Newsletter dutch six sigma heraldics march 2017

Leo Monhemius
Leo Monhemiusmaster black belt at Monhemius
Stop talking Belts,
use Knights !
It is not another tool !
• Enforce a team
• Based upon individual
strengths
• Learn to recognize
your colleagues hidden
powers
• It is Fun and surprising
Heraldics and Knights are
an interesting way to forge
a group of Belts into a
round table.
Use the differences and
turn them into a colorful
gang rather than a uniform
army.
Newsletter March 2017
This article is triggered by my work in companies
where the use of Lean Six Sigma jargon lead to
irritation and alienation.
Also in well functioning teams, each individual has
specific strengths The informal group dynamics
can compensate for that; but this article gives a
creative method to turn the weaknesses into pride.
Making the shields as a team effort will make each
team member aware of the colleagues profile, and
turn them into a knights roundtable. Just another
language and style will develop, also in communi-
cation to the organization.
First we give a short, rough intro to heraldics:
The header is the “battle cry” or the slogan.
The shield can be divided into a maximum of four
quarters, each giving an image of specific strength
of the knight. The color of the field can support the
message with a meaning; the intuitive meaning of
the colors:
Let me just give my example:
Quarter number one is illus-
trating, that improvements
cannot be forced, because
employees will feel exploited.
Improvements can only be facili-
tated. But some focus on results
is healthy, like an apple.
White/silver is chosen for the balance of the Lean
Team between expectations from management
and at the same time gain trust from the employ-
ees.
Quarter two is about en-
gaging the workforce, dy-
namic workshops, poster ses-
sions, or making shields.
The focus of Lean Six Sigma pro-
grams is eventually to develop
new habits and new ways of
work. Organizational develop-
ment is the only way for a small
team of knights to have a signifi-
cant impact. Red for taking the risk that nobody
shows up at party time.
Quarter three is illustrating my
knowledge of statistics and
other hard skills. But using the
toy version of a Gaussian and a
Poisson distribution explains how
my style has developed. I have
seldom seen Blackbelt (Knight)
projects in which the key result
was found with Minitab; the first
brainwave came from pen and
paper type analysis. Quantitative methods are of
course important for confirmation, and it is what
management will see. But that is not the critical
success factor.
Quarter four refers to my roots
in Physics and system and
control engineering. Each organi-
zation will have a structure to
control the processes. Short
loops control the daily activity
(Basic Controls). Long loops
work the management levels and
performance monitoring. And
at the highest level we should
know if we choose the right processes at all. My
heart is with the short loops, which often are invisi-
ble, especially in project organizations. Orange?
Used for structure and system.
When working with your team all kinds of unex-
pected talents may pop up. Someone likes to
make music? Or lighting a fire? It may lead to
shared activities like perform training sessions with
two instead of one?
This was just something different than usual?
I hope you like it and maybe even try it.
Please do not hesitate to drop a line if you like to
get the template, but as you may have guessed,
my advice is starting with an empty A3 and some
drawing materials.
Vitalizing struggling Lean Six
Sigma programs is what I do. Or
starting from scratch!
My challenge is simplifying
methods to the minimum, thus
only keeping the essential. Many
projects require a simple tweak
to bring success.
Leo@DutchSixSigma.nl
www.dutchsixsigma.nl
Red Courage Sacrifice Orange Truth
Blue Science Facts Brown Power
Green Mildness Empathy Yellow Gold Wisdom Wealth
Black Danger Force White Silver Fidelity Loyalty
Purple Dignity Royal
Stop Belts gedoe,
praat over ridders
Dit is niet het zoveelste ge-
reedschap
• Versterk het team
• Gebruik individuele kracht
• Maak kennis met de verbor-
gen talenten van je colle-
ga’s
• Het is leuk en verrassend
Wapenschilden en rid-
ders zijn een leuke manier
om een groep Blackbelts
tot een team te smeden.
Gebruik juist de verschillen
en vorm ze om tot een
kleurrijke bende in plaats
van een uniform leger.
Nieuwsbrief maart 2017
Dit artikel is ontstaan door de ervaring, dat Lean
Six Sigma jargon vaak tot irritatie leidt en soms tot
vervreemding.
Zelfs in goed werkende teams heeft ieder individu
specifieke sterkten. De informele groepsdynamiek
weet daar wel mee om te gaan. Maar in dit artikel
proberen we op een creatieve manier de zwakten
om te vormen tot trotse eigenaardigheid. .
Schilden maken als teamoefening zal de teamle-
den bewust maken van elkaars talenten. Zo ont-
staat een ronde tafel met ridders. Er ontstaat een
andere taal en een andere stijl, ook in de commu-
nicatie met de rest van de organisatie.
Eerst geven we een korte, ruwe uitleg over wa-
penschilden: De kop bevat de “strijdkreet” of
het persoonlijke motto. Het schild kan in maximaal
vier kwartieren worden verdeeld, elk bevat een
plaatje; een specifieke vaardigheid van de ridder.
De kleuren kunnen aan een veld de intuïtieve be-
tekenis van die kleur toekennen:
Ik geef mijn eigen voorbeeld:
Eerste kwartier illustreert dat
verbeteren niet kan worden
afgedwongen, omdat de mede-
werkers zich dan gebruikt voe-
len. Verbetering kunnen hoog-
stens worden ondersteund. Maar
een beetje aandacht voor resul-
taten is gezond, zoals een appel.
Wit/zilver is gekozen vanwege de balans voor het
Lean Team tussen de verwachtingen van het ma-
nagement en tegelijkertijd het vertrouwen winnen
van de medewerkers.
Tweede kwartier gaat over het
meekrijgen van de bevolking,
dynamische workshops, poster
sessies of het maken van wapen-
schilden. Uiteindelijk is een Lean
Six Sigma programma erop
gericht om nieuw gedrag en nieu-
we manieren van werken te ont-
wikkelen. Organisatieontwikkeling
is de enige manier waarop een
klein team van ridders de door-
slag kan geven. Rood staat hier voor het risico dat
niemand komt opdagen voor een Grote Gebeurte-
nis.
Derde kwartier geeft mijn ba-
sis van statistiek en andere
kern-vaardigheden. Maar door de
speelgoedversie van de normale-
en de Poisson verdeling, laat ik
zien hoe mijn stijl zich heeft ont-
wikkeld. Zelden ben ik een Black-
belt (Ridder-) project tegengeko-
men, waarin de sleutel lag in Mi-
nitab; het eerste inzicht ontstond
steeds uit pen en papier analyse. Kwantitatieve
methoden zijn belangrijk ter bevestiging en dat is
wat het management te zien krijgt. Maar het is
geen kritische succesfactor.
Vierde kwartier bevat mijn
wortels in natuurkunde en in
systeem en regeltechniek. Iedere
organisatie heeft een structuur
om de processen te beheersen.
Korte kringen beheersen het da-
gelijkse werk (Basic Controls).
Lange loops werken op manage-
ment niveaus en prestatiemeting.
En op het hoogste niveau moeten we weten of we
überhaupt wel de juiste processen hebben geko-
zen. Mijn hart ligt bij de korte kringen, die vaak on-
zichtbaar zijn. Vooral in projectorganisaties. Oran-
je? Hier gebruikt voor structuur en systeem.
Deze keer iets heel anders dan U gewend bent?
Ik hoop dat U het waardeert en misschien zelfs
probeert. Aarzel niet om een mailtje te sturen voor
de template. Maar zoals U misschien al heeft ge-
raden, mijn advies is om te beginnen met een leeg
A3 en wat tekenmaterialen.
Voor het op gang brengen van
stroeve Lean Six Sigma pro-
gramma’s moet U bij mij zijn. Of
voor het starten vanuit niets.
Mijn uitdaging is methoden tot
het bot te vereenvoudigen, zo-
dat alleen de essentie overblijft.
Voor veel projecten moet de
crux worden gevonden om suc-
ces te krijgen.
Leo@DutchSixSigma.nl
www.dutchsixsigma.nl
Rood Moed Opoffering Oranje Waarheid
Blauw Wetenschap Feiten Bruin Macht
Groen Mildheid Empathie Geel Goud Wijsheid Rijkdom
Zwart Gevaar Kracht Wit Zilver Trouw Loyaliteit
Paars Waardig Koninklijk
1 of 4

More Related Content

Featured(20)

How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC4.1K views
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
Christy Abraham Joy82.1K views
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
Alireza Esmikhani30.3K views
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike RoutesMore than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
Project for Public Spaces & National Center for Biking and Walking6.9K views
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
Erica Santiago25.1K views
9 Tips for a Work-free Vacation9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation
Weekdone.com7.2K views
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from PrinceI Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
Empowered Presentations142.8K views
How to Map Your FutureHow to Map Your Future
How to Map Your Future
SlideShop.com275.1K views

Newsletter dutch six sigma heraldics march 2017

  • 1. Stop talking Belts, use Knights ! It is not another tool ! • Enforce a team • Based upon individual strengths • Learn to recognize your colleagues hidden powers • It is Fun and surprising Heraldics and Knights are an interesting way to forge a group of Belts into a round table. Use the differences and turn them into a colorful gang rather than a uniform army. Newsletter March 2017
  • 2. This article is triggered by my work in companies where the use of Lean Six Sigma jargon lead to irritation and alienation. Also in well functioning teams, each individual has specific strengths The informal group dynamics can compensate for that; but this article gives a creative method to turn the weaknesses into pride. Making the shields as a team effort will make each team member aware of the colleagues profile, and turn them into a knights roundtable. Just another language and style will develop, also in communi- cation to the organization. First we give a short, rough intro to heraldics: The header is the “battle cry” or the slogan. The shield can be divided into a maximum of four quarters, each giving an image of specific strength of the knight. The color of the field can support the message with a meaning; the intuitive meaning of the colors: Let me just give my example: Quarter number one is illus- trating, that improvements cannot be forced, because employees will feel exploited. Improvements can only be facili- tated. But some focus on results is healthy, like an apple. White/silver is chosen for the balance of the Lean Team between expectations from management and at the same time gain trust from the employ- ees. Quarter two is about en- gaging the workforce, dy- namic workshops, poster ses- sions, or making shields. The focus of Lean Six Sigma pro- grams is eventually to develop new habits and new ways of work. Organizational develop- ment is the only way for a small team of knights to have a signifi- cant impact. Red for taking the risk that nobody shows up at party time. Quarter three is illustrating my knowledge of statistics and other hard skills. But using the toy version of a Gaussian and a Poisson distribution explains how my style has developed. I have seldom seen Blackbelt (Knight) projects in which the key result was found with Minitab; the first brainwave came from pen and paper type analysis. Quantitative methods are of course important for confirmation, and it is what management will see. But that is not the critical success factor. Quarter four refers to my roots in Physics and system and control engineering. Each organi- zation will have a structure to control the processes. Short loops control the daily activity (Basic Controls). Long loops work the management levels and performance monitoring. And at the highest level we should know if we choose the right processes at all. My heart is with the short loops, which often are invisi- ble, especially in project organizations. Orange? Used for structure and system. When working with your team all kinds of unex- pected talents may pop up. Someone likes to make music? Or lighting a fire? It may lead to shared activities like perform training sessions with two instead of one? This was just something different than usual? I hope you like it and maybe even try it. Please do not hesitate to drop a line if you like to get the template, but as you may have guessed, my advice is starting with an empty A3 and some drawing materials. Vitalizing struggling Lean Six Sigma programs is what I do. Or starting from scratch! My challenge is simplifying methods to the minimum, thus only keeping the essential. Many projects require a simple tweak to bring success. Leo@DutchSixSigma.nl www.dutchsixsigma.nl Red Courage Sacrifice Orange Truth Blue Science Facts Brown Power Green Mildness Empathy Yellow Gold Wisdom Wealth Black Danger Force White Silver Fidelity Loyalty Purple Dignity Royal
  • 3. Stop Belts gedoe, praat over ridders Dit is niet het zoveelste ge- reedschap • Versterk het team • Gebruik individuele kracht • Maak kennis met de verbor- gen talenten van je colle- ga’s • Het is leuk en verrassend Wapenschilden en rid- ders zijn een leuke manier om een groep Blackbelts tot een team te smeden. Gebruik juist de verschillen en vorm ze om tot een kleurrijke bende in plaats van een uniform leger. Nieuwsbrief maart 2017
  • 4. Dit artikel is ontstaan door de ervaring, dat Lean Six Sigma jargon vaak tot irritatie leidt en soms tot vervreemding. Zelfs in goed werkende teams heeft ieder individu specifieke sterkten. De informele groepsdynamiek weet daar wel mee om te gaan. Maar in dit artikel proberen we op een creatieve manier de zwakten om te vormen tot trotse eigenaardigheid. . Schilden maken als teamoefening zal de teamle- den bewust maken van elkaars talenten. Zo ont- staat een ronde tafel met ridders. Er ontstaat een andere taal en een andere stijl, ook in de commu- nicatie met de rest van de organisatie. Eerst geven we een korte, ruwe uitleg over wa- penschilden: De kop bevat de “strijdkreet” of het persoonlijke motto. Het schild kan in maximaal vier kwartieren worden verdeeld, elk bevat een plaatje; een specifieke vaardigheid van de ridder. De kleuren kunnen aan een veld de intuïtieve be- tekenis van die kleur toekennen: Ik geef mijn eigen voorbeeld: Eerste kwartier illustreert dat verbeteren niet kan worden afgedwongen, omdat de mede- werkers zich dan gebruikt voe- len. Verbetering kunnen hoog- stens worden ondersteund. Maar een beetje aandacht voor resul- taten is gezond, zoals een appel. Wit/zilver is gekozen vanwege de balans voor het Lean Team tussen de verwachtingen van het ma- nagement en tegelijkertijd het vertrouwen winnen van de medewerkers. Tweede kwartier gaat over het meekrijgen van de bevolking, dynamische workshops, poster sessies of het maken van wapen- schilden. Uiteindelijk is een Lean Six Sigma programma erop gericht om nieuw gedrag en nieu- we manieren van werken te ont- wikkelen. Organisatieontwikkeling is de enige manier waarop een klein team van ridders de door- slag kan geven. Rood staat hier voor het risico dat niemand komt opdagen voor een Grote Gebeurte- nis. Derde kwartier geeft mijn ba- sis van statistiek en andere kern-vaardigheden. Maar door de speelgoedversie van de normale- en de Poisson verdeling, laat ik zien hoe mijn stijl zich heeft ont- wikkeld. Zelden ben ik een Black- belt (Ridder-) project tegengeko- men, waarin de sleutel lag in Mi- nitab; het eerste inzicht ontstond steeds uit pen en papier analyse. Kwantitatieve methoden zijn belangrijk ter bevestiging en dat is wat het management te zien krijgt. Maar het is geen kritische succesfactor. Vierde kwartier bevat mijn wortels in natuurkunde en in systeem en regeltechniek. Iedere organisatie heeft een structuur om de processen te beheersen. Korte kringen beheersen het da- gelijkse werk (Basic Controls). Lange loops werken op manage- ment niveaus en prestatiemeting. En op het hoogste niveau moeten we weten of we überhaupt wel de juiste processen hebben geko- zen. Mijn hart ligt bij de korte kringen, die vaak on- zichtbaar zijn. Vooral in projectorganisaties. Oran- je? Hier gebruikt voor structuur en systeem. Deze keer iets heel anders dan U gewend bent? Ik hoop dat U het waardeert en misschien zelfs probeert. Aarzel niet om een mailtje te sturen voor de template. Maar zoals U misschien al heeft ge- raden, mijn advies is om te beginnen met een leeg A3 en wat tekenmaterialen. Voor het op gang brengen van stroeve Lean Six Sigma pro- gramma’s moet U bij mij zijn. Of voor het starten vanuit niets. Mijn uitdaging is methoden tot het bot te vereenvoudigen, zo- dat alleen de essentie overblijft. Voor veel projecten moet de crux worden gevonden om suc- ces te krijgen. Leo@DutchSixSigma.nl www.dutchsixsigma.nl Rood Moed Opoffering Oranje Waarheid Blauw Wetenschap Feiten Bruin Macht Groen Mildheid Empathie Geel Goud Wijsheid Rijkdom Zwart Gevaar Kracht Wit Zilver Trouw Loyaliteit Paars Waardig Koninklijk