Newsletter dutch sixsigma august 2017 bottom up basic controls gb nl

Leo Monhemius
Leo Monhemiusmaster black belt at Monhemius
Newsletter August 2017
English Dutch
Lean Basic Controls 6,
Rely upon Craftmanship
control of basics
Sitting on the back
seat is a difficult posi-
tion. You are respon-
sible for the direct
craftmanship of safe
yet fast driving. It
feels like being chased
though?
Only if both Management and Foremen respect each others specific roles, conflicts can be
avoided. Management can focus upon the managerial role and rely upon the moderating and
restraining role of foremen. Notice that few management parameters must be balanced
against a very large number of detail parameters; only known to the foremen.
The Foreman Control Challenge
The back seat image is illustrating the perception
of a Foreman towards the Management Team. A
lunatic tries to steer faster and faster, thus jeopard-
izing safety and quality. Craftmanship of the fore-
man is frustrated because his role feels taken for
granted. Each time the work processes are im-
proved bottom-up, gained margins are exploited
top-down. And when using the handbrake it may
cause annoyed response from the management?
Even the Lean program team mentions it on their
whiteboard as “resistance to change?” ...
Remember the last newsletter?
The front seat image tries to visual-
ize this vertical drill down of the
steering mechanism, thus
illustrating the feel of pud-
ding for the management.
The pudding can be any-
where in the steering axle;
management may just repeat the order in louder
voice? In an effort to bypass the pudding parts of
the steering system? In doing so, a single control
will be enforced, at the expense of other parame-
ters or other projects?
How can we balance the
two opposing forces?
Example 1: Teamlead push back; projects
A teamlead is pushed by the projectmanager to
accept aggressive delivery targets. He knows by
experience, that his input will be late, such that his
team cannot start according to the planning. His
team is forced to make up for earlier time losses.
All teamleads will tell the same story.
Twice a year, the company has a townhall meet-
ing. This time, again, the audience is urged that
the companies processes are schedule driven.
On stage, VP-projects gets into a short discussion
in front of the audience with the VP engineering.
VP-projects: “… engineers should understand that
delivery dates are crucial; each late activity is a
virus, spreading through the whole project...”
VP-engineering: “… we always meet the required
throughput time, and in 80% of the sub processes,
we make up some of the late start...”
This dispute is stopped fast and the audience is
sent into small groups for discussions on
“engagement”: develop proposals to improve.
Several teamleads ignore the suggestion to mingle
and two groups are mostly composed of team-
leads. First some anger is expressed in these two
groups, but soon each group decides to take a
bold decision.
In the plenary session both groups express that
the schedule driven theory is nonsense; it just
feeds the never ending spiral of being late and be-
ing chased. One group articulated that the chasing
itself could take some 20% of engineering capaci-
ty. The other group shares a dream: “imagine each
task is at least one day early!”
The groups were clearly “engaged”, so the CEO
promises to follow this approach. This townhall
meeting is long remembered as a breakthrough.
Example 2: Supervisor push back; production
A shift supervisor works in a chemical 5 shift plant.
A new management team is dedicated to increase
performance and after some visionary presenta-
tions, the actual shift-handover-document is re-
vised among other changes. So called “key perfor-
mance indicators” take a prominent role, and the
clarity is initially appreciated as an improvement.
When applying this new handover process, the
supervisors notice a drawback. In the previous ver-
sion their attention was strongly focused upon the
reliability of some fast decaying equipment. The
team is proud to achieve high uptimes by being
alert to a multitude of hard and soft signals, antici-
pating maintenance needs before a problem can
develop. The new system addresses these efforts
only in the last paragraph of the handover list.
The new system is introduced with such rigor that
no one opposes. But a few months later, when one
of the supervisors retires, the plantmanager has a
long talk during the farewell party. The system can
be adjusted before dangerous situations and per-
formance drop can occur.
How to avoid the “push harder” response top-
down? Respect the craftmanship barrier and
take care not to silence the sound of basic
control. The productletter gives a first answer.
Vitalizing struggling Lean Six Sigma
programs is what I do. Or starting from
scratch!
My challenge is simplifying methods to
the minimum, thus only keeping the
essential. Balancing control and im-
provement is often ignored and a neces-
sary condition for a sustainable pro-
gram.
Leo@DutchSixSigma.nl
www.dutchsixsigma.nl
Nieuwsbrief Aug 2017
English Dutch
Lean Basic Controls 6,
Vertrouw op vakmanschap
Het is moeilijk achter-
in te zitten. Je bent
verantwoordelijk voor
zowel veiligheid als
snelheid. Maar je
wordt opgejaagd door
de bestuurder?
Zolang het management en de voorlieden elkaars rol erkennen, zal er geen spanning ontstaan.
Het management kan zich concentreren op de grote lijnen en kan vertrouwen op het balanceren
en begrenzen door de voorlieden. Let op: er zijn maar een beperkt aantal management parame-
ters, en een groot aantal detail parameters; en die zijn alleen bekend aan de voorlieden zelf.
Voorlieden beheersen het proces
Het beeld van de achterbank illustreert hoe een
voorman zich voelt ten opzichte van het manage-
ment team. De wegpiraat wil sneller en sneller, ten
koste van veiligheid en kwaliteit. Het vakmanschap
van de voorman komt onder druk te staan omdat
zijn inbreng als vanzelfsprekend wordt gezien.
Iedere verbetering van het proces wordt meteen
teniet gedaan door de ontstane ruimte te gebrui-
ken. En wanneer hij aan de handrem trekt krijgt hij
een geïrriteerde reactie van het management?
Tot overmaat van ramp komt hij op
het whiteboard van het Lean Pro-
gram Team als “weerstand
tegen verandering?”...
Herinnert U zich de vori-
ge nieuwsbrief?
Dit plaatje illustreert het
verticale stuurmechanisme, en geeft het gevoel
van rubber weer. De elasticiteit kan overal in de
stuurkolom zitten. Management herhaalt meestal
de opdracht met meer volume? En probeert zo de
elastische delen van de stuurkolom te overbrug-
gen. Op die manier wordt een enkele doelstelling
doorgedrukt ten koste van andere parameters of
andere projecten?
Hoe brengen we de tegen-
krachten in evenwicht?
Voorbeeld 1: Teamlead tegendruk, projecten
Een teamlead wordt onder druk gezet door de pro-
jectleader om met agressieve oplevertijden in te
stemmen. Hij weet door schade en schande, dat
de input te laat zal zijn, zodat zijn team niet op de
geplande tijd kan beginnen. Zijn mensen worden
zo gedwongen om ook nog achterstanden in te
halen. Alle teamleads vertellen dit verhaal.
Tweemaal per jaar is er een Grote Bijeenkomst.
Vandaag wordt opnieuw de deelnemers ingeprent
hoe belangrijk het is, dat de planning leidend is.
Op het toneel ontstaat er een korte woordenwisse-
ling tussen de VP-projecten en de VP-engineering.
VP-projecten: “… engineers moeten snappen dat
oplevertijden cruciaal zijn; elke late activiteit is een
virus dat zich door het project uitzaait…”
VP-engineering: “… wij halen altijd de afgesproken
doorlooptijd, en in 80% van de gevallen maken we
een deel van de verloren tijd goed...”
De discussie wordt snel afgebroken; de deelne-
mers worden in groepen verdeeld om over “betrok-
kenheid” te praten: maak verbetervoorstellen.
Verschillende teamleads slaan de tip om gemeng-
de groepen te vormen in de wind, en twee groep-
jes bestaan vooral uit teamleads. Er wordt even
stoom afgeblazen en dan komt elk van de groep-
jes tot een concreet voorstel.
Weer teruggekomen naar de grote zaal vertellen
beide groepjes dat oplevertijden onzin zijn; het
draagt alleen bij aan de spiraal van te laat zijn en
opgejaagd worden. Eén groepje benadrukt dat het
opjagen zèlf 20% van ieders tijd kost. Het andere
groepje deelt een droom: “stel je eens voor dat
iedere taak een dag te vroeg klaar is”.
Deze groepjes zijn duidelijk betrokken. De CEO
belooft ter plaatse deze aanpak te kiezen. Deze
Grote Bijeenkomst wordt nog jaren later herinnerd
als keerpunt.
Voorbeeld 2: Ploegleider tegendruk, productie
Een ploegleider werkt in een chemische fabriek
met 5 ploegendienst. Het nieuwe management-
team is vastbesloten de performance te verbeteren
en na het delen van hun visie wordt onder andere
het ploegoverdrachtformulier aangepast. Prestatie-
indicatoren voeren de boventoon en het wordt op
het eerste gezicht als een verbetering gezien.
Maar als het nieuwe formulier wordt ingevoerd,
ontdekken de ploegleiders een nadeel. In de oude
versie was de aandacht gericht op de betrouw-
baarheid van snel verslechterende apparatuur.
Het is de trots van de ploegleiders om zo hoge be-
schikbaarheden te halen. Zij houden harde en
zachte parameters in de gaten en blijven met pre-
ventief onderhoud problemen voor. De nieuwe lijst
behandelt dit pas in de laatste paar regels.
Het nieuwe systeem wordt met zoveel autoriteit
ingevoerd, dat niemand het in zijn hoofd haalt be-
zwaar te maken. Maar een paar maanden later, bij
het afscheid van één van de ploegleiders, heeft de
plantmanager een lang gesprek. Het systeem kan
net op tijd worden aangepast om te voorkomen dat
gevaarlijke situaties en performance terugval kun-
nen optreden.
Hoe voorkomen we dat het MT gewoon druk
zet om te versnellen? Zorg dat de verticale
stuurkolom wordt versneld. Mijn vorige pro-
ductletter geeft een aanzet.
Voor het op gang brengen van stroeve
Lean Six Sigma programma’s moet u bij
mij zijn. Of voor het starten vanuit niets.
Mijn uitdaging is methoden tot het bot te
vereenvoudigen, zodat alleen de essen-
tie overblijft. Voor veel projecten moet
de crux worden gevonden om succes te
krijgen.
Leo@DutchSixSigma.nl
www.dutchsixsigma.nl
1 of 4

Recommended

Monhemius mei 2020, corona footprint by
Monhemius mei 2020, corona footprintMonhemius mei 2020, corona footprint
Monhemius mei 2020, corona footprintLeo Monhemius
258 views4 slides
Socratisch Lean by
Socratisch LeanSocratisch Lean
Socratisch LeanLeo Monhemius
44 views4 slides
Dutch six sigma newsletter january 2015, lean in projects by
Dutch six sigma newsletter january 2015, lean in projectsDutch six sigma newsletter january 2015, lean in projects
Dutch six sigma newsletter january 2015, lean in projectsLeo Monhemius
17 views3 slides
Dutch six sigma newsletter february 2015, lean in projects ii by
Dutch six sigma newsletter february 2015, lean in projects iiDutch six sigma newsletter february 2015, lean in projects ii
Dutch six sigma newsletter february 2015, lean in projects iiLeo Monhemius
34 views5 slides
Dutch six sigma newsletter september 2015, organic lean by
Dutch six sigma newsletter september 2015, organic leanDutch six sigma newsletter september 2015, organic lean
Dutch six sigma newsletter september 2015, organic leanLeo Monhemius
12 views4 slides
Newsflash dutch sixsigma june 2017 secondary metric by
Newsflash dutch sixsigma june 2017 secondary metricNewsflash dutch sixsigma june 2017 secondary metric
Newsflash dutch sixsigma june 2017 secondary metricLeo Monhemius
18 views1 slide

More Related Content

Featured

ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd by
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
28.7K views69 slides
Getting into the tech field. what next by
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
6.7K views22 slides
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent by
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
7K views99 slides
How to have difficult conversations by
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
5.7K views19 slides
Introduction to Data Science by
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data ScienceChristy Abraham Joy
82.6K views51 slides
Time Management & Productivity - Best Practices by
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
169.8K views42 slides

Featured(20)

ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd by Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd28.7K views
Getting into the tech field. what next by Tessa Mero
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero6.7K views
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent by Lily Ray
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray7K views
Time Management & Productivity - Best Practices by Vit Horky
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky169.8K views
The six step guide to practical project management by MindGenius
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius36.7K views
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright... by RachelPearson36
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson3612.8K views
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present... by Applitools
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Applitools55.5K views
12 Ways to Increase Your Influence at Work by GetSmarter
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
GetSmarter401.7K views
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G... by DevGAMM Conference
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
DevGAMM Conference3.6K views
Barbie - Brand Strategy Presentation by Erica Santiago
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
Erica Santiago25.1K views
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well by Saba Software
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Saba Software25.3K views
Introduction to C Programming Language by Simplilearn
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming Language
Simplilearn8.5K views
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr... by Palo Alto Software
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
Palo Alto Software88.4K views
9 Tips for a Work-free Vacation by Weekdone.com
9 Tips for a Work-free Vacation9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation
Weekdone.com7.2K views
How to Map Your Future by SlideShop.com
How to Map Your FutureHow to Map Your Future
How to Map Your Future
SlideShop.com275.1K views

Newsletter dutch sixsigma august 2017 bottom up basic controls gb nl

  • 1. Newsletter August 2017 English Dutch Lean Basic Controls 6, Rely upon Craftmanship control of basics Sitting on the back seat is a difficult posi- tion. You are respon- sible for the direct craftmanship of safe yet fast driving. It feels like being chased though? Only if both Management and Foremen respect each others specific roles, conflicts can be avoided. Management can focus upon the managerial role and rely upon the moderating and restraining role of foremen. Notice that few management parameters must be balanced against a very large number of detail parameters; only known to the foremen.
  • 2. The Foreman Control Challenge The back seat image is illustrating the perception of a Foreman towards the Management Team. A lunatic tries to steer faster and faster, thus jeopard- izing safety and quality. Craftmanship of the fore- man is frustrated because his role feels taken for granted. Each time the work processes are im- proved bottom-up, gained margins are exploited top-down. And when using the handbrake it may cause annoyed response from the management? Even the Lean program team mentions it on their whiteboard as “resistance to change?” ... Remember the last newsletter? The front seat image tries to visual- ize this vertical drill down of the steering mechanism, thus illustrating the feel of pud- ding for the management. The pudding can be any- where in the steering axle; management may just repeat the order in louder voice? In an effort to bypass the pudding parts of the steering system? In doing so, a single control will be enforced, at the expense of other parame- ters or other projects? How can we balance the two opposing forces? Example 1: Teamlead push back; projects A teamlead is pushed by the projectmanager to accept aggressive delivery targets. He knows by experience, that his input will be late, such that his team cannot start according to the planning. His team is forced to make up for earlier time losses. All teamleads will tell the same story. Twice a year, the company has a townhall meet- ing. This time, again, the audience is urged that the companies processes are schedule driven. On stage, VP-projects gets into a short discussion in front of the audience with the VP engineering. VP-projects: “… engineers should understand that delivery dates are crucial; each late activity is a virus, spreading through the whole project...” VP-engineering: “… we always meet the required throughput time, and in 80% of the sub processes, we make up some of the late start...” This dispute is stopped fast and the audience is sent into small groups for discussions on “engagement”: develop proposals to improve. Several teamleads ignore the suggestion to mingle and two groups are mostly composed of team- leads. First some anger is expressed in these two groups, but soon each group decides to take a bold decision. In the plenary session both groups express that the schedule driven theory is nonsense; it just feeds the never ending spiral of being late and be- ing chased. One group articulated that the chasing itself could take some 20% of engineering capaci- ty. The other group shares a dream: “imagine each task is at least one day early!” The groups were clearly “engaged”, so the CEO promises to follow this approach. This townhall meeting is long remembered as a breakthrough. Example 2: Supervisor push back; production A shift supervisor works in a chemical 5 shift plant. A new management team is dedicated to increase performance and after some visionary presenta- tions, the actual shift-handover-document is re- vised among other changes. So called “key perfor- mance indicators” take a prominent role, and the clarity is initially appreciated as an improvement. When applying this new handover process, the supervisors notice a drawback. In the previous ver- sion their attention was strongly focused upon the reliability of some fast decaying equipment. The team is proud to achieve high uptimes by being alert to a multitude of hard and soft signals, antici- pating maintenance needs before a problem can develop. The new system addresses these efforts only in the last paragraph of the handover list. The new system is introduced with such rigor that no one opposes. But a few months later, when one of the supervisors retires, the plantmanager has a long talk during the farewell party. The system can be adjusted before dangerous situations and per- formance drop can occur. How to avoid the “push harder” response top- down? Respect the craftmanship barrier and take care not to silence the sound of basic control. The productletter gives a first answer. Vitalizing struggling Lean Six Sigma programs is what I do. Or starting from scratch! My challenge is simplifying methods to the minimum, thus only keeping the essential. Balancing control and im- provement is often ignored and a neces- sary condition for a sustainable pro- gram. Leo@DutchSixSigma.nl www.dutchsixsigma.nl
  • 3. Nieuwsbrief Aug 2017 English Dutch Lean Basic Controls 6, Vertrouw op vakmanschap Het is moeilijk achter- in te zitten. Je bent verantwoordelijk voor zowel veiligheid als snelheid. Maar je wordt opgejaagd door de bestuurder? Zolang het management en de voorlieden elkaars rol erkennen, zal er geen spanning ontstaan. Het management kan zich concentreren op de grote lijnen en kan vertrouwen op het balanceren en begrenzen door de voorlieden. Let op: er zijn maar een beperkt aantal management parame- ters, en een groot aantal detail parameters; en die zijn alleen bekend aan de voorlieden zelf.
  • 4. Voorlieden beheersen het proces Het beeld van de achterbank illustreert hoe een voorman zich voelt ten opzichte van het manage- ment team. De wegpiraat wil sneller en sneller, ten koste van veiligheid en kwaliteit. Het vakmanschap van de voorman komt onder druk te staan omdat zijn inbreng als vanzelfsprekend wordt gezien. Iedere verbetering van het proces wordt meteen teniet gedaan door de ontstane ruimte te gebrui- ken. En wanneer hij aan de handrem trekt krijgt hij een geïrriteerde reactie van het management? Tot overmaat van ramp komt hij op het whiteboard van het Lean Pro- gram Team als “weerstand tegen verandering?”... Herinnert U zich de vori- ge nieuwsbrief? Dit plaatje illustreert het verticale stuurmechanisme, en geeft het gevoel van rubber weer. De elasticiteit kan overal in de stuurkolom zitten. Management herhaalt meestal de opdracht met meer volume? En probeert zo de elastische delen van de stuurkolom te overbrug- gen. Op die manier wordt een enkele doelstelling doorgedrukt ten koste van andere parameters of andere projecten? Hoe brengen we de tegen- krachten in evenwicht? Voorbeeld 1: Teamlead tegendruk, projecten Een teamlead wordt onder druk gezet door de pro- jectleader om met agressieve oplevertijden in te stemmen. Hij weet door schade en schande, dat de input te laat zal zijn, zodat zijn team niet op de geplande tijd kan beginnen. Zijn mensen worden zo gedwongen om ook nog achterstanden in te halen. Alle teamleads vertellen dit verhaal. Tweemaal per jaar is er een Grote Bijeenkomst. Vandaag wordt opnieuw de deelnemers ingeprent hoe belangrijk het is, dat de planning leidend is. Op het toneel ontstaat er een korte woordenwisse- ling tussen de VP-projecten en de VP-engineering. VP-projecten: “… engineers moeten snappen dat oplevertijden cruciaal zijn; elke late activiteit is een virus dat zich door het project uitzaait…” VP-engineering: “… wij halen altijd de afgesproken doorlooptijd, en in 80% van de gevallen maken we een deel van de verloren tijd goed...” De discussie wordt snel afgebroken; de deelne- mers worden in groepen verdeeld om over “betrok- kenheid” te praten: maak verbetervoorstellen. Verschillende teamleads slaan de tip om gemeng- de groepen te vormen in de wind, en twee groep- jes bestaan vooral uit teamleads. Er wordt even stoom afgeblazen en dan komt elk van de groep- jes tot een concreet voorstel. Weer teruggekomen naar de grote zaal vertellen beide groepjes dat oplevertijden onzin zijn; het draagt alleen bij aan de spiraal van te laat zijn en opgejaagd worden. Eén groepje benadrukt dat het opjagen zèlf 20% van ieders tijd kost. Het andere groepje deelt een droom: “stel je eens voor dat iedere taak een dag te vroeg klaar is”. Deze groepjes zijn duidelijk betrokken. De CEO belooft ter plaatse deze aanpak te kiezen. Deze Grote Bijeenkomst wordt nog jaren later herinnerd als keerpunt. Voorbeeld 2: Ploegleider tegendruk, productie Een ploegleider werkt in een chemische fabriek met 5 ploegendienst. Het nieuwe management- team is vastbesloten de performance te verbeteren en na het delen van hun visie wordt onder andere het ploegoverdrachtformulier aangepast. Prestatie- indicatoren voeren de boventoon en het wordt op het eerste gezicht als een verbetering gezien. Maar als het nieuwe formulier wordt ingevoerd, ontdekken de ploegleiders een nadeel. In de oude versie was de aandacht gericht op de betrouw- baarheid van snel verslechterende apparatuur. Het is de trots van de ploegleiders om zo hoge be- schikbaarheden te halen. Zij houden harde en zachte parameters in de gaten en blijven met pre- ventief onderhoud problemen voor. De nieuwe lijst behandelt dit pas in de laatste paar regels. Het nieuwe systeem wordt met zoveel autoriteit ingevoerd, dat niemand het in zijn hoofd haalt be- zwaar te maken. Maar een paar maanden later, bij het afscheid van één van de ploegleiders, heeft de plantmanager een lang gesprek. Het systeem kan net op tijd worden aangepast om te voorkomen dat gevaarlijke situaties en performance terugval kun- nen optreden. Hoe voorkomen we dat het MT gewoon druk zet om te versnellen? Zorg dat de verticale stuurkolom wordt versneld. Mijn vorige pro- ductletter geeft een aanzet. Voor het op gang brengen van stroeve Lean Six Sigma programma’s moet u bij mij zijn. Of voor het starten vanuit niets. Mijn uitdaging is methoden tot het bot te vereenvoudigen, zodat alleen de essen- tie overblijft. Voor veel projecten moet de crux worden gevonden om succes te krijgen. Leo@DutchSixSigma.nl www.dutchsixsigma.nl