Monhemius sept2019 lean marketing taguchi

Leo Monhemius
Leo Monhemiusmaster black belt at Monhemius
Monhemius
Nieuwsbrief
September 2019
Proefopzetten is een lastige
techniek; blackbelts komen er vaak
niet aan toe dit cursusmateriaal eens
toe te passen.
Dat is jammer want het hoeft niet zo
moeilijk te zijn. Er bestaan handmati-
ge methoden om zonder veel gedoe
toch effectieve experimenten te
doen.
Als voorbeeld laten we een markt-
analyse zien; vignetonderzoek. Het
gaat erom dat een klant vaak anders
kiest dan hij in vragenlijsten heeft in-
gevuld.
Lean Marketing, Latijnse vierkanten
aan welke B&B geeft de klant de voorkeur?
Illustratie :
©Saskia@monhemius.nl
Vignetonderzoek, een voorbeeld
van een Bed & Breakfast.
Wat een klant zegt is niet altijd wat een klant doet.
Hoe weet je wat de klant echt wil?
De techniek van proefopzetten is ontstaan bij planten-
veredeling. Omdat je steeds een jaar moet wachten op resul-
taat, loont het de moeite om zorgvuldig het experiment te ont-
werpen. Het is een lastige wiskundige methode, maar wel
heel doeltreffend. Ondanks mooie software blijft toch de
handmatige methode misschien wel beter om te beginnen.
In dit voorbeeld laten we zien hoe de methode eenvou-
diger en effectiever kan worden toegepast.
Gesprek met de B&B eigenaar
Bij een overnachting in een B&B raak ik in gesprek met
de eigenaar. Hij heeft uitgesproken ideeën over het uitbreiden
van zijn bedrijf.
Door een bureau heeft hij een marktanalyse laten uit-
voeren. Volgens de marktanalyse zou hij moeten kiezen voor
een specifiek segment van luxe, toeristische klanten, waar
ikzelf als klant om te beginnen niet bij zou horen...
Hij vertelt dat hij zelf meer ziet in het aanbieden van
kamers die voor verschillende doelgroepen geschikt zijn.
Vooral omdat hij daarmee in zijn ogen het risico kan vermin-
deren, en ook omdat hij dan over de seizoenen kan spreiden.
Uitleg Vignetmethode
Ik vertel hem dat zijn vraag mij aan een bekende tech-
niek doet denken: vignet-onderzoek. Een probleem bij veel
marktonderzoek is, dat klanten in een vragenlijst weliswaar
zeggen wat ze vinden, maar in de praktijk toch een andere
keuze maken. Vignetonderzoek laat klanten een rapportcijfer
geven aan een aantal verschillende setjes van productken-
merken.
We praten even verder over een voorbeeld in de B&B
branche. Een gedeelde badkamer en een gedeeld toilet vor-
men misschien maar een klein deel van de criteria. Maar het
zou best kunnen dat klanten, die op het punt staan te boeken,
daarop afhaken ondanks alle andere pluspunten. Ook veilig
parkeren is zo’n kenmerk.
De eigenaar vertelt hoe hij keuzes moet maken; alle
kamers van eigen sanitair voorzien kost veel geld en gaat ook
ten koste van een extra kamer. Het parkeren op eigen terrein
gaat ten koste van het gezellige terrasje aan de achterkant.
Bij vignetonderzoek laten de klanten zien hoe zij tot hun keu-
ze komen en vooral wat hun weegfactoren zijn. De eigenaar
luistert aandachtig en we praten even door hoe de verschillen-
de doelgroepen kunnen worden meegenomen.
Taguchi met pen en papier
Ik leg uit dat er slimme methodes bestaan die je met
pen en papier kunt uitvoeren. Door met de hand te werken
kost het iets meer tijd, maar dat wordt ruimschoots goedge-
maakt doordat je geen computerprogramma hoeft te leren.
Taguchi maakt gebruik van zogenaamde Latijnse vierkanten.
Daarmee wordt alles veel eenvoudiger.
Al pratende vullen we de eerste stap al in: ieder vignet
wordt door verschillende doelgroepen beoordeeld. Dus ieder
vignet krijgt vier rapportcijfers; voor elke doelgroep één:
1. Zakenreiziger, alleen, paar dagen
2. Toerist, op doorreis
3. Toeristenkoppel, op doorreis
4. Toeristenkoppel, paar dagen
Deze vormen het zogenaamde buiten array; het zal ons hel-
pen om tot keuzes te komen die voor alle doelgroepen ge-
schikt zijn.
Nu komt het moeilijkste stukje: het kiezen van de para-
meters en de waarden voor het onderzoek. Met een half uur-
tje discussie komen we tot het volgende lijstje:
A. Prijs ‘hotel’ of goedkoop
B. Eigen badkamer of gedeeld
C. Zithoekje met bureau of iets kleinere kamer
D. Parkeren op terrein of gezellig terrasje
E. Ontbijt op kamer of in zaal
F. Korting bij meer dagen of bij tweede bezoek ja/nee
G. Gewoon netjes of luxe afwerking
De dure marktanalyse van het bureau beschouwt ook
een heleboel factoren die de eigenaar niet kan beïnvloeden.
Hij vertelt dat hij zich daaraan heeft geërgerd. Het zou nuttig
zijn wanneer hij een nieuw pand wil kopen maar die keuze
heeft hij niet.
Aan de slag
Met deze lijstjes maken we samen
de kaartjes om het onderzoek te doen. Dat
valt reuze mee. Het lijkt ons handig om vier
stapeltjes te maken in verschillende kleu-
ren. Eén voor elke soort klant. Daarna ma-
ken we de kaartjes aan volgens het L8
schema, dat zeven parameters kan weer-
geven. Dus we maken 8 verschillende
kaartjes die we elk in 4 kleuren afdrukken.
Een stapeltje van 32 kaartjes.
De eigenaar laat de kaartjes invullen door een klein
panel van goede bekenden. Hij vertrouwt ze elk een kleur toe
om het in te vullen vanuit het perspectief van een bepaalde
klant. We spreken af dat de panelleden vooral gebruik maken
van de ruimte voor opmerkingen wanneer ze moeite hebben
een keuze te maken of een goed idee hebben.
Na een paar weken zien we elkaar weer en de kaartjes
zijn ingevuld. De eigenaar is enthousiast omdat hij het gevoel
heeft meteen te snappen wat dit voor hem kan betekenen.
Hoewel hij nog geen analyse heeft gemaakt, is dankzij het
handmatige werken zijn inzicht gegroeid. Ook de panelleden
hebben enthousiast gereageerd met allerlei nieuwe ideeën
voor de bed & breakfast.
We vullen alle 32 rapportcijfers in de linker kolommen
van de matrix in. (het ‘outer array’) Je zou ook iedere kleur
apart kunnen invullen in de matrix, maar nu nemen we even
alles samen; voor elke rij nemen we het gemiddelde en de
spreiding. Die schrijven we 8 keer over in elk leeg vakje.in de
rij. We middelen nu alle kolommen en maken er een grafiekje
van. Het lijkt moeilijk maar met een voorbeeldje is het zó ge-
daan.
Interpretatie
In de figuur zien
we in een oogopslag hoe
sommige parameters win-
win zijn voor alle doel-
groepen. De parameters
bij de pijltjes hebben de
hoogste score voor een bepaalde parameter en zijn tegelijker-
tijd het minst gevoelig voor de doelgroep.
De eerste parameter (prijs) is meteen een eyeopener
voor de eigenaar. Het laat zien dat de ‘hotelprijs’ een hogere
score geeft, en ook voor alle doelgroepen acceptabel is. De
eigenaar vertelt hoe hij altijd heeft geworsteld met de prijsstel-
ling en dat hij al eerder het gevoel had dat verlagen van de
prijs nauwelijks effect had op de boekingen. De drie overge-
bleven parameters zijn de echte keuzes.
Conclusie
Het werkt! Hoewel het even tijd kost voor de voorberei-
ding kan de methode eenvoudig aan deelnemers worden
uitgelegd. Dankzij de handmatige aanpak blijven de deel-
nemers betrokken bij de uitkomsten.
Vriendelijke groeten
Leo Monhemius
leo@monhemius.nl
www.monhemius.nl
+31-655174905Taguchi L8
Toerist op doorreis
L8 regel 5
A. Goedkoop
B. Eigen badkamer
C. Kleine kamer
D. Parkeren
E. Zaalontbijt
F. Geen korting
G. Luxe afwerking
8,7
Monhemius
Newsletter
September 2019
Design of Experiments (DOE) is a dif-
ficult technique; blackbelts are often
not ready to apply the course mate-
rial even once.
This is unfortunate because it should
not be so difficult. Using manual
methods, one can make effective ex-
periments without much hassle.
As an example we use a marketing
analysis; vignette study. The point is
that customers act different from
their answers in questionnaires.
Lean Marketing, Latin squares
which B & B customers prefer?
Illustratie :
©Saskia@monhemius.nl
Vignette Research, an example
of a Bed & Breakfast.
What a customer says is not necessarily how a customer
acts. How do you really know what the customer wants?
The technique of experimental designs originated in
crop breeding. Because you still have a year to wait for re-
sults, it pays to design the experiment carefully . It's a tricky
mathematical method, but very effective. Despite good soft-
ware is available, the manual method might be better to start.
In this example, we show how the method can be ap-
plied easily and effectively.
Interview with the B & B owner
During my stay in a B & B, I have a conversation with
the owner. He has strong ideas about expanding his business.
With help of an expert, he carried out a market analy-
sis. According to the analysis, he should choose a specific
segment of luxury tourist customers where myself as a cus-
tomer would not be targeted ...
He tells seeing himself more in offering rooms that are
suitable for different audiences. Especially since he means to
reduce the risk, and also because he can spread over the
seasons.
Explanation Vignette Method
I tell him that his question reminds me of a known tech-
nique: vignette study. A problem with market research is
that, when customers in a survey state what they think, in
reality make a different choice. Vignette Research asks cus-
tomers to give a score to different sets of product features.
We also talk about an example in the B & B industry. A
shared bathroom and a shared toilet might constitute only a
small part of the criteria. But it may be that customers who are
about to book, then drop out despite all the other pluses. Also
safe parking is such a feature.
The owner tells how to make choices. All rooms featur-
ing a bathroom will cost a lot of money and goes at the ex-
pense of an extra room. The private parking is achieved at the
expense of the pleasant terrace at the
back.
In vignette study the customers show how
they arrive at their choice, and especially
what their weighting factors have been.
The owner listens attentively and we talk
through what may be considered for the
different customer groups.
Taguchi with pen and
paper
I explain that there are clever meth-
ods that you can perform with pen and
paper. Working by hand takes a little more time, but this is
made up largely because you do not have computer learning.
Taguchi uses so-called Latin squares. This is all much sim-
pler.
While talking, we completed the first step: each vi-
gnette is evaluated by different audiences. So each vignette
will report four scores; one for each target group:
1. Business traveler, alone, a few days
2. Tourist, passing through
3. Tourist couple, passing through
4. Tourist couple, few days
These form the so-called outer array; it will help us to arrive at
decisions that are appropriate for all target groups.
Now comes the hard part: choosing the parameters
and values for the investigation. With half an hour of discus-
sion we arrive at the following list:
A. Price 'hotel' or cheap
B. Private or shared bathroom
C. Sitting area with desk or slightly smaller room
D. Parking inside or pleasant terrace
E. Breakfast in room or in dining room
F. Discount for more days or second
visit Yes / No
G. Just neat or luxury finishes
The expensive analysis of the
expert also considers a lot of factors that
can not be influenced by the owner. He
says it has annoyed him. It would be use-
ful if he wanted to buy a new property,
but that is not an option.
To work
With these lists we create together the cards to do the
research. That's easier than expected. It seems useful to
make four piles in different colors. One for each type of cus-
tomer. After that, we make the tickets in accordance to L8,
which is capable of displaying seven parameters. So we make
8 different cards which we print each in four colors. A stack of
32 cards in total.
The owner gives the cards to a small panel of close
acquaintances. He entrusts them each a color to fill it from the
perspective of a particular customer. We agree that the panel-
ists mainly use the Comments section when they are strug-
gling to make a choice or have a good idea.
After a few weeks we meet are again and the tickets
are judged. The owner is excited because he senses what this
can mean for him. Although he has not yet analyzed the data,
the manual work grew insight. The panelists responded enthu-
siastically with many new ideas for the bed and breakfast.
We enter all 32 digits in the left four columns of the
matrix. (The 'outer array’) You could also fill each color sepa-
rately in the matrix, but first let us take everything together; for
each row we take the average and spread. We copy 8 times
on each empty space in the row. We now sum all columns
and create a graph.
Interpretation
In the figure we
see at a glance how
some parameters are win
-win for all audiences.
The parameters at the
arrows have the highest
score for a certain param-
eter and simultaneously the least sensitivity to the customer
type.
The first parameter (price) is an immediate eye-opener
for the owner. It shows that the ‘hotel rate’ indicates a higher
score, and also is acceptable for all audiences. The owner
tells how he has always struggled with pricing and that he
already felt that lowering the price had little impact on book-
ings. The three remaining parameters are the real choices.
Conclusion
It's working! Although it takes some time to prepare the
method can easily be explained to participants. Thanks to
the manual approach, participants stay connected with
the outcome.
Kind regards,
Leo Monhemius
leo@monhemius.nl
www.monhemius.nl
+31-655174905
Tourist pass through
L8 row 5
A.Cheap
B.Private bathroom
C.Smaller room
D.Park inside
E. Dining room
F. No discounts
G.Luxury finish
8,7
Taguchi
measurements
1 of 4

Recommended

Monhemius mei 2020, corona footprint by
Monhemius mei 2020, corona footprintMonhemius mei 2020, corona footprint
Monhemius mei 2020, corona footprintLeo Monhemius
258 views4 slides
Socratisch Lean by
Socratisch LeanSocratisch Lean
Socratisch LeanLeo Monhemius
44 views4 slides
Dutch six sigma newsletter january 2015, lean in projects by
Dutch six sigma newsletter january 2015, lean in projectsDutch six sigma newsletter january 2015, lean in projects
Dutch six sigma newsletter january 2015, lean in projectsLeo Monhemius
17 views3 slides
Dutch six sigma newsletter february 2015, lean in projects ii by
Dutch six sigma newsletter february 2015, lean in projects iiDutch six sigma newsletter february 2015, lean in projects ii
Dutch six sigma newsletter february 2015, lean in projects iiLeo Monhemius
34 views5 slides
Dutch six sigma newsletter september 2015, organic lean by
Dutch six sigma newsletter september 2015, organic leanDutch six sigma newsletter september 2015, organic lean
Dutch six sigma newsletter september 2015, organic leanLeo Monhemius
12 views4 slides
Newsflash dutch sixsigma june 2017 secondary metric by
Newsflash dutch sixsigma june 2017 secondary metricNewsflash dutch sixsigma june 2017 secondary metric
Newsflash dutch sixsigma june 2017 secondary metricLeo Monhemius
18 views1 slide

More Related Content

Featured

ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd by
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
29.5K views69 slides
Getting into the tech field. what next by
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
6.8K views22 slides
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent by
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
7.1K views99 slides
How to have difficult conversations by
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
5.9K views19 slides
Introduction to Data Science by
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data ScienceChristy Abraham Joy
82.8K views51 slides
Time Management & Productivity - Best Practices by
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
169.8K views42 slides

Featured(20)

ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd by Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd29.5K views
Getting into the tech field. what next by Tessa Mero
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero6.8K views
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent by Lily Ray
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray7.1K views
Time Management & Productivity - Best Practices by Vit Horky
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky169.8K views
The six step guide to practical project management by MindGenius
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius36.7K views
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright... by RachelPearson36
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson3612.8K views
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present... by Applitools
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Applitools55.5K views
12 Ways to Increase Your Influence at Work by GetSmarter
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
GetSmarter401.7K views
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G... by DevGAMM Conference
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
DevGAMM Conference3.6K views
Barbie - Brand Strategy Presentation by Erica Santiago
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
Erica Santiago25.1K views
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well by Saba Software
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Saba Software25.3K views
Introduction to C Programming Language by Simplilearn
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming Language
Simplilearn8.5K views
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr... by Palo Alto Software
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
Palo Alto Software88.4K views
9 Tips for a Work-free Vacation by Weekdone.com
9 Tips for a Work-free Vacation9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation
Weekdone.com7.2K views
How to Map Your Future by SlideShop.com
How to Map Your FutureHow to Map Your Future
How to Map Your Future
SlideShop.com275.1K views

Monhemius sept2019 lean marketing taguchi

  • 1. Monhemius Nieuwsbrief September 2019 Proefopzetten is een lastige techniek; blackbelts komen er vaak niet aan toe dit cursusmateriaal eens toe te passen. Dat is jammer want het hoeft niet zo moeilijk te zijn. Er bestaan handmati- ge methoden om zonder veel gedoe toch effectieve experimenten te doen. Als voorbeeld laten we een markt- analyse zien; vignetonderzoek. Het gaat erom dat een klant vaak anders kiest dan hij in vragenlijsten heeft in- gevuld. Lean Marketing, Latijnse vierkanten aan welke B&B geeft de klant de voorkeur? Illustratie : ©Saskia@monhemius.nl
  • 2. Vignetonderzoek, een voorbeeld van een Bed & Breakfast. Wat een klant zegt is niet altijd wat een klant doet. Hoe weet je wat de klant echt wil? De techniek van proefopzetten is ontstaan bij planten- veredeling. Omdat je steeds een jaar moet wachten op resul- taat, loont het de moeite om zorgvuldig het experiment te ont- werpen. Het is een lastige wiskundige methode, maar wel heel doeltreffend. Ondanks mooie software blijft toch de handmatige methode misschien wel beter om te beginnen. In dit voorbeeld laten we zien hoe de methode eenvou- diger en effectiever kan worden toegepast. Gesprek met de B&B eigenaar Bij een overnachting in een B&B raak ik in gesprek met de eigenaar. Hij heeft uitgesproken ideeën over het uitbreiden van zijn bedrijf. Door een bureau heeft hij een marktanalyse laten uit- voeren. Volgens de marktanalyse zou hij moeten kiezen voor een specifiek segment van luxe, toeristische klanten, waar ikzelf als klant om te beginnen niet bij zou horen... Hij vertelt dat hij zelf meer ziet in het aanbieden van kamers die voor verschillende doelgroepen geschikt zijn. Vooral omdat hij daarmee in zijn ogen het risico kan vermin- deren, en ook omdat hij dan over de seizoenen kan spreiden. Uitleg Vignetmethode Ik vertel hem dat zijn vraag mij aan een bekende tech- niek doet denken: vignet-onderzoek. Een probleem bij veel marktonderzoek is, dat klanten in een vragenlijst weliswaar zeggen wat ze vinden, maar in de praktijk toch een andere keuze maken. Vignetonderzoek laat klanten een rapportcijfer geven aan een aantal verschillende setjes van productken- merken. We praten even verder over een voorbeeld in de B&B branche. Een gedeelde badkamer en een gedeeld toilet vor- men misschien maar een klein deel van de criteria. Maar het zou best kunnen dat klanten, die op het punt staan te boeken, daarop afhaken ondanks alle andere pluspunten. Ook veilig parkeren is zo’n kenmerk. De eigenaar vertelt hoe hij keuzes moet maken; alle kamers van eigen sanitair voorzien kost veel geld en gaat ook ten koste van een extra kamer. Het parkeren op eigen terrein gaat ten koste van het gezellige terrasje aan de achterkant. Bij vignetonderzoek laten de klanten zien hoe zij tot hun keu- ze komen en vooral wat hun weegfactoren zijn. De eigenaar luistert aandachtig en we praten even door hoe de verschillen- de doelgroepen kunnen worden meegenomen. Taguchi met pen en papier Ik leg uit dat er slimme methodes bestaan die je met pen en papier kunt uitvoeren. Door met de hand te werken kost het iets meer tijd, maar dat wordt ruimschoots goedge- maakt doordat je geen computerprogramma hoeft te leren. Taguchi maakt gebruik van zogenaamde Latijnse vierkanten. Daarmee wordt alles veel eenvoudiger. Al pratende vullen we de eerste stap al in: ieder vignet wordt door verschillende doelgroepen beoordeeld. Dus ieder vignet krijgt vier rapportcijfers; voor elke doelgroep één: 1. Zakenreiziger, alleen, paar dagen 2. Toerist, op doorreis 3. Toeristenkoppel, op doorreis 4. Toeristenkoppel, paar dagen Deze vormen het zogenaamde buiten array; het zal ons hel- pen om tot keuzes te komen die voor alle doelgroepen ge- schikt zijn. Nu komt het moeilijkste stukje: het kiezen van de para- meters en de waarden voor het onderzoek. Met een half uur- tje discussie komen we tot het volgende lijstje: A. Prijs ‘hotel’ of goedkoop B. Eigen badkamer of gedeeld C. Zithoekje met bureau of iets kleinere kamer D. Parkeren op terrein of gezellig terrasje E. Ontbijt op kamer of in zaal F. Korting bij meer dagen of bij tweede bezoek ja/nee G. Gewoon netjes of luxe afwerking De dure marktanalyse van het bureau beschouwt ook een heleboel factoren die de eigenaar niet kan beïnvloeden. Hij vertelt dat hij zich daaraan heeft geërgerd. Het zou nuttig zijn wanneer hij een nieuw pand wil kopen maar die keuze heeft hij niet. Aan de slag Met deze lijstjes maken we samen de kaartjes om het onderzoek te doen. Dat valt reuze mee. Het lijkt ons handig om vier stapeltjes te maken in verschillende kleu- ren. Eén voor elke soort klant. Daarna ma- ken we de kaartjes aan volgens het L8 schema, dat zeven parameters kan weer- geven. Dus we maken 8 verschillende kaartjes die we elk in 4 kleuren afdrukken. Een stapeltje van 32 kaartjes. De eigenaar laat de kaartjes invullen door een klein panel van goede bekenden. Hij vertrouwt ze elk een kleur toe om het in te vullen vanuit het perspectief van een bepaalde klant. We spreken af dat de panelleden vooral gebruik maken van de ruimte voor opmerkingen wanneer ze moeite hebben een keuze te maken of een goed idee hebben. Na een paar weken zien we elkaar weer en de kaartjes zijn ingevuld. De eigenaar is enthousiast omdat hij het gevoel heeft meteen te snappen wat dit voor hem kan betekenen. Hoewel hij nog geen analyse heeft gemaakt, is dankzij het handmatige werken zijn inzicht gegroeid. Ook de panelleden hebben enthousiast gereageerd met allerlei nieuwe ideeën voor de bed & breakfast. We vullen alle 32 rapportcijfers in de linker kolommen van de matrix in. (het ‘outer array’) Je zou ook iedere kleur apart kunnen invullen in de matrix, maar nu nemen we even alles samen; voor elke rij nemen we het gemiddelde en de spreiding. Die schrijven we 8 keer over in elk leeg vakje.in de rij. We middelen nu alle kolommen en maken er een grafiekje van. Het lijkt moeilijk maar met een voorbeeldje is het zó ge- daan. Interpretatie In de figuur zien we in een oogopslag hoe sommige parameters win- win zijn voor alle doel- groepen. De parameters bij de pijltjes hebben de hoogste score voor een bepaalde parameter en zijn tegelijker- tijd het minst gevoelig voor de doelgroep. De eerste parameter (prijs) is meteen een eyeopener voor de eigenaar. Het laat zien dat de ‘hotelprijs’ een hogere score geeft, en ook voor alle doelgroepen acceptabel is. De eigenaar vertelt hoe hij altijd heeft geworsteld met de prijsstel- ling en dat hij al eerder het gevoel had dat verlagen van de prijs nauwelijks effect had op de boekingen. De drie overge- bleven parameters zijn de echte keuzes. Conclusie Het werkt! Hoewel het even tijd kost voor de voorberei- ding kan de methode eenvoudig aan deelnemers worden uitgelegd. Dankzij de handmatige aanpak blijven de deel- nemers betrokken bij de uitkomsten. Vriendelijke groeten Leo Monhemius leo@monhemius.nl www.monhemius.nl +31-655174905Taguchi L8 Toerist op doorreis L8 regel 5 A. Goedkoop B. Eigen badkamer C. Kleine kamer D. Parkeren E. Zaalontbijt F. Geen korting G. Luxe afwerking 8,7
  • 3. Monhemius Newsletter September 2019 Design of Experiments (DOE) is a dif- ficult technique; blackbelts are often not ready to apply the course mate- rial even once. This is unfortunate because it should not be so difficult. Using manual methods, one can make effective ex- periments without much hassle. As an example we use a marketing analysis; vignette study. The point is that customers act different from their answers in questionnaires. Lean Marketing, Latin squares which B & B customers prefer? Illustratie : ©Saskia@monhemius.nl
  • 4. Vignette Research, an example of a Bed & Breakfast. What a customer says is not necessarily how a customer acts. How do you really know what the customer wants? The technique of experimental designs originated in crop breeding. Because you still have a year to wait for re- sults, it pays to design the experiment carefully . It's a tricky mathematical method, but very effective. Despite good soft- ware is available, the manual method might be better to start. In this example, we show how the method can be ap- plied easily and effectively. Interview with the B & B owner During my stay in a B & B, I have a conversation with the owner. He has strong ideas about expanding his business. With help of an expert, he carried out a market analy- sis. According to the analysis, he should choose a specific segment of luxury tourist customers where myself as a cus- tomer would not be targeted ... He tells seeing himself more in offering rooms that are suitable for different audiences. Especially since he means to reduce the risk, and also because he can spread over the seasons. Explanation Vignette Method I tell him that his question reminds me of a known tech- nique: vignette study. A problem with market research is that, when customers in a survey state what they think, in reality make a different choice. Vignette Research asks cus- tomers to give a score to different sets of product features. We also talk about an example in the B & B industry. A shared bathroom and a shared toilet might constitute only a small part of the criteria. But it may be that customers who are about to book, then drop out despite all the other pluses. Also safe parking is such a feature. The owner tells how to make choices. All rooms featur- ing a bathroom will cost a lot of money and goes at the ex- pense of an extra room. The private parking is achieved at the expense of the pleasant terrace at the back. In vignette study the customers show how they arrive at their choice, and especially what their weighting factors have been. The owner listens attentively and we talk through what may be considered for the different customer groups. Taguchi with pen and paper I explain that there are clever meth- ods that you can perform with pen and paper. Working by hand takes a little more time, but this is made up largely because you do not have computer learning. Taguchi uses so-called Latin squares. This is all much sim- pler. While talking, we completed the first step: each vi- gnette is evaluated by different audiences. So each vignette will report four scores; one for each target group: 1. Business traveler, alone, a few days 2. Tourist, passing through 3. Tourist couple, passing through 4. Tourist couple, few days These form the so-called outer array; it will help us to arrive at decisions that are appropriate for all target groups. Now comes the hard part: choosing the parameters and values for the investigation. With half an hour of discus- sion we arrive at the following list: A. Price 'hotel' or cheap B. Private or shared bathroom C. Sitting area with desk or slightly smaller room D. Parking inside or pleasant terrace E. Breakfast in room or in dining room F. Discount for more days or second visit Yes / No G. Just neat or luxury finishes The expensive analysis of the expert also considers a lot of factors that can not be influenced by the owner. He says it has annoyed him. It would be use- ful if he wanted to buy a new property, but that is not an option. To work With these lists we create together the cards to do the research. That's easier than expected. It seems useful to make four piles in different colors. One for each type of cus- tomer. After that, we make the tickets in accordance to L8, which is capable of displaying seven parameters. So we make 8 different cards which we print each in four colors. A stack of 32 cards in total. The owner gives the cards to a small panel of close acquaintances. He entrusts them each a color to fill it from the perspective of a particular customer. We agree that the panel- ists mainly use the Comments section when they are strug- gling to make a choice or have a good idea. After a few weeks we meet are again and the tickets are judged. The owner is excited because he senses what this can mean for him. Although he has not yet analyzed the data, the manual work grew insight. The panelists responded enthu- siastically with many new ideas for the bed and breakfast. We enter all 32 digits in the left four columns of the matrix. (The 'outer array’) You could also fill each color sepa- rately in the matrix, but first let us take everything together; for each row we take the average and spread. We copy 8 times on each empty space in the row. We now sum all columns and create a graph. Interpretation In the figure we see at a glance how some parameters are win -win for all audiences. The parameters at the arrows have the highest score for a certain param- eter and simultaneously the least sensitivity to the customer type. The first parameter (price) is an immediate eye-opener for the owner. It shows that the ‘hotel rate’ indicates a higher score, and also is acceptable for all audiences. The owner tells how he has always struggled with pricing and that he already felt that lowering the price had little impact on book- ings. The three remaining parameters are the real choices. Conclusion It's working! Although it takes some time to prepare the method can easily be explained to participants. Thanks to the manual approach, participants stay connected with the outcome. Kind regards, Leo Monhemius leo@monhemius.nl www.monhemius.nl +31-655174905 Tourist pass through L8 row 5 A.Cheap B.Private bathroom C.Smaller room D.Park inside E. Dining room F. No discounts G.Luxury finish 8,7 Taguchi measurements