Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

районна конференція2012

15,896 views

Published on

 • Be the first to comment

районна конференція2012

 1. 1. Сучасні підходи дореалізації наступності між дошкільною та початковою ланками освіти Школа не повинна вносити різкого перелому в життя дитини. Нехай нове зявляється в її житті поступово і не збентежує лавиною переживань. В.О. Сухомлинський
 2. 2. Наступність – зв’язок між явищами в процесі розвитку в природі, суспільстві й пізнанні, колинове, замінюючи старе, зберігає в собі деякі його елементи.
 3. 3. Закон України Закон України ““Про освіту ”” Про освіту Базовий компонент Базовий компонент Державний стандарт Державний стандарт дошкільної освіти дошкільної освіти початкової загальної освіти початкової загальної освіти Програми для середньої Програми для середньоїПрограми виховання дітейПрограми виховання дітей загальноосвітньої загальноосвітньої дошкільного віку дошкільного віку школи, 1-4-й клас школи, 1-4-й клас Контроль та оцінювання Контроль та оцінювання навчальних навчальних досягнень учнів початкової досягнень учнів початковоїМетодичні рекомендаціїМетодичні рекомендації школи. школи. до програми до програми Методичні рекомендації Методичні рекомендації
 4. 4. Дошкільної Початкової освіти освіти Здоров’я – зберігаюча Розвиток компетентністьособистості Виховання Загально – культурнаособистості компетентність Навчання Пізнавальнаособистості компетентність Освіта Соціальнаособистості компетентність
 5. 5. Базовий компонент дошкільної освіти• Базовий компонент дошкільної освіти є Державним стандартом дошкільної освіти України, який реалізується програмами та навчально-методичним забезпеченням, що затверджуються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. У ньому зведено норми і положення, що визначають державні вимоги до рівня освіченості, розвиненості та вихованості дитини 6 (7) років; сумарний кінцевий показник набутих дитиною компетенцій перед її вступом до школи.
 6. 6. Набуття компетенційвідбувається в різних видахдіяльностіІгровійРуховійПриродничійПредметнійОбразотворчійМузичнійТеатральнійЛітературнійСенсорно-пізнавальнійМатематичнійМовленнєвійСоціокультурнійта інших
 7. 7. Інваріантна складова змісту дошкільноїосвіти формується на державному рівні іє обов’язковою для навчальних закладіврізних типів і форм власності, щозабезпечують реалізацію завданьдошкільної освіти. Варіативна складова змісту дошкільної освіти визначається дошкільним навчальним закладом з урахуванням особливостей регіону, навчальних закладів, індивідуальних освітніх запитів дітей та (або) побажань батьків
 8. 8. Цінність здоровя, здоровязбере- Художньо- Особистісна Природно- жувальна продуктивна компетенція екологічна компетенція компетенція компетенція Математична Сенсорно- компетенціяІгрова компетенція пізнавальна Фонетична компетенція компетенція Лексична Інваріантна компетенція складова Граматична компетенція Монологічна та діалогічнаМовленнєва компетенції Предметно-компетенція практична компетенція Комунікативна Поняття “сім’я, компетенція родина”
 9. 9. Освітні лінії:• Особистість дитини• Дитина в соціумі• Дитина у природному довкіллі• Дитина у світі культури• Гра дитини
 10. 10. Державний стандарт початкової освіти
 11. 11. Постановою Кабінету Міністрів України№462 від 20 квітня 2011 року затверджено новий Державний стандарт початкової загальної освіти, який розпочав впровадження з 1 вересня 2012 року.
 12. 12. Державний стандартґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого і компетентнісного підходів, що зумовлює чіткевизначення результативноїскладової засвоєння зміступочаткової загальної освіти.
 13. 13. Державний стандарт складається з:• базового навчального плану початкової загальної освіти;• загальної характеристики інваріантної та варіативної складових змісту початкової загальної освіти;• державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
 14. 14. Базовий навчальний планвизначає зміст і структурупочаткової загальноїосвіти за допомогоюінваріантної іваріативноїскладових
 15. 15. Інваріантна складова змісту початкової загальної освіти формується на державному рівні і є обовязковою для всіхзагальноосвітніх навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування та форми власності.
 16. 16. Освітні галузі:• “Мови і літератури”;• “Математика”;• “Природознавство”;• “Суспільствознавство”;• “Здоров`я і фізична культура”;• “Технології”;• “Мистецтво”.
 17. 17. Позитивними змінами нової редакції зазначеного документа є: забезпечення наступності змісту дошкільної та початкової освіти; особистісно-орієнтований підхід в навчально- виховному процесі початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів; формування ключових компетентностей учнів початкових класів, зокрема, загальнокультурної, громадянської, здоров`язбережувальної, інформаційно- комунікаційної; розроблення єдиного змісту стандарту для усіх мов навчання; використання здоров`язбережувальних технологій; екологічна спрямованість освіти;
 18. 18.  передбачено вивчення іноземної мови з 1 класу в усіх загальноосвітніх навчальних закладах; посилено природничу складову стандарту, зокрема введено нову освітню галузь “Природознавство” (передбачено по 2 тижневі години у 1-4 класах); передбачено впровадження інформаційно- комунікаційних технологій в освітньому процесі початкових класів; в освітній галузі “Технології” виокремлено змістову лінію “Ознайомлення з інформаційно-комунікаційними технологіями” ( передбачено по 2 тижневі години у 2-4 класах на зазначену освітню галузь); нова редакція Державного стандарту зорієнтована на соціалізацію особистості молодшого школяра.
 19. 19. Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку Інструктивно-методичні рекомендації(Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від19.08.2011 № 1/9-634)
 20. 20. Умова забезпеченності наступностіВсебічний розвиток особистості на основі звязку:  програм методів форм навчання
 21. 21. Основні напрямки методичної роботи• Взаємовідвідування відкритих занять• Анкетування педагогів дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів з питань розвитку дитини• Участь у спільних педагогічних радах, семінарах, “круглих столах”, консультаціях тощо• Проведення спільних методичних обєднань, творчих груп• Взаємообмін накопиченим досвідом між вихователями та вчителями• Взаємодія за трьома напрямами: інформаційно- просвітницьким, методичним, практичним• Розроблення індивідуальних, колективних, нетрадиційних форм методичної роботи
 22. 22. Робота з дітьми старшого дошкільного віку та учнями початкових класів• Проведення екскурсій у загальноосвітній навчальний заклад• Організація спільних виставок дитячих робіт• Відвідування вистав, музеїв• Відвідування дітьми старшого дошкільного віку святкової лінійки 1 вересня, свята прощання з букварем тощо• Спільна участь у проектній діяльності
 23. 23. Робота з батьками• Організація зустрічей учителів з батьками вихованців старших дошкільних груп• Проведення інтернет-зборів• Анкетування• Організація роботи “педагогічної вітальні”• Організація Днів відкритих дверей• Організація роботи батьківських клубів
 24. 24. Робота психологічної служби• Здійснення єдиного медико- психолого-педагогічного контролю за динамікою розвитку дітей• Дослідження рівня готовності дітей до навчання в школі• Застосування корекційно- розвивальних методів
 25. 25. Тільки зацікавленість обох сторіні батьківської громадськості забезпечить розвязання проблеми наступності дошкільної і початкової освіти, зробить перехід з дошкільного навчального закладу до початкової школи безболісним і успішним для дитини.

×