Nieuwsbrief monhemius februari 2019 warme truiendag co2

Leo Monhemius
Leo Monhemiusmaster black belt at Monhemius
Nieuwsbrief
februari 2019
Heb je wel eens achteruit ge-
reden met een aanhangwa-
gen? Wanneer die begint uit te
zwaaien moet je meteen stu-
ren, anders is het te laat. Ik zal
laten zien dat zulke problemen
lastig zijn.
Als pijnlijk voorbeeld nemen
we de klimaattransitie, omdat
iedereen daarover praat.
Maar ook omdat daar de sys-
teemfouten zó duidelijk zijn.
We kiezen het verkeerde regelmechanisme en maken de aanhan-
ger nòg onbestuurbaarder.
De vuistregel? Kies een snelle, desnoods iets zwakkere terugkop-
peling. Laat de urgentie zèlf het werk doen, je zou dat als een soort
marktwerking kunnen zien …?
Hoe beheers je systemen met traagheid? Het wordt erger wanneer de sturing zèlf extra vertraagt.
CO2, waarom zo lastig?
2020 410 ppm 1,0 o
C
2000 370 ppm 0,5 o
C
1980 335 ppm 0,15 o
C
1960 300 ppm 0 o
C
Vroeger 280 ppm
CO2 uitstoot ophoping temperatuur,
versnelling
CO2, waarom we geen raad
weten met langzame problemen
Veel problemen bij mijn klanten komen op het bordje van
Lean, Agile of andere Excellence programma’s. Maar hoe
heeft het zover kunnen komen? Vaak zijn die problemen het
gevolg van een politieke benadering op strategie-niveau. En
vaak gaat het om langzame processen die je beter naar de
volgende CEO kunt doorschuiven. De medewerkers voelen
dat uitstelgedrag haarfijn aan, maar zolang de aandeelhou-
ders het niet zien ...
De klimaatdiscussie is een voorbeeld waar we middenin zit-
ten. Het afgelopen jaar is het klimaat steeds vaker en inten-
siever in het nieuws. Dat is goed en het wordt hoog tijd.
Maar de redeneringen worden steeds ingewikkelder en steeds
meer politiek. De gele hesjes en de schoolkinderen voelen
haarfijn aan dat er iets niet klopt. Hoe komt het toch dat het
klimaat zich zo goed leent voor manipulatie en beeldvervor-
ming? Heeft u wel eens achteruit gereden met een aan-
hangwagen? Wanneer die begint uit te zwaaien moet je
meteen flink sturen, anders is het te laat. Ik zal laten zien
dat zulke problemen lastig zijn.
Als voorbeeld een oer-Nederlands probleem waar we wèl
mee kunnen omgaan: De waterhoogte stijgt, dus de dijken
moeten hoger of de afvoercapaciteit moet omhoog. Even pol-
deren en een jaar later zijn de graafmachines bezig.
“YES, WE CAN !”
Een ander voorbeeld: te weinig onderwijzend personeel. Ein-
deloos polderen, salaris omhoog maar niet teveel, fusies en
Malieveld betogingen. Dertig jaar later is alles nog hetzelfde
en in een voortdurende crisis blijft het probleem beheerst op
het randje van de afgrond.
“SORRY, WE KUNNEN ER NIETS AAN DOEN”
CO2 , vereenvoudigd plaatje
Er komt bij iedereen zoveel informatie binnen dat het gaat
duizelen. En duizelen maakt kwetsbaar voor lobbyredenerin-
gen en voor verkiezingsretoriek. Ik heb een vereenvoudigd
plaatje gemaakt van het klimaat:
1 CO2 uitstoot (ik weet dat er meer broeikasgassen zijn,
maar we houden het even hierbij).
2 CO2 ophoping in de atmosfeer (het lost ook op in de
oceanen, dat dempt een beetje maar daar houden we
even geen rekening mee)
3 Temperatuurstijging versnelt door het broeikaseffect
(natuurlijk is ook dit ingewikkelder, maar de poolkap-
pen en gletsjers smelten echt)
1 Het klinkt erg stoer om de CO2 uitstoot aan te pakken. Met-
een in de volgende zin zegt de politicus: “we moeten het gron-
dig doen en dus niet te snel.” Gelukkig hebben we doelen
afgesproken waar we niet onderuit kunnen. Wanneer we in
2030 50% reductie moeten halen, zouden politici het liefst tot
de jaarwisseling 2030 wachten?
2 Het komt door de ophoping dat dit niet klopt. Hoe langer we
doorgaan met CO2 uitstoten, deste langer zal de ophoping in
de atmosfeer doorgaan. In de figuur heb ik de ophoping gete-
kend als een stijgend niveau in de tank. Ziet U het piepkleine
kraantje onderin de tank? Waarmee de tank leegloopt? Daar-
mee bedoel ik de natuurlijke opname van CO2 uit de atmos-
feer. Ziet U de enorme kraan bovenin? Zolang die open staat
loopt de tank snel vol, en pas als die bijna dicht staat begint
de tank heel langzaam leeg te lopen. Maar wanneer die grote
kraan half dicht gaat in 2030? Het kleine kraantje kan daar
niet tegenop.
Maar zelfs wanneer we de ophoping kunnen stoppen zodat
CO2 niet verder stijgt, zijn we er dan?
3 We zien de temperatuur stijgen door het broeikaseffect. Hoe
meer CO2 ophoping, deste sneller stijgt de temperatuur. Ik
heb dit getekend als een verwarmingsspiraal. Hoe hoger de
CO2 ophoping, deste groter is de warmtehoeveelheid uit de
spiraal. De CO2 ophoping is lineair, een rechte lijn omhoog,
en terecht maken we ons daar zorgen over. De temperatuur
stijgt niet zo snel want de aarde is heel groot, maar … het
gaat sneller en sneller. Hoe hoger de CO2 ophoping, deste
dieper wordt het gaspedaal van de opwarming ingetrapt.
Pas wanneer de CO2 tank helemaal is leeggelopen door het
kleine kraantje zal de temperatuurstijging stoppen.
Het is een moeilijk te bevatten soort probleem. CO2 uitstoot
integreert tot CO2 ophoping. En CO2 ophoping integreert tot
temperatuurstijging. Extra moeilijk op te lossen omdat het zo
langzaam gaat. In de tekening probeer ik te laten zien hoe het
van links naar rechts moeilijker wordt. En vooral hoe het on-
der controle krijgen van CO2 uitstoot niet genoeg is ! Dan
stijgt de temperatuur gewoon nog door met dezelfde snelheid.
Het is geen leuk bericht, misschien kunnen we oefenen op
soortgelijke problemen die sneller zijn en die we binnen de
landsgrenzen kunnen oplossen?
Het besturen van onbestuurbare
problemen ?
Groots aangepakte transitie, vanuit de oude denkpatro-
nen geleidelijk overstappen ? Het klinkt redelijk maar het
kan niet werken, kijk maar:
Klimaattafels, grootschalige planning, en vooral de enthousi-
astelingen van het eerste uur wegzetten als hobbyisten. Er
wordt door grote partijen macht genomen, en voor je het weet
is ook het geld verbruikt. Maar nog steeds blijft de CO2 uit-
stoot stijgen.
Ik blijf mij nog een paar jaar zorgen maken over de aanschaf
van een warmtepomp met zonnepanelen. Ik wacht nog even
met het inruilen van mijn oude auto.
Waarom is dit de foute aanpak? Er wordt in een traag pro-
ces nog een extra vertraging ingebouwd; nu wordt het
nog erger dan achteruitrijden met een aanhanger.
Het is achteruitrijden … met een vertraagd stuur.
Cold Turkey afkikken, vanuit het nieuwe denken direct
omschakelen ? Het klinkt misschien klimaatdrammerig
maar het is de enige manier !
Bij mij thuis betekent dat: direct gedwongen worden om min-
der aardgas gebruiken zodat ik wel moét kiezen: alleen de
woonkamer warm en de rest van het huis koud ? Of mis-
schien isoleren zodat ik met hetzelfde gas meer warmte
krijg ? En dan direct gaan sparen voor een warmtepomp om-
dat je voelt dat het moet ?
Dit is een betere aanpak. Het is minder efficiënt maar wel
sneller omdat de urgentie direct wordt gevoeld. Zouden
Tata en Shell ook niet sneller in actie komen wanneer elk
jaar de gaskraan 10% geknepen wordt?
Het blijft achteruitrijden met een aanhanger, maar we ma-
ken de besturing sneller in plaats van langzamer.
Wat zit hier achter? Het lijkt of we allemaal ge-
programmeerd zijn om eerst te gaan vergade-
ren? En vooral grote plannen te maken.
We zien ook dat ècht succes en verandering
ook de tweede aanpak volgt: Lean en Agile zijn
gebaseerd op meteen begin-
nen en op direct effect.
Vriendelijke groeten
Leo Monhemius
leo@monhemius.nl
www.monhemius.nl
+31-655174905
Newsletter
February 2019
Did you ever drive in
reverse with a small trailer?
When it starts to swing, you
need to correct immediately,
to avoid damage. I will demon-
strate how such systems are
hard to control.
We take climate transition as a
painfull example because it is
in the news every day.
But also because the system
failure is so clear.
We are applying the wrong control mechanism and make the trailer
even more uncontrolled.
Rule of Thumb ? Choosing a fast, maybe a bit weaker feedback mecha-
nism. Let urgency itself do the work, it is a kind of market force … ?
How to control slow systems ? You make it worse with a slow decision process !
CO2, why so nasty?
2020 410 ppm 1,0 o
C
2000 370 ppm 0,5 o
C
1980 335 ppm 0,15 o
C
1960 300 ppm 0 o
C
History 280 ppm
CO2 emission accumulation temperature
accelleration
CO2 , why we cannot deal with
slow problems
Many problems with my customers end up in Lean, Agile or
other Excellence programs. How come? Frequently those
problems are the result of a political approach at strategic
management level. And mostly it is about slow processes,
better to delay onto the next CEO’s tasks. Employees feel the
postponing intuitively; but the shareholders may not recognize
this ...
Climate discussions are an example we are witnessing. This
year it was daily in the news (at least in the Netherlands). That
is good news and time is running out.
But the reasoning gets more and more complicated, and more
and more political. The so called yellow vests or gilets jaunes
and schoolchildren identify flawless that something is very
wrong. How can climate discussions be so vulnerable for
manipulation and information distortion?
Did you try to drive in reverse with a trailer? When it
starts to swing you have to react rapidly and strongly.
I will show how such problems are nasty.
As example a typical Dutch problem that we can handle:
Higher river levels, so we need to top-up dykes and increase
the flow. With some discussions the caterpillars start within a
year. “YES, WE CAN !”
Another example: shortage of teachers. Endless arguments ,
refusals to increase the salaries, schools merging for efficien-
cy of scale and many protest demonstrations and strikes. Af-
ter thirty years the problem remains on the edge of collapse in
a continuing crisis management.
“SORRY, WE CAN’T HELP”
CO2 , simplified image
Information overload is confusing each of us. And confusion
makes vulnerable for lobby reasoning and for election rheto-
ric. I made a simplified picture of climate dynamics:
1 CO2 emission (I am aware that more greenhouse gas-
es play a role, but let us keep it simple).
2 CO2 accumulation in the atmosphere (It does also dis-
solve in oceans, that dampens a little but let us ignore
it for now)
3 Temperature rise accelerates, caused by the green-
house effect (this is more complicated but the polar ice
melting is for real)
1 It may seem heroic to attack CO2 emissions. But in a next
sentence the politician will say “we must be thorough and thus
not so fast.” Luckily we agreed Paris targets to reduce 50% by
2030. But politicians would prefer to make the real change by
the end of 2019.
2 It is the accumulation that breaks the spell. The longer we
continue CO2 exhaust, the longer accumulation will continue
in the atmosphere. In the picture I illustrate accumulation as
rising levels in the tank. You see the small tap in the bottom?
This can empty the tank again. Of course this means the natu-
ral capture of CO2 from atmosphere. You see the large valve
in the top; with this valve open, the tank fills rapidly. Only
when it is almost closed, the levels will start to drop. But even
when the big valve will close to 50% by 2030? The small valve
cannot compensate.
But imagine we stop CO2 levels further increase, would that
solve the problem ?
3 We see temperature rise caused by greenhouse effect. The
more CO2 accumulation, the faster temperature rise. I have
drawn it as a heating coil . The higher CO2 accumulation, the
more heat transfer from the coil. CO2 accumulation is linear,
an approximate straight line upwards, and we are worried with
good reason. Temperature rise is slow because the earth is
very big, but … it rises faster and faster. The higher CO2
accumulation, the deeper the gas pedal of global warming is
pushed.
Only when the CO2 tank is emptied again through the small
valve, the temperature will cease to rise further.
The type of problem is difficult to grasp. CO2 exhaust inte-
grates into CO2 accumulation. And CO2 accumulation inte-
grates into temperature rising. Extra difficult to solve because
it is so slow. In the drawing I tried to illustrate how things get
more difficult from left to right. And especially how controlling
CO2 exhaust is not enough ! Temperature simply keeps rising
at the same speed.
Not a convenient message, maybe we can exercise similar
problems that are faster and which we solve within our own
circle of influence ? Like driving backwards with the trailer.
Controlling uncontrollable prob-
lems ?
Massive approach of the transition, using old thinking
and transfer gradually ? It sounds reasonable, but it can-
not work, just observe the Dutch example:
Involving all stakeholders at climate tables leads to high level
planning and compromises. Especially the early adaptors are
expelled and treated as amateurs and zealots. Powerful
groups grasp the power and before you realise what is hap-
pening, the money is spent. And CO2 emissions are still rising.
I will hesitate the next few years to buy a heat pump system or
to sell my old car.
Why this is the wrong approach ? A slow process is ex-
tended with an extra slow element. Now it becomes even
worse that reversing with a trailer. It is driving in reverse
with a trailer … with slow steering response.
Cold Turkey stopping, directly from new thinking ? It may
sound climate-obsessive but it is the only way !
In my home that would mean a direct reduction of heating
fuels. I will have to choose between heating only the living
room and leave the other rooms cold. Or maybe apply insula-
tion achieving the same comfort with less fuel ? And start im-
mediate saving money for inevitable heat pump purchasing.
This is a better approach. It is less efficient but faster
because urgency is directly felt. Would Tata Steel and
Shell act faster when each year the fuel valves are re-
stricted with 10% ?
It is still driving backwards with a trailer, but this now we
make the steering mechanism faster instead of slower.
What is behind all this ? It seems as if we are
all programmed to have a meeting first, and
develop megalomanic plans for the big prob-
lems. We recognize at the same time how real
impact and change are following the second
approach: Lean and Agile are based upon di-
rect start and direct impact.
Kind regards
Leo Monhemius
leo@monhemius.nl
www.monhemius.nl
+31-655174905
1 of 4

Recommended

Monhemius mei 2020, corona footprint by
Monhemius mei 2020, corona footprintMonhemius mei 2020, corona footprint
Monhemius mei 2020, corona footprintLeo Monhemius
258 views4 slides
Socratisch Lean by
Socratisch LeanSocratisch Lean
Socratisch LeanLeo Monhemius
44 views4 slides
Dutch six sigma newsletter january 2015, lean in projects by
Dutch six sigma newsletter january 2015, lean in projectsDutch six sigma newsletter january 2015, lean in projects
Dutch six sigma newsletter january 2015, lean in projectsLeo Monhemius
17 views3 slides
Dutch six sigma newsletter february 2015, lean in projects ii by
Dutch six sigma newsletter february 2015, lean in projects iiDutch six sigma newsletter february 2015, lean in projects ii
Dutch six sigma newsletter february 2015, lean in projects iiLeo Monhemius
34 views5 slides
Dutch six sigma newsletter september 2015, organic lean by
Dutch six sigma newsletter september 2015, organic leanDutch six sigma newsletter september 2015, organic lean
Dutch six sigma newsletter september 2015, organic leanLeo Monhemius
12 views4 slides
Newsflash dutch sixsigma june 2017 secondary metric by
Newsflash dutch sixsigma june 2017 secondary metricNewsflash dutch sixsigma june 2017 secondary metric
Newsflash dutch sixsigma june 2017 secondary metricLeo Monhemius
18 views1 slide

More Related Content

Featured

ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd by
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
25.3K views69 slides
Getting into the tech field. what next by
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
6K views22 slides
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent by
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
6.5K views99 slides
How to have difficult conversations by
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
5.2K views19 slides
Introduction to Data Science by
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data ScienceChristy Abraham Joy
82.4K views51 slides
Time Management & Productivity - Best Practices by
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
169.7K views42 slides

Featured(20)

ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd by Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd25.3K views
Getting into the tech field. what next by Tessa Mero
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero6K views
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent by Lily Ray
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray6.5K views
Time Management & Productivity - Best Practices by Vit Horky
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky169.7K views
The six step guide to practical project management by MindGenius
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius36.6K views
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright... by RachelPearson36
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson3612.7K views
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present... by Applitools
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Applitools55.5K views
12 Ways to Increase Your Influence at Work by GetSmarter
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
GetSmarter401.7K views
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G... by DevGAMM Conference
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
DevGAMM Conference3.6K views
Barbie - Brand Strategy Presentation by Erica Santiago
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
Erica Santiago25.1K views
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well by Saba Software
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Saba Software25.2K views
Introduction to C Programming Language by Simplilearn
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming Language
Simplilearn8.4K views
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr... by Palo Alto Software
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
Palo Alto Software88.4K views
9 Tips for a Work-free Vacation by Weekdone.com
9 Tips for a Work-free Vacation9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation
Weekdone.com7.2K views
How to Map Your Future by SlideShop.com
How to Map Your FutureHow to Map Your Future
How to Map Your Future
SlideShop.com275.1K views

Nieuwsbrief monhemius februari 2019 warme truiendag co2

  • 1. Nieuwsbrief februari 2019 Heb je wel eens achteruit ge- reden met een aanhangwa- gen? Wanneer die begint uit te zwaaien moet je meteen stu- ren, anders is het te laat. Ik zal laten zien dat zulke problemen lastig zijn. Als pijnlijk voorbeeld nemen we de klimaattransitie, omdat iedereen daarover praat. Maar ook omdat daar de sys- teemfouten zó duidelijk zijn. We kiezen het verkeerde regelmechanisme en maken de aanhan- ger nòg onbestuurbaarder. De vuistregel? Kies een snelle, desnoods iets zwakkere terugkop- peling. Laat de urgentie zèlf het werk doen, je zou dat als een soort marktwerking kunnen zien …? Hoe beheers je systemen met traagheid? Het wordt erger wanneer de sturing zèlf extra vertraagt. CO2, waarom zo lastig?
  • 2. 2020 410 ppm 1,0 o C 2000 370 ppm 0,5 o C 1980 335 ppm 0,15 o C 1960 300 ppm 0 o C Vroeger 280 ppm CO2 uitstoot ophoping temperatuur, versnelling CO2, waarom we geen raad weten met langzame problemen Veel problemen bij mijn klanten komen op het bordje van Lean, Agile of andere Excellence programma’s. Maar hoe heeft het zover kunnen komen? Vaak zijn die problemen het gevolg van een politieke benadering op strategie-niveau. En vaak gaat het om langzame processen die je beter naar de volgende CEO kunt doorschuiven. De medewerkers voelen dat uitstelgedrag haarfijn aan, maar zolang de aandeelhou- ders het niet zien ... De klimaatdiscussie is een voorbeeld waar we middenin zit- ten. Het afgelopen jaar is het klimaat steeds vaker en inten- siever in het nieuws. Dat is goed en het wordt hoog tijd. Maar de redeneringen worden steeds ingewikkelder en steeds meer politiek. De gele hesjes en de schoolkinderen voelen haarfijn aan dat er iets niet klopt. Hoe komt het toch dat het klimaat zich zo goed leent voor manipulatie en beeldvervor- ming? Heeft u wel eens achteruit gereden met een aan- hangwagen? Wanneer die begint uit te zwaaien moet je meteen flink sturen, anders is het te laat. Ik zal laten zien dat zulke problemen lastig zijn. Als voorbeeld een oer-Nederlands probleem waar we wèl mee kunnen omgaan: De waterhoogte stijgt, dus de dijken moeten hoger of de afvoercapaciteit moet omhoog. Even pol- deren en een jaar later zijn de graafmachines bezig. “YES, WE CAN !” Een ander voorbeeld: te weinig onderwijzend personeel. Ein- deloos polderen, salaris omhoog maar niet teveel, fusies en Malieveld betogingen. Dertig jaar later is alles nog hetzelfde en in een voortdurende crisis blijft het probleem beheerst op het randje van de afgrond. “SORRY, WE KUNNEN ER NIETS AAN DOEN” CO2 , vereenvoudigd plaatje Er komt bij iedereen zoveel informatie binnen dat het gaat duizelen. En duizelen maakt kwetsbaar voor lobbyredenerin- gen en voor verkiezingsretoriek. Ik heb een vereenvoudigd plaatje gemaakt van het klimaat: 1 CO2 uitstoot (ik weet dat er meer broeikasgassen zijn, maar we houden het even hierbij). 2 CO2 ophoping in de atmosfeer (het lost ook op in de oceanen, dat dempt een beetje maar daar houden we even geen rekening mee) 3 Temperatuurstijging versnelt door het broeikaseffect (natuurlijk is ook dit ingewikkelder, maar de poolkap- pen en gletsjers smelten echt) 1 Het klinkt erg stoer om de CO2 uitstoot aan te pakken. Met- een in de volgende zin zegt de politicus: “we moeten het gron- dig doen en dus niet te snel.” Gelukkig hebben we doelen afgesproken waar we niet onderuit kunnen. Wanneer we in 2030 50% reductie moeten halen, zouden politici het liefst tot de jaarwisseling 2030 wachten? 2 Het komt door de ophoping dat dit niet klopt. Hoe langer we doorgaan met CO2 uitstoten, deste langer zal de ophoping in de atmosfeer doorgaan. In de figuur heb ik de ophoping gete- kend als een stijgend niveau in de tank. Ziet U het piepkleine kraantje onderin de tank? Waarmee de tank leegloopt? Daar- mee bedoel ik de natuurlijke opname van CO2 uit de atmos- feer. Ziet U de enorme kraan bovenin? Zolang die open staat loopt de tank snel vol, en pas als die bijna dicht staat begint de tank heel langzaam leeg te lopen. Maar wanneer die grote kraan half dicht gaat in 2030? Het kleine kraantje kan daar niet tegenop. Maar zelfs wanneer we de ophoping kunnen stoppen zodat CO2 niet verder stijgt, zijn we er dan? 3 We zien de temperatuur stijgen door het broeikaseffect. Hoe meer CO2 ophoping, deste sneller stijgt de temperatuur. Ik heb dit getekend als een verwarmingsspiraal. Hoe hoger de CO2 ophoping, deste groter is de warmtehoeveelheid uit de spiraal. De CO2 ophoping is lineair, een rechte lijn omhoog, en terecht maken we ons daar zorgen over. De temperatuur stijgt niet zo snel want de aarde is heel groot, maar … het gaat sneller en sneller. Hoe hoger de CO2 ophoping, deste dieper wordt het gaspedaal van de opwarming ingetrapt. Pas wanneer de CO2 tank helemaal is leeggelopen door het kleine kraantje zal de temperatuurstijging stoppen. Het is een moeilijk te bevatten soort probleem. CO2 uitstoot integreert tot CO2 ophoping. En CO2 ophoping integreert tot temperatuurstijging. Extra moeilijk op te lossen omdat het zo langzaam gaat. In de tekening probeer ik te laten zien hoe het van links naar rechts moeilijker wordt. En vooral hoe het on- der controle krijgen van CO2 uitstoot niet genoeg is ! Dan stijgt de temperatuur gewoon nog door met dezelfde snelheid. Het is geen leuk bericht, misschien kunnen we oefenen op soortgelijke problemen die sneller zijn en die we binnen de landsgrenzen kunnen oplossen? Het besturen van onbestuurbare problemen ? Groots aangepakte transitie, vanuit de oude denkpatro- nen geleidelijk overstappen ? Het klinkt redelijk maar het kan niet werken, kijk maar: Klimaattafels, grootschalige planning, en vooral de enthousi- astelingen van het eerste uur wegzetten als hobbyisten. Er wordt door grote partijen macht genomen, en voor je het weet is ook het geld verbruikt. Maar nog steeds blijft de CO2 uit- stoot stijgen. Ik blijf mij nog een paar jaar zorgen maken over de aanschaf van een warmtepomp met zonnepanelen. Ik wacht nog even met het inruilen van mijn oude auto. Waarom is dit de foute aanpak? Er wordt in een traag pro- ces nog een extra vertraging ingebouwd; nu wordt het nog erger dan achteruitrijden met een aanhanger. Het is achteruitrijden … met een vertraagd stuur. Cold Turkey afkikken, vanuit het nieuwe denken direct omschakelen ? Het klinkt misschien klimaatdrammerig maar het is de enige manier ! Bij mij thuis betekent dat: direct gedwongen worden om min- der aardgas gebruiken zodat ik wel moét kiezen: alleen de woonkamer warm en de rest van het huis koud ? Of mis- schien isoleren zodat ik met hetzelfde gas meer warmte krijg ? En dan direct gaan sparen voor een warmtepomp om- dat je voelt dat het moet ? Dit is een betere aanpak. Het is minder efficiënt maar wel sneller omdat de urgentie direct wordt gevoeld. Zouden Tata en Shell ook niet sneller in actie komen wanneer elk jaar de gaskraan 10% geknepen wordt? Het blijft achteruitrijden met een aanhanger, maar we ma- ken de besturing sneller in plaats van langzamer. Wat zit hier achter? Het lijkt of we allemaal ge- programmeerd zijn om eerst te gaan vergade- ren? En vooral grote plannen te maken. We zien ook dat ècht succes en verandering ook de tweede aanpak volgt: Lean en Agile zijn gebaseerd op meteen begin- nen en op direct effect. Vriendelijke groeten Leo Monhemius leo@monhemius.nl www.monhemius.nl +31-655174905
  • 3. Newsletter February 2019 Did you ever drive in reverse with a small trailer? When it starts to swing, you need to correct immediately, to avoid damage. I will demon- strate how such systems are hard to control. We take climate transition as a painfull example because it is in the news every day. But also because the system failure is so clear. We are applying the wrong control mechanism and make the trailer even more uncontrolled. Rule of Thumb ? Choosing a fast, maybe a bit weaker feedback mecha- nism. Let urgency itself do the work, it is a kind of market force … ? How to control slow systems ? You make it worse with a slow decision process ! CO2, why so nasty?
  • 4. 2020 410 ppm 1,0 o C 2000 370 ppm 0,5 o C 1980 335 ppm 0,15 o C 1960 300 ppm 0 o C History 280 ppm CO2 emission accumulation temperature accelleration CO2 , why we cannot deal with slow problems Many problems with my customers end up in Lean, Agile or other Excellence programs. How come? Frequently those problems are the result of a political approach at strategic management level. And mostly it is about slow processes, better to delay onto the next CEO’s tasks. Employees feel the postponing intuitively; but the shareholders may not recognize this ... Climate discussions are an example we are witnessing. This year it was daily in the news (at least in the Netherlands). That is good news and time is running out. But the reasoning gets more and more complicated, and more and more political. The so called yellow vests or gilets jaunes and schoolchildren identify flawless that something is very wrong. How can climate discussions be so vulnerable for manipulation and information distortion? Did you try to drive in reverse with a trailer? When it starts to swing you have to react rapidly and strongly. I will show how such problems are nasty. As example a typical Dutch problem that we can handle: Higher river levels, so we need to top-up dykes and increase the flow. With some discussions the caterpillars start within a year. “YES, WE CAN !” Another example: shortage of teachers. Endless arguments , refusals to increase the salaries, schools merging for efficien- cy of scale and many protest demonstrations and strikes. Af- ter thirty years the problem remains on the edge of collapse in a continuing crisis management. “SORRY, WE CAN’T HELP” CO2 , simplified image Information overload is confusing each of us. And confusion makes vulnerable for lobby reasoning and for election rheto- ric. I made a simplified picture of climate dynamics: 1 CO2 emission (I am aware that more greenhouse gas- es play a role, but let us keep it simple). 2 CO2 accumulation in the atmosphere (It does also dis- solve in oceans, that dampens a little but let us ignore it for now) 3 Temperature rise accelerates, caused by the green- house effect (this is more complicated but the polar ice melting is for real) 1 It may seem heroic to attack CO2 emissions. But in a next sentence the politician will say “we must be thorough and thus not so fast.” Luckily we agreed Paris targets to reduce 50% by 2030. But politicians would prefer to make the real change by the end of 2019. 2 It is the accumulation that breaks the spell. The longer we continue CO2 exhaust, the longer accumulation will continue in the atmosphere. In the picture I illustrate accumulation as rising levels in the tank. You see the small tap in the bottom? This can empty the tank again. Of course this means the natu- ral capture of CO2 from atmosphere. You see the large valve in the top; with this valve open, the tank fills rapidly. Only when it is almost closed, the levels will start to drop. But even when the big valve will close to 50% by 2030? The small valve cannot compensate. But imagine we stop CO2 levels further increase, would that solve the problem ? 3 We see temperature rise caused by greenhouse effect. The more CO2 accumulation, the faster temperature rise. I have drawn it as a heating coil . The higher CO2 accumulation, the more heat transfer from the coil. CO2 accumulation is linear, an approximate straight line upwards, and we are worried with good reason. Temperature rise is slow because the earth is very big, but … it rises faster and faster. The higher CO2 accumulation, the deeper the gas pedal of global warming is pushed. Only when the CO2 tank is emptied again through the small valve, the temperature will cease to rise further. The type of problem is difficult to grasp. CO2 exhaust inte- grates into CO2 accumulation. And CO2 accumulation inte- grates into temperature rising. Extra difficult to solve because it is so slow. In the drawing I tried to illustrate how things get more difficult from left to right. And especially how controlling CO2 exhaust is not enough ! Temperature simply keeps rising at the same speed. Not a convenient message, maybe we can exercise similar problems that are faster and which we solve within our own circle of influence ? Like driving backwards with the trailer. Controlling uncontrollable prob- lems ? Massive approach of the transition, using old thinking and transfer gradually ? It sounds reasonable, but it can- not work, just observe the Dutch example: Involving all stakeholders at climate tables leads to high level planning and compromises. Especially the early adaptors are expelled and treated as amateurs and zealots. Powerful groups grasp the power and before you realise what is hap- pening, the money is spent. And CO2 emissions are still rising. I will hesitate the next few years to buy a heat pump system or to sell my old car. Why this is the wrong approach ? A slow process is ex- tended with an extra slow element. Now it becomes even worse that reversing with a trailer. It is driving in reverse with a trailer … with slow steering response. Cold Turkey stopping, directly from new thinking ? It may sound climate-obsessive but it is the only way ! In my home that would mean a direct reduction of heating fuels. I will have to choose between heating only the living room and leave the other rooms cold. Or maybe apply insula- tion achieving the same comfort with less fuel ? And start im- mediate saving money for inevitable heat pump purchasing. This is a better approach. It is less efficient but faster because urgency is directly felt. Would Tata Steel and Shell act faster when each year the fuel valves are re- stricted with 10% ? It is still driving backwards with a trailer, but this now we make the steering mechanism faster instead of slower. What is behind all this ? It seems as if we are all programmed to have a meeting first, and develop megalomanic plans for the big prob- lems. We recognize at the same time how real impact and change are following the second approach: Lean and Agile are based upon di- rect start and direct impact. Kind regards Leo Monhemius leo@monhemius.nl www.monhemius.nl +31-655174905