Test fm fjaarverslag2010

1,339 views

Published on

Published in: Entertainment & Humor, Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,339
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Test fm fjaarverslag2010

 1. 1. Friese Milieu FederatieJaarverslag 2010
 2. 2. InhoudsopgaveVoorwoord 4 Cluster II: Ecologie en Biodiversiteit 20Terugblik op 2010 5 Flora en Fauna 20 Roofvogels in beeldToekomst 6 Draagvlak belang leefomgeving beschermde soorten NatuurcompensatieIndeling jaarverslag 7 Actuele zaken ecologieCluster I: Ruimtelijke ordening, Water, Landbouw & Landschap 8 Natura 2000 24 Programmaleider Ave Natura 2000!Gebiedsgericht beleid 8 Frysk FûgelpaadNationale LandschappenGebiedsontwikkeling Ferwerderadiel Overleg en bijeenkomsten 26Gebiedsontwikkeling Franekeradeel/Harlingen Provinsjale Krite Kommisje belied/Provinciale CommissieWaddeneilanden Landelijk Gebied/ NatuurbeschermingsoverlegAdvisering nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen Cluster III: Milieu, Duurzaamheid en Transitie 27Ruimtelijke ordening 12Advisering nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen Milieu en duurzaamheid 27Verrommeling Frysk Miljeuplan 2011-2014Steunpunt deskundigen gebiedsontwikkeling Koöperaasje Duorsum FryslânProvinciale verordening Ruimtelijke Ordening Awareness afval in FryslânActuele zaken ruimtelijke ordening Verlaging Ecologische voetafdruk Friesland IIGemeenteraadsverkiezingen Milieukwaliteit landelijk gebiedOmgeving in beweging Actuele milieuzaken en ontwikkelingenCoördinator Natuur en Landschap provincie Fryslân Mobiliteit 32Water 17Natuurlijke watersystemenWater(schaps)netwerk 2
 3. 3. Cluster IV: Communicatie en Informatie 34 Bijlagen 49Communicatie en informatie 34 Bijlage 1: Balans per 31 december 49Milieunieuws/huis-aan-huiskranten YN en groene huis-aan-huiskrant Staat van baten en lastenNatuurlijk Fryslân Toelichting op de balans en staat van baten en lastenPers- en extern communicatiebeleid ControleverklaringWebsite Bijlage 2: Aangesloten organisaties 55Jaarverslag Bijlage 3: Bureaumedewerkers 57Professionalisering aangesloten organisaties Bijlage 4: Nationale Postcode Loterij 58Wisselwerking tussen politiek en samenlevingGroene PeilerNacht van de NachtKlimaatstraatfeestGezamenlijke groene energie-inkoopFriese Milieu Federatie-ServicelijnVerantwoordingsverklaring code goed bestuurvoor goede doelen 43 Bij de voorpaginafoto: de bewoners van de Mr. D.J. Cuipersstraat in Bolsward met hun gewonnen energiebespaardozen. De Mr. Cuipersstraat won het Klimaatstraatfeest 2010. 3
 4. 4. VoorwoordHoewel het leveren van een jaarverslag lijkt op een jaarlijkse verplichting Het is mooi dat we afgelopen jaar een heldere lijn hebben uitgezet. Ditvan verantwoording aan bestuur, leden, subsidiegevers en de Friese is ook nodig, want er doemen ook donkere wolken aan de horizon op.maatschappij, willen wij dat niet zo zien. De Friese Milieu Federatie Met de nieuwe regering is het duidelijk dat zij andere prioriteiten stelt:vervult hiermee een taak die als één van de belangrijkste kan worden minder aandacht voor natuur en milieu, afschaffen van subsidies, meergezien in haar takenpakket. Immers de cijfermatige verantwoording en verantwoordelijkheid bij de burger. Welke consequenties dat heeft voorde tussentijdse rapportages vinden al plaats als voorwaardelijk voor de FMF is nog onduidelijk, maar we zullen te maken krijgen met onrus-het verkrijgen van budgetten en beoordeling van de effectiviteit van het tige tijden en onzekerheden.werk dat door de federatie wordt verricht. Het jaarverslag geeft ook degelegenheid om terug te zien naar het voorbije jaar en eventueel con- De vacature van directeur is inmiddels vervuld. Het bestuur is volclusies te trekken uit wat er is gebeurd om daarmee ook een aanzet te vertrouwen dat de Friese Milieu Federatie voor de komende jaren eengeven naar beleid en programmatisch werken voor de toekomst. noodzakelijke functie zal hebben en nieuw beleid ingang zal vinden. Uit de toename van leden van de federatie, uit de waardering die we vanDe directeur nam afscheid, het bestuur besloot om niet onmiddellijk besturen ondervinden en het belang dat aan de standpunten van deover te gaan tot een snelle vervulling van de vacature, teneinde denktijd federatie wordt gehecht, kunnen we stellen dat de FMF ook staat vooren rust te krijgen over hoe verder met de organisatie en haar positie “Foar Mear Fryslân” met als ondertitel: Samen voor een mooi en duur-in het maatschappelijke veld. Bestuur, ledenraad en relevante partijen zaam Fryslân.in het veld gaven aan dat we moeten kijken naar een nieuwe invullingvan de algemene taak van de federatie. We voorzien veel meer dan in Pieter de Haanhet verleden een proactieve opstelling en samen met gemeenten en Bestuursvoorzitterprovincie lijnen uitzetten die zorgen dat Friesland de mooiste provincievan Nederland blijft. Dat is een provincie waarin landschap en natuureen organische en duurzame verbinding met het hele maatschappelijkeleven in dit gebied vormen. Federatie en provinciebestuur omarmen demethode Elverding, waarbij in een vroeg stadium alle betrokken partijendeelnemen aan het proces van planning en ontwerp. Dan kunnen allebelangen een plaats krijgen in dat proces en wordt het grijpen naar“handremmen” als rechterlijke procedures zeldzaam. Samen met hetprovinciebestuur zijn we het eens dat deze nieuwe methode van plan-ning en beheer meer resultaat zal hebben. In het afgelopen jaar heb-ben we er al voorbeelden van kunnen zien. We zouden wensen dat eendergelijke coöperatieve aanpak, breed gedragen kan zijn en niet alleenmet overheden, maar ook met private partijen. 4
 5. 5. Terugblik op 2010De Friese Milieu Federatie was in 2010 volop in het nieuws. Meer dan Naast de zichtbare projecten, die veelal de media bereiken, strooptdriehonderd keer - bijna driemaal zoveel als het jaar ervoor - bericht- de Friese Milieu Federatie ook achter de schermen haar mouwen op.ten de media over activiteiten van de federatie. Zo doken de media Van der Vegt en zijn collega’s namen afgelopen jaar deel aan tientallenen masse op de stellingname van voorzitter Pieter de Haan om geen stuurgroepen, klankbordgroepen, gebiedscommissies, themagroepentonnen extra zout uit de Friese bodem te halen in verband met de glad- en andere overlegstructuren. “Wij voeren daar namens natuur en milieuheid. Ook Waddenglas, de Roofvogelcampagne en de Centrale As het woord waardoor er een juiste balans in de discussie komt. De re-trokken veel publiciteit. “We hadden afgelopen jaar verscheidene mooie sultaten zijn vaak minder tastbaar, maar zonder onze inbreng krijgen na-publieksgerichte projecten”, stelt Paul van der Vegt die in 2010 waar- tuur en milieu geen stem, en leggen ze het af tegen andere belangen.”nemend directeur van de Friese Milieu Federatie was. Hij ging aan deslag met de speerpunten uit het nieuwe Meerjarenbeleid van de FrieseMilieu Federatie, dat door het bestuur in mei werd vastgesteld. Van derVegt somt de drie hoofdpunten op: “We wilden meer aandacht voorduurzaamheid en milieu, voor de achterban van de federatie en voor hetpro-actief inbrengen van onze ideeën en meningen.”Van der Vegt blikt tevreden terug op het jaar 2010, en constateert dat dedrie speerpunten veel aandacht hebben gekregen. De achterban is be-ter bereikt met de nieuwe nieuwsbrief Grrroen, duurzaamheid en milieukregen een accent door projecten als Awareness Afval en het Klimaat-straatfeest, en ook de pro-actieve inbreng kreeg de nodige aandacht.Fryslân verandert in een steeds duurzamere provincie. Het provinci-ale Frysk Miljeuplan 2011-2014, dat vorig jaar verscheen, is binnen deFriese Milieu Federatie enthousiast ontvangen. Van der Vegt omarmtde milieuambities van de provincie Fryslân en levert graag een bijdrageaan de uitvoering. “Wij vormen voor de provincie een ideale schakeltussen het milieubeleid en de maatschappij. Wij weten wat in de Friesesamenleving speelt, staan dicht bij de burger en hebben goede con-tacten met organisaties. Via projecten rond burgerparticipatie, zoals DeGroene Peiler, staan wij direct in contact met burgers, en betrekken zebij beleidsontwikkeling. Projecten zoals de Ecologische Voetafdruk enExpeditie Nij Fryslân hebben we uitgevoerd in het kader van het FryskMiljeuplan.” 5
 6. 6. ToekomstBij voorkeur praat de Friese Milieu Federatie in een pril beginstadium van Breder draagvlakde planvorming en -voorbereiding mee, om te voorkomen dat ze later Eén van de speerpunten waarmee Van der Werf in 2011 aan de slagre-actief moet optreden. Voorkantsturing, noemt Hans van der Werf het. gaat, is het verstevigen van het netwerk. “We willen in Friesland hét aan-Sinds begin 2011 is hij de nieuwe directeur van de Friese Milieu Federa- spreekpunt zijn op het gebied van natuur en milieu. Dat betekent nauwertie. Als goed voorbeeld van voorkantsturing noemt hij Waddenglas, het samenwerken met de aangesloten organisaties, en ons nadrukkelijkerglastuinbouwproject waar de federatie met de gemeente Franekeradeel namens de achterban uitspreken. We hebben een visie en een mening.en de provincie afgelopen jaar tot een succesvol compromis wist te ko- Laten we die dan ook luid en duidelijk verkondigen. Daarbij willen wemen. “Het is uiteindelijk gelukt om gezamenlijk een goed plan op te stel- ook meer samenwerken met anderen, zoals de landbouw.” Van der Werflen. Achteraf zegt iedereen: dat hadden we eerder moeten doen”, zegt streeft naar het boeken van vooral concrete resultaten met aansprekendeVan der Werf. De Centrale As is een voorbeeld waar het toe kan leiden, (voorbeeld)projecten die burgers, overheden en bedrijfsleven aanzettenwanneer in het beginstadium geen goede afspraken worden gemaakt. tot milieuvriendelijk handelen. Mooi voorbeeld vindt hij het initiatief ‘Col-Van der Werf houdt zichzelf een spiegel voor. “Het had nooit zover mogen lectieve inkoop Groene Energie’ met Vereniging Eigen Huis. “Met deze enkomen dat we uiteindelijk voor de Raad van State staan. Helemaal in het andere succesvolle projecten als Frysk Fûgelpaad en Oars Ite laten webegin van het proces, misschien wel tien jaar geleden, hadden we de dis- in 2011 de Friezen zien en ervaren hoe belangrijk het is om rekening tecussie moeten agenderen over de gewenste sociaaleconomische ontwik- houden met natuur en milieu. Alleen als we er allemaal onze schouderskeling van Noordoost Fryslân en hoe we omgaan met vraagstukken rond onder zetten, lukt het om Fryslân nóg mooier en duurzamer te maken.”natuur, landschap en mobiliteit. De gang naar de rechter kent alleen maarverliezers, maar we konden niet anders.”Positief vindt Van der Werf dat de partijen hebben geleerd van het procesrond de Centrale As. Vorig jaar is het zogeheten Elverdingoverleg in hetleven geroepen. Het halfjaarlijkse overleg tussen provincie en natuur- enmilieuorganisaties is genoemd naar de Commissie Elverding. “Elverdingstelde in 2008 dat gebiedsontwikkelingen beter en sneller verlopen alsbewoners, overheden en natuurbeschermers er vroegtijdig bij wordenbetrokken”, vertelt Van der Werf. Het Elverdingoverleg moet zich nog ont-wikkelen, constateerde Van der Werf toen hij de eerste keren aanschoof.“We bespreken de stand van zaken van zo’n dertig projecten, maar wedenken nog te weinig mee. Je moet je daarbij ook afvragen waar je meer-waarde zit. Voorkantsturing vraagt ook voor ons een omslag. We willenzélf initiatief nemen en met voorstellen komen. Dat is wennen. Komen wein een vroegtijdig stadium tot een consensus, dan dragen we vervolgensook verantwoordelijkheid voor die besluiten. We willen als een betrouw-bare partner opereren en onze afspraken nakomen.” 6
 7. 7. Indeling jaarverslagDe Friese Milieu Federatie wordt voor een deel gefinancierd doorde provincie Fryslân. In het werkplan 2010 van de federatie, getiteld‘Koersversterkend op weg naar een Duurzaam Fryslân’, zijn de projec-ten verdeeld onder vier clusters, die ook de leidraad vormen voor ditjaarverslag:- Cluster Ruimtelijke Ordening, Landbouw, Landschap en Water- Cluster Ecologie en Biodiversiteit- Cluster Milieu, Duurzaamheid en Transitie- Cluster Communicatie en Informatie.Per cluster zijn er meerdere programmaonderdelen, die op hun beurtweer bestaan uit een aantal projecten. In het Cluster Ecologie en Biodi-versiteit zijn dat bijvoorbeeld Flora en Fauna, Natura 2000, en Overlegen bijeenkomsten. Een groot aantal programmaonderdelen wordt in ditjaarverslag ingeleid door medewerkers van de Friese Milieu Federatie.In de loop van 2010 is het werkplan in overleg met de provincie op eenaantal punten aangepast.Voor het beschrijven van de producten gebruikt de Friese Milieu Fede-ratie de zogeheten SMART-systematiek. Die houdt in dat doelen speci-fiek (S), meetbaar (M), acceptabel (A) en realistisch (R) moeten zijn. Elkproject staat in het werkplan beschreven volgens een vast stramien vanachtergrond, doel, resultaat, product, doelgroep en inzet. Dit stramienwordt ook in het jaarverslag gebruikt. Per project wordt aangegeven wathet doel was, wat er is gedaan (de inzet) en tot wat het heeft geleid (hetresultaat). Voordeel van deze systematiek is dat helder wordt wat deplannen waren en wat er is gebeurd. 7
 8. 8. Cluster I: Ruimtelijke ordening, Water, Landbouw & LandschapFryslân is de mooiste, meest natuurlijke en aantrekkelijkste provincie wil gaan met de uitdagingen waarvoor zij staat, en hoe zij de kansen wilvan ons land (onderzoek Nederlands Cultuur Landschap). De uitda- benutten. Van der Vegt juicht dit model toe. “Het model brengt het ge-ging is om dat zo te houden en de kansen die er liggen te benutten. biedsgerichte beleid dichter bij de burger. Het sluit bovendien prima aanDe Friese Milieu Federatie maakt zich sterk voor een vitale provincie bij onze ambitie om samen met onze achterban regionaal een natuur- endie klaar is voor de toekomst. Wij zoeken daarvoor nadrukkelijk de landschapsagenda op te stellen waar we de komende periode samensamenwerking met burgers, overheden, bedrijfsleven en onze eigen mee aan de slag gaan.”achterban. Bij voorkeur wachten we bij ruimtelijke ontwikkelingen niet In 2010 heeft de provincie ervaring opgedaan met het maken van eenaf, om achteraf de plannen te beoordelen, maar laten we al in het prille Streekhuismodel in twee proefgebieden, waaronder de regio Noordoostbegin onze standpunten horen. Het project Waddenglas liet in 2010 het Fryslân. De Friese Milieu Federatie ging in die regio met vele natuur- enpositieve resultaat van constructief overleg zien. Nog liever zetten we milieuorganisaties om de tafel zitten om een agenda te formuleren. Ooknóg een stap terug, en formuleren we eerst met onze achterban een voor de Waddeneilanden werkte de federatie met een grote groep aaneigen agenda voor de gehele regio. Dan beschrijven we bijvoorbeeld de een agenda om de biotoop van de blauwe kiekendief te versterken. “Dekernkwaliteiten als duisternis en weidsheid. Het nieuwe, veelbelovende blauwe kiekendief is op de Waddeneilanden het icoon voor gebieds-Streekhuismodel van de provincie Fryslân sluit naadloos aan bij deze ontwikkeling”, legt Van der Vegt uit. Hij ziet de twee projecten als eersteaanpak. Onze visie haalt niet altijd de eindstreep. Zo zette het Wet- vingeroefeningen. “Voor ons is deze aanpak nieuw. Ik vind het modelterskip Fryslân een voorlopige streep door een natuurlijk boezempeil. veelbelovend. Je creëert meer focus op wat je gezamenlijk wilt bereiken.Desondanks constateren we dat Fryslân de juiste koers vaart. Er komt Het prioriteitenlijstje moet wel uitvoerbaar zijn, en niet te algemeen ensteeds meer aandacht voor natuur, landschap en cultuurhistorie. Dat theoretisch blijven. We zijn zeer enthousiast. Komende jaren gaan webiedt hoop voor de toekomst. binnen alle Friese regio’s met deze aanpak aan de slag.”Gebiedsgericht beleidDe Friese Milieu Federatie neemt deel aan verschillende overlegstruc-turen om het gebiedsgerichte beleid vorm te geven. Zo behartigt defederatie de natuurbelangen in de Stuurgroep Noardlike Fryske Wâl-den, de stuurgroep gebiedsontwikkeling Franekeradeel/Harlingen enis zij vertegenwoordigd in het Gebiedsplatform Noordoost Fryslân enhet gebiedsplatform Zuidwest Fryslân. “Betrokkenheid van de federatieis belangrijk om te zorgen dat natuur, milieu en landschap voldoendeaandacht krijgen”, stelt Paul van der Vegt, medewerker water en milieuvan de Friese Milieu Federatie, vast. Om dit soort samenwerking inde regio beter in te richten, lanceerde de provincie afgelopen jaar eennieuwe aanpak: het zogeheten Streekhuismodel met een Streekagendaen een Streekhuis. Binnen dit concept geeft de regio zelf aan hoe zij om 8
 9. 9. Nationale Landschappen menhang met andere overlegsituaties in noordoost Fryslân. Als lid van de voorbereidingsgroep workshop kernkwalitei-Doel: Een duurzame en zo integraal mogelijke aanpak van landschaps- ten Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden werktebehoud en -ontwikkeling, gedragen door de betrokken partijen en de de Friese Milieu Federatie mee aan de inhoudelijke voorbe-bewoners. reiding en evaluatie van de workshop. Voor het Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân was deInzet: De Friese Milieu Federatie organiseerde en coördineerde Friese Milieu Federatie aanwezig bij de netwerkbijeenkomst voor het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden van plattelandsprojecten met als hoofdthema het Nationale vijf bijeenkomsten over afstemming van en samenwerking Landschap. Tijdens de bijeenkomst gaf de Friese Milieu tussen natuurorganisaties en themaleden natuur en milieu Federatie een presentatie van de promotiefilm Grutsk. Ook in de werkgroepen Nationaal Landschap Noardlike Fryske is kennis gemaakt met de ambassadeurs voor het Nationale Wâlden. De Friese Milieu Federatie was voorzitter en secre- Landschap Zuidwest Fryslân, zijn contacten gelegd met taris van de bijeenkomsten. De Friese Milieu Federatie heeft Plattelandsprojecten Nationaal Landschap Zuidwest Frys- tevens als lid van de Coördinatie Ambtelijk Overleg (CAO) lân over de toekomst en is een interview gegeven over het ten behoeve van de Stuurgroep vergaderingen Nationaal Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân aan de coördinator Landschap Noardlike Fryske Wâlden vier bijeenkomsten bij- plattelandsprojecten. gewoond. Met de twee leden die vanuit natuur en milieu in de Stuurgroep zitting hebben, heeft afstemming en overleg Resultaat: Door intensieve samenwerking tussen de natuur- en milieu- plaatsgevonden ter voorbereiding van de twee vergaderin- organisaties is in zowel het Nationaal Landschap Noardlike gen van de Stuurgroep. Fryske Wâlden als in het Nationaal Landschap Zuidwest Het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden heeft Fryslân meer aandacht gekomen voor natuur, landschap en voor het eerst in Nederland een dag van het Nationale Land- cultuurhistorie. Ook zijn de organisaties nauwer betrokken schap georganiseerd. De Friese Milieu Federatie was daarbij bij de planvorming en hebben ze meer inbreng gehad door aanwezig, als lid van het coördinerend ambtelijk overleg, en deelname in de verschillende themagroepen. Er is een aan- heeft meegedraaid in de workshops. Naar aanleiding van de zet gegeven voor een integrale aanpak van natuur- en land- uitkomsten van de workshops is onder andere een geza- schapsontwikkeling. Het beleid en de concretisering van menlijk manifest opgesteld over de waarde van de Nationale natuur- en landschapsontwikkeling werd voorheen vooral Landschappen en wat er nodig is om ze in stand te houden vanuit het perspectief van de agrariërs opgesteld en uitge- en te verbeteren. Het manifest is verzonden naar de minis- voerd. Nu dragen de natuur- en milieuorganisaties duidelijk teries van LNV en VROM met de oproep zich in te blijven hun steentje bij en is het geheel meer integraal geworden. zetten, ook financieel, voor de uitvoering van het beleid. Een van de belangrijkste conclusies van de workshop De Friese Milieu Federatie heeft aan de kwartiermaker haar kernkwaliteiten Nationaal Landschap Noardlike Fryske visie gegeven over een betere organisatiestructuur voor het Wâlden is dat de borging van de kernkwaliteiten goed Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden en de sa- geregeld dient te worden en dat regiobranding belangrijk 9
 10. 10. is. In samenwerking met betrokken natuurorganisaties en Gebiedsontwikkeling Franekeradeel/Harlingen deelnemers aan de themagroepen van het Nationale Land- schap Noardlike Fryske Wâlden is een voorlopige regionale Inzet: Bijdrage geleverd aan gebiedsontwikkeling in Franekera- agenda ontwikkeld. Hierin staan de belangrijkste doelen deel/Harlingen: vijf Stuurgroepvergaderingen bijgewoond, voor de komende periode. Binnen het Nationaal Landschap inspraak gegeven op inrichtingsplan. Een bijdrage geleverd Zuidwest Fryslân heeft de Friese Milieu Federatie een positie aan het landelijke onderzoek ‘Met vereende krachten’. Een verworven voor de toekomst. Er wordt een rol voor de fede- onderzoek van het Ministerie van LNV naar gebiedscoalities ratie voorzien, namelijk in een soort Stuurgroep genaamd en hun zelf organiserend vermogen en gebiedscoalities als ‘de Lanskippers’. beleidsinstrument. Het betrof onderzoek naar samenwerking in vier verschillende gebiedscoalities in Nederland, waarvanGebiedsontwikkeling Ferwerderadiel gebiedsontwikkeling Franekeradeel/Harlingen er een was.Inzet: Coördinatie en secretariaat gevoerd voor natuur- en mili- Resultaat: Een aantal punten in de gebiedsontwikkeling in Frane- euorganisaties betrokken bij de gebiedsontwikkeling Fer- keradeel/Harlingen met betrekking tot natuur en milieu is werderadiel; twee achterbanbijeenkomsten georganiseerd gehonoreerd. Het gebiedsplan is aangepast. Daarnaast mede ter stimulering en ondersteuning van de themaleden heeft de Friese Milieu Federatie bij herhaling haar zorgen en in de gebiedscommissie. Verschillende keren contacten teleurstelling uitgesproken over het ontbreken van financi- onderhouden met de projectleiders over het proces en wat ele middelen voor een groot deel van de natuur-, milieu- en er bereikt is. landschapsmaatregelen. De uitkomsten van het landelijke Contact gezocht met de voorzitter van de Gebiedscommis- onderzoek ‘Met vereende krachten’ zijn richtinggevend ge- sie. De Friese Milieu Federatie heeft haar zorgen uitgespro- weest voor de ontwikkeling van de provinciale beleidsnotitie ken over de trage gang van zaken. over de Streekagenda.Resultaat: Afspraken gemaakt over een betere informatievoorziening Waddeneilanden over het gebiedsproject naar de Friese Milieu Federatie. Deze afspraken zijn nageleefd. De Friese Milieu Federatie Inzet: Ideeën aangeleverd voor projectplannen op de Wadden- heeft de informatie en strategie samen met andere natuur- eilanden voor de themaleden in het gebiedsplatform. On- en milieuorganisaties besproken met de themaleden in de dersteuning gegeven aan themaleden natuur en milieu in gebiedscommissie. Er zijn veranderingen in de organisatie plattelandsproject de Wadden. aangebracht waardoor het proces op gang gekomen is. Verschillende partijen waaronder natuur- en milieuorgani- Themaleden zijn ondersteund en gestimuleerd om hun werk saties, bij elkaar gebracht onder andere om draagvlak te in de Commissie en de werkgroepen goed te kunnen uitvoe- creëren voor een breed integraal op te zetten project op alle ren. Waddeneilanden met de blauwe kiekendief als uitgangspunt. 10
 11. 11. Resultaat: Regionale inbreng in de gebiedsprocessen ondersteund door de Friese Milieu Federatie. Het project op alle Wadden- eilanden met de blauwe kiekendief als uitgangspunt wordt in 2011 verder uitgewerkt en kan dienen als een soort blauw- druk (Streekagenda) voor integrale ontwikkelingen.Advisering nieuwe ruimtelijke ontwikkelingenDoel: Als belangenbehartigende organisatie adequaat inspelen op actuele kwesties op grond van vragen of andere input uit de aangesloten organisaties of van inwoners van Fryslân.Inzet: MER continuering zoutwinning Noordwest Fryslân bestu- deerd en afgestemd met It Fryske Gea, Natuurmonumenten en de Waddenvereniging. De Friese Milieu Federatie is me- deondertekenaar van de gezamenlijke reactie, waarin o.a. is aangegeven dat er (te) veel onzekerheden zijn over de effec- ten van een eventuele zoutwinning onder de Waddenzee. Kennisgenomen van een nieuw concept van de provincie (Streekhuisgedachte) over hoe de provincie in de toekomst plattelandsbeleid wil organiseren.Resultaat: Inspraakreactie op de MER continuering zoutwinning Noord- west Fryslân ingediend bij het Ministerie van Economische Zaken. Inzicht in de Streekhuisgedachte: de Friese Milieu Federatie heeft zich hierover laten informeren en haar visie gegeven. Door middel van een notitie is de Streekhuisge- dachte besproken met een aantal natuur- en milieuorganisa- ties en themaleden in werkgroepen. 11
 12. 12. Ruimtelijke ordeningOver de ontwikkeling van de uitbreiding van het glastuinbouw bij Sex-bierum - het project Waddenglas - lukte het de Friese Milieu Federa-tie om overeenstemming te bereiken. Constructief overleg tussen deFriese Milieu Federatie, de gemeente Franekeradeel en de provincieFryslân leidde tot een klinkend resultaat en aanpassing van het bestem-mingsplan. Het nieuwe tuinbouwgebied Waddenglas komt er, maar métstringente eisen aan de bedrijven om lichthinder te voorkomen. Arnoudde Vries, medewerker natuur, landschap en ruimtelijke ordening van deFriese Milieu Federatie, is tevreden over het resultaat. Begin 2010 trokde Raad van State een forse streep door het project Waddenglas. Eengunstige uitspraak voor de Friese Milieu Federatie, maar juichen deedDe Vries niet. “We wilden de gang naar de rechter voorkomen, maar datlukte niet. Helaas was de uitspraak nodig om er vervolgens samen uit tekomen. Sindsdien hebben we goed overleg gevoerd met de gemeenteen de provincie. Het kassengebied ligt vlakbij de Waddenzee, waar hetlicht invloed kan hebben op de vogels.We hebben verscheidene scenario’s met lichthinder laten doorrekenen.Afgesproken is onder meer dat de tuinders een nieuw, innovatief doekgaan toepassen om het licht te reduceren. Ook wordt het plan niet inéén keer, maar gefaseerd uitgevoerd, en doen de tuinders mee aan eencollectief duurzaam energiesysteem.” Waddenglas laat volgens De Vrieshet succes van constructief overleg zien. “Nóg beter is om in een begin-stadium van planvorming tot een vergelijk te komen. Neem het recenteplan om een windmolenpark te bouwen in de oksel van de Afsluitdijkbij Zurich. Een buitengewoon slecht en kansloos plan. De windmolenskomen met de voeten in het IJsselmeer te staan, een natuurgebied datis beschermd door een waslijst aan richtlijnen. Daar ga je geen windtur-bines bouwen. Ook het geplande Windmolenpark Kollumerland bij hetLauwersmeer keuren wij af. Wij promoten grootschalige windenergie,maar plaats de windturbines bij industriezones als de A7 en de Wester-gozone. Daar is de overlast voor de natuur beperkt.” 12
 13. 13. Advisering nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen lenbeleid is samen met de terreinbeherende organisaties en de Waddenvereniging kenbaar gemaakt bij provincialeDoel: Vroegtijdig via structuur- of bestemmingsplannen, milieuef- statenleden en bij de ambtenaren van de provincie Fryslân. fectrapportages, overleggen en milieuvergunningen natuur De inzet van de Friese Milieu Federatie voor het geplande en milieu beschermen en/of verbeteren. Daarbij ook kijken windpark in Kollumerland nabij het Lauwersmeer heeft ertoe naar handhaafbare regelgeving. geleid dat dit plan van de baan is. De Friese Milieu Federatie heeft ervoor gezorgd dat deInzet: De Friese Milieu Federatie heeft inzet gepleegd op de vol- ideeën van de gezamenlijke groene organisaties in het gende onderwerpen: plangebied van de 11-stedenvaarroute zijn ingebracht in het -Waddenglas (brieven o.a. voorontwerp bestemmingsplan, project. Bovendien zijn de ideeën verder geconcretiseerd. In bestuurlijk en ambtelijk overleg); het plangebied is het nu mogelijk om nieuwe natuurgebie- -Het provinciale windmolenbeleid Windstreek; den te ontwikkelen en met elkaar te verbinden. -Windmolenplannen in Bolsward, Kollumerland en Warns; Naar aanleiding van de plannen voor Nieuw Stroomland aan -Friese Meren Project; de rand van Leeuwarden schreef de Friese Milieu Federa- -Bestemmingsplan de Papiermolen in de gemeente Sùd- tie een reactie. De reactie is vergezeld van een film over west Fryslân (voormalige gemeente Wûnseradiel); bedrijventerreinen, woonwijken en weidevogels (zie ook -Congres bedrijventerreinenbeleid Fryslân; onderdeel verrommeling). De film is aangeboden aan Henk -Inbreng 11-stedenvaarroute; Deinum, wethouder van Leeuwarden en verspreid onder -Gezamenlijke input/strategie i.v.m. het Investeringsbudget alle gemeenteraadsleden van de gemeenten Leeuwarden, Landelijk Gebied (ILG); Menaldumadeel en Littenseradiel. -Spoorlijn en rotonde Joure; -Reactie op Nieuw Stroomland te Leeuwarden en aanbieden Verrommeling film aan wethouder en gemeenteraadsleden drie gemeenten; -Nieuwe hoogspanningsleiding. Doel: Zuinig omgaan met de bestaande groene open ruimte en bestaande en nieuwe ontwikkelingen in de omgeving beterResultaat: Met de gemeente Franekeradeel heeft de Friese Milieu afwegen en inpassen. Federatie bestuurlijke afspraken gemaakt om de eisen rond lichtemissies van het nieuwe glastuinbouwgebied nabij Sex- Inzet: Als afronding van het landelijk samenwerkingsproject Ver- bierum aan te scherpen. Grofweg zal er voortaan maximaal rommeling bestond de mogelijkheid om concrete ideeën dertig procent minder licht uitgestoten worden. Eveneens aan te reiken om verrommeling terug te dringen. De Friese zijn afspraken gemaakt over aanscherping van de omvang Milieu Federatie heeft Nieuw Stroomland nabij Leeuwarden van het plangebied, het gebruik van duurzame energie en bekeken en in de vorm van een film ideeën aangereikt. de effecten op vleermuizen. De mening van de Friese Milieu Federatie over het windmo- 13
 14. 14. Resultaat: Een film waarin diverse sprekers ideeën naar voren brengen Resultaat: Een aantal voorstellen van de Friese Milieu Federatie op het om de kwaliteit van de ruimte te verbeteren. De ideeën hebben gebied van landschap, woningbouw, bedrijventerreinen en betrekking op bedrijventerreinen, woningbouw en weidevo- natuur zijn opgenomen in het ontwerp van de Provinciale gels. De film is te zien op www.denatuurenmilieufederaties.nl. verordening Ruimtelijke Ordening. In de loop van 2011 vindt de vaststelling plaats in de Provinciale Staten.Steunpunt deskundigen gebiedsontwikkeling Actuele zaken ruimtelijke ordeningDoel: Versterken inbreng natuur, milieu en landschap in verschil- lende vormen van gebiedsprocessen. Doel: Als belangenbehartigende organisatie adequaat inspelen op actuele kwesties inzake ruimtelijke ordening op grond vanInzet: Bijeenkomsten met vertegenwoordigers in verschillende vragen of andere input uit de aangesloten organisaties of gebiedsprocessen en aangesloten organisaties; netwerkont- van inwoners van Fryslân. wikkeling. Organisatie van twee workshops over bestuurlijk onderhandelen voor mensen actief in ruimtelijke- en gebied- Inzet: De Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu sprocessen. en Ruimtelijke Ordening, kortweg StAB, heeft – mede naar aanleiding van het beroep van de Friese Milieu Federatie –Resultaat: Bijeenkomst georganiseerd voor het Landinrichtingsover- een kritisch rapport opgesteld over het bestemmingsplan leg met als thema de Midtermreview Provinciaal Meerjaren Zwaagwesteinde (gemeente Dantumadeel). De gemeente Programma Landelijk Gebied. Programmavoorbereiding ging vervolgens in gesprek met de Friese Milieu Federatie. Landinrichtingsoverleg 2011 (thema: wettelijke verkaveling/ Mede op aandringen van de Friese Milieu Federatie deed herijking EHS). Daarnaast is een nieuwe Natuurbescher- Atelier Fryslân, een initiatief van de provincie Fryslân om de mingsvertegenwoordiger voorgedragen. ruimtelijke kwaliteit een impuls te geven, onderzoek naar de Voorbereiding en organisatie van twee workshops in 2010. ruimtelijke kwaliteit van bedrijventerreinen. Bij de presentatie De workshops zullen begin 2011 plaatsvinden. De work- van het rapport was de Friese Milieu Federatie van de partij. shops zorgen voor meer deskundigheid voor themaleden in Eveneens was de Friese Milieu Federatie aanwezig bij de de gebiedsplatforms. presentatie van het windenergieplan van het Platform Duur- zaam Fryslân (PDF). Voorafgaand daaraan ging de FrieseProvinciale verordening Ruimtelijke Ordening Milieu Federatie in gesprek met PDF over het windenergie- plan. Verder heeft de Friese Milieu Federatie geadviseerdDoel: Een verordening waarbij het belang van natuur, landschap over de aanleg van een aardgastransportleiding. en milieu is vastgelegd.Inzet: Er is naar aanleiding van de voorontwerp en de ontwerp verordening een reactie geschreven. 14
 15. 15. Resultaat: Met de gemeente Dantumadeel zijn afspraken gemaakt over de uitbreidingsplannen voor Zwaagwesteinde, onder meer over de inrichting van het landschap, het groen op de be- drijventerreinen, de wijze van uitbreiding van het geplande bedrijventerrein en het terugdringen van de lichtvervuiling. Naar aanleiding van deze afspraken trok de Friese Milieu Federatie het beroep bij de Raad van State in.GemeenteraadsverkiezingenDoel: Werken aan agendering van natuur- en milieuthema’s tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.Inzet: Verstrekken van informatie over belangrijke natuur- en milieuthema’s aan zowel de kiezer als de nieuwe gemeente- raadsleden.Resultaat: Aan de kiezer is via de groene huis-aan-huiskrant Natuurlijk Fryslân en de website van de Friese Milieu Federatie infor- matie verstrekt over de meest belangrijke groene thema’s voor de gemeenteraadsverkiezingen in Fryslân. Toekom- stige raadsleden zijn voorzien van een groen kartonnen vo- gelhuisje waarop de belangrijkste natuur- en milieuthema’s vermeld stonden. Raadsleden zijn via een brief gevraagd om in hun raadswerk natuur- en milieuaspecten voldoende te laten meewegen. Het vogelhuisje was onderdeel van het informatiepakket voor de nieuwe raadsleden. 15
 16. 16. Omgeving in beweging Resultaat: Er is een bijdrage geleverd aan de realisatie van de doelen uit het provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk GebiedDoel: Stimuleren inbreng van regionale deskundigheid in gebieds- en aan de realisering van de restopgave ROM Zuidoost processen. Fryslân. Er is een coördinator natuur en landschap aange- steld die projecten en activiteiten ontwikkelt. De coördinatorInzet: De Friese Milieu Federatie zette in 2010 haar eerste stappen was betrokken bij dertien projectactiviteiten, waaronder het voor het meewerken aan het gebiedsproject Traverse N31 instellen van overlegstructuren voor Groenblauwe doorade- Harlingen. Er is overleg gevoerd met het projectbureau van ring Zuidoost Fryslân, het herstel van eendenkooien, de de traverse N31 Harlingen en informatie ingewonnen over realisering van ecologische verbindingszones Zuidoost Frys- de planontwikkeling. Daarbij is naar de kansen voor natuur lân, het projectplan Fryske Marsiggen Iepen, het beplantin- en milieu gekeken. genplan Dongeradeel, het projectplan Flearmûs Ûnderdak, De Friese Milieu Federatie heeft de excursie Woonnatuur bij- het projectplan Ruimtelijke Kwaliteit en het project Vlaskamp gewoond en er contacten gelegd met allerlei spelers in het Tuinen. Daarnaast zijn financieringsverzoeken voorbereid veld, zoals woningcorporaties, architecten en overheden. voor het boek ‘Wat West is’, het project Vlaskamp Tuinen Belangrijkste vraag was: hoe kan natuur de kwaliteit van (onderdeel inventarisatie) en de Visie landgoederenland- wonen in stad en dorp vergroten? schap Beetsterszwaag.Resultaat: Inspiratie opgedaan over nieuwe manieren van participatie van de Friese Milieu Federatie bij dergelijke ontwikkelingen. In 2011 gaat de Friese Milieu Federatie aan de slag met na- tuur in de stedelijke omgeving.Coördinator Natuur en Landschap provincie FryslânDoel: Initiëren en ontwikkelen van initiatieven vanuit het kader na- tuur en landschap ter bevordering van de ruimtelijke kwali- teit van Fryslân.Inzet: Aanstelling en begeleiding projectvoorbereider natuur en landschap provincie Fryslân. 16
 17. 17. WaterNiemand kan zonder water, zeker de Friezen niet. Fryslân en water zijnonafscheidelijk met elkaar verbonden. De komende jaren staan we voorgrote wateropgaven; het klimaat verandert en het water is van onvol-doende kwaliteit. Om de rol van gemeenten bij deze wateropgaven tebenadrukken, stelde de Friese Milieu Federatie in 2010 een brochureop met tien waterwensen, zoals ‘Geen schoon regenwater in het vuil-waterriool’ en ‘Natuurvriendelijke inrichting en onderhoud van wateren’.“De brochure is rond de gemeenteraadsverkiezingen verstuurd naaralle Friese gemeenten”, vertelt Paul van der Vegt, medewerker water enmilieu van de Friese Milieu Federatie. In de brochure doet de federatieeen oproep om ambitie te tonen en waterkansen te benutten. “Per wa-terwens geeft de brochure een aantal concrete tips. Voor het opstellenvan de wensen en de tips zijn we te rade gegaan bij dorpsbelangen enlokale natuur- en milieuorganisaties.”Afgelopen najaar kreeg Van der Vegt een teleurstelling te verwerken.Zijn jarenlange inzet voor een natuurlijker boezempeil leidde niet tot hetgewenste resultaat. “Tot onze spijt zag Wetterskip Fryslân geen kans omhet door ons gewenste variabel peil in de Friese boezem te realiseren.Vooral vanwege de veronderstelde kosten. Dat is jammer, omdat we erveel energie in hebben gestoken. Positief is dat het Wetterskip werk gaatmaken van de verdrogingsbestrijding in natuurterreinen. Daarvoor warenlandelijk middelen beschikbaar, maar die werden nauwelijks benut. Doormet de terreinbeheerders de kansen onder de aandacht te brengen,hebben we de uitvoering op gang weten te trekken.” 17
 18. 18. Natuurlijke watersystemen deratie heeft het overleg hierover tussen provincie, Wetterskip en natuurbeschermingsorganisaties voorbereid en gecoördi-Doel: Versterken draagvlak voor natuurlijkere watersystemen. neerd (twee bijeenkomsten). Ook is een begin gemaakt met de voorbereiding van een handreiking voor natuurbescher-Inzet: Coördinatie standpuntbepaling en advisering over actuele mingsvertegenwoordigers in de gebiedsgroepen voor de beleidsthema’s en beleidsplannen. Inbreng van standpunten watergebiedsplannen. Deze handreiking verschijnt in 2011. richting bestuur en politiek. Deelname Klankbordgroep Water. Samen met Staatsbosbeheer is het initiatief genomen om met Ontwikkeling van concrete activiteiten gericht op ondersteu- Wetterskip, provincie en natuurbeschermingsorganisaties ning beleidsinbreng of op agendering belangrijke beleids- een nieuwe impuls te geven aan bestrijding van verdroging thema’s. Project is onderdeel van werkplanwijzigingen juli en in natuurterreinen. Er is overleg tot stand gekomen waarin de oktober 2010. Omvang en inhoud zijn destijds aangepast. prioriteiten voor de aanpak benoemd zijn. Ter ondersteuning van de beleidsinbreng is de brochure ‘10Resultaat: Een natuurlijker boezempeil is voor de ecologische kwaliteit voor water’, met adviezen voor gemeentelijke waterplannen van het Friese watersysteem van groot belang. De Friese geproduceerd en verspreid. Er is deelgenomen aan landelijke Milieu Federatie heeft in 2010 een coördinerende rol gespeeld afstemming tussen de natuur- en milieufederaties over Delta- in de onderlinge afstemming van de Friese natuurbescher- plan en Kaderrichtlijn Water. mingsorganisaties en de coördinatie van gezamenlijk stand- punten op verschillende onderdelen van dit thema: -coördinatie standpuntbepaling over de passende beoorde- ling natuurlijk boezempeil; -organisatie en coördinatie strategische afstemming natuur- beschermingsorganisaties, Water Natuurlijk en Hengelsport- federatie over de eindresultaten van het boezemonderzoek; -organisatie en voorbereiding bijeenkomst kerngroep natuur- beschermingsorganisaties over toekomstvisie. Friese beleidsmakers zijn geïnformeerd over standpunten en belangen van de natuurbeschermingsorganisaties, on- der meer tijdens bestuurlijk overleg tussen natuurbescher- mingsorganisaties en dagelijks bestuur Wetterskip Fryslân en tijdens bestuurlijk overleg met Gedeputeerde Staten van Fryslân. Verdere advisering heeft plaatsgevonden via verte- genwoordiging in de Klankbordgroep Water (drie keer). Een ander aandachtsveld betreft de ontwikkeling van water- gebiedsplannen door Wetterskip Fryslân. De Friese Milieu Fe- 18
 19. 19. Water(schaps)netwerkDoel: Versterken natuur-, milieu en landschapsbelangen in het waterbeheer.Inzet: Onderhouden overlegstructuur tussen natuurbeschermingsor- ganisaties en groene bestuurders in het waterschapsbestuur.Resultaat: Goed functionerende afstemmingsstructuur tussen fractie en bestuur Water Natuurlijk en natuurbeschermingsorganisa- ties. Themabijeenkomst Friese Natuurbeschermingsorgani- satie over onderzoek variabel peil Friese boezem. Bestuurlij- ke afstemming Friese Milieu Federatie en Water Natuurlijk en goede werkrelaties tussen Friese Milieu Federatie en Water Natuurlijk (en daarin deelnemende coalitiepartners). 19
 20. 20. Cluster II: Ecologie en Biodiversiteit2010 was het Internationaal Jaar van de Biodiversiteit, uitgeroepen Flora en Faunadoor de Verenigde Naties. Wereldwijd zijn vele activiteiten georgani-seerd om aandacht te vragen voor de achteruitgang in biodiversiteit. Zo’n 340 Nederlandse dier- en plantensoorten worden met uitsterven be-In Fryslân maakte de Friese Milieu Federatie zich – net als voorgaande dreigd. De Friese Milieu Federatie vroeg in 2010 aandacht voor deze zo-jaren – sterk voor bedreigde Nederlandse dier- en plantensoorten. Vijf geheten Rode Lijst-soorten. Verhalen over de ‘Zorgenkindjes der natuur’zogeheten ‘zorgenkindjes’ bereikten in 2010 volop het nieuws. Verha- – over de libel, de muis, de zwaluw, de uil en de vlinder – vonden gretiglen over onder meer de libel en de zwaluw werden in tal van de lokale aftrek in verscheidene huis-aan-huiskranten. Simon Bijlsma, ecoloog vankranten gepubliceerd. De Friese Roofvogels, die het in Friesland hard de Friese Milieu Federatie, focuste zich voor het tweede opeenvolgendete verduren hebben, kregen extra aandacht. Een oproep leverde meer jaar op de roofvogels. Dat was hard nodig. Bijlsma maakt zich ernstigdan honderd meldingen van roofvogelvervolging op. Een schrikbarend zorgen over de Friese roofvogelvervolging. “Na een oproep kwamen inaantal, en waarschijnlijk slechts de top van de ijsberg. Fryslân moet zich de eerste helft van 2010 meer dan 100 meldingen binnen van zekeremeer bekommeren om haar beschermde Rode Lijstsoorten, zo vindt de gevallen van roofvogelvervolging. Met name de buizerd, bruine kieken-Friese Milieu Federatie. Natuurcompensatie schiet vaak tekort en blijkt dief en havik moesten het ontgelden. Friesland is de trieste koploper inin de praktijk een wassen neus. Nederland. Zo heeft een buizerd in Friesland zes en een half keer zoveelOndertussen krijgen de beheerplannen van de twintig Friese Natura kans om vervolgd te worden als in de rest van Nederland.” Mede naar2000-gebieden gestaag vorm. Struikelblok blijkt veelal de ammoniakuit- aanleiding van de resultaten stuurde Bijlsma met meerdere natuurbe-stoot, waarvoor een landelijke en provinciale oplossing uitblijft. schermingsorganisaties een brandbrief naar het openbaar ministerie. De meldingen stonden tevens op de website www.roofvogelsinbeeld.nl, onderdeel van de campagne Roofvogels in Beeld. Met deze campagne wil Bijlsma het imago van roofvogels opkrikken. Bezoekers konden via webcams turen in het nest van torenvalken. “In 2010 hadden we een broedpaar met jongen. Ook in 2011 broeden torenvalken in het nest”, zegt Bijlsma verheugd. In 2010 zocht hij agrarische natuurverenigingen, weidevogelwerkgroepen en wildbeheereenheden persoonlijk op, om er inleidingen te houden over roofvogels. “Roofvogels staan te vaak onterecht in een kwaad daglicht. Met de website en de lezingen willen we objectieve informatie geven. Hopelijk doet onze campagne de ogen openen.” 20
 21. 21. Roofvogels in beeld Resultaat: De kadercursus Roofvogels is twee keer gehouden met in totaal 51 deelnemers. De website www.roofvogelsinbeeld.Doel: Vanuit een positieve benadering nl had ruim veertigduizend bezoekers en bijna tweehonderd laten zien welke waardevolle rol duizend paginaweergaves. Vijf werkateliers georganiseerd roofvogels spelen in de natuur met in totaal 510 deelnemers. Gedurende het hele jaar is er in Friesland. Dit positieve geluid veel aandacht geweest van schrijvende pers en landelijke en moet dienen als tegenwicht voor regionale radio en televisie. de negatieve benadering van deze diergroep in kringen van jagers en weidevogelbeschermers. Er is in dit verband veel overleg met andere organisaties die zich met roofvogels bezig houden.Inzet: De Friese Milieu Federatie heeft Werkateliers voorbereid en gegeven en nieuwe werkateliers gepland. De website www. roofvogelsinbeeld.nl opgestart met o.a. live webcams in een nestkast met torenvalken. De onderdelen Nieuwsflits, Log- boek webcams, Hoogtepunten, Logboek vervolging en Gas- tenboek beheerd en geactualiseerd. Netwerk opgebouwd van melders van vervolging in Friesland. Twee persberichten opgesteld en verzonden, de pers te woord gestaan en mee- gewerkt aan tv- en radioreportages. Initiatief, samenstelling en coördinatie van brief aan het landelijk openbaar ministe- rie inzake de aanpak van roofvogelvervolging in Friesland. De brief is verzonden namens It Fryske Gea, Staatsbosbe- heer regio Noord, Natuurmonumenten, Werkgroep Roofvo- gels Nederland, Fryske Feriening foar Fjildbiology, Vogel- bescherming Nederland, Dierenbescherming Nederland en afdeling Friesland i.o., Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging gewest Fryslân, Bond Friese Vogelwachten en de Friese Milieu Federatie. 21
 22. 22. Draagvlak belang leefomgeving beschermde soortenDoel: Bewustzijn van het belang van de bescherming van de leef- omgeving van strikt beschermde diersoorten vergroten bij de Friese inwoner.Inzet: Het schrijven van een verhalenreeks waarin Rode Lijstsoor- ten die in Friesland voorkomen centraal staan, genaamd ‘Zorgenkindjes der natuur’. In de verhalen wordt aandacht geschonken aan de rol die de leefomgeving van een be- paald dier speelt en hoe de leefomgeving kan worden verbeterd.Resultaat: Er zijn vijf verhalen geschreven. De verhalen gaan over de libel, de muis, de zwaluw, de uil en de vlinder. De verhalen zijn verspreid over de provincie Fryslân verschenen in huis- en-huiskranten en zijn zo bij ongeveer 170.000 huishoudens terecht gekomen. De verhalenreeks is ook op de internet- Natuurcompensatie pagina’s van een aantal huis-aan-huiskranten en de website van de Friese Milieu Federatie geplaatst. Lezers konden Doel: Er zijn aanwijzingen dat natuurcompensatie in de praktijk reageren op de verhalen. Er kwamen meldingen van waar- problematisch is. Deze problematiek moet in de provincie genomen soorten binnen en er werd onder meer advies Fryslân gedegen worden onderzocht. gevraagd over de inrichting van erven voor bijvoorbeeld zwaluwen. Inzet: De Friese Milieu Federatie heeft de opleiding diermanage- ment van Van Hall Larenstein gevraagd te onderzoeken in hoeverre natuurcompensatie wordt voorgenomen en uitge- voerd. Ook over handhaving zijn vragen gesteld. De Friese Milieu Federatie heeft een afstudeeronderzoek, met Natuur- compensatie in Fryslân als thema, laten uitvoeren door twee studenten van Van Hall Larenstein. Dit is een vervolgstudie op de literatuurstudie die in 2009 door de Friese Milieu Fe- deratie is uitgevoerd. 22
 23. 23. Resultaat: Een wetenschappelijk artikel over de problematiek rondom Resultaat: Verontruste bewoners zijn geïnformeerd over het eiland en de praktijk van het thema natuurcompensatie is het resul- natuurgebied Breefinne en er heeft contact plaatsgevonden taat. Het onderzoek is tot stand gekomen door middel van met de wethouder. Voorlopig wordt het eiland niet ontwik- een uitgebreide literatuurstudie en een interviewronde. Er is keld. Samen met Vogelbescherming Nederland en de een vergelijking gemaakt tussen werkwijzen en resultaten Natuur en Milieufederatie Groningen heeft de Friese Milieu van verschillende provincies. Het onderzoek is gepresen- Federatie haar ideeën over de vergunningaanvraag kenbaar teerd bij Van Hall Larenstein. Tevens heeft de Friese Milieu gemaakt met betrekking tot de ontwikkeling van een zorg- Federatie een discussieavond georganiseerd rondom het complex Lauwershage. Dit zal een vervolg krijgen in 2011. thema, waarbij de bevindingen van het onderzoek centraal De Friese Milieu Federatie heeft in samenspraak met de stonden. Fryske Feriening foar Fjildbiology haar ideeën en voorwaar- den naar voren gebracht voor een vanuit ecologisch per-Actuele zaken ecologie spectief verantwoorde opening van het Polderhoofdkanaal. Bezien moet worden of deze ideeën en voorwaarden inDoel: Als belangenbehartigende organisatie adequaat inspelen op 2011 in de uiteindelijke plannen opgenomen worden. actuele kwesties inzake ecologie op grond van vragen of an- De Friese Milieu Federatie heeft een zienswijze naar de dere input uit de aangesloten organisaties of van inwoners gemeente Leeuwarden gestuurd over Bestemmingsplan van Fryslân. Bewegingscentrum. De Friese Milieu Federatie heeft zich aangesloten bij de Coalitie Biodiversiteit 2010.Inzet: De Friese Milieu Federatie is gevraagd of heeft initiatief ge- toond voor wat betreft de volgende onderwerpen: -aankoop en mogelijke ontwikkeling van het eiland en na- tuurgebied Breefinne nabij Terherne; -de ontwikkeling van een zorgcomplex Lauwershage nabij het Lauwersmeer; -de verdere ontwikkelingen rond het Polderhoofdkanaal (PHK); -beoordeeld zijn het ontwerp Bestemmingsplan Leeuwarden Bewegingscentrum, revisie milieuvergunning varkenshou- derij Nijemirdum, plan Landgoed Kingmastate, plan afschot overzomerende ganzen in Fryslân. 23
 24. 24. Natura 2000 ning in De Alde Feanen zo’n 350 mensen”, aldus Simon Bijlsma, ecoloog van de Friese Milieu Federatie. Samen met het Fryske Gea en het Natio-De Friese natuur- en milieuorganisaties houden de vinger aan de Natura naal Park had hij voor de happening in oktober twee routes uitgezet met2000-pols. In Fryslân zijn twintig Natura 2000-gebieden aangewezen, onderweg een drietal bemenste vogelkijkpunten. Elke deelnemer kreegwaarvoor momenteel beheerplannen worden opgesteld. Zo’n honderd een routekaart mee met foto’s van vogels die hij onderweg kon zien. “DeFriese natuurbeschermers zitten in de overlegstructuren en praten mee. waarnemingen konden ze later via internet doorgeven. Veel mensen heb-Arnoud de Vries, medewerker natuur, landschap en ruimtelijke ordening ben dat gedaan. In totaal zijn die dag 86 vogelsoorten gezien. Vanwegevan de Friese Milieu Federatie, staat hen bij. Afgelopen jaar organiseerde het succes organiseren we in 2011 weer een Frysk Fûgelpaad, namelijkhij landelijk vier Groene regiodagen Natura 2000, waar zo’n driehonderd op 15 mei in het Natura 2000-gebied Nationaal Park Lauwersmeer.”deelnemers de koppen bij elkaar staken. “We hebben met elkaar gespro-ken over het proces rond de Natura 2000-beheerplannen en onderlingervaringen en kennis uitgewisseld.” De kwaliteit van de reeds verschenenconcept-beheerplannen zijn door onderzoeksbureau Alterra in opdrachtvan onder meer de Provinciale Milieufederaties onderzocht. VolgensAlterra wisselt de kwaliteit van de plannen sterk. “Naar aanleiding van ditonderzoek zijn tal van verbeterpunten geformuleerd die natuurvertegen-woordigers kunnen gebruiken bij het doornemen van hun plannen”, aldusDe Vries.Over het tempo van het Natura 2000-proces is hij niet te spreken. “Hetproces verloopt te traag. Het ziet er naar uit dat Nederland hierover eenbrief krijgt uit Brussel. Probleem waar veel beheerplannen op stuiten, ishet ammoniakdossier. De ammoniakuitstoot moet naar beneden, maarde vraag is: hoe? Landelijk zit de discussie in een impasse. In Frieslandliggen zo’n veertig vergunningaanvragen van agrariërs op de plank. Daaris niemand bij gediend, ook de natuur niet. Afgelopen jaar hebben we hetCentrum voor Landbouw en Milieu en het Landbouw Economisch Instituut(LEI), onderdeel van de Wageningse Universiteit, een studie laten uitvoe-ren naar kansrijke maatregelen voor de agrarische sector om de stikstof-depositie te verlagen. Het boek, een soort gereedschapskist met inno-vatieve maatregelen, is breed verspreid.” Ondertussen lijkt menigeen tevergeten waar Natura 2000 om draait, namelijk het beschermen van waar-devolle natuur. Met het project Frysk Fûgelpaad liet de Friese Milieu Fe-deratie de deelnemers met eigen ogen de natuurwaarde van een Natura2000-gebied zien. “Ondanks het slechte weer trok onze vogelspothappe- 24
 25. 25. Programmaleider Ave Natura 2000! niseerd. Naast het meedenken over de organisatie van de dagen, het bijwonen daarvan en het uitnodigen van potentieelDoel: Leiding geven aan het programma Ave Natura 2000! geïnteresseerden uit het netwerk hebben de federaties het LEI ingehuurd om presentaties te houden over de sociaal-econo-Inzet: De Friese Milieu Federatie heeft - in samenwerking met een mische paragraaf in de beheerplannen. De gedachte om het aantal andere federaties - in 2010 een onderzoek van het LEI LEI in te schakelen is dat een gedegen sociaal-economische en het CLM begeleid en afgerond. In dit onderzoek werden de paragraaf kan leiden tot verbetering van het draagvlak voor innovatieve mogelijkheden van het reduceren van de stikstof- Natura 2000. Voorts werd door de programmaleider voor de belasting en verdroging in en rond de Natura 2000-gebieden federaties een bijeenkomst gehouden waarbij het regiebureau op een rij gezet. De ZLTO en NLTO keken mee en waren Natura 2000 bij uitgenodigd was. De jaarplannen van elke behulpzaam bij het organiseren van een expertmeeting met federatie zijn besproken en er heeft een herverdeling plaats- agrariërs. Tijdens deze meeting werden de ins en outs van gevonden van de nog beschikbare middelen. het concept van het onderzoek besproken. Vervolgens is het onderzoek gestuurd aan ambtenaren en politici in de Tweede Resultaat: Aan de vier regiodagen namen in totaal circa driehonderd Kamer in verband met de hoorzitting over de programma- mensen deel. De twee onderzoeken zijn gereed en breed tische aanpak stikstof. Over het onderzoek is een landelijk verspreid. Een van de onderzoeken is verspreid onder persbericht verstuurd. Tevens is het onderzoek met begelei- Tweede Kamerleden. De georganiseerde expertmeeting met dend schrijven verspreid onder de provinciale medewerkers agrariërs is bezocht door circa twintig mensen. die zich bezig houden met ammoniak en Natura 2000. Een tweede onderzoek dat werd begeleid door Friese Milieu Federatie, werd uitgevoerd in samenwerking met Vogelbe- Bi scherming Nederland, Staatsbosbeheer, De 12 Landschappen de en Natuurmonumenten. In dit onderzoek - uitgevoerd door vo Alterra – is gekeken naar de kwaliteit van elf beheerplannen op die al nagenoeg gereed waren of in een vergevorderd stadium A verkeerden. Het doel was om de ervaringen te benutten voor Fr de andere beheerplannen. De resultaten van dit onderzoek Fl zijn gepresenteerd aan de provinciale projectleiders Natura en 2000 alsmede aan het regiebureau Natura 2000. Tevens is een Sc presentatie gegeven aan diverse schrijvers van de beheer- plannen en aan deelnemers van de gebiedsgroepen. be In samenwerking met Vogelbescherming Nederland, Staats- bosbeheer, De 12 Landschappen en Natuurmonumenten zijn B door De Natuur en Milieufederaties vier regiodagen georga- w G 25 ge
 26. 26. Frysk Fûgelpaad belangrijk te vinden voor vogels. Zowel de schrijvende pers als Omrop Fryslân hebben ruim aandacht besteed aan hetDoel: Het doel van het project Frysk Fûgelpaad is meerledig. Door Frysk Fûgelpaad 2010. middel van een jaarlijks te organiseren vogelspotroute in een jaarlijks wisselend Natura 2000-gebied mensen uitno- Overleg en bijeenkomsten digen om naar vogels te kijken: het kijken naar vogels te laten beleven, Provinsjale Krite Kommisje belied/Provinciale Commissie Landelijk Ge- en het belang van Natura 2000 ge- bied/ Natuurbeschermingsoverleg bieden voor vogels te laten inzien. Doel: Coördineren, afstemmen en inbreng van standpunten vanInzet: Eerste editie van het Frysk Fûgelpaad op 24 oktober 2010 in de natuur- en milieuorganisaties in de Provinciale Com- Nationaal Park de Alde Feanen voorbereid en gerealiseerd, missie Landelijk Gebied en de Provinsjale Krite Kommisje artikelen en persberichten geschreven, projectgroep ingesteld belied. Bevorderen van de samenwerking, afstemming en en bijeenkomsten georganiseerd, kinderactiviteiten ontwikkeld meningsvorming tussen Natuurmonumenten, It Fryske Gea, en georganiseerd, overleg gevoerd over vergunningverlening Staatsbosbeheer, Waddenvereniging, Landschapsbeheer in het kader van de NB-wet, een Bestuurlijk Rechtsoordeel Friesland, IVN en Friese Milieu Federatie. Het maken van aangevraagd, in overleg met It Fryske Gea routes vastgesteld werkafspraken tijdens het Natuurbeschermingsoverleg. van het Frysk Fûgelpaad 2010, beeldmateriaal geselecteerd Inzet: Er zijn vijf Natuurbeschermingsoverleggen georganiseerd. voor website en routekaart, communicatieplan opgesteld, De Friese Milieu Federatie heeft bij vier PCLG overleggen de lijst met vogelsoorten samengesteld, routekaart en website inbreng vanuit natuur en milieu gecoördineerd en inbreng ontwikkeld en geactualiseerd: www.fryskfugelpaad.nl, vrijwil- geleverd. ligers benaderd en hun inzet gecoördineerd, informatiepakket samengesteld voor alle deelnemers en een evaluatiebijeen- Resultaat: Op het Natuurbeschermingsoverleg stonden diverse onder- komst georganiseerd met de projectgroep. werpen op de agenda: onder andere windenergie, provin-Resultaat: Totaal aantal deelnemers: 345, een zeer goede score gezien ciale statenverkiezingen, weidevogelbeleid, 380 kV-trace, de erbarmelijke weersomstandigheden in de week van het Provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied, meer Frysk Fûgelpaad. Het totaal aantal waargenomen vogels van Oudega en Waddenfonds. Over deze onderwerpen en is 17.524 van 86 verschillende soorten. Alle waarnemingen andere is informatie uitgewisseld, zijn gezamenlijke strate- van het Frysk Fûgelpaad 2010 staan vermeld op de website: gieën bepaald en afspraken gemaakt. http://www.fryskfugelpaad.nl/waarnemingen. Van alle deel- In de PCLG heeft de Friese Milieu Federatie inbreng gele- nemers hebben 140 hun waarnemingen op de website ge- verd voor de onderwerpen Natura 2000, diverse gebieds- plaatst. Hiervan was 83% geen ervaren vogelaar. Vrijwel alle plannen, Provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied deelnemers (96%) geven aan van de happening te hebben en Ecologische Hoofdstructuur. genoten en eveneens 96% geeft aan Natura 2000-gebieden 26
 27. 27. Cluster III: Milieu, Duurzaamheid en TransitieFryslân gooit het roer om en zet koers richting een duurzame toekomst. trof mensen uit alle geledingen van de bevolking. Binnenkort verschijntIn de provincie gonst het van de duurzame verwachtingen en ontwik- het eindverslag van Urgenda. Van der Werf doet alvast een aanzet. “Wekelingen. Overal ontstaan initiatieven rond milieu en duurzaamheid. Zo moeten niet opnieuw het wiel uitvinden, maar een richting kiezen dielaat het dagelijks bestuur van de provincie Fryslân zich vervoeren in aansluit bij de Friese identiteit. Denk aan typische Friese thema’s alsVolvo’s die op bio-ethanol rijden, werken scholen aan bewustwording water en decentrale duurzame energie. Als Friese Milieu Federatie wil-rondom het ontstaan van afval en kiezen Friese steden voor elektrisch len wij de handschoen verder oppakken en het pad naar een duurzaamvervoer en transport in de binnenstad. De Friese Milieu Federatie vaart Fryslân verder effenen.”mee, het liefst voorop als duurzame koploper. Met partijen als Wet- De Friezen hebben in 2010 een stap in de goede, duurzame richtingterskip Fryslân en Omrin spraken we vorig jaar over een eigenwijze gezet, zo bleek uit de Eco-logische Voetafdruk, die de Friese Milieu Fe-Friese duurzaamheidsagenda. Hiervoor is Urgenda ingeschakeld die via deratie voor het tweede opeenvolgende jaar heeft uitgevoerd. Maar liefstArenabijeenkomsten een aanlokkelijke visie opstelt, waar we gezamen- 1.368 mensen vulden de vragenlijst in de groene huis-aan-huiskrantlijk de schouders onder gaan zetten. Natuurlijk Fryslân in. “Inwoners van Friesland gebruikten eind 2010 ge- middeld 4,2 hectare voor hun leefstijl. Dat is 0,22 hectare minder dan inMilieu en duurzaamheid 2009, wat overeenkomt met een totale oppervlakte van 114.728 hectare oftewel 191.213 voetbalvelden. De afname is vooral te wijten aan eenDe Provincie Fryslân kiest in haar Frysk Miljeuplan 2011-2014 nadruk- verminderde vleesconsumptie.” De komende jaren blijft de federatie hetkelijk voor duurzaamheid. De Friese Milieu Federatie juicht deze am- effect van het Frysk Miljeubeleid monitoren.bitie toe, en richt zich meer en meer op activiteiten binnen het ‘grijzemilieu’ en duurzaamheid. Maar hoe ziet een duurzaam Fryslân er overpakweg vijftig of honderd jaar eigenlijk uit? Die vraag bracht de FrieseMilieu Federatie begin 2010 samen met Omrin, Wetterskip Fryslân en deprovincie Fryslân ter tafel. “In Fryslân zijn ontzettend veel partijen bezigmet duurzaamheid. Van groepen die zonnepanelen promoten tot partijendie duurzaam vervoer van de grond proberen te krijgen”, vertelt Hansvan der Werf, directeur van de Friese Milieu Federatie. “De vier initiatief-nemers constateerden een behoefte aan richting. Waar het aan ontbrak,was een breed gedragen gemeenschappelijke visie, waarin de 3 P’s– people, planet, profit – met elkaar in balans zijn.” Vanuit het projectExpeditie Nij Fryslân werd afgelopen jaar naar een gezamenlijke Frieseduurzaamheidsvisie gezocht. Tijdens tal van sessies en bijeenkomstenin de zogenaamde Arena werd het gesprek met de samenleving aange-gaan. Kunstenaars, bestuurders, ambtenaren, mensen uit het bedrijfsle-ven en van natuur- en milieuorganisaties; een breed scala aan partijenging op de uitnodiging in. Van der Werf maakte twee sessies mee, en 27
 28. 28. Frysk Miljeuplan 2011-2014 Resultaat: Deelname aan initiatiefgroep Expeditie Nij Fryslân (vier bijeenkomsten). Plan van aanpak transitienetwerk voeding:Doel: Draagvlak voor de ontwikkeling van een duurzame Friese ontwikkeling campagne ’Oars ite’, werving deelnemende samenleving organisaties (24), realisering website www.oar-site.nl en voorbereiding campagnestart in januari 2011.Inzet: Inbreng en advisering van de Friese Milieu Federatie bij de ontwikkeling van het Frysk Miljeuplan 2011-2014 en bij de Awareness afval in Fryslân (voorbereiding van) de uitvoering. Doel: Het doel van dit project is het vergroten van de bewust-Resultaat: Advisering en inbreng bij planvoorbereiding en –ontwikke- wording rondom afval bij vooral de groepen 7 en 8 van de ling door het opstellen van een zienswijze Frysk Miljeuplan, basisscholen. Deze leerlingen vormen een belangrijk deel inbreng in ambtelijk overleg, advisering en inbreng richting van de consumenten over een decennium. statenleden en statenfracties t.b.v. behandeling in staten- commissie en behandeling in Provinciale Staten. Afstemming met provincie over betrokkenheid van de Friese Milieu Federatie bij uitvoering programma Leren voor Duur- zame Ontwikkeling. Ontwikkeling plannen voor de uitvoe- ring van Frysk Miljeuplan 2011-2014, gericht op duurzame ontwikkeling en de implementatie van Cradle to Cradle (C2C). Onderwerpen zijn: Awareness afval I II, Stimulering decentrale energieontwikkeling, Oprichting Fries jeugdpanel en Ontwikkelen Duurzaamheidsnetwerken op scholen.Koöperaasje Duorsum FryslânDoel: Het ontwikkelen van een eigen op maat gemaakte Friese duurzaamheidsagenda met een breed draagvlak in de sa- menleving, bij het bedrijfsleven en overheden.Inzet: Ondersteunen en concretiseren Friese duurzaamheidsa- genda: ontwikkeling transitienetwerk op het gebied van voeding. 28
 29. 29. Inzet: De Friese Milieu Federatie gaf leiding aan het project. Uit- Verlaging Ecologische voetafdruk Friesland II gevoerde activiteiten waren onder meer het samenstellen van een stuurgroep, het ontwikkelen van de vorm van het Doel: In 2009 is met een nulmeting project en de onderdelen, het werven van deelnemers en een meerjarig provinciaal traject het voeren van het secretariaat. gestart ten behoeve van stimule- ring van duurzaamheid. In 2010Resultaat: Negen Leeuwarder basisscholen namen actief deel aan is opnieuw een meting uitgevoerd het project en hebben onder andere een bezoek met rond- met betrekking tot de ecologische leiding gebracht aan Ecopark de Wierde en in het kader voetafdruk van de inwoners van Fryslân. van een wedstrijd geknutseld met afval. Verder was er een wedstrijd tussen MBO-studenten. Wie maakt het mooiste Inzet: Het onderzoek is uitgevoerd door middel van een schrifte- voorwerp van afval en ander kosteloos materiaal? Een lijke enquête gepubliceerd in de november 2010 editie van groep MBO-studenten heeft tevens een recycle voetbaldoel het groene huis-aan-huisblad Natuurlijk Fryslân. Om een ‘Smiley Goal’ ontwikkeld dat als prijs diende voor de beste aselecte steekproef te waarborgen is gekozen voor publica- basisschool. Het project is feestelijk afgesloten tijdens een tie in deze krant omdat deze provinciebreed wordt verspreid prijsuitreiking waarbij de groepen bijeen kwamen. Inmiddels onder alle huishoudens in Friesland (oplage 270.000). is een vervolg in ontwikkeling. Resultaat: De gemiddelde voetafdruk in deze representatieve steek- proef van 1.275 onderzochte Friezen is 4,19 hectare. Dit betekent een significante verlaging van 0,22 ha (4,99%) ten opzichte van de nulmeting in 2009. In voetbalvelden uitgedrukt betekent dit een verlaging van het gemiddelde ruimtebeslag van iemands leefstijl van 0,37 voetbalveld per persoon. Uitgaande van 521.491 inwoners van Friesland van 15 jaar en ouder (bevolkingsgegevens 2006) resulteert dit in een vermindering van het totale ruimtebeslag van114.728 ha. wat overeenkomt met 191.213 voetbalvelden. De voetaf- druk wordt berekend op basis van 15 onderdelen. Hiervan behoren 10 tot het persoonlijk deel (categorieën: voeding, kleding, vakanties en vervoer) en 5 tot het huishoudelijk deel (categorieën: grondoppervlak, duurdere artikelen, papier- en energieverbruik). Gemiddeld wordt het duurzaamheidsgehalte van de leefstijl van de respondenten voor 79% bepaald door het persoonlijk deel en voor 21% door het huishoudelijk deel. 29
 30. 30. De verhoudingen tussen de aandelen van de 15 onderdelen Federatie had geen bezwaar tegen de ontgronding op zich. waaruit de voetafdruk is opgebouwd verschillen nauwe- Ze heeft in haar reactie naar voren gebracht dat het op deze lijks tussen de nulmeting en de monitor 2010. Ook in 2010 manier geen zin heeft om diverse partijen advies te vragen leveren de onderdelen vlees en kilometers auto de grootste over de ontgronding. bijdrage aan de voetafdruk van respectievelijk 23 en 13%. De afname van de gemiddelde voetafdruk in 2010 met 0,22 ha wordt voornamelijk veroorzaakt door de scores op vlees, conserven/diepvries, gasverbruik en elektriciteitsverbruik. In mindere mate dragen ook de onderdelen kleding, papier en kilometers auto bij aan de afname. Een verklaring voor de afname van de gemiddelde voetafdruk kan gezocht worden in de toenemende aandacht voor duurzaam consumeren. De provinciebrede aandacht voor de eco-logische voetaf- druk levert hier een bijdrage aan evenals de aandacht in de landelijke media voor duurzame leefstijlen waaronder het verminderen van de vleesconsumptie. Daarnaast speelt ook de economische crisis waarschijnlijk een rol bij de gesigna- leerde verlaging van de voetafdruk in Friesland.Milieukwaliteit landelijk gebiedDoel: Verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving en be- scherming van kwetsbare gebieden en landschappen.Inzet: Coördinatie van standpuntbepaling en beleidsadvisering van natuurbeschermingsorganisaties over actuele beleids- ontwikkeling die de milieukwaliteit van het landelijk gebied raken. Inbreng van (gezamenlijke) standpunten richting be- stuur en politiek. Beoordelen van en, indien nodig, advise- ring over door de provincie toegezonden (aanvragen voor) ontgrondingvergunningen. Een reactie gegeven op ontgrondingsvergunning Tzum- marum. De ontgronding had al plaatsgevonden voor het externe adviestraject van zes weken. De Friese Milieu 30
 31. 31. Resultaat: In de inzet van de Friese Milieu Federatie hebben drie Actuele milieuzaken en ontwikkelingen thema’s centaal gestaan: ammoniakbeleid, de provinciale landbouwagenda 2010-2013 en de midtermreview Provinci- Doel: Als belangenbehartigende organisatie adequaat inspelen op aal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied actuele milieukwesties op grond van vragen of andere input Ammoniak. Vertegenwoordiging van het natuur- en milieu- uit de aangesloten organisaties of van inwoners van Fryslân. belang in de provinciale themagroep Ammoniak en N2000; begeleiding pilot Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) Inzet: Variabel: van inspraakreactie tot bijeenkomst. N2000 Ameland; voorbereiding inbreng natuurbescher- mingsorganisaties in de provinciale invulling van Program- Resultaat: Voorbereiding inbreng van de Friese Milieu Federatie in or- matische Aanpak Stikstof (PAS); deelname aan landelijke ganisatie maatschappelijke dialoog CCS-Noord Nederland afstemming hierover. Agendering naleving maatwerkop- (CO2 opslag in de bodem van Noord-Nederland). lossingen Wet Ammoniak en Veehouderij, veldbezoek en overleg met lokale natuurorganisatie, overleg met en ‘hand- havingsverzoek ‘ aan de provincie. Landbouwagenda: deelname aan Landbouwdag. Raadple- ging achterban met betrekking tot de Landbouwagenda. Ten behoeve van de statenbehandeling zijn statenfracties geïnformeerd over de standpunten van de natuur en milieu- organisaties. Gezamenlijk standpunt natuurbeschermingsorganisaties midtermreview Provinciaal Meerjaren-programma Landelijk Gebied voorbereid: opstellen speerpuntenlijst, organiseren afstemmings-overleg natuurbeschermingsorganisaties en overleg met provincie. Milieueffectrapportage Continuering zoutwinning in Noord- west Fryslân bestudeerd en afgestemd met natuurorganisa- ties. De Friese Milieu Federatie is medeondertekenaar van gezamenlijke reactie. Beoordelen van en, indien nodig, advisering over door de provincie toegezonden (aanvragen voor) ontgrondingver- gunningen. 31
 32. 32. MobiliteitDe Friese zangeres Nynke Laverman en een koor van Friese burgerszongen op woensdag 16 juni 2010 de Statenleden toe. Het mocht nietbaten. De Provinciale Staten zette het licht op groen voor de CentraleAs. Een treurig besluit voor de Friese Milieu Federatie, die zich gesteunddoor vele tegenstanders al jaren tegen het plan keerde. Binnen eencoalitie van tien milieu- en bewonersorganisaties maakte de federatiezich sterk voor het Groene Tracé, een alternatief dat het prachtige land-schap van de Noordelijke Wouden minder zou schaden. Door het besluitrestte slechts één weg, namelijk naar de Raad van State. “Wij haddenhet geschil graag anders opgelost, maar de provincie liet ons geenandere keuze dan beroep aan te tekenen bij de Raad van State”, verteltArnoud de Vries, medewerker natuur, landschap en ruimtelijke ordeningvan de Friese Milieu Federatie. Hij acht zich kansrijk. “Afgelopen najaarbepaalde de Raad van State reeds dat gestopt moet worden met devoorbereidingen voor de aanleg van de nieuwe weg. Ook de onafhanke-lijke Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB), die de Raad vanState adviseert, ziet geen nut en noodzaak om een vierbaansweg aan teleggen.” Ondanks de gunstige voortekenen is De Vries niet in jubelstem-ming. Hij vindt het vervelend om naar de Raad van State te stappen. “Wewaren er graag eerder uitgekomen. Verliezen we bij de Raad van State,dan houdt het op. Winnen we, dan hopen we dat we weer als serieuzepartner mogen aanschuiven”, zegt hij. Achter de schermen was De Vriesafgelopen jaar druk in de weer met het opstellen van zienswijzen, hetdoorpluizen van de stukken, het vergaren van juridische ondersteuningen met overleggen om de provincie op andere gedachten te brengen.De Vries stond daarin niet alleen. “De tegenstand wordt breed gesteund.Na een oproep van topmodel Doutzen Kroes schreven ruim 2.300 men-sen een zienswijze op het ontwerp-inpassings-plan.” 32

×