dung chính
 4. 4. SINGAPORE TRAINING CENTRE 5.2 Kyù hieäu ñieän cô baûn Moâ taû Kyù hieäu Ghi u1uù Daây daãn (Nhaø maùy noái saün) Daây daãn (khaùch haøng caáp) Daây daãn giao nhau (khoâng keát noái) Daây daãn giao nhau (keát noái) Ñaët taïi ñieåm giao nhau Daây nhaùnh Ñaët taïi ñieåm phaân nhaùnh Ñaàu noái Ghi soá ñaàu noái Noäi dung phuï Noäi dung phuï
 5. 5. SINGAPORE TRAINING CENTRE Moâ taû Kyù hieäu Ghi chuù Ñaùnh daáu caùc thöù naèm cuøng boä phaän Noái lieân hoaøn Moâ tô maùy neùn 3Ø Moâ tô quaït 3Ø Moâ tô quaït 1Ø MC MF MF Noäi dung phuï Noäi dung phuï
 6. 6. SINGAPORE TRAINING CENTRE Moâ taû Kyù hieäu Ghi chuù Ñeøn hay Cuoän daây Cuoän daây cuûa rôø le hay rôø le thôøi gian Cuoän daây cuûa van ñieän töø Caàu chì Coâng taéc T1 SV Fu Open phase (necked) Noäi dung phuï Noäi dung phuï
 7. 7. SINGAPORE TRAINING CENTRE Moâ taû Kyù hieäu Ghi chuù Tuï ñieän thoâng thöôøng Tuï ñieän phaân Bieán tuï Ñieän trôû Chænh löu Noäi dung phuï Noäi dung phuï
 8. 8. SINGAPORE TRAINING CENTRE Khoâng cho pheùp Noái ñaát Ghi chuùKyù hieäuMoâ taû Noäi dung phuï Noäi dung phuï
 9. 9. SINGAPORE TRAINING CENTRE 5.3 Khôûi ñoäng töø Daây chính C A B Noäi dung phuï Noäi dung phuï
 10. 10. SINGAPORE TRAINING CENTRE C Cuoän daây Maïch chính Maïch phuï Kyù hieäu (khôûi ñoäng töø) Noäi dung phuï Noäi dung phuï
 11. 11. SINGAPORE TRAINING CENTRE CUOÄN DAÂY Khoâng coù ñieän Coù ñieän ( Tieáp ñieåm A) thöôøng môû ( Tieáp ñieåm B) thöôøng ñoùng 5.4 Tieáp ñieåm Noäi dung phuï Noäi dung phuï
 12. 12. SINGAPORE TRAINING CENTRE MS R RSW CH R Noäi dung phuï Noäi dung phuï
 13. 13. SINGAPORE TRAINING CENTRE R MS R RSW CH R Noäi dung phuï Noäi dung phuï
 14. 14. SINGAPORE TRAINING CENTRE R MS R RSW CH MS Noäi dung phuï Noäi dung phuï
 15. 15. SINGAPORE TRAINING CENTRE Soá Tieáp ñieåm A Tieáp ñieåm B 1. Tieáp ñieåm 2. Tieáp ñieåm 3. Coâng taéc 5.4.1 Kyù hieäu tieáp ñieåm Noäi dung phuï Noäi dung phuï
 16. 16. SINGAPORE TRAINING CENTRE Tieáp ñieåm B 4. Coâng taéc 6. Tieáp ñieåm cuûa rôø le thôøi gian 5. Tieáp ñieåm cuûa rôø le thôøi gian Tieáp ñieåm ASoá 5.4.1 Kyù hieäu tieáp ñieåm Noäi dung phuï Noäi dung phuï
 17. 17. SINGAPORE TRAINING CENTRE 5.5 Maïch töï haønh MR1 BS2 MR1 BS1 BS2 MR2 MR3 MR2 BS1 Noäi dung phuï Noäi dung phuï
 18. 18. SINGAPORE TRAINING CENTRE 5.6.1 Maïch Rôø le thôøi gian ‘TAÉT’ treã R T Taûi A B R T R A Noäi dung phuï Noäi dung phuï
 19. 19. SINGAPORE TRAINING CENTRE Taûi A B T R R TT Noäi dung phuï Noäi dung phuï 5.6.1 Maïch Rôø le thôøi gian ‘TAÉT’ treã
 20. 20. SINGAPORE TRAINING CENTRE R T Load A B Taûi T R Noäi dung phuï Noäi dung phuï 5.6.1 Maïch Rôø le thôøi gian ‘TAÉT’ treã
 21. 21. SINGAPORE TRAINING CENTRE R T Taûi A B R T Noäi dung phuï Noäi dung phuï 5.6.1 Maïch Rôø le thôøi gian ‘TAÉT’ treã
 22. 22. SINGAPORE TRAINING CENTRE R T Taûi A B R Khoâng caáp ñieän sau moät khoaûng thôøi gian T T 5 Baám giôø 4 Baám giôø 3 Baám giôø 2 Baám giôø 1 Baám giôø 0 Baám giôø Noäi dung phuï Noäi dung phuï 5.6.1 Maïch Rôø le thôøi gian ‘TAÉT’ treã
 23. 23. SINGAPORE TRAINING CENTRE R T Load A B R T Taûi Khoâng caáp ñieän sau moät khoaûng thôøi gian T Noäi dung phuï Noäi dung phuï 5.6.1 Maïch Rôø le thôøi gian ‘TAÉT’ treã
 24. 24. SINGAPORE TRAINING CENTRE R T Taûi A B R T R A Noäi dung phuï Noäi dung phuï 5.6.2 Maïch Rôø le thôøi gian ‘MÔÛ’ treã
 25. 25. SINGAPORE TRAINING CENTRE R T Taûi B R T A 5.6.2 Maïch Rôø le thôøi gian ‘MÔÛ’ treã Noäi dung phuï Noäi dung phuï
 26. 26. SINGAPORE TRAINING CENTRE R T Taûi A B T T Caáp ñieän sau moät khoaûng thôøi gian R 5 Baám giôø 4 Baám giôø 3 Baám giôø 2 Baám giôø 1 Baám giôø 0 Baám giôø 5.6.2 Maïch Rôø le thôøi gian ‘MÔÛ’ treã Noäi dung phuï Noäi dung phuï
 27. 27. SINGAPORE TRAINING CENTRE R T Load A B Taûi Caáp ñieän sau moät khoaûng thôøi gian T R 5.6.2 Maïch Rôø le thôøi gian ‘MÔÛ’ treã Noäi dung phuï Noäi dung phuï
 28. 28. SINGAPORE TRAINING CENTRE BS1 BS2 BS3 MR MR 5.7 Ví duï : + - MR TMR RL SLMS MR MSTMR MS Noäi dung phuï Noäi dung phuï
 29. 29. SINGAPORE TRAINING CENTRE BS1 BS2 BS3 MR MR + - MR TMR RL SLMS MR MSTMR MS MR TMR 5.7 Ví duï : Noäi dung phuï Noäi dung phuï
 30. 30. SINGAPORE TRAINING CENTRE BS1 BS2 BS3 MR + - MR TMR RL SL MR MS MR MS MSTMR RL SL Sau moät khoaûng thôøi gian 5.7 Ví duï : Noäi dung phuï Noäi dung phuï
 31. 31. SINGAPORE TRAINING CENTRE BS1 BS2 BS3 MR + - MR TMR RL SL MR MS MR MS MSTMR MS 5.7 Ví duï : Noäi dung phuï Noäi dung phuï
 32. 32. SINGAPORE TRAINING CENTRE BS1 BS2 BS3 MR + - MR TMR RL SL MR MS MR MS MSTMR 5.7 Ví duï : Noäi dung phuï Noäi dung phuï
 33. 33. SINGAPORE TRAINING CENTRE BS2 BS3 MR MR + - MR TMR RL SLMS RL BS1 MR MS MSTMR 5.7 Ví duï : Noäi dung phuï Noäi dung phuï
 34. 34. SINGAPORE TRAINING CENTRE VAC L1 R1 R1 R1ON OFF Thöïc taäp :5.8 Noäi dung phuï Noäi dung phuï
 35. 35. SINGAPORE TRAINING CENTRE VAC L1 R1 R1 R1ON OFF R1 5.8 Noäi dung phuï Noäi dung phuï Thöïc taäp :
 36. 36. SINGAPORE TRAINING CENTRE VAC L1 R1 R1 R1ON OFF R1L1 5.8 Noäi dung phuï Noäi dung phuï Thöïc taäp :
 37. 37. SINGAPORE TRAINING CENTRE VAC T R1 R1 R1ON OFF L1 T 5.8 Noäi dung phuï Noäi dung phuï Thöïc taäp :
 38. 38. SINGAPORE TRAINING CENTRE VAC T R1 R1 R1ON OFF L1 T R1 5.8 Noäi dung phuï Noäi dung phuï Thöïc taäp :
 39. 39. SINGAPORE TRAINING CENTRE VAC T R1 R1 R1ON OFF L1 T R1T Sau moät thôøi gian 55 Baám giôø 44 Baám giôø 33 Baám giôø 22 Baám giôø 11 Baám giôø 00 Baám giôø 5.8 Noäi dung phuï Noäi dung phuï Thöïc taäp :
 40. 40. SINGAPORE TRAINING CENTRE VAC T R1 R1 R1ON OFF L1 T R1TL1 5.8 Noäi dung phuï Noäi dung phuï Thöïc taäp :
 41. 41. SINGAPORE TRAINING CENTRE VAC FAN MFR MFR MFR FAN T MCR PW COMP MCR SAF OFF FSD CSD HPS SAF SHR MCR COMP T SHR MCR L TH TPW SAF 5.8 Noäi dung phuï Noäi dung phuï Thöïc taäp :
 42. 42. SINGAPORE TRAINING CENTRE VAC FAN MFR MFR MFR FAN T MCR PW COMP MCR SAF OFF FSD CSD HPS SHR MCR COMP T SHR MCR L TH Sau moät thôøi gian TPW SAF 55 Baám giôø 44 Baám giôø 33 Baám giôø 22 Baám giôø 11 Baám giôø 00 Baám giôø 5.8 Noäi dung phuï Noäi dung phuï Thöïc taäp :
 43. 43. SINGAPORE TRAINING CENTRE VAC FAN MFR MFR MFR FAN T MCR PW COMP MCR SAF OFF FSD CSD HPS SAF SHR MCR COMP T SHR MCR L TH TPW MFR 5.8 Noäi dung phuï Noäi dung phuï Thöïc taäp :
 44. 44. SINGAPORE TRAINING CENTRE VAC FAN MFR MFR MFR FAN T MCR PW COMP MCR SAF OFF FSD CSD HPS SAF SHR MCR COMP T SHR MCR L TH FAN 5.8 Noäi dung phuï Noäi dung phuï Thöïc taäp :
 45. 45. SINGAPORE TRAINING CENTRE VAC FAN MFR MFR MFR FAN T MCR PW COMP MCR SAF OFF FSD CSD HPS SAF SHR MCR COMP T SHR MCR L TH TPW SHR 5.8 Noäi dung phuï Noäi dung phuï Thöïc taäp :
 46. 46. SINGAPORE TRAINING CENTRE VAC FAN MFR MFR MFR FAN T MCR PW COMP MCR SAF OFF FSD CSD HPS SAF SHR MCR COMP T SHR MCR L TH TPW SHR 5.8 Noäi dung phuï Noäi dung phuï Thöïc taäp :
 47. 47. SINGAPORE TRAINING CENTRE VAC FAN MFR MFR MFR FAN T MCR PW COMP MCR SAF OFF FSD CSD HPS SAF SHR MCR COMP T SHR MCR L TH TPW SHR MCR 5.8 Noäi dung phuï Noäi dung phuï Thöïc taäp :
 48. 48. SINGAPORE TRAINING CENTRE VAC FAN MFR MFR MFR FAN T MCR PW COMP MCR SAF OFF FSD CSD HPS SAF SHR MCR COMP T SHR MCR L TH TPW SHR MCRCOMPT 5.8 Noäi dung phuï Noäi dung phuï Thöïc taäp :
 49. 49. SINGAPORE TRAINING CENTRE VAC FAN MFR MFR MFR FAN T MCR PW COMP MCR SAF OFF FSD CSD HPS SAF SHR MCR COMP T SHR MCR L TH PW SHR MCRCOMP 5.8 Noäi dung phuï Noäi dung phuï Thöïc taäp :
 50. 50. SINGAPORE TRAINING CENTRE HPS VAC FAN MFR MFR MFR FAN T MCR PW COMP MCR SAF OFF FSD CSD SAF SHR MCR COMP T SHR MCR L TH HPS SAF 5.8 Noäi dung phuï Noäi dung phuï Thieát bò an toaøn taùc ñoängThieát bò an toaøn taùc ñoängThöïc taäp :
 51. 51. SINGAPORE TRAINING CENTRE HPS VAC FAN MFR MFR MFR FAN T MCR PW COMP MCR SAF OFF FSD CSD SAF SHR MCR COMP T SHR MCR L TH MFR Thöïc taäp :Thieát bò an toaøn taùc ñoängThieát bò an toaøn taùc ñoäng5.8 Noäi dung phuï Noäi dung phuï
 52. 52. SINGAPORE TRAINING CENTRE HPS VAC FAN MFR MFR MFR FAN T MCR PW COMP MCR SAF OFF FSD CSD SAF SHR MCR COMP T SHR MCR L TH FAN SHR MCR Thöïc taäp : Thieát bò an toaøn taùc ñoängThieát bò an toaøn taùc ñoäng5.8 Noäi dung phuï Noäi dung phuï
 53. 53. SINGAPORE TRAINING CENTRE HPS VAC FAN MFR MFR MFR FAN T MCR PW COMP MCR SAF OFF FSD CSD SAF SHR MCR COMP T SHR MCR L TH FAN SHR MCRT COMP Sau moät thôøi gian 55 Baám giôø 44 Baám giôø 33 Baám giôø 22 Baám giôø 11 Baám giôø 00 Baám giôø Thöïc taäp : Thieát bò an toaøn taùc ñoängThieát bò an toaøn taùc ñoäng5.8 Noäi dung phuï Noäi dung phuï
 54. 54. SINGAPORE TRAINING CENTRE HPS VAC FAN MFR MFR MFR FAN T MCR PW COMP MCR SAF OFF FSD CSD SAF SHR MCR COMP T SHR MCR L TH FAN SHR MCRT COMP Thöïc taäp : Thieát bò an toaøn taùc ñoängThieát bò an toaøn taùc ñoäng5.8 Noäi dung phuï Noäi dung phuï
 55. 55. SINGAPORE TRAINING CENTRE 5.9 Caùc thieát bò ñieän5.9 Caùc thieát bò ñieän Rôø le baûo veä choáng quaù doøng Coâng taéc xoay Thermostat Baûo veä nhieät Bieán aùp Noäi dung phuï Noäi dung phuï
 56. 56. SINGAPORE TRAINING CENTRE i. Coâng taéc xoayi. Coâng taéc xoay OFF FAN COOL 1 2 3 4 5 6 OFF COOL FAN 1 2 3 4 5 6 1 OFF COOL FAN 3 1 2 3 4 5 6 OFF COOL FAN 2 1 2 3 4 5 6 Noäi dung phuï Noäi dung phuï
 57. 57. SINGAPORE TRAINING CENTRE OFF COOL FAN 1 2 3 4 5 6 Noäi dung phuï Noäi dung phuï
 58. 58. SINGAPORE TRAINING CENTRE OFF COOL FAN 1 2 3 4 5 6 Noäi dung phuï Noäi dung phuï
 59. 59. SINGAPORE TRAINING CENTRE OFF COOL FAN 1 2 3 4 5 6 Noäi dung phuï Noäi dung phuï
 60. 60. SINGAPORE TRAINING CENTRE ii. Ñieàu khieån nhieät ñoä -Thermostatii. Ñieàu khieån nhieät ñoä -Thermostat Noäi dung phuï Noäi dung phuï OÁng thoåiCam Tieáp ñieåm ñieän Ñaàu caûm bieán nhieät Taêng Nhieät ñoä phoøng
 61. 61. SINGAPORE TRAINING CENTRE iii. Thieát bò baûo veä choáng ngöôïc phaiii. Thieát bò baûo veä choáng ngöôïc pha Noäi dung phuï Noäi dung phuï MR: Rôø le töø R: Ñieän trôû C: Tuï ñieän Nguoàn caáp Tieáp ñieåm
 62. 62. SINGAPORE TRAINING CENTRE vi. Thieát bò baûo veä beân trongvi. Thieát bò baûo veä beân trong Ñaàu noái Tieáp ñieåm ñieän Löôõng kim Noäi dung phuï Noäi dung phuï
 63. 63. SINGAPORE TRAINING CENTRE iv. Thieát bò baûo veä nhieät maùy neùn (CTP)iv. Thieát bò baûo veä nhieät maùy neùn (CTP) Löôõng kim Tieáp ñieåm ñieän Ñaàu noái Noäi dung phuï Noäi dung phuï
 64. 64. SINGAPORE TRAINING CENTRE v. Rôø le baûo veä choáng quaù doøng (OC) v. Rôø le baûo veä choáng quaù doøng (OC) Ñoøn baåy Löôõng kim Ñaàu noái Ñieän trôû Tieáp ñieåm ñieän Noäi dung phuï Noäi dung phuï
 65. 65. SINGAPORE TRAINING CENTRE vi. Bieán aùpvi. Bieán aùp Loõi theùp Phía caáp nguoàn (Cuoän sô caáp) Phía taûi (Cuoän thöù caáp) V v Noäi dung phuï Noäi dung phuï
 66. 66. SINGAPORE TRAINING CENTRE Maïch ñieän ñieån hìnhMaïch ñieän ñieån hình Noäi dung phuï Noäi dung phuï
 67. 67. SINGAPORE TRAINING CENTRE 52F MF RL 52C MC Noäi dung phuï Noäi dung phuï
 68. 68. SINGAPORE TRAINING CENTRE Noäi dung phuï Noäi dung phuï
 69. 69. SINGAPORE TRAINING CENTRE NOÄI DUNG 5.1.. Khaùi nieäm 5.2 Caùc kyù hieäu ñieän cô baûn 5.3 Khôûi ñoäng töø 5.4 Coâng taéc 5.5 Maïch töï haønh 5.6 Rôø le thôøi gian - ‘Taét’ & ‘Môû’ treã 5.7 Ví duï veà maïch ñieän 5.8 Thöïc haønh 5.9 Caùc boä phaän ñieän Noäi dung chính Noäi dung chính
 70. 70. SINGAPORE TRAINING CENTRE NOÄI DUNG 1) Neàn taûng cuûa ñieàu hoøa khoâng khí 2) Ñoà thò Mollier 3) Phaân loaïi maùy ñieàu hoøa khoâng khí 4) Caùc thieát bò/ boä phaän chính 5) Maïch ñieän 6) Caùc coâng vieäc cô baûn 7) Laép ñaët 8) Chaïy thöû & Chaån ñoaùn söï coá

×